Dėl pasiūlymų keisti daugiabučio namo gyvenamųjų patalpų paskirtį viešojo aptarimo tvarkos patvirtinimo

2008-07-09 19:08   Peržiūros : 1210   Spausdinti


LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S
 

Dėl pasiūlymų keisti daugiabučio namo gyvenamųjų patalpų paskirtį viešojo aptarimo tvarkos patvirtinimo
 

2002 m. balandžio 23 d. Nr. 200 Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 7 straipsnio 4 dalimi (Žin., 1995, Nr.20-449; 2000, Nr.56-1639; 2001, Nr.91-3187) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatais (Žin., 1998, Nr.84-2353; 2002, Nr.20-766):

1. T v i r t i n u Pasiūlymų keisti daugiabučio namo gyvenamųjų patalpų paskirtį viešojo aptarimo tvarką (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusia galios aplinkos ministro 2000 m. spalio 17 d. įsakymo Nr.432 1.2 punktu patvirtintą Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų rekonstravimo projektų ir pasiūlymų keisti daugiabučio namo patalpų paskirtį viešojo aptarimo tvarką.

3. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „būstas", „nekilnojamasis turtas".
 

Aplinkos Ministras                                                       Arūnas Kundrotas

Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr.200

pasiūlymų keisti daugiabučio namo gyvenamųjų patalpų paskirtį viešojo aptarimo tvarka

I. Bendrosios nuostatos

1. Šis normatyvinis dokumentas nustato pasiūlymų keisti daugiabučio namo gyvenamųjų patalpų paskirtį viešojo aptarimo tvarką.

2. Daugiabučio namo gyvenamųjų patalpų paskirties keitimo ir su tuo susiję patalpų rekonstrukcijos projektai rengiami bei statybos darbai vykdomi vadovaujantis įstatymais [3.3, 3.4], statybos techniniais reglamentais [3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10] ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir reikalavimais.

II. nuorodos

3. Dokumente pateiktos nuorodos į šiuos Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės norminius aktus:

3.1. Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (Žin., 2000, Nr.74-2262);

3.2. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymą (Žin., 1995, Nr.20-449; 2000, Nr.56-1639; 2001, Nr.91-3187);

3.3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr.32-788; 1997, Nr.65-1551; 2000, Nr.78-2360; 2001, Nr.101-3597);

3.4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymą (Žin.,1996, Nr.100-2261; 2001, Nr.55-1948);

3.5. STR 1.05.01:1997 „Statinio projekto rengimo tvarka" (Žin., 1997, Nr.32-8077, Nr.114-2902);

3.6. R 16-00 „Statinio projekto sudėtis" (Žin., 2000, Nr.55-1616);

3.7. STR 1.05.03:1997 „Statinių projektavimo sąlygų nustatymo, statinių projektų derinimo ir tvirtinimo tvarka" (Žin., 1997, Nr.101-2559; 1998, Nr.34-924; 1999, Nr.85-2554);

3.8. STR 1.07.01:1999 „Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka" (Žin., 1999, Nr.84-2510; 2000, Nr.11-273);

3.9. STR 1.08.01:1998 „Statybos darbai" (Žin., 1998, Nr.83-2341; 1999, Nr.83-2480);

3.10. STR 1.11.01:2000 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" (Žin., 2000, Nr.79-2401).

III. Terminai ir apibrėžimai

4. Dokumente vartojami terminai:

4.1. „gyvenamasis namas", „daugiabutis namas", „butas", „patalpos", „bendrojo naudojimo objektai" atitinka terminus ir jų apibrėžimus, pateiktus Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatyme [3.2];

4.2. „statyba", „statinys", „projektuotojas", „rekonstravimas", „remontas", „statytojas (užsakovas)", „rangovas", „statybos techninis reglamentas", „projektavimo sąlygų sąvadas" - Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [3.3];

4.3. „pasiūlymas" - daugiabučio namo bendraturčio pateiktas gyvenamųjų patalpų paskirties keitimo ir su tuo susijusio bendrojo naudojimo objekto (objektų) remonto ar rekonstrukcijos projekto sprendinys.

