Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka

2008-07-10 15:28   Peržiūros : 6232   Spausdinti


Galioja nuo 2002-08-21

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 (Žin., 2002, Nr. 81-3504)

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.12.05:2002
GYVENAMŲJŲ NAMŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS PRIVALOMIEJI REIKALAVIMAI IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau - Reglamentas) apibrėžia gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomuosius reikalavimus ir nustato jų įgyvendinimo tvarką.
 
2. Reglamentas privalomas gyvenamųjų namų savininkams (bendraturčiams), daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijoms, fiziniams asmenims, įgaliotiems valdyti ir prižiūrėti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektus pagal namo patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartį, įmonėms, įgaliotoms administruoti daugiabučių gyvenamųjų namų bendrąją nuosavybę pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnį, įmonėms, vykdančioms daugiabučių gyvenamųjų namų priežiūrą pagal sutartis su šių namų savininkais (bendraturčiais) ar su daugiabučių namų savininkų bendrijomis, savivaldybių institucijoms.
 
3. Privalomųjų reikalavimų teisinis pagrindas yra:
 
3.1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas [4.1];
 
3.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas [4.2];
 
3.3. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas [4.4].
 
II. NUORODOS
 
4. Šiame reglamente pateikiamos nuorodos į šiuos teisės aktus:
 
4.1. Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (Žin., 2000, Nr. 74-2262);
 
4.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2000, Nr. 78-2360; 2001, Nr. 101-3597);
 
4.3. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2001, Nr. 64-2323, Nr. 71-2515, Nr. 85-2969, Nr. 99-3519, Nr. 110-3984; 2002, Nr. 33-1256, Nr. 43-1604);
 
4.4. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymą (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639; 2001, Nr. 91-3187);
 
4.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 28 d. nutarimą Nr. 752 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 "Dėl daugiabučių namų patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" (2002, Nr. 54-2123);
 
4.6. statybos techninį reglamentą STR 1.02.06:2002 "Teritorijų planavimo ir statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimas" (Žin., 2002, Nr. 54-2152);
 
4.7. statybos techninį reglamentą STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai" (Žin., 2002, Nr. 54-2150);
 
4.8. statybos techninį reglamentą STR 1.12.01:1996 "Statinių avarinės būklės pripažinimo tvarka" (Žin., 1996, Nr. 114-2645; 1997, Nr. 116-2983; 2000, Nr. 55-1617);
 
4.9. statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(1):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas" (Žin., 1999, Nr. 112-3260);
 
4.10. statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(2):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga" (Žin., 2000, Nr. 17-424);
 
4.11. statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(3):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga" (Žin., 2000, Nr. 8-215);
 
4.12. statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(4):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga"(Žin., 2000, Nr. 8-216);
 
4.13. statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(5):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo" (Žin., 2000, Nr. 8-216);
 
4.14. statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(6):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas (Žin., 1999, Nr. 107-3120);
 
4.15. statybos techninį reglamentą STR 2.05.01:1999 "Pastatų atitvarų šiluminė technika" (Žin., 1999, Nr. 41-1297);
 
4.16. statybos techninį reglamentą STR 2.09.02:1998 "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas" (Žin., 1999, Nr. 13-333; 2002, Nr. 39-1446);
 
4.17. statybos techninį reglamentą STR 2.09.04:2000 "Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos suvartojimas" (Žin., 2000, Nr. 86-2634);
 
4.18. Respublikines statybos normas RSN 133-91 "Priešgaisrinė apsauga. Bendrieji reikalavimai", patvirtintas statybos ir urbanistikos ministro 1992 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 25 (aplinkos ministro 2002 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 71 "Dėl Respublikinių statybos normų RSN 133-91 "Priešgaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai" dalinio pakeitimo" Žin., 2002, Nr. 23-866).
 
III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
 
5. Gyvenamasis namas šiame reglamente - gyventi pritaikytas pastatas. Prie gyvenamųjų namų priskiriami taip pat bendrabučiai, vaikų namai, prieglaudos, pensionatai, globos namai, nakvynės namai ir kt.
 
6. Daugiabutis namas - trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas. Daugiabučiame name gali būti ir negyvenamųjų patalpų - prekybos, administracinės, viešojo maitinimo ir kitos.
 
7. Privalomieji darbai - atskiri ar kompleksas priežiūros ir statybos darbų, kuriuos atlikus gyvenamųjų namų būklė pripažįstama atitinkanti naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų visumą.
 
