"Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 "Statinio projektavimo sąlygų sąvadas" pakeitimo

2008-11-12 09:46   Peržiūros : 755   Spausdinti


LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S

Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 215 "Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 "Statinio projektavimo sąlygų sąvadas" pakeitimo

2008 m. spalio 27 d. Nr. D1-567, Vilnius

Valstybės žinios, 2008-10-30, Nr. 125-4773

Įsigalioja nuo 2008-10-31  

Aplinkos ministras   Artūras Paulauskas

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.05.07:2002 STATINIO PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ SĄVADAS  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau - Reglamentas) detalizuoja Statybos įstatymo [4.1.1] nuostatas dėl statinio projektavimo sąlygų sąvado ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės Aplinkos ministerijai suteiktų įgaliojimų [4.2.1] pagrindu nustato statinio projektavimo sąlygų sąvado (kuris yra privalomųjų projekto rengimo dokumentų sudėtinė dalis) rengimo tvarką ir sudėtį [4.1.1].

2. Reglamentas yra privalomas visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkams (ar naudotojams), taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Statybos įstatymas [4.1.1].

3. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) turi teisę patvirtinti taisykles [4.1.1], detalizuojančias Reglamento nustatytą statinio projektavimo sąlygų rengimo tvarką, jos procedūras, atsižvelgdamas į vietos sąlygas ir aplinkybes [4.1.2] bei šiose procedūrose dalyvaujančių valstybės institucijų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus. Pakeitimas 2004 03 26. Žin. 2004, Nr.  50-1688 . Įsigaliojo 2004 04 07.   3(1). Reglamente nurodytas procedūras savivaldybių administracijų direktoriai ar jų įgalioti savivaldybių administracijų valstybės tarnautojai ir kitų institucijų, rengiančių statinio projektavimo sąlygas, įgalioti valstybės tarnautojai, taip pat inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkų ar naudotojų įgalioti asmenys atlieka naudodamiesi Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba". Papildymas 2008 06 02. Valstybės žinios, 2008-06-07, Nr. 65-2481. Įsigalioja nuo 2008-10-01   3(2). Statytojai ar jų įgalioti asmenys turi teisę gauti visas su statinio projektavimo sąlygų sąvadų išdavimu susijusias paslaugas, naudodamiesi Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba". Papildymas 2008 06 02. Valstybės žinios, 2008-06-07, Nr. 65-2481. Įsigalioja nuo 2008-10-01  

II. NUORODOS  

4. Reglamente vadovautasi šiais teisės aktais:

4.1. įstatymais: 4.1.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597); 4.1.2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Žin., 1994, Nr.  55-1049 ; 2008, Nr. 113-4290); Pakeitimas 2008 10 27. Žin. 2008-10-30, Nr. 125-4773. Įsigalioja nuo 2008-10-31   4.1.3. Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868); 4.1.4. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr.  56-1639 ); Pakeitimas 2004 03 26. Žin. 2004, Nr.  50-1688 . Įsigaliojo 2004 04 07   4.1.5. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2000, Nr. 39-1092; 2005, Nr. 84-3105); Pakeitimas 2006 01 11. Žin 2006 01 26, Nr. 10-388. Įsigaliojo 2006 01 27   4.1.6. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymu (Žin., 1996, Nr.119-2771); Pakeitimas 2004 03 26. Žin. 2004, Nr.  50-1688 . Įsigaliojo 2004 04 07  

4.2. Vyriausybės nutarimais: 4.2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 02 26 nutarimu Nr.280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo" (Žin., 2002, Nr.22-819); 4.2.2. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779); Pakeitimas 2004 03 26. Žin. 2004, Nr.  50-1688 . Įsigaliojo 2004 04 07                    2008 10 27. Žin. 2008-10-30, Nr. 125-4773. Įsigalioja nuo 2008-10-31  

