Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka

2008-07-10 15:52   Peržiūros : 894   Spausdinti


Įsigaliojo nuo 2004.01.21
PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 676

Statybos techninis reglamentas str 1.12.01:2004 „Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka"

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.12.01:2004 „Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka" (toliau - Reglamentas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo [7.1] 22 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimo Nr.1250 „Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo" [7.11] 8.1 punkto nuostatomis, bei vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimą Nr. 1502 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą" [7.12].

2. Reglamentas nustato valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarką. Statiniai, kurie, vadovaujantis Reglamento nuostatomis pripažįstami avariniais, nustatyta tvarka [7.11] gali būti pripažinti nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti.

Kitų nuosavybės formų statinių savininkai, pastebėję statinio avarinės būklės požymių, vadovaudamiesi Statybos įstatymu [7.2] ir statybos techniniu reglamentu STR 1.06.03:2002 [7.14], užsako statinio ekspertizę. Ekspertizės įmonė, vadovaudamasi statybos techniniais reglamentais STR 1.04.01:2002 [7.15] ir STR 1.06.03:2002 [7.14], atlieka tyrimą ir pateikia statinio savininkui oficialią išvadą, ar statinys yra avarinis.

3. Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių (toliau - Statiniai) pripažinimą avariniais inicijuoja Statinių valdytojai (valstybės ar savivaldybių institucijos, Lietuvos bankas, valstybės ar savivaldybių įmonės, įstaigos ar organizacijos ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo [7.1] 9 bei 11 straipsniais nustatytais atvejais kiti juridiniai asmenys, patikėjimo teise valdantys, naudojantys valstybės ar savivaldybės turtą (toliau - Valdytojas).

Kai Statinys priklauso keliems Valdytojams, jo pripažinimą avariniu inicijuoja Valdytojų įgaliotas atstovas arba suinteresuotas statinio dalies Valdytojas.

4. Pripažįstant branduolinės energetikos statinius avariniais, kartu su šio Reglamento reikalavimais, taikomi Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo [7.3], Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENOS) rekomendacijų, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) patvirtintų dokumentų ir tarptautinių susitarimų reikalavimai, reglamentuojantys branduolinę saugą.

5. Pripažįstant avarinėmis nekilnojamąsias kultūros paveldo vertybes, kartu su šio Reglamento reikalavimais taikomi Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo [7.4] nustatyti reikalavimai, reglamentuojantys nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą.

6. Šis Reglamentas yra privalomas asmenims, dalyvaujantiems Statinių pripažinime avariniais, Valdytojams, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus nustato Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas [7.1] ir Statybos įstatymas [7.2].

II. NUORODOS

7. Reglamente pateikiamos nuorodos į teisės aktus:

7.1. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2414);

7.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

7.3. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 119-2771);

7.4. Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą (Žin., 1995, Nr. 3-37);

7.5. Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (Žin., 2000, Nr. 74);

7.6. Lietuvos Respublikos kelių įstatymą (Žin., 1995, Nr. 44-1076);

7.7. Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymą (Žin., 2000, Nr. 94-2918);

7.8. Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą (Žin., 1996, Nr. 53-1245);

7.9. Lietuvos Respublikos geležinkelio transporto kodeksą (Žin., 1996, Nr. 105-2393);

7.10. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksą (Žin., 1996, Nr. 105-2393);

7.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimą Nr. 1250 „Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo" (Žin., 2001, Nr. 90-3175);

7.12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimą Nr. 1502 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą" (Žin., 2003, Nr. 114-5139);

7.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 16 d. nutarimą Nr. 370 „Dėl Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros nuostatų patvirtinimo" (Žin., 1997, Nr. 34-851; 2002, Nr. 111-4906);

7.14. statybos techninį reglamentą STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė" (Žin., 2002, Nr. 55-2200);

7.15. statybos techninį reglamentą STR 1.04.01:2002 „Esamų statinių tyrimai" (Žin., 2002, Nr. 42-1587);

7.16. statybos techninį reglamentą STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka" (Žin., 2002, Nr. 81-3504);

7.17. respublikines statybos normas RSN 148-92* „Gamybinių ir visuomeninių statinių priežiūros ir techninio eksploatavimo taisyklės" (Žin., 1994, Nr. 17-286).

