Dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos patvirtinimo

2008-07-10 17:21   Peržiūros : 4360   Spausdinti


LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO
į s a k y m a s

DĖL pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos patvirtinimo
2003 m. birželio 30 d. Nr. 4-259
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) 19 straipsnio 3 dalimi ir 29 straipsniu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 765 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą" (Žin., 2003, Nr. 59-2659) 1.1.4 punktu:

t v i r t i n u  Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarką (pridedama).

Ūkio ministras       Petras Čėsna
______________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2003 m birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-259

Pastato Šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarka

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarka (toliau - Tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu (Žin., 2003, Nr.51-2254) ir apibrėžia, kaip atliekama pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra, veikimas, naudojimas.

2. Ši Tvarka privaloma šilumos tiekėjams, karšto vandens tiekėjams, šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams bei šilumos ūkio sektoriuje veikiantiems kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, išskyrus šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojus individualiuose gyvenamuosiuose namuose ir vienam juridiniam ar fiziniam asmeniui priklausančiuose pastatuose.

3. Šios Tvarkos teisinis pagrindas yra šie įstatymai:

3.1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262);

3.2. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas (Žin., 2003, Nr.51-2254);

3.3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

3.4. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639);

3.5. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2224).

4. Bendruosius gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens sistemų naudojimo ir priežiūros privalomuosius reikalavimus ir jų įgyvendinimo tvarką nustato:

4.1. statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka", patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 (Žin., 2002, Nr.81-3504);

4.2. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumą naudojančių įrenginių eksploatavimo taisyklės, tvirtinamos Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu;

4.3. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 389 (Žin., 2002, Nr. 6-252).

5. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros dalyvių tarpusavio įsipareigojimus ir jų vykdymo tvarką be kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų taip pat nustato:

5.1. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių standartinės sąlygos, tvirtinamos Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu;

5.2. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, tvirtinamos Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu;

5.3. Lietuvos Respublikos ūkio ministro nustatyta leidimų (atestatų) šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) verslui išdavimo tvarka.

6. Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Šilumos ūkio įstatyme vartojamas sąvokas.

7. Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Statybos įstatyme vartojamas sąvokas.

8. Kitos šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos:

Atsiskaitymo laikotarpis - laikotarpis, nurodytas pastato šildymo ir karšto vandens priežiūros sutartyse, už kurį prižiūrėtojo apskaičiuojamos šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojui mokėtinos sumos už priežiūrą.

Centralizuotai gaminamą ir (ar) tiekiamą šilumąir (ar) karštą vandenį gaunantis pastatas (toliau - pastatas) - negyvenamosios paskirties statinys, gyvenamasis namas (arba jų grupė), kurio šilumos punktas ir (ar) šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginiai prijungti prie šilumos perdavimo tinklo.

Įrengtoji šilumos galia - pastato projekte nurodytų ir sumontuotų įrenginių šilumos galia.

Karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartis - sutartis tarp karšto vandens tiekėjo ir karšto vandens vartotojo - pastato savininko, vartojančio tiekiamą karštą vandenį pastate, kuriame įrengti atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai.

Karšto vandens pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartis - sutartis tarp karšto vandens tiekėjo ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo.

Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis - sutartis tarp karšto vandens tiekėjoir buitinio karšto vandens vartotojo ar juridinio asmens karšto vandens vartotojo, vartojančio karštą vandenį patalpose, kuriose neįrengti atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai.

Korekcinė priežiūra - tai priežiūra, kurios techninės veiklos pagrindą sudaro sutaisymas pasireiškusių ar pasireiškimo procese esančių gedimų. Šią veiklą gali sudaryti komponentų remontas, restauravimas ar pakeitimas.

Pastato savininkas - juridinis arba fizinis asmuo, kuriam nuosavybės, bendrosios nuosavybės arba patikėjimo teise priklauso pastatas.

