Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos taisyklės

2008-07-10 19:37   Peržiūros : 9777   Spausdinti


Nutarimas paskelbtas: Žin., 1996, Nr. 116-2723

Nauja nutarimo redakcija paskelbta: Žin., 2003, Nr. 95-4292

Aktuali redakcija nuo 2004.06.10

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės  1996 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1395

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 1231 redakcija)

NUMERIŲ PASTATAMS, PATALPOMS IR BUTAMS SUTEIKIMO, KEITIMO IR APSKAITOS  TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS

1. Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos taisyklės (toliau vadinama - Taisyklės) reglamentuoja numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimą, keitimą ir apskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Adresas - valstybės ir savivaldybių informacinėse sistemose skaitmeniniais ir raidiniais kodais, koordinatėmis ir tekstiniais duomenimis išreikšta konkreti fizinio asmens gyvenamoji vieta, juridinio asmens buveinė ar nekilnojamojo daikto buvimo vieta Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Pastatas - stogu dengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambarių ar kitų patalpų, išdėstytų tarp sienų ir pertvarų ir naudojamų žmonėms gyventi ar žemės ūkio, prekybos, kultūros, transporto ir kitai veiklai.

Korpusas - vienas iš keleto žemės sklype esančių pastatų, kuriam netikslinga ar neįmanoma suteikti atskiro pastato numerio.

Patalpa - statinio dalis, suformuota kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, turinti aiškią funkcinę paskirtį ir atskirą išėjimą į lauką arba į kitas patalpas.

Butas - gyvenamojo ar negyvenamojo pastato, kuriame įrengtos gyvenamosios patalpos, dalis iš vieno ar kelių kambarių ir pagalbinių patalpų, turinti atskirą išėjimą į lauką arba bendro naudojimo patalpas.

Pastato numeris - adreso dalis, išreikšta unikaliu skaičiumi arba skaičiaus ir lotynų abėcėlės raidės deriniu, gatvėje arba gyvenamojoje vietovėje, nurodanti pastato eilės vietą gatvėje arba gyvenamojoje vietovėje.

Korpuso numeris - unikalus skaičius arba lotynų abėcėlės raidė pastatų, kurie gali būti suformuoti kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, komplekse.

Patalpos ar buto numeris - skaičius (arba skaičiaus ir raidės derinys), nurodantis patalpos ar buto vietą konkrečiame pastate.

Unikalus pastato, patalpos ar buto numeris - sutartinis pastato, patalpos ar buto numeris, kurį suteikia valstybės įmonė Registrų centras ir kuris nekinta visą pastato, patalpos ar buto buvimo laiką.

Adreso objekto (žemės sklypo centro) koordinatės - plokštuminės koordinatės (x, y) pagal valstybinę LKS-94 koordinačių sistemą arba vietinę su valstybine LKS-94 susietą koordinačių sistemą, patenkančios į pastato horizontalios projekcijos kontūrą ir apibūdinančios pastato geografinę išdėstymo vietą.

Pagrindinis pastato numeris - prie gatvių sankryžos esančio pastato numeris gatvėje, į kurią pastatas stovi frontalia dalimi ir iš kurios yra privažiavimas prie pastato.

Antrinis pastato numeris - prie gatvių sankryžos esančio pastato numeris gatvėje, į kurią pastatas stovi ne frontalia dalimi.

II. Numerių adresų objektams ir korpusams suteikimas

3. Adresų objektai yra šie:

3.1. žemės sklypai, kuriuose pagal detaliojo plano sprendinius planuojama statyti pastatus, taip pat sodininkų bendrijų nariųžemės sklypai, neužstatyti pastatais;

3.2. žemės sklypai su juose esančiais pastatais, suformuoti kaip vienas nekilnojamasis daiktas;

3.3. pastatai ar jų kompleksai, kurie yra arba gali būti suformuoti kaip atskiras nekilnojamasis daiktas;

3.4. pastatuose esančios gyvenamosios patalpos (toliau vadinama - butai) ir negyvenamosios patalpos, kurios yra arba gali būti suformuotos kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

4. Savivaldybės vykdomoji institucija, savivaldybės tarybai suteikus detaliajame plane numatytoms naujoms gatvėms pavadinimus, adresų objektams numerius suteikia per mėnesį.

5. Adreso objekto numeris žymimas skaičiumi arba skaičiaus ir raidės deriniu. Raidės vartojamos atsiradus naujiems adreso objektams, siekiant nekeisti esamos numeracijos ir išsaugoti numerio unikalumą.

6. Numeris adreso objektui suteikiamas po to, kai konkrečioje gyvenamojoje vietovėje savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas gatvės pavadinimas įregistruojamas Lietuvos Respublikos adresų registre.

Punkto pakeitimai:

Nr. 715, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3415 (2004-06-12)

7. Numeruojant adresų objektus, nustatoma jų priklausomybė seniūnijai, išskyrus miesto teritorijoje sudarytas seniūnijas, gyvenamajai vietovei ir gatvei, taip pat adreso objekto vieta (koordinatės) ir suteikiamas numeris. Adreso objekto vieta grafiškai vaizduojama kaip taškas.

8. Numeriai adresų objektams suteikiami iš eilės didėjimo tvarka nuo gatvės pradžios taško, nustatomo pagal šiuo nutarimu patvirtintas Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą taisykles. Pagal gatvės kryptį dešinėje gatvės pusėje esantiems adresų objektams suteikiami nelyginiai numeriai, esantiems kairėje pusėje - lyginiai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 664, 2004-05-31, Žin., 2004, Nr. 88-3225 (2004-06-03)

9. Jeigu adresų objektams numeriai suteikti kitaip, negu nustatyta šių Taisyklių 8 punkte, jie nepernumeruojami ir paliekami kokie yra.

10. Jeigu gatvės tipas yra aikštė ar gatvė, kurioje adresų objektai išsidėstę arba pagal teritorijų planavimo dokumentus numatyti išdėstyti vienoje gatvės pusėje, jiems numerius galima suteikti iš eilės, tai yra nelyginius ir lyginius.

11. Prie gatvių sankryžų esantiems adresų objektams gali būti suteiktas numeris, nurodantis objekto priklausomybę abiem gatvėms. Šiuo atveju pagrindine gatve laikoma ta gatvė, iš kurios yra privažiavimas prie adreso objekto. Jeigu privažiavimas prie adreso objekto yra iš abiejų gatvių, pagrindinė gatvė ta, į kurią pastatas stovi frontalia dalimi. Pagrindinėje gatvėje suteiktas numeris laikomas pagrindiniu. Kita gatvė ir kitas numeris laikomas antriniu adreso objekto numeriu. Jeigu priimamas savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimas dėl tokio adreso suteikimo, jame pažymimos abi gatvės ir numeriai, suteikti kiekvienoje iš gatvių. Prie gatvių sankryžų esančių adresų objektų priskyrimas dviem gatvėms nėra privalomas.

