STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai" ir STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai"

2009-04-27 15:27   Peržiūros : 5555   Spausdinti


LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S  

Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai" ir STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" patvirtinimo  

2002 m. balandžio 16 d. Nr.184, Vilnius  

Valstybės žinios,2002, Nr. 43-1639

Aktuali nuo 2009 05 08  

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-02-26 nutarimo Nr.280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo" (Žin., 2002, Nr.22-819) 1.1.1, 1.1.3 ir 1.1.11 punktais bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatais (Žin., 1998, Nr.84-2353; 2002, Nr.20-766):

1. T v i r t i n u statybos techninius reglamentus STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai" ir STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punkte nurodyti reglamentai įsigalioja nuo 2002 m. liepos 1 d.

3. L a i k a u nuo 2002 m. liepos 1 d. netekusiu galios aplinkos ministro 1999 m. spalio 19 d. įsakymą Nr.335 „Dėl STR 1.07.03:1999 „Mažųjų statinių projektų rengimo bei derinimo tvarkos ypatumai ir šių statinių statybos įteisinimo tvarka" patvirtinimo" (Žin., 1999, Nr.90-2667).

4. Aplinkos ministerijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais „reglamentas", „statyba".  

Aplinkos Ministras           Arūnas Kundrotas

***

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 184  

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.01.06:2002 YPATINGI STATINIAI

I. Bendrosios nuostatos

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau - Reglamentas) nustato:

1.1. ypatingų statinių kategorijai priskiriamų statinių sąrašą, šių statinių sudėtingumo požymius bei jų techninius parametrus [3.1], [3.9];

1.2. ypatingų statinių projektavimo, statybos ir griovimo tvarkos ypatumus;

1.3. šis Reglamentas yra privalomas visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkams (ar naudotojams), taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Statybos įstatymas [3.1].

II. Nuorodos  

2. Teisės aktų ir jų pakeitimų galiojimo duomenys pateikti ne vėlesni kaip prieš 10 dienų iki šio Reglamento patvirtinimo. Informaciją apie vėlesnius teisės aktų pakeitimus galima rasti „Valstybės žiniose". Jei Reglamentas (STR) neturi informacijos apie jo paskelbimą, reiškia, kad Reglamentas rengiamas ir įsigalios nuo 2002 m. liepos 1 d.

3. Reglamente pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

3.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr.32-788; 2001, Nr. 101-3597);

3.2. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą (Žin., 1996, Nr.119-2771; 1997, Nr.66-1605; 2001, Nr.99-3528);

3.3. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymą (Žin., 1996, Nr.46-1116; 2000, Nr. 89-2742);

3.4. Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą (Žin., 1995, Nr. 3-37; 1997, Nr.30-713, Nr.67-1676, 1997, Nr.96-2421; 2000, Nr.40-1114);

3.5. Lietuvos Respublikos kelių įstatymą (Žin.,1995, Nr.44-1076; 1997, Nr.96-2424);

3.6. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą (Žin., 2000, Nr.89 -2743, Nr.113-3618);

3.7. Lietuvos Respublikos vandens įstatymą (Žin., 1997, Nr.104-2615; 2000, Nr.61-1816);

3.8. Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymą (Žin., 2000, Nr.36-987);

3.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 02 26 nutarimą Nr.280 ,,Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo" (Žin., 2002, Nr.22-819);

3.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 06 29 nutarimą Nr.817 „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų sąrašo, įgaliojimų suteikimo viešosioms įstaigoms tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę tvarkos, įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų kolegialių valdymo organų sudarymo tvarkos patvirtinimo ir valstybės institucijų, atsakingų už potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros organizavimą, paskyrimo, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr.1251 „ Dėl potencialiai pavojingų įrenginių ir pavojingų darbų (gamybos procesų) sąrašų patvirtinimo" dalinio pakeitimo" (Žin., 2001, Nr.57-2053);

3.11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 07 19 įsakymą Nr.221 ,,Dėl Lietuvos ūkio objektuose naudojamų pavojingų medžiagų ribinių kiekių patvirtinimo" (Žin., 1999, Nr.68-2186);

3.12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 12 19 įsakymą Nr.532/742 „Dėl pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ženklinimo tvarkos" (Žin., 2001, Nr.16-509);

3.13. statybos techninį reglamentą STR 1.02.07:2003 „Statinių projektavimo, statybos, statinių projektų ekspertizės ir statinių ekspertizės įmonių atestavimas" (Žin., 2002, Nr. 119-5371)"; Pakeitimas 2004 05 27. Žin. 2004, Nr. 88-3250. Įsigaliojo 2004 06 04.  

3.14. statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2002 „Statinio projektavimas" (Žin., 2002, Nr. 54-2144); Pakeitimas 2004 05 27. Žin. 2004, Nr. 88-3250. Įsigaliojo 2004 06 04.  

3.15. STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos" (Žin., 1999, Nr.27-773; 2001, Nr.4 -103);

3.16. statybos techninį reglamentą STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas" (Žin., 2002, Nr. 54-2153); Pakeitimas 2004 05 27. Žin. 2004, Nr. 88-3250. Įsigaliojo 2004 06 04.  

3.17. statybos techninį reglamentą STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė" (Žin., 2002, Nr. 55-2200); Pakeitimas 2004 05 27. Žin. 2004, Nr. 88-3250. Įsigaliojo 2004 06 04.  

3.18. statybos techninį reglamentą STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra" (Žin., 2002, Nr. 43-1638); Pakeitimas 2004 05 27. Žin. 2004, Nr. 88-3250. Įsigaliojo 2004 06 04.  

3.19. statybos techninį reglamentą STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas" (Žin., Nr. 55-2203); Pakeitimas 2004 05 27. Žin. 2004, Nr. 88-3250. Įsigaliojo 2004 06 04.  

3.20. statybos techninį reglamentą STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra" (Žin., 2002, Nr. 43-1638); Pakeitimas 2004 05 27. Žin. 2004, Nr. 88-3250. Įsigaliojo 2004 06 04.  

3.21. statybos techninį reglamentą STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" (Žin., 2002, Nr. 60-2475) "; Pakeitimas 2004 05 27. Žin. 2004, Nr. 88-3250. Įsigaliojo 2004 06 04.  

3.22. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymą „ Dėl įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų priežiūrų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant parametrus) sąrašo" (Žin., 2001, Nr.85-2979);

3.23. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 10 06 įsakymą Nr. 349 „Dėl slėginių įrenginių techninio reglamento tvirtinimo" (Žin., 2000, Nr.88-2726);

3.24. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 11 21 įsakymą Nr.345 „Dėl įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių su jų nurodytais parametrais sąrašo patvirtinimo"(Žin., 2001, Nr.98-3504).  

III. Pagrindinės sąvokos  

4. Šiame Reglamente vartojamos sąvokos atitinka pagrindines sąvokas, pateiktas:

4.1. Statybos įstatyme [3.1];

4.2. Cheminių medžiagų ir preparatų įstatyme [3.8];

4.3. Slėginių įrenginių techniniame reglamente [3.23];

4.4. Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ženklinimo tvarkoje [3.12];

4.5. Šiame Reglamente pateikiamos kai kurios 4.3 punkte nurodytame dokumente esančios sąvokos:

4.5.1. didžiausias leidžiamasis slėgis p(s) - didžiausias slėgis, kuriam, kaip nurodo gamintojas, įrenginys yra suprojektuotas. Didžiausias leidžiamasis slėgis žymimas gamintojo nurodytoje vietoje. Tai privalo būti vieta, kurioje jungiami saugos ir (arba) ribojantieji įtaisai, arba įrangos viršuje arba, jeigu išvardytosios nepriimtinos, bet kurioje nurodytoje vietoje [3.23];

4.5.2. tūris V - vidinis sekcijos ir atvamzdžių iki pirmosios jungties arba suvirinimo siūlės tūris, atmetus pastovių vidaus sudedamųjų dalių tūrį [3.23];

4.5.3. vardinis dydis DN - skaitmenimis nurodytas dydis, kuris yra bendras visoms vamzdyno sistemos dalims, išskyrus tas dalis, kurių nurodyti išoriniai skersmenys arba sriegio dydis. Tai patogus nuorodoms sveikas skaičius ir jis tik iš dalies yra susijęs su gamybiniais matmenimis. Vardinis dydis žymimas DN, po jo pateikiamas skaičius [3.23];

4.5.4. takiosios medžiagos - dujos, skysčiai ir garai be priemaišų arba jų mišinys. Juose gali būti suspenduotų kietųjų dalelių [3.23];

4.5.5. I grupę sudaro pavojingos takiosios medžiagos [3.23]. Pavojinga takioji medžiaga - medžiaga arba preparatas, kuriems taikomi 1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvos 67/548/EEB dėl įstatymų, poįstatyminių aktų ir administracinių nuostatų, susijusių su pavojingų medžiagų grupavimu, pakavimu ir žymėjimu, suderinimo 7 straipsnio 2 dalies apibrėžimai (OJ 196, 1967 08 16, p. 1) su paskutiniais pakeitimais ir papildymais, padarytais Komisijos direktyvoje 94/69/EB
(OJ L381, 1994 12 31, p. 1). Pavojingų medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka pateikta [3.12]. 1 grupę sudaro takiosios medžiagos, kurios laikomos [3.23]: - sprogstamosiomis, - ypač degiomis, - labai degiomis, - degiomis (jeigu didžiausia leidžiamoji temperatūra viršija pliūpsnio temperatūrą), - labai nuodingomis, - nuodingomis, - oksiduojančiomis;

4.5.6. II grupę sudaro visos kitos (nepavojingos) takiosios medžiagos, nenurodytos 4.5.5 punkte [3.23].  

IV. Ypatingi statiniai  

5. Ypatingų statinių kategorijai priskiriamas statinys [3.1]:

5.1. kuriame naudojamos ar saugomos pavojingos medžiagos (pagal nustatytus jų ribinius kiekius) [3.11];

5.2. kuriame yra potencialiai pavojingų įrenginių [3.3, 3.10, 3.22, 3.24];

Pakeitimas 2004 05 27. Žin. 2004, Nr. 88-3250. Įsigaliojo 2004 06 04.  

