Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 "Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" patvirtinimo" pakeitimo

2009-01-27 10:25   Peržiūros : 2421   Spausdinti


LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S

Dėl aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 242 " Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 "Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" patvirtinimo" pakeitimo

2009 m. sausio 8 d. Nr. D1-8
Vilnius Valstybės žinios,2009 01 17,Nr. 6-189
Įsigalioja nuo 2009 01 18

1. P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka", patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 242 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" patvirtinimo" (Žin., 2002, Nr. 60-2475; 2003, Nr. 122-5551; 2006, Nr. 68-2524), ir išdėstau 17.6 punktą taip:

„17.6. daugiabučiai namai pripažįstami tinkamais naudoti, kai juose:

17.6.1. įstatyti langai, palangės ir įėjimų į patalpas durys;

17.6.2. patalpose, kuriose neprivaloma užbaigti apdailą, atitvarų paviršiai parengti baigiamajam apdailos procesui (dažymui, plytelių ar tapetų klijavimui ir pan.);

17.6.3. patalpose, kuriose neprivaloma užbaigti apdailą, įrengti pagrindai grindų dangoms;

17.6.4. įrengtos funkcionuojančios ir atitinkančios nustatytus reikalavimus inžinerinės sistemos [6.19];

17.6.5. butuose vartotojo vandentiekio ir nuotekų inžinerinėse sistemose įrengta bent po vieną unitazą ir praustuvą ar plautuvę, o kiti vartotojo inžinerinių sistemų vamzdynai užaklinti arba prijungti prie įrengimų (prietaisų);

17.6.6. užbaigta bendrojo naudojimo patalpų ir kitų bendrojo naudojimo objektų apdaila;

17.6.7. užbaigta socialinio būsto butų apdaila;

17.6.8. užbaigta butų apdaila;

17.6.9. atlikti kiti projekte numatyti apdailos ir inžinerinės įrangos darbai;".

2. N u s t a t a u, kad 17.6 punkto 17.6.8 ir 17.6.9 papunkčiuose nustatyti reikalavimai pradedami taikyti 2010 m. sausio 1 d.

Aplinkos ministras                                                                                                               Gediminas Kazlauskas

_______________

Aktuali teisės akto redakcija

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" patvirtinimo 2002 m. gegužės 14 d. Nr. 242


Vilnius, Valstybės žinios, 2002, Nr. 60-2475

Aktuali nuo 2009 01 18  

Vadovaudamasis Aplinkos ministerijos nuostatais (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo) (Žin., 2002, Nr. 22-819):

1. T v i r t i n u statybos techninį reglamentą STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo nuostatos taikomos statiniams, kurių projektavimas pradedamas nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos. Pakeitimas 2004 01 14. Žin. 2004, Nr. 9-245.Įsigaliojo 2004 01 18.

3. Nuo 2002 m. liepos 1 d. l a i k a u netekusiu galios aplinkos ministro 2000 m. rugsėjo 14 d. įsakymą Nr. 383 „Dėl reglamento STR 1.11.01:2000 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr. 79-2401; 2001, Nr. 95-3370).

4. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje v a d o v a u t i s reikšminiais žodžiais: „reglamentas", „statyba".  

APLINKOS MINISTRAS ARŪNAS KUNDROTAS ______________

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 242  

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.11.01:2002 STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau - Reglamentas) parengtas taikant Statybos įstatymo [6.1] nuostatas dėl statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės Aplinkos ministerijai suteiktais įgaliojimais [6.21], nustato pastatytų, rekonstruotų, kapitaliai suremontuotų statinių bei tvarkytų valstybės ar savivaldybės saugomų kultūros paveldo statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarką (toliau - Tvarka), reikalavimus ir komisijos sudėtį. Šia Tvarka taip pat pripažįstami tinkamais naudoti Nekilnojamojo turto registre įregistruoti statiniai (jų dalys, patalpos - nekilnojamojo turto kadastro objektai), kai pakeičiama jų pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis, ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoti statiniai (patalpos), kurie padalinimo, atidalinimo, sujungimo arba amalgamacijos būdu formuojami į naujus kadastro objektus.

Pakeitimai 2005 12 12. Žin. 2006 01 19, Nr. 7-258. Įsigalioja nuo 2006 01 20                   2006 06 12. Žin. 2006 06 17, Nr. 68-2524. Įsigalioja nuo 2006 06 18

2. Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tikslas yra įvertinti, kaip jie atitinka projektus, esminius statinio reikalavimus [6.17], galimybę saugiai naudoti statinį pagal paskirtį ir gaminti žmonių sveikatai saugią produkciją.

3. Tikrinant branduolinės energetikos objektų [6.4] parengimą naudoti, be anksčiau išdėstytų reikalavimų siekiama nustatyti, ar šie objektai atitinka Branduolinės energijos įstatymo, Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENOS) rekomendacijų, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) patvirtintų dokumentų bei tarptautinių susitarimų nustatytus reikalavimus, reglamentuojančius branduolinę saugą.

4. Rangos būdu pastatytų, rekonstruotų, kapitališkai suremontuotų (toliau - Pastatytų) statinių pripažinimo tinkamais naudoti organizavimas yra statytojų (arba jų įgaliotų asmenų) ir rangovų bendra pareiga, ūkio būdu Pastatytų statinių - statytojų ar jų įgaliotų asmenų pareiga, statinių (patalpų), pakeitus jų pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį arba suformavus naujus kadastro objektus - statinių (patalpų) savininkų ir rangovų (jei darbai atlikti rangos būdu) arba jų įgaliotų asmenų pareiga. Jie privalo:

4.1. statybos proceso metu kviesti valstybinės priežiūros institucijų atstovus dalyvauti atliekant inžinerinių statinių bei įrangos išbandymus (patikrinimus);

4.2. sudaryti statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijoms normalias darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją, organizuoti komisijos nurodytus bandymus, teikti kanceliarinio pobūdžio paslaugas.

Pakeitimas: 2006 06 12. Žin. 2006 06 17, Nr. 68-2524. Įsigalioja nuo 2006 06 18  

5. I grupės nesudėtingų statinių [6.13] bei statinių, kuriuose atlikti tik paprastojo remonto darbai (kai nekeičiama jų paskirtis), taip pat pakeistų, rekonstruotų ar suremontuotų energetikos įrenginių pripažinimas tinkamais naudoti nereikalingas. Energetikos įrenginių pakeitimo, rekonstrukcijos bei remonto darbai (išskyrus statybines konstrukcijas) priimami Lietuvos Respublikos ūkio ministro nustatyta tvarka. Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo darbai ir šių vertybių teritorijose esančių statinių paprastojo remonto statybos darbai (kai keičiami statinio fasadai), kuriems statybos leidimas nereikalingas, priimami Lietuvos Respublikos kultūros ministro nustatyta tvarka. Kitų statinių (tarp jų laikinų, neregistruojamų Nekilnojamojo turto registre), nepripažintų tinkamais (nepriimtų) naudoti šiuo Reglamentu nustatyta tvarka, naudojimas draudžiamas ir užtraukia įstatymais nustatytą atsakomybę.

Pakeitimas 2003 12 19. Žin. 2003, Nr. 122-5551. Įsigaliojo 2003 12 28  

5(1). Kai statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijas skiria apskrities viršininkas ar Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento (skyriaus) vadovas arba Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, šių institucijų įgalioti valstybės tarnautojai Reglamente nurodytas procedūras atlieka naudodamiesi Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba".

Papildymas 2008 06 02. Valstybės žinios, 2008-06-07, Nr. 65-2483. Įsigalioja nuo 2008 10 01  

5(2). Reglamento 51 punkte nurodytais atvejais statytojai ar jų įgalioti asmenys turi teisę gauti visas su statinių pripažinimu tinkamais naudoti susijusias paslaugas, naudodamiesi Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba". Papildymas 2008 06 02. Valstybės žinios, 2008-06-07, Nr. 65-2483. Įsigalioja nuo 2008 10 01                     

II. NUORODOS  

6. Šiame Reglamente pateikiamos nuorodos į šiuos teisės aktus:

6.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

6.2. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą (Žin., 1993, Nr. 55-1064; 2000, Nr. 95-2698);

6.3. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571);

Pakeitimas 2005 12 12. Žin. 2006 01 19, Nr. 7-258. Įsigalioja nuo 2006 01 20  

6.4. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 119-2771; 1997, Nr. 59-1368, Nr. 66-1605, Nr. 112-2825; 1999, Nr. 65-2088; 2001, Nr. 99-3520, Nr. 99-3528);

6.5. Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymą (Žin., 1995, Nr. 59-1462; 1996, Nr. 35-871; 1997, Nr. 65-1547; 1999, Nr. 39-1202, Nr. 98-2814; 2000, Nr. 83-2509; 2001, Nr. 39-1355, Nr. 112-4084);

6.6. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymą (Žin., 1999, Nr. 11-239);

6.7. Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymą (Žin., 1994, Nr. 101-2015; 1996, Nr. 95-876, Nr. 55-1293, Nr. 126-2938; 1997, Nr. 21-489, Nr. 62-1466, Nr. 97-2444, Nr. 101-2549; 1998, Nr. 96-2655; 1999, Nr. 30-854, Nr. 50-1602; 2000, Nr. 42-1190, Nr. 92-2886; 2001, Nr. 99-3518, Nr. 104-3702, Nr. 112-4088);

6.8. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymą (Žin., 1996, Nr. 46-1116; 2000, Nr. 85-2586);

6.9. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2000, Nr. 39-1092);

6.10. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymą (Žin., 1994, Nr. 87-1644; 1996, Nr. 41-987; 1997, Nr. 67-1654; 1998, Nr. 98-2712; 1999, Nr. 33-952; 2000, Nr. 61-1829);

6.11. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymą (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr. 55-1948);

6.12. statybos techninį reglamentą STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas" (Žin., 2002, Nr. 60-2475)";

Pakeitimas 2003 12 19. Žin. 2003, Nr. 122-5551. Įsigaliojo 2003 12 28.  

6.13. statybos techninį reglamentą STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų - laikini) statiniai" (Žin., 2002, Nr. 43-1639);

6.14. statybos techninį reglamentą STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra" (Žin., 2002, Nr. 43-1638);

6.15. statybos techninį reglamentą STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra" (Žin., 2002, Nr. 43-1638);

6.16. Bendruosius atominių elektrinių saugos užtikrinimo nuostatus VD-B-001-0-97 (Žin., 1997, Nr. 54-1258);

6.17. statybos techninių reikalavimų reglamentą „Esminiai statinio reikalavimai" STR 2.01.01(1-6):1999 (Žin., 1999, Nr. 107-3120, Nr. 112-3260; 2000, Nr. 8-215, Nr. 8-216, Nr. 17-424);

6.18. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą (Žin., 2000, Nr. 52-1484, Nr. 62-2233);

6.19. statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas" (Žin., 2005, Nr. 4-80);

Pakeitimai 2003 12 19. Žin. 2003, Nr. 122-5551. Įsigaliojo 2003 12 28.                  