12. Jeigu adreso objektas susideda iš pastatų komplekso, jam suteikiamas vienas numeris. Adreso objekto vietos taškas dedamas ant pagrindinio komplekso pastato (pavyzdžiui, administracinio).

13. Adresų objektai suprojektuotose naujose gatvėse numeruojami gatves projektuojant. Savivaldybės vykdomosios institucijos sprendime dėl numerių adresų objektams suteikimo nurodoma: seniūnijos (išskyrus miesto teritorijoje sudarytas seniūnijas), gyvenamosios vietovės, gatvės pavadinimas, suteikiamas numeris gatvėje, patalpos ar buto numeris, jeigu adreso objektas yra patalpa ar butas, duomenys apie adreso objekto buvimo vietą (koordinatės). Priimto sprendimo kopija per 5 darbo dienas perduodama Adresų registro tvarkymo įstaigai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 715, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3415 (2004-06-12)

14. Numeriai adresų objektams, esantiems projektuojamose naujose gatvėse, suteikiami taip:

14.1. Kai adresų objektai, įskaitant žemės sklypus, pažymėti teritorijų planavimo dokumentuose, numeriai suteikiami pasinaudojus teritorijų planavimo dokumentų duomenimis, nustatomos adreso objekto koordinatės ir numeris, adreso objekto priklausomybė seniūnijai (išskyrus miesto teritorijoje sudarytas seniūnijas), gyvenamajai vietovei ir gatvei, žemės sklypo projektinis numeris detaliajame plane.

14.2. Kai adresų objektams numeriai suteikiami sodininkų bendrijų ar jų masyvų teritorijose, numeruojami visi bendrijų narių žemės sklypai, neužstatyti pastatais, sklypuose pastatyti pastatai (išskyrus laikinuosius statinius), į bendriją įsiterpusios sodybos ir kiti adresų objektai, patekę į teritoriją. Jeigu sklypas neužstatytas, jam suteiktas numeris vietovėje lentele nepažymimas.

14.3. Nustačius adresų objektų vietas, parengiamas jų sunumeravimo projektas. Projekte pažymimi numatomi pastatų numeriai, informacinių rodyklių, nurodančių privažiavimą prie konkretaus adresų objekto (objektų), esančio toliau nuo gatvės, pastatymo vietos.

14.4. Naujiems adresų objektams numeriai suteikiami atsižvelgiant į jau esančius numerius. Siekiant nepažeisti numerių sekos, prie šių adresų objektų numerių pridedamos raidės.

15. Korpusai žymimi skaičiais arba raidėmis (toliau - numeruojami). Numeriai korpusams suteikiami atsižvelgiant į pastatų komplekso savininko ar savininkų prašymą ir faktinį korpusų geografinį tarpusavio išsidėstymą. Jeigu korpusų numeriai suteikiami ne vienu metu, vėliau suteikiamas numeris turi tęsti prieš tai buvusį numerį (neturi būti palikta nepanaudotų numerių).

16. Lėšų ir darbo sąnaudas, susijusias su numerių korpusams suteikimu, dengia asmuo, prašantis korpusus sunumeruoti.

17. Numeriai gali būti suteikti ir patvirtinti tik korpusams pastatų kompleksuose, kurie įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

18. Numeruojant korpusus, nustatoma jų buvimo vieta (koordinatės). Jų numeriai gali būti patvirtinti vienu savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu kartu su numerių adresų objektams suteikimu. Sprendime dėl numerių korpusams suteikimo nurodoma: adreso objekto, kuriame numeruojami korpusai, duomenys, seniūnijos (išskyrus miesto teritorijoje sudarytas seniūnijas), gyvenamosios vietovės pavadinimas, gatvės pavadinimas, adreso objekto numeris gatvėje, duomenys apie korpuso buvimo vietą (koordinatės). Priimto sprendimo kopija per 5 darbo dienas perduodama Adresų registro tvarkymo įstaigai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 715, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3415 (2004-06-12)

19. Numeruojant adresų objektus retai apgyvendintose gyvenamosiose vietovėse, kuriose jų ne daugiau kaip 20 ir gatvės gali būti nesudaromos, numeriai suteikiami iš eilės didėjimo tvarka nuo gyvenamosios vietovės pradžios pagal kelio, einančio per gyvenamosios vietovės teritoriją, kryptį. Kryptis parenkama nuo savivaldybės ar seniūnijos centro, miestelio arba kito didesnio kaimo.

20. Sodininkų bendrijų ar jų masyvų teritorijose, kurios yra esamų gyvenamųjų vietovių teritorijose, numeriai adresų objektams suteikiami šių Taisyklių nustatyta tvarka kaip ir kitiems tos gyvenamosios vietovės adresų objektams. Jeigu sodininkų bendrijų ar jų masyvų teritorija nepatenka į esamų gyvenamųjų vietovių teritoriją, numeriai adresų objektams suteikiami šių Taisyklių nustatyta tvarka, įteisinus jas Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 60-1183) nustatyta tvarka kaip naujas gyvenamąsias vietoves ar priskyrus greta esančioms gyvenamosioms vietovėms ir įregistravus Lietuvos Respublikos adresų registre. Adreso struktūra nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarime Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2002, Nr. 127-5753).

Punkto pakeitimai:

Nr. 715, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3415 (2004-06-12)

III. Adresų objektų ir korpusų numerių keitimas

21. Adresų objektų numerių keitimas yra:

21.1. adresų objektų priskyrimas kitai gatvei, gyvenamajai vietovei;

21.2. numerių sekos pakeitimas toje pačioje gatvėje;

21.3. adreso objekto panaikinimas arba išnykimas.

22. Korpusų numerių keitimas yra:

22.1. korpusų priskyrimas kitam pastatų kompleksui;

22.2. numerių sekos pakeitimas tame pačiame pastatų komplekse;

22.3. korpuso panaikinimas arba išnykimas.

23. Numeris panaikinamas nelikus arba pasikeitus adreso objektui, kuriam adresas suteiktas. Senojo adreso objekto vietoje atsiradusiam naujam adreso objektui suteikiamas buvęs numeris. Šiuo atveju iš naujo nustatomos ir adreso objekto vietos koordinatės. Jeigu vietoj nugriauto pastato naujas pastatas nestatomas, kiti gatvėje esantys pastatai nepernumeruojami.

24. Adresų objektų pasikeitimas yra:

24.1. sklypų, esančių adresų objektais, sujungimas. Adreso objekto numeris naikinamas savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu dėl sklypų sujungimo;

24.2. pastato, esančio adreso objektu, nugriovimas. Adreso objekto numeris naikinamas savivaldybės vykdomajai institucijai ar apskrities viršininko administracijai išdavus leidimą pastatą griauti ir pastato savininko prašymu išregistravus turtą iš Nekilnojamojo turto registro.

25. Keičiant adresų objektų ir korpusų numerius, savivaldybės vykdomosios institucijos sprendime nurodomas seniūnijos (išskyrus miesto teritorijoje sudarytas seniūnijas), gyvenamosios vietovės pavadinimas, iki pakeitimo buvusi priklausomybė gatvei, buvęs numeris, priklausomybė naujai gatvei ir naujas numeris gatvėje. Jeigu keičiasi adreso objekto vieta (koordinatės), nurodoma adreso priklausomybė gyvenamajai vietovei, gatvei, buvusios ir naujos koordinatės.

