"Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros, administravimo įmonių atestavimas" ir Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų rekonstravimo projektų ir pasiūlymų keisti daugiabučio namo patalpų paskirtį viešojo aptarimo tvark

2008-07-09 19:34   Peržiūros : 1006   Spausdinti


LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S

2000 m. spalio 17 d. Nr. 432 Vilnius

DĖL REGLAMENTO STR 1.12.04:2000 "DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS, ADMINISTRAVIMO ĮMONIŲ ATESTAVIMAS" IR DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ REKONSTRAVIMO PROJEKTŲ IR PASIŪLYMŲ KEISTI DAUGIABUČIO NAMO PATALPŲ PASKIRTĮ VIEŠOJO APTARIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 1070 "Dėl Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo" (Žin., 2000, Nr. 77-2341) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatais (Žin., 1998, Nr. 84- 2353):

1. T v i r t i n u:

1.1. organizacinį tvarkomąjį techninį reglamentą STR 1.12.04:2000 "Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros, administravimo įmonių atestavimas" (pridedama);

1.2. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų rekonstravimo projektų ir pasiūlymų keisti daugiabučio namo patalpų paskirtį viešojo aptarimo tvarką (pridedama).

2. Nustatau, kad:

2.1. šio įsakymo 1 punkte nurodytas reglamentas įsigaliotų nuo Daugiabučių namų patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų įsigaliojimo;

2.2. įmonių prašymų atestuoti registravimas būtų pradėtas nuo 2000 m. gruodžio 1 d.

3. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiu žodžiu "reglamentas".
 

Aplinkos Ministras Danius Lygis                                        

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2000 10 17 įsakymu Nr. 432

Organizacinis tvarkomasis techninis reglamentas STR 1.12.04:2000

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo įmonių atestavimas

I. Taikymo sritis ir bendrosios nuostatos

1. Šis organizacinis tvarkomasis techninis reglamentas (toliau-reglamentas) nustato Lietuvos Respublikoje įregistruotų įmonių, teikiančių daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo paslaugas (toliau - įmonės) atestavimo tvarką.

2. Atestavimo tikslas - nustatyti įmonių pasirengimą profesionaliai vykdyti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administratoriaus funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintuose "Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatuose".

3. Atestavimas yra privalomas įmonėms, kurioms daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros administratoriaus funkcijos pavedamos vietos savivaldos vykdomosios institucijos sprendimu, priimamu vadovaujantis Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 20-44; 2000, Nr. 56-1639) 10 straipsniu.

II. Nuorodos

4. Šiame reglamente pateiktos nuorodos į:

4.1. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymą (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639);

4.2. Daugiabučio namo patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinius nuostatus (nuostatai rengiami).

III. Pagrindinės sąvokos

5. Atestavimas - įmonės pasirengimo profesionaliai užsiimti atitinkama veikla ir užtikrinti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų naudojimą, tvarką, valdymą bei priežiūrą, reglamentuotą norminiais dokumentais, patikrinimas.

6. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimas yra daugiabučių gyvenamųjų namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės valdymas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus bendrajai nuosavybei išsaugoti, jos priežiūrai organizuoti ir naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.

IV. Atestavimo reikalavimai

7. Visoms atestuojamoms įmonėms nustatomi tokie reikalavimai:

7.1. įmonės patikimumas, finansinė būklė ir pajėgumas vykdyti pavestas funkcijas;

7.2. sutartinių įsipareigojimų vykdymas, atliktų paslaugų įvertinimas;

7.3. specialistų, vykdančių pavestas funkcijas, tinkama kvalifikacija, atkreipiant dėmesį, kad statinių inžinerinės įrangos priežiūros, darbų saugos, statybos techninės priežiūros specialistai turėtų kvalifikaciją patvirtinantį atestatą;

7.4. kokybės valdymo sistemos funkcionavimas;

7.5.apsirūpinimas reikiamais įrenginiais bei kontrolės matavimo prietaisais;

7.6. teikiamų paslaugų reglamentavimas įmonės techninėmis taisyklėmis;

7.7.apsirūpinimas normatyvine bei teisine atitinkamos veiklos dokumentacija.

