Nuo ko pradėti statybą

2012-06-05 18:27   Peržiūros : 17637   Spausdinti


Nuo ko pradėti statybąNuosavo namo statybos procesą reglamentuoja nemažai dokumentų. Privačiam statytojui nebūtina visus juos perprasti. Užtenka žinoti kelis esminius, svarbesnius reikalavimus.

Namas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • Būtų mechaniškai atsparus ir patvarus, kad apkrovos, galinčios namą veikti statybos ir naudojimo metu, nesukeltų namo arba jo dalies griūties, didesnių deformacijų nei leistinos, nepadarytų žalos kitoms namo dalims, įrenginiams, sumontuotai įrangai.
  Kad kilus gaisrui namo laikančios konstrukcijos tam tikrą laiką galėtų išlaikyti jas veikusias dėl gaisro atsiradusias apkrovas; kad būtų apribota gaisro kilimo galimybė ir ugnies bei ūmų plitimas name, taip pat gaisro plitimas į gretimus statinius; name esantys žmonės galėtų saugiai išeiti iš jo;
  Atitiktų higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, t.y. būtų nepažeistos name ar prie jo būnančių žmonių higienos sąlygos ir nekiltų grėsmė žmonių sveikatai dėl kenksmingų dujų išskyrimo ar jų buvimo ore, vandens ar dirvožemio taršos, nuotėkų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų netinkamo šalinimo namo konstrukcijų ar namo vidaus drėgmės;
 • Kad namą naudojant ar prižiūrint būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, nudegimo, sužeidimo ar sužalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos;
 • Kad name ar prie jo būnančių žmonių girdimas triukšmas nekenktų jų sveikatai, leistų miegoti, ilsėtis ir dirbti normaliomis sąlygomis;
 • Atitiktų energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo reikalavimus, t.y., kad naudojamos šiluminės energijos kiekis, atsižvelgiant į vietovės ir klimato sąlygas nebūtų didesnis už reikiamą (t.y. apskaičiuotą pagal higienos normų ir namo ar jo patalpų paskirties reikalavimus);
 • Architektūra būtų tokia, kad derėtų prie kraštovaizdžio, namo išorės ir vidaus erdvės meninės išraiškos sprendimai tarpusavyje būtų suderinti, atitiktų namo paskirtį ir jo konstrukcijų bei statybos darbų vykdymo technines galimybes.


Vadinamuosius statinio pagrindinius reikalavimus ir techninius parametrus, taip pat statytojo, projektuotojo, rangovo, savivaldybės ir valstybinių institucijų veiksmus reglamentuoja Teritorijų planavimo, Statybos ir kiti įstatymai, poįstatyminiai dokumentai, higienos normos ir normatyviniai statybos techininiai reglamentai. Pažvelgus į juos visus, paaiškėja, kad statytojas gali pasirinkti vieną iš dviejų statybos scenarijų: statyti mažą gyvenamąjį namą arba didesnį.

Paprastesnė ir lengvesnė yra mažojo namo statyba. Norint pasistatyti didesnį kaip 80 kv.m. ploto (pagal sienų išorės matmenis) namą, teks nueiti standartinį kelią.


1 žingsnis

Nuosavo namo statytojui reikia turėti žemės sklypą - Žemės ir kito nekilnojamo turto kadastro ir registro įmonės pažymą, patvirtinančią, kad sklypas priklauso statytojui nuosavybės arba nuomos teise. Jei žemės sklypas yra vietovėje, kuriai nėra parengtas ir patvirtintas detalusis planas, tai statytojas privalės pats jį užsakyti projektavimo (planavimo) įmonėje. Informaciją apie galiojančius dateliuosius planus ir naujų planų rengimo reikalavimus galima sužinoti savivaldybėje vyriausiojo architekto tarnyboje arba iš Teritorijų planavimo įstatymo ir Detaliųjų planų rengimo taisyklių. Statytojas privalo turėti notaro patvirtintą bendrasavininkų sutikimą, jei žemės valda, kurioje planuojama statyba, priklauso keliems savininkams. Šie darbai yra teisinė būsimojo namo ir jo priklausinių (toliau - namo) bazė, toliau prasideda projektavimo etapui reikalingų dokumentų rinkimas.