8. Dokumente vartojamos sąvokos "statinio priežiūra", "statinio rekonstravimas", "statinio remontas" atitinka sąvokas ir jų apibrėžimus Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [4.2].
 
9. Gyvenamojo namo nuolatinė priežiūra (eksploatavimas) - namo būklės nuolatinis stebėjimas, pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų, cokolio, stogo ir kt.) mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, derinimas, paruošimas šildymo sezonui, gaisrinės saugos palaikymas, bendrojo naudojimo patalpų valymas, namui priskirtos teritorijos tvarkymas.
 
10. Namo energetinis auditas - namo šilumos nuostolių bei inžinerinių sistemų patikrinimas ir įvertinimas efektyvaus energijos vartojimo požiūriu ir pagrįstų energijos taupymo priemonių parinkimas.
 
IV. PRIVALOMŲJŲ REIKALAVIMŲ VISUMA
 
11. Privalomųjų reikalavimų visumą sudaro:
 
11.1. reikalavimai išlaikyti gyvenamojo namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus:
 
11.1.1. mechaninio atsparumo ir pastovumo [4.8, 4.9];
 
11.1.2. gaisrinės saugos [4.10, 4.18];
 
11.1.3. higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos [4.11];
 
11.1.4. saugaus naudojimo [4.12];
 
11.1.5. apsaugos nuo triukšmo [4.13];
 
11.1.6. energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo [4.14, 4.15, 4.16, 4.17];
 
11.2. reikalavimai gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti taip, kad:
 
11.2.1. patalpų naudojimas atitiktų paskirtį, įregistruotą Nekilnojamojo turto kadastre;
 
11.2.2. būtų išlaikyta estetiška namo ir jo aplinkos išvaizda;
 
11.2.3. būtų nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos.
 
12. Gyvenamojo namo savybės turi atitikti privalomųjų reikalavimų visumą per visą ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę arba iki sprendimo statinį nugriauti priėmimo datos.
 
V. PRIVALOMŲJŲ REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMAS

 
13. Privalomųjų reikalavimų įgyvendinimas užtikrinamas:
 
13.1. gyvenamojo namo (jo patalpų, konstrukcijų ir inžinerinės įrangos) bei namo aplinkos naudojimu pagal paskirtį;
 
13.2. nuolatiniu namo ir jo aplinkos būklės stebėjimu bei jų nuolatine priežiūra (namo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos techniniu aptarnavimu, patalpų valymu, priskirtos teritorijos tvarkymu ir kitais prevenciniais darbais);
 
13.3. racionaliu pastato energetinio ūkio valdymu;
 
13.4. avarinės būklės likvidavimo darbais;
 
13.5. suplanuotais statybos darbais - pastato ar jo dalių remontu ar rekonstrukcija, įskaitant energijos taupymo priemonių įgyvendinimą.
 
14. Privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo etapai:
 
14.1. esamos gyvenamojo namo būklės nustatymas ir jos atitikimo privalomiesiems reikalavimams įvertinimas;
 
14.2. privalomųjų darbų nustatymas, jų vykdymo ir finansinio plano parengimas;
 
14.3. privalomųjų darbų įvykdymas.
 
VI. GYVENAMOJO NAMO BŪKLĖS ĮVERTINIMAS IR PRIVALOMŲJŲ DARBŲ NUSTATYMAS
 
15. Gyvenamojo namo būklė ir jos atitikimas privalomųjų reikalavimų visumai įvertinami atliekant šias apžiūras, stebėjimus ir tyrinėjimus:
 
15.1. nuolatinius stebėjimus;
 
15.2. kasmetines pastato, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūras, kurios atliekamos pasibaigus žiemos sezonui ir inžinerinės įrangos apžiūros pasirengiant žiemos sezonui;
 
15.3. neeilines apžiūras, kurios atliekamos po stichinių nelaimių (gaisro, liūties, uragano, sprogimo ir pan.), pastato ar atskirų jo konstrukcijų griūties ir kitų reiškinių, sukėlusių pavojingas konstrukcijų deformacijas, taip pat keičiantis gyvenamojo namo savininkui, valdytojui ar administratoriui;
 
15.4. statybinius tyrinėjimus, jeigu jie reikalingi namo ar atskirų jo elementų būklei nustatyti;
 
15.5. energetinį gyvenamojo namo auditą, kuris atliekamas jo savininkų (naudotojų) sprendimu, priimtu balsų dauguma, arba specialiųjų teisės aktų nustatyta tvarka parengiant pastato energetinį sertifikatą.
 
