Buto nuomos sutarties šablonas

2021-09-12 22:19   Peržiūros : 81   Spausdinti


Buto nuomos sutarties pavyzdys


GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIS

[data]

[vieta]

Vardas Pavardenis (toliau sutartyje – Nuomotojas), a.k. [kodas], gyvenantis (-i) adresu [adresas], viena šalis.

Vardė Pavardenė (toliau sutartyje – Nuomininkas), a.k. [kodas] gyvenantis (-i) adresu [adresas], kita šalis.

Abi šalys sudarė šią nuomos sutartį:


1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia sutartimi Nuomotojas suteikia Nuomininkui laikinai, nuomos terminui, naudotis ir valdyti už mokestį gyvenamąsias patalpas – butą, gyvenamosios paskirties, esantį adresu [adresas], kurio unikalus numeris [numeris], plotas [skaičius] kv.m.. (toliau sutartyje - butas), o Nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį.

1.2. Nuomininkas moka Nuomotojui už buto nuomą [suma] ([suma žodžiais]) Lt.

1.3. Nuomininkas kiekvieną mėnesį moka Nuomotojui nuomos, buto komunalinių ir kitų paslaugų mokesčius, pagal pateiktas sąskaitas. Sąskaitos duomenys: [sąskaitos duomenys].

2. MOKĖJIMŲ IR ATSISKAITYMŲ PAGAL SUTARTĮ TVARKA

2.1. Nuomininkas kiekvieną mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 15 dienos, sumoka Nuomotojui mėnesinį nuomos mokestį.

2.2. Nuomininkas kiekvieną mėnesį apmoka buto komunalinių ir kitų paslaugų mokesčius už praėjusį mėnesį, pagal apskaitos prietaisų parodymus bei pateiktas sąskaitas.

2.3. Pasibaigus šios sutarties terminui ar nutraukus ją prieš terminą, Nuomininkas sumoka visas Nuomotojui pagal šią sutartį mokėtinas sumas per 15 (penkiolika) dienų nuo sutarties termino pasibaigimo ar sutarties nutraukimo dienos bei susidariusius įsiskolinimus

2.4. Sutarties pasirašymo dieną Nuomininkas privalo sumokėti Nuomotojui [skaičius] ([skaičius žodžiais]) mėn. nuomos dydžio užstatą, kurio [skaičius] Lt sumos yra įmoka už pirmąjį mėnesį,  o likusi suma – yra užstatas, kuris, jeigu Nuomininkas laikosi visų įsipareigojimų gali būti užskaitytas už paskutinį nuomos mėnesį. Nuomininkui vėluojant atlikti einamuosius mokėjimus, užstatas į nuompinigius neįskaitomas.

3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Pagal šią sutartį Nuomotojas įsipareigoja:

3.1.1. [data] perduoti Nuomininkui šios sutarties 1.1. punkte nurodytą butą. Butas perduodamos dalyvaujant abiem šalims ar jų įgaliotiems atstovams, kurie sudaro ir pasirašo buto perdavimo-priėmimo aktą (Priedas Nr1).

3.1.2. pasibaigus nuomos sutarties terminui arba nutraukus šią sutartį, priimti iš Nuomininko nuomojamą butą sudarant perdavimo-priėmimo aktą;

3.1.3. atlyginti Nuomininkui jo turėtas būtinąsias (pagrįstas dokumentais) nuomojamų buto pagerinimo išlaidas, padarytas raštišku Nuomotojo leidimu. Kai pagerinimai padaryti be Nuomotojo sutikimo arba šalys susitaria, jog Nuomininko buto pagerinimo išlaidos nebus atlyginamos, Nuomininkas neturi teisės į išlaidų, susijusių su buto pagerinimu, kompensavimą;

3.2. Pagal šią sutartį Nuomininkas įsipareigoja:

3.2.1. laikytis bute ir visoje Nuomotojo teritorijoje vidaus darbo tvarkos, priešgaisrinės apsaugos, aplinkos apsaugos. Nuomininkas atsako už šių taisyklių bei normų nesilaikymo pasekmes ir atlygina dėl to atsiradusią žalą;