2 žingsnis

Prieš pradedant rengti techninį projektą statytojas privalo gauti statinio projektavimo techninių ir specialiųjų sąlygų sąvadą. Jį išduoda savivaldybės vyriausiojo architekto tarnyba. Projektavimo techninėssąlygose suformuluoti privalomi reikalavimai: prisijungti būsimojo namo inžinerinės sistemas ir susiekimo komunikacijas prie inžinerinių ir gatvių (kelių) tinklų arba tuos tinklus ir komunikacijas nutiesti. Projekto specialiosios sąlygos yra valstybės institucijų ir savivaldos institucijų reikalavimai, kurie priklauso nuov statinio ir jo sklypo vietos bei aplinkos. Specialiosiomis sąlygomis laikomi ir detaliojo plano reikalavimai.

Savivaldybė išnagrinėja statytojo prašymą ir nusprendžia, ar gali būti rengiamas namo projektas ir kokios projektavimo sąlygas reika nustatyti. Projektavimo sąlygų savivaldybė privalo išduoti per 20 darbo arba per dienų, nuo prašymo gavimo, pranešti statytojui motyvus, dėl kurių šis sąvadas neišduodamas.

Savivaldybė negali reikalauti, kad statytojas ar projektuotojas pats susirinktų reikiamas projektavimo sąlygas. Statytojas turi teisę susipažinti su projektavimo sąlygų sąvado projektu. Jei statytojas neatvyko susipažinti, projektavimo sąlygų sąvado projektas laikomas suderintu. Jei statytojas nesutinka su projekte ar sąvadę patvirtintomis sąlygomis, jis gali per 10 kalendorinių dienų apskųsti merui. Valdininkų ir institucijų sprendimusgali pakeisti teismas. Projektavimo sąlygos galioja, kol galioja statybos leidimas, tačiau jų galiojimas baigiasi, jei per 3 metus statybos leidiams nebuvo gautas.

3 žingsnis

Pagal projektavimo sąlygas daromas techninis projektas, kurį rengia profesionalus projektuotojas. Jei namas yra sudėtingas, tai rengiamas ir darbo projektas. Darbo projekte, detalizuojami techninio projekto sprendimai. Techninis projektas yra profesionalus projektuotojo parengtas ir statytojo sumanyma atspindintis dokumentas. Pagal techninį projektą parenkamas statybos darbų rangovas, gaunamas leidimas statyti, pagal jį namas yra statomas, pripažįstamas tinkamu naudoti ir teisiškai įregistruojamas.

4 žingsnis

Parengus namo projektą jis teikaimas savivaldybės Nuolatinei statybos komisijai patikrinti. Patikrinus projektą, ši komisija rekomenduoja išduoti (arba neišduoti) leidimą statybai.

5 žingsnis

Leidimą statyti išduoda savivaldybės administracija. Norint gauti statybos leidimą, reikia pateikti prašymą ir dokumentus, nurodytus Statybos įstatymo 23 straipsnio 6 dalyje ir statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 "Statybos leidimas" 15 punkte. Tokiu būdu kartu su prašymu reikia pateikti:

 • Statinio projektą;
 • Žemės sklypo nuosavybės teisę, ar kitą valdymo teisę patvirtinantį dokumentą;
  Statinio (sklypo) bendraturčių sutikimą;
 • Dokumentą dėl statinio statybos techninio prižiūrėtojo paskyrimo.


Savivaldybės administracija leidimą išduoda per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo. Jei pateiktieji dokumentai netenkina nustatytų reikalavimų, statytojas per 10 dienų raštu yra informuojamas apie atsisakymą išduoti leidimą. Ginčus dėl leidimų statyti sprendžia teismas .

