Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo, LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S

2013-03-01 13:33   Peržiūros : 174   Spausdinti


LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIMŲ ŠAUKIMO, DARBOTVARKĖS IR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ SKELBIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. lapkričio 22 d. Nr. D1-961

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo  (Žin., 2012, Nr. 57-2824) 4 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugpjūčio 21 d. nutarimo Nr. 985 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą" (Žin., 2012, Nr. 99-5062) 2 punktu:                                                     

1. T v i r t i n u Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

Laikinai einantis aplinkos ministro pareigas                        Gediminas Kazlauskas

__________________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. D1-961

 

BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIMO ŠAUKIMO, DARBOTVARKĖS IR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ SKELBIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašas (toliau - Tvarkos aprašas) nustato vieno ar kelių daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų dalinės nuosavybės savininkų susirinkimo, šaukiamo dėl sprendimų priėmimo bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo ar naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo, dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo ar pakeitimo, taip pat susirinkimo darbotvarkės ir susirinkime ar butų ir kitų patalpų savininkams balsuojant raštu priimtų sprendimų skelbimo tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (Žin., 2000, Nr. 74-2262) ir Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme (Žin. 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639; 2012, Nr. 50-2440).

 

II. BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIMO ŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS SKELBIMAS

 

3. Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus šaukia daugiabučio gyvenamojo namo (daugiabučių gyvenamųjų namų) butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas) arba butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas asmuo, arba butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratorius, arba savivaldybės vykdomoji institucija, arba 1/4 butų ir kitų patalpų savininkų Civilinio kodekso 4.85 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju (toliau - Susirinkimo organizatorius). Susirinkimo organizatorius parengia pranešimą apie šaukiamą susirinkimą, kuriame turi būti nurodyta:

3.1. Susirinkimo organizatoriaus pavadinimas arba vardas ir pavardė, jo buveinės arba veiklos vykdymo vietos adresas, telefono numeris, interneto svetainės adresas (jeigu tokia yra), o, kai susirinkimą organizuoja 1/4 butų ir kitų patalpų savininkų - jų įgalioto asmens (vieno iš 1/4 butų ir kitų patalpų savininkų) adresas, telefono numeris, interneto svetainės adresas (jeigu tokią turi);

3.2. susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);

3.3. susirinkimo darbotvarkė (prie kiekvieno darbotvarkės klausimo pateikiami siūlomų priimti sprendimų projektai); 

3.4. vietos ar interneto svetainės adresas ar kitas būdas, data ir laikas, iki kada butų ir kitų patalpų savininkai gali susipažinti su papildoma informacija ir dokumentais (jeigu tokie yra), kurie pagrindžia susirinkimo darbotvarkėje numatytų klausimų siūlomų sprendimų projektus, jeigu jie nepridedami prie pranešimo apie butų ir kitų patalpų susirinkimą;

3.5. vietos adresas, el. pašto adresas ar kitas apibūdinimas, data ir laikas, iki kada (data) butų ir kitų patalpų savininkai gali pateikti savo pasiūlymus, klausimus, nuomonę ar jų turimą informaciją susirinkimo darbotvarkės klausimais.

4. Pranešimas apie butų ir kitų patalpų (ar jų dalies) savininkų susirinkimą skelbiamas ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki susirinkimo dienos Susirinkimo organizatoriaus  interneto svetainėje (jeigu tokia yra), daugiabučio gyvenamojo namo (daugiabučių gyvenamųjų namų) laiptinėse ar kitose butų ir kitų patalpų  savininkams  gerai prieinamose vietose įrengtose skelbimų lentose ir įdedant į pašto dėžutes kiekvienam buto ar kitos patalpos savininkui. Jei butas ar kita patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams (bendraturčiams), į pašto dėžutę įdedamas vienas pranešimas, adresuotas visiems buto ar kitos patalpos bendraturčiams.

5. Kai buto ar kitos patalpos savininkas yra informavęs namo bendrojo naudojimo objektų valdytoją apie jam nuosavybės teise priklausančio buto ar kitos patalpos išnuomojimą kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui arba apie laikiną išvykimą ir yra nurodęs savo ar įgalioto asmens gyvenamosios vietos adresą ar el. pašto adresą, Susirinkimo organizatorius pranešimą apie butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą išsiunčia nurodytu adresu buto ar kitos patalpos savininkui arba jo įgaliotam asmeniui registruotu laišku arba el. paštu.

