Daugiabučio namo savininkų bendrijos pavyzdiniai įstatai

2008-07-04 17:38   Peržiūros : 6064   Spausdinti


PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2001 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr.554
                               
DAUGIABUČIO NAMO SAVININKŲ BENDRIJOS PAVYZDINIAI ĮSTATAI
                               
I. BENDROJI DALIS

                               
 
1. Daugiabučio namo savininkų bendrija (toliau - bendrija) _______________________________________________________________________________
(bendrijos pavadinimas)
yra  ne  pelno  organizacija,  įgyvendinanti  šio  namo  patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo  bendrojo  naudojimo objektų ir įstatymų  nustatyta tvarka namui  priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra   ir tvarkymu.
 
2. Bendrijos buveinė yra______________________________________.
(adresas)
 
3.  Bendrijos  steigėjai yra daugiabučio namo,  namo   korpuso, sekcijos ______________
_______________________________________________________________ patalpų savininkai.
                  (adresas)
 
4.  Bendrija  yra  privatusis, ribotos  civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Juridinio asmens statusą ji įgyja nuo  bendrijos įregistravimo (perregistravimo) dienos teisės aktų nustatyta
tvarka.
 
5. Bendrijos veiklą reglamentuoja Civilinis kodeksas, Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas, kiti teisės  aktai ir  bendrijos  įstatai. Bendrija negali būti įmonių steigėja  ir verstis  kita  veikla, nesusijusia su daugiabučio namo valdymu, bendrojo naudojimo objektų  ir  jam  priskirto  žemės  sklypo naudojimu,  priežiūra ir tvarkymu. Bendrijos teises ir pareigas nustato Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas.
 
6.   Bendrija  veikia  vadovaudamasi  jos  narių  solidarumo, lygiateisiškumo ir tarpusavio pagalbos principais.
 
7. Kita (nustato bendrijos narių susirinkimas)_____________________________________
_______________________________________________________________________________.
                               
II. ĮSTOJIMO Į BENDRIJĄ IR IŠSTOJIMO IŠ JOS TVARKA                    
 
8.  Daugiabučio  namo patalpų savininkas, dalyvavęs bendrijos steigiamajame susirinkime,  balsavęs už bendrijos įsteigimą   ir pasirašęs steigiamojo susirinkimo patvirtintus bendrijos įstatus, tampa bendrijos nariu nuo jos įregistravimo dienos.
 
9.   Įsteigtos  ir  įregistruotos  bendrijos  nariu patalpų savininkas  tampa  pateikęs rašytinį prašymą bendrijos valdybos pirmininkui (bendrijos pirmininkui) ir šiam įregistravus jį bendrijos narių registravimo knygoje. Įstojimo data laikoma prašymo pateikimo diena.
 
10.  Bendrijos narių registravimo knygoje nurodomas patalpos savininko vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta (juridinių asmenų - pavadinimas  ir  buveinė), nuosavybės teisės į patalpas   įgijimo pagrindas  ir data bei patalpų plotas ir turto dalis bendrojoje nuosavybėje,  taip pat įstojimo į bendriją bei išstojimo iš jos data.
 
11. Daugiabučio namo patalpų savininkai, atsiskaitę su bendrija pagal savo prievoles, gali išstoti iš bendrijos pateikę  rašytinį prašymą bendrijos valdybos pirmininkui (bendrijos pirmininkui) ir šiam  įregistravus  jį  bendrijos  narių  registravimo knygoje. Išstojimo data laikoma prašymo pateikimo diena.
                               
III. BENDRIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS                          
 
12. Bendrijos nario teises ir pareigas patalpų savininkai įgyja nuo įstojimo į bendriją dienos.
 
13. Patalpų savininkams - juridiniams asmenims bei valstybei ir savivaldybėms bendrijos veikloje atstovauja jų įgalioti  asmenys. Patalpų  bendraturčiams  atstovauja vienas asmuo  jų   tarpusavio susitarimu.  Bendrijos narys - fizinis asmuo gali raštu  įgalioti vietoj savęs dalyvauti bendrijos veikloje kitą asmenį.
 