III. pagrindinės sąvokos

8. Šiame Reglamente vartojamos pagrindinės sąvokos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos statybos įstatymo [7.2] 2 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo [7.1] 2 straipsnyje. Kitos Reglamente vartojamos sąvokos:

8.1. avarinis statinys - toks statinys, kurio būklė neužtikrina Statybos įstatymu [7.2] nustatyto esminio statinio reikalavimo - mechaninio atsparumo ir pastovumo, todėl tolesnis jo naudojimas yra nebesaugus;

8.2. statinio galimos avarinės būklės požymiai - tokie statinio laikančiųjų konstrukcijų pokyčiai, dėl kurių gali būti nebeužtikrintas tolesnis statinio mechaninis atsparumas ir pastovumas.

Statinio galimos avarinės būklės požymiai, nurodyti Reglamento 1 priede, yra pagrindas Valdytojui inicijuoti Statinio avarinei būklei nustatyti komisijos (toliau - Komisija) skyrimą, tačiau jie dar neįrodo, kad Statinys yra avarinis.

IV. KOMISIJOS SKYRIMO INICIJAVIMO IR SUDARYMO TVARKA. KOMISIJOS SUDĖTIS

9. Valdytojai, vykdydami Civiliniu kodeksu [7.5] ir kitais teisės aktais jiems nustatytas prievoles, pastebėję Reglamento
1 priede nurodytus Statinio galimos avarinės būklės požymius arba gavę apie juos informaciją, arba įvykus netikėtoms konstrukcijų (pagrindo) deformacijoms, kurios gali būti Statinio avarijos priežastis, imasi priemonių Statinio avarinei būklei likviduoti ir inicijuoja Komisijos skyrimą.

10. Komisiją (ne mažiau kaip iš 3 narių) Valdytojo prašymu sudaro (skiria):

10.1. Susisiekimo ministerija - automobilių keliams, geležinkeliams, oro ir vandens transporto statiniams, taip pat kitiems valstybei nuosavybės teise priklausantiems statiniams, kurie naudojami Lietuvos Respublikos kelių įstatymu [7.6], Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymu [7.7], Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymu [7.8], Lietuvos Respublikos geležinkelio transporto kodeksu [7.9], Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksu [7.10] ir kitais teisės aktais šios ministerijos reguliavimo sričiai priskirtai veiklai;

10.2. Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos - energetikos inžineriniams statiniams - elektrinėms (išskyrus atomines), katilinėms, elektros ir šilumos tinklams bei jų priklausiniams, gamtinių ir suskystintų naftos dujų sistemoms, magistraliniams naftotiekiams, produktotiekiams, naftos perdirbimo įrenginiams, naftos ir naftos produktų terminalams bei saugykloms ir kitiems energetikos objektams bei įrenginiams, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei;

10.3. kitos ministerijos ir valstybės institucijos (Statinių Valdytojų steigėjos) - jų reguliavimo sričiai priskirtai veiklai naudojamiems statiniams, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei;

10.4. savivaldybių administracijų direktoriai - gyvenamiesiems namams, administraciniams, kultūros, mokslo, gydymo, sporto ir kitiems negyvenamosios paskirties statiniams, kurie nuosavybės teise priklauso savivaldybėms;

10.5. apskričių viršininkai - kitiems statiniams (neišvardytiems Reglamento 10.1-10.3 papunkčiuose), kurie nuosavybės teise priklauso valstybei.