Leidimas statyti (rekonstruoti, remontuoti) galioja 10 metų. Leidimą statyti namą gali panaikinti tik teismas. Be to, statybos leidimas netenka galios kai:

Nustatyta tvarka paimamas žemės sklypas ar jo dalis visuomenės reikmėms:

 • Kai teismas nusprendė, kad leidimas statybai buvo išduotas pažeidžiant įstatymus ar nustatytą tvarką, arba kai statinio statyba nebuvo pradėta per 3 metus nuo leidimo išdavimo dienos

Lengvesnis kelias

Pasirengimo statybos darbams procedūros yra supaprastinamos, kai statytojas rengiasi statyti mažą namą.

Statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.01.07:2002 "Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" nustatytos tokios lengvatos:

 • Statinio projektavimo sąlygų sąvadas privalomas tik tais atvejais, kai sklypo inžinieriai tinklai ar statinio inžinerinės sistemos prijungiamos prie komunalinių ar vietos inžinerinių tinklų, esančių už sklypo ribos bei įvažiavimai į sklypą prijungiami prie viešojo naudojimo kelių (gatvių);
 • Rengiamas sumažintos sudėties statinio projektas (projekto schema);

Tais atvejais, kai projektavimo sąlygų sąvadas neprivalomas, projektą patikrina ir statybos leidimą išduoda savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo, be statinio projekto patikrinimo Nuolatinės statybos komisijoje.

Koks namas mažas?

Gyvenamasis namas mažu laikomas, kai jo visų patalpų, kurios yra tarp išorinių sienų ribų, bendras plotas ne didesnis kaip 80 kv.m. Į bendrą plotą neįeina balkonų, verandų, karnizų, išsikišusių namo dalių plotas.

Mažas nams negali būti aukštesnis kaip 8,5 m. aukščio. Aukštis skaičiuojamas nuo išlyginto žemės paviršiaus lygio iki statinio stogo kraigo viršaus ar plokščiojo stogo dangos ties parapetu vidutinio lygio. Neįskaičiuojami virš stogo išsikišantys kaminai, dūmtraukiai, vėdinimo kanalai, antenos, parapetai, priešgaisrinės sienos.

Reikia neviršyti sklypo užstatymo ploto, leistino normų, ir išlaikyti atstumus tarp statinių bei sklypo ribų. Namo priklausinius statyti ne didesnius kaip 50 kv.m. ir ne aukštesnius kaip 8,5 m.

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko pavaduotojas Vaclas Leonavičius


--------------------------------------------------------------------------------


Jei statytoją domina čia nepaminėtos detalės, visas procedūrų ir reikalavimų aprašymas, reikėtų susipažinti su įstatymais, reglamentais, taisyklėmis, tvarkomis. Visus juos galima rasti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos tinklalapyje http://www.vtpsi.lt/

Tik įveikęs šį kelią statytojas gali judėti toliau.

"Verslo žinios"


Kategorijos: Individualūs namai (tema), Nekilnojamas turtas, Nekilnojamo turto skelbimai

Statybos verslo perspektyvos Statybos verslo perspektyvos

Kiek statybos verslą gali pakeisti korona viruso epidemija ir kiek Lietuvos statybinė rinka kinta natūraliai?

Perkamo buto likvidumas Perkamo buto likvidumas. Kaip jį įvertinti?

Vilniaus plėtros perspektyva ir gyvenamoji statyba. Kaip įvertinti, ar perkamas būstas ateityje bus patrauklus kitiems pirkėjams, ar jis nenuvertės?

Nauji butai Vilniuje Nauji butai Vilniuje

Ieškantiems būsto, kaip visada išlieka aktualus klausimas - pirkti senos ar naujos statybos butą Vilniuje ir kokioje vietoje.