5.3. sudėtingų konstrukcijų ir sudėtingų technologijų (pagal normatyviniais statybos techniniais dokumentais nustatytus sudėtingumo požymius bei techninius parametrus);

5.4. visuomenės poreikiams naudojamas pastatas, kuriame vienu metu būna daugiau kaip 100 žmonių;

5.5. kuris yra nekilnojamoji kultūros paveldo vertybė. 6. Ypatingų statinių kategorijai priskiriamų statinių sąrašas su šių statinių sudėtingumo bei statinių techninių parametrų 5 punkte išvardytais požymiais nurodomas šio Reglamento 1 priede.

Pakeitimas 2004 05 27. Žin. 2004, Nr. 88-3250. Įsigaliojo 2004 06 04.  

7. Projektuoti ir statyti ypatingus statinius turi teisę šio straipsnio fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, kitos užsienio organizacijos, atitinkančios Statybos įstatymo [3.1] reikalavimus.

Pakeitimas 2004 05 27. Žin. 2004, Nr. 88-3250. Įsigaliojo 2004 06 04.  

8. Teisė projektuoti bei statyti branduolinės energetikos objektus suteikiama Branduolinės energijos įstatymo [3.2] nustatyta tvarka.  

Pakeitimas 2004 05 27. Žin. 2004, Nr. 88-3250. Įsigaliojo 2004 06 04.  

V. Baigiamosios nuostatos  

9. Už neigiamas pasekmes dėl šiuo Reglamentu nustatytos tvarkos pažeidimų atsako projekto vadovas, projekto dalių vadovai, statybos vadovas, kiti statybos proceso dalyviai Administracinių teisių pažeidimų kodekso, Civilinio kodekso bei kitų įstatymų nustatyta tvarka.

10. Ginčai dėl šio Reglamento taikymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

*** 

STR 1.01.06:2002 1 priedas  

Pakeitimas 2004 05 27. Žin. 2004, Nr. 88-3250. Įsigaliojo 2004 06 04  

YPATINGŲ STATINIŲ KATEGORIJAI PRISKIRIAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS  

I. Statiniai, kuriuose naudojamos ir saugomos pavojingos medžiagos pagal nustatytus jų ribinius kiekius

Statiniai, kuriuose naudojamų ir saugomų pavojingų medžiagų ribiniai kiekiai yra lygūs arba didesni, nei nustatyta [3.11, 3.12], yra priskiriami prie ypatingų statinių.  

II.  Statiniai, kuriuose yra potencialiai pavojingų įrenginių [3.3, 3.10, 3.22, 3.24] ar atliekami potencialiai pavojingi darbai    

1 lentelė  

  Įrenginiai statiniuose Parametrai
1. Garo ir vandens šildymo katilai, skirti garui ir perkaitintam vandeniui ruošti, esant aukštesnei kaip 110 OC temperatūrai Garo katilams: p(s)>0,5 bar; p(s)×V>3500, bar×l;
Vandens šildymo katilams:  p(s)×V>10000, bar×l
2. Slėginiai indai, skirti dujoms, suskystintoms dujoms, ištirpintoms suslegiant dujoms, garams, taip pat skysčiams, kurių garų slėgis, esant didžiausiai leidžiamai temperatūrai, yra 0,5 bar didesnis už atmosferinį
(1013 mbar), išskyrus mažesnės kaip 250 l talpos gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir kitų techninių dujų balionus bei įrangą
1 grupės takiosioms medžiagoms [3.10]:                            p(s)×V > 500, bar×l
2 grupės takiosioms medžiagoms [3.10]:                            p(s)×V> 10000, bar×l
3. Vamzdynai, skirti dujoms, suskystintoms dujoms, ištirpintoms suslegiant dujoms, garams, taip pat skysčiams, kurių garų slėgis, esant didžiausiai leidžiamai temperatūrai, yra 0,5 bar didesnis už atmosferinį
(1013 mbar)
1 grupės takiosioms medžiagoms [3.10]:                            p(s)×V> 3500,  bar×l
2 grupės takiosioms medžiagoms [3.10]:                            p(s)×V> 10000,  bar×l
4. 1 grupės takiųjų medžiagų stacionarios  talpyklos V> 10 m3
6. Liftai ir keltuvai 500 kG ir didesnės galios
7. Eskalatoriai Visų tipų ir parametrų tarpaukštiniai ir tuneliniai eskalatoriai ir jų įranga
Visų tipų ir parametrų judamieji takai ir jų įranga
8. Mašininės pavaros kėlimo kranai, skirti pastoviems darbams statinio viduje  5 t ir didesnės keliamosios galios
9. Sprogioje aplinkoje naudojami II grupės elektros įrenginiai   Naudojami vietose (išskyrus kasyklas), kur gali kilti pavojus dėl sprogiosios aplinkos:   1. vieta, kurioje nuolatos, ilgai arba dažnai yra sprogi aplinka, kurią sudaro oro ir lengvai  užsiliepsnojančių dujų, garų arba rūko pavidalo medžiagų mišinys (0 zona);   2. vieta, kurioje kartais esant normaliai darbo  eigai gali susidaryti sprogi aplinka, kurią sudaro oro  ir lengvai užsiliepsnojančių dujų, garų arba rūko pavidalo medžiagų mišinys (1 zona);   3. vieta, kurioje nuolatos, ilgai arba dažnai yra sprogi aplinka, kurią sudaro ore tvyrančios degiosios dulkės ar degiųjų dulkių debesis
(20 zona);   4. vieta, kurioje esant normaliai darbo eigai gali susidaryti sprogi aplinka, kurią sudaro ore esantis degiųjų dulkių debesis (21 zona)

  III. Sudėtingų konstrukcijų ir sudėtingų technologijų statiniai

2 lentelė

Statiniai Statinių parametrai
1. Aukštybiniai pastatai Aukštesni, negu 30 m, skaičiuojant nuo žemės paviršiaus altitudės iki pastato stogo konstrukcijos aukščiausiojo taško
2. Įgilinti pastatai Pastatai, kurių įgilinimas didesnis kaip 7 m (skaičiuojant nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės iki įgilinto pastato žemutinės patalpos grindų paviršiaus)
3. Didelių atstumų tarp atramų statiniai Atstumas tarp atramų (didžiausias horizontalus atstumas statinyje tarp horizontalių statinio ašių, kuriose yra atraminės konstrukcijos, laikančios perdenginio ar denginio konstrukcijas) 12 m ir didesnis
4. Branduolinės energetikos objektų statiniai  
5. Jėgainių statiniai 1 MW ir didesnės galios elektros ir šilumos gamybos statiniai; giluminiai žemės šilumos paėmimo ir grąžinimo statiniai.
6. Hidrotechnikos statiniai, išskyrus žemės ūkio melioracijos statinius Patvankos aukštis didesnis kaip 3 m ir tvenkinio plotas didesnis kaip 5 ha
7. 1.         Jūros naftos ir dujų gavybos statiniai  
8. Aerouostai *  
9. Geležinkelio keliai *, geležinkelio techninio aptarnavimo stotys, geležinkelio tuneliai  
10. Valstybinės reikšmės (magistraliniai, krašto, rajoniniai) keliai, miestų, miestelių gatvės su indeksu A, B, C (greito eismo ir pagrindinės gatvės) bei jų sankryžos  
11. Magistraliniai ir skirstomieji šilumos tiekimo tinklai, dujotiekiai, naftotiekiai  
12. Jūrų ir upių uostai, krantinės, prieplaukos *  
13. Geležinkelio, troleibusų kontaktiniai tinklai  
14. Vamzdynai ir jų įranga, skirti 1 grupės takiosioms medžiagoms transportuoti į jūros pakrantėje ar jūroje esantį statinį, įrenginį, laivą arba iš jo  
15. Lynų keliai, funikulieriai  
16. Apžvalgos ratai Kai pakėlimo aukštis daugiau kaip 10 m
17. Tiltai, viadukai, estakados, tuneliai,  požeminės ir virš žemės (virš gatvių, kelių, geležinkelių, daubų, įdubų) esančios pėsčiųjų perėjos,  įvairios paskirties pakabinamieji magistraliniai vamzdynai 6 m ilgio ir didesnės angos
18. Keleivių, prekių, produktų, medžiagų ir kt. terminalai *  
19. Nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžineriniai statiniai, radijo navigacijos švyturiai, radiolokatoriai Aukštesni kaip 30 m
20. Jūrų, upių ir kitų vandens telkinių navigacijos švyturiai Aukštesni kaip 30 m
21. Įvairios paskirties bokštiniai statiniai - dūmtraukiai (išskyrus priblokuotą prie gyvenamojo pastato, skirtą šio pastato reikmėms), vandentiekio bokštai, vandens aušyklos, silosinės ir kt. Aukštesni kaip 15 m
22. Statiniai, skirti darbams ar procesams aukštesnėje kaip 500C temperatūroje, išskyrus individualaus naudojimo pirtis  
23. Statiniai, kurie gali būti veikiami dinaminių (pulsacinių) ar kitų ypatingų apkrovų Vibracija (nepriklausomai nuo krypties) didesnė kaip 0,1 mm
24. Vandenvietės, vandenruošos statiniai 500 m3/d ir didesnio našumo
25. Požeminio vandens vandenvietės 200 m3/d ir didesnio našumo
26. Gamybos bei pramonės nuotekų valyklos 200 m3/d ir didesnio našumo
27. Miestų ir miestelių nuotekų valyklos 1000 m3/d ir didesnio našumo
28. Paviršinių (lietaus) nuotekų valyklos Skirtos surinkti nuotekas iš 50 ha ir didesnių teritorijų
29. Degalinės  
30. 1 grupės takiųjų medžiagų stacionarios  talpyklos V> 10 m3
31. Sąvartynai  
32. Atliekų perdirbimo ar rūšiavimo statiniai  
33. Galvanikos cechai  
34. Dažymo cechai  
35. Krematoriumai  
36. Bankų saugyklos  
37. Naudingųjų iškasenų gavybos, tiekimo ir naudojimo požeminiai ir antžeminiai statiniai.  
38. Povandeniniai vamzdynai  
39. Inžinerinių tinklų bendrieji kolektoriai; nepraeinamieji, pusiau praeinamieji ir praeinamieji 6 m ir didesniame gylyje klojami nuotekų ar kitos paskirties kolektoriai, taip pat kolektoriai  
40. Sandėliai 1000 m2 ir didesnio bendrojo ploto
41. Šaldomieji pastatai ir patalpos 5000 t ir talpesni
42. Šaudmenų ir ginklų sandėliai, uždarosios ir atvirosios šaudyklos  