16. Šio Reglamento 15 punkte nurodytos apžiūros yra privalomos daugiabučiams namams. Vienbučiams ir dvibučiams namams yra privalomos tik neeilinės apžiūros ir statybiniai tyrinėjimai, jeigu namo būklė kelia pavojų tretiesiems asmenims ir/ar aplinkai.
 
17. Gyvenamojo namo ir jo elementų apžiūras atlieka:
 
17.1. nuolatinius stebėjimus - gyvenamojo namo priežiūros vadybininkas, turintis ne žemesnį kaip aukštesnįjį inžinerinį techninį išsilavinimą;
 
17.2. kasmetines ir neeilines apžiūras - specialistų grupė (komisija), kurios vadovas privalo turėti bet kurios statybos techninės veiklos pagrindinės srities vadovo atestatą [4.6];
 
17.3. statybinius tyrinėjimus - atestuotos inžinerinių paslaugų įmonės (laboratorijos), ekspertai, turintys eksperto kvalifikacijos atestatą;
 
17.4. energetinį auditą - energetikos konsultavimo paslaugas teikiančios įmonės, įstaigos ar organizacijos.
 
18. Nuolatinių stebėjimų metu vizualiai tikrinamos namo pagrindinės konstrukcijos, bendrojo naudojimo inžinerinė įranga, fiksuojami pastebėti defektai, avarijų ar griūties pavojai ir numatomos priemonės jiems pašalinti, tikrinama gaisrinės saugos įrenginių ir priemonių bei apsaugos nuo triukšmo būklė, bendrojo naudojimo patalpų ir aplinkos sanitarinė būklė.
 
19. Kasmetinių apžiūrų metu detaliai apžiūrimos ir tikrinamos pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo inžinerinė įranga, nustatomas statybinių tyrinėjimų poreikis, pastato defektai ir remonto darbų poreikis, įvertinama nuolatinių stebėjimų kokybė.
 
20. Gyvenamojo namo energetinio audito tikslas yra nustatyti namo šiluminės energijos nuostolius bei šildymo įrangos našumą, palyginti juos su normatyviniais [4.15] ar etaloniniais, pagrįsti priemones, kurios padėtų sumažinti energijos nuostolius ir padidinti namo energetinį efektyvumą. Energetinio audito duomenys naudojami parengiant gyvenamojo namo energetinį sertifikatą.
 
21. Gyvenamojo namo būklės įvertinimai apžiūros metu aprašomi ir registruojami šiuose dokumentuose:
 
21.1. nuolatinių stebėjimų - įrašais operatyvinės veiklos dokumentuose (žurnaluose), kurių formas nustato pats administratorius, taip pat namo techninės priežiūros žurnale, jeigu pastebėtiems defektams įvertinti reikia statybinių tyrinėjimų arba remonto darbų (žurnalo forma pridedama);
 
21.2. kasmetinių ir neeilinių apžiūrų - atitinkamos apžiūros akte (rekomenduojama akto forma pridedama) ir įrašu namo techninės priežiūros žurnale;
 
21.3. statybiniai tyrinėjimai bei energetinis auditas - techninėse ataskaitose ar projektuose priklausomai nuo sutarčių šiems darbams atlikti.
 
22. Apžiūrų metu atskleidus deformacijų, defektų ar grubių namo naudojimo ir priežiūros taisyklių pažeidimų, dėl kurių kyla pavojus žmonių sveikatai ar aplinkai arba galimi dideli materialiniai nuostoliai, atsakingas už apžiūrą asmuo privalo nedelsdamas apie tai informuoti namo savininką (bendraturčius) arba jį (juos) atstovaujančią daugiabučio namo savininkų bendrijos valdybą (bendrijos pirmininką), arba daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartimi įgaliotą atstovą, arba butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių. Vėliau apie tai pranešama raštu ir pridedamas apžiūros aktas.
 
23. Asmuo, kuriam pranešta apie namo, jo konstrukcijų ar inžinerinės įrangos kritinę būklę, turi nedelsdamas imtis veiksmų, apsaugančių žmones, aplinką ir pastatą nuo galimų pasekmių. Pašalinus grėsmę, surašomas atliktų darbų aktas. Jis įregistruojamas namo techninės priežiūros žurnale.
 