11. Komisijos pirmininku skiriamas šią komisiją sudarančio (skiriančio) viešojo administravimo subjekto atstovas.

12. Komisijos nariais skiriami atstovai:

12.1. Valdytojo arba jo paskirtos tarnybos, atsakingos už Statinio techninę priežiūrą;

12.2. rangovo ir projektuotojo (jeigu nepasibaigęs statinio garantinis terminas arba yra atliekami Statinio remonto ar rekonstravimo darbai);

12.3. Kultūros vertybių apsaugos departamento (jeigu Statinys yra nekilnojamoji kultūros paveldo vertybė arba yra jos teritorijoje ar apsaugos zonoje);

12.4. ekspertizės įmonės, turinčios teisę atlikti tokio Statinio ekspertizę (suderinus su šios ekspertizės įmonės vadovu).

13. Komisijos nariais gali būti skiriami ir kitų, Reglamento 12 punkte nenurodytų, institucijų atstovai.

V. KOMISIJOS DARBO IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

14. Valdytojas Komisijai sudaro reikiamas darbo sąlygas ir pateikia jai statinio ir jo priežiūros dokumentaciją, nustatytą statybos techniniu reglamentu STR 1.12.05:2002 [7.16] ir respublikinėmis statybos normomis RSN 148-92* [7.17].

15. Komisijos pirmininkas, suderinęs su Valdytoju, sukviečia Komisiją, nurodydamas laiką ir vietą.

16. Komisijos pirmininkas gali pareikalauti, kad Komisijos narys - ekspertizės įmonės atstovas iki nurodyto Komisijos sukvietimo laiko pateiktų savo išvadas apie Statinio būklę.

17. Komisija, išnagrinėjusi Reglamento 14 punkte nurodytą dokumentaciją bei kitą informaciją, apžiūrėjusi Statinį ir įvertinusi Komisijos nario - ekspertizės įmonės atstovo pateiktas išvadas, gali priimti vieną iš šių sprendimų:

17.1. pripažinti Statinį avariniu;

17.2. pripažinti, kad Statinys nėra avarinis;

17.3. pareikalauti, kad Valdytojas užsakytų atlikti Statinio ekspertizę statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 [7.14] nustatyta tvarka.

18. Komisija, nustačiusi, kad statinio būklė yra avarinė arba pareikalavusi, kad Valdytojas užsakytų atlikti Statinio ekspertizę, nedelsdama pateikia Valdytojui siūlymus atlikti laikinas Statinio naudojimo saugą užtikrinančias priemones (sustiprinti konstrukcijas, apriboti priėjimą ir privažiavimą, sustabdyti ar apriboti Statinio naudojimą ir kt.). Minėti Komisijos siūlymai įrašomi į Statinio pripažinimo avariniu aktą (toliau - Aktas).

19. Valdytojas užsako atlikti Statinio ekspertizę Statybos įstatymo [7.2] ir statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 [7.14] nustatyta tvarka.

20. Šio Reglamento 17.3 punkte nurodytu atveju Komisijos pirmininkas, gavęs Statinio ekspertizės aktą, pakartotinai sukviečia Komisiją, nurodydamas laiką ir vietą.

21. Komisija, įvertinusi statinio ekspertizės akto išvadas, gali priimti vieną iš šių sprendimų:

21.1. sutikti su Statinio ekspertizės akto išvada ir pripažinti, kad Statinys yra avarinis arba neavarinis;

21.2. laikyti Statinio ekspertizės akto išvadas ginčytinomis arba nepakankamomis.

22. Komisija sprendimus priima bendru sutarimu ir įformina Aktu. Esant bent vieno Komisijos nario skirtingai nuomonei:

22.1. Reglamento 17.1 ir 17.2 punktuose nurodytais atvejais Komisija pareikalauja, kad Valdytojas užsakytų atlikti statinio ekspertizę;

22.2. Reglamento 21.2 punkte nurodytu atveju Komisijos pirmininkas Akto projektą su jame įrašytais Komisijos pasiūlymais teikia Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau - Inspekcija), kuri Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros nuostatais [7.13] yra įgaliota tikrinti ir vertinti, ar statinių ekspertizės atitinka normatyvinius statybos techninius dokumentus; gavusi Inspekcijos išvadas, Komisija priima galutinį sprendimą - Statinį pripažįsta avariniu arba neavariniu. Inspekcijos išvados pridedamos prie Komisijos Akto.

