Komentarai: 0   Peržiūros : 10080

Nuo ko pradėti statybą
Spausdinti 2012-06-05 18:27  

Lankytojų vertinimai 0.0 / Iš viso 0.0

Nuo ko pradėti statybąNuosavo namo statybos procesą reglamentuoja nemažai dokumentų. Privačiam statytojui nebūtina visus juos perprasti. Užtenka žinoti kelis esminius, svarbesnius reikalavimus.

Namas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • Būtų mechaniškai atsparus ir patvarus, kad apkrovos, galinčios namą veikti statybos ir naudojimo metu, nesukeltų namo arba jo dalies griūties, didesnių deformacijų nei leistinos, nepadarytų žalos kitoms namo dalims, įrenginiams, sumontuotai įrangai.
  Kad kilus gaisrui namo laikančios konstrukcijos tam tikrą laiką galėtų išlaikyti jas veikusias dėl gaisro atsiradusias apkrovas; kad būtų apribota gaisro kilimo galimybė ir ugnies bei ūmų plitimas name, taip pat gaisro plitimas į gretimus statinius; name esantys žmonės galėtų saugiai išeiti iš jo;
  Atitiktų higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, t.y. būtų nepažeistos name ar prie jo būnančių žmonių higienos sąlygos ir nekiltų grėsmė žmonių sveikatai dėl kenksmingų dujų išskyrimo ar jų buvimo ore, vandens ar dirvožemio taršos, nuotėkų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų netinkamo šalinimo namo konstrukcijų ar namo vidaus drėgmės;
 • Kad namą naudojant ar prižiūrint būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, nudegimo, sužeidimo ar sužalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos;
 • Kad name ar prie jo būnančių žmonių girdimas triukšmas nekenktų jų sveikatai, leistų miegoti, ilsėtis ir dirbti normaliomis sąlygomis;
 • Atitiktų energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo reikalavimus, t.y., kad naudojamos šiluminės energijos kiekis, atsižvelgiant į vietovės ir klimato sąlygas nebūtų didesnis už reikiamą (t.y. apskaičiuotą pagal higienos normų ir namo ar jo patalpų paskirties reikalavimus);
 • Architektūra būtų tokia, kad derėtų prie kraštovaizdžio, namo išorės ir vidaus erdvės meninės išraiškos sprendimai tarpusavyje būtų suderinti, atitiktų namo paskirtį ir jo konstrukcijų bei statybos darbų vykdymo technines galimybes.


Vadinamuosius statinio pagrindinius reikalavimus ir techninius parametrus, taip pat statytojo, projektuotojo, rangovo, savivaldybės ir valstybinių institucijų veiksmus reglamentuoja Teritorijų planavimo, Statybos ir kiti įstatymai, poįstatyminiai dokumentai, higienos normos ir normatyviniai statybos techininiai reglamentai. Pažvelgus į juos visus, paaiškėja, kad statytojas gali pasirinkti vieną iš dviejų statybos scenarijų: statyti mažą gyvenamąjį namą arba didesnį.

Paprastesnė ir lengvesnė yra mažojo namo statyba. Norint pasistatyti didesnį kaip 80 kv.m. ploto (pagal sienų išorės matmenis) namą, teks nueiti standartinį kelią.


1 žingsnis

Nuosavo namo statytojui reikia turėti žemės sklypą - Žemės ir kito nekilnojamo turto kadastro ir registro įmonės pažymą, patvirtinančią, kad sklypas priklauso statytojui nuosavybės arba nuomos teise. Jei žemės sklypas yra vietovėje, kuriai nėra parengtas ir patvirtintas detalusis planas, tai statytojas privalės pats jį užsakyti projektavimo (planavimo) įmonėje. Informaciją apie galiojančius dateliuosius planus ir naujų planų rengimo reikalavimus galima sužinoti savivaldybėje vyriausiojo architekto tarnyboje arba iš Teritorijų planavimo įstatymo ir Detaliųjų planų rengimo taisyklių. Statytojas privalo turėti notaro patvirtintą bendrasavininkų sutikimą, jei žemės valda, kurioje planuojama statyba, priklauso keliems savininkams. Šie darbai yra teisinė būsimojo namo ir jo priklausinių (toliau - namo) bazė, toliau prasideda projektavimo etapui reikalingų dokumentų rinkimas.