2005 12 12. Žin. 2006 01 19, Nr. 7-258. Įsigalioja nuo 2006 01 20  

6.20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 9 d. nutarimą Nr. 1343 „Dėl Lietuvos Respublikoje esančių valstybinės reikšmės ir rizikos objektų sąrašo patvirtinimo (Žin., 2001, Nr. 95-3367);

6.21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo" (Žin., 2002, Nr. 22-819).

6.22. statybos techninį reglamentą STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo" (Žin., 2003, Nr. 79-3614)."

Papildymas 2003 12 19. Žin. 2003, Nr. 122-5551. Įsigaliojo 2003 12 28.

6.23. statybos techninį reglamentą STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai" (Žin., 2005, Nr. 60-2140);

6.24. paveldo tvarkybos reglamentą PTR 3.05.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės" (Žin., 2005, Nr. 53-1814);

6.25. Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymą (Žin., 2001, Nr. 43-1495);6.26. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatus (Žin., 2005, Nr. 80-2899).

Papildymas: 2005 12 12. Žin. 2006 01 19, Nr. 7-258. Įsigalioja nuo 2006 01 20  

7. Šiose nuorodose pateikti duomenys atspindi teisės aktų galiojimą ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki jų patvirtinimo. Informaciją apie vėlesnius jų pakeitimus galima rasti „Valstybės žiniose". Jei nuorodoje nėra informacijos apie teisės akto paskelbimą, reiškia, kad jis rengiamas ir įsigalios nuo 2002 m. liepos 1 dienos.  

III. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI  

8. Šiame Reglamente vartojami pagrindiniai terminai yra apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnyje [6.1]. Darbo vietos, darbo priemonių, darbdavio sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 1 straipsnyje [6.2].

9. Kiti šiame Reglamente vartojami terminai:

9.1. tinkamas naudoti statinys - toks statinys, kuris atitinka projektą, tenkina esminius statinio reikalavimus [6.17] ir gali būti saugiai naudojamas pagal paskirtį;

9.2. įmonė - savo firmos vardą turintis ūkio vienetas, įsteigtas įstatymų nustatyta tvarka tam tikrai komercinei-ūkinei veiklai;

9.3. nauja veikla - įmonių, įsikūrusių esamuose statiniuose ir turinčių darbo vietas, pradedama veikla arba veiklos pobūdžio pakeitimas, išskyrus gaminamos produkcijos asortimento plėtimą;

9.4. branduolinės energetikos objektai - atominės elektrinės, branduoliniai reaktoriai, branduolinių medžiagų saugyklos, jų perdirbimo objektai [6.4];

9.5. laisvoji ekonominė zona - ūkinei, komercinei ir finansinei veiklai skirta teritorija, kurioje įstatymais ūkio subjektams nustatytos specialios ekonominės bei teisinės funkcionavimo sąlygos [6.5];

9.6. statinio pripažinimas tinkamu naudoti - nustatyta tvarka sudarytos komisijos atliekamas patikrinimas ir patvirtinimas, kad statinys pastatytas pagal privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus, pagal statinio projektą ir atitinka Statybos įstatymo nustatytus esminius statinio reikalavimus bei teisės aktais nustatytos veiklos sričių reikalavimus;

9.7. energetikos statiniai - elektrinės ir katilinės, elektros tinklai ir jų priklausiniai, gamtinių dujų sistemos, dujų saugyklos bei terminalai, naftotiekiai, produktotiekiai, naftos perdirbimo įrenginiai, naftos ir naftos produktų terminalai bei saugyklos, šilumos tiekimo tinklai ir jų priklausiniai.

9.8. statinio (patalpos statinyje, suformuotos kaip atskiras nekilnojamasis daiktas) paskirties pakeitimas - veiklos statinyje (patalpoje) pakeitimas, dėl kurios pasikeičia statinio (patalpos) pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis, nurodyta Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų [6.26] 3 ir 4 prieduose.

Pakeitimas: 2005 12 12. Žin. 2006 01 19, Nr. 7-258. Įsigalioja nuo 2006 01 20  

IV. STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI KOMISIJŲ SKYRIMO TVARKA  

10. Statinius pripažįsta tinkamais naudoti komisijos, kurias skiria:

10.1. branduolinės energetikos objektų - Lietuvos Respublikos Vyriausybė [6.4];

10.2 tvarkytų kultūros paveldo statinių - institucija, atsakinga už valstybės ar savivaldybės saugomų kultūros paveldo statinių apsaugą [6.3];

Pakeitimas 2003 12 19. Žin. 2003, Nr. 122-5551. Įsigaliojo 2003 12 28.                  

 2005 12 12. Žin. 2006 01 19, Nr. 7-258. Įsigalioja nuo 2006 01 20  

10.3. energetikos inžinerinių statinių - elektrinių, katilinių, 0,4 kV ir aukštesnės įtampos elektros linijų, pastočių, skirstyklų, magistralinių ir skirstomųjų šilumos tiekimo tinklų bei jų priklausinių, magistralinių ir skirstomųjų dujotiekių (tarp jų - vartotojų prijungimo prie veikiančių tinklų, kurių projektų ir statybos užsakovai yra dujų tiekimo įmonės), naftos ir jos produktų magistralinių bei jūrinių vamzdynų, gamtinių ir suskystintų dujų, naftos, naftos produktų bei kito skystojo kuro terminalų ir saugyklų - Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos. Šios inspekcijos skiriamų komisijų sudėtis turi atitikti Reglamento 11 punkto reikalavimus. Inžinerinių tinklų linijos, kuriomis vartotojo statinys prijungiamas prie veikiančių inžinerinių tinklų, turi būti pripažintos tinkamomis naudoti iki aptarnaujamo statinio pripažinimo tinkamu naudoti.

Pakeitimas 2003 12 19. Žin. 2003, Nr. 122-5551. Įsigaliojo 2003 12 28.  

10.4. lėšomis (pilnai arba iš dalies), kurių panaudojimui taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas, nutiestų, rekonstruotų bei kapitališkai suremontuotų ilgų nuotolių geležinkelių, krašto ir magistralinių automobilių kelių su kartu pastatytais jų statiniais (sankryžomis, tiltais, tuneliais, viadukais, pervažomis, perėjomis, pralaidomis, vamzdynais), elektroninių ryšių statinių (tarp jų televizijos bokštų, radijo antenų stiebų ir kt.), baigtų įrengti automatinių telefonų stočių arba sumontuotos jų įrangos, pašto statinių - Susisiekimo ministerija arba jos įgaliota institucija;

Pakeitimai: 2003 12 19. Žin. 2003, Nr. 122-5551. Įsigaliojo 2003 12 28.                  

 2005 12 12. Žin. 2006 01 19, Nr. 7-258. Įsigalioja nuo 2006 01 20

10.5. vieno ir dviejų butų namų, jų priestatų (antstatų) bei priklausinių, nesudėtingų (tarp jų laikinų) statinių [6.13], taip pat statinių (patalpų), pakeitus jų pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį arba suformavus naujus kadastro objektus neatliekant jų rekonstravimo arba kapitalinio remonto, - apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento (skyriaus) vadovas;

Pakeitimas: 2006 06 12. Žin. 2006 06 17, Nr. 68-2524. Įsigalioja nuo 2006 06 18  

10.6. daugiabučių namų, negyvenamosios paskirties statinių, rekonstruotų ar kapitališkai suremontuotų statinių (patalpų), pakeitus jų pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį (ar jos nekeičiant) arba suformavus naujus kadastro objektus, statinių (patalpų), kuriuose pakeista gamybos kategorija pagal gaisro ir sprogimo pavojų, bei kitų statinių (išskyrus Reglamento 10.1-10.5 papunkčiuose išvardintus statinius) - apskrities viršininkas arba jo įgaliotas Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento (skyriaus) vadovas.

Pakeitimai: 2005 12 12. Žin. 2006 01 19, Nr. 7-258. Įsigalioja nuo 2006 01 20                   

2006 06 12. Žin. 2006 06 17, Nr. 68-2524. Įsigalioja nuo 2006 06 18

11. Statinius (išskyrus išvardytuosius šio Reglamento 10.5 punkte) pripažįsta tinkamais naudoti komisija, susidedanti iš šių institucijų atstovų:

11.1. komisiją paskyrusios institucijos (komisijos pirmininkas);

11.2. apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento ar skyriaus (kai jis nėra komisijos pirmininkas);

11.3. savivaldybės administracijos;

Pakeitimas 2005 12 12. Žin. 2006 01 19, Nr. 7-258. Įsigalioja nuo 2006 01 20  

11.4. statytojo (savininko, statybos valdytojo);

11.5. projektuotojo, parengusio tikrinamo statinio projektą (techninio projekto vadovas, darbo projekto vadovas, statinio architektas, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas) [6.15], [6.19];

11.6.Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos (išskyrus šio Reglamento 1 priede išvardytus statinius);

11.7. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos ar šios tarnybos įstaigų;

11.8. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos, kai tikrinami statiniai su energetikos inžinerinėmis sistemomis bei energetikos įrenginiais;

Pakeitimas 2003 12 19. Žin. 2003, Nr. 122-5551. Įsigaliojo 2003 12 28.  

11.9. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos, kai tikrinami statiniai su darbo vietomis bei darbo priemonėmis, taip pat naują veiklą pradedančių įmonių statiniai (patalpos), kuriuose yra darbo vietų [6.10];

11.10. viešosios įstaigos, akredituotos vykdyti potencialiai pavojingų įrenginių privalomąją priežiūrą (kai statinyje yra potencialiai pavojingų įrenginių arba potencialiai pavojingas pats statinys);

Pakeitimas 2005 12 12. Žin. 2006 01 19, Nr. 7-258. Įsigalioja nuo 2006 01 20  

11.11. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento, kai tikrinami statiniai, kuriems privalomas poveikio aplinkai įvertinimas arba rengiama statinio projekto aplinkos apsaugos dalis [6.9];

11.12. Neteko galios 2006 01 20. Žin. 2006 01 19, Nr. 7-258;  

11.13. Kelių policijos valdybos, Apsaugos policijos valdybos, Pasienio policijos departamento prie VRM, kai tikrinami jiems priskirti statiniai;

11.14. Susisiekimo ministerijos įgaliotos institucijos (kai tikrinamas susisiekimo komunikacijų ar elektroninių ryšių statinys, o komisijos pirmininkas nėra šios institucijos atstovas);

Pakeitimas 2005 12 12. Žin. 2006 01 19, Nr. 7-258. Įsigalioja nuo 2006 01 20  

11.15. Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, kai tikrinami pagal kompetenciją jos prižiūrimi statiniai;

11.16. civilinės saugos tarnybos, kai tikrinami valstybinės reikšmės ir rizikos objektai arba statiniai, kuriuose yra civilinės saugos patalpų bei įrenginių [6.20];

11.17. laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės, kai tikrinami šioje zonoje pastatyti statiniai [6.5];

11.18. Muitinės departamento prie Finansų ministerijos, kai tikrinami muitinių statiniai;

11.19. daugiabučio namo savininkų bendrijos atstovas arba šių savininkų įgaliotinis, o, jei bendrijos ir įgaliotinio nėra, - daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorius, kai tikrinamos daugiabučiame name rekonstruotos, kapitališkai suremontuotos ar naujai įrengtos patalpos arba bendrojo naudojimo objektai;

Pakeitimas 2005 12 12. Žin. 2006 01 19, Nr. 7-258. Įsigalioja nuo 2006 01 20  

11.20. institucijos, atsakingos už valstybės ar savivaldybės saugomų kultūros paveldo statinių apsaugą, atstovas (kai jis nėra komisijos pirmininkas ir kai pripažįstami tinkamais naudoti šių statinių teritorijose ar apsaugos zonose tvarkyti statiniai);

Pakeitimas 2003 12 19. Žin. 2003, Nr. 122-5551. Įsigaliojo 2003 12 28.                  