26. Jeigu keičiamas gatvės pavadinimas arba ribos, savivaldybės vykdomoji institucija pastatus, turinčius vienodus numerius, pernumeruoja ir apie tai informuoja gyventojus. Adresų registro tvarkymo įstaiga šiuo atveju keičia tik adresų objektų ir korpusų numerius, pastatų, patalpų ir butų unikalūs numeriai pastate nekeičiami.

Punkto pakeitimai:

Nr. 715, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3415 (2004-06-12)

Iv. Adresų objektų ir korpusų vietos nustatymas

27. Adresų objektų ir korpusų vietos nustatymas - taško, nurodančio adreso objekto ar korpuso geografinę buvimo vietą, koordinačių nustatymas.

28. Adreso vieta tikslinama pasikeitus geografinėms adreso komponentėms. Tokie atvejai galimi žemės sklypuose, kuriems suteikti adresai pastačius pastatus ir adreso tašką padėjus į jo kontūrą.

29. Nustatant adresų objektų (išskyrus butus ir patalpas) ir korpusų koordinates, naudojamas kartografinis pagrindas ir kiti duomenys:

29.1. skaitmeninis ar analoginis ortofotografinis ar kitas rastrinis arba vektorinis žemėlapis valstybinėje LKS-94 koordinačių sistemoje arba su šia sistema susietose kitose koordinačių sistemose, užtikrinantis ne mažesnį negu M 1:10000 skaitmeninei topografinei medžiagai reikalingą tikslumą;

29.2. topografiniai planai M 1:500-1:2000 LKS-94 koordinačių sistemoje arba su šia sistema susietose kitose koordinačių sistemose skaitmeniniu ar analoginiu pavidalu;

29.3. savivaldybių teritorijų ribos;

29.4. gyvenamųjų vietovių teritorijų ribos pagal Lietuvos Respublikos adresų registro duomenis;

29.5. gatvių tinklas;

29.6. detalieji planai;

29.7. sodininkų bendrijų paskirstymo sklypais projektai ir planai;

29.8. nekilnojamojo turto objektų grafiniai duomenys pagal Nekilnojamojo turto kadastrą;

29.9. Lietuvos Respublikos adresų registro ir Nekilnojamojo turto registro išrašai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 715, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3415 (2004-06-12)

30. Koordinatės nustatomos pilnais metrais, laikantis šių reikalavimų:

30.1. Kai adreso objektas yra pastatas, adreso taškas turi patekti į žemėlapyje matomo pastato kontūrą.

30.2. Kai adreso objektas yra pastatų kompleksas, kurio pastatai numeruojami kaip korpusai, adreso objekto ir vieno iš korpusų koordinatės gali sutapti. Taško uždėjimo tikslumas toks pats, kaip nurodyta šių Taisyklių 30.1 punkte.

30.3. Kai adreso objektas yra žemės sklypas, kuriame nėra pastato, arba pastatas skaitmeniniame žemėlapyje blogai matomas, adreso taškas turi patekti į žemės sklypo kontūrą.

30.4. Kai adreso objektas vietovėje yra, tačiau turimoje kartografinėje medžiagoje jo buvimo vieta nepažymėta ir žemės sklypas nesuformuotas arba duomenų apie jį nėra, tokio adreso objekto adreso taško koordinatės nustatomos matavimo lauke būdu. Tokiems matavimams patogiausia naudoti nedidelio tikslumo GPS (globalinės pozicionavimo sistemos) prietaisus. Šiuo atveju taško nustatymo klaida neturi viršyti 6 metrų.

31. Adresų objektų ir korpusų vieta nustatoma uždedant adresų taškus kompiuterio ekrane.

32. Neleidžiama naudoti kartografinės medžiagos, nesusietos su valstybine LKS-94 koordinačių sistema. Jeigu popierinio pavidalo stambaus mastelio topografiniai žemėlapiai M 1:500-1:2000 sudaryti sąlyginėse koordinačių sistemose, juos nuskenavus būtina nustatyti susiejimo su valstybine LKS-94 koordinačių sistema parametrus.

V. Adresų objektų ir korpusų žymėjimas vietovėje

33. Adreso sudedamosios dalys (savivaldybė, seniūnija (išskyrus miesto teritorijoje sudarytas seniūnijas), gyvenamoji vietovė, gatvė, žemės sklypo, pastato ar pastatų komplekso, korpuso ir buto ar patalpos numeris) vietovėje turi būti pažymėtos ir gerai pastebimos.

34. Už adresų objektų (išskyrus patalpas ir butus) ženklinimą vietovėje, tinkamą ženklų įtvirtinimą, jų informacijos teisingumą ir teisėtumą, ženklų priežiūrą ir keitimą atsako savivaldybės.

35. Už patalpų, butų ir korpusų ženklinimą vietovėje, tinkamą ženklų įtvirtinimą, jų informacijos teisingumą ir teisėtumą, ženklų priežiūrą ir keitimą atsako patalpų, butų ir korpusų savininkai ar valdytojai.

36. Adreso objekto (išskyrus patalpas ir butus) ir korpuso numeriai vietovėje žymimi ant pastatų pritvirtintose lentelėse. Lentelių standartus tvirtina savivaldybės. Lentelių fonas ir numeris turi būti aiškiai matomi. Numerių lentelėms gaminti naudojami dažai dirbtinėje šviesoje turi spindėti. Lentelės prie pastatų turi būti tvirtinamos tokiame aukštyje, kad būtų gerai matomos. Jų neturi užstoti prie pastato augantys augalai. Stambiuose daugiabučių pastatų kvartaluose gali būti naudojami padidinti numeriai, savivaldybių nustatytos spalvos ir formos fone užrašomi tiesiog ant pastato sienos.

37. Savivaldybės teritorijoje turi būti naudojami vienodi patvirtinto standarto adresų objektus (išskyrus patalpas ir butus) ir korpusus žymintys ženklai. Patalpas ir butus žyminčius ženklus nustato jų savininkai ar valdytojai.

38. Lentelių, tvirtinamų prie adreso objekto (išskyrus patalpas ir butus) ar korpuso, gamybą ir pritvirtinimą organizuoja savivaldybės. Jeigu savivaldybė nusprendžia, kad lenteles prie pastatų tvirtina jų savininkai, jiems lentelės išduodamos tik adreso objektą įregistravus valstybės įmonėje Registrų centre.

39. Kai adreso objektas yra žemės sklypas be pastato, jo numeris jokiais ženklais vietovėje nežymimas. Sklypo savininkas savo lėšomis gali pritvirtinti suderintos su savivaldybe formos laikinąjį numerį, kuris nuolatiniu, atitinkančiu standartus numeriu pakeičiamas pastačius pastatą.

