Žemės gelmių įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 27 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 6(1) straipsniu ĮSTATYMAS

2013-07-02 10:13   Peržiūros : 205   Spausdinti


Žemės gelmių įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 27 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 6(1) straipsniu ĮSTATYMAS

Rūšis: Įstatymas Numeris: XII-352 Data: 2013-05-30 Kalba: Lietuvių
Publikavimas: Valstybės žinios, 2013-06-18, Nr. 64-3176  Statusas: Įsigalioja  2013-07-01 20 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2013-06-18
2013-05-30 Priėmė - Lietuvos Respublikos Seimas
 Susiję dokumentai 
 Word 2003 dokumentas  Dokumentas Priedai: Originalas Priedas originalas
Eurovoc 4.2 terminai: gamtos ištekliai, iškasenų gavyba, naudingosios iškasenos, uolienos ir akmenys, žemė ir pastatai
  Nauja paieška   Jūsų pasiūlymai ir pastabos Versija spausdinimui

 

Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS GELMIŲ ĮSTATYMO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 27 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO
61 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2013 m. gegužės 30 d. Nr. XII-352
Vilnius

 

(Žin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164; 2004, Nr. 167-6097; 2010, Nr. 86-4526)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Šis įstatymas nustato pagrindines Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucijų, valstybės ir savivaldybių įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų bei šių asmenų grupių, veikiančių pagal jungtinės veiklos sutartis, teises ir pareigas tiriant, naudojant ir saugant Lietuvos Respublikos sausumos, vidaus vandenų, kontinentinio šelfo ir ekonominės zonos Baltijos jūroje žemės gelmes."

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Žemės gelmių nuosavybė

Žemės gelmės sausumoje ir vidaus vandenyse yra išimtinė valstybės nuosavybė, o kontinentiniame šelfe ir ekonominėje zonoje Baltijos jūroje valstybei priklauso išimtinės teisės į žemės gelmes. Žemės gelmių geologinio tyrimo ir (arba) naudojimo pagrindas yra tyrimo ir (arba) naudojimosi teisė, kurią šio įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka juridiniams ir fiziniams asmenims bei šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartis, gali suteikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija."

 

3 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 3 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Duomenys apie žemės gelmes (geologiniai duomenys) - tiriant ir (arba) naudojant žemės gelmes gauti visi duomenys apie žemės gelmių sudėtį, sandarą ir fizines savybes, tarp jų - gręžinių kernas, geofizinių tyrimų medžiaga, fosilijų, uolienų, mineralų rinkiniai, jų fizinių, mechaninių, radiologinių, cheminių ir kitų savybių tyrimai, taip pat jų apibendrinimo rezultatai."

2. Papildyti 3 straipsnį nauja 2 dalimi:

„2. Hidraulinis uolienų ardymas - gelmių išteklių (dažniausiai tradicinių angliavandenilių, išsklaidytųjų angliavandenilių ir žemės gelmių šiluminės energijos) tyrimo ir naudojimo būdas, kai, gręžinyje sukėlus didelį slėgį, uolienų storymėje atveriami plyšiai ir į juos įspaudžiamas vandens, smėlio ar dirbtinių kietų dalelių ir cheminių medžiagų mišinys, siekiant padidinti uolienų storymės laidumą ir produktyvumą."

3. Papildyti 3 straipsnį nauja 3 dalimi:

„3. Kasybos pramonės atliekos - žemės gelmių tyrimo ir naudojimo metu susidariusios atliekos, įskaitant medžiagas, kurios buvo naudojamos žemės gelmių tyrimo ir naudojimo metu."

4. Buvusią 3 straipsnio 2 dalį laikyti 4 dalimi.

5. Papildyti 3 straipsnį nauja 5 dalimi:

„5. Laidojimas žemės gelmių ertmėse - žemės gelmių išteklių tyrimo ir naudojimo ir kitos pramoninės veiklos metu susidariusių atliekų (toliau - kasybos pramonės atliekos ir kitos atliekos) talpinimas arba palikimas žemės gelmių ertmėse, nesudarant galimybės kontroliuoti jų būklę ir iškelti visą jų kiekį į žemės paviršių jas panaudoti ar perdirbti."