3.2.2. be Nuomotojo raštiško sutikimo nesubnuomoti buto ar jų dalies. Nuomotojo atsisakymas duoti sutikimą Nuomininkui subnuomuoti butą turi būti motyvuotas;

3.2.3. be Nuomotojo raštiško sutikimo neperleisti šia sutartimi įgytų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims, neįkeisti nuomos teisės ar kitaip jos nesuvaržyti;

3.2.4. be Nuomotojo raštiško leidimo neperplanuoti ir nepertvarkyti buto ar jo dalies;

3.2.5. suderinus su Nuomotoju, savo lėšomis atlikti buto bei vidaus inžinierinių tinklų priežiūrą ir einamąjį remontą.

3.2.6. pilnai atlyginti Nuomotojui nuostolius, susijusius su buto pabloginimu, jeigu tai įvyksta dėl Nuomininko kaltės;

3.2.7. ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki šios sutarties galiojimo termino pasibaigimo, raštu pranešti Nuomotojui apie paliekamą butą;

3.2.8. pasibaigus šios sutarties terminui arba ją nutraukus prieš terminą, per dvi darbo dienas perduoti Nuomotojui butą remiantis perdavimo-priėmimo aktu (Priedas Nr. 1).

3.2.9. laiku mokėti Nuomotojui nuompinigius už naudojimąsi butu ir komunalinių bei kitų paslaugų mokesčius.

3.2.10. Šalių susitarimu, Nuomotojas, perspėjęs prieš 24 val. Nuomininką ir geranoriškai suderinęs laiką su Nuomininku, turi teisę aprodyti Nuomininko nuomojamą buto dalį tretiesiems asmenims nuomos ar buto pardavimo tikslais.

 

4. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO TVARKA


4.1. Butas išnuomojamas nuo [data] dienos iki [data].

4.2. Kiekviena sutarties šalis turi teisę nutraukti šią sutartį raštu įspėjusi apie tai kitą šalį prieš tris mėnesius. Nuomotojui pranešus apie sutarties nutraukimą prieš mėnesį, Nuomotojas sumoka  1 (vieno) mėn. nuomos dydžio baudą.

4.3. Nuomotojas turi teisę vienašališkai ir neatlygintinai nutraukti šią sutartį nesilaikant 4.2. punkte nurodyto įspėjimo termino, jeigu:

4.3.1. Nuomininkas naudojasi daiktu ne pagal sutartį ar daikto paskirtį;

4.3.2. Nuomininkas tyčia ar dėl neatsargumo blogina daikto būklę;

4.3.3. Nuomininkas bent vieną mėnesį pilnai nesumoka nuomos ir kitų mokesčių pagal sutartį;

4.3.4. Nuomininkas nevykdo vidaus inžinierinių tinklų priežiūros ir nedaro einamojo remonto arba nedaro kapitalinio nuomojamų patalpų remonto, kurį jis privalo daryti remiantis atskiru rašytiniu šalių susitarimu;

4.3.5. Nuomininkas blogina buto ar jame esančių inžinierinių tinklų būklę.

4.4. Nuomininkas turi teisę nutraukti šią Sutartį nesilaikant 4.2. punkte nurodyto įspėjimo termino, jeigu:

4.4.1. Nuomotojas neperduoda buto Nuomininkui arba kliudo naudotis juo pagal jų paskirtį ir šios sutarties sąlygas;

4.4.2. Perduotas butas yra su trūkumais, kurie Nuomotojo nebuvo aptarti ir Nuomininkui nebuvo žinomi, o dėl šių trūkumų jo neįmanoma naudoti pagal paskirtį ir šios sutarties sąlygas. Nuomininkui sužinojus apie šio buto trūkumus ir per protingą terminą nepasinaudojus teisę nutraukti nuomos sutartį, vėliau šiuo pagrindu nutraukti sutartį prieš terminą, nesilaikant sutarties 4.2. punkte nurodyto įspėjimo termino, Nuomininkas negali;

4.5. Nuomininkui nutraukus šią sutartį anksčiau termino, užstatas lieka Nuomotojui.

4.6. Sutarties šalys turi teisę nutraukti šią sutartį bendru sutarimu, sudarant papildomą sutarties protokolą, ir nesilaikant sutarties 4.2. punkte nurodyto įspėjimo termino.

