Pagrindinės Statybos įstatymo naujovės

2017-01-18 13:17   Peržiūros : 3100   Spausdinti


Nuo 2017-ųjų metų sausio 1-osios dienos įsigaliojo naujos redakcijos Statybos įstatymas. ASA.LT gavo daug skaitytojų klausimų su pageidavimais aptarti pagrindines naujoves, liečiančias  užsakovus, statytojus bei projektuotojus.

Pagrindinės Statybos įstatymo naujovės

Atkreipiame dėmesį, jog drauge su Statybos įstatymo pasikeitimais buvo konsoliduoti ir įsigaliojo ir kai kurie statybos techniniai reglamentai bei jų  pakeitimai. Pvz., STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė"STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas".

Pagrindiniai Statybos įstatymo pakeitimai:

1. Specialieji reikalavimai tampa nebeprivalomu dokumentu, jie yra išduodami tik statytojui (užsakovui) pageidaujant.
Specialieji reikalavimai yra specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų rinkinys, kurį išduoda savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas.

2. Nustatomas specialiųjų reikalavimų ir prisijungimo sąlygų galiojimo terminas - jie galioja penkerius metus nuo jų išdavimo dienos jeigu statybą leidžiantis dokumentas negautas, o gavus statybą leidžiantį dokumentą galioja iki statybos užbaigimo procedūrų užbaigimo dienos.

3. Aiškiai nustatoma, kuria teisės aktų redakcija galima remtis projektuojant statinius:

 • jei yra išduoti specialieji reikalavimai, gali būti taikomi reikalavimai, kurie galiojo tą dieną, kai buvo išduoti specialieji reikalavimai;
 • jei specialieji reikalavimai neišduoti ar praėjo daugiau nei penkeri metai po specialiųjų reikalavimų išdavimo, taikomi reikalavimai, kurie galiojo prašymo gauti statybą leidžiantį dokumentą, kuris buvo priimtas, pateikimo dieną;
 • kai nėra privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą, taikomi reikalavimai, kurie galiojo statinio projektavimo darbų rangos sutarties pasirašymo dieną.

4. Sumažinamas atvejų, kai yra reikalingas statybą leidžiantis dokumentas, skaičius, tačiau ne dėl esminių procedūrų pakeitimo, o todėl, kad statybą leidžiančiu dokumentu nuo šiol yra laikomi tik dokumentai, kuriuos išduoda kompetentinga institucija. Atvejai, kai nėra gauti reikiami sutikimai, kurie savo statusu dabar nebėra prilyginami statybą leidžiančiam dokumentui, nėra laikomi savavališka statyba, todėl tokių statybų nagrinėjimo ir padarinių šalinimo tvarka bus kitokia. Visi statybą leidžiantys dokumentai bus tik leidimai.

5. Išnyko pareiga perregistruoti statybą leidžiantį dokumentą pasikeitus statytojui. Pasikeitus statytojui (užsakovui), statybos darbai ir statybos užbaigimo procedūros gali būti vykdomi pagal tą patį statybą leidžiantį dokumentą.

6. Nustatyta rangovo prievolė visada atlikti darbus pagal savo statybos taisykles, taip pat reglamentuoti atvejai, kada ir koks turi būti įrengtas stendas prie statybvietės.

7. Nustatyta, kad nuo 2018 m. visų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovai turės būti atestuoti.

8. Įvestos naujos privalomojo draudimo rūšys. Rangovui dabar bus privalomos dvi draudimo rūšys - statybos darbų ir civilinės atsakomybės:

 • statybos darbų draudimas. Pagal šį draudimą draudikas atlygina statytojui (užsakovui), draudėjui ir tretiesiems asmenims draudėjo ir apdraustųjų padarytą žalą statiniui, asmens sveikatai arba žalą, atsiradusią dėl gyvybės atėmimo, arba žalą trečiojo asmens turtui;
 • statinio projekto (ar jo dalies) ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas.

