Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 1, 4, 12, 16, 17 ir 20 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMAS

2010-07-01 13:56   Peržiūros : 1413   Spausdinti


LIETUVOS RESPUBLIKOS

PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMO 1, 4, 12, 16, 17 IR 20 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2010 m. birželio 19 d. Nr. XI-919
Vilnius

 

(Žin., 1997, Nr. 65-1558; 1999, Nr. 5-128, Nr. 48-1522; 2000, Nr. 64-1934;
2001, Nr. 29-938, Nr. 71-2518, Nr. 108-3904; 2002, Nr. 5-161, Nr. 40-1464,
Nr. 41-1526, Nr. 112-4965; 2003, Nr. 101-4542; 2006, Nr. 125-4750;
2009, Nr. 61-2407, Nr. 153-6883)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Pagrindinės šiame įstatyme vartojamos sąvokos:

1) individualiojo gyvenamojo namo ir kitų pastatų žemės sklypas mieste - namų valdos ir kitų pastatų techninės apskaitos byloje iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos pažymėtas žemės sklypas;

2) laisvos žemės fondas - žemės, miško ir vandens telkinio plotai, kurie nepriskiriami prie valstybės paimtos ir išperkamos žemės ir kurių susigrąžinti natūra nepageidauja piliečiai, turintys teisę į nuosavybės teisių atkūrimą, taip pat žemės, miško ir vandens telkinio plotai, kurie lieka pagal šį įstatymą atkūrus nuosavybės teises į grąžintinus didžiausius žemės, miško ir vandens telkinio plotus;

3) naujas žemės sklypas mieste - naujas žemės sklypas, skiriamas individualiai statybai, taip pat daržui, sodui ir kitoms panašioms reikmėms mieste;

4) nekilnojamojo turto savininkas (toliau - savininkas) - asmuo, kurio nekilnojamasis turtas pagal TSRS (LTSR) įstatymus buvo nacionalizuotas ar kitaip neteisėtai nusavintas ir kuriam pagal šį įstatymą atkuriamos nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą;

5) valstybės išperkamas nekilnojamasis turtas - nekilnojamasis turtas, kurį dėl šiame įstatyme nurodytų priežasčių paėmė ir išperka valstybė, atlygindama jo savininkui šiame įstatyme nurodytais būdais;

6) vienkiemis - atskira sodyba, esanti už miesto, miestelio ar kaimo teritorijos."

 

2 straipsnis. 4 straipsnio 4 ir 8 dalių pakeitimas

1. 4 straipsnio 4 dalies antrame sakinyje vietoj žodžių „apskrities viršininko" įrašyti žodžius „Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovo arba jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo" ir šią dalį išdėstyti taip:

„4. Žemė grąžinama natūra nedelsiant. Piliečiams, kuriems teismo sprendimu atnaujinti šio įstatymo 10 straipsnio 1 ir 4 dalyse nurodyti praleisti terminai, žemė grąžinama natūra tik pagal žemės reformos žemėtvarkos projektus Vyriausybės nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai šie piliečiai prašymus atkurti nuosavybės teises ir nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinančius dokumentus pateikė iki Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovo arba jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo sprendimo dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimui parinktos teritorijos ribų patvirtinimo priėmimo. Toje Lietuvos valstybės teritorijos dalyje, kur buvo likusi rėžių sistema, žemė grąžinama bei kompensuojama natūra pagal sudarytus žemės reformos žemėtvarkos projektus. Tokiu pat būdu perduodamas neatlygintinai nuosavybėn lygiavertis savininko turėtajam žemės sklypas."

2. 4 straipsnio 8 dalies antrame sakinyje vietoj žodžių „šiame punkte aukščiau" įrašyti žodžius „šioje dalyje pirmiau", trečiame sakinyje vietoj žodžių „apskrities viršininko" įrašyti žodžius „Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovo arba jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo", ketvirtame sakinyje vietoj žodžių „apskrities viršininkas tarpininkauja dėl tokio žemės sklypo suformavimo" įrašyti žodžius „šių asmenų pageidavimu toks žemės sklypas suformuojamas" ir šią dalį išdėstyti taip:

„8. Prie vienkiemių ir 1940-1990 metų ginkluoto pasipriešinimo dalyvių-karių savanorių tėviškių sunaikintų sodybų, esančių gyventojų asmeniniam ūkiui, tarnybinių dalų ir valstiečių ūkiui skirtoje teritorijoje, šių vienkiemių ir sunaikintų sodybų savininkams pageidaujant, grąžinama natūra ne mažiau kaip 3 ha žemės ūkio naudmenų, o likusi žemės sklypo dalis yra valstybės išperkama ir už ją atlyginama pagal šio įstatymo 16 straipsnį. Kai įstatymo nustatyta tvarka žemės sklypas, kurį savininkas nori atgauti natūra, išskyrus šioje dalyje pirmiau išvardytus atvejus, yra skirtas ir naudojamas gyventojų asmeniniam ūkiui arba valstiečių ūkiui, už jį savininkui, norinčiam, kad būtų atkurta nuosavybės teisė natūra, ar asmeniui, šiuo metu naudojančiam ar įgijusiam nuosavybėn iš valstybės šį žemės sklypą, skiriamas iki 30 procentų didesnio žemės sklypo plotas iš laisvos žemės fondo žemės, esančios teritorijoje, kurią apima vietinis žemės reformos žemėtvarkos projektas. Jeigu piliečiai, kuriems nuosavybės teisės atkuriamos į tose teritorijose esančią žemę, yra 1918-1920 m. nepriklausomybės kovų kariai savanoriai, pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai, politiniai kaliniai, tremtiniai ar Vyčio Kryžiaus ordinu apdovanoti asmenys, jų sutuoktiniai, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovo arba jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo sprendimu jiems siūlomas žemės sklypo plotas iš apskrities teritorijoje esančio laisvos žemės fondo padidinamas iki 100 procentų. Jeigu apskrities teritorijoje laisvos žemės fonde nėra pakankamo žemės ploto, šių asmenų pageidavimu toks žemės sklypas suformuojamas kitos pageidaujamos apskrities teritorijoje. Šiems asmenims gali būti taikomos ir kitos įstatymų nustatytos lengvatos."

 

3 straipsnis. 12 straipsnio 1 dalies 10 punkto pripažinimas netekusiu galios

12 straipsnio 1 dalies 10 punktą pripažinti netekusiu galios.

 

4 straipsnis. 16 straipsnio 6 dalies pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Miškas, kurio susigrąžinti natūra turėtoje vietoje piliečiai nepageidauja, jiems gali būti grąžinamas perduodant nuosavybėn lygiavertį miško plotą iš laisvo miško fondo tik už turėtą mišką ir žemę, apaugusią mišku, ir tik tose apskrityse, kuriose šie piliečiai gyvena."

 

 

5 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

17 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „Vyriausybės įgaliota institucija" įrašyti žodžius „Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos", 2 dalyje vietoj žodžių „vykdomoji institucija" įrašyti žodžius „administracijos direktorius" ir visą straipsnį išdėstyti taip:

17 straipsnis. Institucijos, nagrinėjančios piliečių prašymus atkurti nuosavybės teises

1. Piliečių prašymus atkurti nuosavybės teises į žemę, mišką ir vandens telkinius nagrinėja Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

2. Piliečių prašymus atkurti nuosavybės teises į gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės komercinės paskirties pastatus Vyriausybės nustatyta tvarka nagrinėja savivaldybės administracijos direktorius ar kita Vyriausybės įgaliota institucija."

 

6 straipsnis. 20 straipsnio 1 dalies pakeitimas

20 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „vykdomoji institucija" įrašyti žodžius „administracijos direktorius" ir šią dalį išdėstyti taip:

„1. Atkuriant nuosavybės teises į gyvenamąjį namą, jo dalį, butą, savivaldybės administracijos direktorius kartu su sprendimu grąžinti piliečiui natūra gyvenamąjį namą, jo dalį, butą privalo juose gyvenantiems nuomininkams išduoti valstybės garantinį dokumentą dėl nuomininkui suteiktos valstybės garantijos. Kai tokį sprendimą priima kita Vyriausybės įgaliota institucija, savivaldybės administracijos direktorius valstybės garantinį dokumentą dėl nuomininkui suteiktos garantijos išduoda per 3 mėnesius nuo sprendimo priėmimo. Toks garantinis dokumentas išduodamas ir grąžinamo namo, jo dalies, buto savininkui."

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jos įgaliotos institucijos iki 2010 m. liepos
1 d. priima šio įstatymo įgyvenamuosius teisės aktus.

3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtas, bet nebaigtas piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į žemę, mišką ir vandens telkinius nagrinėjimo procedūras tęsia ir užbaigia šiame įstatyme nurodytos institucijos.