Aplinka ir sveikata Gyvenamoji aplinka ir sveikata

Gyvenamosios aplinkos ir sveikatos sąveika yra sudėtinga ir kompleksinė. Šią temą nagrinėja Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros katedros tyrėjai.

Sklypas namo statybai Sklypas namo statybai – koks, kur, už kiek

Patarimų, kaip išsirinkti žemės sklypą namo statybai, rasite daug ir įvairių. Norime atkreipti dėmesį į retokai aptariamus žemės sklypo kriterijus ir jų įtaką statybos kaštams.

Ką reiškia nekilnojamo turto statusas kūrybinės dirbtuvės? Ką reiškia nekilnojamo turto statusas kūrybinės dirbtuvės?

Naujos statybos daugiabučiuose dėl nepakankamo apšvietimo kai kurie butai netenkina gyvenamosios paskirties patalpų apšvietimo reikalavimų, todėl parduodami kaip kūrybinės dirbtuvės. Ką tai reiškia? Teisininko ir NT eksperto komentaras.

Pirmas žingsnis norint įteisinti naudojamą žemės sklypą - kadastriniai matavimai. Kadastras-sklypo suformavimas, paskirties keitimas ir įteisinimas: kaip tą atlikti?

Jūs esate žemės sklypo bendrasavininkis ir norite savo dalį parduoti, dovanoti ar įkeisti. Turite sklypą, kurį norite padalinti į mažesnius ir pakeisti jų naudojimo paskirtį. Ketinate statytis namą žemės ūkio paskirties žemėje? Sitaucijų gali būti daug. Kokie pagrindiniai jų sprendimo žingsniai?Kadastriniai matavimai

Nauji butai su daline apdaila Kaune Nauji butai su daline apdaila Kaune

Į ką atkreipti dėmesį renkantis butą su daline apdaila, kiek kainuoja įsirengti dalinės apdailos butą?

Naujos statybos butai Kaune Naujos statybos butai Kaune

Kauno naujų butų rinka pasižymi augimu, 2018 metais Kaune gyvenamoji statyba plėtojama net 30-yje naujų projektų. Daugiausia naujų butų pastatoma centrinėje Kauno dalyje, didėja visiškai įrengtų butų pasiūla ir paklausa.

Naujos statybos butai Vilnaius Naujamiestyje ant Vilnios terasos šlaito Naujos statybos butai Naujamiestyje

Naujų statybų Vilniaus Naujamiestyje apžvalga.

Kauno Žaliakanio terasos Patraukliausi Kauno rajonai

Geriausi Kauno rajonai, kaip pasirinkti, kur gyventi Kaune?

Naujos statybos butai Vilniaus centre Naujos statybos butai Vilniaus centre

Mieste gyvenant reikia gyventi miestietišką gyvenimą, o tikrasis miesto gyvenimas visada verda centre. Todėl neabejotina, kodėl viso pasaulio dižiuosiuose miestuose geidžiamiausias ir brangiausias būstas yra centre.

Naujos statybos butai su daline apdaila Naujos statybos butai su daline apdaila Vilniuje

Butas su daline apdaila: kokie privalumai ir trūkumai perkant naujos statybos butą su daline apdaila Vilniuje?

Naujos statybos butai Vilniuje Naujos statybos butai Vilniuje

Patraukliausi naujos statybos objektai bei rajonai.

stogo dengimas Investicijos į namo statybą, kurios neatsiperka parduodant

Renkantis sklypą ir planuojant statybą verta žinoti, kokios pagrindinės investicijos namą parduodant atsiperka ir kokios neatsiperka.

Gyvenamosios statybos tendencijos Gyvenamosios statybos tendencijos

Gyventojų apklausa dėl naujo būsto įsigijimo rodo tas pačias rinkos tendencijas, bet išryškino ir naujų. Tradiciškai svarbiausiu kriterijumi įsigyjant naują būstą yra kaina, bet ryškėja perkančiųjų būstą dėmesys infrastruktūrai, norintys keisti būstą pirmenybę teikia jo ekonomiškumui, daugėja pageidaujančių gyventi individualiame name.