VI. STATINIO BŪKLĖS ĮVERTINIMO AKTAS

23. Aktas privalomai surašomas visais šio Reglamento 17 ir 21 punktuose nurodytais atvejais. Akto forma pridedama (Reglamento 2 priedas).

24. Akte turi būti nurodyta:

24.1. Statinio pavadinimas, adresas, pastatymo metai;

24.2. Akto surašymo data ir vieta;

24.3. Valdytojo rekvizitai;

24.4. Statinio būklės įvertinimo ir Akto surašymo pagrindas:

24.4.1. Valdytojo prašymas, jo pateikti dokumentai ir kita informacija. Prašymas, dokumentai ir informacija pridedami prie Akto;

24.4.2. Komisijos paskyrimo dokumentas, kurio kopija pridedama prie Akto;

24.5. Komisijos darbe dalyvavusieji nariai, jų turimi kvalifikacijos dokumentai bei duomenys apie kitus Statinio būklės įvertinime dalyvavusius fizinius asmenis ir (ar) juridinių asmenų atstovus (jeigu jų buvo);

24.6. Komisijos nario - ekspertizės įmonės atstovo preliminari išvada, jeigu ji buvo padaryta (jos tekstas pridedamas prie Akto);

24.7. Statinio paskirtis, matmenys, aukštingumas ir kita techninė charakteristika;

24.8. Statinio inžinerinių sistemų būklės įvertinimas;

24.9. Statinio techninės priežiūros įvertinimas (Statinio techninės priežiūros žurnalas, Statinio naudojimo metu užfiksuoti defektai, įvykdytos priemonės šiems defektams pašalinti ir kt.);

24.10. Komisijos pavedimu ir/ar ekspertizės įmonės atliktų bandymų bei skaičiavimų rezultatai (bandymų ir skaičiavimų dokumentai pridedami prie Akto);

24.11. Komisijos nario (-ių) atskiroji nuomonė, kai nėra bendro Komisijos sutarimo (pridedama prie Akto);

24.12. Inspekcijos išvada dėl statinio ekspertizės (jeigu Inspekcija tikrina ekspertizės išvadas);

24.13. Komisijos išvados:

24.13.1. statinys yra avarinis/neavarinis;

24.13.2. siūlymai Valdytojui (nepriklausomai nuo to, ar Statinys avarinis, ar neavarinis);

24.14. Akto priedai.

25. Akte gali būti nurodyti bei prie Akto pridėti ir kiti šio Reglamento 24 punkte nenurodyti duomenys, dokumentai ir informacija, turėję reikšmės Statinio būklės įvertinimui.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Už ekspertizės, tyrimų ir bandymų išvadas atsako juos atlikusios įmonės vadovas ir išvadas parengęs asmuo.

27. Komisijos Aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasirašytinai įteikiamas arba išsiunčiamas Valdytojui, kitas paliekamas viešojo administravimo subjektui, paskyrusiam Komisiją. Komisijos nariai gali gauti Akto kopiją.

28. Kai Statinys pripažįstamas avariniu, Valdytojas Akto kopiją per 5 darbo dienas nuo jo gavimo išsiunčia valstybės įmonės Registrų centras teritoriniam padaliniui, kuris statinio registracijos dokumentuose padaro įrašą apie avarinę Statinio būklę.

29. Komisijos pirmininkas ir Komisijos nariai atsako už Akte įrašytus duomenis bei išvadas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

30. Valdytojas per 5 darbo dienas nuo Akto gavimo raštu informuoja viešojo administravimo subjektą, paskyrusį Komisiją, apie priimtas priemones Akte įrašytiems nurodymams įvykdyti.