6. Papildyti 3 straipsnį nauja 6 dalimi:

„6. Laikymas žemės gelmių ertmėse - kasybos pramonės atliekų ir kitų atliekų talpinimo žemės gelmių ertmėse būdas, kad būtų galima kontroliuoti jų būklę, o prireikus visą jų kiekį iškelti į žemės paviršių jas panaudoti ar perdirbti."

7. Buvusią 3 straipsnio 3 dalį laikyti 7 dalimi, ją pakeisti ir išdėstyti taip:

„7. Naudingosios iškasenos - žemės gelmėse esančios gamtinės medžiagos, kurias galima naudoti gamyboje ar kitoms reikmėms:

1) išsklaidytieji angliavandeniliai - angliavandeniliai, esantys mažai laidžiose, pirminėse nuosėdinėse uolienose ir nesusitelkę į tradicinius telkinius;

2) tradiciniai angliavandeniliai - angliavandeniliai, susitelkę gamtinėse kaupavietėse poringose, plyšiuotose uolienose (tradiciniuose telkiniuose);

3) metalų rūdos;

4) nemetalinės naudingosios iškasenos;

5) vertingieji mineralai."

8. Buvusias 3 straipsnio 4-11 dalis laikyti atitinkamai 8-15 dalimis.

9. Pakeisti 3 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

„12. Žemės gelmių geologinis tyrimas (toliau - žemės gelmių tyrimas) - geologinio kartografavimo, paieškos, žvalgybos ir kita veikla, kurios tikslas - gauti žinių apie žemės gelmių sandarą, savybes, fizikinius laukus, būklę, čia vykstančius procesus, išteklius, ūkinės veiklos įtaką žemės gelmėms. Darbai, atliekami ruošiant naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes (eksploatacinių gręžinių gręžimas, geofiziniai, inžineriniai geologiniai, geotechniniai tyrimai ir kiti) ir teikiantys žinių apie žemės gelmes, yra laikomi žemės gelmių tyrimais. Žemės gelmių tyrimų rūšys:

1) tiesioginis - tyrimas, kurio metu daromas tiesioginis fizinis poveikis žemės gelmėms (kasimas, gręžimas, sprogdinimas, virpesių ir fizikinių laukų generavimas, mėginių ėmimas, jų analitiniai tyrimai ir kiti);

2) nuotolinis - tyrimas, kurio metu, nedarant tiesioginio fizinio poveikio žemės gelmėms, nustatomos konkrečių žemės gelmių objektų fizinės savybės ar sudėtis (geofizinių laukų ir spinduliavimo matavimas prietaisais, aerofotogeologinis tyrimas ir kiti);

3) netiesioginis - pirminių duomenų apie žemės gelmes apibendrinimai ir kiti tyrimai, kurių metu nedaroma tiesioginio fizinio poveikio žemės gelmėms."

10. Pakeisti 3 straipsnio 14 dalį ir ją išdėstyti taip:

„14. Žemės gelmių išteklių ir ertmių naudojimas (toliau - žemės gelmių naudojimas) - veikla, kurios tikslas - išgauti žemės gelmėse esančias naudingąsias iškasenas, požeminį vandenį, žemės gelmių šiluminę energiją, įrengti ir panaudoti žemės gelmių ertmes ir kitas žemės gelmių savybes. Žemės gelmių naudojimo rūšys yra:

1) žemės gelmių išteklių naudojimas (gavyba);

2) žemės gelmių ertmių naudojimas."