Pakeitimas 2005 11 24. Žin. 2005, Nr. 140-5059. Įsigaliojo 2005 11 30  

* išskyrus administracinius pastatus, jei jie nepriskirti prie ypatingų statinių.  

IV. Pastatai, naudojami visuomenės poreikiams, kuriuose vienu metu gali būti daugiau kaip 100 žmonių  

Ypatingi statiniai yra visi pastatai, naudojami visuomenės poreikiams, kuriuose vienu metu gali būti daugiau kaip 100 žmonių, įskaitant pastato ir jo paskirties aptarnaujantį personalą bei lankytojus.  

3 lentelė  

Eil. Nr. Pastatai
1. Viešbučių paskirties pastatai: viešbučiai, moteliai, svečių namai
2. Administracinės paskirties pastatai: valstybės ir savivaldybių valdymo įstaigų, prokuratūrų, teismų, kitų įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai, ambasadų, bankų, pašto, biržų, darbo biržų, draudimo įstaigų, advokatų biurų, notarų, antstolių kontorų, informacijos centrų ir kiti pastatai
3. Prekybos paskirties pastatai: parduotuvės, parduotuvės-operatorinės, vaistinės, knygynai, prekybos paviljonai ir kiti pastatai
4. Paslaugų paskirties pastatai: pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, remonto dirbtuvės, priėmimo-išdavimo punktai, autoservisai, plovyklos, laidojimo namai ir kiti pastatai
5. Maitinimo paskirties pastatai: valgyklos, restoranai, kavinės, barai ir kiti pastatai
6. Transporto paskirties pastatai: oro uosto, jūros ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, muitinių, transporto bilietų, kelionių, turizmo agentūrų ir kiti pastatai
7. Kultūros paskirties pastatai: teatrai, kino teatrai, kultūros namai, klubai, bibliotekos, muziejai, archyvai, parodų rūmai, planetariumai, radijo ir televizijos ir kiti pastatai
8. Mokslo paskirties pastatai: institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai ir kiti pastatai
9. Gydymo paskirties pastatai: ligoninės, klinikos, poliklinikos, sanatorijos, reabilitacijos centrai, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatai, gydyklų pastatai, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namai, veterinarijos gydyklų ir kiti pastatai
10. Poilsio paskirties pastatai: turizmo centrai, poilsio namai, jaunimo nakvynės namai, kaimo turizmo pastatai ir kiti pastatai
11. Sporto paskirties pastatai: sporto salių, teniso kortų, baseinų, čiuožyklų, jachtklubų, šaudyklų, stadionų, maniežų ir kiti pastatai
12. Religinės paskirties pastatai: katedros, bažnyčios, cerkvės, koplyčios, sinagogos, maldos namai ir kiti pastatai

  V. Ypatingi statiniai, kurie yra nekilnojamosios kultūros vertybės

Statiniai bei jų kompleksai, ansambliai, įregistruoti kaip nekilnojamosios kultūros vertybės [3.4].  

***

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr.184  

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.01.07:2002 NESUDĖTINGI (TARP JŲ LAIKINI) STATINIAI    

I. Bendrosios nuostatos  

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau - Reglamentas) nustato:

1.1. nesudėtingų statinių sąrašą [4.1], [4.9];

1.2. prie nesudėtingų statinių priskirtų pastatų ir inžinerinių statinių paprastų konstrukcijų požymius [4.1], [4.9];

1.3. nesudėtingų statinių (ar jų dalių) projektavimo, statybos (naujos statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo) bei pripažinimo tinkamais naudoti tvarką [4.1], [4.9];

1.4. nesudėtingų statinių projektavimui, statybai, statinio projekto vykdymo priežiūrai vadovaujančių neatestuotų asmenų kvalifikacinius reikalavimus.

2. Šis Reglamentas netaikomas atliekant kultūros paveldo statinio tvarkomuosius statybos darbus.
Pakeitimas 20005 11 30. Žin. 2005, Nr. 143-5207. Įsigaliojo nuo 2005 12 09  

3. Šis Reglamentas yra privalomas visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkams (ar naudotojams), taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Statybos įstatymas [4.1].  

II. Nuorodos  

4. Šio Reglamento nuorodose įrašyti teisės aktai:

4.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr.32-788; 2001, Nr. 101-3597);

4.2. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas (Žin.,2000, Nr. 74-2262; Nr.77; Nr.80; Nr.82);    

4.3. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868);

Pakeitimas 2004 07 27. Žin. 2004, Nr. 120-4443. Įsigaliojo 2004 08 04.

4.4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530);

Pakeitimas 2004 07 27. Žin. 2004, Nr. 120-4443. Įsigaliojo 2004 08 04.  

4.5. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas (Žin., 1996, Nr.100-2261; 2001, Nr. 55-1948);

4.6. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr.5-75; 1996, Nr. 57-1335; 1997, Nr.65-1540; 2000, Nr.39-1093, Nr. 90-2773, Nr.2-49);

4.7. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 11-239);

4.8. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas (Žin.,1996, Nr.46-1116; 2000, Nr. 89-2742);

4.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-02-26 nutarimas Nr.280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo" (Žin., 2002, Nr.22-819);

4.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarkos" (2002, Nr. 112-4992);

Pakeitimas 2004 07 27. Žin. 2004, Nr. 120-4443. Įsigaliojo 2004 08 04.  

4.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990-11-26 nutarimas Nr. 359 „Dėl kapinių tvarkymo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 1990, Nr. 35 - 859);

4.12. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių" (Žin., 2003, Nr. 18-790);

Pakeitimas 2004 07 27. Žin. 2004, Nr. 120-4443. Įsigaliojo 2004 08 04.

4.13. statybos techninis reglamentas STR 1.02.06:2007 „Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas" (Žin., 2007, Nr. 120-4945);

Pakeitimai 2004 07 27. Žin. 2004, Nr. 120-4443. Įsigaliojo 2004 08 04.               

2005 02 04. Žin. 2005, Nr. 22- 703. Įsigaliojo 2005 02 16               

2007 12 22. Žin. 2007-12-29, Nr. 138-5691. Įsigalioja nuo 2007-12-30

4.14. statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas" (Žin., 2005, Nr. 4-80);"

Pakeitimas 2004 07 27. Žin. 2004, Nr. 120-4443. Įsigaliojo 2004 08 04.               

2005 02 04. Žin. 2005, Nr. 22- 703. Įsigaliojo 2005 02 16

4.15. STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" (Žin., 2002, Nr. 60-2475);

Pakeitimas 2004 07 27. Žin. 2004, Nr. 120-4443. Įsigaliojo 2004 08 04.  