 

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Nuomininkas atlygina Nuomotojui dėl nuomojamų patalpų pabloginimo atsiradusius nuostolius, išskyrus tuos atvejus, kai įrodo, kad daiktas pablogėjo ne dėl jo kaltės.

5.2. Nuomininkas moka Nuomotojui 0,03 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos nuomos ar kitų mokesčių pagal šią sutartį, sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

5.3. Pasibaigus nuomos sutarčiai arba ją nutraukus anksčiau numatyto termino, Nuomininkas perduoda Nuomotojui butą ne blogesnės  būklės, kaip sudarant nuomos sutartį.

5.4. Nuomotojas neatsako už nuomojamų patalpų apsaugą ir jose esančias materialines vertybes.

5.5. Sutarties šalis atleidžiama nuo atsakomybės už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad šių įsipareigojimų nebuvo galima įvykdyti dėl “force majeure” aplinkybių, kurių sutarties sudarymo momentu ši šalis negalėjo numatyti ir kurių ji negalėjo išvengti ar įveikti. Nustatant “force majeure” aplinkybes, taikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 nuostatos (V.Ž. 19960719 Nr.68)

5.6. Šalis, prašanti atleisti nuo atsakomybės, sužinojusi apie force majeure aplinkybę bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui, kuo skubiau turi pranešti kitai šaliai apie susidariusią situaciją. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba, jeigu apie ją laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi įsipareigojimų nevykdanti šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

 

1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši sutartis įsigalioja ir teisines pasekmes šalims sukelia nuo jos pasirašymo dienos.

1.2. Jeigu pasibaigus sutarties terminui Nuomininkas daugiau kaip dešimt dienų toliau naudojasi turtu, o Nuomotojas tam neprieštarauja, laikoma, kad sutartis tapo neterminuota, kurią galima nutraukti šios sutarties nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

1.3. Nuomininkas, tvarkingai vykdęs visus, pagal šia nuomos sutartį prisiimtus įsipareigojimus, pasibaigus sutarties terminui turi pirmenybės teisę palyginti su kitais asmenimis atnaujinti sutartį. Sudarant naują nuomos sutartį naujam terminui, jos sąlygos šalių susitarimu gali būti pakeistos.

1.4. Sutartis gali būti pakeista arba papildyta tik raštišku abiejų šalių susitarimu.

1.5. Sutarties priedas Nr. 1 yra neatskiriama sutarties dalis.

2. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

 

Nuomotojas: Nuomininkas:

 

 

 

Priedas Nr.1

Prie [data] sutarties, Nr. [numeris]

BUTO PRĖMIMO - PERDAVIMO AKTAS

[data]

Vardas Pavardenis (toliau sutartyje – Nuomotojas), a.k. [kodas], gyvenantis (-i) adresu [adresas], perdavė, o Vardė Pavardenė (toliau sutartyje – Nuomininkas), a.k. [kodas] gyvenantis (-i) adresu [adresas], priėmė.

1. Nuomos teise valdyti ir naudoti  gyvenamąsias patalpas, esančias  [adresas] adresu, kurio unikalus numeris [numeris], plotas [skaičius] kv.m.. Šalys pareiškia, kad butas tvarkingos ir tinkamos naudoti gyvenamajai paskirčiai ir kitokių pastabų neturi.

Bute paliekami:

[visų daiktų apibūdinimas].

Vandens skaitiklių parodymai [skaičius]

Elektros skaitiklių parodymai [skaičius]

Papildomos pastabos:

Komunalinės paslaugos, internetas ir šildymo kaštai skaičiuojami proporcingai nuomojamam plotui pagal adreso butui pateiktas tarnybų sąskaitas.