24. Pagal apžiūrų rezultatus organizuojami ir vykdomi nuolatinės priežiūros darbai, sudaromi metiniai ir ilgalaikiai pastato ir jo inžinerinės įrangos privalomųjų remonto (ar rekonstrukcijos) darbų ir jų finansinio aprūpinimo planai. Statinio remonto ir rekonstravimo darbai atliekami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu [4.2] ir statybos techniniu reglamentu STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai" [4.7].
 
25. Namo energetinio audito išvados ir jų pagrindu parengtas namo energetinio efektyvumo didinimo darbų planas turi būti patvirtintas daugiabučio namo patalpų savininkų bendrijos susirinkimo arba butų ir kitų patalpų susirinkimo, arba jiems balsuojant raštu (balsų dauguma), jeigu bendrijos įstatuose ar butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip. 
 
VII. GYVENAMOJO NAMO PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS 
 
26. Gyvenamojo namo priežiūrą organizuoja namo savininkas (bendraturčiai) ar naudotojas - fizinis ar juridinis asmuo arba įstatyminiu ar sutartiniu pagrindu jo įgalioti asmenys - daugiabučio namo savininkų bendrija (bendrijos valdyba arba bendrijos pirmininkas)[4.4] butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo, įstaiga, įmonė ar organizacija, sutarties pagrindu teikianti pastatų priežiūros administravimo paslaugas arba Civilinio kodekso nustatyta tvarka paskirtas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorius [4.5], toliau - namo priežiūros administratorius.
 
27. Namo priežiūros administratorius turi paskirti už nuolatinę namo priežiūrą atsakingą asmenį - namo priežiūros vadybininką, kurio uždavinys būtų vykdyti nuolatinį namo būklės stebėjimą, organizuoti pastebėtų defektų šalinimą, kontroliuoti kitų specialistų atliekamus nuolatinės priežiūros ar remonto darbus, palaikyti ryšius su namo butų ir kitų patalpų savininkais ir naudotojais, arba šias pareigas pavesti kitam darbuotojui. Šias pareigas taip pat gali atlikti daugiabučio namo savininkų bendrijos valdybos nariai, bendrijos pirmininkas ar butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo.
 
28. Kasmetinių ir neeilinių apžiūrų specialistų grupes (komisijas) sudaro atsakinga už gyvenamojo namo priežiūrą organizacija, įmonė.
 
29. Daugiabučio namo priežiūros vadybininkas arba šias pareigas vykdantis asmuo turi turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį inžinerinį techninį išsilavinimą.
 
30. Inžinerinių sistemų priežiūrai skiriami atitinkamą kvalifikaciją turintys specialistai arba sudaroma sutartis su atitinkamas paslaugas teikiančiomis įmonėmis ar organizacijomis.
 
31. Kasmetines ir neeilines namo apžiūras bei statybinius tyrinėjimus privalo atlikti šio Reglamento 17 punkte nurodytos kvalifikacijos atestuoti specialistai, kuriuos skiria namo priežiūros administratorius.
 
32. Keičiantis namo priežiūros administratoriui, buvęs administratorius ar kitas už namo priežiūrą atsakingas asmuo turi per mėnesį nuo sprendimo paskirti kitą administratorių priėmimo dienos paskirtajam administratoriui arba įsisteigusiai daugiabučio namo savininkų bendrijai ar jungtinės veiklos sutartimi įgaliotam asmeniui perduoti namo bendrojo naudojimo objektus valdyti ir prižiūrėti, taip pat - nepanaudotas lėšas šiems objektams remontuoti, rekonstruoti ar kitaip tvarkyti, turimus namo statybos ir techninės inventorizacijos dokumentus, sutartis dėl bendrojo naudojimo objektų priežiūros, remonto ir kitokio tvarkymo, trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus. Perdavimas įforminamas perdavimo ir priėmimo aktu, kurį pasirašo perduodančioji šalis (jos valdymo organo) įgaliotas atstovas ir paskirtasis administratorius ar bendrijos arba jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas atstovas. Aktas surašomas dviejuose egzemplioriuose.
 