4.16. STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka" (Žin., 1999, Nr. 84-2507, Nr. 98-2831);      

4.17. STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas" (Žin., 2002, Nr. 55-2203); Pakeitimas 2004 07 27. Žin. 2004, Nr. 120-4443. Įsigaliojo 2004 08 04. 4.18. STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas" (Žin., 2002, Nr. 54-2153); Pakeitimas 2004 07 27. Žin. 2004, Nr. 120-4443. Įsigaliojo 2004 08 04.   4.19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-19 įsakymas Nr. 221 „Dėl Lietuvos ūkio objektuose naudojamų pavojingų medžiagų ribinių kiekių patvirtinimo" (Žin., 1999, Nr. 68-2186); 4.20. aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. D1-696 „Dėl Nuolatinės statybos komisijos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo" (Žin., 2005, Nr. 4-75; 2007, Nr. 75-2994); Pakeitimas 2004 07 27. Žin. 2004, Nr. 120-4443. Įsigaliojo 2004 08 04.                 2005 02 04. Žin. 2005, Nr. 22- 703. Įsigaliojo 2005 02 16                 2007 12 22. Žin. 2007-12-29, Nr. 138-5691. Įsigalioja nuo 2007-12-30 4.21. Statybos techninis reglamentas STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas" (Žin., 2002, Nr. 43-1638; 2007, Nr. 112-4588) ; Pakeitimas 2004 07 27. Žin. 2004, Nr. 120-4443. Įsigaliojo 2004 08 04.                    2007 12 22. Žin. 2007-12-29, Nr. 138-5691. Įsigalioja nuo 2007-12-30   4.22. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998-05-05 įsakymas Nr. 85/233 „Dėl darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo" (Žin., 1998, Nr. 44-1224). Įsigaliojo 2004 08 04.Žin. 2004, Nr. 120-4443.   4.23. STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai" (Žin., 2002, Nr. 43-1639); Įsigaliojo 2004 08 04.Žin. 2004, Nr. 120-4443. 4.24. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys" (Žin., 2002, Nr. 119-5372); Įsigaliojo 2004 08 04.Žin. 2004, Nr. 120-4443. 4.25. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 184/282 „Dėl Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo" (Žin., 1999, Nr. 7-155); Įsigaliojo 2004 08 04.Žin. 2004, Nr. 120-4443. 4.26. STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai" (Žin., 2004, Nr. 23-271; Nr. 50-1683); Įsigaliojo 2004 08 04.Žin. 2004, Nr. 120-4443. 4.27. STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai" (Žin., 2004, Nr. 23-488). Įsigaliojo 2004 08 04.Žin. 2004, Nr. 120-4443. 4.28. Aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 540 „Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2001, Nr. 95-3372; 2007, Nr. 23-892). Papildymas 2007 12 22. Žin. 2007-12-29, Nr. 138-5691. Įsigalioja nuo 2007-12-30. 4.29. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. D1‑367/3D‑342 „Dėl Aplinkosaugos reikalavimų mėšlui tvarkyti patvirtinimo" (Žin., 2005, Nr. 92‑3434; 2007, Nr. 68‑2689). Papildymas 2008 05 20. Žin. Nr. 59-2251. Įsigalioja nuo 2008 05 25   4.30. Galvijų pastatų technologinio projektavimo taisyklės TPT‑1‑97, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1997 m. lapkričio 7 d./1997 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 640/247 „Dėl Galvijų pastatų technologinio projektavimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 1997, Nr. 112‑2850). Papildymas 2008 05 20. Žin. Nr. 59-2251. Įsigalioja nuo 2008 05 25   4.31. Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymas (Žin., 2004, Nr. 4-40). Papildymas 2009 03 09. Žin. 2009-03-13, Nr. 28-1112. Įsigalioja nuo 2009-03-14   5. Neteko galios 2004 08 04.Žin. 2004, Nr. 120-4443.   III. Pagrindinės sąvokos   6. Šiame Reglamente vartojamos pagrindinės sąvokos yra tos pačios, kurios pateiktos Statybos įstatyme [4.1]. Šiame Reglamente pateikiamos tik tiesiogiai susijusios su šiuo Reglamentu Statybos įstatymo sąvokos ir kitos sąvokos, kurių nėra Statybos įstatyme: 6.1. Nesudėtingas laikinas statinys - nesudėtingas statinys, kurį leista pastatyti ir naudoti ribotą terminą, bet ne ilgiau kaip 3 metus. Nesudėtingas laikinas statinys ir teisės į jį Nekilnojamojo turto registre neregistruojami [4.1]. Pakeitimas 2008 08 17. Žin. 2008-08-26, Nr. 97-3768. Įsigalioja nuo 2008-08-27   6.2. Nesudėtingas statinys - paprastų konstrukcijų pastatas, kurio visų aukštų, rūsio (pusrūsio), antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų, apskaičiuotų tarp išorinių sienų išorinių paviršių, suma yra ne didesnė kaip 80 kvadratinių metrų; paprastų konstrukcijų inžinerinis statinys [4.1]. Pakeitimai: 2008 08 17. Žin. 2008-08-26, Nr. 97-3768. Įsigalioja nuo 2008-08-27                    2009 03 09. Žin. 2009-03-13, Nr. 28-1112. Įsigalioja nuo 2009-03-14   6.3. Gyvenamasis pastatas (namas) - pastatas, kurio daugiau kaip pusė naudingojo ploto yra gyvenamosios patalpos. Gyvenamiesiems pastatams netaikomos Reglamente nurodytos nesudėtingiems statiniams taikomos Statybos įstatymo nustatytų reikalavimų išimtys. Pakeitimas 2004 07 27. Žin. 2004, Nr. 120-4443. Įsigaliojo 2004 08 04.   6.4. Namų ūkio pastatas (klėtis, svirnas) - namo pagalbinis pastatas, kurio paskirtis - pagelbėti name gyvenantiems žmonėms tenkinti jų būtiniausias nuolatines reikmes (maitinimo, poilsio, higienos, sveikatos ir kt.) su sąlyga, kad tos reikmės tenkinamos name ar namų ūkio pastate (naudojant jame esančius daiktus ar atliekant tam tikrus veiksmus). Namo ūkio pastato (priklausomai nuo name esančių pagalbinių patalpų kiekio ir paskirties) patalpomis (viename ar keliuose priklausiniuose) gali būti: maisto atsargų, namų apyvokos daiktų (drabužių, indų, namo priežiūros įrangos ir pan., pirtis, prausykla, skalbykla, kieto kuro sandėlis (malkinė), vasaros virtuvė, lauko tualetas (kai name nėra nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos). 6.5. Kioskas - smulkios prekybos reikmėms skirtas nedidelis lengvų konstrukcijų pastatas, kurio užimamas žemės plotas yra ne didesnis kaip 15 m2 ir kurio dalis sienų (jų viršutinės dalys) įstiklintos ir prekyba vyksta per priekinėje sienoje esančią vitrinos angą. 6.6. Paviljonas - įvairios paskirties lengvų konstrukcijų pastatas, kurio dalis ar visos sienos įstiklintos ir kuris yra atskiras statinys ar priestatas prie kito pastato, tačiau turintis atskirą įėjimą ir atskirą stogą. 6.7. Palapinė - lengvas karkasinis inžinerinis statinys, aptemptas audeklu ar apdengtas kita lengva medžiaga. 6.8. Pneumatinis apvalkalas -oro slėgiu palaikoma konstrukcija, tvirtikliais sujungta su žeme (tiesiogiai ar per pamatus), pagaminta iš plonos ir lanksčios medžiagos, kuri uždengia patalpą kaip stogas ir sienos (tokiu atveju tai pastatas) arba tik kaip stogas (tokiu atveju - inžinerinis statinys). 6.9. Pavėsinė (altana) - nedidelis lengvų konstrukcijų dekoratyvinis pastatas ar inžinerinis statinys (priklausomai nuo konstrukcijos) su ištisomis ar ažūrinėmis sienomis per visą ar dalį jų aukščio. 6.10. Prieangis (tambūras) - nešildomas priestatas prie išorinių pastato durų (atskiriantis pastatą nuo lauko) su sienomis iki pusės patalpos aukščio ar per visą aukštį, kaip tarpinė patalpa tarp lauko ir šiltų pastato patalpų (kai sienų viršutinės dalys įstiklintos, prieangis vadinamas uždara veranda, kai neįstiklintas- atvira veranda [4.16]). 6.11. Stoginė - inžinerinis statinys, stogas ant stulpų (gali būti su galinėmis sienomis ar be jų) žmonėms ar daiktams pridengti nuo kritulių ir saulės, kuris gali būti atskiras statinys ar priestatas prie kito pastato; 6.12. Mėšlidė - statinys ar įrenginys mėšlui kaupti ir laikyti. Papildymas 2008 05 20. Žin. Nr. 59-2251. Įsigalioja nuo 2008 05 25   6.13. Skystojo mėšlo (srutų) kauptuvas - sandarus (rezervuaras arba lagūna) statinys skystajam mėšlui (srutoms) kaupti ir laikyti. Papildymas 2008 05 20. Žin. Nr. 59-2251. Įsigalioja nuo 2008 05 25   IV. Nesudėtingų statinių sąrašas   7. Nesudėtingi statiniai skirstomi į šias grupes: 7.1. I grupės nesudėtingi statiniai; 7.2. II grupės nesudėtingi statiniai; 7.3. Neteko galios 2008 08 27. Žin. Nr. 59-2251.   8. Nesudėtingų statinių sąrašas pateikiamas Reglamento 1 priede. Nesudėtingų laikinų statinių projektavimui ir statybai galioja nesudėtingų statinių projektavimui ir statybai nustatyti reikalavimai, jei šiame Reglamente nenustatyta kitaip. Turintys bent vieną patalpą pagal savo prigimtį kilnojamieji daiktai (vagonėliai, konteineriai, kioskai ir kt.) laikomi nesudėtingais statiniais (pastatais), jei atitinka Reglamento 6.2 punkte nurodytą apibrėžimą ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytus statinio požymius. Įrengiami pastoviam ar laikinam naudojimui objektai, kurių matmenys trijų vyraujančių matmenų (aukščio, ilgio ir pločio) objektams neviršija 1,5×1,5×1,5 metro, dviejų vyraujančių matmenų (aukščio ir ilgio ar pločio) objektams - 1,5×3,0 metro ir vieno vyraujančio matmens (aukščio) objektams - 2,20 metro, nelaikomi nesudėtingais statiniais ir jiems netaikomi Statybos įstatymo statiniams nustatyti reikalavimai. Vyraujančiais matmenimis laikomi tie objekto matmenys (aukštis, ilgis ar plotis), kurie už kitus (nevyraujančius) objekto matmenis didesni mažiausiai 5 kartus.  Pakeitimai: 2004 07 27. Žin. 2004, Nr. 120-4443. Įsigaliojo 2004 08 04.                      