Statinių naudojimas ir priežiūra

2007-09-10 15:35   Peržiūros : 2535   Spausdinti


Informacija statinių savininkams dėl statinių naudojimo ir priežiūros

1. Kas ir kaip privalo organizuoti statinių techninę priežiūrą?

Kartu su nuosavybės teise į turtą savininkas įgyja pareigas ir prievolę tą turtą išlaikyti ir išsaugoti. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 str. „Statinių techninė priežiūra ir techninės priežiūros taisyklės" statinio techninę priežiūrą organizuoja statinio naudotojas ūkio būdu arba sutarties pagrindu paskirdamas statinio techninį prižiūrėtoją.

Vieno-dviejų butų gyvenamųjų namų techninę priežiūrą gali vykdyti patys savininkai (naudotojai), nepaskirdami techninio prižiūrėtojo.

Daugiabučiame name kiekvienas iš bendrasavininkių savo atsakomybę dažnai sieja tik su savo butu, tačiau kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai atsako pagal prievoles, susijusias su bendru turtu, t.y. su bendrojo naudojimo patalpomis, bendrosiomis namo konstrukcijomis ir įranga. Daugiabučiame gyvenamajame name kiekvienam buto savininkui priklauso butai ir kitos patalpos - asmeninės nuosavybės teise, bendrojo naudojimo objektai - bendrosios nuosavybės teise.

Gyvenamojo namo naudojimo ir priežiūros privalomuosius reikalavimus ir jų įgyvendinimo tvarką nustato statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka" (Žin., 2002, Nr. 81-3504), kuris yra privalomas gyvenamųjų namų savininkams (bendraturčiams), daugiabučių (trijų ir daugiau butų) gyvenamųjų namų savininkų bendrijoms, įmonėms, vykdančioms daugiabučių gyvenamųjų namų priežiūrą pagal sutartis su šių namų savininkais (bendraturčiais) ar su daugiabučių namų savininkų bendrijomis.

Negyvenamųjų pastatų techninė priežiūra turi būti atliekama vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.12.07:2004 "Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas"(Žin., 2004, Nr. 98-3658).

2. Kas yra statinio techninė priežiūra?

Gyvenamųjų namų priežiūros nebuvimas paveldėtas iš ankstesnių laikų, kuomet profesionalioje terminologijoje netgi neegzistavo priežiūros sąvoka. Dabar vartojamas terminas „einamasis remontas" tiksliai perteikia to laikotarpio požiūrį: pirma turi atsirasti defektas, o tik tada atvyksta meistras ir jį taiso. Todėl ištisus dešimtmečius gyvenamųjų namų priežiūra neegzistavo, o situacija šiandien nepagerėjo.

Pagrindiniai statinių ir jų konstrukcijų techninės priežiūros ir teisingo naudojimo uždaviniai yra siekti, kad statiniai ir jų konstrukcijos būtų naudojami nepažeidžiant projektų, statybos bei eksploatavimo normų, laiku pastebėti ir teisingai įvertinti bei likviduoti atsiradusius statybinių konstrukcijų defektus. Būtina ne tik remontuoti jau atsiradusius defektus, tačiau ir profilaktinėmis priemonėmis tausoti statinius ir jų konstrukcijas.
Statinio techninę priežiūrą sudaro:

 • nuolatinis statinio būklės stebėjimas,
 • periodinės ir specializuotos apžiūros,
 • pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas,
 • remonto organizavimas ir kt.

Statybos techniniuose reglamentuose nustatyti privalomieji reikalavimai, kad būtų išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios esminius statinio reikalavimus, o gyvenamasis namas ir jo aplinka turi būti naudojama, prižiūrima ir tvarkoma taip, kad patalpų naudojimas atitiktų paskirtį, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, būtų išlaikyta estetiška namo ir jo aplinkos išvaizda, būtų nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos.

3. Kokias funkcijas turi atlikti namo priežiūros administratorius, savininkų bendrija ar jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo ar įmonė?