 
VIII. GYVENAMOJO NAMO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ŽURNALAS
 
33. Gyvenamojo namo techninės priežiūros žurnale registruojami nuolatinių stebėjimų metu pastebėti konstrukcijų bei inžinerinės įrangos defektai ar deformacijos, jeigu jie (jos) reikalauja statybinių tyrinėjimų arba remonto darbų, taip pat apžiūros, nurodant jų atlikimo datą, apžiūros vadovus ir vykdytojus, apžiūros akto registravimo duomenis, pastebėtus svarbesnius defektus ir rekomendacijas jiems pašalinti (žurnalo forma pridedama).
 
34. Techninės priežiūros žurnalas saugomas per visą pastato gyvavimo laikotarpį. Atiduodant techninės priežiūros žurnalą saugojimui arba keičiantis gyvenamojo namo savininkui ar už jo priežiūrą atsakingam administratoriui, surašomas šio žurnalo perdavimo priėmimo aktas dviejuose egzemplioriuose.
 
IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
35. Už šiame Reglamente nustatytų reikalavimų pažeidimus atsako Reglamento 2 punkte išvardyti subjektai.
 
36. Gyvenamųjų namų naudojimo priežiūrą vykdo savivaldybės meras (jo įgaliotas savivaldybės administratorius ar kitas savivaldybės administracijos tarnautojas) [4.3].
 
37. Ginčai dėl šio Reglamento taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

STR 1.12.05:2002 1 priedas (privalomasis)

(Gyvenamojo namo techninės priežiūros žurnalo pavyzdys)
 
GYVENAMOJO NAMO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ŽURNALAS


 Adresas: (gatvė, namo numeris, kaimas, miestas, rajonas)
 Nuosavybės forma: (privati, viešoji, mišri)
 Savininkas (valdytojas, administratorius):

Žurnalas pradėtas:
200. m. ... d.

1 SKYRIUS. NAMO PRIEŽIŪROS VADYBININKAI IR JŲ KAITA

Eil. Nr.

Priežiūros vadybininko vardas, pavardė

Darbovietės pavadinimas, kodas, adresas, pareigos

Paskyrimo pagrindimas ir data

1

2

3

4

2 SKYRIUS. NAMO BŪKLĖS NUOLATINIAI STEBĖJIMAI

 

Eil. Nr.

Įrašo data

Pastebėti defektai, deformacijos, įrangos gedimai

Rekomenduoti darbai defektams pašalinti

Priežiūros vadybininko parašas

Atlikti darbai ir jų įvykdymo data

1

2

3

4

5

6

3 SKYRIUS. KASMETINĖS APŽIŪROS

 

Eil. Nr.

Apžiūros akto registravimo numeris ir data

Apžiūros vadovas ir vykdytojai (vardas, pavardė)

Pastebėti defektai (defektų nerasta)

Rekomenduoti darbai defektams pašalinti

Atlikti darbai ir jų įvykdymo data

1

2

3

4

5

6

4 SKYRIUS. NEEILINĖS APŽIŪROS

 

Eil. Nr.

Apžiūros akto registravimo numeris ir data

Apžiūros vadovas ir vykdytojai (vardas, pavardė)

Apžiūros tikslas

Svarbiausios apžiūros išvados

Rekomenduoti darbai defektams pašalinti

Atlikti darbai ir jų įvykdymo data

1

2

3

4

5

6

7

5 SKYRIUS. STATYBINIAI TYRINĖJIMAI

 

Eil. Nr.

Statybinių tyrinėjimų sutarties numeris

Statybinių tyrinėjimų vadovas (vardas, pavardė), organizacija, įmonė

Statybinių tyrinėjimų tikslas

Svarbiausios statybinių tyrinėjimų išvados

Statybinių tyrinėjimų ataskaitos registravimo numeris ir data

1

2

3

4

5

6

6 SKYRIUS. NAMO ENERGETINIAI AUDITAI

 

Eil. Nr.

Energetinio audito data

Energetinį auditą vykdžiusi įmonė, organizacija, ekspertai

Energetinio audito pagrindinės išvados

Energetinio audito ataskaitos registravimo numeris ir data

1

2

3

4

5

7 SKYRIUS. NURODYMAI NAMO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADYBININKUI

 

Eil. Nr.

Trumpas nurodymo turinys ir data

Nurodymą įrašiusiojo pareigos, vardas, pavardė

Nurodymą įrašiusiojo parašas

Įvykdyti nurodymai

1

2

3

4

5

8 SKYRIUS. VALSTYBINĖS (SAVIVALDYBĖS) PASTATŲ PRIEŽIŪROS INSPEKTORIŲ NURODYMAI

 

Eil. Nr.