9. Nustatomi nauji reikalavimai garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimui:

 • naująja Statybos įstatymo redakcija ne tik nustatoma, kad rangovas privalo pateikti tokį prievolių užtikrinimą, bet ir nustatomas jo minimalus dydis (penki procentai statinio statybos kainos) bei galiojimo terminas (pirmieji treji statinio garantinio termino metai);
 • naująja Statybos įstatymo redakcija nustatoma, kad nekilnojamojo turto vystytojas statinio (jo dalies) įgijėjui už garantinio laikotarpio rangovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą turi pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimą, kuris atitinka rangovo teikiamam prievolių užtikrinimui keliamus reikalavimus.

10. Patikslintos neužbaigtos statybos statinių naudojimo sąlygos (t.y. iki statybos užbaigimo akto išdavimo):

 • energijos pirkimo-pardavimo sutartys su naujai pastatytų daugiabučių gyvenamųjų namų atskirų butų ar kitų patalpų savininkais (naudotojais) gali būti sudaromos tik užbaigus statybą (gavus statybos užbaigimo aktą).
 • pastatytą naują ypatingąjį ar neįpatingąjį statinį galima naudoti tik atlikus statybos užbaigimo procedūras (t. y. pilnai užbaigus statybą) ir įregistravus statinį ir daiktines teises į jį Nekilnojamojo turto registre. Išimtis taikoma: vieno ar dviejų butų gyvenamiesiems namams, susisiekimo komunikacijoms ir inžineriniams tinklams.

11. Pakeista įmokos už savavališkos statybos įteisinimą mokėjimo tvarka, kuri apima ir tuos atvejus, kai savavališkos statybos aktas nebuvo surašytas. Šiais atvejais, statytojui deklaruojant, kad norima įteisinti savavališką statybą, taikomas 50 proc. įmokos dydis.

Pagal nustatytą formulę apskaičiuota įmoka už savavališką statybą dukart didesnė nei buvo iki 2017 metų. Prie šios sumos dar reikėtų pridėti baudos už savavališką statybą dydį. Be to, vis tiek reikia parengti statinio projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD). Taip įteisinti statybą galima tik kai toks statinys toje teritorijoje gali būti pagal galiojančius teisės aktus.

12. Statybos techninė priežiūra neprivaloma ne didesnių kaip 300 kv.m bendrojo ploto nesublokuotų vieno buto gyvenamųjų namų, pagalbinio ūkio paskirties pastatų, nesudėtingųjų statinių statybai, vykdomai ūkio būdu.

13. Padidėjo maksimalios juridiniams asmenims skiriamos administracinės nuobaudos, taikomos už savavališkas statybas. Kai kuriais atvejais, pvz., naujo statinio statybos atveju, jos padidejo daugiau nei dvigubai (bauda nuo 10 000 iki 30 000 eurų, vietoje anksčiau buvusios nuo 7 240 iki 14 481 eurų).

14. Duomenys apie sistemoje „Infostatyba" paskelbtus statybą leidžiančius dokumentus, statybos užbaigimo ir kitus dokumentus, turinčius įtakos nekilnojamojo daikto teisiniam statusui, yra tiesiogiai ir nemokamai perduodami Nekilnojamojo turto kadastrui, kad būtų padarytos atitinkamos žymos.

STR'ų pakeitimai, aktualūs projektuotojams - galimi natūriniai matavimai

Nuo 2017 m. sausio 1 d. projektuotojai tam tikrais atvejais (kokiais - sąlygos dar rengiamos) techninio projekto bendrojoje dalyje privalės nurodyti visus visuomenės sveikatai galinčius turėti įtakos veiksnius ir sudaryti šių veiksnių laboratorinių tyrimų programą, kuri turės būti įgyvendinta statybos užbaigimo etape. Tokie reikalavimai nustatyti Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 8 priedo 5.3.26 bei Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" 93.18 papunkčiuose.