4. Iki šio įstatymo įsigaliojimo teismų pradėtose nagrinėti, bet neišnagrinėtose bylose, taip pat po šio įstatymo įsigaliojimo pradėtose nagrinėti bylose, susijusiose su apskrities viršininko pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą vykdytomis funkcijomis, apskrities viršininko teises ir pareigas bylose dėl žemės, miško ir vandens telkinių perima Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                              DALIA GRYBAUSKAITĖ


Kategorijos: Nekilnojamas turtas, Nekilnojamo turto skelbimai

Statybos verslo perspektyvos Statybos verslo perspektyvos

Kiek statybos verslą gali pakeisti korona viruso epidemija ir kiek Lietuvos statybinė rinka kinta natūraliai?

Perkamo buto likvidumas Perkamo buto likvidumas. Kaip jį įvertinti?

Vilniaus plėtros perspektyva ir gyvenamoji statyba. Kaip įvertinti, ar perkamas būstas ateityje bus patrauklus kitiems pirkėjams, ar jis nenuvertės?

Nauji butai Vilniuje Nauji butai Vilniuje

Ieškantiems būsto, kaip visada išlieka aktualus klausimas - pirkti senos ar naujos statybos butą Vilniuje ir kokioje vietoje.

Aplinka ir sveikata Gyvenamoji aplinka ir sveikata

Gyvenamosios aplinkos ir sveikatos sąveika yra sudėtinga ir kompleksinė. Šią temą nagrinėja Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros katedros tyrėjai.

Sklypas namo statybai Sklypas namo statybai – koks, kur, už kiek

Patarimų, kaip išsirinkti žemės sklypą namo statybai, rasite daug ir įvairių. Norime atkreipti dėmesį į retokai aptariamus žemės sklypo kriterijus ir jų įtaką statybos kaštams.

Ką reiškia nekilnojamo turto statusas kūrybinės dirbtuvės? Ką reiškia nekilnojamo turto statusas kūrybinės dirbtuvės?

Naujos statybos daugiabučiuose dėl nepakankamo apšvietimo kai kurie butai netenkina gyvenamosios paskirties patalpų apšvietimo reikalavimų, todėl parduodami kaip kūrybinės dirbtuvės. Ką tai reiškia? Teisininko ir NT eksperto komentaras.

Pirmas žingsnis norint įteisinti naudojamą žemės sklypą - kadastriniai matavimai. Kadastras-sklypo suformavimas, paskirties keitimas ir įteisinimas: kaip tą atlikti?

Jūs esate žemės sklypo bendrasavininkis ir norite savo dalį parduoti, dovanoti ar įkeisti. Turite sklypą, kurį norite padalinti į mažesnius ir pakeisti jų naudojimo paskirtį. Ketinate statytis namą žemės ūkio paskirties žemėje? Sitaucijų gali būti daug. Kokie pagrindiniai jų sprendimo žingsniai?Kadastriniai matavimai

Nauji butai su daline apdaila Kaune Nauji butai su daline apdaila Kaune

Į ką atkreipti dėmesį renkantis butą su daline apdaila, kiek kainuoja įsirengti dalinės apdailos butą?

Naujos statybos butai Kaune Naujos statybos butai Kaune

Kauno naujų butų rinka pasižymi augimu, 2018 metais Kaune gyvenamoji statyba plėtojama net 30-yje naujų projektų. Daugiausia naujų butų pastatoma centrinėje Kauno dalyje, didėja visiškai įrengtų butų pasiūla ir paklausa.

Naujos statybos butai Vilnaius Naujamiestyje ant Vilnios terasos šlaito Naujos statybos butai Naujamiestyje

Naujų statybų Vilniaus Naujamiestyje apžvalga.

Kauno Žaliakanio terasos Patraukliausi Kauno rajonai

Geriausi Kauno rajonai, kaip pasirinkti, kur gyventi Kaune?

Naujos statybos butai Vilniaus centre Naujos statybos butai Vilniaus centre

Mieste gyvenant reikia gyventi miestietišką gyvenimą, o tikrasis miesto gyvenimas visada verda centre. Todėl neabejotina, kodėl viso pasaulio dižiuosiuose miestuose geidžiamiausias ir brangiausias būstas yra centre.

Naujos statybos butai su daline apdaila Naujos statybos butai su daline apdaila Vilniuje

Butas su daline apdaila: kokie privalumai ir trūkumai perkant naujos statybos butą su daline apdaila Vilniuje?