11. Buvusią 3 straipsnio 12 dalį pripažinti netekusia galios.

12. Buvusias 3 straipsnio 13-16 dalis laikyti atitinkamai 17-20 dalimis.

 

4 straipsnis. 4 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Aplinkos ministerija įgyvendina valstybės politiką žemės gelmių apsaugos ir išteklių naudojimo srityje, rengia ir tvirtina žemės gelmių apsaugos, tyrimo ir naudojimo ilgalaikes ir tikslines valstybės programas, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, nustato žemės gelmių išteklių tyrimo, naudojimo, apsaugos ir kontrolės tvarką ir ją įgyvendina, nustato žemės gelmių išteklių tyrimo, naudojimo limitus ir sąlygas, reglamentuoja ir kontroliuoja žemės gelmių išteklių apskaitą."

 

5 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

5 straipsnis. Kitų viešojo administravimo institucijų kompetencija

1. Sveikatos apsaugos ministerija ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos derina žemės gelmių tyrimą ir naudojimą.

2. Savivaldybių institucijos pagal savo kompetenciją, nustatytą įstatymų ir kitų teisės aktų, derina dokumentus, reglamentuojančius žemės gelmių tyrimą, naudojimą ir apsaugą."

 

6 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

6 straipsnis. Leidimas tirti žemės gelmes

Tiesioginius ir nuotolinius žemės gelmių tyrimus gali atlikti juridiniai ir fiziniai asmenys ir šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis, turintys teisę užsiimti šia veikla ir gavę leidimą atlikti konkretų (konkrečius) atitinkamos rūšies (atitinkamų rūšių) tyrimą (tyrimus) arba sudarę sutartį šiems tyrimams atlikti su leidimą atlikti tiesioginius ir nuotolinius žemės gelmių tyrimus turinčiais juridiniais ir fiziniais asmenimis ir šių asmenų grupėmis, veikiančiomis pagal jungtinės veiklos sutartis. Leidimą atlikti šiuos tyrimus Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda Lietuvos geologijos tarnyba, išskyrus šio įstatymo 12 straipsnio 5 dalyje numatytus atvejus, kai leidime naudoti tradicinius ir (arba) išsklaidytuosius angliavandenilius, kurį išduoda Vyriausybė, yra numatyti ir šių žemės gelmių išteklių tyrimai."

 

7 straipsnis. Įstatymo papildymas 61 straipsniu

Papildyti Įstatymą 61 straipsniu:

61 straipsnis. Teisė užsiimti žemės gelmių tyrimais

1. Tiesioginius ir nuotolinius žemės gelmių tyrimus gali atlikti juridiniai ir fiziniai asmenys bei šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis, turintys atitinkamą kvalifikaciją užsiimti atskirų rūšių tyrimais.

2. Teisę užsiimti atskirų rūšių tiesioginiais ir nuotoliniais žemės gelmių tyrimais juridiniams ir fiziniams asmenims bei šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartis, Vyriausybės nustatyta tvarka suteikia Lietuvos geologijos tarnyba.

3. Apie teisės užsiimti tiesioginiais ir nuotoliniais žemės gelmių tyrimais suteikimą arba atėmimą skelbiama Lietuvos geologijos tarnybos interneto svetainėje."

 

8 straipsnis. 8 straipsnio papildymas 5 ir 6 dalimis

1. Papildyti 8 straipsnį 5 dalimi:

„5. Jeigu žemės gelmių tyrimui numatoma naudoti radioaktyviąsias, toksiškas ar pavojingas žmonių sveikatai ar aplinkai medžiagas, asmenys, turintys Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos išduotą leidimą tirti žemės gelmes, privalo kompetentingai institucijai pateikti išsamų tyrimui naudojamų radioaktyviųjų, toksiškų ar pavojingų žmonių sveikatai ar aplinkai medžiagų sąrašą, jų kiekį procentais ir numatomus naudojimo būdus ir kompetentingoms institucijoms sudaryti sąlygas kontroliuoti šių medžiagų naudojimą Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka."

2. Papildyti 8 straipsnį 6 dalimi:

„6. Asmenys, turintys Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos išduotą leidimą tirti išsklaidytuosius angliavandenilius, privalo Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis informuoti kompetentingas institucijas apie kiekvieną radioaktyviųjų, toksiškų ar pavojingų žmonių sveikatai ar aplinkai medžiagų, skirtų išsklaidytiesiems angliavandeniliams tirti, panaudojimo atvejį, jų tikslią sudėtį procentais ir kiekį."