40. Retai apgyvendintose gyvenamosiose vietovėse, kai adresų objektai ar jų grupės yra toliau nuo gatvės, šalia privažiavimo prie šių grupių pastatomi informaciniai ženklai, nurodantys adresų objektų numerius, kuriuos galima rasti važiuojant nurodytąja kryptimi. Rodyklių standartą nustato savivaldybė. Konkreti jų pastatymo vieta derinama su institucijomis, atsakingomis už eismo saugumą ir kelių priežiūrą.

VI. Numerių patalpoms ir butams suteikimas

41. Patalpos ir buto numeris žymimas skaičiumi arba skaičiaus ir raidės deriniu. Numeruojant patalpas ir butus, jų vieta (koordinatės) nenustatoma.

42. Numeriai suteikiami tik toms patalpoms ir butams, kurie yra arba gali būti suformuoti pastate kaip atskiri nekilnojamojo turto vienetai. Butų kambariai ir kitos pagalbinės patalpos adresų sistemoje nenumeruojami.

43. Statomuose naujuose pastatuose numeriai patalpoms ir butams suteikiami patvirtinus statybos projektus, bet ne anksčiau, nei suteikiamas adresas pastatui. Sprendimą dėl patalpų ir butų sunumeravimo priima savivaldybės vykdomoji institucija pastato savininko (statytojo ar pastato valdytojo) prašymu.

44. Sprendime dėl numerių patalpoms ir butams suteikimo numeriai pažymimi planų projektų kopijose, kurios yra būtinas sprendimo priedas. Sprendime nurodomi seniūnijos (išskyrus miesto teritorijoje sudarytas seniūnijas), gyvenamosios vietovės ir gatvės pavadinimai, pastato ir patalpų ar butų numeriai. Sprendimų dėl numerių patalpoms ir butams suteikimo kopijos per 5 darbo dienas pateikiamos Adresų registro tvarkymo įstaigai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 715, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3415 (2004-06-12)

45. Patalpos ir buto numeris įsigalioja tik įregistruotas Adresų registro tvarkymo įstaigoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 715, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3415 (2004-06-12)

46. Faktiškai esančiuose pastatuose numeriai patalpoms ir butams suteikiami pastatų savininkų (valdytojų) prašymu. Suteikti numeriai patvirtinami savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu, prie jo pridedami aukšto planai, kuriuose pažymėti suteikti numeriai. Sprendime nurodomi seniūnijos (išskyrus miesto teritorijoje sudarytas seniūnijas), gyvenamosios vietovės ir gatvės pavadinimai, adreso objekto ar korpuso priklausomybė gatvei, unikalūs patalpos ar buto numeriai ir suteikti patalpų ar butų numeriai. Savivaldybės vykdomoji institucija sprendimų kopijas su priedais per 5 darbo dienas pateikia Adresų registro tvarkymo įstaigai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 715, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3415 (2004-06-12)

47. Performavus sunumeruotas patalpas ir butus, juos padalijus, suformuotiems naujiems adresų objektams suteikiamas buvęs numeris su raidiniu indeksu. Kitos patalpos ir butai nepernumeruojami. Šiuo atveju prašymą suteikti numerius pateikia nekilnojamojo turto objekto performavimą inicijavęs asmuo.

48. Daugiaaukščiuose pastatuose patalpos ir butai numeruoti pradedami nuo pirmojo aukšto arba rūsio, jeigu jame yra patalpų ar butų, kuriems reikia suteikti numerį.

49. Butai daugiabučiuose namuose, turinčiuose kelias laiptines, numeruoti pradedami nuo kairiosios laiptinės, žiūrint į namo fasadą. Aukšte butai numeruoti pradedami iš kairės pusės nuo įėjimo į laiptų aikštelę. Ties įėjimu į laiptinę pritvirtinamos lentelės, nurodančios laiptinėje esančius butus.

50. Patalpos numeruoti pradedamos iš kairės pusės nuo pagrindinio įėjimo. Pastatuose, kuriuose yra daug patalpų viename aukšte, rekomenduojama naudoti sistemą, pagal kurią pirmas arba du pirmi numerio skaitmenys reiškia aukšto numerį, likusieji žymi patalpos numerį aukšte.

VII. ADRESŲ OBJEKTŲ IR KORPUSŲ NUMERIŲ APSKAITA

51. Savivaldybės vykdomoji institucija, priėmusi sprendimą dėl numerių adresų objektams, nurodytiems šių Taisyklių 3.1-3.3 punktuose, taip pat korpusams suteikimo, Adresų registro tvarkymo įstaigai pateikia:

51.1. sprendimo kopiją;

51.2. užpildytą numerių adresų objektams ir korpusams suteikimo formą (pagal 1 priedą), kurios skiltyje „Unikalus Nr." įrašoma:

51.2.1. adresų objektų, nurodytų šių Taisyklių 3.1 punkte, - žemės sklypo projektinis numeris pagal detalųjį planą, žemės sklypo projektinis numeris pagal sodininkų bendrijų planus arba, jeigu sodininkų bendrijoje esantis sklypas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, jo unikalus (kadastrinis) numeris;

51.2.2. adresų objektų, nurodytų šių Taisyklių 3.2 ir 3.3 punktuose, taip pat korpusų - unikalūs pastatų numeriai pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis arba faktinio naudotojo - fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas, juridinio asmens - pavadinimas, teisinė forma ir įmonės kodas;

51.2.3. kartografinė medžiaga su joje pagal koordinates pažymėtais objektais ir įrašytais suteiktais numeriais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 715, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3415 (2004-06-12)

52. Savivaldybės vykdomoji institucija, priėmusi sprendimą dėl numerių adresų objektams, nurodytiems šių Taisyklių 3.4 punkte, suteikimo, Adresų registro tvarkymo įstaigai pateikia:

52.1. sprendimo kopiją;

52.2. užpildytą numerių patalpoms ir butams suteikimo formą (pagal 2 priedą), kurios skiltyje „Unikalus Nr." įrašomas buto ar patalpos unikalus numeris pagal Nekilnojamojo turto registrą. Jeigu priimtas sprendimas dėl suprojektuoto, tačiau nepastatyto pastato, ši skiltis paliekama tuščia;

52.3. aukštų planus su juose pažymėtais suteiktais patalpų ar butų numeriais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 715, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3415 (2004-06-12)

53. Suteikti pastatams, patalpoms ir butams numeriai įrašomi ir saugomi, jų apskaita tvarkoma valstybės įmonėje Registrų centre, duomenys pateikiami vartotojams teisės aktų nustatyta tvarka.