Naujos statybos butai Vilniuje Naujos statybos butai Vilniuje

Patraukliausi naujos statybos objektai bei rajonai.

stogo dengimas Investicijos į namo statybą, kurios neatsiperka parduodant

Renkantis sklypą ir planuojant statybą verta žinoti, kokios pagrindinės investicijos namą parduodant atsiperka ir kokios neatsiperka.

Gyvenamosios statybos tendencijos Gyvenamosios statybos tendencijos

Gyventojų apklausa dėl naujo būsto įsigijimo rodo tas pačias rinkos tendencijas, bet išryškino ir naujų. Tradiciškai svarbiausiu kriterijumi įsigyjant naują būstą yra kaina, bet ryškėja perkančiųjų būstą dėmesys infrastruktūrai, norintys keisti būstą pirmenybę teikia jo ekonomiškumui, daugėja pageidaujančių gyventi individualiame name.

Vidaus apdaila Galimi naujo buto vidaus apdailos tipai

Trys galimi naujo buto apdailos pasirinkimai, kiekvieno jų pliusai ir minusai, apdailos kainos.

 
 
Temą atitinkančios įmonės

Vilnius


1 2 3 4 5 6 7 ... 27
Tarpininkavimas išnuomojant, parduodant ir perkant komercinį ir gyvenamąjį nekilnojamąjį turtą. Nekilnojamojo ir kilnojamojo turto ir verslo vertinimas.
Geležinio Vilko g. 18a, Vilnius
Telefonas: +370-5-2109700, El. paštas: lithuania@ober-haus.com

Kalvarijų g. 143, Vilnius
Telefonas: +370-5-2664501, El. paštas: info@lofttown.lt

Gedimino pr. 45-5, Vilnius
Telefonas: +370-5-2473917, El. paštas: info@ambrainvesticijos.lt

Jogailos g. 4, Vilnius
Telefonas: +370-687-81010

Upės g. 5, Vilnius
Mobilus: +370-693-01180, El. paštas: info@aurumapartamentai.lt

Ateities g. 15, Vilnius
Telefonas: +370-5-2737191

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Telefonas: +370-5-2363526

Jogailos g. 4, Vilnius
Telefonas: +370-2661266, El. paštas: info@balticred.com

Konstitucijos pr. 23, Vilnius
Mobilus: +370-611-33331, El. paštas: vertinimas@capital.lt

Gynėjų g. 16, Vilnius
Telefonas: +370-45-401603, Mobilus: +370-656-31403
1 2 3 4 5 6 7 ... 27
Agnė Ustinovičienė, advokatų kontoros TRINITI advokatė Ar nepilnametis privalo mokėti NT mokestį?

Atsako Agnė Ustinovičienė, advokatų kontoros TRINITI advokatė

daugiau
Mindaugas Samkus, Valstybės įmonės Registrų centras atstovas Kaip įregistruoti patalpų nuomos sutartį?

Atsako Mindaugas Samkus, Valstybės įmonės Registrų centras atstovas

daugiau
Daiva Mikalauskienė Ar galima nusipirkti į mano žemę įsiterpusį valstybinės žemės sklypą?

Atsako Daiva Mikalauskienė, Nacionalinės žemės tarnybos Žemės tvarkymo ir administravimo departamento Žemės tvarkymo skyriaus vedėja

daugiau
Kompanijų produktai
oberhaus busto vertinimas
Būsto vertinimas

Nekilnojamo turto turto vertinimas, turto tinkos vertės n...

Patalpų pardavimas
Patalpų pardavimas

Patalpos pardavimui, patalpos,

Sklypas prestižinėje vietoje Trakų r. 560000.0 LTL
Sklypas NT vystymui, namų kvartalui plėtoti - prestižinėje vietoje Trakų r.

Žemės sklypas Trakų rajone, arti ežerų, miško, 2,8 ha.

Teisinės konsultacijos nekilnojamo turto klausimais

Nekilnojamo turto sutartys, investicijos į nekilnojamą tu...

GEOTERMINIS ŠILDYMAS
Geoterminis šildymas

Individualiems namams

Nekilnojamo turto pardavimas

Parduodami namai, parduodami butai. Tarpininkavimo paslaugos perkant ar parduodant nekilnojamą turtą. Nekilnojamo turto brokeri...

Prekyba nekilnojamu turtu

Gyvenamųjų pastatų pardavimas Vilniuje, nauji butai pardavimui, naujos statybos kotedžai pardavi...

Teisinė pagalba perkant nekilnojamą turtą

NKT sutarčių rengimas, nekilnojamo turto sutarčių analizė, teisininko paslaugos perkant nekilnojamą tu...