"Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo" pakeitimas

2008-07-10 17:12   Peržiūros : 833   Spausdinti


Lietuvos Respublikos Vyriausybė paruošė  2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl  Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo" pakeitimo projektą, kuriame įvedamos šios naujos nuostatos:

Priėmus sprendimą skirti administratorių, paskirtasis administratorius turi ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos sudaryti sutartį su sprendimą paskirti administratorių priėmusia savivaldybės institucija.  Sutartyje turi būti numatyti šalių įsipareigojimai, administratoriaus ir jį paskyrusios institucijos teisės ir pareigos, administratoriaus atskaitomybė jį paskyrusiai institucijai ir sutarties nutraukimo sąlygos.  Nesudarius sutarties iki nustatyto termino, savivaldybės  institucija priima sprendimą skirti kitą administratorių.  Su administratoriais, kurie paskirti iki šio nutarimo įsigaliojimo   dienos,  sutartys sudaromos per 6 mėnesius nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos.  Nesudarius sutarties iki  nustatyto termino, savivaldybės institucija priima sprendimą skirti kitą  administratorių;";

Daugiabučio namo modernizavimas - suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatyme -  Daugiabučio namo modernizavimas - statybos darbai, kuriais iš dalies arba visiškai atnaujinamos ir pagerinamos pastato ir (ar) jo inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės.

Daugiabučio namo atnaujinimas - pastato remontas, kuriuo siekiama iš dalies arba visiškai atkurti pastato konstrukcijas ir inžinerines sistemas pagal normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Administratorius:

 • Sudaro  namo  bendrojo  naudojimo  objektų    aprašą, prireikus  jį  papildo  arba keičia. Apraše turi  būti   nurodyta bendrojo  naudojimo objektų rūšis, jų paskirtis ir individualūs požymiai,  techninė būklė, su jais susijusios patalpų   savininkų teisės   ir   prievolės, bendrojo naudojimo objektai, kurie gali būti naudojami tenkinti ne visų, o tik dalies bendraturčių poreikius, nepažeidžiant kitų bendraturčių teisių. Aprašą  administratorius     pateikia savivaldybės  administracijos  direktoriui  arba  jo    įgaliotam atstovui,  o  aprašo  kopiją - patalpų  savininkams ir esant pateiktam rašytiniam prašymui kitiems su administruojamu turtu susijusiems  suinteresuotiems  asmenims. Kiekvienas suinteresuotas asmuo  turi teisę   ginčyti  namo  bendrojo  naudojimo  objektų  aprašą    ir reikalauti  jį pakeisti, apmokėdamas su tuo susijusias  išlaidas. Nesutarimų atveju ginčą sprendžia teismas.       
 • Atlieka  namo bendrojo naudojimo objektų   technines apžiūras ir, remdamasis jų duomenimis, rengia šių objektų techninės priežiūros darbų ir  lėšų  poreikio metinius bei ilgalaikius planus, juos viešai skelbia namo skelbimų lentoje  ir pateikia patalpų savininkams  pašto dėžutėse arba elektroniniu paštu, imasi būtinų veiksmų šiems  planams įgyvendinti.          
 • Pirkdamas  namo bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros, remonto, rekonstrukcijos, atnaujinimo ar modernizavimo darbus ar paslaugas, organizuoja jų atvirus viešuosius konkursus, kitais atvejais,  perkant vienkartines paslaugas ar darbus,  kurių vertė neviršija 10 000 litų organizuoja jų pirkimo atvirus ar uždarus viešuosius  konkursus. 
 • Į pirkimo komisiją įtraukia   patalpų savininkų išrinktą atstovą (toliau  - įgaliotasis atstovas), jeigu tokį atstovą patalpų savininkai, vadovaudamiesi Civilinio kodekso 4.84 straipsniu, yra išrinkę.
 • Su pasirinktais  paslaugų teikėjais sudaro sutartis ir  kontroliuoja jų vykdymą.
 • Užtikrindamas statybos techninio reglamento STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-131 (Žin.,2008, Nr.35-1255), reikalavimus, organizuoja butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus sprendimų priėmimui dėl namo bendrojo naudojimo objektų modernizavimo, siekiant sumažinti šiluminės energijos sąnaudas.
 • Ne vėliau kaip per keturis mėnesius pasibaigus  kalendoriniams metams  pateikti butų ir kitų patalpų savininkams išsamią  savo  veiklos,  susijusios   su administruojamu namu ataskaitą ir techninės priežiūros darbų planą einamiesiems metams ir perspektyvinį 3 metų laikotarpiui planuojamų bendrojo naudojimo objektų  techninės priežiūros darbų planą ir preliminarias darbų kainas.
 • Ataskaita ir darbų planai ne vėliau kaip 10 kalendorinių dienų iki susirinkimo turi būti patalpinti administratoriaus internetiniame tinklalapyje.
 • Neįvykus butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimui, administratoriaus veiklos ataskaita ir darbo planai ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo numatyto neįvykusio susirinkimo dienos pateikiami butų ir kitų patalpų savininkams pašto dėžutėse arba elektroniniu paštu.