31. Komisijos narių - ekspertų, mokslo (tyrimo) organizacijų, projektavimo ir kitų įmonių atstovų - darbo, kontrolinių skaičiavimų, tyrimų bei bandymų išlaidas sumoka Valdytojas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

32. Ginčai dėl Reglamento taikymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

1 PRIEDAS

STATINIO GALIMOS AVARINĖS BŪKLĖS POŽYMIAI

Eil.

Nr. 

Konstrukcija  Galimos avarinės būklės požymiai  
 

1.

1.1.

1.2.

P a m a t a i:

juostiniai betoniniai ir

gelžbetoniniai;

poliniai; 

 

Tuštuma po pamatais, vizualiai pastebimas grunto išplovimas arba išspaudimas iš po pamatų pado;

vertikali arba horizontali pamatų deformacija, didesnė negu 0,02 jos ilgio;

kiauriniai plyšiai, platesni negu 5 mm;

progresuojantis betono irimas, užfiksuotas įrašais statinio techninės priežiūros žurnale;

vertikalios arba horizontalios rostverko deformacijos, didesnės negu 0,02 jo ilgio;

didesni negu 5 mm plyšiai rostverke; progresuojantis betono irimas, užfiksuotas įrašais statinio techninės priežiūros žurnale. 

 

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

S i e n o s:

medinės (tarp jų - rąstų, karkasinės, skydinės);

mūrinės sienos ir mūriniai

stulpai;

stambiaplokštės;

monolitinės;  

Mediena pažeista biologinių kenkėjų;

sienos deformacija didesnė negu 0,02 jos ilgio;

išlinkiai didesni negu 1/20 konstrukcijos storio,
1/200 sienos ilgio arba 1/50 stulpo aukščio;

kiauriniai plyšiai sienose, kurių maksimalus plotis didesnis negu 5 mm;

vertikalūs plyšiai mūriniuose stulpuose, ilgesni nei per
2 plytų eiles;

plyšiai sienose, einantys nuo angų visomis kryptimis;

mūrinių atramų, laikančių santvaras, sijas bei sąramas, krašto nuskilimai ir supleišėjimai (iš angos pusės) gilesni negu 2 cm; vertikalūs plyšiai šiose atramose ilgesni negu 15 cm;

lokalinis mūro suirimas ½ plytos ir didesniu gyliu;

sienos išlinkis didesnis negu 1/200 jos ilgio arba
1/100 aukšto aukščio;

vertikalūs arba įstriži plyšiai platesni negu 5 mm per kelias gretimas plokštes arba per visą pastato aukštį;

konstrukcinių mazgų metalinių jungčių žymi korozija (kai sukorodavusio metalo sluoksnis storesnis negu
1 mm) arba suvirinimo siūlių išilginiai įtrūkimai;

išorinių sienų atitrūkimas nuo vidinių per kelis aukštus arba per visą pastato aukštį;

vertikalūs ir įstrižai plyšiai laikančiose sienose platesni negu 5 mm. 

3.

3.1.

3.2.

3.3. 

K a r k a s a s:

medinis;

gelžbetoninis;

metalinis; 

Elementų išlinkiai (įlinkiai) didesni negu 1/100 jų ilgio;

puviniu (grybu) pažeistas elementas, kai pažeidimas didesnis negu 25 % skerspjūvio;

įstriži plyšiai, kurie kerta daugiau kaip 25 % elemento skerspjūvio;

metalinės jungtys sukorodavusios daugiau nei 1 mm;

plyšiai tempimo zonoje platesni negu 2 mm;

iš dalies suiręs armatūros apsauginis sluoksnis;

darbo armatūros arba metalinių jungčių sukorodavęs sluoksnis storesnis negu 1 mm;

kolonų išlinkiai didesni negu 1/100 jų ilgio;

lokaliniai glemžiamo (gniuždomo) betono suirimai;

išilginiai plyšiai kolonose ir sijų gniuždomoje zonoje ties išilgine darbo armatūra; daug smulkių išilginių plyšių sijų ir kolonų gniuždomos zonos betone;

spaudžiamų (klupdomų) elementų išlinkiai didesni negu 1/300 jų ilgio;

įtrūkimai suvirinimo siūlėse arba konstrukcijos elementuose, nepriklausomai nuo jų pločio;

metalo profilių ir jungčių korozija suardė storesnį negu
1 mm metalo sluoksnį. 