2008 08 17. Žin. 2008, Nr. 97-3768. Įsigalioja nuo 2008-08-27                     2009 04 30. Žin. 2009-05-07, Nr. 51-2042. Įsigalioja 2009 05 08   V. Pastatų ir inžinerinių statinių, priskirtų prie nesudėtingų statinių, paprastų konstrukcijų požymiai ir techniniai parametrai   9. Pastatų ir inžinerinių statinių, priskirtų prie I ir II grupės nesudėtingų statinių, konstrukcijos laikomos paprastomis, jei statytojas turi technišką galimybę iš jų pastatyti (sumontuoti) statinį: 9.1. savo, šeimos narių bei pasitelktų (pasamdytų) statybininkų jėgomis, daugiausia naudojant rankų darbą ir nesudėtingus mechanizmus (rangovui statytojas gali pavesti atlikti tik kai kuriuos sudėtingus, ypač specialiuosius, darbus, kai juos atlikti privaloma nustatyta kvalifikacija); 9.2. nenaudojant potencialiai pavojingų įrenginių [4.8] (tarp jų kėlimo kranų). Šis požymis netaikomas montuojant pamatus bei perdangas ir kt. statybos produktus, kurių negalima pakelti rankomis ar paprastais mechanizmais (ne kėlimo kranais). 10. Šio Reglamento 9.1 ir 9.2 papunkčiuose nurodytos sąlygos tik apibrėžia paprastų konstrukcijų požymius, skiriančius jas nuo kitų konstrukcijų tuo, kad iš jų galima statyti (montuoti) statinį, naudojant paprasčiausius statybos (montavimo) organizavimo ir statybos darbų vykdymo būdus. Jei reikia, statytojas gali nesudėtingų statinių statybą organizuoti rangos ar statybos valdymo būdu ir statyboje naudoti kitą įrangą, nei nurodyta minėtuose papunkčiuose. 11. Nesudėtingų statinių techniniai parametrai ir papildomi reikalavimai pateikiami Reglamento 1 priede. Nesudėtingų statinių statyba galima nepažeidžiant šio Reglamento ir kitų teisės aktų reikalavimų.  Pakeitimas 2004 07 27. Žin. 2004, Nr. 120-4443. Įsigaliojo 2004 08 04.                     2008 08 17. Žin. 2008, Nr. 97-3768. Įsigalioja nuo 2008-08-27   VI. nesudėtingų statinių ar jų dalių projektavimo, statybos, pripažinimo tinkamais naudoti tvarka   12. Nesudėtingiems statiniams taikomos šios Statybos įstatymo nustatytų reikalavimų išimtys:  Pakeitimas 2004 07 27. Žin. 2004, Nr. 120-4443. Įsigaliojo 2004 08 04 12.1. nesudėtingiems statiniams kultūros paveldo objekto teritorijoje: 12.1.1. rengiamas nesudėtingo statinio projektas [4.14] (toliau - supaprastintas statinio projektas), kurį patikrina: savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, įgaliotas nustatyti statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus ir už nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą atsakingos institucijos įgaliotas valstybės tarnautojas; 12.1.2. nereikalingas statybos leidimas ir leidimas statinį griauti. Vietoj jų reikalingi tarnautojų, nurodytų 12.1.1 papunktyje, raštiški pritarimai - spaudai, parašai, datos statinio supaprastinto projekto kiekviename lape, įskaitant aiškinamąjį raštą; Pakeitimai: 2005 02 04. Žin. 2005, Nr. 22- 703. Įsigaliojo 2005 02 16.                     2005 11 30. Žin. 2005, Nr. 143-5207. Įsigaliojo nuo 2005 12 09
12.1.3. I grupės nesudėtingiems statiniams neprivaloma atlikti: statinio kadastrinius matavimus, statinio pripažinimą tinkamu naudoti ir statinio registravimą Nekilnojamojo turto registre; 12.2. nesudėtingiems statiniams saugomoje teritorijoje: 12.2.1. rengiamas supaprastintas statinio projektas [4.14], kurį patikrina: 12.2.1.1. savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, įgaliotas nustatyti statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus, ir valstybinio parko, valstybinio rezervato ar biosferos rezervato direkcijos įgaliotas atstovas - statant valstybiniuose parkuose, valstybiniuose rezervatuose ar biosferos rezervate; 12.2.1.2. savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, įgaliotas nustatyti statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus, ir regiono aplinkos apsaugos departamento įgaliotas atstovas - statant valstybiniuose draustiniuose;12.2.1.3. savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, įgaliotas nustatyti statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus - statant ekologinės apsaugos prioriteto (apsaugančiose) teritorijose, tarp jų ir paviršinio vandens telkinių apsaugos zonose;
Pakeitimas: 2005 11 30. Žin. 2005, Nr. 143-5207. Įsigaliojo nuo 2005 12 09
12.2.2. nereikalingas statybos leidimas. Vietoj jo reikalingi raštiški valstybės tarnautojų, išvardytų 12.2.1 papunktyje, pritarimai; 12.2.3. neprivaloma statinio statybos techninė priežiūra, tačiau turi būti atliekama statinio projekto vykdymo priežiūra; Pakeitimas: 2007 12 22. Žin. 2007-12-29, Nr. 138-5691. Įsigalioja nuo 2007-12-30 12.2.4. nereikalingas statybos leidimas statinį griauti; 12.2.5. I grupės nesudėtingiems statiniams neprivaloma atlikti: statinio kadastrinius matavimus, statinio pripažinimą tinkamu naudoti ir statinio registravimą Nekilnojamojo turto registre; 12.3. I grupės nesudėtingiems statiniams, išskyrus statomus teritorijose, išvardytose 12.1 ir 12.2 papunkčiuose: 12.3.1. neprivalomas statinio projektas; 12.3.2. nereikalingas statybos leidimas; 12.3.3. neprivaloma skirti (pasamdyti) statybos vadovą; 12.3.4. neprivaloma statinio statybos techninė priežiūra; 12.3.5. nereikalingas statybos leidimas statinį griauti; 12.3.6. neprivaloma atlikti: statinio kadastrinius matavimus, statinio pripažinimą tinkamu naudoti ir statinio registravimą Nekilnojamojo turto registre; 12.4. II grupės nesudėtingiems statiniams, išskyrus statomus teritorijose, išvardytose 12.1 ir 12.2 papunkčiuose: 12.4.1. statybos sklypo inžinerinius tinklus, statinio inžinerines sistemas prijungiant prie už sklypo ribų esančių inžinerinių tinklų ar sklypo vidaus susisiekimo komunikacijas prijungiant prie už sklypo ribų esančių susisiekimo komunikacijų - viešųjų kelių (gatvių), vietoj statinio projektavimo sąlygų sąvado reikalingas šių tinklų ar komunikacijų savininkų raštiškas sutikimas, nustatant prijungimo sąlygas; 12.4.2. rengiamas supaprastintas statinio projektas [4.14], kurį patikrina savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, įgaliotas nustatyti statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus; 12.4.3. nereikalingas statybos leidimas. Vietoj jo reikalingas raštiškas valstybės tarnautojo, paminėto 12.4.2 papunktyje, pritarimas; 12.4.4. neprivaloma statinio projekto vykdymo priežiūra; 12.4.5. neprivaloma statinio statybos techninė priežiūra; 12.4.6. nereikalingas statybos leidimas statinį griauti;
12.5. nesudėtingiems laikiniems statiniams pripažinimo tinkamais naudoti procedūros neatliekamos. Pakeitimas: 2005 07 15. Žin. 2005, Nr. 92-3441. Įsigaliojo 2005 07 31                     2008 08 17. Žin. 2008, Nr. 97-3768. Įsigalioja nuo 2008-08-27   13. Reglamento 12 punkto nuostatos taikomos naujo statinio statybos, esamo statinio rekonstravimo, kapitalinio remonto ir griovimo atvejais. Tiesiant inžinerinius tinklus bei jų įvadus namų valdos ribose, be 12 punkte nurodytų valstybės tarnautojų raštiškų pritarimų reikalingi ir inžinerinių tinklų savininkų raštiški pritarimai.  Pakeitimas 2004 07 27. Žin. 2004, Nr. 120-4443. Įsigaliojo 2004 08 04                  2005 02 04. Žin. 2005, Nr. 22- 703. Įsigaliojo 2005 02 16 14. Nesudėtingi statiniai valstybiniuose parkuose, valstybiniuose rezervatuose, valstybiniuose draustiniuose, biosferos rezervate turi atitikti specialius projektavimo ir statybos reikalavimus, nustatytus saugomų teritorijų individualiuose apsaugos reglamentuose, jeigu juose nustatyti griežtesni (nei statybos techniniuose reglamentuose) statinių matmenų ir kitų sprendinių apribojimai (statinių aukščiai, plotai, konstrukcijų bei inžinerinės įrangos tipai, atstumai nuo vandens telkinių ir pan.)..  Pakeitimai: 2004 07 27. Žin. 2004, Nr. 120-4443. Įsigaliojo 2004 08 04                     2005 11 30. Žin. 2005, Nr. 143-5207. Įsigaliojo nuo 2005 12 09 15. Raštiški valstybės tarnautojų pritarimai, suteikiantys teisę statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti nesudėtingus statinius, galioja 3 metus.  Pakeitimas 2004 07 27. Žin. 2004, Nr. 120-4443. Įsigaliojo 2004 08 04 16. Norint statyti II grupės nesudėtingą laikiną statinį (arba I grupės nesudėtingą laikiną statinį, kuriam keliami II grupės nesudėtingiems statiniams taikomi reikalavimai), privaloma parengti supaprastintą statinio projektą. Šiam projektui turi raštiškai pritarti Reglamento 12 ir 13 punktuose nurodytų institucijų įgalioti valstybės tarnautojai. Prie kiekvieno raštiško pritarimo papildomai turi būti nurodyta data, iki kada statinį privaloma nugriauti arba kitaip pašalinti.  Pakeitimai: 2004 07 27. Žin. 2004, Nr. 120-4443. Įsigaliojo 2004 08 04                      2008 08 17. Žin. 2008, Nr. 97-3768. Įsigalioja nuo 2008-08-27   17. Projektuojant ir statant nesudėtingus statinius, draustis privalomuoju statinio projektuotojo ir rangovo civilinės atsakomybės draudimu nebūtina [4.1]. Pakeitimas 2008 08 17. Žin. 2008, Nr. 97-3768. Įsigalioja nuo 2008-08-27   VII. II grupės nesudėtingų statinių projektavimui, statybai, statinio projekto vykdymo priežiūrai vadovaujančių neatestuotų asmenų kvalifikaciniai reikalavimai  