 

9 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

9 straipsnis. Leidimo tirti žemės gelmes galiojimo sustabdymas ir panaikinimas

Leidimo tirti žemės gelmes galiojimą gali sustabdyti arba panaikinti Vyriausybė ar jos įgaliota institucija savo nuožiūra arba žemės gelmių tyrimus kontroliuojančios institucijos rašytiniu reikalavimu, jeigu šie darbai buvo atliekami:

1) nesilaikant darbų projekto arba techninės užduoties;

2) pažeidžiant aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus;

3) pažeidžiant kitus šio įstatymo ar kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus."

 

10 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 11 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

11 straipsnis. Žemės gelmių išteklių ir ertmių naudojimo tvarka

1. Žemės gelmių ištekliai ir ertmės gali būti naudojami tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Draudžiama naudoti žemės gelmių ertmes radioaktyviosioms ir toksiškoms medžiagoms laidoti, taip pat draudžiama tokias medžiagas palikti žemės gelmių ertmėse, atliekant žemės gelmių tyrimus ir (arba) naudojant žemės gelmių išteklius, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje numatytus atvejus. Radioaktyviąsias ir toksiškas medžiagas galima laikyti tik dirbtinėse, tam tikslui įrengtose saugyklose, užtikrinant jų izoliaciją (atskyrimą) nuo aplinkos ir antrinio panaudojimo arba perdirbimo galimybę.

3. Draudžiama naudoti natūralias žemės gelmių ertmes kasybos pramonės atliekoms ir kitoms atliekoms laidoti ir laikyti, išskyrus anglies dioksidą.

4. Kasybos pramonės atliekos, susidariusios hidraulinio ardymo metu, gali būti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka paliekamos dirbtinėse žemės gelmių ertmėse, susidariusiose žemės gelmių išteklių naudojimo (gavybos) metu."

 

11 straipsnis. 12 straipsnio 1, 2, 6 dalių pakeitimas ir straipsnio papildymas
9 dalimi

1. Pakeisti 12 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Lietuvos Respublikos žemės gelmių išteklius ir ertmes, išskyrus tradicinius ir išsklaidytuosius angliavandenilius, geriamąjį gėlą ir gamybinį požeminį vandenį bei šiluminę energiją, gali naudoti juridiniai asmenys ir šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis, gavę Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos išduotą leidimą ir sudarę su Vyriausybės įgaliota institucija išteklių ar ertmių naudojimo sutartį."

2. Pakeisti 12 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Тradicinius ir išsklaidytuosius аngliavandenilius gali naudoti juridiniai ir fiziniai asmenys bei šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis, gavę Vyriausybės išduotą leidimą ir sudarę su Vyriausybės įgaliota institucija išteklių ar ertmių naudojimo sutartį."

3. Pakeisti 12 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Leidimai naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes, išvardyti šio įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje, išduodami konkurso būdu, išskyrus šioje dalyje nurodytus atvejus. Leidimas įrengti ir naudoti dirbtines žemės gelmių ertmes radioaktyviosioms ir toksiškoms medžiagoms laikyti be konkurso gali būti išduotas tik įmonei, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gavusiai leidimą eksploatuoti radioaktyviųjų atliekų saugyklas ir atliekynus. Visi pakartotiniai leidimai naudoti žemės gelmių išteklius tame pačiame kasybos sklype išduodami be konkurso. Leidimas naudoti tradicinių angliavandenilių išteklius gali būti suteiktas be konkurso Vyriausybės nustatyta tvarka greta esančio ploto leidimą turėtojui, kurio prašymas pagrįstas geologinėmis ar su tradicinių angliavandenilių išteklių gavyba susijusiomis priežastimis. Šiuo atveju visų greta esančių plotų leidimų turėtojai gali nustatyta tvarka ir terminais taip pat pateikti paraiškas šiam leidimui gauti."