4.3. statybos techniniais reglamentais ir kitais aplinkos ministro teisės aktais: 4.3.1. STR.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" (Žin., 2002, Nr. 43-1639); 4.3.2. STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkos apsaugos dalies sudėtis" (Žin., 2004, Nr.  50-1675 ); Pakeitimas 2006 01 11. Žin 2006 01 26, Nr. 10-388. Įsigaliojo 2006 01 27   4.3.3. „Pasiūlymų keisti daugiabučio namo gyvenamųjų patalpų paskirtį viešojo aptarimo tvarka", patvirtinta aplinkos ministro 2002-04-23 įsakymu Nr. 200 (Žin., 2002, Nr.  54-2145 ). Pakeitimas 2004 03 26. Žin. 2004, Nr.  50-1688 . Įsigaliojo 2004 04 07  

III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS  

5. Reglamente vartojamos pagrindinės savokos yra tos pačios, kurios pateiktos Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [4.1.1]. Žemiau pateikiamos tik tiesiogiai su Reglamentu susiję Statybos įstatymo sąvokos ir kitos sąvokos, kurių nėra Statybos įstatyme [4.1.1]:

5.1. statinio projektavimo sąlygos [4.1.1] - privalomieji reikalavimai, jeigu jie nenustatyti ar nepakankamai išsamiai nurodyti teritorijų planavimo dokumentuose: tiesti komunalinius ir vietinius inžinerinius tinklus, prijungti prie jų statinio ir technologines inžinerines sistemas, taip pat statybos sklypo inžinerinius tinklus; nutiesti susisiekimo komunikacijas, prijungti prie jų statybos sklypo susisiekimo komunikacijas; savivaldybės administracijos direktoriaus (jo įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo) nustatomi statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistiniai reikalavimai, atitinkantys Statybos ir kitų įstatymų bei teritorijų planavimo dokumentų nustatytus statybos sklypo (ar teritorijos) tvarkymo ar apsaugos reikalavimus (reglamentą), atsižvelgiant į statinio paskirtį, konkrečią statybos vietą, gretimybes bei trečiųjų asmenų pagrįstų teisių apsaugą, susijusią su statinio statyba; daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo patalpų rekonstravimo ir gyvenamųjų patalpų paskirties keitimo reikalavimai; planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentai (Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatytais atvejais); aplinkos apsaugos institucijos nustatyti gamtos išteklių naudojimo reikalavimai (tuo atveju, kai neprivalomas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, bet užbaigus statyti statinį yra reikalingas šios institucijos leidimas naudoti gamtos išteklius); už nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą atsakingos įgaliotos institucijos patvirtintas nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reglamentas (arba laikinas reglamentas), kurio sąvoka apibrėžta Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme; Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas saugomos teritorijos reglamentas (arba laikinas reglamentas), kurio sąvoka apibrėžta Saugomų teritorijų įstatyme; kiti įstatymų nustatyti reikalavimai; Pakeitimas 2004 03 26. Žin. 2004, Nr.  50-1688 . Įsigaliojo 2004 04 07  

5.2. statinio projektavimo sąlygų sąvadas [4.1.1] - savivaldybės administracijos direktoriaus (jo įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo) patvirtintas konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų, įvardytų Statybos įstatymo 2 straipsnio 32 dalyje, bendrasis dokumentas; Pakeitimas 2004 03 26. Žin. 2004, Nr.  50-1688 . Įsigaliojo 2004 04 07  

5.3. inžineriniai tinklai [4.1.1]- statinio statybos sklype (išskyrus statinio vidų) ir už jo ribų nutiesti komunaliniai ar vietiniai vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, dujų, naftos ar kito kuro, technologiniai vamzdynai, elektros perdavimo, energijos bei nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) linijos su jų maitinimo šaltiniais ir įrenginiais;

5.4. susisiekimo komunikacijos - visų rūšių transporto (biotransporto, geležinkelio, automobilių, jūrų, vidaus vandenų, oro, miestų elektrinio transporto) bei pėsčiųjų judėjimo vietos (keliai, gatvės);