Vykdant daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų ir bendrųjų konstrukcijų priežiūrą, namo priežiūros administratorius, savininkų bendrija (bendrijos valdyba arba bendrijos pirmininkas) ar jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo ar įmonė turi atlikti šias funkcijas:

 • tvarkyti namo patalpų ir jų savininkų (naudotojų) apskaitą;
 • sudaryti bendrojo naudojimo objekto aprašą, prireikus pildyti arba keisti;
 • atlikti bendrojo naudojimo objektų privalomąsias apžiūras:

a) nuolatinius stebėjimus;
b) kasmetines apžiūras;
c) neeilines apžiūras;
d) statybinius tyrinėjimus;
e) energetinį auditą;

 • apžiūras įforminti aktais, pildyti gyvenamojo namo techninės priežiūros žurnalus;
 • organizuoti susirinkimus su gyventojais, įgyvendinti patalpų savininkų sprendimus;
 • vykdyti nuolatinės techninės priežiūros, remonto darbus, avarijų likvidavimą ir lokalizavimą;
 • ir kitas funkcijas.

4. Kokias teises ir pareigas turi savininkai valdydami, naudodami bendrąją dalinę nuosavybę ir ja disponuodami?

Butų ir kitų patalpų savininkai privalo:

 • bendrojo naudojimo objektus valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti;
 • leisti įgaliotiems asmenims remontuoti ar kitaip tvarkyti jo bute ir kitose patalpose esančią bendrojo naudojimo mechaninę, elektros, techninę ir kitokią įrangą;
 • proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti, išsaugoti ir administruoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti;

• mokesčius už namo bendrojo naudojimo objektų administravimą, jų techninę priežiūrą, komunalines ir kitas paslaugas turi sumokėti kas mėnesį.

Butų ir kitų patalpų savininkai turi teisę:

 • naudotis gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektais pagal funkcinę paskirtį, nepažeisdami kitų patalpų savininkų (naudotojų) teisėtų interesų;
 • imtis būtinų priemonių be kitų savininkų sutikimo, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo objektams ir reikalauti iš kitų butų bei kitų patalpų savininkų atlyginti išlaidas, proporcingas šių savininkų bendrosios nuosavybės daliai;
 • reikalauti iš kitų butų ir kitų patalpų savininkų, kad gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymas ir naudojimas atitiktų bendrąsias buto ir kitų patalpų savininkų teises ir teisėtus interesus. Teisėtais butų ir kitų patalpų savininkų interesais laikoma gyvenamojo namo vidaus tvarkos taisyklių nustatymas, tinkama bendrojo naudojimo objektų priežiūra ir išlaikymas, gyvenamojo namo priežiūros ūkinio ir finansinio plano parengimas, lėšų kaupimas bendrojo naudojimo objektams atnaujinti;
 • į bendrojo naudojimo objektų duodamas pajamas proporcingai jų daliai bendroje dalinėje nuosavybėje;
 • dalyvauti ir balsuoti gyvenamojo namo susirinkimuose, kuriuos šaukia bendrijos pirmininkas (valdyba) arba jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas atstovas ar administratorius. Kiekvienas buto savininkas turi vieną balsą.

Savininkas neturi teisės perduoti savo dalies, kai ši dalis yra neatskiriama nuo bendrosios dalinės nuosavybės ir negali būti naudojama kaip atskiras daiktas.

Jeigu vienas savininkas parduoda savo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, kai ši dalis gali būti naudojama kaip atskiras daiktas, bendraturčiai turi pirmenybės teisę ją pirkti ta kaina, kuria ji parduodama, išskyrus atvejus, kai parduodama iš viešųjų varžytinių.

Butų ir kitų patalpų savininkai atsako:
- už padarytą žalą bendraturčiams, administruojančiai arba priežiūros įmonei, jeigu savo veiksmais pažeidė jų gyvenimo ir veiklos sąlygas, nesilaikė gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų visumos:

 • mechaninio atsparumo ir pastovumo;
 • priešgaisrinės saugos;
 • higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos;
 • saugaus naudojimo;
 • apsaugos nuo triukšmo;

• energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo.

5. Statinio techninės priežiūros organizavimas, jeigu yra įsteigta daugiabučio gyvenamojo namo bendrija.

Daugiabučio namo savininkų bendrijos (DNSB) nariai (statinio naudotojai) pastato techninę priežiūrą gali organizuoti patys ūkio būdu arba sutarties pagrindu paskirdami pastato techninį prižiūrėtoją, kuris vykdytų visas jam pavestas funkcijas bei spręstų visas su namo priežiūra susijusias problemas. Bendrijų veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas.
Statinio techninis prižiūrėtojas privalo atitikti kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus minėtuose statybos techniniuose reglamentuose. Rekomenduojame, įsteigus DNSB, pasirinkti pastato administratorių, turintį nustatyta tvarka išduotą atestatą, suteikiantį teisę vykdyti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimą. Administratorius tinkamai organizuotų pastato priežiūrą, paslaugų teikimą, mokesčių apskaičiavimą ir surinkimą ir kt.