4. Papildyti 12 straipsnį 9 dalimi:

„9. Žemės gelmių tyrimo ir naudojimo metu susidariusios kasybos pramonės atliekos ir kitos atliekos, taip pat gamtinės kilmės radioaktyviosios atliekos, sukauptos žemės paviršiuje, turi būti sutvarkytos laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų."

 

12 straipsnis. 13 straipsnio 1 ir 6 dalių pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti ir papildyti 13 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija išduoda leidimus:

1) naudoti tradicinių angliavandenilių, išsklaidytųjų angliavandenilių, metalų, vertingųjų mineralų, monomineralinio kvarcinio smėlio išteklius;

2) naudoti natūralias žemės gelmių ertmes pramoninėms atliekoms laidoti (išskyrus radioaktyviąsias ir toksiškas medžiagas);

3) įrengti ir naudoti dirbtines saugyklas radioaktyviosioms ir toksiškoms medžiagoms laikyti;

4) naudoti natūralias žemės gelmių ertmes naftai, dujoms ar kitoms medžiagoms laikyti;

5) naudoti dirbtines žemės gelmių ertmes kasybos pramonės atliekoms ir kitoms atliekoms laidoti ar laikyti. Šio įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje numatyta veikla gali būti vykdoma neturint šiame punkte numatyto leidimo."

2. Pakeisti 13 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Apie leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes išdavimą ar jo panaikinimą leidimus išduodanti institucija skelbia savo interneto svetainėje."

 

13 straipsnis. 14 straipsnio 1 ir 3 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 14 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes, išskyrus požeminį geriamąjį gėlą ir gamybinį vandenį, šiluminę energiją ir šio įstatymo 12 straipsnio 8 dalyje numatytus atvejus, galima tik pagal žemės gelmių išteklių arba ertmių naudojimo projektą (toliau - naudojimo projektas). Šis projektas turi būti suderintas su savivaldybės vykdomąja institucija, Sveikatos apsaugos ministerija, Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybine darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir patvirtintas Aplinkos ministerijos arba jos įgaliotos institucijos."

2. Pakeisti 14 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Naudojimo projekte turi būti numatyta:

1) žemės gelmių išteklių ir ertmių naudojimo būdas ir priemonės;

2) žemės rekultivavimo ir būtinos kitų aplinkos elementų atkūrimo priemonės;

3) išteklių naudojimo metu pažeistos žemės rekultivavimo ir žemės gelmių išteklių, likusių telkinyje, apsaugos nuo išsekimo ir kokybės blogėjimo priemonės, kai laikinai ar visiškai nutraukiamas jų naudojimas;

4) išteklių naudojimo plote esančių požeminio vandens telkinių apsaugos nuo galimų neigiamų naudojimo padarinių priemonės;

5) išteklių naudojimo metu susidarančių kasybos pramonės atliekų ir kitų atliekų, taip pat gamtinės kilmės radioaktyviųjų atliekų tvarkymo būdai ir priemonės."

 

14 straipsnis. 15 straipsnio papildymas 6, 7 ir 8 dalimis

1. Papildyti 15 straipsnį 6 dalimi:

„6. Jeigu žemės gelmių išteklių naudojimui numatoma naudoti radioaktyviąsias, toksiškas ar pavojingas žmonių sveikatai ar aplinkai medžiagas, asmenys, turintys leidimą naudoti žemės gelmių išteklius, privalo kompetentingai institucijai pateikti išsamų naudojamų radioaktyviųjų, toksiškų ar pavojingų žmonių sveikatai ar aplinkai medžiagų sąrašą, jų sudėtį procentais, kiekį ir numatomus naudojimo būdus ir kompetentingoms institucijoms sudaryti sąlygas kontroliuoti šių medžiagų naudojimą Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka."

