Regioninės priemonės „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ atrankos kriterijai

2008-06-25 12:28   Peržiūros : 220   Spausdinti


REGIONO PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO „APLINKA IR DARNUS VYSTYMASIS" ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ „VIEŠOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ RENOVAVIMAS REGIONINIU LYGIU", ATRANKOS KRITERIJAI

1. Regiono projektai Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis" įgyvendinimo priemonei „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu" (toliau - priemonė) atrenkami vadovaujantis paramos sumų paskirstymo ir projektų svarbos nustatymo kriterijais.

Paramos sumų paskirstymas

2. Pagal paramos sumų paskirstymo kriterijų kiekvienos regiono savivaldybės institucijai (savivaldos administracijai ar savivaldybės tarybai) suteikiama teisė teisės aktų nustatyta tvarka panaudoti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priede Vilniaus regionui nustatytos 2007-2013 m. Europos Sąjungos paramos sumos priemonei įgyvendinti dalį (toliau - ES paramos limitai savivaldybėms) jai svarbių projektų vykdymui. ES paramos limitai savivaldybėms nustatyti tokiu būdu:

2.1. iš priemonei įgyvendinti Vilniaus regionui nustatytos ES paramos sumos kiekvienai savivaldybei numatyta 4 mln. litų dydžio bazinė 2007-2013 m. ES paramos suma;

2.2. likusi priemonei įgyvendinti Vilniaus regionui nustatytos ES paramos sumos dalis visoms regiono savivaldybėms paskirstyta proporcingai gyventojų skaičiui atitinkamos savivaldybės teritorijoje 2006 m.

ES paramos savivaldybėms limitai

Subjektai

Bazinė 2007-2013 m. ES paramos suma (1)

Likusi ES paramos 2007-2013 m. suma (2)

ES paramos savivaldybėms limitai (litais) ES paramos limitas 2007-2010 m.

ES paramos savivaldybėms limitai (litais) ES paramos limitas 2011-2013 m.

ES paramos savivaldybėms limitai (litais) ES paramos limitai 2007-2013 m. ((1)+ (2))

Elektrėnų savivaldybei

4000000

1147697

3603388

1544309

5147697

Šalčininkų rajono savivaldybei

4000000

1547495

3883246

1664249

5547495

Širvintų rajono savivaldybei

4000000

796150

3357305

1438845

4796150

Švenčionių rajono savivaldybei

4000000

1282111

3697478

1584633

5282111

Trakų rajono savivaldybei

4000000

1495797

3847058

1648739

5495797

Ukmergės rajono savivaldybei

4000000

1902488

4131742

1770746

5902488

Vilniaus miesto savivaldybei

4000000

22492096

18544467

7947629

26492096

Vilniaus rajono savivaldybei

4000000

3801529

5461070

2340459

7801529

Viso Vilniaus regionui

32000000

34465363

46525754

19939609

66465363

Projektų svarbos nustatymas

3. Savivaldybės institucijos regiono plėtros tarybai pateikti projektiniai pasiūlymai, viršijantys ES paramos savivaldybei limitą, vertinami nustatant projektų svarbą regionui pagal šiuos projektų svarbos kriterijus:

Kriterijus

Kriterijaus vertinimo skalė, balais

Kriterijaus taikymo aprašymas

Projekto parengtumas (atlikti parengiamieji projekto darbai iki projektinio pasiūlymo pateikimo):

 • neatlikti parengiamieji projekto darbai - 0 balų
 • parengtas energijos vartojimo auditas ir investicinis projektas - 10 balų
 • parengtas techninis projektas - 30 balų

0-30

Jeigu iki projektinio pasiūlymo pateikimo nėra parengtas energijos vartojimo auditas, investicinis projektas, techninis projektas, projektiniam pasiūlymui skiriama 0 balų; jeigu parengtas energijos vartojimo auditas ir investicinis projektas, bet neparengtas techninis projektas, projektiniam pasiūlymui skiriami 10 balai; jeigu parengtas techninis projektas, projektiniam pasiūlymui skiriama 30 balų.