14. Narystė bendrijoje pasibaigia nariui mirus, nariui  netekus nuosavybės teisės į visas bendrijos name turėtas patalpas, nariui išstojus iš bendrijos bei likvidavus bendriją.
 
15.  Fizinis ar juridinis asmuo, pirkęs, paveldėjęs ar   kitaip įsigijęs  patalpas bendrijos valdomame name, per 10 darbo dienų nuo  nuosavybės teisės įgijimo apie tai raštu praneša   bendrijos valdybai (bendrijos pirmininkui).
 
16. Bendrijos narys turi teisę:
 
16.1. dalyvauti bendrijos narių susirinkimuose, rinkti ir  būti išrinktas  į bendrijos valdybą (bendrijos pirmininku), revizijos komisiją (revizoriumi), teikti siūlymus bendrijos veiklos klausimais;
 
16.2.   reikalauti,   kad   bendrijos  valdymas  ir  bendrosios nuosavybės naudojimas bei priežiūra atitiktų visų bendrijos narių bendrąsias teises bei teisėtus interesus;
 
16.3.  imtis  būtinų priemonių be kitų namo patalpų   savininkų sutikimo,  kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė   bendrojo naudojimo  objektams,  ir reikalauti iš kitų  patalpų   savininkų atlyginti  su  tuo susijusias išlaidas, proporcingai  jų   daliai bendrojoje nuosavybėje;
 
16.4.  gauti informaciją apie bendrijos veiklą, jos   finansinę būklę, turtą, pajamas ar išlaidas bei privalomuosius mokesčius;
 
16.5. išstoti iš bendrijos;
 
16.6. įgyvendinti kitas įstatymų nustatytas teises.
 
17.  Ne  mažiau  kaip 1/5 bendrijos narių turi  teisę   prašyti teismo paskirti ekspertus, kurie ištirtų, ar bendrija,  bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas) veikė tinkamai.
 
18. Bendrijos narys privalo:
 
18.1.  laikytis  bendrijos  įstatų,  vykdyti  bendrijos   narių susirinkimo,   bendrijos  valdybos  (bendrijos  pirmininko)    ir revizijos komisijos (revizoriaus) nutarimus;
 
18.2. dalyvauti bendrijos veikloje;
 
18.3.  tinkamai  naudoti  ir prižiūrėti nuosavybės  teise   jam priklausančias patalpas;
 
18.4.  tausoti bendrijos turtą ir bendrojo naudojimo objektus, laikytis  namo  vidaus  tvarkos  ir  žemės  sklypo priežiūros taisyklių, užtikrinti, kad šių taisyklių laikytųsi jo šeimos nariai ir jo patalpų nuomininkai;
 
18.5. atsiskaityti  nustatytąja tvarka už teikiamas komunalines ir  kitas  paslaugas,  apmokėti bendrijos nustatytas išlaidas, susijusias su  bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra, remontu  ar kitokiu tvarkymu pagal įstatymų ir kitų teisės   aktų nustatytus  privalomuosius  statinių  naudojimo  ir priežiūros reikalavimus,  taip  pat  žemės sklypo naudojimu  ir   priežiūra, proporcingai jo daliai bendrojoje nuosavybėje;
 
18.6.   savavališkai, be bendrijos  valdybos  (bendrijos pirmininko)   ar  jos  įgalioto  asmens  leidimo nereguliuoti, nekeisti, neremontuoti  namo  bendrosios  inžinerinės įrangos, bendrųjų konstrukcijų ir bendrojo naudojimo patalpų;
 
18.7. parduodamas, dovanodamas ar kitaip perleisdamas nuosavybės teise jam priklausančias patalpas, atsiskaityti su bendrija pagal savo prievoles ir informuoti bendrijos   valdybą (bendrijos pirmininką) apie išstojimą iš bendrijos;
 
18.8. atsakyti pagal savo prievoles;
 
18.9. kita (nustato bendrijos narių susirinkimas)___________________________________
________________________________________________________________.
  