Nuomotojas: Nuomininkas:


 


 

 

 


Kategorijos: Nekilnojamas turtas

Buto nuomos sutarties šablonas

Buto nuomos sutarties pavyzdys, buto nuomos sutartis, nuomos sutartis buto, buto nuomos sutartis su fiziniu asmeniu

Buto nuomos sutartis Buto nuomos sutartis

Buto nuoma, buto nuomos sutartis, butu nuomos sutartis, nuomos sutartis buto, buto nuomos sutartis su fiziniu asmeniu

Statybos verslo perspektyvos Statybos verslo perspektyvos

Kiek statybos verslą gali pakeisti korona viruso epidemija ir kiek Lietuvos statybinė rinka kinta natūraliai?

Perkamo buto likvidumas Perkamo buto likvidumas. Kaip jį įvertinti?

Vilniaus plėtros perspektyva ir gyvenamoji statyba. Kaip įvertinti, ar perkamas būstas ateityje bus patrauklus kitiems pirkėjams, ar jis nenuvertės?

Nauji butai Vilniuje Nauji butai Vilniuje

Ieškantiems būsto, kaip visada išlieka aktualus klausimas - pirkti senos ar naujos statybos butą Vilniuje ir kokioje vietoje.

Aplinka ir sveikata Gyvenamoji aplinka ir sveikata

Gyvenamosios aplinkos ir sveikatos sąveika yra sudėtinga ir kompleksinė. Šią temą nagrinėja Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros katedros tyrėjai.

Sklypas namo statybai Sklypas namo statybai – koks, kur, už kiek

Patarimų, kaip išsirinkti žemės sklypą namo statybai, rasite daug ir įvairių. Norime atkreipti dėmesį į retokai aptariamus žemės sklypo kriterijus ir jų įtaką statybos kaštams.

Ką reiškia nekilnojamo turto statusas kūrybinės dirbtuvės? Ką reiškia nekilnojamo turto statusas kūrybinės dirbtuvės?

Naujos statybos daugiabučiuose dėl nepakankamo apšvietimo kai kurie butai netenkina gyvenamosios paskirties patalpų apšvietimo reikalavimų, todėl parduodami kaip kūrybinės dirbtuvės. Ką tai reiškia? Teisininko ir NT eksperto komentaras.

Pirmas žingsnis norint įteisinti naudojamą žemės sklypą - kadastriniai matavimai. Kadastras-sklypo suformavimas, paskirties keitimas ir įteisinimas: kaip tą atlikti?

Jūs esate žemės sklypo bendrasavininkis ir norite savo dalį parduoti, dovanoti ar įkeisti. Turite sklypą, kurį norite padalinti į mažesnius ir pakeisti jų naudojimo paskirtį. Ketinate statytis namą žemės ūkio paskirties žemėje? Sitaucijų gali būti daug. Kokie pagrindiniai jų sprendimo žingsniai?Kadastriniai matavimai

Nauji butai su daline apdaila Kaune Nauji butai su daline apdaila Kaune

Į ką atkreipti dėmesį renkantis butą su daline apdaila, kiek kainuoja įsirengti dalinės apdailos butą?

Naujos statybos butai Kaune Naujos statybos butai Kaune

Kauno naujų butų rinka pasižymi augimu, 2018 metais Kaune gyvenamoji statyba plėtojama net 30-yje naujų projektų. Daugiausia naujų butų pastatoma centrinėje Kauno dalyje, didėja visiškai įrengtų butų pasiūla ir paklausa.

Naujos statybos butai Vilnaius Naujamiestyje ant Vilnios terasos šlaito Naujos statybos butai Naujamiestyje

Naujų statybų Vilniaus Naujamiestyje apžvalga.

Kauno Žaliakanio terasos Patraukliausi Kauno rajonai

Geriausi Kauno rajonai, kaip pasirinkti, kur gyventi Kaune?

Naujos statybos butai Vilniaus centre Naujos statybos butai Vilniaus centre

Mieste gyvenant reikia gyventi miestietišką gyvenimą, o tikrasis miesto gyvenimas visada verda centre. Todėl neabejotina, kodėl viso pasaulio dižiuosiuose miestuose geidžiamiausias ir brangiausias būstas yra centre.