Administratoriaus veiklos ataskaitoje turi būti pateikta:

 1. namo techninės apžiūros aktas, parengtas vadovaujantis Statybos techninio reglamentu STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka", patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 (Žin., 2002, Nr. 81-3504),
 2. praėjusių metų darbo planas ir jo įvykdymas, nurodant panaudotas lėšas kiekvienam darbo plane numatytam darbui atlikti, ataskaita apie surinktas lėšas ir jų panaudojimą,
 3. perspektyvinis 3 metų laikotarpiui planuojamų bendrojo naudojimo objektų remonto ar modernizavimo darbų planas ir preliminarios darbų kainos,
 4. kita svarbi informacija, susijusi su administruojamu namu.
   

Administratorius privalo:

 • Tvarkyti  atskirai kiekvieno namo pajamų ir išlaidų apskaitą. 
 • Lėšas, skirtas bendrojo naudojimo objektų techninei priežiūrai ar kitokiam bendrojo naudojimo objektų tvarkymui, naudoti tik to namo reikmėms. 
 • Kaupiamąsias lėšas skirtas tam tikro namo atnaujinimui arba modernizavimui, laikyti atskiroje  sąskaitoje,  apskaityti ir naudoti kiekvienam namui.

Nutarimo projekte yra ir daugiau CK ir viešąjį interesą atitinkančių nuostatų.

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15

Skydo g. 30, Vilnius
Telefonas: +370-5-2671968 , El. paštas: priemiestis@takas.lt

Dariaus ir Girėno g. 71, Vilnius
Telefonas: +370-5-2162057, El. paštas: info@rasuvalda.lt

Vilniaus g. 25, Vilnius
Telefonas: +370-5-2611695, El. paštas: info@senamiescio-ukis.lt

A.Goštauto g. 40a, Vilnius
Telefonas: +370-5-2514267, El. paštas: info@servico.lt
Namo administravimas
Ukmergės g. 223, Vilnius
Telefonas: +370-5-2635435

Ukmergės g. 221, Vilnius
Telefonas: +370-5-2466968

Ateities g. 10, Vilnius
Telefonas: +370-5-2697777, El. paštas: info@verkiubustas.com

Žiburio g. 10, Alytus
Telefonas: +370-315-25651, El. paštas: zaidas@omnitel.net

Vydūno g. 17, Vilnius
Telefonas: +370-5-2001125, Mobilus: +370-655-98411, El. paštas: info@admi.lt

M.K. Čiurlionio g. 82A - 49, Vilnius
Telefonas: +370-5-2032924, El. paštas: info@administry.lt
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15
Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė Kur kreiptis pastebėjus įtrūkius daugiabučio fasade?

Atsako Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

daugiau
Evaldas Bračiulis, viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą" Kaimynijų programos įgyvendinimo administratorius. Kokia vidutinė automobilio aikštelės įrengimo kaina?

Atsako Evaldas Bračiulis, viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą" Kaimynijų programos įgyvendinimo administratorius

daugiau
Kuo remiantis prie daugiabučio remonto sąmatos administratorius prideda 10 proc.?

Atsako Algirdas Glodenis, Lietuvos Būsto rūmų teisininkas

daugiau
Kompanijų produktai
Sniego valymas
Mini krautuvas sniego valymui "BOBCAT S175H", nuoma

Sniego valymas, (vidutinis) mini krautuvas galima valyti...

Reklaminių iškabų, stendų valymas

Reklaminių stendų, iškabų valym...

Kilimėlių keitimas

Įėjimo purvą sugeriančių kilimėlių keitimas aptarnaujamuose objektu...