Galimų laboratorinių tyrimų programą turėtų sudaryti:

tiriamos analitės ar fizikinio veiksnio pavadinimas;
bandinių paėmimo / matavimų vietos aprašymas;
tyrimo metodo pavadinimas;
tyrimo sąlygų aprašymas ir kita tyrimams atlikti bei rezultatams aiškinti reikalinga informacija.

Pavyzdys: Jeigu transporto triukšmo veikiamoje teritorijoje projektuojamas dešimties aukštų daugiabutis gyvenamasis namas, laboratorinių tyrimų programoje turi būti numatyta projektuojamose patalpose įvertinti iš aplinkos sklindantį triukšmą, t. y. atlikti matavimus antro, šešto, dešimto aukšto butų miegamuosiuose kambariuose, kurie orientuoti į gatvę. Matavimai turi būti atlikti dienos, vakaro ir nakties metu, vadovaujantis LST ISO1996-1 „Akustika. Aplinkos triukšmo apibūdinimas, matavimas ir įvertinimas" 1 dalimi „Pagrindiniai dydžiai ir įvertinimo tvarka (tapatus ISO 1996-1:2003)" ir LST ISO 1996-2 „Akustika. Aplinkos triukšmo apibūdinimas, matavimas ir įvertinimas" 2 dalimi „Aplinkos triukšmo lygių nustatymas (tapatus ISO 1996-2:2007)".

Jeigu daugiabutyje projektuojami inžineriniai įrenginiai (liftai, požeminė automobilių stovėjimo aikštelė su vartais, mechaninio vėdinimo įrenginiai ir pan.), turi būti įvertintas ir jų skleidžiamas triukšmas, t. y. atlikti matavimai pirmo, dešimto aukšto butų miegamuosiuose kambariuose, kurie yra arčiausiai lifto šachtos, požeminės automobilių stovėjimo aikštelės vartų ir pan. Matavimai turi būti atliekami vadovaujantis LST EN ISO 16032:2004 „Akustika. Statinių inžinerinės įrangos garso slėgio lygių matavimas. Ekspertinis metodas".

Projektuojant daugiabučius gyvenamuosius namus, negalima bus pamiršti ir karšto vandens temperatūros matavimų, juos tikslinga atlikti labiausiai nuo šilumos punkto nutolusiame pastato taške. Matavimų metu karšto vandens temperatūra šilumos punkte negali būti mažesnė kaip 66 laipsniai C. Taip pat numatyti ir dirbtinio apšvietimo laiptinėse matavimus.

Jeigu projektuojamame daugiabutyje name planuojama įrengti kitos paskirties patalpas, tokiose patalpose, atsižvelgiant į jų paskirtį, turi būti numatyta atlikti papildomus tyrimus (pvz., mikroklimato, dirbtinio apšvietimo, vibracijos ir kitus matavimus).

Statytojų dėmesiui

Statybos įstatymas nustato, kad statybos užbaigimas gali būti vykdomas surašant statybos užbaigimo aktą arba deklaraciją apie statybos užbaigimą. Statybos rūšys, kurios gali būti užbaigiamos statytojui (ar jo teises ir pareigas perėmusiam asmeniui) surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą, ją patvirtinant ir įregistruojant Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos, nurodytos Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. statytojai kartu su prašymu patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos turės pateikti ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) išvadas:

 • dėl geriamojo vandens kokybės tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams (geriamojo vandens tyrimas neprivalomas, kai prisijungiama prie komunalinių inžinerinių tinklų);
 • dėl tyrimų apimties atitikties laboratorinių matavimų programai ir šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

NVSC išvadas reikės gauti prieš pateikiant prašymą deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimui Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos.

Laboratorinių matavimų programa, jei ji privaloma, turi būti techninio projekto bendrojoje dalyje.

ASA.LT informacija

Statybų ir būsto gido Asa.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama.