6. Statinio techninės priežiūros organizavimas, jeigu gyventojai neįsteigę bendrijos.

Jei gyventojai neįsteigę bendrijos arba nesudarę jungtinės veikos sutarties, savivaldybė nustatyta tvarka skiria bendrojo naudojimo objektų administratorių. Administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendroje nuosavybėje.
Administruojanti įmonė rūpinasi šio namo technine priežiūra, įgyvendina pastato privalomuosius reikalavimus. Administratorius kontroliuoja paslaugas teikiančių įmonių veiklą, kad jos vykdytų sutartinius įsipareigojimus, organizuoja pastato bendrųjų konstrukcijų nuolatinius stebėjimus, sezonines apžiūras, sudaro sutartis su rangovais, užtikrindamas vamzdynų ir įrangos normalų funkcionavimą. Pagal parengtus ir su savininkais aptartus planus, vykdo lėšų kaupimą remonto ir rekonstrukcijos darbams atlikti. Tačiau dažnai gyventojai nepritaria administratoriaus raginimams remontuoti ir nesirūpina jiems priklausančio turto būkle. Tokiu atveju, nustačius, kad namas, jo konstrukcijos ar inžinerinė įranga neatitinka esminių statiniui keliamų reikalavimų ir kelia pavojų žmonėms ar aplinkai, administratorius nedelsiant priima sprendimą dėl gyvenamojo namo privalomųjų remonto darbų vykdymo.

Savininkas neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių nėra davęs sutikimo. Tačiau atskirais atvejais savininkas privalo apmokėti išlaidas netgi tuo atveju, kai jis nedavė sutikimo, pvz., jei sprendimą priėmė pastato administratorius ir jei įstatymai ar kiti teisės aktai nustato privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus.
Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas gali reikalauti, kad administratorių paskyręs asmuo jį pakeistų, jei šis netinkamai vykdo savo funkcijas.

7. Pagalba daugiabučių namų savininkų bendrijoms.

Valstybė ir savivaldybės padeda bendrijoms, suteikdamos joms lengvatinius kreditus kapitaliniam remontui ir renovacijai, teikdamos pirmenybę blogos būklės namams, kurių konstrukcijos ir inžinerinės sistemos yra fiziškai susidėvėjusios, atleidžia bendrijas nuo žemės mokesčio, skiria subsidijas socialiai remtiniems asmenims remontuojamuose ir renovuojamuose namuose.

Bendrija gali pasinaudoti valstybės parama, teikiama investiciniams projektams įgyvendinti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 686 patvirtintą Daugiabučių namų modernizavimo programą. Prie valstybės remiamų daugiabučių namų modernizavimo priemonių pagal šios programos 17 punktą priskiriama: šių namų šildymo, karšto ir šalto vandens sistemų kapitalinis remontas ar rekonstravimas, langų ir lauko durų hermetizavimas ar keitimas, stogų kapitalinis remontas ar rekonstravimas juos pilnai apšiltinant, įskaitant naujų šlaitinių stogų įrengimą (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą), balkonų (lodžų) įstiklinimas, fasadinių sienų apšiltinimas ir sienų konstrukcijos sustiprinimas, stambiaplokščių namų sienų ir siūlių hermetizavimas, rūsio perdangos apšiltinimas, bendrojo naudojimo elektros instaliacijos keitimas ar pertvarkymas.

Vilniuje vykdoma ilgalaikė būsto atnaujinimo programa „Atnaujinkime būstą - atnaujinkime miestą", orientuota į gyvenamųjų mikrorajonų atnaujinimą, aplinkos sutvarkymą bei daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimą. Šios programos priemonių pagalba kuriamos organizacinės ir finansinės sąlygos daugiabučių namų atnaujinimui.