6. Kai nustatyta tvarka sušauktas butų ir kitų patalpų (ar jų dalies) savininkų susirinkimas neįvyksta nesusirinkus sprendimui priimti pakankamam butų ir kitų patalpų (jų dalies) savininkų skaičiui ir Susirinkimo organizatorius nusprendžia sušaukti pagal tą pačią darbotvarkę pakartotinį butų ir kitų patalpų (jų dalies) savininkų susirinkimą, jis organizuojamas ne anksčiau kaip po dviejų savaičių nuo neįvykusio susirinkimo dienos šios Tvarkos aprašo 3, 4 ir 5 punktuose nustatyta tvarka. Pakartotinis susirinkimas šaukiamas vieną kartą.

 

III. BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMŲ SKELBIMAS

 

7. Butų ir kitų patalpų savininkų (jų dalies) susirinkimo sprendimus, taip pat butų ir kitų patalpų savininkų (jų dalies) balsuojant raštu priimtus sprendimus skelbia butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos pirmininkas (valdyba) arba butų  ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos  sutarties dalyvių įgaliotas asmuo, arba butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratorius (toliau - Namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas) ar šio Tvarkos aprašo 11 punkte numatytais atvejais savivaldybės vykdomoji institucija.

8. Kai butų ir kitų patalpų (jų dalies) savininkų susirinkimą ar balsavimą raštu organizuoja 1/4 butų ar kitų patalpų savininkų, jie susirinkimo ar butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo originalą privalo perduoti paskelbti Namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susirinkimo ar balsavimo raštu dienos.

9. Butų ir kitų patalpų savininkų (ar jų dalies) susirinkime ar balsuojant raštu priimti sprendimai, išskyrus skelbiamus šio Tvarkos aprašo 11 punkte nustatyta tvarka, skelbiami:

 9.1. patalpinant butų ar kitų patalpų savininkų susirinkimo ar butų ir kitų patalpų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo kopiją Namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo interneto svetainėje (jeigu tokią turi);

9.2. daugiabučio gyvenamojo namo (daugiabučių gyvenamųjų namų) laiptinėse ar kitose butų ir kitų patalpų  savininkams  gerai prieinamose vietose įrengtose skelbimų lentose;

9.3. įdedant į pašto dėžutes kiekvienam buto ar kitos patalpos savininkui. Jei butas ar kita patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams (bendraturčiams), į pašto dėžutę įdedama viena susirinkimo protokolo kopija, adresuota visiems buto ar kitos patalpos bendraturčiams.

10. Kai buto ar kitos patalpos savininkas yra informavęs bendrojo naudojimo objektų valdytoją apie jam nuosavybės teise priklausančio buto ar kitos patalpos išnuomojimą kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui arba apie laikiną išvykimą ir yra pranešęs savo ar įgalioto asmens gyvenamosios vietos adresą ar el. pašto adresą, butų ir kitų patalpų (jų dalies) savininkų susirinkimo ar butų ir kitų patalpų (jų dalies) savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo kopiją Susirinkimo organizatorius išsiunčia nurodytu adresu buto ar kitos patalpos savininkui arba jo įgaliotam asmeniui registruotu laišku ar el. paštu.

11. Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime ar balsuojant raštu priimti sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo ar pakeitimo skelbiami patalpinant butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo ar butų ir kitų patalpų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo kopiją savivaldybės vykdomosios institucijos interneto svetainėje ir daugiabučio gyvenamojo namo (daugiabučių gyvenamųjų namų) laiptinėse ar kitose butų ir kitų patalpų savininkams gerai prieinamose vietose įrengtose skelbimų lentose. Kiekvieno buto ar kitų patalpų savininko  reikalavimu  turi būti pateikiama butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolo ar butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo kopija.


Kategorijos: Projektavimas

Architektai-Barbara-ir-Oskar-Grabčewskiai Kaip šokanti liepsna - Ugnies muziejus Lenkijoje

Jeigu reikėtų surasti architektūrinės išraiškos ir pastato paskirties sintezės pavyzdį, Ugnies muziejus su liepsną primenančiais vario fasadais Žory mieste, pietvakarinėje Lenkijoje, gali pretenduoti į tiesmukiškumo klasiką.

3D lazerinis skeneris Kaip 3D lazeriniai skeneriai keičia projektavimą ir kitus darbus

Nuskenuotas ir realiu laiku ar per keliolika minučių milimetrų tikslumu gautas trimatis objekto vaizdas su tiksliais matmenimis, išvaduoja iš daugybės valandų rankinio darbo, leidžia išvengti klaidų ir nuostolių.

Medinis stadionas Anglijoje Stotis–tiltas, medinis stadionas, ovalūs dangoraižiai

Pasaulio nepaliauja stebinti „Zaha Hadid Architects" architektų biuro projektai.

Sublokuotų namų projektas Namo projektavimo klaidos

Individualaus namo projektas prasideda nuo sklypo analizės, o rezultatas priklauso nuo daugelio aspektų, kurie ne visada matomi plika akimi, bet juntami apsigyvenus. Beje, šie aspektai gali išduoti tiesą apie parduodamą namą - ar tikrai jis buvo statytas sau, kaip neretai tvirtina pardavėjai?