2 žingsnis

Prieš pradedant rengti techninį projektą statytojas privalo gauti statinio projektavimo techninių ir specialiųjų sąlygų sąvadą. Jį išduoda savivaldybės vyriausiojo architekto tarnyba. Projektavimo techninėssąlygose suformuluoti privalomi reikalavimai: prisijungti būsimojo namo inžinerinės sistemas ir susiekimo komunikacijas prie inžinerinių ir gatvių (kelių) tinklų arba tuos tinklus ir komunikacijas nutiesti. Projekto specialiosios sąlygos yra valstybės institucijų ir savivaldos institucijų reikalavimai, kurie priklauso nuov statinio ir jo sklypo vietos bei aplinkos. Specialiosiomis sąlygomis laikomi ir detaliojo plano reikalavimai.

Savivaldybė išnagrinėja statytojo prašymą ir nusprendžia, ar gali būti rengiamas namo projektas ir kokios projektavimo sąlygas reika nustatyti. Projektavimo sąlygų savivaldybė privalo išduoti per 20 darbo arba per dienų, nuo prašymo gavimo, pranešti statytojui motyvus, dėl kurių šis sąvadas neišduodamas.

Savivaldybė negali reikalauti, kad statytojas ar projektuotojas pats susirinktų reikiamas projektavimo sąlygas. Statytojas turi teisę susipažinti su projektavimo sąlygų sąvado projektu. Jei statytojas neatvyko susipažinti, projektavimo sąlygų sąvado projektas laikomas suderintu. Jei statytojas nesutinka su projekte ar sąvadę patvirtintomis sąlygomis, jis gali per 10 kalendorinių dienų apskųsti merui. Valdininkų ir institucijų sprendimusgali pakeisti teismas. Projektavimo sąlygos galioja, kol galioja statybos leidimas, tačiau jų galiojimas baigiasi, jei per 3 metus statybos leidiams nebuvo gautas.

3 žingsnis

Pagal projektavimo sąlygas daromas techninis projektas, kurį rengia profesionalus projektuotojas. Jei namas yra sudėtingas, tai rengiamas ir darbo projektas. Darbo projekte, detalizuojami techninio projekto sprendimai. Techninis projektas yra profesionalus projektuotojo parengtas ir statytojo sumanyma atspindintis dokumentas. Pagal techninį projektą parenkamas statybos darbų rangovas, gaunamas leidimas statyti, pagal jį namas yra statomas, pripažįstamas tinkamu naudoti ir teisiškai įregistruojamas.

4 žingsnis

Parengus namo projektą jis teikaimas savivaldybės Nuolatinei statybos komisijai patikrinti. Patikrinus projektą, ši komisija rekomenduoja išduoti (arba neišduoti) leidimą statybai.

5 žingsnis

Leidimą statyti išduoda savivaldybės administracija. Norint gauti statybos leidimą, reikia pateikti prašymą ir dokumentus, nurodytus Statybos įstatymo 23 straipsnio 6 dalyje ir statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 "Statybos leidimas" 15 punkte. Tokiu būdu kartu su prašymu reikia pateikti:

 • Statinio projektą;
 • Žemės sklypo nuosavybės teisę, ar kitą valdymo teisę patvirtinantį dokumentą;
  Statinio (sklypo) bendraturčių sutikimą;
 • Dokumentą dėl statinio statybos techninio prižiūrėtojo paskyrimo.


Savivaldybės administracija leidimą išduoda per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo. Jei pateiktieji dokumentai netenkina nustatytų reikalavimų, statytojas per 10 dienų raštu yra informuojamas apie atsisakymą išduoti leidimą. Ginčus dėl leidimų statyti sprendžia teismas .

