Dėl Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo savivaldybėse sudarymo ir lėšų naudojimo tvarkos

2008-07-09 19:01   Peržiūros : 500   Spausdinti


LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S
2001 m. vasario 22 d. Nr. 202 Vilnius

DĖL SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO SAVIVALDYBĖSE SUDARYMO IR LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639) 32 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Nustatyti, kad:

1.1. sprendimą dėl Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo (toliau vadinama - fondas) sudarymo ir naudojimo priima savivaldybės taryba. Savivaldybės taryba patvirtina fondo nuostatus ir sudaro fondo tarybą. Nuostatuose turi būti reglamentuotos fondo tarybos funkcijos, atsakomybė ir atskaitomybė, sprendimų priėmimas, lėšų naudojimas ir apskaita;

1.2. fondo lėšoms kaupti savivaldybės administracija nustatytąja tvarka atidaro ir tvarko sąskaitą banke. Fondo lėšos yra:

1.2.1. savivaldybės biudžeto lėšos;

1.2.2. tikslinės Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos savivaldybei;

1.2.3. labdara;

1.2.4. kitos lėšos;

1.3. fondo lėšos naudojamos:

1.3.1. daugiabučių namų savininkų bendrijų (toliau vadinama - bendrijos) valdomų daugiabučių namų techninių defektų, kurie kelia grėsmę namo ar atskirų jo konstrukcijų stabilumui ir (ar) žmonių saugumui, likvidavimo išlaidų daliai padengti, bet ne daugiau kaip 50 procentų visos šių išlaidų sumos;

1.3.2. bendrijų išlaidų, susijusių su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimu ir energijos naudojimo jame efektyvumo didinimu, daliai padengti, bet ne daugiau kaip 30 procentų visos šių išlaidų (investicijų) sumos. Jeigu bendrija skolinasi lėšas iš valstybės remiamų fondų ir gauna atitinkamas valstybės subsidijas, lėšų iš fondo neskiriama. Jeigu skiriama valstybės subsidija mažesnė negu 30 procentų, fondo skiriama subsidija sumažinama - iš jos atimama gautos valstybės subsidijos suma.

2. Nustatyti šią fondo lėšų naudojimo tvarką:

2.1. fondo metinę pajamų ir išlaidų sąmatą sudaro fondo taryba, atsižvelgdama į turimas (numatomas turėti) lėšas, ir teikia ją tvirtinti savivaldybės tarybai;

2.2. bendrijos, vadovaudamosi šio nutarimo 1.3.1 ir 1.3.2 punktais, fondo tarybos nustatyta tvarka ir laiku pateikia jai prašymą skirti lėšų, taip pat konkretaus daugiabučio namo techninių defektų pašalinimo arba namo atnaujinimo ir energijos naudojimo efektyvumo didinimo projektą, sąmatą, nurodo bendrijos narių šiam tikslui skiriamas lėšas ir (ar) skolinamas lėšas;

2.3. fondo taryba, atsižvelgdama į fonde turimas (numatomas turėti) lėšas ir bendrijų pateiktų projektų tikslingumą ir ekonomiškumą, priima sprendimą dėl lėšų skyrimo, nustato bendrijų rėmimo eiliškumą ir apie tai paskelbia viešai;

2.4. pirmiausia lėšos skiriamos avarinės būklės pastatams remontuoti, taip pat bendrijoms, kuriose santykiškai didesnioji patalpų savininkų dalis yra bedarbiai, invalidai, pensininkai, socialinės pašalpos gavėjai;

2.5. bendrijoms skirtos lėšos pagal fondo tarybos sprendimus pervedamos apmokant sąskaitas už atliktus darbus arba įgyjamas statybines medžiagas ar įrangą.

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 15 d. nutarimo Nr. 852 "Dėl Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo įgyvendinimo tvarkos" (Žin., 1995, Nr. 51-1269) 1.5 punktą.
 

Ministras Pirmininkas  Rolandas Paksas

Aplinkos ministras  Henrikas Žukauskas

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 15
Evaldas Bračiulis, viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą" Kaimynijų programos įgyvendinimo administratorius. Kokia vidutinė automobilio aikštelės įrengimo kaina?

Atsako Evaldas Bračiulis, viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą" Kaimynijų programos įgyvendinimo administratorius

daugiau
Kuo remiantis prie daugiabučio remonto sąmatos administratorius prideda 10 proc.?

Atsako Algirdas Glodenis, Lietuvos Būsto rūmų teisininkas

daugiau
Kas gali atlikti daugiabučio namo bendrijos auditą?

Atsako Algirdas Glodenis, Būsto rūmų teisės skyriaus vedėjas

daugiau
Kompanijų produktai
Sniego valymas
Mini krautuvas sniego valymui "BOBCAT S175H", nuoma

Sniego valymas, (vidutinis) mini krautuvas galima valyti...

Reklaminių iškabų, stendų valymas

Reklaminių stendų, iškabų valym...

Kilimėlių keitimas

Įėjimo purvą sugeriančių kilimėlių keitimas aptarnaujamuose objektu...