19.  Bendrijos narys neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių  jis nėra  davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir   kitų teisės  aktų  nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo   ir priežiūros  reikalavimais arba dėl kurių nėra priimta   bendrijos narių  susirinkimo  sprendimo  - bendrijos narių  balsų   dauguma (balsų    daugumos   dydį   nustato   bendrijos   steigiamasis susirinkimas).
 
IV. BENDRIJOS TURTAS, LĖŠOS IR PAJAMŲ PASKIRSTYMAS                    
 
20. Bendrijos turtą sudaro bendrijos lėšomis pirktos ar  kitaip teisėtai įgytos materialinės vertybės.
 
21.   Bendrijos   nariai  gali  prisidėti  ir     nepiniginiais (turtiniais)  įnašais, kurių įvertinimo tvarką nustato  bendrijos narių susirinkimas.
 
22. Bendrijos lėšas sudaro:
 
22.1. bendrijos narių įmokos, skirtos bendrijos veiklai;
 
22.2.  pajamos,  gautos  disponuojant  bendrijos turtu  arba naudojant bendrojo naudojimo patalpas ir kitus objektus;
 
22.3.  valstybės,  savivaldybės, fizinių ar  juridinių   asmenų dovanos (aukos).
 
23. Pajamos, gautos disponuojant bendrijos turtu arba naudojant bendrojo  naudojimo objektus, paskirstomos bendrijos nariams   ir kitiems  patalpų  savininkams proporcingai jų daliai   bendrojoje nuosavybėje bendrijos susirinkimo nustatytu būdu.
 
24.  Bendrijos  finansiniai metai yra nuo sausio 1 dienos   iki gruodžio 31 dienos imtinai.
 
25.  Bendrijos  turtas ir lėšos valdomos, naudojamos ir   jomis disponuojama šia tvarka:
 
25.1. bendrijos turtą valdo ir naudoja  bendrijos   valdyba (bendrijos  pirmininkas)  bendrijos narių susirinkimo   nustatyta tvarka;
 
25.2. bendrijos lėšos naudojamos vadovaujantis metine pajamų ir išlaidų sąmata, kurią tvirtina bendrijos narių susirinkimas;
 
25.3. bendrijos lėšas naudoja ir jos sąskaitas bankuose  tvarko bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas) bei buhalteris;
 
25.4.  bendrijos  narių susirinkimas gali nustatyti  ir   kitas bendrijos turto ir lėšų naudojimo sąlygas bei tvarką.
 
V. BENDRIJOS VALDYMO ORGANAI
 
26. Bendrijos valdymo organai yra bendrijos narių  susirinkimas ir bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas).
 
27.  Bendrijos  narių susirinkimo teises, jo šaukimo  tvarką, bendrijos valdybos  (bendrijos  pirmininko)  įgaliojimus ir atsakomybę nustato Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas.
 
VI. BENDRIJOS NARIŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS BALSUOJANT RAŠTU
 
28.  Bendrijos  narių sprendimai gali būti priimti   balsuojant raštu.  Balsavimą raštu organizuoja bendrijos valdyba  (bendrijos pirmininkas) bendrijos susirinkimo pavedimu arba savo  sprendimu, arba kai to reikalauja ne mažiau kaip 1/4 bendrijos narių.
 
29. Balsavimas raštu vykdomas vadovaujantis šia tvarka:
 
29.1.  parengiamas  balsavimo  biuletenis,  kuriame    nurodomi svarstomi klausimai, siūlomi sprendimo variantai, balsavimo  žyma "Pritariu",  "Nepritariu"  ir įrašoma nuoroda, kam ir  kada šis biuletenis turi būti grąžintas;
 
29.2.  balsavimo  biuletenis įteikiamas  kiekvienam   bendrijos nariui  asmeniškai arba išsiunčiamas registruotu laišku. Be   to, apie  vykdomą  balsavimą  raštu ir svarstomus  klausimus   viešai skelbiama namo skelbimų lentoje. Jeigu patalpos priklauso keliems bendraturčiams, balsavimo biuletenis įteikiamas vienam iš jų;
 
29.3.   bendrijos   narys  (bendraturtis),  gavęs   balsavimo biuletenį, turi per 2 savaites nuo šio biuletenio įteikimo dienos apsispręsti  dėl balsavimo ir atitinkamai pažymėti biuletenyje  - pritaria ar nepritaria siūlomam nutarimo variantui  (variantams).
 