Kategorijos: Projektavimas, konsultavimas, tyrimai, sertifikavimas, Projektavimas, Geodeziniai ir kadastriniai matavimai, geologiniai tyrimai

3D lazerinis skeneris Kaip 3D lazeriniai skeneriai keičia projektavimą ir kitus darbus

Nuskenuotas ir realiu laiku ar per keliolika minučių milimetrų tikslumu gautas trimatis objekto vaizdas su tiksliais matmenimis, išvaduoja iš daugybės valandų rankinio darbo, leidžia išvengti klaidų ir nuostolių.

Medinis stadionas Anglijoje Stotis–tiltas, medinis stadionas, ovalūs dangoraižiai

Pasaulio nepaliauja stebinti „Zaha Hadid Architects" architektų biuro projektai.

Sublokuotų namų projektas Namo projektavimo klaidos

Individualaus namo projektas prasideda nuo sklypo analizės, o rezultatas priklauso nuo daugelio aspektų, kurie ne visada matomi plika akimi, bet juntami apsigyvenus. Beje, šie aspektai gali išduoti tiesą apie parduodamą namą - ar tikrai jis buvo statytas sau, kaip neretai tvirtina pardavėjai?

Pirmas žingsnis norint įteisinti naudojamą žemės sklypą - kadastriniai matavimai. Kadastras-sklypo suformavimas, paskirties keitimas ir įteisinimas: kaip tą atlikti?

Jūs esate žemės sklypo bendrasavininkis ir norite savo dalį parduoti, dovanoti ar įkeisti. Turite sklypą, kurį norite padalinti į mažesnius ir pakeisti jų naudojimo paskirtį. Ketinate statytis namą žemės ūkio paskirties žemėje? Sitaucijų gali būti daug. Kokie pagrindiniai jų sprendimo žingsniai?Kadastriniai matavimai

reikalavimai A klasei Pastatų energinių klasių kartelė leidžiama žemyn

ASA.LT portalo straipsniuose keltos abejonės dėl A klasės pastatų energinio efektyvumo naudos, sulaukė atgarsių: Aplinkos ministerijoje, remiantis optimalių sąnaudų analize, rengiamos STR‘ų pataisos, kuriomis bus koreguojami reikalavimai A klasių pastatams.

UCC_65_Parametric_m Stikliniai fasadai

Aliuminio profilių stikliniai fasadai individualiems namams ir visuomeniniams pastatams.

Valgomojo zona virtuvėje Kaip įsirengti tobulą virtuvę?

Šis straipsnis padės virtuvę paversti net tik funkcionalia, bet dar ir dailia, jaukia patalpa. Virtuvės dizaino ir išplanavimo patarimai bei idėjos.

Namo statybos kertiniai akmenys, kuriems neverta taupyti

Kaip planuoti namo statybos biudžetą, kokios dažniausios statybos klaidos pasitaiko praktikoje?

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 33
Architektūrinis statinių projektavimas: administraciniai, visuomeniniai, gyvenamieji, komerciniai pastatai ir kitos architektų, interjero dizaino paslaugos. Teritorijų planavimas, detalieji planai.Urbanistiniai ir kraštovaizdžio projektai.
Šermukšnių g. 3, Vilnius
Telefonas: +370-5-2622896, Mobilus: + 370 684 73965, El. paštas: info@vilprojektas.lt
Geologinių darbų įmonė Vilniaus apskrityje. Karjerų projektavimas. Kietųjų naudingųjų iškasenų paieška ir žvalgyba: žvyro, smėlio,dolomito, klinčių, molio. Inžineriniai, geologiniai tyrimai
Kaukų g. 37, Vilnius
Mobilus: +370-686-19335, El. paštas: gelmiu.tyrimai@gmail.com
Individualių namų, landšafto, daugiabučių namų ir visuomeninių namų projektavimas. Namų projektai- individualizuoti, pagal poreikius.
Konstitucijos pr. 23, Vilnius
Mobilus: +370-685-41094, El. paštas: info@tavoprojektas.lt
Kraštovaizdžio, namų aplinkos, miesto skverų, projektavimas ir priežiūra. Vejų, žydinčių pievų įrengimas. Želdinų priežiūra. Konsultavimas.
A.V. Kojelavičiaus g. 2, Vilnius
Telefonas: +370-5-2670634 , El. paštas: info@rudista.lt
HIDROTECHNINIŲ STATINIŲ PROJEKTAVIMAS. TOPOGRAFINIAI DARBAI.
Liepų g. 28 - 25, Garliava, Kaunas
Telefonas: +370-37-393209, Mobilus: +370-620-34517, El. paštas: edmeta@gmail.com
Individualių gyvenamųjų namų, administracinių, sandėliavimo, gamybinių objektų projektai. Teritorijų planavimas, detalieji planai. Namų projektai, projektavimas Vilnius. Namų projektavimo paslaugos Vilnius.
Kareivių g. 6 - 418, Vilnius
Mobilus: +370-683-48736, El. paštas: lauras.paulauskas@gmail.com
1 2 3 4 5 ... 33
Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė Kokiais atvejais statybos leidimą išduoda savivaldybė, o kada - Statybos inspekcija?