2005 12 12. Žin. 2006 01 19, Nr. 7-258. Įsigalioja nuo 2006 01 20  

11.21. parko, draustinio ar kitos saugomos teritorijos direkcijos, kai statinys yra atitinkamoje saugomoje teritorijoje;

11.22. Radiacinės saugos centro, kai statinyje naudojami jonizuojančios spinduliuotės šaltiniai [6.6];

11.23.Dalyvauti komisijos darbe kviečiami Lietuvos invalidų tarybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (kai tikrinami invalidams svarbūs statiniai) ir kitų suinteresuotų institucijų atstovai. Komisijos darbe privalo dalyvauti statinio statybos rangovo (rangovų, subrangovų) atstovai (statybos, specialiųjų darbų vadovas) ir statybos techninis prižiūrėtojas) [6.14].

Pakeitimas: 2006 06 12. Žin. 2006 06 17, Nr. 68-2524. Įsigalioja nuo 2006 06 18  

12. Statinių, kurie pripažįstami tinkamais naudoti nedalyvaujant Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos atstovui, sąrašas pateiktas Reglamento 1 priede, o nedalyvaujant Valstybinio visuomenės sveikatos centro (tarnybos) atstovui - Reglamento 2 priede.

13. Branduolinės energetikos objekto pripažinimas tinkamu naudoti įforminamas Vyriausybės paskirtos komisijos pasirašytu aktu, kuris kartu su kitais dokumentais yra pagrindas gauti iš VATESI jo naudojimo licenciją [6.4], [6.16]. Branduolinės energetikos objekto tinkamumas naudoti tikrinamas pagal naudotojo (eksploatuojančios organizacijos) parengtą programą, suderintą su valstybės valdymo ir priežiūros institucijomis [6.16], vadovaujantis šio Reglamento reikalavimais, jei jie neprieštarauja branduolinės energetikos objekto specialiesiems reikalavimams bei pripažinimo tinkamu naudoti programai. Statiniai, išdėstyti branduolinės energetikos objekto statybos sklype ar už jo ribų ir susiję su branduolinės energetikos objektu (bet pagal Branduolinės energijos įstatymo [6.4] 2 punkte pateiktą apibrėžimą nepriskirti prie branduolinės energetikos objektų), tikrinami šio Reglamento nustatyta bendrąja tvarka. Šie statiniai, jei jie užbaigti kartu su branduolinės energetikos objektu, tikrinami tos pačios komisijos, kuri paskirta patikrinti branduolinės energetikos objektą.  

V. STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI TVARKA (IŠSKYRUS VI SKYRIUJE IŠVARDYTUS STATINIUS)  

14. Gavęs statytojo prašymą (raštu, el. paštu ar pan.) dėl statinio pripažinimo tinkamu naudoti, komisijos pirmininkas arba jo pavedimu statytojas (rangovas) ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų laišku, telegrama, telefonu, elektroniniu paštu arba faksu praneša komisijos nariams numatomą statinio patikrinimo dieną ir valandą. Komisija turi būti sudaryta ir pradėti darbą ne vėliau kaip po 20 darbo dienų nuo statytojo prašymo gavimo.

Papildymas 2005 12 12. Žin. 2006 01 19, Nr. 7-258. Įsigalioja nuo 2006 01 20  

15. Statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai pateikiama statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, išvardyta Reglamento 3 priede, ir statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto projektas.

16. Komisijos nariai (pagal kompetenciją) vizualiai patikrina statinio atitiktį statinio projektui, išnagrinėja visus Reglamento 3 priede išvardytus dokumentus (jų apimtį, sudėtį, juridinio įforminimo reikalavimus), pagal tai nustato, ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir įvertina statinio tinkamumą naudoti. Komisija turi teisę atrankos būdu patikrinti statinio dalių, konstrukcijų, elementų, inžinerinių sistemų ir kt. atitiktį statytojo (užsakovo) pateiktiems dokumentams. Trūkstant Reglamento 3 priede išvardytų dokumentų, jiems neatitinkant nustatytų reikalavimų bei pastebėjus statinio neatitikimus šiems dokumentams, komisija pateikia statytojui (užsakovui) šių trūkumų ir neatitikimų sąrašą, pasirašytą komisijos narių (pagal kompetenciją) ir komisijos pirmininko. Pašalinus sąraše išvardytus neatitikimus, statytojas (užsakovas) suderina su komisija naują statinio pripažinimo tinkamu naudoti datą bet ne vėlesnę kaip 10 darbo dienų nuo statytojo pranešimo apie darbų užbaigimą gavimo.

Pakeitimai 2003 12 19. Žin. 2003, Nr. 122-5551. Įsigaliojo 2003 12 28.                 

2005 12 12. Žin. 2006 01 19, Nr. 7-258. Įsigalioja nuo 2006 01 20  

17. Pastatytas, rekonstruotas ar kapitaliai suremontuotas statinys (jo dalis) pripažįstamas tinkamu naudoti, atlikus statinio (jo dalies) projekte numatytus statybos darbus ir įvykdžius to statinio (jo dalies) projektavimo sąlygas, atlikus nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų (reikalingų pripažįstamam tinkamu naudoti statiniui ar jo daliai funkcionuoti) bandymus ir padarius geodezines nuotraukas. Atsižvelgiant į statinių specifiką, jiems nustatomos šios papildomos pripažinimo tinkamais naudoti sąlygos:

17.1. gamybinės paskirties statinius naudojanti įmonė kartu su suinteresuotomis tarnybomis privalo iki komisijos sukvietimo patikrinti, kaip technologinės linijos, nuotekų bei išmetamųjų dujų valymo įrenginiai, geriamojo ir gamybinio vandens valymo įrenginiai, energetikos, gaisrų gesinimo, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, apšvietimo bei kiti įrenginiai atitinka projektus, ir įvertinti jų išbandymo rezultatus bei parengimą produkcijai gaminti arba paslaugoms teikti;

17.2. automatinės telefono stotys ir kiti ryšių pastatai bei patalpos gali būti pripažinti tinkamais naudoti ir be ryšių technologinės įrangos, jeigu tai, atsižvelgus į jų specifiką, numatyta statybos techninėje dokumentacijoje;

17.3. nuotekų, vandens, dujų valymo įrenginiai pripažįstami tinkamais naudoti baigus statinio projekte numatytus statybos/montavimo darbus, atlikus projekte ir (arba) galiojančiose techninėse specifikacijose numatytus bandymus (pvz., talpų/vamzdynų sandarumo, įrangos, automatikos veikimo ir pan.) bei atlikus technologinio derinimo darbus (pasiekus projektinius išvalymo rodiklius). Biologinio nuotekų valymo įrenginiai, statytojo pageidavimu, gali būti pripažįstami tinkamais naudoti neatlikus technologinio derinimo darbų (nepasiekus projektinių išvalymo rodiklių);

Pakeitimas 2006 09 11. Žin. 2006 09 19, Nr. 99-3851. Įsigalioja nuo 2006 09 20  

17.4. sutvarkytų teritorijų, kelių ir gatvių parengimas naudoti tikrinamas nesant sniego dangos; Pakeitimas 2005 12 12. Žin. 2006 01 19, Nr. 7-258. Įsigalioja nuo 2006 01 20  

17.5. tvarkyti valstybės ar savivaldybės saugomi kultūros paveldo statiniai ir jų teritorijose ar apsaugos zonose tvarkyti (pastatyti) statiniai pripažįstami tinkamais naudoti atsižvelgiant į reikalavimus, nustatytus statybos techniniame reglamente STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai" [6.23] ir paveldo tvarkybos reglamente PTR 3.05.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos darbų priėmimo taisyklės [6.24];

Pakeitimas 2005 12 12. Žin. 2006 01 19, Nr. 7-258. Įsigalioja nuo 2006 01 20  

17.6. daugiabučiai namai pripažįstami tinkamais naudoti, kai juose:

17.6.1. įstatyti langai, palangės ir įėjimų į patalpas durys;

17.6.2. patalpose, kuriose neprivaloma užbaigti apdailą, atitvarų paviršiai parengti baigiamajam apdailos procesui (dažymui, plytelių ar tapetų klijavimui ir pan.);

17.6.3. patalpose, kuriose neprivaloma užbaigti apdailą, įrengti pagrindai grindų dangoms;

17.6.4. įrengtos funkcionuojančios ir atitinkančios nustatytus reikalavimus inžinerinės sistemos [6.19];

17.6.5. butuose vartotojo vandentiekio ir nuotekų inžinerinėse sistemose įrengta bent po vieną unitazą ir praustuvą ar plautuvę, o kiti vartotojo inžinerinių sistemų vamzdynai užaklinti arba prijungti prie įrengimų (prietaisų);

17.6.6. užbaigta bendrojo naudojimo patalpų ir kitų bendrojo naudojimo objektų apdaila;

17.6.7. užbaigta socialinio būsto butų apdaila;

17.6.8. užbaigta butų apdaila; (taikoma nuo 2010 01 01)

17.6.9. atlikti kiti projekte numatyti apdailos ir inžinerinės įrangos darbai; (taikoma nuo 2010 01 01) Pakeitimai: 2006 06 12. Žin. 2006 06 17, Nr. 68-2524. Įsigalioja nuo 2006 06 18                    2009 01 09. Žin. 2009-01-17, Nr. 6-189. Įsigalioja nuo 2009-01-18  

17.7. energetikos objektų (įrenginių) paleidimo-derinimo darbai ūkio ministro nustatyta tvarka turi būti atlikti iki šių objektų (įrenginių) pripažinimo tinkamais naudoti.