Pirmas žingsnis norint įteisinti naudojamą žemės sklypą - kadastriniai matavimai. Kadastras-sklypo suformavimas, paskirties keitimas ir įteisinimas: kaip tą atlikti?

Jūs esate žemės sklypo bendrasavininkis ir norite savo dalį parduoti, dovanoti ar įkeisti. Turite sklypą, kurį norite padalinti į mažesnius ir pakeisti jų naudojimo paskirtį. Ketinate statytis namą žemės ūkio paskirties žemėje? Sitaucijų gali būti daug. Kokie pagrindiniai jų sprendimo žingsniai?Kadastriniai matavimai

reikalavimai A klasei Pastatų energinių klasių kartelė leidžiama žemyn

ASA.LT portalo straipsniuose keltos abejonės dėl A klasės pastatų energinio efektyvumo naudos, sulaukė atgarsių: Aplinkos ministerijoje, remiantis optimalių sąnaudų analize, rengiamos STR‘ų pataisos, kuriomis bus koreguojami reikalavimai A klasių pastatams.

UCC_65_Parametric_m Stikliniai fasadai

Aliuminio profilių stikliniai fasadai individualiems namams ir visuomeniniams pastatams.

Namo statybos kertiniai akmenys, kuriems neverta taupyti

Kaip planuoti namo statybos biudžetą, kokios dažniausios statybos klaidos pasitaiko praktikoje?

 
 
Temą atitinkančios įmonės

Druskininkų sav.


1 2

Ateities g. 8 - 25, Druskininkai
Telefonas: +370-313-55583, Mobilus: +370-682-32236, El. paštas: g.meldaikis@gmail.com
1 2
Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė Kokią energinę klasę projektuoti, jei specialieji reikalavimai išduoti anksčiau nei gautas SLD?

Atsako Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

daugiau
Asta Kazickienė Ar visada reikalingas leidimas sodo ir gyvenamojo namo statybai?

Atsako Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

daugiau
Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė Kokiais atvejais statybos leidimą išduoda savivaldybė, o kada - Statybos inspekcija?

Atsako Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

daugiau
Kompanijų produktai
Namų projektai dviejų aukštų

Individualių namų projektai, dviauksčių namų projektai, gyvenamųjų namų projektavimas, dviejų aukštų namo projektas, ...

Geriausi vieno aukšto namų projektai
Vieno aukšto namų projektai, projektavimas

Vienaukščių namų projektai, vieno aukšto namų projektavimas. Vienaukščių namų projektavimas Vilnius, namų projektavim...

Temperatūros jutiklių (daviklių) projektavimas ir gamyba

Projektuojame ir gaminame įvairių konstrukcijų termojutik...

Sandėlių projektai
Sadėlių projektavimas, sandėlių projektai

Sandėlio projektavimas, sandėlio projektas. Sandėlio tech...

Gyvenamųjų namų projektavimas
Gyvenamųjų namų projektai

Namų projektai Vilnius, individualaus gyvenamojo namo pro...

Gyvenamojo namo projektas 544
Modernūs namų projektai

Gyvenamojo namo projektas, modernūs vieno aukšto namų pro...

Namų kvartalo projektavimas
Individualių namų kvartalo projektavimas

Gyvenamųjų namų kvartalo projektas, namų kvartalo projekt...

Autoservisų projektavimas
Autoservisų projektavimas, autoservisų projektai

Autoservisų projektavimas, autoserviso projektas, autoser...

Individualių namų projektavimas
Individualių namų projektavimas

Individualaus namo projektas

Hidrotechninių statinių projektavimas Kaunas

Hidrotechninių statinių projektavimas Kaunas

Įvairios paskirties statinių projektavimas
Įvairios paskirties statinių projektavimas

Pastatų projektavimas, pastato projektavimas

Fermų projektavimas
Fermų projektavimas

Fermų projektavimai, fermos projekto rengimas

Kaimo turizmo sodybų projektavimas
Kaimo turizmo sodybų projektavimas

Kaimo turizmo sodybos projektas

Naujiena architektams ir projektuotojams - ROCKWOOL brėžinių virtuali biblioteka

Tai U-verčių ir ilginių šiluminių tiltelių katalogas - kuris telpą ir į mažą USB rakte...

Elektros taupymas įmonėms, gamykloms.

Reaktyviosios galios kompensavim...

Namų projektai
Geriausi vieno aukšto namų projektai
Vieno aukšto namų projektai, projektavimas

Vienaukščių namų projektai, vieno aukšto namų projektavimas. Vienaukščių namų projektavimas Vilnius, namų projektavim...