8. Atestuojant atsižvelgiama į tai, kaip įmonių vadovai ir kiti specialistai yra susipažinę ir laikosi įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei pagrindinių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių atitinkamą veiklą, reikalavimų.

V. Prašymo atestuoti pateikimas

9. Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo įmonių atestavimą organizuoja ir tvarko valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras.

10. Įmonė, norinti gauti atestatą, pateikia valstybės įmonei Statybos produkcijos sertifikavimo centrui:

10.1. prašymą (A priedas);

10.2. įmonės įregistravimo pažymėjimo ir įstatų kopijas;

10.3. įmonės duomenų kortelę (B priedas);

10.4. pažymą apie įmonės darbuotojus ( C priedas);

10.5. pagrindinių suteiktų paslaugų sąrašą (D priedas);

10.6. savivaldybių padalinių, kitų ūkinių subjektų atsiliepimus arba pažymas apie suteiktas paslaugas;

10.7. teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą apie mokesčių mokėjimą;

10.8. ankstesniojo atestato ir kitų, su atestuojama veikla susijusių, kvalifikacinių atestatų bei licencijų kopijas;

10.9. teikiamų paslaugų ir jas reglamentuojančių techninių taisyklių bei kokybės reguliavimo dokumentų, patvirtintų įmonės vadovo, sąrašą;

10.10 asmens, turinčio statybos techninės priežiūros vadovo kvalifikaciją, atestato kopiją.

VI. Atestavimo tvarka

11. Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, gavęs 10 punkte nurodytą medžiagą:

11.1. registruoja gautą prašymą, jeigu įmonės pateikta medžiaga atitinka šio reglamento V skirsnyje nurodytus reikalavimus;

11.2.organizuoja duomenų patikrinimą ir, esant reikalui, skiria ekspertizes;

11.3. parengia išvadas ir pateikia jas Aplinkos ministerijos sudarytai Atestavimo komisijai.

12. Atestavimo komisija, išnagrinėjusi pateiktą medžiagą, nusprendžia:

12.1. suteikti įmonei atestatą, nurodant veiklos rūšis, kurioms ir iki kurio laiko šis atestatas galioja;

12.2. neatestuoti įmonės, nurodant konkrečias tokio sprendimo priežastis;

12.3. Atestavimo komisija sprendimą priima atviru balsavimu, balsų dauguma;

12.4. Atestavimo komisijos posėdžiai protokoluojami, protokolus tvarko komisijos techninis sekretorius;

12.5. įmonės atestavimo procedūros turi būti baigtos per 3 mėnesius nuo įmonės prašymo užregistravimo.

VII. Atestavimo komisija

13. Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo įmones atestuoja Atestavimo komisija, skiriama aplinkos ministro.

14. Atestavimo komisija turi teisę:

14.1. gauti papildomą informaciją apie atestuojamą įmonę iš savivaldybių, valstybės priežiūros tarnybų;

14.2. teikti rekomendacijas savivaldos institucijoms dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo įmonių įregistravimo atšaukimo, jeigu jų veikla pažeidžia galiojančius įstatymus.

15. Atestavimo komisijos sudėtis:

15.1. Aplinkos ministerijos Būsto ir techninio normavimo departamento direktorius arba direktoriaus pavaduotojas (komisijos pirmininkas);

15.2. Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos atstovas;

15.3 Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovas;

15.4. Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas;

15.5. Lietuvos butų ūkio asociacijos "Lietuvos butų ūkis" atstovas;

15.6. Vilniaus m. daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijos atstovas;

15.7. savivaldybės, kuri įregistravo atestuojamą įmonę, įgaliotas atstovas.

16. Atestavimo komisija atsako už savo sprendimų pagrįstumą ir objektyvumą.

17. Atestavimo komisijos nariai privalo saugoti atestuojamų įmonių komercines paslaptis.

18. Atestavimo komisijai vertinant įmonių atestavimo išvadas, dalyvauja atestuojamų įmonių vadovai. Į komisijos posėdžius gali būti pakviesti institucijų, vykdančių valstybinę priežiūrą, atstovai.