IV. Pasiūlymų keisti daugiabučio namo gyvenamųjų patalpų paskirtį viešojo aptarimo tvarka

5. Pasiūlymas keisti gyvenamųjų patalpų paskirtį iki projektavimo sąlygų išdavimo viešai aptariamas laikantis šios tvarkos:

5.1. ne vėliau kaip 10 dienų prieš viešąjį aptarimą jo organizatorius (projekto užsakovas ar pasiūlymo autorius) turi visiems daugiabučio namo savininkams registruotu paštu išsiųsti pranešimą apie numatomą pasiūlymą keisti gyvenamųjų patalpų paskirtį. Pranešime pateikti trumpą aptariamo pasiūlymo aprašymą, nurodyti rengiamo projekto ir statybos darbų vykdymo terminus, viešojo aptarimo vietą ir laiką, aptarimo organizatoriaus adresą ir telefoną;

5.2. pranešimas apie viešąjį aptarimą taip pat turi būti iškabintas daugiabučio namo laiptinių skelbimų lentose ir įteiktas rekonstruojamo daugiabučio namo patalpų savininkų bendrijos valdybai (pirmininkui) arba daugiabučio namo savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotam atstovui, arba daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriui;

5.3. per laikotarpį nuo pranešimo iki viešojo aptarimo viešojo aptarimo organizatorius (projektuotojas) pranešime nurodytu laiku ir nurodytoje vietoje visus pageidaujančius turi supažindinti su viešajam aptarimui teikiamu pasiūlymu, paaiškinti sprendinius ir motyvuotai pagrįsti, kad jie atitinka teritorijos bendrojo plano reikalavimus, nurodyti įtaką daugiabučio namo bei aplinkinių namų žmonių esamoms gyvenimo ir veiklos sąlygoms, atsakyti į klausimus, išklausyti pasiūlymus bei pastabas;

5.4. viešasis aptarimas laikomas įvykusiu, į jį atvykus: aptarimo organizatoriui (projekto užsakovui), projektuotojui, daugiabučio namo patalpų savininkų bendrijos pirmininkui (įgaliotam valdybos atstovui) arba daugiabučio namo savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotam atstovui, arba daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriui ir daugiabučio namo patalpų savininkams (skaičius nereglamentuojamas);

5.5. viešojo aptarimo organizatorius privalo paaiškinti pasiūlymo keisti gyvenamųjų patalpų paskirtį esmę, iškabinti grafinę medžiagą (jeigu reikalinga), pasirūpinti, kad projektuotojas paaiškintų rekonstravimo projekto sprendinius;

5.6. viešojo aptarimo susirinkimui vesti išrenkamas pirmininkas ir sekretorius. Aptarimo eiga, pasisakymai ir pasiūlymai protokoluojami. Protokolas surašomas 3 egzemplioriais. Protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Viešojo aptarimo protokolus registruoja ir saugo daugiabučio namo patalpų savininkų bendrijos valdybos pirmininkas (bendrijos pirmininkas) arba daugiabučio namo savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas atstovas, arba daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorius. Protokolai saugomi ne trumpiau kaip 3 metus;

5.7. viešojo aptarimo protokolas įteikiamas savivaldybės merui (jo įgaliotam savivaldybės administratoriui ar kitam savivaldybės administracijos tarnautojui), kuris išduoda statinio rekonstravimo projektavimo sąlygų sąvadą, daugiabučio namo savininkų bendrijos valdybai (pirmininkui) arba daugiabučio namo savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotam atstovui, arba daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriui.

V. Baigiamosios nuostatos

6. Daugiabučio namo bendraturčių nesutarimus dėl pateiktų viešajam aptarimui pasiūlymų keisti daugiabučio namo gyvenamųjų patalpų paskirtį, nustatomų rekonstravimo sąlygų sprendžia daugiabučio namo patalpų savininkų bendrijos valdybos pirmininkas (bendrijos pirmininkas) arba daugiabučio namo savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas atstovas, arba daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorius.

7. Ginčai dėl aptarimo tvarkos taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.


Kategorijos: Namų administratoriai, pastatų ir aplinkos priežiūra
 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 15
Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė Kur kreiptis pastebėjus įtrūkius daugiabučio fasade?

Atsako Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

daugiau
Evaldas Bračiulis, viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą" Kaimynijų programos įgyvendinimo administratorius. Kokia vidutinė automobilio aikštelės įrengimo kaina?

Atsako Evaldas Bračiulis, viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą" Kaimynijų programos įgyvendinimo administratorius

daugiau
Kuo remiantis prie daugiabučio remonto sąmatos administratorius prideda 10 proc.?

Atsako Algirdas Glodenis, Lietuvos Būsto rūmų teisininkas

daugiau
Kompanijų produktai
Sniego valymas
Mini krautuvas sniego valymui "BOBCAT S175H", nuoma

Sniego valymas, (vidutinis) mini krautuvas galima valyti...

Reklaminių iškabų, stendų valymas

Reklaminių stendų, iškabų valym...

Kilimėlių keitimas

Įėjimo purvą sugeriančių kilimėlių keitimas aptarnaujamuose objektu...