4.

4.1.

4.2.

4.3. 

P e r d a n g o s:

medinės;

gelžbetoninės surenkamos;

gelžbetoninės monolitinės; 

Plyšiai sijose, dėl kurių jų skerspjūvis susilpnėjęs daugiau negu 25 %;

sijų išlinkiai didesni negu 1/50 tarpatramio;

biologiniai ir mechaniniai sijų bei kitų konstrukcinių elementų pažeidimai, dėl kurių jų skerspjūviai sumažėję daugiau kaip 25 %;

įlinkiai didesni negu 1/50 tarpatramio;

išilginiai, vertikalūs ir įstriži plyšiai sijose ir plokščių briaunose ties tempiama armatūra jos užinkaravimo zonoje ir plyšiai kitose vietose platesni negu 0,5 mm;

išilginiai plyšiai plokštėse tarp išilginių briaunų, sujungtų skersiniais plyšiais;

plyšiai išilgai darbo armatūros, per visą gaminio ilgį;

armatūros korozija suardė storesnį negu 1 mm metalo sluoksnį;

įlinkiai didesni negu 1/50 tarpatramio;

platesni negu 3 mm plyšiai;

nukritęs darbo armatūros apsauginis sluoksnis, lokalinis betono suirimas, armatūros korozija suardė storesnį negu 1 mm metalo sluoksnį; 

4.4. mūrinės-skliautinės; 

iškritusios pavienės skliautų plytos;

bet kokie plyšiai skliautuose;

metalinių elementų korozija, dėl kurios suardytas storesnis negu 1 mm metalo sluoksnis. 

5.

5.1.

5.2. 

S a n t v a r o s:

metalinės;

gelžbetoninės 

Vizualiai pastebimi suklupę arba išsikreivinę gniuždomi spyriai;

santvaros įlinkis daugiau negu 1/200 tarpatramio;

bet kokie plyšiai mazgų suvirinimo siūlėse;

vizualiai pastebimos vertikalių arba horizontalių standumo ryšių deformacijas;

sukorodavę santvarų elementai, kai dėl korozijos suardytas storesnis negu 1 mm metalo sluoksnis;

atraminiuose mazguose arba tempiamuose elementuose atsivėrę didesni negu 0,4 mm pločio įstriži plyšiai;

bet kokio dydžio išilginiai plyšiai tempiamoje juostoje;

santvarų gniuždomos juostos apatinėje arba viršutinėje dalyje atsivėrę pavieniai išilginiai, platesni negu 0,4 mm, plyšiai arba daug trumpų išilginių plyšių;

lokalinis betono suirimas (atplyšę betono lopiniai), atvira ir sukorodavusi darbo armatūra (suardytas storesnis negu 1 mm metalo sluoksnis). 

6.

6.1.

6.2. 

P o k r a n i n ė s s i j o s:

metalinės;

gelžbetoninės; 

Įlinkiai didesni negu 1/500 tarpatramio;

įtrūkimai tempiamoje zonoje;

vizualiai pastebimas atramų irimas;

įlinkiai didesni negu 1/500 tarpatramio;

bėgiai pasislinkę sijos skersine kryptimi;

išjudėjusios įdėtinės detalės;

sija pasislinkusi kolonos atžvilgiu. 

7.

7.1.

7.2.

7.3. 