Papildymas 2003 12 19. Žin. 2003, Nr. 122-5551. Įsigaliojo 2003 12 28.  

18. Jei statybos metu pasikeičia kai kurie normatyvinių statybos dokumentų reikalavimai, statinių parengimą naudoti tikrinančios komisijos vadovaujasi tais reikalavimais, kurie galiojo ir buvo numatyti statybos leidimų išdavimo metu. Tačiau tais atvejais, kai statyba leidime nurodytu laiku nebaigiama ir šį leidimą tenka pratęsti, nepradėtų statinio elementų (konstrukcijų, įrangos) projektiniai sprendiniai turi būti pakoreguoti pagal pasikeitusius, leidimo pratęsimo metu galiojusius normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus.

19. Tokia pačia tvarka leidžiama pripažinti tinkamomis naudoti, jeigu tai numatyta statybos techninėje dokumentacijoje, statinių komplekso arba atskirų statinių dalis, kurių statyba baigta ir kurias tikslinga pradėti naudoti iki visos įmonės ar kito statinio statybos užbaigimo. Šiais atvejais turi būti garantuotas saugus užbaigtosios dalies naudojimas, normalus jos šildymas, vėdinimas, geriamojo vandens tiekimas, nuotekų valymas bei pakankamas atitvarinių konstrukcijų, skiriančių užbaigtą ir tebestatomą dalis, šilumos laidumo koeficientas, įrengtos projekte numatytos gaisrinės saugos ir gaisro aptikimo, pranešimo apie jį bei gesinimo, taip pat dūmų šalinimo sistemos, sutvarkyti žmonių evakuacijos keliai bei nutiesti gaisrinių automobilių keliai.

20. Žiemos metu (gruodžio-kovo mėn.) baigtų statyti statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisiją skirianti institucija gali leisti atidėti sklypų apželdinimą, įvažiuojamųjų kelių, ūkinių, sporto bei žaidimų aikštelių dangos viršutinio sluoksnio paklojimą ir fasadų fragmentų apdailą iki šiems darbams palankaus artimiausio sezono, tačiau ne vėliau kaip iki rugsėjo 1 d.; medelių ir krūmų sodinimas turi būti užbaigtas per artimiausią jų sodinimo sezoną. Konkrečius darbų baigimo terminus bei jų kontrolės vykdymo tvarką nustato statinio parengimą naudoti tikrinanti komisija.

21. Statinys nepripažįstamas tinkamu naudoti, jeigu nors vienas komisijos narys, nustatęs nebaigtus statybos ir montavimo darbus, defektus, projekto arba normų pažeidimus, nesutinka pasirašyti komisijos akto. Prieštaravimų motyvai išdėstomi raštu ir įteikiami komisijos pirmininkui. Įvykdžius komisijos nario teisėtus reikalavimus, jis pasirašo kitų komisijos narių anksčiau pasirašytą aktą. Prireikus komisijos pirmininkas gali pakartotinai sušaukti komisiją. Jei pakviestas komisijos narys be pateisinamos priežasties nustatytu laiku neatvyksta ir nedalyvauja komisijos darbe, komisija gali spręsti apie statinio tinkamumą naudoti jam nedalyvaujant. Kai komisijos narys praneša pirmininkui, kad nustatytu laiku atvykti negalės, arba neatvyksta dėl objektyvių priežasčių, komisijos pirmininkas nustato laiką, per kurį šis komisijos narys turi patikrinti statinį pagal savo kompetenciją ir pasirašyti jo pripažinimo tinkamu naudoti aktą arba raštu pateikti motyvuotą atsisakymą šį aktą pasirašyti. Institucijos vadovas, delegavęs negalintį atvykti komisijos narį, vietoj jo gali deleguoti kitą įgaliotą specialistą. Kai komisijos narys prieštarauja dėl statinio pripažinimo tinkamu naudoti, komisijos pirmininkas svarsto, ar šie prieštaravimai yra pagrįsti. Ginčai dėl prieštaravimų pagrįstumo sprendžiami administracinėje teisenoje nustatyta tvarka.

22. Komisija įformina statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą, kuriame nurodo:

22.1. statinio pavadinimą, adresą, akto surašymo datą (kai tikrinamas statinių kompleksas arba statinys su pagalbiniais statiniais, išvardijami visi statiniai ir jų pagalbiniai statiniai statytojo sklype bei už jo ribų, kurie pripažįstami tinkamais naudoti), kultūros paveldo vertybės kodą, jei statinys yra nekilnojamoji kultūros paveldo vertybė arba yra jos teritorijoje;

22.2. kieno (kokiu dokumentu) ir kokios sudėties paskirta komisija;

22.3. projektą parengusią įmonę, projekto vadovą, projekto parengimo metus [6.19], projektą ekspertavusią įmonę, ekspertizės išvadų datą ir Nr.; projektą patvirtinusį statytoją, patvirtinimo dokumento datą ir Nr.;

22.4. statytoją, jo adresą, statybos techninės priežiūros vadovą;

22.5. rangovą (-us), subrangovus, jų atliktų darbų pobūdį, statybos ir specialiųjų darbų vadovus;

22.6. statybos pradžią;

22.7. statinio pagrindinius techninius rodiklius, faktišką jo statybos kainą; 22.8. statinio konstrukcijų bei įrangos apibūdinimą;

22.9. inžinerinių sistemų tinklų bei įrangos patikrinimo, išbandymo ir priėmimo aktų duomenis;

22.10. išvadas, kad atlikti darbai atitinka statinio projektą ir esminius statinio reikalavimus, taip pat kad statinys tinkamas saugiai naudoti;

22.11. statinio naudojimo garantinį laiką. Rekomenduojamos statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų formos pateiktos Reglamento 4, 5, 6 ir 61 prieduose. Komisija gali pritaikyti akto formą konkrečiam pripažįstamam tinkamu naudoti statiniui, išbraukdama nereikalingus ir įrašydama statiniui būdingus naujus žodžius (rodiklius), tačiau pateikdama Reglamento 22.1 - 22.11 papunkčiuose nurodytus duomenis.

Pakeitimas: 2006 06 12. Žin. 2006 06 17, Nr. 68-2524. Įsigalioja nuo 2006 06 18  

23. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti data laikoma akto pasirašymo data. Po vieną patvirtinto akto (su priedais) egzempliorių per 5 dienas po jo pasirašymo įteikiama statytojui, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisiją paskyrusiai institucijai ir apskrities, kurios teritorijoje yra statinys, viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui (skyriui). Kai pripažįstami tinkamais naudoti inžineriniai tinklai (jei šių tinklų statybos užsakovai yra veikiančius tinklus eksploatuojančios įmonės), kuriais vartotojai prijungiami prie veikiančių inžinerinių tinklų, jų pripažinimo tinkamais naudoti akto patvirtinta kopija per 5 dienas nuo akto pateikiama ir savivaldybės, kurios teritorijoje yra statinys, administracijos direktoriui bei subjektui, kurio reikmėms tenkinti šie inžineriniai tinklai yra pastatyti. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos nariams pareikalavus, jiems taip pat įteikiama akto kopija. Institucija, paskyrusi statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisiją, per 14 kalendorinių dienų nuo akto patvirtinimo perduoda pranešimą Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui apie statinio pripažinimą tinkamu naudoti.

Pakeitimas 2003 12 19. Žin. 2003, Nr. 122-5551. Įsigaliojo 2003 12 28                  

 2005 12 12. Žin. 2006 01 19, Nr. 7-258. Įsigalioja nuo 2006 01 20  

24. Pasirašius statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą, statytojas (užsakovas) privalo statinį įregistruoti Nekilnojamojo turto registre [6.11] ir jį naudoti teisės aktais nustatyta tvarka.

Pakeitimas 2005 12 12. Žin. 2006 01 19, Nr. 7-258. Įsigalioja nuo 2006 01 20

25. Darbdavys ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki faktiško įmonės (jos dalies) naudojimo pradžios turi išsiųsti pranešimą Valstybinei darbo inspekcijai (pranešimo pavyzdys šio Reglamento 7 priede). Kai veikla pradedama nekilnojamojoje kultūros paveldo vertybėje arba jos teritorijoje esančiame statinyje, pranešimo kopija siunčiama Vyriausybės įgaliotai institucijai, atsakingai už nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą [6.3].  

VI. VIENO-DVIEJŲ BUTŲ NAMŲ, SODO NAMŲ, DAUGIABUČIŲ NAMŲ REKONSTRUOTŲ AR KAPITALIŠKAI SUREMONTUOTŲ BUTŲ, NESUDĖTINGŲ (TARP JŲ LAIKINŲ) STATINIŲ, PATALPŲ, PAKEITUS JŲ PAGRINDINĘ TIKSLINĘ NAUDOJIMO PASKIRTĮ ARBA SUFORMAVUS NAUJUS KADASTRO OBJEKTUS (KAI NEATLIEKAMI ŠIŲ PATALPŲ REKONSTRAVIMO AR KAPITALINIO REMONTO DARBAI) PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI YPATUMAI

Skyriaus pavadinimai keisti: 2005 12 12. Žin. 2006 01 19, Nr. 7-258. Įsigalioja nuo 2006 01 20                                              

 2006 06 12. Žin. 2006 06 17, Nr. 68-2524. Įsigalioja nuo 2006 06 18  

26. Gavęs statytojo prašymą (raštu) pripažinti statinį tinkamu naudoti, apskrities statybos inspekcijos viršininko įgaliotas statinį patikrinti inspektorius ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų turi pakviesti patikrinime dalyvauti šių institucijų atstovus (pranešdamas jiems numatomą statinio patikrinimo dieną ir valandą):

Pakeitimas 2005 12 12. Žin. 2006 01 19, Nr. 7-258. Įsigalioja nuo 2006 01 20  

26.1. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos;

26.2. Energetikos valstybinės inspekcijos, kai statinyje yra energetikos sistemų bei įrenginių;

26.3. institucijos, atsakingos už nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, teritorinio padalinio, kai statinys yra nekilnojamoji kultūros paveldo vertybė arba stovi jos teritorijoje;

26.4. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento, kai kartu su tikrinamu statiniu pagal projektą turėjo būti įrengti nuotekų valymo įrenginiai arba objektas potencialiai taršus, arba jis pastatytas saugomoje teritorijoje, arba įrengtas gręžtinis šulinys vandeniui tiekti;

26.5. teritorinio visuomenės sveikatos centro arba jo filialo (išskyrus Reglamento 2 priede nurodytus atvejus);