2. Papildyti 15 straipsnį 7 dalimi:

„7. Laidodami kasybos pramonės atliekas ir kitas atliekas žemės gelmėse, asmenys, turintys leidimą šiai veiklai, privalo Vyriausybės įgaliotoms institucijoms pateikti išsamų kasybos pramonės atliekų ir kitų atliekų sąrašą ir jų kiekį. Šių atliekų tvarkymo kontrolė atliekama Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka."

3. Papildyti 15 straipsnį 8 dalimi:

„8. Asmenys, turintys leidimą naudoti išsklaidytuosius angliavandenilius, privalo Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis informuoti kompetentingas institucijas apie kiekvieną hidraulinio ardymo atvejį ir tikslią jo metu panaudotų medžiagų sudėtį procentais ir jų kiekį."

 

15 straipsnis. 18 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Leidimas naudoti žemės gelmių išteklius ar ertmes panaikinamas, jeigu:

1) išteklių ar ertmių naudojimo sutartį sudarančios šalys nesutaria dėl sutarties sąlygų;

2) naudojimo projekte numatyti žemės gelmių išteklių naudojimo būdas ir priemonės neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

3) žemės gelmių išteklių naudotojas nesutvarko kasybos pramonės atliekų ir kitų atliekų, taip pat gamtinės kilmės radioaktyviųjų atliekų teisės aktuose nustatyta tvarka."

 

16 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 19 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

19 straipsnis. Žemės gelmių apsaugos priemonės

1. Siekiant užtikrinti racionalų žemės gelmių ir jų išteklių naudojimą, Aplinkos apsaugos, Vandens, šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka žemės gelmių apsaugos priemonės yra įgyvendinamos:

1) atliekant teritorijų planavimą;

2) atliekant ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir ekstremaliųjų įvykių padarinių žemės gelmių būklei vertinimą;

3) sistemiškai tiriant ir stebint žemės gelmių būklę;

4) steigiant saugomas teritorijas.

2. Veikla, susijusi su išsklaidytųjų angliavandenilių tyrimu ir naudojimu, turi būti vykdoma nepažeidžiant požeminio ir paviršinio vandens telkinių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

3. Išsklaidytųjų angliavandenilių tyrimas ir (arba) naudojimas turi būti vykdomi pagal angliavandenilių išteklių paieškos, žvalgybos ir naudojimo (gavybos) gręžinių projektą, parengtą vadovaujantis Angliavandenilių išteklių paieškos, žvalgybos ir naudojimo (gavybos) Lietuvos Respublikoje taisyklėse nustatyta tvarka. Angliavandenilių išteklių paieškos, žvalgybos ir naudojimo (gavybos) Lietuvos Respublikoje taisykles tvirtina aplinkos ministras, suderinęs su sveikatos apsaugos ministru.

4. Asmenys, atliekantys išsklaidytųjų angliavandenilių tyrimą ir (arba) naudojimą, privalo užtikrinti, kad medžiagos, naudojamos išsklaidytųjų angliavandenilių tyrimui ir (arba) naudojimui, nepatektų į požeminio ir (arba) paviršinio vandens telkinius, aplinką ir jų neužterštų. Išsklaidytųjų angliavandenilių tyrimą ir (arba) naudojimą atliekantys asmenys privalo užtikrinti, kad kasybos pramonės atliekos ir kitos atliekos, taip pat gamtinės kilmės radioaktyviosios atliekos, susidariusios išsklaidytųjų angliavandenilių tyrimo ir (arba) naudojimo metu, būtų sutvarkytos teisės aktuose nustatyta tvarka."

 

17 straipsnis. 21 straipsnio papildymas 4 dalimi

Papildyti 21 straipsnį 4 dalimi:

„4. Valstybės įgaliotos institucijos privalo stebėti aplinkos būklę ir vykdyti kompleksinį (hidrogeologinį, seisminį, geocheminį, oro ir kitų rūšių) monitoringą visame išsklaidytųjų angliavandenilių tyrimo ir (arba) naudojimo plote. Kompleksinis monitoringas vykdomas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir sąlygomis. Asmenys, turintys leidimą tirti ir (arba) naudoti išsklaidytuosius angliavandenilius, turi sudaryti sąlygas aplinkos būklės stebėjimui ir monitoringui."