5.5. komunaliniai inžineriniai tinklai [4.1.1] - inžineriniai tinklai, skirti miesto, miestelio, kaimo (ar atskirų jų dalių, zonų) vartotojų poreikiams tenkinti, su bendrais tinklų maitinimo šaltiniais;

5.6. vietiniai inžineriniai tinklai [4.1.1] - inžineriniai tinklai (su jų maitinimo šaltiniais), skirti vieno vartotojo ar grupės vartotojų poreikiams tenkinti;

5.7. įvadiniai inžineriniai tinklai - komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų atšakos (nuo prisijungimo prie šių tinklų atsišakojimo vietos iki statinyje ar statybos sklype esančios apskaitos ar paskirstymo įrangos), kuriomis į statinį ar statybos sklypą tiekiamas šaltas ir karštas vanduo, dujos, šilumos, šalčio nešikliai, nafta ir kitas kuras, nuvedamos nuotekos, laidininkais tiekiama elektros energija, taip pat ir nuotolinio ryšio (telekomunikacijų), valdymo signalizacijos bei kiti silpnų srovių tinklai;

5.8. paslaugos - šilumos, elektros, dujų, karšto ir šalto vandens ir kt. tiekimas, nuotekų šalinimas, ryšių (telekomunikacijų) paslaugų teikimas inžineriniais tinklais, vartotojui perkant energiją, vandenį ir kt. iš tiekėjų pagal pirkimo-pardavimo sutartis, tiekėjo sudarytomis su vartotojais Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

5.9. branduolinės energetikos objektas - atominė elektrinė, branduolinis reaktorius, branduolinių ir radioktyviųjų atliekų saugykla, jų perdirbimo objektas [4.1.6].  

III. STATINIO PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ SĄVADO IŠDAVIMO TEISINIS PAGRINDAS  

6. Statinio projektavimo sąlygų sąvado išdavimas yra savivaldybių priskirtoji (ribotai savarankiška) funkcija, vykdoma, vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo [4.1.2] 7 straipsnio 13 punktu įstatymų nustatyta tvarka. Šią funkciją atlieka savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) pagal Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 5 dalį ir Statybos įstatymo 20 straipsnį [4.1.1]. Pakeitimas 2004 03 26. Žin. 2004, Nr.  50-1688 . Įsigaliojo 2004 04 07  

7. Sąvokos "Statinio projektavimo sąlygos" apibrėžimas pateiktas Statybos įstatymo [4.1.1] 2 straipsnio 32 dalyje (žr. Reglamento 5.1 papunktis), sąvokos „statinio projektavimo sąlygų sąvadas" - to paties straipsnio 33 dalyje [4.1.1] (žr. Reglamento5.2 papunktį).

8. Statinio projektavimo sąlygų išdavimo principai nustatyti Statybos įstatymo [4.1.1] 20 straipsnio 2-12 dalyse (žr. Reglamento IV skyrių).

9. Statinio projektavimo sąlygų (kaip privalomųjų projekto rengimo dokumentų sudėtinės dalies) rengimo tvarka bei sudėtis nustatyta Statybos įstatymo [4.1.1] įstatymo 20 straipsnio 15 dalies pagrindu pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės Aplinkos ministerijai suteiktus įgaliojimus [4.2.1] Reglamente.  

IV. STATINIO PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ SĄVADO IŠDAVIMO ĮSTATYMINĖS [4.1.1] NUOSTATOS  

10. Statinio projektavimo sąlygų sąvadui gauti statytojas (užsakovas) pateikia savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) prašymą ir: Pakeitimas 2004 03 26. Žin. 2004, Nr.  50-1688 . Įsigaliojo 2004 04 07  

10.1. duomenis apie statinį pagal nustatytą formą (žr. Reglamento 47 punktą ir 53.1 papunktį);

Pakeitimas 2003 05 14. Žin. 2003, Nr.  50-2238 . Įsigaliojo 2003 05 24.  