18. Supaprastintą statinio projektą rengti ir šio projekto vykdymo priežiūrą atlikti, vadovauti statybai ir atlikti statybos techninę priežiūrą gali:

18.1. statytojas, kai supaprastintas statinio projektas rengiamas pasinaudojant kito tokio pat statinio supaprastinto projekto, kuriam pritarė 12 punkte nurodyti valstybės tarnautojai, sprendiniais; šiuo atveju valstybės tarnautojams pateikiamas ir statinio supaprastintas projektas, kurio sprendiniais yra pasinaudota;

18.2. statytojas, turintis statybos ar architektūros aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą;

18.3. statybos ar architektūros aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą turintis fizinis asmuo, savo veiklą įteisinęs teisės aktų nustatyta tvarka;

18.4. fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisę rengti neypatingų ar ypatingų statinių projektus, statyti tokius statinius ir atlikti jų statybos techninę priežiūrą [4.1], [4.13].

Pakeitimai: 2002 08 05. Žin. 2002, Nr. 80-3474. Įsigaliojo 2002 08 15.                

 2004 07 27. Žin. 2004, Nr. 120-4443. Įsigaliojo 2004 08 04                 

 2008 08 17. Žin. 2008, Nr. 97-3768. Įsigalioja nuo 2008-08-27  

19. Neteko galios 2008 08 27. Žin. Nr. 59-2251.   20. Neteko galios 2008 08 27. Žin. Nr. 59-2251.  

VIII. Statytojo prievolės atliekant nesudėtingų statinių projektavimą ir statybą  

21. Statytojas (užsakovas), organizuodamas ar pats atlikdamas nesudėtingų statinių projektavimą ir statybą, privalo:

21.1. vadovautis Statybos įstatymu [4.1], Civiliniu kodeksu [4.2], kitais statybą reglamentuojančiais teisės aktais, šiuo ir kitais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais;

21.2. statyti statinį jo nuosavybės teise ar kitais Lietuvos Respublikos įstatymÅ? nustatytais pagrindais valdomame žemės sklype [4.1];

21.3. jei projektavimo darbai atliekami rangos [4.2] būdu, - sudaryti projektavimo darbų rangos sutartį [4.1], [4.2] su projektavimo įmone ar fiziniu asmeniu, kurie atitinka projektuotojui Statybos įstatymo [4.1], [4.10] nustatytus reikalavimus;

21.4. jei statybos darbai atliekami rangos [4.2] būdu, - sudaryti statybos rangos sutartį [4.2] su įmone ar fiziniu asmeniu, kurie atitinka rangovui nustatytus reikalavimus, nustatytus Statybos įstatymo [4.1];

21.5. jei projektavimo darbai atliekami naudojant projektavimo organizavimo būdą, - statinio projektavimo valdymą, sudaryti pavedimo sutartį su statinio projektavimo valdytoju ir pagal šią sutartį perduoti jam (kaip įgaliotiniui) savo (kaip įgaliotojo) darbų mastą, teises ir pareigas [4.1], [4.2];

21.6. jei statybos darbai atliekami naudojant statybos organizavimo būdą, - statinio statybos valdymą, sudaryti pavedimo sutartį su statinio statybos valdytoju ir pagal šią sutartį perduoti jam (kaip įgaliotiniui) savo (kaip įgaliotojo) darbų mastą, teises ir pareigas [4.1], [4.2];

21.7. jei statyba organizuojama ūkio būdu, vykdyti visas pareigas, kurios priklauso rangovui [4.1]; 21.8. vykdyti darboviečių įrengimo reikalavimus [4.22], [4.25].

Pakeitimas 2004 07 27. Žin. 2004, Nr. 120-4443. Įsigaliojo 2004 08 04  

IX. Baigiamosios nuostatos  

22. Ginčai dėl Reglamento taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

*** 

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 27 d.   įsakymu Nr. D1-420      

STR 1.01.07:2002 1 priedas Nauja redakcija 2004 07 27.

 Žin. 2004, Nr. 120-4443. Įsigaliojo 2004 08 04

NESUDĖTINGŲ STATINIŲ SĄRAŠAS                                                                                     1 lentelė PASTATAI  

Eil. Nr.

 

Pastatai

 

Didžiausias aukštis, m

 

Didžiausias plotas*, m2

 

I grupė

 

II grupė

 

I grupė

 

II grupė

 

1.

 

Pagalbinio ūkio paskirties pastatai - be gyvenamųjų patalpų

 

5

 

8,5

 

50

 

80

 

2.

 

Priestatai prie bet kurio pastato - be gyvenamųjų patalpų****

 

5

 

7,5

 

 50

 

80

 

3.

 

Šiltnamis

 

3

 

5

 

50

 

80

 

4.

 

Įvairių kitų, ne pagalbinio ūkio paskirčių pastatai***

 

5

 

8,5

 

50

 

80

 

5.

 

Sodo namas

 

5

 

8,5

 

50

 

80

 

Pakeitimai: 2005 02 04. Žin. 2005, Nr. 22- 703. Įsigaliojo 2005 02 16                    

 2008 08 17. Žin. 2008, Nr. 97-3768. Įsigalioja nuo 2008-08-27                    

2009 03 09. Žin. 2009-03-13, Nr. 28-1112. Įsigalioja nuo 2009-03-14  

* visų aukštų, rūsio (pusrūsio), antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų, apskaičiuotų tarp išorinių sienų išorinių paviršių, suma;

** Neteko galios 2008 08 27. Žin. Nr. 59-2251.

*** išskyrus pastatus, kuriuose:            

  • naudojamos ar saugojamos pavojingos medžiagos, nepriklausomai nuo jų ribinių kiekių;            
  • yra potencialiai pavojingi įrenginiai, nepriklausomai nuo jų parametrų;
  • naudojami atviros liepsnos įrenginiai;

**** visų priestatų plotų suma prie vieno gyvenamojo ar negyvenamojo pastato

Papildymas 2009 03 09. Žin. 2009-03-13, Nr. 28-1112. Įsigalioja nuo 2009-03-14

Pastaba. Minimalūs atstumai nuo 1 lentelėje išvardytų pastatų iki kaimyninio sklypo ribos turi būti:

1)    3 m - statytojo sklypo šiaurinėje pusėje (tarp (>)315° ir (<)45º);

2)    2 m - statytojo sklypo rytinėje (tarp 45° ir 135°) ir vakarinėje (tarp 225° ir 315°) pusėse;

3)    1 m - statytojo sklypo pietinėje pusėje  (tarp (>)135° ir (<)225°).

Šiuos atstumus galima sumažinti iki 1 m (ar blokuoti pastatus ant sklypų ribos), tik turint rašytinį kaimyninio sklypo savininko (naudotojo) sutikimą (rašytinį susitarimą). Visais paminėtais atvejais privaloma laikytis gaisrinės saugos reikalavimų [4.27].