VIII. Atestatas

19. Atestatą pasirašo aplinkos viceministras ir Atestavimo komisijos pirmininkas.

20. Atestatas, kuriame nurodomos atestuotos veiklos rūšys, išduodamas 3 metams. Pradedančiai teikti paslaugas (naujai įregistruotai) įmonei atestatas išduodamas vienerių metų bandomajam laikotarpiui. Bandomajam laikotarpiui pasibaigus, įmonė atestuojama pakartotinai.

21. Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo įmonių atestavimo apskaitą tvarko valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras.

22. Atestato registre nurodoma:

22.1. atestato numeris;

22.2. atestato turėtojas (įmonės kodas, pavadinimas, adresas);

22.3. atestuotų veiklos rūšių pavadinimai;

22.4. atestato išdavimo data;

22.5. atestato galiojimo terminas;

22.6. atestato galiojimo panaikinimo data.

23. Kontrolinis atestato tekstas, pasirašytas valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro atstovo ir atestato turėtojo įgalioto atstovo, penkerius metus saugomas valstybės įmonėje Statybos produkcijos sertifikavimo centre.

24. Atestato galiojimo terminas gali būti pratęstas, jeigu įmonė ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki atestato galiojimo pabaigos pateikia valstybės įmonei Statybos produkcijos sertifikavimo centrui prašymą ir jeigu jos veikla atitinka atestavimo reikalavimus.

25. Atestato galiojimo terminas pratęsiamas šio reglamento 10 punkte nustatyta tvarka.

26. Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras informaciją apie atestuotas daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo įmones, taip pat apie atestatų panaikinimą skelbia "Valstybės žiniose".

IX. Atestato galiojimo panaikinimas

27. Atestatą panaikinti siūlo Atestavimo komisija.

28. Atestatas panaikinamas:

28.1. už įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei specialiųjų normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių įmonės teikiamas paslaugas, reikalavimų pažeidimus;

28.2. kai įmonė negali užtikrinti veiklos kokybės reikalavimų;

28.3. jeigu įmonė nevykdo valstybės priežiūros tarnybų pagrįstų pakartotinių nurodymų per nustatytąjį laiką pašalinti pastebėtus pažeidimus;

28.4. įmonei nutraukus atestate nurodytą veiklą;

28.5. likvidavus ar reorganizavus įmonę;

28.6. kai pametamas, sunaikinamas ar panašiai prarandamas atestato originalas.

29. Atestatas panaikinamas Atestavimo komisijos teikimu, aplinkos ministro įsakymu ir skelbiamas "Valstybės žiniose".

30. Dingus atestatui, įmonė privalo pateikti valstybės įmonei Statybos produkcijos sertifikavimo centrui motyvuotą paaiškinimą raštu ir paskelbti (įmonės lėšomis) "Valstybės žiniose" apie prarasto atestato negaliojimą. Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, išnagrinėjęs įmonės paaiškinimą, pateikia išvadas Atestavimo komisijai, kuri priima sprendimą dėl naujo atestato išdavimo. Atestato galiojimo terminas nekeičiamas.

X. Atestavimo darbų apmokėjimas

31. Atestavimo procedūrų ir paskirtų ekspertizių išlaidas sumoka įmonė, norinti gauti atestatą. Išlaidas apskaičiuoja valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras.

32. Įmonė kartu su prašymu pateikia dokumentą, patvirtinantį, kad už 31 punkte nurodytas paslaugas sumokėta.

33. Neatestuotai įmonei sumokėtos atestavimo paslaugų išlaidos negrąžinamos.

XI. Ginčų sprendimas

34. Įmonės vadovas dėl atestavimo tvarkos pažeidimų arba nesutinkantis su Atestavimo komisijos sprendimu per 15 dienų gali kreiptis į aplinkos ministrą.

35. Aplinkos ministras per 15 dienų priima sprendimą dėl ginčo išsprendimo.

36. Ministro priimti sprendimai skundžiami teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 432

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ REKONSTRAVIMO PROJEKTŲ IR PASIŪLYMŲ KEISTI DAUGIABUČIO NAMO PATALPŲ PASKIRTĮ VIEŠOJO APTARIMO TVARKA

I. Bendrosios nuostatos

1. Šis normatyvinis dokumentas nustato daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų rekonstravimo projektų ir pasiūlymų keisti daugiabučio namo patalpų paskirtį viešojo aptarimo tvarką.

2. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų ir patalpų paskirties keitimo rekonstravimo projektai rengiami bei statybos darbai vykdomi vadovaujantis įstatymais [3.2, 3.3], statybos techniniais reglamentais [3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9] ir kitais teisės aktais nustatyta tvarka bei reikalavimais.

II. Nuorodos

3. Dokumente pateiktos nuorodos į šiuos Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės norminius aktus:

3.1. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymą (Žin., 1995, Nr.20-449, Nr.106-2353; 2000, Nr.56-1639);

3.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 2000, Nr.84-253);

3.3. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymą (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 1997, Nr. 65-1555, Nr. 98-2480; 1999, Nr. 101-2904; 2000, Nr. 58-1705);

3.4. STR 1.05.01:1997 "Statinio projekto rengimo tvarka" (Žin., 1997, Nr.32-807, Nr.114-2902);

3.5. R 16 - 00 "Statinio projekto sudėtis" (Žin., 2000, Nr.55-1616);

3.6. STR 1.05.03:1997 "Statinių projektavimo sąlygų nustatymo, statinių projektų derinimo ir tvirtinimo tvarka" (Žin., 1997, Nr.101-2559; 1998, Nr. 34-924; 1999, Nr.85-2554);

3.7. STR 1.07.01:1999 "Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka" (Žin., 1999, Nr.84-2510; 2000, Nr.11-273);

3.8. STR 1.08.01:1998 "Statybos darbai" (Žin., 1998, Nr.83-2341; 1999, Nr.83-2480);

3.9. STR1.11.01:2000 "Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" (Žin., 2000, Nr.79-2401).

III. Terminai ir apibrėžimai

4. Dokumente vartojami terminai:

4.1. "gyvenamasis namas", "daugiabutis namas", "butas", "patalpos", "bendrojo naudojimo objektai" atitinka terminus ir jų apibrėžimus, pateiktus Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatyme [3.1];

4.2. "statyba", "statinys", "projektuotojas", "rekonstravimas", "remontas", "statytojas (užsakovas)", "rangovas", "statybos techninis reglamentas", "projektavimo sąlygų sąvadas" - Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [3.2];

4.3. "pasiūlymas" - daugiabučio namo bendrasavininkio pateiktas patalpos (patalpų) ar bendrojo naudojimo objekto (objektų) rekonstrukcijos projekto sprendinys, rekonstrukcijos projekto sprendinio papildymas, rekonstrukcijos projekto sprendinio netikslingumo pagrindimas.

IV. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų rekonstravimo projektų ir pasiūlymų keisti daugiabučio namo patalpų paskirtį viešojo aptarimo tvarka

I skirsnis. Viešojo aptarimo etapai ir bendrosios nuostatos

5. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų rekonstravimo projektų bei pasiūlymų keisti daugiabučio namo patalpų paskirtį viešasis aptarimas vykdomas trimis etapais.

6. Pirmasis viešojo aptarimo etapas - skelbimas apie numatomą rekonstravimo projekto ar pasiūlymo viešąjį aptarimą:

6.1. ne vėliau kaip 10 dienų prieš bendrojo naudojimo objektų rekonstravimo projektų ar pasiūlymų keisti daugiabučio namo patalpų paskirtį viešąjį aptarimą jo organizatorius (projekto užsakovas ar pasiūlymo autorius) turi visiems daugiabučio namo savininkams (bendrasavininkiams) įteikti pranešimą apie numatomą projekto ar pasiūlymo viešąjį aptarimą; pranešime pateikti trumpą aptariamo objekto aprašymą, nurodyti rengiamo projekto ir statybos darbų vykdymo terminus, viešojo aptarimo vietą bei laiką, viešojo aptarimo etapus ir svarstymo tvarką, aptarimo organizatorių bei projektuotoją, jų adresus ir telefonų numerius;

6.2. pranešimas apie viešąjį objekto aptarimą taip pat turi būti iškabintas daugiabučio namo laiptinių skelbimo lentose ir įteiktas rekonstruojamojo daugiabučio namo patalpų savininkų bendrijos pirmininkui (valdybai) arba daugiabučio namo savininkų (bendrasavininkių) jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotam atstovui, arba daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriui.