 

18 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 22 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

22 straipsnis. Žemės gelmių apsauga ir naudojimas saugomose teritorijose ir vandenviečių sanitarinėse apsaugos zonose

1. Saugomose teritorijose turi būti užtikrinta žemės gelmių ir jų vertingųjų savybių apsauga, o žemės gelmių naudojimo apribojimai nustatomi saugomų teritorijų nuostatuose ir kituose teisės aktuose.

2. Draudžiama atlikti išsklaidytųjų angliavandenilių tyrimą ir (arba) naudojimą naudojant hidraulinį ardymą saugomose teritorijose, vandenviečių sanitarinėse apsaugos zonose, įrenginių, skirtų geriamajam vandeniui vartotojams ruošti, taip pat vartotojų apsirūpinimo geriamuoju vandeniu sistemų (gręžinių, šulinių, vandens ėmimo kolonėlių) zonose."

 

19 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 27 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

27 straipsnis. Žalos atlyginimas

1. Valstybei padaryta žala, atsiradusi juridiniams ir fiziniams asmenims bei šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartis, tiriant ir naudojant žemės gelmes, kai dėl to sumažėja jų ištekliai ar pablogėja jų naudojimo sąlygos, pasikeičia jų vertingosios savybės arba kiti aplinkos elementai, ir žala, padaryta aplinkai ar gyventojų sveikatai, turi būti atlyginta.

2. Bylose dėl žalos atlyginimo valstybei atstovauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija pagal savo kompetenciją:

1) kai žala padaryta aplinkai ir gamtos ištekliams;

2) kai žala ar nuostoliai padaryti dėl žemės gelmių tyrimo ir duomenų apie žemės gelmes pateikimo ar naudojimo tvarkos pažeidimo ir kitais atvejais.

3. Juridiniams ir fiziniams asmenims ar jų turtui padaryta žala, atsiradusi juridiniams ir fiziniams asmenims bei šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartis, tiriant ir naudojant žemės gelmes, atlyginama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka."

 

20 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2013 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                     DALIA GRYBAUSKAITĖ


Kategorijos: Naudingosios iškasenos, karjerai
 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 9
Geologinių darbų įmonė Vilniaus apskrityje. Karjerų projektavimas. Kietųjų naudingųjų iškasenų paieška ir žvalgyba: žvyro, smėlio,dolomito, klinčių, molio. Inžineriniai, geologiniai tyrimai.Vandens telkinių paieška.
Kaukų g. 37, Vilnius
Mobilus: +370-686-19335, El. paštas: gelmiu.tyrimai@gmail.com
Smėlio ir žvyro karjeras, Kurklių karjeras Anykščių raj. Skalda, žvyras, smėlis - gamyba, didmeninė ir mažmeninė prekyba. Smėlio gamyba keliams, skiediniams, gerbūvio elementams. Karjeras.Žvirgždo skalda, žvirgždas, smėlis, žvirgždo skalda
Kurklių km. Kurklių seniūnija, Anykščių r.
Telefonas: +370-381-49419, +370-381-49249 , Mobilus: +370-616-05689, El. paštas: info@karjeras.lt
1 2 3 4 5 ... 9
Kompanijų produktai
Naudingų iškasenų paieška ir žvalgyba
Naudingų iškasenų paieška ir žvalgyba

Naudingų iškasenų paieškos paslaugos

Birių krovinių pervežimas: smėlio, žvyro, juodžemio, skaldos

Smėlio, žvyro, juodžemio, skaldos pervežimai, statybinio ...

Nerūdinės statybinės medžiagos, užpildai
Nerūdinės statybinės medžiagos, užpildai

Medžiagos statyboms, nerūdinė statybinė medžiaga

Smėlis
Smėlis, smėlio karjerai

Betono užpildai, smėlio karjeras, sijotas smėlis

Arteziniai gręžiniai

Projektuoja ir gręžia