L a i p t a i:

mediniai;

metaliniai;

gelžbetoniniai; 

Klijuotose jungtyse atsivėrę bet kokio dydžio plyšiai;

plyšiai templėse, dėl kurių jų skerspjūvis sumažėjęs daugiau negu 30 %;

templių įlinkiai didesni negu 1/50 tarpatramio;

mediena pažeista biologinių kenkėjų;

įtrūkimai laiptasijų ir templių suvirinimo siūlėse;

įlinkiai didesni negu 1/50 tarpatramio;

laiptų aikštelių ir laiptasijų įlinkiai didesni negu
1/50 tarpatramio;

plyšiai šių elementų tempiamoje zonoje didesni negu
2 mm;

iš dalies nukritęs darbo armatūros apsauginis sluoksnis, dėl korozijos pažeistos darbo armatūros sluoksnis storesnis negu 1 mm. 

   

2 PRIEDAS

Valstybei/savivaldybei nuosavybės teise priklausančio statinio

... (statinio pavadinimas, adresas)

p r i p a ž i n i m o  a v a r i n i u 

A K T A S

...

(vietovė data)

1. Komisija paskirta ... (institucijos pavadinimas, įsakymo (potvarkio) Nr. ir data)

šios sudėties:

Komisijos pirmininkas:

... - komisiją paskyrusios institucijos atstovas ...

(vardas, pavardė) ... (pareigos, kvalifikacijos atestato (jei turi) Nr., data)


Komisijos nariai:

... statinio Valdytojo atstovas ... (vardas, pavardė) ..., (pareigos, kvalifikacijos atestato (jei turi) Nr., data)

... ekspertizės įmonės ... (vardas, pavardė pavadinimas), ... ekspertas, (pareigos, kvalifikacijos atestato Nr., data)

... statybos rangovo ... (pavadinimas, pareigos, kvalifikacijos) 

... (kai statinys rekonstruojamas, remontuojamas atestato Nr., data)

arba naudojamas garantiniu laiku) atstovas, ... statinio statybos techninis prižiūrėtojas (kai statinys rekonstruojamas, remontuojamas arba naudojamas garantiniu laiku) ... , (vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., data)
... Kultūros vertybių apsaugos departamento (kai statinys yra  nekilnojamoji kultūros vertybė arba stovi jos teritorijoje ar apsaugos zonoje) atstovas ... (vardas, pavardė), kitų institucijų atstovai, kai jie kviečiami ... (pareigos, kvalifikacijos atestato Nr., data, ... vardas, pavardė).

2. Vadovaudamasi statybos techniniu reglamentu STR 1.12.01:2004 „Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka", komisija apžiūrėjo statinį, išnagrinėjo Valdytojo pateiktus dokumentus, susipažino su komisijos nario-eksperto preliminaria išvada apie statinio techninę būklę (jei ji pateikta) ir nustatė:

2.1. duomenys apie statinį:

2.1.1. statinio tikslus pavadinimas ir adresas ...

2.1.2. pastatymo (naudojimo pradžios) metai ...

2.1.3. Valdytojo rekvizitai ...

(pavadinimas, priklausomybė, vadovo vardas, pavardė),  ... (įmonės kodas, adresas)

2.1.4. Valdytojo pateikti dokumentai ... prašymas, komisijos skyrimo dokumentas, statinio ... projektas, statinio pasas, priežiūros žurnalas, remonto (rekonstrukcijos) dokumentai ir kt.

2.1.5. statinio paskirtis ...

2.1.6. statinio techninė charakteristika ... (išoriniai matmenys plane, aukštis, aukštų skaičius), ... atitvarų konstrukcijos, vietų skaičius, galingumas

2.2. komisijos nario-eksperto preliminari išvada apie statinio būklę ... (avarinė, ne avarinė, pavojingi avarinės būklės požymiai, rekomendacijos

2.3. statinio techninės priežiūros dokumentų įvertinimas ... techninės priežiūros dokumentų atitikimas teisės aktų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimams, juose nurodytas statinio būklės vertinimas

2.4. komisijos nustatytas statinio inžinerinių sistemų būklės įvertinimas ... dujotiekio, elektros, vandentiekio, kanalizacijos ir kitų schemų būklė