Užpildytas biuletenis pasirašomas, nurodant pasirašiusiojo asmens kodą. Jeigu patalpa priklauso keliems bendraturčiams, biuletenį pasirašo vienas iš bendraturčių jų susitarimu. Nesutarimo  atveju biuletenis  laikomas  negaliojančiu. Negaliojančiais taip pat laikomi  neužpildyti  ir  (ar)  patalpų  savininko   nepasirašyti balsavimo biuleteniai;
 
29.4.  užpildytą  balsavimo  biuletenį  bendrijos  narys   turi grąžinti  bendrijos  valdybai  (bendrijos  pirmininkui)  ar    jo įgaliotam asmeniui arba išsiųsti paštu, arba įmesti į  specialiai tam skirtą balsadėžę;
 
29.5.   balsavimo  biuletenius  skaičiuoja  bendrijos narių susirinkimo  specialiai tam sudaryta balsų skaičiavimo  komisija.
 
Balsavimo raštu rezultatai įforminami balsų skaičiavimo komisijos protokolu,  kurį pasirašo balsų skaičiavimo komisijos nariai ir tvirtina   bendrijos  valdyba  (bendrijos  pirmininkas).    Balsų skaičiavimo  komisijos pasirašytas protokolas viešai   skelbiamas namo skelbimų lentoje;
 
29.6. balsavimo raštu priimti sprendimai yra teisėti, kai jiems pritaria daugiau kaip 1/2 visų bendrijos narių;
 
29.7.  balsavimo  biuleteniai  susegami į bylą ir  saugomi   ne trumpiau kaip 3 metus;
 
29.8. balsavimas raštu laikomas neįvykusiu, jeigu iki balsavimo biuleteniuose  nurodyto  termino bendrijos  valdybai   (bendrijos pirmininkui)  ar jo įgaliotam asmeniui grąžintų - atsiųstų  paštu ar  įmestų  į  specialiai tam skirtą balsadėžę -  ir   pripažintų galiojančiais  biuletenių skaičius yra mažesnis už 1/2  bendrijos narių skaičiaus plius vienas. Pakartotinis balsavimas raštu  gali būti vykdomas ne anksčiau kaip po 2 savaičių, pasibaigus  vykdyto balsavimo raštu terminui.
 
VII. TIKSLINIŲ, KAUPIAMŲJŲ IR KITŲ ĮMOKŲ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO
TVARKA

 
30.  Tikslinės,  kaupiamosios ir kitos įmokos,  susijusios   su bendrijos  veikla,  nustatomos  vadovaujantis  bendrijos   metine pajamų  ir  išlaidų  sąmata bei  ilgalaikiu  bendrojo   naudojimo objektų atnaujinimo (remonto ar rekonstrukcijos) ar modernizavimo planu, kurį tvirtina bendrijos narių susirinkimas. Metinė  pajamų ir  išlaidų  sąmata  bendrijos valdybos  (bendrijos   pirmininko)
sprendimu  gali  būti  patikslinta įvertinus  sutartis  su   namo priežiūros ar remonto paslaugų teikėjais.
 
31.  Įmokų  dydis  nustatomas proporcingai  patalpų   savininkų daliai bendrojoje nuosavybėje.
 
32.  Įmokų  dydžius apskaičiuoja bendrijos valdyba   (bendrijos pirmininkas)  arba  sutarties pagrindu namo  bendrojo   naudojimo objektų  priežiūros  administravimo  paslaugas  teikianti   įmonė (jeigu  bendrijos narių susirinkimo nutarimu tokia sutartis   yra sudaryta).
 