Leidimas statyti (rekonstruoti, remontuoti) galioja 10 metų. Leidimą statyti namą gali panaikinti tik teismas. Be to, statybos leidimas netenka galios kai:

Nustatyta tvarka paimamas žemės sklypas ar jo dalis visuomenės reikmėms:

 • Kai teismas nusprendė, kad leidimas statybai buvo išduotas pažeidžiant įstatymus ar nustatytą tvarką, arba kai statinio statyba nebuvo pradėta per 3 metus nuo leidimo išdavimo dienos

Lengvesnis kelias

Pasirengimo statybos darbams procedūros yra supaprastinamos, kai statytojas rengiasi statyti mažą namą.

Statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.01.07:2002 "Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" nustatytos tokios lengvatos:

 • Statinio projektavimo sąlygų sąvadas privalomas tik tais atvejais, kai sklypo inžinieriai tinklai ar statinio inžinerinės sistemos prijungiamos prie komunalinių ar vietos inžinerinių tinklų, esančių už sklypo ribos bei įvažiavimai į sklypą prijungiami prie viešojo naudojimo kelių (gatvių);
 • Rengiamas sumažintos sudėties statinio projektas (projekto schema);

Tais atvejais, kai projektavimo sąlygų sąvadas neprivalomas, projektą patikrina ir statybos leidimą išduoda savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo, be statinio projekto patikrinimo Nuolatinės statybos komisijoje.

Koks namas mažas?

Gyvenamasis namas mažu laikomas, kai jo visų patalpų, kurios yra tarp išorinių sienų ribų, bendras plotas ne didesnis kaip 80 kv.m. Į bendrą plotą neįeina balkonų, verandų, karnizų, išsikišusių namo dalių plotas.

Mažas nams negali būti aukštesnis kaip 8,5 m. aukščio. Aukštis skaičiuojamas nuo išlyginto žemės paviršiaus lygio iki statinio stogo kraigo viršaus ar plokščiojo stogo dangos ties parapetu vidutinio lygio. Neįskaičiuojami virš stogo išsikišantys kaminai, dūmtraukiai, vėdinimo kanalai, antenos, parapetai, priešgaisrinės sienos.

Reikia neviršyti sklypo užstatymo ploto, leistino normų, ir išlaikyti atstumus tarp statinių bei sklypo ribų. Namo priklausinius statyti ne didesnius kaip 50 kv.m. ir ne aukštesnius kaip 8,5 m.

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko pavaduotojas Vaclas Leonavičius


--------------------------------------------------------------------------------


Jei statytoją domina čia nepaminėtos detalės, visas procedūrų ir reikalavimų aprašymas, reikėtų susipažinti su įstatymais, reglamentais, taisyklėmis, tvarkomis. Visus juos galima rasti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos tinklalapyje http://www.vtpsi.lt/

Tik įveikęs šį kelią statytojas gali judėti toliau.

"Verslo žinios"


Kategorijos: Individualūs namai (tema), Nekilnojamas turtas, Nekilnojamo turto skelbimai

 
Menu:
 
 
Temą atitinkančios įmonės

1 2 3 4 5 ... 24

MADISONAS, UAB

Medinių namų, pirčių, pavėsinių, kt. medinių gaminių ir kietų baldų projektavimas ir gamyba Technikos g. 9, Ilgakiemis, Kaunas
Telefonas: +370-37-373028, Mobilus: +370-698-35856, +370-612-22397, El. paštas: info@madisonomedis.lt

ATEITIES NAMAI.LT

Aukščiausios šiluminės klasės namai A+.Statyba ir pardavimas Lietuvoje. Simno 35A, Kaunas
Mobilus: +370-612-76084, El. paštas: info@senekta.lt

WOODHOUSES.LT, UAB

Rąstiniai ir karkasiniai namai Kranto g. 19 - 5, Nemenčinė, Vilniaus r.
Mobilus: +370-645-82595 , +370-673-94599, El. paštas: info@woodhouses.lt

Architektūros vystymo grupė, UAB

Nemuno g. 14B-11, Kaunas
Telefonas: +370-37-209045, El. paštas: info@projektuokis.lt

EKORENTA, UAB

Ekologiškos ir natūralios šiltinimo, sandarinimo medžiagos bei kitos statybinės medžiagos namo statybai. Mūsų įmonės tikslas - pateikti klientui kokybiškas, natūralias, tinkamas medžiagas bei visą reikalingą informaciją apie medžiagų charakteristines savybes, jų montavimo ypatumus. Santaikos g. 10, Alytus
Mobilus: +370-622-99962, El. paštas: info@ekorenta.lt

1 2 3 4 5 ... 24
Atsako specialistas
 Algis Gaižutis, Lietuvos miško savininkų asociacijos pirmininkas

Kokiais atvejais galima statyba miško žemėje?