7. Antrasis viešojo aptarimo etapas - rekonstravimo projekto ar pasiūlymo sprendinių aiškinimas:

7.1. per laikotarpį nuo pranešimo iki viešojo aptarimo viešojo aptarimo organizatorius (projektuotojas) pranešime nurodytu laiku ir nurodytoje vietoje visus pageidaujančiuosius turi supažindinti su viešajam aptarimui teikiamu projektu ar pasiūlymu, paaiškinti sprendinius ir motyvuotai pagrįsti, kad jie atitinka teritorijos bendrojo plano reikalavimus, nurodyti galimą įtaką rekonstruojamojo daugiabučio namo bei aplinkinių namų žmonių esamoms gyvenimo ir veiklos sąlygoms, atsakyti į klausimus, išklausyti pasiūlymus bei pastabas.

8. Trečiasis viešojo aptarimo etapas - bendrojo naudojimo objektų rekonstravimo projektų ar pasiūlymų keisti daugiabučio namo patalpų paskirtį viešasis aptarimas:

8.1. viešasis aptarimas laikomas įvykusiu į jį atvykus: aptarimo organizatoriui (projekto užsakovui), projektuotojui, daugiabučio namo patalpų savininkų bendrijos pirmininkui (įgaliotam valdybos atstovui) arba daugiabučio namo savininkų (bendrasavininkių) jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotam atstovui, arba daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriui ir daugiabučio namo patalpų savininkams bei bendrasavininkiams (skaičius nereglamentuojamas);

8.2. viešojo aptarimo organizatorius privalo pasirūpinti, kad būtų iškabinta grafinė medžiaga, kad projektuotojas paaiškintų bendrojo naudojimo objektų rekonstravimo projekto ar pasiūlymo keisti daugiabučio namo patalpų paskirtį schemos sprendinius, kad būtų užprotokoluotos aptarimo dalyvių kalbos bei padarytos viešojo aptarimo išvados, kad vienas pranešimo ir viešojo aptarimo protokolo egzempliorius būtų įteiktas rekonstruojamojo daugiabučio namo patalpų savininkų bendrijos valdybos pirmininkui (bendrijos pirmininkui) arba daugiabučio namo savininkų (bendrasavininkių) jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotam atstovui, arba daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriui;

8.3. daugiabučio namo patalpų savininkų bendrijos valdybos pirmininkas (bendrijos pirmininkas) arba daugiabučio namo savininkų (bendrasavininkių) jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas atstovas, arba daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorius viešojo aptarimo protokolus registruoja ir jų išvadomis vadovaujasi derindamas bendrojo naudojimo objektų rekonstravimo projektus ir pasiūlymų keisti patalpų paskirtį schemas bei nustatydamas rekonstruojamųjų patalpų ir namo aplinkos projektavimo sąlygas.

II skirsnis. Bendrojo naudojimo objektų rekonstravimo projektų viešasis aptarimas

9. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų (palėpių, rūsių ir kitų bendrojo naudojimo patalpų pertvarkymo, papildomų aukštų statybos, sienų apšiltinimo ir kitų bendrųjų konstrukcijų, bendrosios inžinerinės įrangos) rekonstravimo projektų užsakovai iki projekto viešojo aptarimo trečiojo etapo privalo:

9.1. bendrijos įstatų nustatyta tvarka gauti bendrijos narių susirinkimo ar bendrijos valdybos sprendimą ir sąlygas dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objekto rekonstrukcijos; jei bendrija neįsteigta - daugiabučio namo patalpų savininkų susirinkimo sprendimą [3.1];

9.2. gauti savivaldybės mero (valdybos) patvirtintą statinio rekonstravimo projektavimo sąlygų sąvadą [3.6];

9.3. parengti bendrojo naudojimo objekto rekonstravimo projektą [3.4; 3.5];

9.4. organizuoti bendrojo naudojimo objekto rekonstravimo projekto viešojo aptarimo pirmąjį ir antrąjį etapus.

10. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų rekonstravimo projektų viešojo aptarimo trečiojo etapo metu būtina:

10.1. patikrinti, ar projektas atitinka namo savininkų išduotas projektavimo sąlygas;

10.2. įvertinti rekonstravimo projekte numatytus statybos organizavimo sprendinius;

10.3. viešojo aptarimo protokole ir išvadose pateikti aptarimo dalyvių pastabas bei rekomenduoti daugiabučio namo patalpų savininkų bendrijos valdybos pirmininkui (bendrijos pirmininkui) arba daugiabučio namo savininkų (bendrasavininkių) jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotam atstovui, arba daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriui derinti (nederinti) rekonstravimo projektą.

III skirsnis. Pasiūlymų keisti daugiabučio namo patalpų paskirtį viešasis aptarimas

11. Savininkas, siūlantis keisti jo nuosavybės teise turimų daugiabučio namo patalpų paskirtį, iki patalpų rekonstravimo ir namo aplinkos pakeitimo schemos viešojo aptarimo trečiojo etapo privalo:

11.1. vietos savivaldybėje įsitikinti, kad pasiūlymas pakeisti patalpos paskirtį neprieštarauja bendrojo plano reikalavimams;

11.2.parengti patalpos rekonstravimo ir gyvenamojo namo aplinkos pakeitimo schemą bei organizuoti pasiūlymo keisti patalpos paskirtį viešojo aptarimo pirmąjį ir antrąjį etapus (ši nuostata netaikoma, kai negyvenamosios patalpos keičiamos į gyvenamąsias, taip pat kai naujai negyvenamųjų patalpų paskirčiai, palyginti su esama, netaikomi griežtesni aplinkos apsaugos, higienos, priešgaisrinės saugos ir kiti privalomieji reikalavimai).

12. Pasiūlymų keisti daugiabučio namo patalpų paskirtį (patalpų rekonstravimo ir daugiabučio namo aplinkos pakeitimo schemos) viešojo aptarimo trečiojo etapo metu būtina:

12.1. viešojo aptarimo protokole pateikti aptarimo dalyvių pastabas, rekomenduoti daugiabučio namo patalpų savininkų bendrijos valdybos pirmininkui (bendrijos pirmininkui) arba daugiabučio namo savininkų (bendrasavininkių) jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotam atstovui, arba daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriui pritarti (nepritarti) pasiūlymui keisti daugiabučio namo patalpų paskirtį bei pasiūlyti rekonstruojamųjų patalpų ir namo aplinkos projektavimo sąlygas (kai rekomenduojama pritarti patalpų paskirties keitimui).

V. Baigiamosios nuostatos

13. Daugiabučio namo bendrasavininkių nesutarimus dėl pateiktų viešajam aptarimui bendrojo naudojimo objektų rekonstravimo projektų bei pasiūlymų keisti daugiabučio namo patalpų paskirtį, nustatomų rekonstravimo sąlygų sprendžia daugiabučio namo patalpų savininkų bendrijos valdybos pirmininkas (bendrijos pirmininkas) arba daugiabučio namo savininkų (bendrasavininkių) jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas atstovas, arba daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorius, ar teismas.

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 15
Evaldas Bračiulis, viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą" Kaimynijų programos įgyvendinimo administratorius. Kokia vidutinė automobilio aikštelės įrengimo kaina?

Atsako Evaldas Bračiulis, viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą" Kaimynijų programos įgyvendinimo administratorius

daugiau
Kuo remiantis prie daugiabučio remonto sąmatos administratorius prideda 10 proc.?

Atsako Algirdas Glodenis, Lietuvos Būsto rūmų teisininkas

daugiau
Kas gali atlikti daugiabučio namo bendrijos auditą?

Atsako Algirdas Glodenis, Būsto rūmų teisės skyriaus vedėjas

daugiau
Kompanijų produktai
Sniego valymas
Mini krautuvas sniego valymui "BOBCAT S175H", nuoma

Sniego valymas, (vidutinis) mini krautuvas galima valyti...

Reklaminių iškabų, stendų valymas

Reklaminių stendų, iškabų valym...

Kilimėlių keitimas

Įėjimo purvą sugeriančių kilimėlių keitimas aptarnaujamuose objektu...