33. Įmokos, susijusios su bendrojo naudojimo objektų  nuolatine technine priežiūra ir jos administravimu, įskaitant  profilaktinį remontą, patalpų ir kiemo teritorijos valymą, želdinių priežiūrą, apskaičiuojamos   pagal   šių   darbų  aprašą   ir     atitinkamą kalkuliaciją,   kurią   sudaro  bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas) ir tvirtina bendrijos narių  susirinkimas, arba rinkos   vertę, kuri nustatoma bendrijos narių  susirinkimo pavedimu, perkant šias paslaugas konkurso būdu.
 
34. Įmokos, susijusios su bendrojo naudojimo objektų remontu ar rekonstrukcija,   vykdoma   pagal   teisės   aktų      nustatytus privalomuosius  statinių  naudojimo ir priežiūros   reikalavimus, apskaičiuojamos  pagal rinkos vertę, kuri nustatoma perkant  šias paslaugas konkurso būdu.
 
35.  Įmokos, susijusios su bendrojo naudojimo objektų   avarijų likvidavimu  ir  lokalizavimu, apskaičiuojamos pagal faktinę   jų kainą, apskaičiuotą pagal nustatytąja tvarka patvirtintus avarijų likvidavimo tarnybų tarifus.
 
36.  Kaupiamųjų  įmokų dydžius, jų mokėjimo sąlygas ir   tvarką nustato  bendrijos narių susirinkimas. Tam atidaroma   kaupiamoji sąskaita banke.
 
VIII. NEPINIGINIŲ (TURTINIŲ) ĮNAŠŲ ĮVERTINIMO BEI BENDRIJOS NARIŲ IR JŲ ŠEIMOS NARIŲ DARBO SĄNAUDŲ ĮSKAITYMO Į ĮMOKAS TVARKA
 
37. Nepiniginiai (turtiniai) bendrijos narių įnašai  įvertinami bei bendrijos narių ir jų šeimos narių darbo sąnaudos  įskaitomos į įmokas bendrijos narių susirinkimo nustatyta tvarka.
 
IX. BENDRIJOS NARIŲ ĮGALIOTINIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS, ĮGALIOTINIŲ SUSIRINKIMŲ ŠAUKIMO IR NUTARIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

(šis įstatų skirsnis įrašomas tuo atveju, jeigu bendrijos narių   susirinkimas numato rinkti įgaliotinius ir perduoti dalį savo teisių bei pareigų įgaliotinių susirinkimui)
 
38.  Daugiabučio namo laiptinei, sekcijai, korpusui ar  aukštui atstovaujančių  bendrijos narių (įgaliotinių) kvotas nustato   ir įgaliotinius  renka  bendrijos narių  susirinkimas.   Įgaliotinių
kandidatūras  siūlo namo laiptinės, sekcijos, korpuso ar   aukšto patalpų savininkai. Įgaliotiniai renkami ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui.
 
39. Įgaliotiniu gali būti tik bendrijos narys.
 
40. Įgaliotinių susirinkime įgaliotinis turi vieną balsą.
 
41.   Įgaliotinis,   balsuodamas   įgaliotinių     susirinkime, vadovaujasi šių įstatų nustatytais bendrijos veiklos tikslais bei uždaviniais  ir bendrijos narių interesais, susijusiais su   namo bendrosios nuosavybės naudojimu ir priežiūra. Įgaliotinis bendrijos narių susirinkimo nustatyta tvarka atsiskaito bendrijos nariams už savo veiklą.
 
42. Įgaliotinis turi teisę:
 
42.1.  dalyvauti  įgaliotinių  susirinkimuose ir  balsuoti   jų darbotvarkių klausimais;
 
42.2.   teikti   pasiūlymus   dėl   įgaliotinių     susirinkimo darbotvarkės ir jo nutarimų;
 
42.3.  atsisakyti  įgaliotinio  pareigų, apie tai  prieš   tris mėnesius pranešęs bendrijos narių susirinkimui.
 
43.  Įgaliotinių susirinkimai šaukiami ir protokoluojami  tokia pat  tvarka  kaip ir bendrijos narių  susirinkimai.   Įgaliotinių susirinkimus taip pat gali šaukti ne mažiau kaip 1/2 įgaliotinių.
 