Atsako Algis Gaižutis, Lietuvos miško savininkų asociacijos pirmininkas

Linas Jonauskas, Aplinkos ministerijos viceministras

Ar galiu savo sodyboje arti ežero pakrantės statyti pirtį?

Atsako Linas Jonauskas, Aplinkos ministerijos viceministras

Dovile Aleksienė

Kokia yra namo sodų bendrijoje įteisinimo tvarka?

Atsako Dovilė Aleksienė, UAB „Statikada“ technikos direktorė

Straipsniai
1 2 3 4
Kompanijų produktai
Protingo namo sistemos
Sistema kontroliuoja ir valdo apšvietimo, užtamsinimo, šildymo, vėdinimo ar saugos funkcijas.
Voljerai ir būdos šunims, atitinkantys augintinio poreikius.
Šuns voljero dydis. Šuns būdos matmenys. kaip pasigaminti...
Medinė pirtis-pavėsinė, UAB "Madisonas" Pirtis
Medinė pirtis
Medinė pavėsinė Medinės pavėsinės
Medinės pavėsinės
Plastikiniai langai individualiems namams Plastikiniai langai individualiems namams
Plastikiniai langai su antikorozine danga gera kaina
AEROC akytojo betono blokeliai, pertvaros blokai, sąramos, sausi klijų mišiniai
Akytas betonas, blokeliai, blokai, pertvaros, sąramos sta...
Statyba, remontas, apdaila Profesionalus ir kokybiškas projektavimas, dokumentų derinimas, statyba, apdaila, rekonstrukcija
Statybos, projektavimo ir apdailos darbai visoje Lietuvoje!
ArGeLite degto molio plytos
Pakabinamos keraminės plytos ArGeLite
ARPA fasado apdailos plokštė
Aukšto slėgio laminatas ARPA
Aukščiausios kokybės lauko ir sodo baldai
Baldai laukui, sodui.
Dangos formos pažymėjimas Įvažiavimas į garažą
Įvažiavimo į garažą įrengimas su ECORASTER sistema
Plastikiniai langai individualiam namui
Vokiško profilio plastikiniai langai mažaukštei statybai
Medžio plaušo plokštės statyboje: šilumos ir garso izoliacija
Medžio plaušo plokštės.
Individualių namų statyba Individualių namų statyba
Individualaus namo statyba
Pastoliai namų fasadams Pastoliai namų fasadams
Pastolių nuoma namų fasadamas
Gyvenamųjų (individualių) namų statyba Vilniuje ir visoje Lietuvoje
Gyvenamojo namo statyba, sodybos statybos darbai
Namų statyba ir metalo konstrukcijų, laiptų gamyba Vilniuje
Individualaus namo statyba, renovacija
Protingas namas
Sistema į kurią sujungti visi namo įrengimai
Individualių namų statyba Individualių namų statyba
Individualus namas, individualaus namo statyba
Vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų name, bute įrengimas Vilniuje, visoje Lietuvoje.
Vėdinimo sistemų įrengimas
1 2 3 4
Namų projektai
Individualaus gyvenamojo namo projektas 169
Namo projektas, namų projektai
Rąstinis namas - DAUGIS VIII Rąstinis namas - BALTIJA
Mediniai nestandartiniai namai, rąstinių namų projektai
540000.0 LTL
700000.0 LTL
Rąstinis namas - DAUGIS III Rąstinis namas - RYTAI
Dviaukštis rąstinis namas
450000.0 LTL
520000.0 LTL
Rąstinis namas - DECORUS Rąstinis namas - DECORUS
Rąstiniai namai, rąstinių namų statyba
510000.0 LTL
600000.0 LTL