Pakeitimas: 2006 06 12. Žin. 2006 06 17, Nr. 68-2524. Įsigalioja nuo 2006 06 18  

26.6. Be to, kviečiami: - sodininkų bendrijos valdybos atstovas, atsakingas už bendrijos energetinį ūkį, kai tinkamu naudoti pripažįstamas sodo namas; - vieno-dviejų butų namų savininkų bendrijos atstovas, kai tinkamu naudoti pripažįstamas šios bendrijos nario namas; - daugiabučio namo savininkų bendrijos atstovas arba šių savininkų įgaliotinis (kai bendrijos ir įgaliotinio nėra, - bendrosios nuosavybės objektų administratorius), kito statinio savininkas (savininkų įgaliotinis), kai tikrinamos patalpos, pakeitus jų pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį;

27. statytojas pateikia Komisijai šiuos dokumentus:

27.1. kai pripažįstamas tinkamu naudoti naujai pastatytas arba rangos būdu rekonstruotas statinys, - Reglamento 3 priede išvardintus dokumentus; pripažįstant tinkamu naudoti kapitališkai suremontuotą arba ūkio būdu rekonstruotą statinį - Reglamento 3 priedo 1, 2, 15 punktuose nurodytus dokumentus;

27.2. kai pripažįstamas tinkamu naudoti Nekilnojamojo turto registre įregistruotas statinys (patalpa) pakeitus jo pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį, jei jos pakeitimui nereikėjo atlikti jokių statybos darbų arba atliktas tik paprastasis remontas, - Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsniu nustatytą statinio bendraturčių (jei jų yra) sprendimą (sutikimą) pakeisti paskirtį ir naujos paskirties statinio (patalpos) kadastrinių matavimų duomenų bylą;

27.3. kai Nekilnojamojo turto registre įregistruotas statinys (patalpa) padalinimo, atidalinimo, sujungimo ar amalgamacijos būdu suformuojamas į naujus kadastro objektus, neatliekant rekonstravimo arba kapitalinio remonto darbų, - projektuotojo parengtus naujų kadastro objektų formavimo projektinius pasiūlymus (jų derinimas neprivalomas), statinio bendraturčių sprendimą (susitarimą) dėl bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų žemės sklypo, infrastruktūros objektų, statinio inžinerinių sistemų, konstrukcijų bei patalpų naudojimo suformavus naujus kadastro objektus, įformintą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsniu nustatyta tvarka, ir kiekvieno naujai suformuoto kadastro objekto kadastrinių matavimų duomenų bylas;

Pakeitimai 2003 12 19. Žin. 2003, Nr. 122-5551. Įsigaliojo 2003 12 28                  

2005 12 12. Žin. 2006 01 19, Nr. 7-258. Įsigalioja nuo 2006 01 20                  

2006 06 12. Žin. 2006 06 17, Nr. 68-2524. Įsigalioja nuo 2006 06 18  

28. Baigus statyti (rekonstruoti, kapitališkai remontuoti) nesudėtingą I grupės statinį, jo pripažinimas tinkamu naudoti neprivalomas, tačiau, statytojui prašant, gali būti atliktas šiuo Reglamento skyriumi nustatyta tvarka.

Pakeitimas 2005 12 12. Žin. 2006 01 19, Nr. 7-258. Įsigalioja nuo 2006 01 20

29. 1-2 butų namai gali būti pripažinti tinkamais naudoti įrengus bent vieną kambarį, virtuvę ir sanitarinį mazgą su projekte numatyta nuotekų surinkimo bei pašalinimo įranga, užbaigus fasadų apdailą ir sutvarkius sklypą nuo gatvės pusės, jeigu tokios būklės namo pripažinimas tinkamu naudoti numatytas projekte. Kiti statiniai ir priklausiniai pripažįstami tinkamais naudoti užbaigus visus projektuose numatytus jų statybos darbus.

30. Šiame skyriuje išvardytų statinių pripažinimas tinkamais naudoti įforminamas aktu (jo forma pateikta šio Reglamento 6 ir 61 prieduose), kurio 1 egz. įteikiamas statytojui, kitas lieka apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamente (skyriuje). Komisijos nariui paprašius, jam įteikiama (išsiunčiama) patvirtinta akto kopija. Tokia pačia tvarka įforminamas daugiabučio namo bute įrengtos autonominės šildymo sistemos pripažinimo tinkama naudoti aktas.

Pakeitimas 2005 12 12. Žin. 2006 01 19, Nr. 7-258. Įsigalioja nuo 2006 01 20  

31. Laikino statinio pripažinimo tinkamu naudoti akte nurodoma data, iki kurios leista šį statinį naudoti (po to jis turi būti nugriautas arba perkeltas į kitą vietą) [6.1].

32. Jei kviečiamas komisijos narys nedalyvauja statinio parengimo naudoti patikrinime arba jis nepasirašo jo pripažinimo tinkamu naudoti akto (jeigu jo prieštaravimai neatitinka įstatymų, normų, taisyklių reikalavimų arba yra ginčytini), komisijos pirmininkas per 3 dienas turi kreiptis į apskrities viršininką, kad jis priimtų sprendimą dėl statinio pripažinimo tinkamu ar netinkamu naudoti arba dėl papildomo jo patikrinimo. Šis sprendimas gali būti panaikintas administracinėje teisenoje nustatyta tvarka.  

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

33. Statinio garantinis terminas nustatomas statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos techninės priežiūros sutartyse. Šis terminas negali būti trumpesnis (skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos) kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) - 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų - 20 metų. Statinyje naudojamų statybos produktų ir įrenginių, nesusijusių su statinio esminiais reikalavimais (išskyrus statybos produktus ir įrenginius paslėptose statinio konstrukcijose), garantinis terminas nustatomas tiekėjo išduodamuose dokumentuose. Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, statytojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) šį aktą surašo vienašališkai. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis, suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatytu laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina ūkio būdu arba kito rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas (netesybas) išieško iš statinį stačiusio rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka. Rangos įmonei bankrutavus, kai jos prievolių bei įsipareigojimų neperima kita įmonė, statytojo teisės į garantinį statybos defektų šalinimą nebegalioja. Dėl projekto klaidų garantiniu eksploatacijos laiku atsiradusius statinio defektus rangovas šalina projektuotojo sąskaita.

34. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto registre [6.11].

35. Jei statinys pripažintas tinkamu naudoti, pažeidus įstatymus, poįstatyminius teisės aktus arba šį Reglamentą, jo pripažinimo tinkamu naudoti aktą atšaukia komisiją paskyrusi institucija iki šio statinio įregistravimo Nekilnojamojo turto registre. Statytojas privalo įvykdyti šio akto atšaukimo dokumente nurodytus reikalavimus, nutraukti statinio naudojimą ir pašalinti pažeidimus. Po to šio Reglamento nustatyta tvarka iš naujo sušaukiama statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisija. Jeigu statinys, vadovaujantis neteisėtu jo pripažinimo tinkamu naudoti aktu, jau įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, šis aktas gali būti atšauktas, teismui pripažinus statinio įregistravimą Nekilnojamojo turto registre negaliojančiu.

36. Komisijos pirmininkas ir jos nariai, pasirašę statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą, atsako pagal kompetenciją už įstatymų, poįstatyminių teisės aktų bei šio Reglamento pažeidimus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

37. Valstybinės priežiūros institucijų atstovai negali reikalauti iš statytojų mokesčio už dalyvavimą statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijose ir atliktų darbų patikrinimuose bei išbandymuose, išskyrus Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu [6.18] nustatytas rinkliavas.

38. Pripažinus daugiabutį namą tinkamu naudoti, statytojas (užsakovas) saugo su namo statyba susijusią dokumentaciją ir prižiūri bei atsako už namo bendrojo naudojimo patalpas, inžinerines sistemas ir pastato laikančiąsias konstrukcijas bei jo nuosavybei priklausančius butus, kol susikurs savininkų bendrija, bus sudaryta namo savininkų jungtinės veiklos sutartis arba bus paskirtas namo bendrojo naudojimo objektų administratorius. Sukūrus daugiabučio namo savininkų bendriją, sudarius šių savininkų jungtinės veiklos sutartį ar paskyrus daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorių, statytojas (užsakovas) per 1 mėnesį aktu perduoda jiems su namo statyba susijusius dokumentus ir bendrojo naudojimo patalpas, inžinerines sistemas, pastato laikančiąsias konstrukcijas bei sutvarkytą teritoriją.

Papildymas Žin. 2003, Nr. 122-5551. Įsigaliojo 2003 12 28  

39. Ginčus dėl statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarkos pažeidimų, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, pagal kompetenciją sprendžia apskrities viršininkas ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos arba teismas. Papildymas 2005 12 12. Žin. 2006 01 19, Nr. 7-258. Įsigalioja nuo 2006 01 20 ____________

 

STR 1.11.01:2002 1 priedas (privalomas)      

Statinių, kurie pripažįstami tinkamais naudoti nedalyvaujant Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos atstovui, S Ą R A Š A S                

1. Statiniai, kuriems nenustatomi priešgaisrinės saugos reikalavimai ir jie neįtakoja gretimų statinių bei juose esančių žmonių saugos gaisro atveju (tiltai, tuneliai, viadukai, požeminės pėsčiųjų perėjos, keliai, gatvės, automagistralės, kuriose nėra priešgaisrinių komunikacijų, sutvarkytos teritorijos).            

2. Pramoninio vandentiekio tinklai ir įrengimai be gaisrinių hidrantų, vandens valymo inžineriniai statiniai, kanalizacijos tinklai (išskyrus naftos ir jos produktų perdirbimo ir saugojimo įmones), šilumos tinklai, dujų tiekimo sistemos.            

3. Gatvių apšvietimo tinklai, 1-110 kV įtampos elektros perdavimo linijos, elektros tiekimo linijos iki statinių, atskirai stovinčios transformatorinės pastotės, telefonizacijos tinklai, metalinės retransliacijos antenos.            

4. Drėkinimo, sausinimo, melioracijos tinklai ir inžineriniai statiniai, rekultivuota žemė, apsauginiai miško sodiniai.            

5. Fontanai, dekoratyviniai baseinai, užtvankos, vandens perpumpavimo inžineriniai statiniai, akvadukai, žuvivaisos inžineriniai statiniai.      

STR 1.11.01:2002 2 priedas (privalomas)      

Statinių, kurie pripažįstami tinkamais naudoti nedalyvaujant valstybinio visuomenės sveikatos centro (tarnybos) atstovui, S Ą R A Š A S            

1. Vieno - dviejų butų namai, prijungti prie centralizuotų vandentiekio ir kanalizacijos tinklų.            

2. Nesudėtingi statiniai, kuriems statyti nereikalingas statybos leidimas.            

3. Inžineriniai statiniai, kuriuose nėra sanitarinių (vandentiekio, kanalizacijos, vėdinimo, kondicionavimo, triukšmo slopinimo) įrenginių ir kurie nesusiję su komunalinių paslaugų teikimu kitiems statiniams (automobilių keliai, geležinkeliai, tiltai, estakados, tuneliai, naftotiekiai, dujotiekiai, ryšių ir elektros perdavimo linijos ir pan.).    