Pastato butų ir kitų patalpų savininkas - juridinis arba fizinis asmuo, kuriam nuosavybės, bendrosios nuosavybės arba patikėjimo teise priklauso butas ar kitos patalpos pastate ir kuriam bendrosios nuosavybės teise priklauso pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginiai.

Pastato butų ir kitų patalpų šilumos įrenginys - techninių priemonių kompleksas, skirtas butams ir kitoms patalpoms šildyti, vėdinti bei karšto vandens vartojimui.

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartis - sutartis tarp pastato savininko ir asmens, teikiančio šių sistemų priežiūros paslaugas ir atitinkančio nustatytus kvalifikacinius reikalavimus prižiūrėti pastatų šildymo ir karšto vandens sistemas.

Pastato šilumos įrenginys - techninių priemonių kompleksas, skirtas šilumai ir (ar) karštam vandeniui gaminti, kaupti, transformuoti ir (ar) transportuoti į butų ir kitų patalpų šildymo, vėdinimo, technologijos ir karšto vandens įrenginius.

Prevencinė priežiūra - tai priežiūra, kurios techninės veiklos pagrindą sudaro komponento (įrenginio) pakeitimas, kapitalinis remontas ar modernizavimas fiksuotais laiko intervalais, atsižvelgiant į jo normatyvinį tarnavimo laiką. Čia įeina ir priežiūros veiksmai, atliekami defektams(potencialiems gedimams) nustatyti ar išvengti.

Priežiūra - tai derinys techninių, administracinių ir vadybinių veiksmų, reikalingų daikto būsenai užlaikyti ar ją atstatyti į tokią, kurioje tas daiktas gali atlikti siekiamą funkciją. Sąvokos „techninis aptarnavimas", „aptarnavimas" ir „priežiūra" laikytinos sinonimais.

Sutartinė šilumos galia - pastato projekte arba šilumos įrenginių inventorizavimo projekte nustatyta ir šilumos pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyta sumontuotų ir veikiančių šilumos įrenginių galia.

Šilumos pirkimo-pardavimo sutartis - sutartis tarp šilumos tiekėjo ir šilumos vartotojo, vartojančio tiekiamą šilumą pastate, kuriame įrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai.

Šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartis - sutartis tarp šilumos tiekėjo ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo.

Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis - sutartis tarp šilumos tiekėjo ir buitinio šilumos vartotojo ar juridinio asmens šilumos vartotojo, vartojančio šilumą patalpose, kuriose neįrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai.

Veikimas - veiksmai, reikalingi gauti tinkamą paslaugą, kuriai sistema buvo suprojektuota.

II. pastato Šildymo ir karšto vandens sistemų Priežiūros darbai

9. Pagal savo pobūdį pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra apima prevencinės priežiūros, korekcinės priežiūros ir avarijų likvidavimo lygius. Kiekvienas šių lygių apima sistemos veikimo, techninės apžiūros ir būsenos atstatymo veiksmus, kurių struktūra nurodyta šios Tvarkos 1 priede.

10. Šia Tvarka nustatomi pastatų šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros darbų sąrašai:

10.1. šios Tvarkos 2 priede pateikiamasPastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros darbų bendrasis sąrašas, kuriame numatytais techniniais veiksmais, pastato projektinėje dokumentacijoje bei jos komponentų gamintojų instrukcijose nurodytais veiksmais maksimaliai užtikrinama, kad pastatų šildymo ir karšto vandens sistemos nustatytai jų eksploatavimo trukmei atitiks projekte numatytus reikalavimus;

10.2. šios Tvarkos 3 priede pateikiamas Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo atliekamų darbų tipinis minimalių apimčių sąrašas, kuriame numatytais techniniais veiksmais minimaliai užtikrinama, kad gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens sistemos nustatytai jų eksploatavimo trukmei atitiks projekte numatytus reikalavimus;

10.3. šios Tvarkos 10.2 punkto nuostatos privalomos pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių, sudaromų pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro patvirtintas šių sutarčių standartines sąlygas, šalims.