Įrašo data

Trumpas nurodymo ar išvadų turinys

Inspektorių, ekspertų pareigos, vardai, pavardės

Nurodymą ar išvadas įrašiusiojo parašas

Įvykdyti nurodymai ar įgyvendintos priemonės, data

1

2

3

4

5

6

STR 1.12.05:2002 2 priedas (informacinis)
 
(Gyvenamojo namo apžiūros akto pavyzdys)

(organizacijos, įmonės, atsakingos už gyvenamojo namo priežiūrą, pavadinimas)
 

GYVENAMOJO NAMO APŽIŪROS AKTAS


(data) Nr.                        

(sudarymo vieta)


Gyvenamojo namo adresas
Apžiūra
Apžiūros tikslas

 

Eil. Nr.

Apžiūros objektai

Pastebėti defektai, deformacijos, įrangos gedimai

Rekomenduojami darbai defektams pašalinti

1

2

3

4

(apžiūros vadovo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

(apžiūros vadovo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

(apžiūros vadovo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4
Apželdinimas, landšafto tvarkymo paslaugos Kaune, Kauno apskrityje
Lietuva, Lietuva
Mobilus: +370-621-08679, El. paštas: info@zaliaaplinka.lt
Ruošiami bei įgyvendinami aplinkos apželdinimo projektai bei vizualizacijos prie gyvenamųjų bei visuomeninių pastatų
Visa Lietuva, Lietuva
Mobilus: +370-604-00377, El. paštas: kompoziciniaisprendimai@gmail.com
Miesto aplinkos elementai : suolai, šiukšliadėžės, rūšiavimo dėžės, gėlynai, atitvarai, stulpai...
Dariaus ir Girėno g. 40, Vilnius
Telefonas: +370-5-2751864, Mobilus: +370-698-47373, El. paštas: info@drek.lt
Aplinkos projektavimas, apželdinimas
Laisvės pr. 43 - 144, Vilnius
Telefonas: +370-698-82402, +370-5-2308528, Mobilus: +370-698-82402, El. paštas: mkiemas@gmail.com
Aplinkos projektavimas, apželdinimas, laistymo sistemos, apšvietimo sistemos, vejos, patalpų dekoravimas kambariniais augalais. Prekyba dekoratyviniais augalais, vienmetėmis ir daugiametėmis gėlėmis, vandens lelijomis, vandens augalais. Tvenkinukų ir ekotvenkinių įrengimas.
Kėdainių g. 1a, Kaunas
Telefonas: +370-613-98444, Mobilus: +370-687-53450, El. paštas: edita@zaliasvaja.lt
1 2 3 4
Kompanijų produktai
Raugerškiai

Pasigrožėkite raugerškių spalvomis

Daugiabučių namų teritorijų želdinimas dekoratyviniais augalais - kitaip

Žvilgtelėkime kaip apželdinta teritorija prie daugiabučių...

Vandens ir pakrančių augalai

Nuo mažučių žydinčių pakrančių gėlyčių iki didelių vanden...

Dekoratyvinių augalų priežiūros darbai pavasarį

Pavasarinis dekoratyvinių augalų genėjimas

Aplinkos apželdinimo projektavimas

Gražiai sutvarkyta aplinka gerą nuotaiką skleidžia ne ti...

Metalinės pastatomos šiukšlių dėžės

Lauko šiukšliadėžės, šiukšlių dėžė, šiukšlių dėžės, lauko...

agrastų sodinukai internetu
Agrastų sodinukai

Kamieninių ir krūminių, ankstyvų ir vėlyvų veislių agrast...

Obelų sodinukai internetu
Obelų sodinukai

Žemaūgių, aukštaūgių, ankstyvų, vėlyvų, žieminių obelų so...

Priskonines žolelės vazonuose
Mini prieskonių kompozicijos

Prieskoninės žolelės vazonuose. Prieskoninių žolelių vazonai

Žvynuotasis kadagys "BLUE STAR"

Labai lėtai augantis, tinka alpinariumams, kapams

Inžinerinis teritorijų tvarkymas

Kelių tiesimas, šaligatvių įrengimas, teritorijos apželdini...

Rudeninės nuolaidos dekoratyviniams augalams

Jau prasidėjo rudeninis augalų išpardavimas ...