10.2. žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus, taip pat žemės sklypo bendraturčių sutikimą, jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybes teise. Šių dokumentų nereikia, kai statybą numatoma vykdyti savivaldybės valdomoje patikėjimo teise teritorijoje (kai statytojas yra savivaldybė arba kitas juridinis ar fizinis asmuo, kuris statybą šioje teritorijoje vykdys pagal statinio projektavimo sąlygų sąvadą). Kiti atvejai, kai nereikia šiame punkte nurodytų dokumentų, nustatomi Reglamento V skyriuje;

Pakeitimas 2006 01 11. Žin 2006 01 26, Nr. 10-388. Įsigaliojo 2006 01 27  

10.2.1. Neteko galios 2006 01 27. Žin 2006 01 26, Nr. 10-388  

10.3. statinio bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimą, kai statinys rekonstruojamas arba kapitališkai remontuojamas, taip pat daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimą (jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip), kai rekonstruojami ar kapitališkai remontuojami daugiabučio namo bendro naudojimo objektai;

Pakeitimas: 2008 10 27. Žin. 2008-10-30, Nr. 125-4773. Įsigalioja nuo 2008-10-31  

10.4. daugiabučio namo patalpų savininkų viešojo aptarimo protokolą, kai keičiama šio namo gyvenamųjų patalpų paskirtis; 10.5. projektinius pasiūlymus (jeigu jie buvo rengiami).

11. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), gavęs Reglamento 10 punkte išvardytus dokumentus, per 3 dienas pateikia paraišką statinio projektavimo sąlygoms, nurodytoms Reglamento VII skyriuje, parengti (pagal kompetenciją): Pakeitimas 2004 03 26. Žin. 2004, Nr.  50-1688 . Įsigaliojo 2004 04 07   11.1. inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkams ar naudotojams; 11.2. regiono aplinkos apsaugos departamentui; 11.3. už nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą atsakingai įgaliotai institucijai (kai projektavimo sąlygos nustatomos nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbų projektui rengti); 11.4. už saugomos teritorijos apsaugą atsakingai institucijai (kai projektavimo sąlygos nustatomos statinio, statomo saugomoje teritorijoje, projektui rengti); 11.5. kitoms institucijoms, jei tai nustatyta įstatymų (žr. Reglamento 37 punktą).

12. Projektavimo sąlygos parengiamos per 10 darbo dienų nuo savivaldybės administracijos direktoriaus (jo įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo) paraiškos gavimo. Per tą patį laiką projektavimo sąlygas, priklausančias savivaldybės kompetencijai, parengia administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas).

Pakeitimai: 2004 03 26. Žin. 2004, Nr.  50-1688 . Įsigaliojo 2004 04 07                   

2008 10 27. Žin. 2008-10-30, Nr. 125-4773. Įsigalioja nuo 2008-10-31  

13. Projektavimo sąlygas nagrinėja, derina, jeigu reikia, siūlo pakeisti (siekdamas rasti sprendimą, tenkinantį statytojo (užsakovo), trečiųjų asmenų, visuomenės, savivaldybės ir valstybės interesus) ir joms pritaria savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas). Projektavimo sąlygos įrašomos į statinio projektavimo sąlygų sąvadą. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), suderinęs su statinio projektavimo sąlygas rengusiais inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkais (naudotojais) ir institucijomis bei subjektais, šį sąvadą patvirtina ir išduoda statytojui (užsakovui) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jo prašymo gavimo (įskaitant į šį laiką 5 darbo dienas, skirtas suderinti su statinio projektavimo sąlygas parengusiais inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkais (naudotojais) bei institucijomis) arba per 15 darbo dienų praneša statytojui (užsakovui) motyvus, dėl kurių projektavimo sąlygų sąvadas neišduodamas.