***                                             

2 lentelė INŽINERINIAI STATINIAI

Eil. Nr. Inžineriniai statiniai Didžiausias aukštis arba gylis, m Didžiausias užimamas plotas, m2 Apribojimai ar papildomi reikalavimai
I grupė II grupė I grupė II grupė
1. Susiekimo komunikacijos namų valdos ribose + - + - „+" reikšmę žr. lentelės apačioje
2. Inžineriniai tinklai namų valdos ribose - + - + Montavimą gali atlikti tik tą teisę turintys kvalifikuoti specialistai
3. Inžinerinių tinklų įvadai namų valdos ribose - + - + Montavimą gali atlikti tik tą teisę turintys kvalifikuoti specialistai
4. Saulės energijos kaupimo statinys 10 10 <50 50-100 rengiant saulės energijos kaupimo įrenginius ant pastato, žr. STR 1.01.08:2002 [4.24]
5. Žaibosaugos statinys   +     Įrengiant statinio (pastato) žaibosaugos sistemą, žr. STR 1.01.08:2002 [4.24]
6. Radijo, televizijos antena. Stiebai: vėliavų, sirenų, signalizacijos ir pan. 15 30 - - Įrengiant anteną ant pastato stogo ar sienos, žr. STR 1.01.08:2002 [4.24]
7. Telekomunikacijų linijos - + - - Kai jos tiesiamos kabelių klotuvu grunto pradūrimo bei kryptinio gręžimo įrenginiais ir mažosiomis mechanizacijos priemonėmis
8. Vandens bakas  10 10 tūris  <5 m3 tūris 5-10 m3 Įrengiant baką ant pastato, žr. STR 1.01.08:2002 [4.24]
9. Šachtinis šulinys + - + - Išlaikant sanitarinius atstumus iki kitų statinių [4.26]
10. Baseinas (su fontanu ar be jo) <5 5-10 20 > 20 Nurodytas fontano konstrukcijos aukštis
11. Dirbtinis nepratekamas paviršinis vandens telkinys (kūdra ir pan.) 3 3 300,0 >300 - 5000 ***** Nurodytas dirbtinio nepratekamo paviršinio vandens telkinio gylis nuo pradinio natūralaus žemės paviršiaus vidurkio iki giliausios vietos.
12. Tvora 1,8 >1,8 iki 2,0 - - *
13. Atraminė sienutė 1,0 >1,0 iki 1,5 - - **
14. Naminių gyvūnų aptvarai (diendaržiai) 2,0 2,0 200 >200 *** Statant aptvarus miestuose, taikomi II grupės nesudėtingiems statiniams keliami reikalavimai
15. Voljerai 5 5 100 >100 ***  
16. Karvelidės 5 5 25 >25 *** Įrengiant karvelides ant pastato stogo, žr. STR 1.01.08:2002 [4.24]
17. Sporto ir rekreacinės paskirties inžineriniai statiniai:          
17.1. atviros sporto aikštelės be tribūnų - - 300 >300  
17.2. atviras žiūrovinis statinys: įvairių renginių scenos, estrada, šokių aikštelė ir pan. - - 100 >100  
17.3. Sklypo ar teritorijos tvarkymo bei puošybos statiniai: kopėčios, turnikai, šliaužimo takeliai, treniruokliai,  stacionarūs baldai, laipynės, sūpynės ir pan., išskyrus atrakcionus <5 5-10 + -  
17.4. persirengimo kabinos, pažintinių, mokomųjų ir kitų takų danga, takų laiptai, stendai, regyklos, apžvalgos bokštai, medžiotojų bokšteliai ir pan <5 5-10 + -  
18. Skulptūra ar kito tipo paminklas, kryžius, koplytstulpis ir pan. 5 >5 - -  
19. Kapo paminklas, antkapis, suolelis prie kapo, kapo tvora ir pan. + - - - Pagal kapinių tvarkymo taisykles
20. Lieptas, tiltelis ar prieplauka <15 (ilgis nuo kranto linijos) 15-25 (ilgis nuo kranto linijos) <30 30-50 Privaloma sutartis**** dėl vandens telkinio dalyje numatomo statyti ir naudoti nesudėtingo statinio, išskyrus atvejį, kai tokį statinį stato pats savininkas (valdytojas naudotojas) savo valdomame vandens telkinyje 
21. Valčių pastogė 3 3 <20 20-40 Žr. 19 p. Tik rekreacinėse zonose
22. Šuolių į vandenį statinys - 3 - - Žr. 19 p.
23. Geodezinis ženklas + - - -  
24. Meteorologinių stebėjimų aikštelė + - - -  
25. Reklaminis inžinerinis statinys <5 5-15 - - Įrengiant prie kelių (gatvių), reikalingas  raštiškas kelių policijos sutikimas. Įrengiant reklaminį įrenginį ant pastato stogo ar sienos, žr. STR 1.01.08:2002 [4.24]
26. Eismo reguliavimo skydas ar eismo ženklas prie susisiekimo komunikacijų + - - - Pagal eismo reguliavimo teisės aktus.  
27. Sandėliavimo ar parodos aikštelė - - 100 >100  
  28.     29     30.     31.     Neteko galios 2008 08 27. Žin. Nr. 59-2251.   Hidrometrinis įrenginys, vandens  matavimo stotis   Mėšlidė ir skysto mėšlo   (srutų)               kauptuvas   Įrenginių statybinės konstrukcijos         +        -       3       -         4       4       -         -       2       -         1500       4         ******     Nurodytas bendras mėšlidžių ir skysto mėšlo (srutų) kauptuvų  plotas   Išskyrus įrenginių, montuojamų statiniuose, statybines konstrukcijas ir potencialiai pavojingų įrenginių statybines konstrukcijas

Pakeitimai: 2005 02 04. Žin. 2005, Nr. 22- 703. Įsigaliojo 2005 02 16                   

2006 04 11. Žin. 2006, Nr. 42-1533. Įsigaliojo 2006 04 16.                   

2007 12 22. Žin. 2007-12-29, Nr. 138-5691. Įsigalioja nuo 2007-12-30                   

2009 04 30. Žin. 2009-05-07, Nr. 51-2042. Įsigalioja 2009 05 08                   

Papildymas 2008 05 20. Žin. Nr. 59-2251. Įsigalioja nuo 2008 05 25

„+" - taikomi tos grupės reikalavimai, nenustatant parametrų.  

* Bet kokia tvora ant sklypo ribos gali būti statoma, tik turint rašytinį gretimo sklypo savininko sutikimą. 

Be gretimo sklypo savininko sutikimo prie sklypo ribos (tvoros konstrukcijoms neperžengiant sklypų ribos) tvoras galima statyti:

1) statytojo sklypo šiaurinėje pusėje (tarp (>)315° ir (<)45º) - ažūrinę tvorą, kurios kiaurymių plotas  didesnis už 50% bendro tvoros ploto (įskaitant ir stulpų bei tvoros cokolinės dalies, metančios šešėlį į gretimą sklypą, plotą) (toliau - kiaurymių plotas);

2) statytojo sklypo rytinėje (tarp 45° ir 135°) ir vakarinėje (tarp 225° ir 315°) pusėse: ažūrinę tvorą, kurios kiaurymių plotas didesnis už 25%;

3) statytojo sklypo pietinėje pusėje (tarp (>)135° ir (<)225°) - tvoros tipas nereglamentuojamas. Statant tvoras tarp sklypų, kurių paviršius turi skersinį (tvoros atžvilgiu) nuolydį, tvoros aukštis (įskaičiuojant į jį cokolį - atraminės sienutės viršutinę dalį) skaičiuojamas (matuojamas) nuo aukštesniojo žemės paviršiaus.

Tvoros su cokoliais neturi kliudyti paviršinio vandens nutekėjimo nuo gretimo sklypo; kai yra toks pavojus, statytojas privalo, susitaręs su kaimyninio sklypo savininku, įrengti paviršinio vandens nutekėjimo sistemą (į lietaus nuotakyną, griovį, drenažą ar rasti abiem savininkams priimtiną sprendimą), gavus jos savininko sutikimą raštu.

** Jei atraminė sienutė statoma ant sklypo ribos, būtina gauti kaimyninio sklypo savininko rašytinį sutikimą. Neturint tokio sutikimo, atraminę sienutę galima statyti savo sklype:

1)    prie sklypo ribos (tvoros konstrukcijoms neperžengiant sklypų ribos) - sklypo pietinėje pusėje (tarp (>)135° ir (<)225°);

2)    ne mažesniu kaip 1 m atstumu nuo kaimyninio sklypo ribos -  sklypo rytinėje (tarp 45° ir 135°) ir vakarinėje (tarp 225° ir 315°) pusėse;

3)    ne mažesniu kaip 2 m atstumu nuo kaimyninio sklypo ribos - sklypo šiaurinėje pusėje (tarp (>)315° ir (<)45º).

*** Privaloma numatyti teršalų surinkimo ir utilizavimo priemones.

**** Sutartis dėl leidimo naudoti vandens telkinio dalį nesudėtingo statinio statybai ir jo naudojimui sudaroma su vandens telkinio (dalies) savininku (valdytoju, naudotoju). Jei vandens telkinys nuosavybės teise priklauso fiziniam ar privačiam juridiniam asmeniui, sutartis sudaroma laisva forma. Jei vandens telkinys nuosavybės teise priklauso viešajam juridiniam asmeniui, sutartyje turi būti numatytos sąlygos, pateiktos Reglamento 2 priede.