44.  Įgaliotinių susirinkimas yra teisėtas, kai jame  dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 įgaliotinių.
 
45. Įgaliotinių susirinkimo nutarimai yra teisėti, kai už  juos balsuoja daugiau kaip 1/2 įgaliotinių.
 
X. BENDRIJOS VEIKLOS TYRIMAS IR KONTROLĖ
 
 
46.   Bendrijos   valdybos  (bendrijos   pirmininko)   veiklą kontroliuoja  revizijos  komisija  (revizorius).  Jei   nustatoma pažeidimų,   medžiaga  perduodama  svarstyti  bendrijos  narių (įgaliotinių) susirinkimui. Komisijos narių skaičių nustato ir ne daugiau  kaip  2 metams ją renka bendrijos  narių   susirinkimas.
 
Revizijos  komisijos nariais (revizoriumi) negali būti  bendrijos valdybos  nariai (bendrijos pirmininkas) ir asmenys, kuriuos   su valdybos  nariais (bendrijos pirmininku) sieja artimi  giminystės ar  svainystės  ryšiai  (tėvai  (įtėviai),  vaikai    (įvaikiai), sutuoktiniai,  broliai,  seserys, taip pat sutuoktinių   broliai, seserys, tėvai ir vaikai).
 
47. Pasibaigus ūkiniams metams, revizijos komisija (revizorius) atlieka  nuodugnų veiklos patikrinimą, vertina ir teikia  išvadas bendrijos  narių susirinkimui apie bendrijos ūkinę bei  finansinę veiklą. Bendrijos valdyba  (bendrijos  pirmininkas)  privalo pateikti revizijos komisijai  (revizoriui)  paaiškinimus  ir reikalingus dokumentus.
 
48.  Revizijos komisija (revizorius) privalo atlikti   neeilinį ūkinės  bei finansinės veiklos patikrinimą, jei to reikalauja  ne mažiau kaip 1/4 bendrijos narių, ir revizijos ataskaitą  pateikti bendrijos narių susirinkimui.

49.  Ne  mažiau  kaip 1/5 bendrijos narių turi  teisę   prašyti teismo  paskirti  ekspertus,  kad  šie  ištirtų,  ar    bendrija, bendrijos   valdyba  (bendrijos  pirmininkas)  veikė    tinkamai.
 Pareiškimo  teismui  padavimą,  ekspertų  paskyrimą,  jų    darbo apmokėjimą  ir teismo taikomas priemones dėl netinkamų  bendrijos ar  bendrijos  valdybos (bendrijos pirmininko)  veiksmų   nustato Civilinis kodeksas.
 
XI. BENDRIJOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS
 
50.  Bendrijos  reorganizavimo ir likvidavimo  tvarką   nustato Daugiabučių  namų  savininkų  bendrijų įstatymas  bei   Civilinis kodeksas.

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 15
Evaldas Bračiulis, viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą" Kaimynijų programos įgyvendinimo administratorius. Kokia vidutinė automobilio aikštelės įrengimo kaina?

Atsako Evaldas Bračiulis, viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą" Kaimynijų programos įgyvendinimo administratorius

daugiau
Kuo remiantis prie daugiabučio remonto sąmatos administratorius prideda 10 proc.?

Atsako Algirdas Glodenis, Lietuvos Būsto rūmų teisininkas

daugiau
Kas gali atlikti daugiabučio namo bendrijos auditą?

Atsako Algirdas Glodenis, Būsto rūmų teisės skyriaus vedėjas

daugiau
Kompanijų produktai
Sniego valymas
Mini krautuvas sniego valymui "BOBCAT S175H", nuoma

Sniego valymas, (vidutinis) mini krautuvas galima valyti...

Reklaminių iškabų, stendų valymas

Reklaminių stendų, iškabų valym...

Kilimėlių keitimas

Įėjimo purvą sugeriančių kilimėlių keitimas aptarnaujamuose objektu...