Konkretaus pastato šildymo ir karšto vandenssistemai darbai konkretizuojami ir reguliuojami gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros instrukcijoje.

III. pastato Šildymo ir karšto vandens sistemų veikimo, priežiūros ir naudojimo dokumentai

11. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų veikimo, priežiūros ir naudojimo dokumentai yra:

11.1. pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos aprašas;

11.2. pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos veikimo ir naudojimo instrukcija;

11.3. pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos priežiūros instrukcija.

12. Šios Tvarkos 11 punkte nurodytus dokumentus sudaro:

12.1. pastato, išskyrus daugiabučius namus, savininkas arba jo pavedimu pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas;

12.2. daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas), namo bendrojo naudojimo objektams valdyti sudarytos jungtinės veiklos sutarties partnerių įgaliotas asmuo arba namo bendrojo naudojimo objektų administratorius arba jų pavedimu pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas.

13. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos apraše nurodoma:

13.1. bendras sistemos aprašymas, atsižvelgiant į teisės aktus, pagal kuriuos pastato šildymo ir karšto vandens sistema buvo suprojektuota ir sumontuota. Aprašyme taip pat pateikiama informacija apie tikslą ir paslaugas, kurias atlikti pastato šildymo ir karšto vandens sistema buvo suprojektuota;

13.2. sistemos veikimo schema;

13.3. informacija apie pagrindinius pastato šildymo ir karšto vandens sistemos komponentus, pagrindines jų charakteristikas (šilumokaičių galias, šildymo prietaisų galias, siurblių našumą, šilumnešių ir patalpų būdingus parametrus, projektines temperatūras, paslėptų vamzdynų vietas, bendram naudojimui tenkančių sistemos dalių skaitinį apibūdinimą ir kt. Esant autonominiam šilumos šaltiniui - kuro tipą, katilo galią ir pan.);

13.4. pastato šildymo ir karšto vandens sistemos įvedimo į eksploataciją informacija ir duomenys (kartu su projektuotojo numatytais duomenimis);

13.5. montuotojo bei priežiūros, veikimo ir naudojimo dokumentų rengėjo pavadinimas ir buveinė;

13.6. garantijos sąlygos;

13.7. kita priežiūrai, veikimui ir naudojimui svarbi bendro pobūdžio informacija.

14. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos veikimo ir naudojimo instrukcijoje nurodoma:

14.1. bendrybės. Paleidimo ir stabdymo metodai, avarinės procedūros. Kai reikia, vasaros ir žiemos laiko veikimo nurodymai, įvairių posistemių ir zonų valdymas. Ši informacija turi būti prieinama naudotojui. Apibūdinama sistemos komponentų ar įrenginių gamintojo instrukcijų saugojimo ir prieinamumo naudotojui tvarka;

14.2. valdymo ir saugos įtaisai. Valdymo ir saugos įtaisų veikimo nurodymai;

14.3. eilinės apžiūros ir veiksmai. Nurodymai eilinėms apžiūroms ir veiksmams, kaip to reikalauja projektuotojas, įtaisų ir komponentų gamintojas;

14.4. šios Tvarkos 4.1, 4.2 ir 4.3 punktuose nurodytų teisės aktų reikalavimai. Šių teisės aktų ištraukos ar nuorodos į jų skyrius, punktus ir pan., kurie susiję su pastato šildymo ir karšto vandens sistemos įrenginių priežiūros reikalavimais;

14.5. galimi pastato šildymo ir karšto vandens sistemos veikimo sutrikimai;

14.6. šilumnešio, dujų ar skysto kuro nutekėjimas. Nurodymai naudotojui, ką turi daryti, jei nuteka šilumnešis, dujos ar kuras.

15. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros instrukcijoje nurodoma:

15.1. bendrybės. Konkrečiai šildymo ir karšto vandens sistemai, atsižvelgiant į jos projekte numatytam komforto užtikrinamo lygiui pasiekti turimą įrangą, nustatomas priežiūros darbų sąrašas bei jų vykdymo instrukcija;

15.2. sistemos veikimo charakteristikos, saugumas ir efektyvumas. Nustatyti esminiai skaitiniai ir loginiai šildymo ir karšto vandens sistemos veikimo rodikliai, kurie prižiūrėtojo turi būti užtikrinti tam, kad sistema atitiktų numatytus parametrus, saugumą ir efektyvumą;

15.3. tikrinimas, apžiūra ir taisymas. Nustatytas konkretus šių darbų turinys pagal darbus nurodytus šios Tvarkos 2 priede;

15.4. veiksmų, atliekant priežiūrą, registravimas. Nuostatos priežiūros žurnalo pildymui;

15.5. saugos ir avarijų procedūros. Nustatytos saugaus veikimo ir avarinių atvejų procedūros;

15.6. papildoma informacija. Teisės aktų, pastato šildymo ir karšto vandens sistemų svarbesnių komponentų gamintojo nurodymų ar reikalavimų (instrukcijų), projektuotojo nurodymų ištraukos ar nuorodos į dokumentų skyrius, punktus ir pan.

16. Šios Tvarkos 11 punkte nurodytų dokumentų formatas turi būti tinkamas patogiai naudoti ir išsaugoti, jie skelbiami darbo vietoje valstybine kalba. Kiti sistemų veikimo, naudojimo ir priežiūros dokumentai tvarkomi vadovaujantis šios Tvarkos
4.1 ir 5.2 punktuose nurodytais teisės aktais.

IV. pastato Šildymo ir karšto vandens sistemų PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS

17. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą organizuoja ir už ją atsako pastato savininkas, išskyrus šios Tvarkos 18 punkte nurodytus atvejus, vadovaudamasis šios Tvarkos 3, 4 ir 5 punktuose išvardytų teisės aktų nuostatomis.

18. Pastato, išskyrus daugiabučius gyvenamuosius namus, kurio šildymo ir karšto vandens sistemos bendrosios nuosavybės teise priklauso juridiniams ar fiziniams asmenims, šių sistemų priežiūrą organizuoja ir už ją atsako pastato bendrojo naudojimo šildymo ir karšto vandens sistemoms valdyti sudarytos jungtinės veiklos sutarties partnerių įgaliotas asmuo, vadovaudamasis šios Tvarkos 3, 4 ir 5 punktuose išvardytų teisės aktų nuostatomis, jeigu tokia sutartis sudaryta ir jeigu tokį sprendimą priėmė bendrasavininkiai.

19. Pastato, išskyrus daugiabučius gyvenamuosius namus, kurio šildymo ir karšto vandens sistemos bendrosios nuosavybės teise priklauso juridiniams ar fiziniams asmenims, šių sistemų priežiūrą organizuoja, už ją atsako ir ją vykdo šilumos tiekėjas, jeigu jų bendrasavininkiai nepriėmė šios Tvarkos 18 punkte nurodyto sprendimo arba taip nusprendė, vadovaudamiesi
5.2 punkte nurodytu teisės aktu.

20. Daugiabučio gyvenamojo namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą organizuoja ir už ją atsako butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas), namo bendrojo naudojimo objektams valdyti sudarytos jungtinės veiklos sutarties partnerių įgaliotas asmuo arba namo bendrojo naudojimo objektų administratorius, vadovaudamasis šios Tvarkos 3, 4 ir 5 punktuose išvardytų teisės aktų nuostatomis, jeigu taip nusprendė butų ir kitų patalpų savininkai. Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas turi būti priimtas vadovaujantis šios Tvarkos 3.4 ir 5.2 punktuose nurodytų teisės aktų nuostatomis.

21. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas), namo bendrojo naudojimo objektams valdyti sudarytos jungtinės veiklos sutarties partnerių įgaliotas asmuo arba namo bendrojo naudojimo objektų administratorius turi pateikti butų ir kitų patalpų savininkams visų pretendentų į prižiūrėtojus pasiūlymus, sąlygas ir jų teikiamų paslaugų kainą. Sprendimą dėl prižiūrėtojo pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai šios Tvarkos 3.4 punkte nurodyto teisės akto nustatyta tvarka.

22. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas), namo bendrojo naudojimo objektams valdyti sudarytos jungtinės veiklos sutarties partnerių įgaliotas asmuo arba namo bendrojo naudojimo objektų administratorius su šios Tvarkos 20 punkte nurodytame sprendime pasirinktu prižiūrėtoju turi sudaryti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartį.

23. Daugiabučio gyvenamojo namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą organizuoja, už ją atsako ir ją vykdo šilumos tiekėjas, jeigu butų ir kitų patalpų savininkai nepriėmė šios Tvarkos 20 ir 21 punktuose nurodyto sprendimo arba taip nusprendė, vadovaudamiesi teisės aktų šios Tvarkos 3.4 ir 5.2 punktuose nurodytais teisės aktais.

24. Šios Tvarkos 18 ir 20 punktuose išvardytų pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą gali vykdyti tik turintis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos leidimus (atestatus) šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) verslui asmuo.

V. PRIEŽIŪROS VYKDYMAS IR ATSAKOMYBĖ

25. Prižiūrėtojo atsakomybė ir atliekamų darbų apimtys nustatomos pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros ir šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartyse, vadovaujantis šia Tvarka bei jos 2 priede nustatytu pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros darbų bendruoju sąrašu (išskyrus atsiskaitomuosius šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisus) tiems šių sistemų komponentams, kurie yra pastate.

26. Jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartyje numatyti atlikti ne visi šios Tvarkos 25 punkte nurodyti darbai, už neįtraukiamų į sutartį darbų atlikimą atsako pastato savininkas ar daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai.

27. Jeigu šios Tvarkos 23 punkte nustatytu atveju prižiūrėtojas yra šilumos tiekėjas ir jis priežiūrą vykdo pagal pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių standartines sąlygas, jo atsakomybė ir atliekamų darbų apimtys nustatomos vadovaujantis šia Tvarka bei jos 3 priede nustatytu pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros darbų bendruoju sąrašu visiems šių sistemų komponentams, kurie yra pastate.

VI. ATLYGINIMAS UŽ PRIEŽIŪRĄ

28. Už pastatų, daugiabučių gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros darbus atlyginama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų ir šalių sudarytų sutarčių nuostatomis.

VII. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

29. Ginčai, kylantys iš šios Tvarkos reguliuojamų visuomeninių santykių, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 36-1340), šalių sudarytų sutarčių ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos 3 priedas

PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIŽIŪRĖTOJO ATLIEKAMŲ DARBŲ TIPINIS MINIMALIŲ APIMČIŲ SĄRAŠAS

1. Kartą per savaitę atliekama pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ir šilumos punkto įrenginių apžiūra:

1.1. cirkuliacinės karšto vandens tiekimo sistemos namo vamzdyno atšakų ir stovų būklės tikrinimas;

1.2. nuolatinė šilumos punkto darbo parametrų kontrolė ir norminės šildomų patalpų oro ir į patalpas tiekiamo karšto vandens temperatūros užtikrinimas;

1.3. namo šildymo ir karšto vandens sistemos naudojamos šiluminės galios koregavimas reguliuojant šilumos punkto įrenginius pagal namo gyventojų įgaliotinio pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų;

1.4. šilumos punkto patalpos elektros tinklų priežiūra;

1.5. atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso veikimo bei jo plombų kontrolė ir šilumos apskaitos prietaiso rodmenų nurašymas ir ataskaitos pateikimas;

1.6. atnaujintų šilumos punktų priežiūra ir darbo parametrų kontrolė.