STR 1.11.01:2002 3 priedas  

STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI KOMISIJOMS TEIKIAMŲ DOKUMENTŲ BENDRAS SĄRAŠAS  

1. Statinio projektas (techninis projektas ir darbo projektas, jei projektavimas buvo vykdomas dviem etapais; techninis - darbo projektas, jei projektavimas buvo vykdomas vienu etapu; supaprastintas projektas II grupės nesudėtingiems statiniams) su nustatyta tvarka (6.19) atliktais ir įteisintais pakeitimais, papildymais bei taisymais. Statinio projekto sprendinių dokumentai (techninės specifikacijos ir brėžiniai) privalo turėti žymą „TAIP PASTATYTA" su statinio techninio prižiūrėtojo ir statinio statybos vadovo parašais.

2. Statybos leidimas (kai jis privalomas) [6.1].

3. Statybos darbų žurnalas (kai jis privalomas).

4. Naujų statinių (išskyrus nesudėtingus) pagrindinių ašių nužymėjimo aktai bei schemos.

5. Sklypo, kuriame yra naujai pastatytų arba rekonstruotų (keičiant užstatymo plotą) statinių, geodezinė nuotrauka.

6. Inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos.

7. Inžinerinių tinklų apžiūrėjimo ir išbandymo aktai.

8. Technologinių inžinerinių sistemų išbandymo aktai.

9. Statinio inžinerinių sistemų išbandymo aktai.

10. Paslėptų darbų patikrinimo aktai.

11. Statybos produktų atitikties dokumentai.

12. Geriamojo vandens kokybės tyrimo, projekte numatytų triukšmo, vibracijos, apšvietimo ir kitų matavimų dokumentai.

13. Pastato akustinio klasifikavimo protokolas [6.22] (privalomas statiniams, pradėtiems projektuoti po 2004 m. sausio 1 d.).

14. Laikančių konstrukcijų išbandymų apkrovomis (kai jie numatyti statinio projekte) aktai, metalo konstrukcijų suvirintų jungčių apžiūrėjimo ir matavimų aktai bei jų patikrinimo neardančiais metodais (kai projekte nurodyti privalomų patikrinimų neardančiais metodais kiekiai ir būdai) išvados, metalo ir medžio konstrukcijų padengimo priešgaisrinėmis dangomis bei medžio konstrukcijų antiseptinimo paslėptų darbų aktai.

15. Statinio kadastrinių matavimų byla (tiesiant vartotojų prijungimo prie veikiančių inžinerinių tinklų įvadus, kurių projektų ir statybos užsakovai yra veikiančius tinklus eksploatuojančios įmonės, šių įvadų kadastrinių matavimų bylos neprivalomos).

16. Visuomenės sveikatos centro pažyma apie elektromagnetinio lauko stiprį bei jo atitiktį higienos normoms (kai pripažįstami tinkamais naudoti telekomunikacijų statiniai).

17. Statybos darbų perdavimo-priėmimo aktas (kai darbai atlikti rangos būdu).

18. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą regiono aplinkos apsaugos departamento nurodytu būdu.

Pastaba. Atsižvelgdama į statinio paskirtį, kategoriją ir jo statybą reglamentuojančių teisės aktų specifinius reikalavimus, teikiamų dokumentų sąrašą komisija gali patikslinti.

Pakeitimai: 2003 12 19. Žin. 2003, Nr. 122-5551. Įsigaliojo 2003 12 28                    

2005 12 12. Žin. 2006 01 19, Nr. 7-258. Įsigalioja nuo 2006 01 20                    

2006 06 12. Žin. 2006 06 17, Nr. 68-2524. Įsigalioja nuo 2006 06 18


Kategorijos: Nekilnojamas turtas, Projektavimas, konsultavimas, tyrimai, sertifikavimas, Statybinės medžiagos, gaminiai ir darbai, Statybos darbai (tema)
Visi kategorijos straipsniai
Daugiabučio renovacija

Daugiabučio renovacija

Kokia daugiabučio renovacijos kaina? Kaip daugiabučių renovacija atsiperka? Kokios yra efektyviausios daugiabučių modernizavimo priemonės? 

Buto nuomos sutarties šablonas

Buto nuomos sutarties šablonas

Buto nuomos sutarties pavyzdys, buto nuomos sutartis, nuomos sutartis buto, buto nuomos sutartis su fiziniu asmeniu 

Buto nuomos sutartis

Buto nuomos sutartis

Buto nuoma, buto nuomos sutartis, butu nuomos sutartis, nuomos sutartis buto, buto nuomos sutartis su fiziniu asmeniu 

Nekilnojamo turto kaina 2023 metais

Nekilnojamo turto kaina 2023 metais

Nekilnojamo turto kainų prognozės 2023 metams 

kaip paruošti butą pardavimui

Kaip paruošti butą nuomai ir pardavimui

Buto paruošimas pardavimui, home staging patarimai, kaip paruošti namus pardavimui, būsto pagražinimas nuomai 

Namo projektavimo klaidos

Namo projektavimo klaidos

Namo projektavimo principai, klaidos projektuojant namą, namo pritaikymas prie sklypo 

Metalinio karkaso namai

Metalinio karkaso namai

Karkasinio namo iš metalinių profilių statyba, šiltinimas, įrengimas 

Ką reikia žinoti perkant butą

Ką reikia žinoti perkant butą

Kokias detales reiktų išsiaiškinti iki būsto pirkimo-pradavimo sutarties pasirašymo, ką reikia sužinoti prieš pasirašant buto pirkimo sutartį 

Geriausi Vilniaus rajonai

Patraukliausi Vilniaus rajonai

Geriausi Vilniaus rajonai, kaip pasirinkti kur gyventi Vilniuje 

Geriausi Kauno rajonai

Patraukliausi Kauno rajonai

Geriausi Kauno rajonai, kaip pasirinkti, kur gyventi Kaune? 

Kaip suplanuoti būsto remonto biudžetą

Kaip suplanuoti būsto remonto biudžetą

Būsto remonto biudžeto planavimas, kodėl pastoviai pritrūksta pinigų remonto pabaigoje 

Statybos verslo perspektyvos

Statybos verslo perspektyvos

Kiek statybos verslą gali pakeisti korona viruso epidemija ir kiek Lietuvos statybinė rinka kinta natūraliai?  

Daugiabučių namų administravimas

Daugiabučių namų administravimas

Kas administruoja daugiabutį namą, namo administratratoriaus skyrimas ar išrinkimas 

Perkamo buto likvidumas

Perkamo buto likvidumas. Kaip jį įvertinti?

Vilniaus plėtros perspektyva ir gyvenamoji statyba. Kaip įvertinti, ar perkamas būstas ateityje bus patrauklus kitiems pirkėjams, ar jis nenuvertės? 

Nauji butai Vilniuje

Nauji butai Vilniuje

Ieškantiems būsto, kaip visada išlieka aktualus klausimas - pirkti senos ar naujos statybos butą Vilniuje ir kokioje vietoje. 

Aplinka ir sveikata

Gyvenamoji aplinka ir sveikata

Gyvenamosios aplinkos ir sveikatos sąveika yra sudėtinga ir kompleksinė. Šią temą nagrinėja Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros katedros tyrėjai.  

Nauji butai su daline apdaila Kaune

Nauji butai su daline apdaila Kaune

Į ką atkreipti dėmesį renkantis butą su daline apdaila, kiek kainuoja įsirengti dalinės apdailos butą? 

Naujos statybos butai Kaune

Naujos statybos butai Kaune

Kauno naujų butų rinka pasižymi augimu, 2018 metais Kaune gyvenamoji statyba plėtojama net 30-yje naujų projektų. Daugiausia naujų butų pastatoma centrinėje Kauno dalyje, didėja visiškai įrengtų butų pasiūla ir paklausa. 

Naujos statybos butai Vilnaius Naujamiestyje ant Vilnios terasos šlaito

Naujos statybos butai Naujamiestyje

Naujų statybų Vilniaus Naujamiestyje apžvalga.  

Naujos statybos butai Vilniaus centre

Naujos statybos butai Vilniaus centre

Mieste gyvenant reikia gyventi miestietišką gyvenimą, o tikrasis miesto gyvenimas visada verda centre. Todėl neabejotina, kodėl viso pasaulio dižiuosiuose miestuose geidžiamiausias ir brangiausias būstas yra centre. 

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 44
Patalpų, biurų nuoma Klaipėdoje.Prekybinės įrangos pardavimas.
Artojo g. 3, Klaipėda
Telefonas: +370-680-23779, Mobilus: +370-680-23779, El. paštas: info@klaipedoskp.lt
Jūrinių konteinerių pardavimas, sandėliavimas, nuoma, remontas ir logistika Klaipėdoje. Namo, kilnojamo ar nekilnojamo namo projektai iš jūrinių konteinerių.
Nemuno g. 139, Klaipėda
Telefonas: +370 675 50722, +3706 468 8808, Mobilus: +370 675 50722, +37061788808, El. paštas: eu@magitu.com
Naujos statybos butai Kauno centre "Žaliakalnio terasos"
Savanorių pr. 276, Kaunas
Telefonas: +370-698-12262, El. paštas: info@zaliakalnioterasos.lt
1 2 3 4 5 ... 44
Buto paskirties keitimas Buto paskirties keitimas

Gyvenamosios paskirties buto keitimas į komercinę paskirtį, kaip pakeisti buto naudojimo paskirtį, reikalingi dokumentai

Daugiabučio renovacija Daugiabučio renovacija

Kokia daugiabučio renovacijos kaina? Kaip daugiabučių renovacija atsiperka? Kokios yra efektyviausios daugiabučių modernizavimo priemonės?

Buto nuomos sutarties šablonas Buto nuomos sutarties šablonas

Buto nuomos sutarties pavyzdys, buto nuomos sutartis, nuomos sutartis buto, buto nuomos sutartis su fiziniu asmeniu

Buto nuomos sutartis Buto nuomos sutartis

Buto nuoma, buto nuomos sutartis, butu nuomos sutartis, nuomos sutartis buto, buto nuomos sutartis su fiziniu asmeniu

Nekilnojamo turto kaina 2023 metais Nekilnojamo turto kaina 2023 metais

Nekilnojamo turto kainų prognozės 2023 metams

kaip paruošti butą pardavimui Kaip paruošti butą nuomai ir pardavimui

Buto paruošimas pardavimui, home staging patarimai, kaip paruošti namus pardavimui, būsto pagražinimas nuomai

Namo projektavimo klaidos Namo projektavimo klaidos

Namo projektavimo principai, klaidos projektuojant namą, namo pritaikymas prie sklypo

Metalinio karkaso namai Metalinio karkaso namai

Karkasinio namo iš metalinių profilių statyba, šiltinimas, įrengimas

Ką reikia žinoti perkant butą Ką reikia žinoti perkant butą

Kokias detales reiktų išsiaiškinti iki būsto pirkimo-pradavimo sutarties pasirašymo, ką reikia sužinoti prieš pasirašant buto pirkimo sutartį

Geriausi Vilniaus rajonai Patraukliausi Vilniaus rajonai

Geriausi Vilniaus rajonai, kaip pasirinkti kur gyventi Vilniuje

Sklypas namo statybai Sklypas namo statybai – koks, kur, už kiek

Į ką atsižvelgti perkant sklypą namui statyti, nuo ko priklauso sklypo kaina

Išperkamoji buto nuoma: reali paslauga ar tik rinkodara? Išperkamoji buto nuoma: reali paslauga ar tik rinkodara?