2.5. komisijos nustatytas statinio laikančių konstrukcijų būklės įvertinimas ... pamatų, sienų, perdangų, karkaso, stogo konstrukcijų būklė, pavojingi jų avarinės būklės požymiai

3. Komisija, suderinusi su Valdytoju, jam pavedė teisės aktų nustatyta tvarka užsakyti statinio konstrukcijų ekspertizę. Ekspertai atsakė į komisijos pateiktus klausimus (pridedami), atliko matavimus, skaičiavimus bei laboratorinius bandymus ir pateikė išvadas (pridedamos) (nereikalingŕ iđbraukti).

4. Komisijos sprendimas dėl ekspertizės įmonės pateiktų išvadų bei jų pagrindimo ....

5. Komisija kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos (toliau - Inspekcija) su prašymu įvertinti Komisijos nario (-ų) ginčijamas ekspertizės išvadas. Inspekcija pateikė išvadą, kad ekspertizės išvados yra pagrįstos/nepagrįstos. Inspekcijos išvada pridedama prie akto (nereikalingą išbraukti).

6. KOMISIJA PRIPAŽĮSTA, KAD STATINYS YRA  avarinis arba ne avarinis

7. Komisijos siūlymai Valdytojui

apriboti, uždrausti statinio naudojimą, užtikrinti žmonių saugą ar pan.

Akto priedai:


Valdytojo prašymas ir prie jo pridėti dokumentai, ... lapų.

2. Komisijos nario-eksperto preliminari išvada, ... lapų.

3. Ekspertizės įmonei pateikti klausimai, ... lapų.

4. Ekspertizės įmonės atliktos statinio ekspertizės aktas su priedais, ... lapų.

5. Komisijos nario atskiroji nuomonė, ...apų.

6. Inspekcijos išvada, ...lapų.

7.

Komisijos pirmininkas

(v., pavardė parašas)

Komisijos nariai:

(v., pavardė parašas)

(v., pavardė parašas)

(v., pavardė parašas)

Akto 1 egz. gavau

Valdytojo ar jo atstovo v., pavardė, parašas, data


Kategorijos: Nekilnojamas turtas, Nekilnojamojo turto ir žalos vertinimas, NKT agentūros, Projektavimas, konsultavimas, tyrimai, sertifikavimas, Nekilnojamo turto skelbimai
 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 27
Žalų administravimas, turto vertinimas, sugadinto turto realizavimo, audito paslaugos
Žirmūnų g. 67A, Vilnius
Telefonas: +370-5-2051433, Mobilus: +370-687-79970, El. paštas: info@financeproperty.eu
1 2 3 4 5 ... 27
Kompanijų produktai
Konsultavimas nekilnojamo turto vertės nustatymo klausimais
Konsultavimas nekilnojamo turto vertės nustatymo klausimais

Konsultacijos nekilonojamo turto klausimais

Turto vertinimas
Turto vertinimas

Kilnojamo turto vertinimas, nekilnojamo turto vertinimas

Nekilnajamojo turto vertinimas
Nekilnajamojo turto vertinimas

Skypo įvertinimas, namo vertės nustatymas

oberhaus busto vertinimas
Būsto vertinimas

Nekilnojamo turto turto vertinimas, turto tinkos vertės n...

Aplinkos kokybės veiksniai vertinant turtą
Aplinkos kokybės veiksniai vertinant turtą

Dirvožemio užterštumo tyrimai, nepalankių gamtinių proces...

Teisinės konsultacijos nekilnojamo turto klausimais

Nekilnojamo turto sutartys, investicijos į nekilnojamą tu...

Nekilnojamo turto sutarčių rengimas

Teisininko pagalba ruošiant nekilnojamo turto pirkimo sut...

Nekilnojamojo turto vertinimas

Nekilnojamo turto paslaugos, turto vertintojai, specialistai nekilnojamojo turto vertini...