Kategorijos: Daugiabučių namų statyba, Nekilnojamas turtas, Projektavimas, konsultavimas, tyrimai, sertifikavimas, Pramoninė ir visuomeninė statyba
Visi kategorijos straipsniai
Nekilnojamo turto kaina 2023 metais

Nekilnojamo turto kaina 2023 metais

Nekilnojamo turto kainų prognozės 2023 metams 

kaip paruošti butą pardavimui

Kaip paruošti butą nuomai ir pardavimui

Buto paruošimas pardavimui, home staging patarimai, kaip paruošti namus pardavimui, būsto pagražinimas nuomai 

Namo projektavimo klaidos

Namo projektavimo klaidos

Namo projektavimo principai, klaidos projektuojant namą, namo pritaikymas prie sklypo 

Ką reikia žinoti perkant butą

Ką reikia žinoti perkant butą

Kokias detales reiktų išsiaiškinti iki būsto pirkimo-pradavimo sutarties pasirašymo, ką reikia sužinoti prieš pasirašant buto pirkimo sutartį 

Geriausi Vilniaus rajonai

Patraukliausi Vilniaus rajonai

Geriausi Vilniaus rajonai, kaip pasirinkti kur gyventi Vilniuje 

Buto nuomos sutarties šablonas

Buto nuomos sutarties pavyzdys, buto nuomos sutartis, nuomos sutartis buto, buto nuomos sutartis su fiziniu asmeniu 

Buto nuomos sutartis

Buto nuomos sutartis

Buto nuoma, buto nuomos sutartis, butu nuomos sutartis, nuomos sutartis buto, buto nuomos sutartis su fiziniu asmeniu 

Geriausi Kauno rajonai

Patraukliausi Kauno rajonai

Geriausi Kauno rajonai, kaip pasirinkti, kur gyventi Kaune? 

Kaip suplanuoti būsto remonto biudžetą

Kaip suplanuoti būsto remonto biudžetą

Būsto remonto biudžeto planavimas, kodėl pastoviai pritrūksta pinigų remonto pabaigoje 

Statybos verslo perspektyvos

Statybos verslo perspektyvos

Kiek statybos verslą gali pakeisti korona viruso epidemija ir kiek Lietuvos statybinė rinka kinta natūraliai?  

Daugiabučių namų administravimas

Daugiabučių namų administravimas

Kas administruoja daugiabutį namą, namo administratratoriaus skyrimas ar išrinkimas 

Perkamo buto likvidumas

Perkamo buto likvidumas. Kaip jį įvertinti?

Vilniaus plėtros perspektyva ir gyvenamoji statyba. Kaip įvertinti, ar perkamas būstas ateityje bus patrauklus kitiems pirkėjams, ar jis nenuvertės? 

Nauji butai Vilniuje

Nauji butai Vilniuje

Ieškantiems būsto, kaip visada išlieka aktualus klausimas - pirkti senos ar naujos statybos butą Vilniuje ir kokioje vietoje. 

Aplinka ir sveikata

Gyvenamoji aplinka ir sveikata

Gyvenamosios aplinkos ir sveikatos sąveika yra sudėtinga ir kompleksinė. Šią temą nagrinėja Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros katedros tyrėjai.  

Nauji butai su daline apdaila Kaune

Nauji butai su daline apdaila Kaune

Į ką atkreipti dėmesį renkantis butą su daline apdaila, kiek kainuoja įsirengti dalinės apdailos butą? 

Naujos statybos butai Kaune

Naujos statybos butai Kaune

Kauno naujų butų rinka pasižymi augimu, 2018 metais Kaune gyvenamoji statyba plėtojama net 30-yje naujų projektų. Daugiausia naujų butų pastatoma centrinėje Kauno dalyje, didėja visiškai įrengtų butų pasiūla ir paklausa. 

Naujos statybos butai Vilnaius Naujamiestyje ant Vilnios terasos šlaito

Naujos statybos butai Naujamiestyje

Naujų statybų Vilniaus Naujamiestyje apžvalga.  

Naujos statybos butai Vilniaus centre

Naujos statybos butai Vilniaus centre

Mieste gyvenant reikia gyventi miestietišką gyvenimą, o tikrasis miesto gyvenimas visada verda centre. Todėl neabejotina, kodėl viso pasaulio dižiuosiuose miestuose geidžiamiausias ir brangiausias būstas yra centre. 

Naujos statybos butai su daline apdaila

Naujos statybos butai su daline apdaila Vilniuje

Butas su daline apdaila: kokie privalumai ir trūkumai perkant naujos statybos butą su daline apdaila Vilniuje? 

Naujos statybos butai Vilniuje

Naujos statybos butai Vilniuje

Patraukliausi naujos statybos objektai bei rajonai. 

 
 
Temą atitinkančios įmonės

Vilniaus r.


1 2
Nekilnojamo turto kaina 2023 metais Nekilnojamo turto kaina 2023 metais

Nekilnojamo turto kainų prognozės 2023 metams

kaip paruošti butą pardavimui Kaip paruošti butą nuomai ir pardavimui

Buto paruošimas pardavimui, home staging patarimai, kaip paruošti namus pardavimui, būsto pagražinimas nuomai

Namo projektavimo klaidos Namo projektavimo klaidos

Namo projektavimo principai, klaidos projektuojant namą, namo pritaikymas prie sklypo

Ką reikia žinoti perkant butą Ką reikia žinoti perkant butą

Kokias detales reiktų išsiaiškinti iki būsto pirkimo-pradavimo sutarties pasirašymo, ką reikia sužinoti prieš pasirašant buto pirkimo sutartį

Geriausi Vilniaus rajonai Patraukliausi Vilniaus rajonai

Geriausi Vilniaus rajonai, kaip pasirinkti kur gyventi Vilniuje

Sklypas namo statybai Sklypas namo statybai – koks, kur, už kiek

Į ką atsižvelgti perkant sklypą namui statyti, nuo ko priklauso sklypo kaina

Buto nuomos sutarties šablonas

Buto nuomos sutarties pavyzdys, buto nuomos sutartis, nuomos sutartis buto, buto nuomos sutartis su fiziniu asmeniu

Buto nuomos sutartis Buto nuomos sutartis

Buto nuoma, buto nuomos sutartis, butu nuomos sutartis, nuomos sutartis buto, buto nuomos sutartis su fiziniu asmeniu

Geriausi Kauno rajonai Patraukliausi Kauno rajonai

Geriausi Kauno rajonai, kaip pasirinkti, kur gyventi Kaune?

Kaip suplanuoti būsto remonto biudžetą Kaip suplanuoti būsto remonto biudžetą

Būsto remonto biudžeto planavimas, kodėl pastoviai pritrūksta pinigų remonto pabaigoje

Statybos verslo perspektyvos Statybos verslo perspektyvos

Kiek statybos verslą gali pakeisti korona viruso epidemija ir kiek Lietuvos statybinė rinka kinta natūraliai?

Daugiabučių namų administravimas Daugiabučių namų administravimas

Kas administruoja daugiabutį namą, namo administratratoriaus skyrimas ar išrinkimas

Perkamo buto likvidumas Perkamo buto likvidumas. Kaip jį įvertinti?

Vilniaus plėtros perspektyva ir gyvenamoji statyba. Kaip įvertinti, ar perkamas būstas ateityje bus patrauklus kitiems pirkėjams, ar jis nenuvertės?