Pakeitimai: 2004 03 26. Žin. 2004, Nr.  50-1688 . Įsigaliojo 2004 04 07  

2008 10 27. Žin. 2008-10-30, Nr. 125-4773. Įsigalioja nuo 2008-10-31  

14. Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkai privalo nustatyti inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų projektavimo sąlygas ir jų laikytis. Statytojas (užsakovas) turi teisę pasirinkti paslaugų teikėjus - inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkus ar naudotojus (iš nustatančiųjų statinio projektavimo sąlygas), todėl į projektavimo sąlygų sąvadą įrašomos visų galimų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų ar naudotojų, galinčių teikti statytojui (užsakovui) paslaugas, nustatytos projektavimo sąlygos. Statytojas (užsakovas) taip pat gali pasirinkti, ar jis naudosis komunaliniais inžineriniais tinklais, ar pasistatys vietinius, jei pasirinkti galima pagal teritorijų planavimo dokumentus.

15. Projektavimo sąlygose draudžiama nustatyti reikalavimą, kad statytojas (užsakovas) atliktų esamų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų remonto ar rekonstravimo darbus. Šiuos darbus privalo atlikti tų tinklų ar komunikacijų savininkai ar naudotojai. Jei dėl suprojektuoto statinio būtina išplėsti esamus ar nutiesti naujus inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas, sudaroma inžinerinių tinklų savininko ar naudotojo ir statytojo (užsakovo) sutartis. Joje nurodoma inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų statybos finansavimo ir naudojimo tvarka bei nuosavybės teisės (užbaigus statybą). Ši sutartis pridedama prie statinio projektavimo sąlygų sąvado.

16. Valstybės rezervo materialiniams ištekliams saugoti skirto statinio projektavimo sąlygos privalo atitikti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus reikalavimus, kurie yra būtini siekiant užtikrinti saugomų valstybės rezervo materialinių išteklių atsargų kokybę, saugumą bei panaudojimo galimybes.

17. Aplinkos ministerija (nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbų atveju - kartu su įgaliota institucija, atsakinga už nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą), gavusi statytojo (užsakovo) prašymą ar statinio saugos bei paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų teikimą (bet ne vėliau kaip iki statybos leidimo išdavimo) ir nustačiusi, kad statinio projektavimo sąlygos neatitinka įstatymų ar kitų teisės aktų, privalo ne vėliau kaip per 5 dienas pareikalauti, kad savivaldybės administracijos direktorius (suderinęs pagal kompetenciją su projektavimo sąlygas nustačiusiais inžinerinių tinklų savininkais ar naudotojais ir statinio saugos bei paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijomis) ne vėliau kaip per 7 dienas nuo Aplinkos ministerijos reikalavimo panaikintų ar pakeistų statinio projektavimo sąlygas (išduotų statytojui (užsakovui) pakeistą patvirtintą projektavimo sąlygų sąvadą) arba praneštų Aplinkos ministerijai ir statytojui (užsakovui) motyvus, dėl kurių atsisakoma statinio projektavimo sąlygas panaikinti ar pakeisti. Jeigu administracijos direktorius atsisako panaikinti ar pakeisti statinio projektavimo sąlygas, ginčas sprendžiamas teisme statytojo (užsakovo) ar Aplinkos ministerijos (kai tai susiję su valstybės interesais) iniciatyva.

Pakeitimas 2004 03 26. Žin. 2004, Nr.  50-1688 . Įsigaliojo 2004 04 07  

18. Statinio projektavimo sąlygų sąvadas galioja tol, kol galioja statybos leidimas. Jei per 3 metus nuo statinio projektavimo sąlygų sąvado gavimo minėtas leidimas nebuvo išduotas, savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) projektavimo sąlygų sąvadą tvirtina iš naujo (projektavimo sąlygos paliekamos tos pačios arba pakeičiamos).

Pakeitimas 2004 03 26. Žin. 2004, Nr.  50-1688 . Įsigaliojo 2004 04 07  

19. Nesudėtingo statinio, kuriam statybos leidimas neprivalomas, statinio projektavimo sąlygų sąvadas galioja 3 metus. Šiam terminui pasibaigus, jei statyba nepradėta, projektavimo sąlygų sąvadas tvirtinamas iš naujo.