Naujos statybos butai su daline apdaila Naujos statybos butai su daline apdaila Vilniuje

Butas su daline apdaila: kokie privalumai ir trūkumai perkant naujos statybos butą su daline apdaila Vilniuje?

Naujos statybos butai Vilniuje Naujos statybos butai Vilniuje

Patraukliausi naujos statybos objektai bei rajonai.

stogo dengimas Investicijos į namo statybą, kurios neatsiperka parduodant

Renkantis sklypą ir planuojant statybą verta žinoti, kokios pagrindinės investicijos namą parduodant atsiperka ir kokios neatsiperka.

Gyvenamosios statybos tendencijos Gyvenamosios statybos tendencijos

Gyventojų apklausa dėl naujo būsto įsigijimo rodo tas pačias rinkos tendencijas, bet išryškino ir naujų. Tradiciškai svarbiausiu kriterijumi įsigyjant naują būstą yra kaina, bet ryškėja perkančiųjų būstą dėmesys infrastruktūrai, norintys keisti būstą pirmenybę teikia jo ekonomiškumui, daugėja pageidaujančių gyventi individualiame name.

Vidaus apdaila Galimi naujo buto vidaus apdailos tipai

Trys galimi naujo buto apdailos pasirinkimai, kiekvieno jų pliusai ir minusai, apdailos kainos.

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 44
Patalpų, biurų nuoma Klaipėdoje.Prekybinės įrangos pardavimas.
Artojo g. 3, Klaipėda
Telefonas: +370-680-23779, Mobilus: +370-680-23779, El. paštas: info@klaipedoskp.lt
Naujos statybos butai Kauno centre "Žaliakalnio terasos"
Savanorių pr. 276, Kaunas
Telefonas: +370-698-12262, El. paštas: info@zaliakalnioterasos.lt
1 2 3 4 5 ... 44
Agnė Ustinovičienė, advokatų kontoros TRINITI advokatė Ar nepilnametis privalo mokėti NT mokestį?

Atsako Agnė Ustinovičienė, advokatų kontoros TRINITI advokatė

daugiau
Mindaugas Samkus, Valstybės įmonės Registrų centras atstovas Kaip įregistruoti patalpų nuomos sutartį?

Atsako Mindaugas Samkus, Valstybės įmonės Registrų centras atstovas

daugiau
Daiva Mikalauskienė Ar galima nusipirkti į mano žemę įsiterpusį valstybinės žemės sklypą?

Atsako Daiva Mikalauskienė, Nacionalinės žemės tarnybos Žemės tvarkymo ir administravimo departamento Žemės tvarkymo skyriaus vedėja

daugiau
Kompanijų produktai
„Klaipėdos koop. prekyba” siūlo: sandėliavimo patalpų nuomą 100+820 kv.m. ir prekybinę įrangą

„Klaipėdos koop. prekyba” siūlo: sandėliavimo patalpų nuo...

oberhaus busto vertinimas
Būsto vertinimas

Nekilnojamo turto turto vertinimas, turto tinkos vertės n...

Patalpų pardavimas
Patalpų pardavimas

Patalpos pardavimui, patalpos,

Sklypas prestižinėje vietoje Trakų r. 560000.0 LTL
Sklypas NT vystymui, namų kvartalui plėtoti - prestižinėje vietoje Trakų r.

Žemės sklypas Trakų rajone, arti ežerų, miško, 2,8 ha.

Teisinės konsultacijos nekilnojamo turto klausimais

Nekilnojamo turto sutartys, investicijos į nekilnojamą tu...

GEOTERMINIS ŠILDYMAS
Geoterminis šildymas

Individualiems namams

Nekilnojamo turto pardavimas

Parduodami namai, parduodami butai. Tarpininkavimo paslaugos perkant ar parduodant nekilnojamą turtą. Nekilnojamo turto brokeri...

Prekyba nekilnojamu turtu

Gyvenamųjų pastatų pardavimas Vilniuje, nauji butai pardavimui, naujos statybos kotedžai pardavi...

Teisinė pagalba perkant nekilnojamą turtą

NKT sutarčių rengimas, nekilnojamo turto sutarčių analizė, teisininko paslaugos perkant nekilnojamą tu...