Idėjų išbandymas nuosavo namo statyboje Idėjų išbandymas nuosavo namo statyboje

Batsiuvys turėtų nešioti savo siūtus batus, kad žinotų, ką kiti jaučia juos avėdami. Taip pat ir architektas – jei negyvena savo projektuotame name, nežino, kaip jaučiasi užsakovai“, - sako architektas Andrius Želnys. Jo paties namas – kompaktiškas, ekologiškas, technologiškas, darnoje su gamta ir aplinka.

Nauji butai Vilniuje Nauji butai Vilniuje

Ieškantiems būsto, kaip visada išlieka aktualus klausimas - pirkti senos ar naujos statybos butą Vilniuje ir kokioje vietoje.

Aplinka ir sveikata Gyvenamoji aplinka ir sveikata

Gyvenamosios aplinkos ir sveikatos sąveika yra sudėtinga ir kompleksinė. Šią temą nagrinėja Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros katedros tyrėjai.

Nauji butai su daline apdaila Kaune Nauji butai su daline apdaila Kaune

Į ką atkreipti dėmesį renkantis butą su daline apdaila, kiek kainuoja įsirengti dalinės apdailos butą?

Naujos statybos butai Kaune Naujos statybos butai Kaune

Kauno naujų butų rinka pasižymi augimu, 2018 metais Kaune gyvenamoji statyba plėtojama net 30-yje naujų projektų. Daugiausia naujų butų pastatoma centrinėje Kauno dalyje, didėja visiškai įrengtų butų pasiūla ir paklausa.

Naujos statybos butai Vilnaius Naujamiestyje ant Vilnios terasos šlaito Naujos statybos butai Naujamiestyje

Naujų statybų Vilniaus Naujamiestyje apžvalga.

Naujos statybos butai Vilniaus centre Naujos statybos butai Vilniaus centre

Mieste gyvenant reikia gyventi miestietišką gyvenimą, o tikrasis miesto gyvenimas visada verda centre. Todėl neabejotina, kodėl viso pasaulio dižiuosiuose miestuose geidžiamiausias ir brangiausias būstas yra centre.

Naujos statybos butai su daline apdaila Naujos statybos butai su daline apdaila Vilniuje

Butas su daline apdaila: kokie privalumai ir trūkumai perkant naujos statybos butą su daline apdaila Vilniuje?

Naujos statybos butai Vilniuje Naujos statybos butai Vilniuje

Patraukliausi naujos statybos objektai bei rajonai.

stogo dengimas Investicijos į namo statybą, kurios neatsiperka parduodant

Renkantis sklypą ir planuojant statybą verta žinoti, kokios pagrindinės investicijos namą parduodant atsiperka ir kokios neatsiperka.

Gyvenamosios statybos tendencijos Gyvenamosios statybos tendencijos

Gyventojų apklausa dėl naujo būsto įsigijimo rodo tas pačias rinkos tendencijas, bet išryškino ir naujų. Tradiciškai svarbiausiu kriterijumi įsigyjant naują būstą yra kaina, bet ryškėja perkančiųjų būstą dėmesys infrastruktūrai, norintys keisti būstą pirmenybę teikia jo ekonomiškumui, daugėja pageidaujančių gyventi individualiame name.

Vidaus apdaila Galimi naujo buto vidaus apdailos tipai

Trys galimi naujo buto apdailos pasirinkimai, kiekvieno jų pliusai ir minusai, apdailos kainos.

Daugiabutis nepastatytas Renkantis būstą - kam teikti pirmenybę?

Renkantis būstą pagrindinis kriterijus yra kaina, bet už tą pačią kainą galima įpirkti didesnį butą priemiestyje ir mažą senamiestyje, nelabai patogų prestižiniame rajone ir komfortišką neprestižinėje vietoje. Kaip pasirinkti?

Aplinka Kaip gyvenamoji vieta lemia mūsų sveikatą?

Ne tik besilaukiančios mamos ir vaikus auginančios šeimos intuityviai stengiasi pasirinkti gyvenamąją vietą greta žalumos, parko. Daugelis miestiečių pasvajoja apie gyvenimą greta miško, parko, nors urbanistai linkę miestus tankinti.

Ar Vilniaus centras netaps antru Perkūnkiemiu? Ar Vilniaus centras netaps antru Perkūnkiemiu?

Kokie pokyčiai artimiausiu metu laukia sostinės centro ir kodėl nuogąstaujama, kad Vilniaus centras gali tapti antruoju Perkūnkiemiu? Ką apie situaciją mano urbanistai?

Išperkamoji buto nuoma: reali paslauga ar tik rinkodara? Išperkamoji buto nuoma: reali paslauga ar tik rinkodara?

Kylant butų kainoms, jauniems žmonėms vis sunkiau sekasi sukaupti pradinei įmokai reikalingą sumą, išperkamosios nuomos paslaugą siūlo vos viena kita bendrovė.

Duetto Žaliausi Lietuvos pastatai

Lietuvos žaliųjų pastatų taryba kartu su Aplinkos ministerija šiemet pirmą kartą organizavo žaliausių pastatų konkursą.

Kada verta kreiptis į nepriklausomą žalų ekspertą bei turto vertintoją?

Nepriklausomas žalos dydžio nustatymas, patyrus nuostolius

Ar nekilnojamojo turto rinka pasiruošusi Z kartai? Ar nekilnojamojo turto rinka pasiruošusi Z kartai?

Gyvenančius XXI amžiaus pradžioje sąlyginai galima priskirti kūdikių bumo, X,Y ir Z kartoms. Ar ateinančią Z kartą tenkins nekilnojamasis turtas, kuris kuriamas dabar ir ne vienam dešimtmečiui?

Būsto pasirinkimas Vilniuje Kaip atsakingai išsirinkti būstą?

Daug sykių rinktis ir pirkti būstą gal ir būtų gerai, įgyta patirtis leistų rasti patį tinkamiausią, bet nedaug kas turi tokią galimybę. Tad verta įsiklausyti į patarimus, ypač perkantiems pirmą kartą.

Vieno kambario butas renovuotame name Vieno kambario butas Vilniuje

Kaip išsirinkti 1 kambario butą Vilniuje. Kokiuose rajonuose verta pirkti vieno kambario butą?

A + energinės klasės kotedžas – ar aš jį pirkčiau?

Tai bandymas vieno kotedžų projekto pavyzdžiu panagrinėti, kas yra aukštesnės energinės klasės būstas, kokie jo požymiai ir ką reiktų vertinti tokį perkant.

Kraustymasis: kaip išgyventi

Susipakauoti daiktus dviejų savaičių atostogoms būna sudėtinga, o ką jau kalbėti apie kraustymąsi keičiant gyvenamąją vietą. Galvojant apie persikraustymą, į galvą pirmiausia ateina, kaip norėtume ir kaip turėtų atrodyti naujieji namai; deja, ne tokį džiaugsmingą virpulį kelia kintys apie daiktų pakavimąsi.

privataus namo vertinimas Individualių namų vertinimo ypatumai, taikant lyginamosios vertės metodą

Vis daugiau žmonių, pirkdami būstą, ima paskolas iš bankų, taigi įkeičiamas turtas turi būti teisingai įvertintas.