2. Darbai, kurie atliekami įrangos charakteristikoje nurodytu periodiškumu:

2.1. atjungimo armatūros einamasis remontas (riebokšlių sutepimas, paveržimas);

2.2. bendrojo naudojimo karšto vandens tiekimo vamzdžių priežiūra iki pirmosios uždaromosios armatūros patalpoje arba iki atsišakojimo į patalpos vidaus tinklą;

2.3. cirkuliacinės karšto vandens tiekimo sistemos namo vamzdyno atšakų ir stovų reguliavimas ir valymas;

2.4. šildymo ir karšto vandens sistemos sezoninis arba poavarinis paleidimas ir nuorinimas;

2.5. šildymo sistemos praplovimas, hidraulinis išbandymas, paruošimas šildymo sezonui;

2.6. šilumos punkto sklendžių ir ventilių priežiūra, jų riebokšlių paveržimas, einamasis remontas;

2.7. tiesioginio veikimo karšto vandens kiekio ir temperatūros reguliatorių ir termorelių priežiūra, smulkus remontas;

2.8. šilumos punktų patalpose įrengtų siurblių einamasis remontas;

2.9. šilumokaičių remontas (protėkio pašalinimas suveržiant tarpines, tarpinių keitimas, kiaurų vamzdelių galų užaklinimas, mechaninis užkalkėjusių vamzdelių pravalymas, sandarumo išbandymas, praplovimas cheminiu būdu);

2.10. tiesioginio veikimo kontrolės ir matavimo prietaisų priežiūra ir patikra;

2.11. šalto vandens skaitiklių prieš karšto vandens šilumokaičius rodmenų nurašymas;

2.12. elevatoriaus tūtos išvalymas ir keitimas;

2.13. filtrų ir purvo rinktuvų išvalymas ir praplovimas;

2.14. aklių, apsaugančių namo šildymo sistemą nuo padidinto slėgio lauko tinklų hidraulinio bandymo metu, įrengimas šilumos punktuose prie įvadinių sklendžių.

3. Darbai, kurie atliekami pagal poreikį:

3.1. avarijų sistemoje lokalizavimas ir likvidavimas (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,5 m ilgio vamzdžių pakeitimas);

3.2. nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių šildymo ir karšto vandens tiekimo vamzdžių likvidavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar iki 0,5 metrų ilgio vamzdžių pakeitimas);

3.3. vamzdynų ir armatūros izoliacijos, pažeistos eksploatavimo metu, atkūrimas;

3.4. kiaurų radiatorių butuose nuėmimas, aklių arba šilumnešio cirkuliacijos jungčių įrengimas vietoj nuimto radiatoriaus (radiatorius ar vonios šildytuvus turi parūpinti butų savininkai);

3.5. kiaurų radiatorių laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose pakeitimas (radiatorius turi parūpinti pastato ar pastato butų ir kitų patalpų savininkai);

3.6. blogai šylančių radiatorių ir vonios šildytuvų šildymo efekto atkūrimas, jeigu tai nereikalauja sistemų kapitalinio remonto;

3.7. optimalių valdymo programų nustatymas, programų keitimas pagal namo įgaliotinio pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų.

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 15
Evaldas Bračiulis, viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą" Kaimynijų programos įgyvendinimo administratorius. Kokia vidutinė automobilio aikštelės įrengimo kaina?

Atsako Evaldas Bračiulis, viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą" Kaimynijų programos įgyvendinimo administratorius

daugiau
Kuo remiantis prie daugiabučio remonto sąmatos administratorius prideda 10 proc.?

Atsako Algirdas Glodenis, Lietuvos Būsto rūmų teisininkas

daugiau
Kas gali atlikti daugiabučio namo bendrijos auditą?

Atsako Algirdas Glodenis, Būsto rūmų teisės skyriaus vedėjas

daugiau
Kompanijų produktai
Sniego valymas
Mini krautuvas sniego valymui "BOBCAT S175H", nuoma

Sniego valymas, (vidutinis) mini krautuvas galima valyti...

Reklaminių iškabų, stendų valymas

Reklaminių stendų, iškabų valym...

Kilimėlių keitimas

Įėjimo purvą sugeriančių kilimėlių keitimas aptarnaujamuose objektu...