Atsako Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

daugiau
Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė Kaip laiku gauti informaciją apie projektų svarstymą?

Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

daugiau
Julius Lukošius, Valstybės kontrolės Ekonomikos audito departamento direktorius Kokiais atvejais statybos leidimas gali būti pripažintas neteisėtu?

Atsako Julius Lukošius, Valstybės kontrolės Ekonomikos audito departamento direktorius

daugiau
Kompanijų produktai
Namų projektai dviejų aukštų

Individualių namų projektai, dviauksčių namų projektai, gyvenamųjų namų projektavimas, dviejų aukštų namo projektas, ...

Geriausi vieno aukšto namų projektai
Vieno aukšto namų projektai, projektavimas

Vienaukščių namų projektai, vieno aukšto namų projektavimas. Vienaukščių namų projektavimas Vilnius, namų projektavim...

Temperatūros jutiklių (daviklių) projektavimas ir gamyba

Projektuojame ir gaminame įvairių konstrukcijų termojutik...

Sandėlių projektai
Sadėlių projektavimas, sandėlių projektai

Sandėlio projektavimas, sandėlio projektas. Sandėlio tech...

Gyvenamųjų namų projektavimas
Gyvenamųjų namų projektai

Namų projektai Vilnius, individualaus gyvenamojo namo pro...

Gyvenamojo namo projektas 544
Modernūs namų projektai

Gyvenamojo namo projektas, modernūs vieno aukšto namų pro...

Namų kvartalo projektavimas
Individualių namų kvartalo projektavimas

Gyvenamųjų namų kvartalo projektas, namų kvartalo projekt...

Autoservisų projektavimas
Autoservisų projektavimas, autoservisų projektai

Autoservisų projektavimas, autoserviso projektas, autoser...

Individualių namų projektavimas
Individualių namų projektavimas

Individualaus namo projektas

Hidrotechninių statinių projektavimas Kaunas

Hidrotechninių statinių projektavimas Kaunas

Įvairios paskirties statinių projektavimas
Įvairios paskirties statinių projektavimas

Pastatų projektavimas, pastato projektavimas

Fermų projektavimas
Fermų projektavimas

Fermų projektavimai, fermos projekto rengimas

Kaimo turizmo sodybų projektavimas
Kaimo turizmo sodybų projektavimas

Kaimo turizmo sodybos projektas

Naujiena architektams ir projektuotojams - ROCKWOOL brėžinių virtuali biblioteka

Tai U-verčių ir ilginių šiluminių tiltelių katalogas - kuris telpą ir į mažą USB rakte...

Elektros taupymas įmonėms, gamykloms.

Reaktyviosios galios kompensavim...

Namų projektai
Geriausi vieno aukšto namų projektai
Vieno aukšto namų projektai, projektavimas

Vienaukščių namų projektai, vieno aukšto namų projektavimas. Vienaukščių namų projektavimas Vilnius, namų projektavim...