Nuo ko pradėti statybą Nuo ko pradėti statybą

arba Ką privalo žinoti nuosavo namo statytojas prieš pradėdamas statyti?

Mano namai – mano tvirtovė. Ar paliekate namus saugius?

Sunku apsakyti jausmą, apimantį sužinojus, kad jus apvogė. Galite to jausmo išvengti, pasistengę kaip įmanoma labiau apsaugoti savo namus.

Namas - mūrinis ar medinis?

Europoje daugiausia statomi mūriniai namai, Amerikoje - mediniai karkasiniai. Kuo jie skiriasi, kokie jų abiejų pliusai ir minusai?

Faktorius, lemiantis pelningą investiciją į komercinį turtą Faktorius, lemiantis pelningą investiciją į komercinį turtą

Dažniausiai komercinių patalpų įsigijimas siejamas su verslo pradžia arba jo plėtra. Komerciniam nekilnojamam turtui priskiriami biuro, administracinės, sandėliavimo, logistikos, prekybos, gamybos patalpos ir pastatų kompleksai.

Ruslanas Golubovas Kaip įsigyti naudojamos valstybinės žemės sklypą?

Atsako Ruslanas Golubovas, Nacionalinės žemės tarnybos Viešųjų ryšių skyriaus vedėjas

Butas pirmajame aukšte: kaip pakeisti patalpų paskirtį

Buto paskirties pakeitimas gali ženkliai padidinti Jūsų valdomo turto vertę. Kokios procedūros ir kokie trukdžiai laukia šiame kelyje

Nekilnojamo turto paslaugos

Kadastriniai matavimai, topografinių planų rengimas, sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai, kadastriniai (geodeziniai) matavimai.

Svetainė. Bendras vaizdas Šiuolaikinio standartinio naujausios statybos butuko perplanavimas

Moderniojo neoklasicizmo butas: projektas, kuriame neliko nė vienos architekto suplanuotos pertvaros ir nė vienos jo numatytos erdvės.

Duomenys apie sklypo savininkus Duomenys apie sklypo savininkus

Kaip sužinoti, kas yra kaimyninio sklypo savininkas?

daugiau
Kūrybinių dirbtuvių statusas Kūrybinių dirbtuvių statusas

Ką reiškia nekilnojamo turto statusas kūrybinės dirbtuvės? Kūrybinių dirbtuvių statuso keitimas

daugiau
Žemės ūkio paskirties keitimas Žemės ūkio paskirties keitimas

Žemės ūkio paskirties sklypo keitimas į gyvenamosios paskirties sklypą, namų valdą statant ūkininko sodybą

daugiau
Sklypo paskirties keitimas Sklypo paskirties keitimas

Sklypo formavimas ir paskirties keitimas žemės valdų projektais

daugiau
Sklypo formavimas prie naudojamų statinių Sklypo formavimas prie naudojamų statinių

Kaip suformuoti ir įteisinti žemės sklypą prie nuosavybės teise priklausančio namo

daugiau
Kompanijų produktai
Prekybinės įrangos pardavimas/prekyba Klaipėdoje

Prekybinės įrangos pardavimas/prekyba Klaipėdoje

oberhaus busto vertinimas
Būsto vertinimas

Nekilnojamo turto turto vertinimas, turto tinkos vertės n...

Patalpų pardavimas
Patalpų pardavimas

Patalpos pardavimui, patalpos,

Sklypas prestižinėje vietoje Trakų r. 560000.0 LTL
Sklypas NT vystymui, namų kvartalui plėtoti - prestižinėje vietoje Trakų r.

Žemės sklypas Trakų rajone, arti ežerų, miško, 2,8 ha.

Teisinės konsultacijos nekilnojamo turto klausimais

Nekilnojamo turto sutartys, investicijos į nekilnojamą tu...

GEOTERMINIS ŠILDYMAS
Geoterminis šildymas

Individualiems namams

Nekilnojamo turto pardavimas

Parduodami namai, parduodami butai. Tarpininkavimo paslaugos perkant ar parduodant nekilnojamą turtą. Nekilnojamo turto brokeri...

Prekyba nekilnojamu turtu

Gyvenamųjų pastatų pardavimas Vilniuje, nauji butai pardavimui, naujos statybos kotedžai pardavi...

Teisinė pagalba perkant nekilnojamą turtą

NKT sutarčių rengimas, nekilnojamo turto sutarčių analizė, teisininko paslaugos perkant nekilnojamą tu...

Ką reikia žinoti perkant butą Ką reikia žinoti perkant butą

Kokias detales reiktų išsiaiškinti iki būsto pirkimo-pradavimo sutarties pasirašymo, ką reikia sužinoti prieš pasirašant buto pirkimo sutartį

Geriausi Vilniaus rajonai Patraukliausi Vilniaus rajonai

Geriausi Vilniaus rajonai, kaip pasirinkti kur gyventi Vilniuje

Sklypas namo statybai Sklypas namo statybai – koks, kur, už kiek

Į ką atsižvelgti perkant sklypą namui statyti, nuo ko priklauso sklypo kaina

Buto nuomos sutarties šablonas

Buto nuomos sutarties pavyzdys, buto nuomos sutartis, nuomos sutartis buto, buto nuomos sutartis su fiziniu asmeniu

Buto nuomos sutartis Buto nuomos sutartis

Buto nuoma, buto nuomos sutartis, butu nuomos sutartis, nuomos sutartis buto, buto nuomos sutartis su fiziniu asmeniu

Geriausi Kauno rajonai Patraukliausi Kauno rajonai

Geriausi Kauno rajonai, kaip pasirinkti, kur gyventi Kaune?

Statybos verslo perspektyvos Statybos verslo perspektyvos

Kiek statybos verslą gali pakeisti korona viruso epidemija ir kiek Lietuvos statybinė rinka kinta natūraliai?

Daugiabučių namų administravimas Daugiabučių namų administravimas

Kas administruoja daugiabutį namą, namo administratratoriaus skyrimas ar išrinkimas

Perkamo buto likvidumas Perkamo buto likvidumas. Kaip jį įvertinti?

Vilniaus plėtros perspektyva ir gyvenamoji statyba. Kaip įvertinti, ar perkamas būstas ateityje bus patrauklus kitiems pirkėjams, ar jis nenuvertės?

Idėjų išbandymas nuosavo namo statyboje Idėjų išbandymas nuosavo namo statyboje

Batsiuvys turėtų nešioti savo siūtus batus, kad žinotų, ką kiti jaučia juos avėdami. Taip pat ir architektas – jei negyvena savo projektuotame name, nežino, kaip jaučiasi užsakovai“, - sako architektas Andrius Želnys. Jo paties namas – kompaktiškas, ekologiškas, technologiškas, darnoje su gamta ir aplinka.

Nauji butai Vilniuje Nauji butai Vilniuje

Ieškantiems būsto, kaip visada išlieka aktualus klausimas - pirkti senos ar naujos statybos butą Vilniuje ir kokioje vietoje.