Vertinant pagal šį kriterijų, vadovaujamasi projektinio pasiūlymo teikėjo projektiniame pasiūlyme pateikta informacija (projektinio pasiūlymo 11 dalis „Projekto parengtumas")

Energijos vartojimo audite analizuotų metų šildymo sezonų lyginamosios šilumos energijos faktinės sąnaudos (kWh/m2) patalpų šildymui ir karštam vandeniui iki pateikiant projektinį pasiūlymą yra:

 • iki 150 kWh/m2 - 0 balų
 • nuo 151 iki 200 kWh/m2 - 10 balų
 • nuo 201 iki 250 kWh/m2 - 20 balų
 • daugiau kaip 250 kWh/m2 - 30 balų

Jeigu nėra parengtas patalpų energijos vartojimo auditas, projektui pagal šį kriterijų skiriama 0 balų.

0-30

Jeigu patalpų, dėl kurių renovavimo teikiamas projektinis pasiūlymas, plotui šildyti sunaudotos energijos kiekis iki 150 kWh/m2, projektiniam pasiūlymui skiriama 0 balų;

 • jeigu nuo 151 iki 200 kWh/m2, projektiniam pasiūlymui skiriama 10 balų;
 • jeigu nuo 201 iki 250 kWh/m2, projektiniam pasiūlymui skiriama 20 balų;
 • jeigu daugiau kaip 250 kWh/m2, projektiniam pasiūlymui skiriama 30 balų.

Kadangi informacija apie patalpų plotui šildyti sunaudotos energijos kiekį viename kvadratiniame metre pateikiama patalpų energijos vartojimo audito išvadose, projektinį pasiūlymą, kuris teikiamas neparengus energijos vartojimo audito, siūloma vertinti 0 balų.

Vertinant pagal šį kriterijų, vadovaujamasi projektinio pasiūlymo teikėjo kartu su projektiniu pasiūlymu pateikta energijos vartojimo audito išvada (išvados patvirtinta kopija).

Renovuotame viešosios paskirties pastate teikiamos viešosios paslaugos:

 • vienos savivaldybės teritorijos gyventojams - 0 balų
 • nuo 2 iki 3 savivaldybių teritorijų gyventojams - 7 balai
 • nuo 4 iki 5 savivaldybių teritorijų gyventojams - 12 balų
 • nuo 6 iki 8 savivaldybių teritorijų gyventojams - 20 balų

0-20

Jeigu pastate, dėl kurio renovavimo teikiamas projektinis pasiūlymas, teikiamos viešosios paslaugos vienos savivaldybės gyventojams, projektiniam pasiūlymui skiriama 0 balų;

 • jeigu paslaugos teikiamos dviejų ar trijų savivaldybių gyventojams, projektiniam pasiūlymui skiriami 7 balai;
 • jeigu paslaugos teikiamos keturių ar penkių savivaldybių gyventojams, projektiniam pasiūlymui skiriama 12 balų;
 • jeigu paslaugos teikiamos šešių, septynių arba aštuonių savivaldybių gyventojams, projektiniam pasiūlymui skiriama 20 balų.

Vertinant pagal šį kriterijų, vadovaujamasi projektinio pasiūlymo teikėjo kartu su projektiniu pasiūlymu pateikta, įgalioto asmens pasirašyta informacija.

Projekto patvirtinimas nacionaliniais teisės aktais:

 • projektas nėra patvirtintas nacionaliniais teisės aktais - 0 balų
 • projektas patvirtintas nacionaliniais teisės aktais - 10 balų

0-10

 • Jeigu projektas yra patvirtintas nacionaliniais teisės aktais, pvz., projektas, skirtas renovuoti bendrojo lavinimo mokyklą (-as), yra įtrauktas į LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą rekonstruojamų mokyklų sąrašą, projektiniam pasiūlymui skiriama 10 balų.
 • Jei projektas nėra patvirtintas nacionaliniais teisės aktais, projektiniam pasiūlymui skiriama 0 balų.

Pareiškėjo ir (ar) partnerio nuosavo indėlio dydis:

 • nenumatomas nuosavas indėlis - 0 balų
 • iki 5 procentų - 2 balai
 • nuo 5 iki 10 procentų - 4 balai
 • nuo 10 iki 15 procentų - 6 balai
 • daugiau kaip 15 procentų - 10 balų

0-10

 • Jeigu projektiniame pasiūlyme nurodyta, kad pareiškėjas ir (ar) partneris nenumato nuosavo indėlio projektui įgyvendinti, projektiniam pasiūlymui skiriama 0 balų;
 • jeigu numatomas nuosavas indėlis, neviršijantis 5 procentų projekto tinkamų išlaidų, projektiniam pasiūlymui skiriami 2 balai;
 • jeigu numatomas nuosavas indėlis, kurio dydis ne mažiau kaip 5 ir ne daugiau kaip 10 procentų projekto tinkamų išlaidų, projektiniam pasiūlymui skiriami 4 balai;
 • jeigu numatomas nuosavas indėlis, kurio dydis ne mažiau kaip 10 ir ne daugiau kaip 15 procentų projekto tinkamų išlaidų, projektiniam pasiūlymui skiriami 6 balai;
 • jeigu numatomas nuosavas indėlis, didesnis nei 15 procentų projekto tinkamų išlaidų, projektiniam pasiūlymui skiriama 10 balų.