Kylant butų kainoms, jauniems žmonėms vis sunkiau sekasi sukaupti pradinei įmokai reikalingą sumą, išperkamosios nuomos paslaugą siūlo vos viena kita bendrovė.

Geriausi Kauno rajonai Patraukliausi Kauno rajonai

Geriausi Kauno rajonai, kaip pasirinkti, kur gyventi Kaune?

Kaip suplanuoti būsto remonto biudžetą Kaip suplanuoti būsto remonto biudžetą

Būsto remonto biudžeto planavimas, kodėl pastoviai pritrūksta pinigų remonto pabaigoje

Statybos verslo perspektyvos Statybos verslo perspektyvos

Kiek statybos verslą gali pakeisti korona viruso epidemija ir kiek Lietuvos statybinė rinka kinta natūraliai?

Daugiabučių namų administravimas Daugiabučių namų administravimas

Kas administruoja daugiabutį namą, namo administratratoriaus skyrimas ar išrinkimas

Perkamo buto likvidumas Perkamo buto likvidumas. Kaip jį įvertinti?

Vilniaus plėtros perspektyva ir gyvenamoji statyba. Kaip įvertinti, ar perkamas būstas ateityje bus patrauklus kitiems pirkėjams, ar jis nenuvertės?

Idėjų išbandymas nuosavo namo statyboje Idėjų išbandymas nuosavo namo statyboje

Batsiuvys turėtų nešioti savo siūtus batus, kad žinotų, ką kiti jaučia juos avėdami. Taip pat ir architektas – jei negyvena savo projektuotame name, nežino, kaip jaučiasi užsakovai“, - sako architektas Andrius Želnys. Jo paties namas – kompaktiškas, ekologiškas, technologiškas, darnoje su gamta ir aplinka.

Nauji butai Vilniuje Nauji butai Vilniuje

Ieškantiems būsto, kaip visada išlieka aktualus klausimas - pirkti senos ar naujos statybos butą Vilniuje ir kokioje vietoje.

Aplinka ir sveikata Gyvenamoji aplinka ir sveikata

Gyvenamosios aplinkos ir sveikatos sąveika yra sudėtinga ir kompleksinė. Šią temą nagrinėja Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros katedros tyrėjai.

Nauji butai su daline apdaila Kaune Nauji butai su daline apdaila Kaune

Į ką atkreipti dėmesį renkantis butą su daline apdaila, kiek kainuoja įsirengti dalinės apdailos butą?

Naujos statybos butai Kaune Naujos statybos butai Kaune

Kauno naujų butų rinka pasižymi augimu, 2018 metais Kaune gyvenamoji statyba plėtojama net 30-yje naujų projektų. Daugiausia naujų butų pastatoma centrinėje Kauno dalyje, didėja visiškai įrengtų butų pasiūla ir paklausa.

Naujos statybos butai Vilnaius Naujamiestyje ant Vilnios terasos šlaito Naujos statybos butai Naujamiestyje

Naujų statybų Vilniaus Naujamiestyje apžvalga.

Naujos statybos butai Vilniaus centre Naujos statybos butai Vilniaus centre

Mieste gyvenant reikia gyventi miestietišką gyvenimą, o tikrasis miesto gyvenimas visada verda centre. Todėl neabejotina, kodėl viso pasaulio dižiuosiuose miestuose geidžiamiausias ir brangiausias būstas yra centre.

Naujos statybos butai su daline apdaila Naujos statybos butai su daline apdaila Vilniuje

Butas su daline apdaila: kokie privalumai ir trūkumai perkant naujos statybos butą su daline apdaila Vilniuje?

Naujos statybos butai Vilniuje Naujos statybos butai Vilniuje

Patraukliausi naujos statybos objektai bei rajonai.

stogo dengimas Investicijos į namo statybą, kurios neatsiperka parduodant

Renkantis sklypą ir planuojant statybą verta žinoti, kokios pagrindinės investicijos namą parduodant atsiperka ir kokios neatsiperka.

Gyvenamosios statybos tendencijos Gyvenamosios statybos tendencijos

Gyventojų apklausa dėl naujo būsto įsigijimo rodo tas pačias rinkos tendencijas, bet išryškino ir naujų. Tradiciškai svarbiausiu kriterijumi įsigyjant naują būstą yra kaina, bet ryškėja perkančiųjų būstą dėmesys infrastruktūrai, norintys keisti būstą pirmenybę teikia jo ekonomiškumui, daugėja pageidaujančių gyventi individualiame name.

Vidaus apdaila Galimi naujo buto vidaus apdailos tipai

Trys galimi naujo buto apdailos pasirinkimai, kiekvieno jų pliusai ir minusai, apdailos kainos.

Daugiabutis nepastatytas Renkantis būstą - kam teikti pirmenybę?

Renkantis būstą pagrindinis kriterijus yra kaina, bet už tą pačią kainą galima įpirkti didesnį butą priemiestyje ir mažą senamiestyje, nelabai patogų prestižiniame rajone ir komfortišką neprestižinėje vietoje. Kaip pasirinkti?

Aplinka Kaip gyvenamoji vieta lemia mūsų sveikatą?

Ne tik besilaukiančios mamos ir vaikus auginančios šeimos intuityviai stengiasi pasirinkti gyvenamąją vietą greta žalumos, parko. Daugelis miestiečių pasvajoja apie gyvenimą greta miško, parko, nors urbanistai linkę miestus tankinti.

Ar Vilniaus centras netaps antru Perkūnkiemiu? Ar Vilniaus centras netaps antru Perkūnkiemiu?

Kokie pokyčiai artimiausiu metu laukia sostinės centro ir kodėl nuogąstaujama, kad Vilniaus centras gali tapti antruoju Perkūnkiemiu? Ką apie situaciją mano urbanistai?

Duetto Žaliausi Lietuvos pastatai

Lietuvos žaliųjų pastatų taryba kartu su Aplinkos ministerija šiemet pirmą kartą organizavo žaliausių pastatų konkursą.

Kada verta kreiptis į nepriklausomą žalų ekspertą bei turto vertintoją?

Nepriklausomas žalos dydžio nustatymas, patyrus nuostolius

Ar nekilnojamojo turto rinka pasiruošusi Z kartai? Ar nekilnojamojo turto rinka pasiruošusi Z kartai?

Gyvenančius XXI amžiaus pradžioje sąlyginai galima priskirti kūdikių bumo, X,Y ir Z kartoms. Ar ateinančią Z kartą tenkins nekilnojamasis turtas, kuris kuriamas dabar ir ne vienam dešimtmečiui?

Būsto pasirinkimas Vilniuje Kaip atsakingai išsirinkti būstą?

Daug sykių rinktis ir pirkti būstą gal ir būtų gerai, įgyta patirtis leistų rasti patį tinkamiausią, bet nedaug kas turi tokią galimybę. Tad verta įsiklausyti į patarimus, ypač perkantiems pirmą kartą.

Vieno kambario butas renovuotame name Vieno kambario butas Vilniuje

Kaip išsirinkti 1 kambario butą Vilniuje. Kokiuose rajonuose verta pirkti vieno kambario butą?

A + energinės klasės kotedžas – ar aš jį pirkčiau?

Tai bandymas vieno kotedžų projekto pavyzdžiu panagrinėti, kas yra aukštesnės energinės klasės būstas, kokie jo požymiai ir ką reiktų vertinti tokį perkant.

Kraustymasis: kaip išgyventi

Susipakauoti daiktus dviejų savaičių atostogoms būna sudėtinga, o ką jau kalbėti apie kraustymąsi keičiant gyvenamąją vietą. Galvojant apie persikraustymą, į galvą pirmiausia ateina, kaip norėtume ir kaip turėtų atrodyti naujieji namai; deja, ne tokį džiaugsmingą virpulį kelia kintys apie daiktų pakavimąsi.

privataus namo vertinimas Individualių namų vertinimo ypatumai, taikant lyginamosios vertės metodą

Vis daugiau žmonių, pirkdami būstą, ima paskolas iš bankų, taigi įkeičiamas turtas turi būti teisingai įvertintas.

Faktorius, lemiantis pelningą investiciją į komercinį turtą Faktorius, lemiantis pelningą investiciją į komercinį turtą

Dažniausiai komercinių patalpų įsigijimas siejamas su verslo pradžia arba jo plėtra. Komerciniam nekilnojamam turtui priskiriami biuro, administracinės, sandėliavimo, logistikos, prekybos, gamybos patalpos ir pastatų kompleksai.

Nekilnojamo turto paslaugos

Kadastriniai matavimai, topografinių planų rengimas, sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai, kadastriniai (geodeziniai) matavimai.

Svetainė. Bendras vaizdas Šiuolaikinio standartinio naujausios statybos butuko perplanavimas

Moderniojo neoklasicizmo butas: projektas, kuriame neliko nė vienos architekto suplanuotos pertvaros ir nė vienos jo numatytos erdvės.

Daiva Mikalauskienė Įsiterpusio valstybinės žemės sklypo įsigijimas

Ar galima nusipirkti į mano žemę įsiterpusį valstybinės žemės sklypą?

daugiau
Duomenys apie sklypo savininkus Duomenys apie sklypo savininkus

Kaip sužinoti, kas yra kaimyninio sklypo savininkas?

daugiau
Ruslanas Golubovas Valstybinio žemės sklypo įsigijimas

Kaip įsigyti naudojamos valstybinės žemės sklypą?

daugiau
Gyvenamoji vieta sodo name Ar galima gyvenamąją vietą deklaruoti sodo name?

Ar galima gyvenamąją vietą deklaruoti sodo name?

daugiau
Kūrybinių dirbtuvių statusas Kūrybinių dirbtuvių statusas

Ką reiškia nekilnojamo turto statusas kūrybinės dirbtuvės? Kūrybinių dirbtuvių statuso keitimas

daugiau
Kompanijų produktai
Prekyba jūriniais konteineriais - sandėliavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje

Jūrinių konteinerių pardavimas, sandėliavimas, nuoma ir l...

Prekybinės įrangos pardavimas/prekyba Klaipėdoje

Prekybinės įrangos pardavimas/prekyba Klaipėdoje

oberhaus busto vertinimas
Būsto vertinimas

Nekilnojamo turto turto vertinimas, turto tinkos vertės n...