Aplinka ir sveikata Gyvenamoji aplinka ir sveikata

Gyvenamosios aplinkos ir sveikatos sąveika yra sudėtinga ir kompleksinė. Šią temą nagrinėja Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros katedros tyrėjai.

Nauji butai su daline apdaila Kaune Nauji butai su daline apdaila Kaune

Į ką atkreipti dėmesį renkantis butą su daline apdaila, kiek kainuoja įsirengti dalinės apdailos butą?

Naujos statybos butai Kaune Naujos statybos butai Kaune

Kauno naujų butų rinka pasižymi augimu, 2018 metais Kaune gyvenamoji statyba plėtojama net 30-yje naujų projektų. Daugiausia naujų butų pastatoma centrinėje Kauno dalyje, didėja visiškai įrengtų butų pasiūla ir paklausa.

Naujos statybos butai Vilnaius Naujamiestyje ant Vilnios terasos šlaito Naujos statybos butai Naujamiestyje

Naujų statybų Vilniaus Naujamiestyje apžvalga.

Naujos statybos butai Vilniaus centre Naujos statybos butai Vilniaus centre

Mieste gyvenant reikia gyventi miestietišką gyvenimą, o tikrasis miesto gyvenimas visada verda centre. Todėl neabejotina, kodėl viso pasaulio dižiuosiuose miestuose geidžiamiausias ir brangiausias būstas yra centre.

Naujos statybos butai su daline apdaila Naujos statybos butai su daline apdaila Vilniuje

Butas su daline apdaila: kokie privalumai ir trūkumai perkant naujos statybos butą su daline apdaila Vilniuje?

Naujos statybos butai Vilniuje Naujos statybos butai Vilniuje

Patraukliausi naujos statybos objektai bei rajonai.

stogo dengimas Investicijos į namo statybą, kurios neatsiperka parduodant

Renkantis sklypą ir planuojant statybą verta žinoti, kokios pagrindinės investicijos namą parduodant atsiperka ir kokios neatsiperka.

Gyvenamosios statybos tendencijos Gyvenamosios statybos tendencijos

Gyventojų apklausa dėl naujo būsto įsigijimo rodo tas pačias rinkos tendencijas, bet išryškino ir naujų. Tradiciškai svarbiausiu kriterijumi įsigyjant naują būstą yra kaina, bet ryškėja perkančiųjų būstą dėmesys infrastruktūrai, norintys keisti būstą pirmenybę teikia jo ekonomiškumui, daugėja pageidaujančių gyventi individualiame name.

Vidaus apdaila Galimi naujo buto vidaus apdailos tipai

Trys galimi naujo buto apdailos pasirinkimai, kiekvieno jų pliusai ir minusai, apdailos kainos.

Daugiabutis nepastatytas Renkantis būstą - kam teikti pirmenybę?

Renkantis būstą pagrindinis kriterijus yra kaina, bet už tą pačią kainą galima įpirkti didesnį butą priemiestyje ir mažą senamiestyje, nelabai patogų prestižiniame rajone ir komfortišką neprestižinėje vietoje. Kaip pasirinkti?

Aplinka Kaip gyvenamoji vieta lemia mūsų sveikatą?

Ne tik besilaukiančios mamos ir vaikus auginančios šeimos intuityviai stengiasi pasirinkti gyvenamąją vietą greta žalumos, parko. Daugelis miestiečių pasvajoja apie gyvenimą greta miško, parko, nors urbanistai linkę miestus tankinti.

Ar Vilniaus centras netaps antru Perkūnkiemiu? Ar Vilniaus centras netaps antru Perkūnkiemiu?

Kokie pokyčiai artimiausiu metu laukia sostinės centro ir kodėl nuogąstaujama, kad Vilniaus centras gali tapti antruoju Perkūnkiemiu? Ką apie situaciją mano urbanistai?

Išperkamoji buto nuoma: reali paslauga ar tik rinkodara? Išperkamoji buto nuoma: reali paslauga ar tik rinkodara?

Kylant butų kainoms, jauniems žmonėms vis sunkiau sekasi sukaupti pradinei įmokai reikalingą sumą, išperkamosios nuomos paslaugą siūlo vos viena kita bendrovė.

Duetto Žaliausi Lietuvos pastatai

Lietuvos žaliųjų pastatų taryba kartu su Aplinkos ministerija šiemet pirmą kartą organizavo žaliausių pastatų konkursą.

Kada verta kreiptis į nepriklausomą žalų ekspertą bei turto vertintoją?

Nepriklausomas žalos dydžio nustatymas, patyrus nuostolius

Ar nekilnojamojo turto rinka pasiruošusi Z kartai? Ar nekilnojamojo turto rinka pasiruošusi Z kartai?

Gyvenančius XXI amžiaus pradžioje sąlyginai galima priskirti kūdikių bumo, X,Y ir Z kartoms. Ar ateinančią Z kartą tenkins nekilnojamasis turtas, kuris kuriamas dabar ir ne vienam dešimtmečiui?

Būsto pasirinkimas Vilniuje Kaip atsakingai išsirinkti būstą?

Daug sykių rinktis ir pirkti būstą gal ir būtų gerai, įgyta patirtis leistų rasti patį tinkamiausią, bet nedaug kas turi tokią galimybę. Tad verta įsiklausyti į patarimus, ypač perkantiems pirmą kartą.

Vieno kambario butas renovuotame name Vieno kambario butas Vilniuje

Kaip išsirinkti 1 kambario butą Vilniuje. Kokiuose rajonuose verta pirkti vieno kambario butą?

A + energinės klasės kotedžas – ar aš jį pirkčiau?

Tai bandymas vieno kotedžų projekto pavyzdžiu panagrinėti, kas yra aukštesnės energinės klasės būstas, kokie jo požymiai ir ką reiktų vertinti tokį perkant.

Kraustymasis: kaip išgyventi

Susipakauoti daiktus dviejų savaičių atostogoms būna sudėtinga, o ką jau kalbėti apie kraustymąsi keičiant gyvenamąją vietą. Galvojant apie persikraustymą, į galvą pirmiausia ateina, kaip norėtume ir kaip turėtų atrodyti naujieji namai; deja, ne tokį džiaugsmingą virpulį kelia kintys apie daiktų pakavimąsi.

privataus namo vertinimas Individualių namų vertinimo ypatumai, taikant lyginamosios vertės metodą

Vis daugiau žmonių, pirkdami būstą, ima paskolas iš bankų, taigi įkeičiamas turtas turi būti teisingai įvertintas.

Nuo ko pradėti statybą Nuo ko pradėti statybą

arba Ką privalo žinoti nuosavo namo statytojas prieš pradėdamas statyti?

Namas - mūrinis ar medinis?

Europoje daugiausia statomi mūriniai namai, Amerikoje - mediniai karkasiniai. Kuo jie skiriasi, kokie jų abiejų pliusai ir minusai?

Pasaulio dangoraižiai

Dangoraižių statybos istorija. Ar kiekvienas aukštas pastatas gali būti vadinamas dangoraižiu?