Vidaus apdaila Galimi naujo buto vidaus apdailos tipai

Trys galimi naujo buto apdailos pasirinkimai, kiekvieno jų pliusai ir minusai, apdailos kainos.

 
 
Temą atitinkančios įmonės

Vilnius


1 2 3 4 5 6 7 ... 27
Tarpininkavimas išnuomojant, parduodant ir perkant komercinį ir gyvenamąjį nekilnojamąjį turtą. Nekilnojamojo ir kilnojamojo turto ir verslo vertinimas.
Geležinio Vilko g. 18a, Vilnius
Telefonas: +370-5-2109700, El. paštas: lithuania@ober-haus.com

Kalvarijų g. 143, Vilnius
Telefonas: +370-5-2664501, El. paštas: info@lofttown.lt

Gedimino pr. 45-5, Vilnius
Telefonas: +370-5-2473917, El. paštas: info@ambrainvesticijos.lt

Jogailos g. 4, Vilnius
Telefonas: +370-687-81010

Upės g. 5, Vilnius
Mobilus: +370-693-01180, El. paštas: info@aurumapartamentai.lt

Ateities g. 15, Vilnius
Telefonas: +370-5-2737191

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Telefonas: +370-5-2363526

Jogailos g. 4, Vilnius
Telefonas: +370-2661266, El. paštas: info@balticred.com

Konstitucijos pr. 23, Vilnius
Mobilus: +370-611-33331, El. paštas: vertinimas@capital.lt

Gynėjų g. 16, Vilnius
Telefonas: +370-45-401603, Mobilus: +370-656-31403
1 2 3 4 5 6 7 ... 27
Agnė Ustinovičienė, advokatų kontoros TRINITI advokatė Ar nepilnametis privalo mokėti NT mokestį?

Atsako Agnė Ustinovičienė, advokatų kontoros TRINITI advokatė

daugiau
Mindaugas Samkus, Valstybės įmonės Registrų centras atstovas Kaip įregistruoti patalpų nuomos sutartį?

Atsako Mindaugas Samkus, Valstybės įmonės Registrų centras atstovas

daugiau
Daiva Mikalauskienė Ar galima nusipirkti į mano žemę įsiterpusį valstybinės žemės sklypą?

Atsako Daiva Mikalauskienė, Nacionalinės žemės tarnybos Žemės tvarkymo ir administravimo departamento Žemės tvarkymo skyriaus vedėja

daugiau
Kompanijų produktai
oberhaus busto vertinimas
Būsto vertinimas

Nekilnojamo turto turto vertinimas, turto tinkos vertės n...

Patalpų pardavimas
Patalpų pardavimas

Patalpos pardavimui, patalpos,

Sklypas prestižinėje vietoje Trakų r. 560000.0 LTL
Sklypas NT vystymui, namų kvartalui plėtoti - prestižinėje vietoje Trakų r.

Žemės sklypas Trakų rajone, arti ežerų, miško, 2,8 ha.

Teisinės konsultacijos nekilnojamo turto klausimais

Nekilnojamo turto sutartys, investicijos į nekilnojamą tu...

GEOTERMINIS ŠILDYMAS
Geoterminis šildymas

Individualiems namams

Nekilnojamo turto pardavimas

Parduodami namai, parduodami butai. Tarpininkavimo paslaugos perkant ar parduodant nekilnojamą turtą. Nekilnojamo turto brokeri...

Prekyba nekilnojamu turtu

Gyvenamųjų pastatų pardavimas Vilniuje, nauji butai pardavimui, naujos statybos kotedžai pardavi...

Teisinė pagalba perkant nekilnojamą turtą

NKT sutarčių rengimas, nekilnojamo turto sutarčių analizė, teisininko paslaugos perkant nekilnojamą tu...