Patalpų pardavimas
Patalpų pardavimas

Patalpos pardavimui, patalpos,

Sklypas prestižinėje vietoje Trakų r. 560000.0 LTL
Sklypas NT vystymui, namų kvartalui plėtoti - prestižinėje vietoje Trakų r.

Žemės sklypas Trakų rajone, arti ežerų, miško, 2,8 ha.

Teisinės konsultacijos nekilnojamo turto klausimais

Nekilnojamo turto sutartys, investicijos į nekilnojamą tu...

GEOTERMINIS ŠILDYMAS
Geoterminis šildymas

Individualiems namams

Nekilnojamo turto pardavimas

Parduodami namai, parduodami butai. Tarpininkavimo paslaugos perkant ar parduodant nekilnojamą turtą. Nekilnojamo turto brokeri...

Prekyba nekilnojamu turtu

Gyvenamųjų pastatų pardavimas Vilniuje, nauji butai pardavimui, naujos statybos kotedžai pardavi...

Teisinė pagalba perkant nekilnojamą turtą

NKT sutarčių rengimas, nekilnojamo turto sutarčių analizė, teisininko paslaugos perkant nekilnojamą tu...

Buto paskirties keitimas Buto paskirties keitimas

Gyvenamosios paskirties buto keitimas į komercinę paskirtį, kaip pakeisti buto naudojimo paskirtį, reikalingi dokumentai

Buto nuomos sutarties šablonas Buto nuomos sutarties šablonas

Buto nuomos sutarties pavyzdys, buto nuomos sutartis, nuomos sutartis buto, buto nuomos sutartis su fiziniu asmeniu

Buto nuomos sutartis Buto nuomos sutartis

Buto nuoma, buto nuomos sutartis, butu nuomos sutartis, nuomos sutartis buto, buto nuomos sutartis su fiziniu asmeniu

Ką reikia žinoti perkant butą Ką reikia žinoti perkant butą

Kokias detales reiktų išsiaiškinti iki būsto pirkimo-pradavimo sutarties pasirašymo, ką reikia sužinoti prieš pasirašant buto pirkimo sutartį

Geriausi Vilniaus rajonai Patraukliausi Vilniaus rajonai

Geriausi Vilniaus rajonai, kaip pasirinkti kur gyventi Vilniuje

Sklypas namo statybai Sklypas namo statybai – koks, kur, už kiek

Į ką atsižvelgti perkant sklypą namui statyti, nuo ko priklauso sklypo kaina

Išperkamoji buto nuoma: reali paslauga ar tik rinkodara? Išperkamoji buto nuoma: reali paslauga ar tik rinkodara?

Kylant butų kainoms, jauniems žmonėms vis sunkiau sekasi sukaupti pradinei įmokai reikalingą sumą, išperkamosios nuomos paslaugą siūlo vos viena kita bendrovė.

Geriausi Kauno rajonai Patraukliausi Kauno rajonai

Geriausi Kauno rajonai, kaip pasirinkti, kur gyventi Kaune?

Statybos verslo perspektyvos Statybos verslo perspektyvos

Kiek statybos verslą gali pakeisti korona viruso epidemija ir kiek Lietuvos statybinė rinka kinta natūraliai?

Daugiabučių namų administravimas Daugiabučių namų administravimas

Kas administruoja daugiabutį namą, namo administratratoriaus skyrimas ar išrinkimas

Perkamo buto likvidumas Perkamo buto likvidumas. Kaip jį įvertinti?

Vilniaus plėtros perspektyva ir gyvenamoji statyba. Kaip įvertinti, ar perkamas būstas ateityje bus patrauklus kitiems pirkėjams, ar jis nenuvertės?

Idėjų išbandymas nuosavo namo statyboje Idėjų išbandymas nuosavo namo statyboje

Batsiuvys turėtų nešioti savo siūtus batus, kad žinotų, ką kiti jaučia juos avėdami. Taip pat ir architektas – jei negyvena savo projektuotame name, nežino, kaip jaučiasi užsakovai“, - sako architektas Andrius Želnys. Jo paties namas – kompaktiškas, ekologiškas, technologiškas, darnoje su gamta ir aplinka.

Nauji butai Vilniuje Nauji butai Vilniuje

Ieškantiems būsto, kaip visada išlieka aktualus klausimas - pirkti senos ar naujos statybos butą Vilniuje ir kokioje vietoje.

Aplinka ir sveikata Gyvenamoji aplinka ir sveikata

Gyvenamosios aplinkos ir sveikatos sąveika yra sudėtinga ir kompleksinė. Šią temą nagrinėja Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros katedros tyrėjai.

Nauji butai su daline apdaila Kaune Nauji butai su daline apdaila Kaune

Į ką atkreipti dėmesį renkantis butą su daline apdaila, kiek kainuoja įsirengti dalinės apdailos butą?

Naujos statybos butai Kaune Naujos statybos butai Kaune

Kauno naujų butų rinka pasižymi augimu, 2018 metais Kaune gyvenamoji statyba plėtojama net 30-yje naujų projektų. Daugiausia naujų butų pastatoma centrinėje Kauno dalyje, didėja visiškai įrengtų butų pasiūla ir paklausa.

Naujos statybos butai Vilnaius Naujamiestyje ant Vilnios terasos šlaito Naujos statybos butai Naujamiestyje

Naujų statybų Vilniaus Naujamiestyje apžvalga.

Naujos statybos butai Vilniaus centre Naujos statybos butai Vilniaus centre

Mieste gyvenant reikia gyventi miestietišką gyvenimą, o tikrasis miesto gyvenimas visada verda centre. Todėl neabejotina, kodėl viso pasaulio dižiuosiuose miestuose geidžiamiausias ir brangiausias būstas yra centre.

Naujos statybos butai su daline apdaila Naujos statybos butai su daline apdaila Vilniuje

Butas su daline apdaila: kokie privalumai ir trūkumai perkant naujos statybos butą su daline apdaila Vilniuje?

Naujos statybos butai Vilniuje Naujos statybos butai Vilniuje

Patraukliausi naujos statybos objektai bei rajonai.

stogo dengimas Investicijos į namo statybą, kurios neatsiperka parduodant

Renkantis sklypą ir planuojant statybą verta žinoti, kokios pagrindinės investicijos namą parduodant atsiperka ir kokios neatsiperka.

Gyvenamosios statybos tendencijos Gyvenamosios statybos tendencijos

Gyventojų apklausa dėl naujo būsto įsigijimo rodo tas pačias rinkos tendencijas, bet išryškino ir naujų. Tradiciškai svarbiausiu kriterijumi įsigyjant naują būstą yra kaina, bet ryškėja perkančiųjų būstą dėmesys infrastruktūrai, norintys keisti būstą pirmenybę teikia jo ekonomiškumui, daugėja pageidaujančių gyventi individualiame name.

Vidaus apdaila Galimi naujo buto vidaus apdailos tipai

Trys galimi naujo buto apdailos pasirinkimai, kiekvieno jų pliusai ir minusai, apdailos kainos.

Daugiabutis nepastatytas Renkantis būstą - kam teikti pirmenybę?

Renkantis būstą pagrindinis kriterijus yra kaina, bet už tą pačią kainą galima įpirkti didesnį butą priemiestyje ir mažą senamiestyje, nelabai patogų prestižiniame rajone ir komfortišką neprestižinėje vietoje. Kaip pasirinkti?

Aplinka Kaip gyvenamoji vieta lemia mūsų sveikatą?

Ne tik besilaukiančios mamos ir vaikus auginančios šeimos intuityviai stengiasi pasirinkti gyvenamąją vietą greta žalumos, parko. Daugelis miestiečių pasvajoja apie gyvenimą greta miško, parko, nors urbanistai linkę miestus tankinti.

Ar Vilniaus centras netaps antru Perkūnkiemiu? Ar Vilniaus centras netaps antru Perkūnkiemiu?

Kokie pokyčiai artimiausiu metu laukia sostinės centro ir kodėl nuogąstaujama, kad Vilniaus centras gali tapti antruoju Perkūnkiemiu? Ką apie situaciją mano urbanistai?

Duetto Žaliausi Lietuvos pastatai

Lietuvos žaliųjų pastatų taryba kartu su Aplinkos ministerija šiemet pirmą kartą organizavo žaliausių pastatų konkursą.

Kada verta kreiptis į nepriklausomą žalų ekspertą bei turto vertintoją?

Nepriklausomas žalos dydžio nustatymas, patyrus nuostolius

Ar nekilnojamojo turto rinka pasiruošusi Z kartai? Ar nekilnojamojo turto rinka pasiruošusi Z kartai?

Gyvenančius XXI amžiaus pradžioje sąlyginai galima priskirti kūdikių bumo, X,Y ir Z kartoms. Ar ateinančią Z kartą tenkins nekilnojamasis turtas, kuris kuriamas dabar ir ne vienam dešimtmečiui?

Būsto pasirinkimas Vilniuje Kaip atsakingai išsirinkti būstą?

Daug sykių rinktis ir pirkti būstą gal ir būtų gerai, įgyta patirtis leistų rasti patį tinkamiausią, bet nedaug kas turi tokią galimybę. Tad verta įsiklausyti į patarimus, ypač perkantiems pirmą kartą.

Vieno kambario butas renovuotame name Vieno kambario butas Vilniuje

Kaip išsirinkti 1 kambario butą Vilniuje. Kokiuose rajonuose verta pirkti vieno kambario butą?

A + energinės klasės kotedžas – ar aš jį pirkčiau?

Tai bandymas vieno kotedžų projekto pavyzdžiu panagrinėti, kas yra aukštesnės energinės klasės būstas, kokie jo požymiai ir ką reiktų vertinti tokį perkant.

Kraustymasis: kaip išgyventi

Susipakauoti daiktus dviejų savaičių atostogoms būna sudėtinga, o ką jau kalbėti apie kraustymąsi keičiant gyvenamąją vietą. Galvojant apie persikraustymą, į galvą pirmiausia ateina, kaip norėtume ir kaip turėtų atrodyti naujieji namai; deja, ne tokį džiaugsmingą virpulį kelia kintys apie daiktų pakavimąsi.

privataus namo vertinimas Individualių namų vertinimo ypatumai, taikant lyginamosios vertės metodą

Vis daugiau žmonių, pirkdami būstą, ima paskolas iš bankų, taigi įkeičiamas turtas turi būti teisingai įvertintas.

Nuo ko pradėti statybą Nuo ko pradėti statybą

arba Ką privalo žinoti nuosavo namo statytojas prieš pradėdamas statyti?

Namas - mūrinis ar medinis?

Europoje daugiausia statomi mūriniai namai, Amerikoje - mediniai karkasiniai. Kuo jie skiriasi, kokie jų abiejų pliusai ir minusai?

Pasaulio dangoraižiai

Dangoraižių statybos istorija. Ar kiekvienas aukštas pastatas gali būti vadinamas dangoraižiu?