Vertinant pagal šį kriterijų, vadovaujamasi projektiniame pasiūlyme pateikta informacija (projektinio pasiūlymo 9 dalies „Projekto finansavimo šaltiniai" 3 punktas „Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos").

Projektų atrankos kriterijų taikymas

4. Atrenkant regiono projektus priemonei įgyvendinti, projektų atrankos kriterijai taikomi Regiono projektų atrankos kriterijų aprašyme nustatyta tvarka.

 
 
Temą atitinkančios įmonės

Vilnius


1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 27
Projekto Ozo parkas vykdytojas ir pardavėjas
Konstitucijos pr. 7, 28 aukštas, Vilnius
Telefonas: +370-5-2394812, +370-5-2394816, El. paštas: info@realco.lt

Kalvarijų g. 272A, Vilnius
Telefonas: +370-657-40088, El. paštas: aurimas@reon.lt

Saltoniškių g. 2, Vilnius
Telefonas: +370-5-2526444, El. paštas: info@resolution.lt

Kalvarijų g. 149, Vilnius
Telefonas: +370-5-2776459, El. paštas: finansai.rovita@gmail.com

S. Žukausko g. 29 - 26, Vilnius
Telefonas: +370-5-2788766, El. paštas: vilnius@turtospektras.lt
Naujų butų/biurų pardavimas.
S.Žukausko g. 39, Vilnius
Telefonas: +370-5-2789025, +370-340-51520, El. paštas: info.us@wizarndnet.lt

J. Galvydžio g. 11, Vilnius
Telefonas: +370-5-2341405, Mobilus: +370-698-51548, El. paštas: info@veikme.lt

Justiniškių g. 16, Vilnius
Telefonas: +370-52-705512, Mobilus: +370-615-59400

Laisvės pr. 60 - 321, Vilnius
Telefonas: +370-5-2050505, Mobilus: +370-659-65959, El. paštas: info@vilniausbustas.lt

Lvovo g. 25, Vilnius
Telefonas: +370-5-2780302, El. paštas: info@ntgama.lt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 27
Gytis Savickas, advokatų kontoros TRINITI advokato padėjėjas Kaip pasidalinti namą ir sklypą?

Atsako Gytis Savickas, advokatų kontoros TRINITI advokato padėjėjas

daugiau
Kristina Petrošienė, Registrų centro atstovė spaudai Kaip sužinoti, kas yra kaimyninio sklypo savininkas?

Atsako Kristina Petrošienė, Registrų centro atstovė spaudai

daugiau
Kompanijų produktai
oberhaus busto vertinimas
Būsto vertinimas

Nekilnojamo turto turto vertinimas, turto tinkos vertės n...

Patalpų pardavimas
Patalpų pardavimas

Patalpos pardavimui, patalpos,

Sklypas prestižinėje vietoje Trakų r. 560000.0 LTL
Sklypas NT vystymui, namų kvartalui plėtoti - prestižinėje vietoje Trakų r.

Žemės sklypas Trakų rajone, arti ežerų, miško, 2,8 ha.

Teisinės konsultacijos nekilnojamo turto klausimais

Nekilnojamo turto sutartys, investicijos į nekilnojamą tu...

GEOTERMINIS ŠILDYMAS
Geoterminis šildymas

Individualiems namams

Nekilnojamo turto pardavimas

Parduodami namai, parduodami butai. Tarpininkavimo paslaugos perkant ar parduodant nekilnojamą turtą. Nekilnojamo turto brokeri...

Prekyba nekilnojamu turtu

Gyvenamųjų pastatų pardavimas Vilniuje, nauji butai pardavimui, naujos statybos kotedžai pardavi...

Teisinė pagalba perkant nekilnojamą turtą

NKT sutarčių rengimas, nekilnojamo turto sutarčių analizė, teisininko paslaugos perkant nekilnojamą tu...