Vilniaus miesto savivaldybė, siekdama stiprinti bei remti daugiabučių pastatų atnaujinimo iniciatyvas pagal numatytą programos „Atnaujinkime būstą - atnaujinkime miestą" priemonę įgyvendina paramos teikimo daugiabučių namų savininkų bendrijoms projektą. Projekto tikslas - nemokamai parengti energetinius auditus bei investicinius projektus bendrijoms, ketinančioms atnaujinti savo namą įdiegiant energiją taupančias priemones.

Išsamesnę informaciją ir konsultacijas visais dalyvavimo projekte klausimais teikia AB Vilniaus šilumos tinklai, V.Kudirkos g. 14, Vilnius, tel. 210 7430, el.paštu: bustas@vst.lt.

Dėl pastatų, esančių senamiestyje, remonto galima kreiptis į „Vilniaus Senamiesčio atnaujinimo agentūrą", Stiklių g.4, Vilnius, tel. 212 25 35, el.paštu: otra@takas.lt.

Gyventojai turi galimybę gauti kompensaciją remonto darbams pagal Vilniaus miesto savivaldybės įgyvendinamą „Senamiesčio atgaivinimo programą".

8. Kas yra statinių naudojimo priežiūra?

Viešojo administravimo subjektai atlieka Statybos įstatymu nustatytą gyvenamųjų namų ir kitų statinių naudojimo priežiūrą, t.y. tikrina, kaip statinių naudotojai vykdo statinių techninės priežiūros ir naudojimo bei statinių saugos reikalavimus. Gyvenamųjų namų ir kitų statinių naudojimo priežiūrą atlieka Savivaldybių administracijos. Pažeidus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas bei neįvykdžius viešojo administravimo subjekto reikalavimų, pareigūnai turi teisę surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus už statinių naudojimo taisyklių nesilaikymą.
Siekiant išvengti statinių griūčių ir užtikrinti, kad statiniai nekeltų pavojaus ir nebūtų padaryta žala žmonių sveikatai ir aplinkai, būtina tinkamai prižiūrėti statinius nuo jų pripažinimo tinkamais naudoti dienos iki statinio griovimo.


Parengė Vilniaus m. savivaldybės Statinių naudojimo priežiūros poskyrio vedėja Aurelija Dapkūnienė

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15

Skydo g. 30, Vilnius
Telefonas: +370-5-2671968 , El. paštas: priemiestis@takas.lt

Dariaus ir Girėno g. 71, Vilnius
Telefonas: +370-5-2162057, El. paštas: info@rasuvalda.lt

Vilniaus g. 25, Vilnius
Telefonas: +370-5-2611695, El. paštas: info@senamiescio-ukis.lt

A.Goštauto g. 40a, Vilnius
Telefonas: +370-5-2514267, El. paštas: info@servico.lt
Namo administravimas
Ukmergės g. 223, Vilnius
Telefonas: +370-5-2635435

Ukmergės g. 221, Vilnius
Telefonas: +370-5-2466968

Ateities g. 10, Vilnius
Telefonas: +370-5-2697777, El. paštas: info@verkiubustas.com

Žiburio g. 10, Alytus
Telefonas: +370-315-25651, El. paštas: zaidas@omnitel.net

Vydūno g. 17, Vilnius
Telefonas: +370-5-2001125, Mobilus: +370-655-98411, El. paštas: info@admi.lt

M.K. Čiurlionio g. 82A - 49, Vilnius
Telefonas: +370-5-2032924, El. paštas: info@administry.lt
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15
Evaldas Bračiulis, viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą" Kaimynijų programos įgyvendinimo administratorius. Kokia vidutinė automobilio aikštelės įrengimo kaina?

Atsako Evaldas Bračiulis, viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą" Kaimynijų programos įgyvendinimo administratorius

daugiau
Kuo remiantis prie daugiabučio remonto sąmatos administratorius prideda 10 proc.?

Atsako Algirdas Glodenis, Lietuvos Būsto rūmų teisininkas

daugiau
Kas gali atlikti daugiabučio namo bendrijos auditą?

Atsako Algirdas Glodenis, Būsto rūmų teisės skyriaus vedėjas

daugiau
Kompanijų produktai
Sniego valymas
Mini krautuvas sniego valymui "BOBCAT S175H", nuoma

Sniego valymas, (vidutinis) mini krautuvas galima valyti...

Reklaminių iškabų, stendų valymas

Reklaminių stendų, iškabų valym...

Kilimėlių keitimas

Įėjimo purvą sugeriančių kilimėlių keitimas aptarnaujamuose objektu...