*****įrengiant II grupės dirbtinius nepratekamus paviršinius vandens telkinius, supaprastintame statinio projekte turi būti nurodomi iškasto grunto sutvarkymo (panaudojimo) statytojo (užsakovo) žemės sklype būdai.

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), atsižvelgęs į konkretaus II grupės dirbtinio nepratekamo paviršinio vandens telkinio išdėstymo teritorijoje sąlygas, gilesniam kaip 1 m telkiniui gali nustatyti sąlygas jo aptvėrimui.

Dirbtiniams nepratekamiems paviršiniams vandens telkiniams, kurių plotas didesnis kaip 1000 m2, turi būti nustatomos paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrančių apsaugos juostos [4.28]. Kai viename žemės sklype įrengiami keli dirbtiniai nepratekami paviršiniai vandens telkiniai, o jų bendras plotas didesnis kaip 5000 m2, taikomi neypatingų statinių projektavimo [4.14] ir statybos reikalavimai.

****** įrengiant II grupės mėšlides ir (ar) skysto mėšlo (srutų) kauptuvus, supaprastintame statinio projekte turi būti nurodomi iškasto grunto sutvarkymo (panaudojimo) statytojo (užsakovo) žemės sklype būdai.

Mėšlidės ir skysto mėšlo (srutų) kauptuvai turi atitikti Aplinkosaugos reikalavimus mėšlui tvarkyti [4.29], Galvijų pastatų technologinio projektavimo taisykles TPT‑1‑97 [4.30], Žemės ūkio ministerijos nustatytus reikalavimus.

Pastaba. Minimalus atstumas nuo inžinerinių statinių (išskyrus išvardytus lentelės
12-15 punktuose) iki kaimyninio sklypo ribos turi būti 1 m. Mažesniu atstumu šie statiniai gali būti statomi,  tik turint rašytinį kaimyninio sklypo savininko (naudotojo) sutikimą. Atstumas nuo 14-15 punktuose nurodytų statinių iki sklypo ribos - ne mažesnis kaip 3 m.  

Bendros pastabos 1 ir 2 lentelėms:

1. I grupės nesudėtingiems statiniams, statomiems žemės sklype, nepriklausančiame statytojui nuosavybės teise, taip pat I grupės nesudėtingiems pastatams, statomiems ar rekonstruojamiems (kai didinamas jų užstatymo plotas ar gabaritai) mieste, taikomi II grupės nesudėtingiems statiniams keliami reikalavimai. I ir II grupės nesudėtingiems statiniams, statomiems nepriklausančiame statytojui nuosavybės teise žemės sklype, reikalingas žemės sklypo savininko (valdytojo, naudotojo) raštiškas sutikimas.

Pakeitimai: 2008 08 17. Žin. 2008, Nr. 97-3768. Įsigalioja nuo 2008-08-27                   

2009 03 09. Žin. 2009-03-13, Nr. 28-1112. Įsigalioja nuo 2009-03-14                   

2009 04 06. Žin. 2009-04-08, Nr. 40-1531. Įsigalioja nuo 2009-04-09  

2. Bendras statinių užstatymo plotas neturi viršyti teritorijų planavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, saugomų teritorijų apsaugos reglamentuose ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytų dydžių.

3. 1 ir 2 lentelėse nurodyti nesudėtingi statiniai (išskyrus statinius vandens telkinio akvatorijoje) gali būti statomi tik tuose žemės sklypuose, kurių žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir pobūdis tai leidžia ir kuriuos statytojas valdo nuosavybės teise ar kitu teisėtu pagrindu.

Pakeitimas 2009 03 09. Žin. 2009-03-13, Nr. 28-1112. Įsigalioja nuo 2009-03-14  

4.    Nesudėtinguose statiniuose atstumas tarp konstrukcijų atramų neturi viršyti 4,8 m.

5. Žymuo „-" reiškia, kad lentelėse nurodyti pastatai ar inžineriniai statiniai tokiai grupei negali būti priskiriami arba nurodyti lentelėse parametrai nematuojami (2 lentelės 17.1, 17.2 ir 27 p.).

Papildymas: 2005 11 30. Žin. 2005, Nr. 143-5207. Įsigaliojo nuo 2005 12 09 STR 1.01.07:2002

2 priedas   Įsigalioja nuo 2006 04 16. Žin. 2006, Nr. 42-1533.

  SUTARTIES DĖL LEIDIMO NAUDOTI VANDENS TELKINIO DALĮ NESUDĖTINGO (‑Ų) STATINIO (-Ų) STATYBAI IR NAUDOJIMUI REIKALAVIMAI  

Sutartyje turi būti numatytos tokios sąlygos:

1. Sutarties pavadinimas: „Sutartis dėl leidimo naudoti vandens telkinio dalį nesudėtingo (‑ų) statinio (-ų) statybai ir naudojimui".

2. Sutarties data, numeris, sudarymo vieta.

3. Vandens telkinio (dalies) savininko (valdytojo, naudotojo) duomenys: viešojo juridinio asmens pilnas pavadinimas, kodas, buveinės adresas ir viešajam juridiniam asmeniui atstovaujančio įgalioto asmens vardas, pavardė.

4. Asmens, naudosiančio vandens telkinio dalį nesudėtingo (-ų) statinio (-ų) statybai ir naudojimui, duomenys:

4.1. juridinio asmens pilnas pavadinimas, kodas, buveinės adresas ir juridiniam asmeniui atstovaujančio įgalioto asmens vardas, pavardė;

4.2. fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta.

5. Vandens telkinio (dalies) savininko (valdytojo, naudotojo) leidimas fiziniam (juridiniam) asmeniui naudoti vandens telkinio dalį nesudėtingo statinio statybai ir jo naudojimui. Nurodoma:

5.1. vandens telkinio pavadinimas, adresas, vandens telkinio dalies vieta, nurodant koordinates, arba vandens telkinio dalies vietos tikslus aprašymas;

5.2. nesudėtingo (-ų) statinio (-ų) pavadinimas, parametrai - pagal STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" 1 priedo 2 lentelės 20, 21 ar 22 punktuose pateiktą sąrašą.

6. Statybos, naudojimo, rekonstravimo, remonto ir kitos sąlygos.

7. Vandens telkinio apsaugos sąlygos ir naudojimo apribojimai.

8. Kiti sutarties šalių įsipareigojimai.

9. Sutarties šalių atsakomybė už šios sutarties vykdymo pažeidimus.

10. Sutarties galiojimo terminas.

11. Sutarties nutraukimo sąlygos.

12. Sutarties egzempliorių skaičius.13. Sutarties šalių rekvizitai: parašai, vardai, pavardės, antspaudai (tik juridinių asmenų).

Vilnius Urbanistas Jurgis Vanagas apie Vilnių ir jo ateitį

Norint apčiuopti dabartinį Vilniaus identitetą, labai svarbu suprasti ne tik jo dabartį, bet ir turtingą istoriją, praeities momentus.

Pirmas žingsnis norint įteisinti naudojamą žemės sklypą - kadastriniai matavimai. Sklypo suformavimas, paskirties keitimas ir įteisinimas: kaip tą atlikti?

Jūs esate žemės sklypo bendrasavininkis ir norite savo dalį parduoti, dovanoti ar įkeisti. Turite sklypą, kurį norite padalinti į mažesnius ir pakeisti jų naudojimo paskirtį. Ketinate statytis namą žemės ūkio paskirties žemėje? Sitaucijų gali būti daug. Kokie pagrindiniai jų sprendimo žingsniai?

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 11
Statybų techninė priežiūra, statinių sertifikavimas, pastatų ūkio valdymas, darbų sauga
Pilies g. 8-321, Klaipėda; Verkių g. 44-304, , Vilnius
Telefonas: +370-604-48400, Mobilus: +370-609-96837 , +370-620-16012 , El. paštas: info@pds.lt
Sąmatinių programų kūrimas ir platinimas. Sąmatininkų mokymai, kvalifikacijos kėlimo kursai.
Butrimonių g. 5-209 kab., Kaunas
Telefonas: +370-37-339899, Mobilus: +370-618-11331, El. paštas: saulius.mikalauskas@ses.lt
1 2 3 4 5 ... 11
Ligita Luščiauskaitė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė Kur galima kreiptis negavus statybos leidimo?

Atsako Ligita Luščiauskaitė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė

daugiau
Kokie dokumentai reikalingi norint gyvenamąjį namą “priduoti” Valstybinei statybos inspekcijai?

Atsako Vida Aliukonienė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos vyriausioji specialistė

daugiau
Kompanijų produktai
Energetinis auditas-vilnius

Energetinis auditas-vilnius

Statybos darbų įvertinimo paslaugos Vilniuje

Statybos darbų įvertinimas, statybų vertinimas, atliktų s...

Konsultavimas nekilnojamo turto nuostolio dydžio įvertinimo klausimais
Konsultavimas nekilnojamo turto nuostolio dydžio įvertinimo klausimais

Konsultacijos nekilnojamo turto nuostolio klausimais

Konsultavimas nekilnojamo turto vertės nustatymo klausimais
Konsultavimas nekilnojamo turto vertės nustatymo klausimais

Konsultacijos nekilonojamo turto klausimais

Teisinės konsultacijos nekilnojamo turto klausimais

Nekilnojamo turto sutartys, investicijos į nekilnojamą tu...

Hidrotechninių statinių projektavimas Kaunas

Hidrotechninių statinių projektavimas Kaunas