20. Už statinio projektavimo sąlygų parengimą šio Reglamento nustatytais terminais ir jų atitiktį įstatymams ir kitiems teisės aktams pagal kompetenciją atsako jas parengę inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkai (naudotojai) ir institucijos, taip pat savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) Civilinio kodekso ir Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Pakeitimas 2004 03 26. Žin. 2004, Nr.  50-1688 . Įsigaliojo 2004 04 07                   

2008 10 27. Žin. 2008-10-30, Nr. 125-4773. Įsigalioja nuo 2008-10-31  

V. STATINIO PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ SĄVADO IŠDAVIMO ĮSTATYMINIŲ [4.1.1] NUOSTATŲ PAPILDYMAS PAGAL APLINKOS MINISTERIJAI SUTEIKTUS ĮGALIOJIMUS [4.2.1]  

21. Jei statytojas (užsakovas) prie prašymo išduoti projektavimo sąlygų sąvadą pridėjo ne visus dokumentus, nurodytus Reglamento 10 punkte, arba juose trūksta reikalingų duomenų, prašymas nenagrinėjamas, o pareiškėjui per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos pranešama, kokių dokumentų trūksta. Projektavimo sąlygų sąvado parengimo ir išdavimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai pateikiami visi reikalingi dokumentai.

22. Reglamento 10.2 papunktyje nurodytų dokumentų nereikia, kai Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklausančioje žemėje [4.1.3] numatoma statyti šiuos statinius (jei jie bus įrašyti į projektavimo sąlygų sąvadą):

22.1. viešojo naudojimo geležinkelių infrastruktūros statinius, išdėstytus geležinkelių apsaugos zonose, kurių dydis nustatytas įstatymų ir kitų teisės aktų, - gavus apskrities viršininko ar jo įgaliotos institucijos raštišką sutikimą;

22.2. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais statinius valstybinės reikšmės vidaus vandenyse ir teritoriniame Baltijos jūros kontinentiniame šelfe, - gavus apskrities viršininko ar jo įgaliotos institucijos raštišką sutikimą.

Pakeitimas 2003 05 14. Žin. 2003, Nr.  50-2238 . Įsigaliojo 2003 05 24.                   

2004 03 26. Žin. 2004, Nr.  50-1688 . Įsigaliojo 2004 04 07  

23. Reglamento 10.2 punkte nurodytų dokumentų taip pat nereikia:

23.1. kai numatoma statyti valstybės sienos apsaugos statinius pasienio zonoje, jei yra parengtas šių statinių teritorijų detalusis planas;

23.2. kai numatoma atlikti juridinių asmenų, kurie yra valstybinio administravimo subjektai, naudojamų statinių, esančių Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklausančioje valstybės žemėje, rekonstravimą (nestatant priestatų) ar kapitalinį remontą;

23.3. kai numatoma rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti savivaldybėms nuosavybės teise priklausančius statinius, arba statinius, kurie pagal Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymą priskirti savivaldybių nuosavybei, bet neįforminti visi būtini dokumentai, - jei nekeičiamas šių statinių užimamas žemės plotas;

23.4. kai valstybės žemėje numatoma statyti susisiekimo komunikacijas ar inžinerinius tinklus ir jų funkcionavimui būtinus kitus statinius, - gavus apskrities viršininko ar jo įgaliotos institucijos raštišką sutikimą.

Pakeitimas 2003 05 14. Žin. 2003, Nr.  50-2238 . Įsigaliojo 2003 05 24                 

2004 03 26. Žin. 2004, Nr.  50-1688 . Įsigaliojo 2004 04 07

23.5. kai numatoma rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti daugiabutį namą, kuriam nėra priskirtas žemės sklypas ir neįforminti žemės naudojimo dokumentai - jei nekeičiamas namo užimamas žemės plotas (išskyrus įėjimo laiptelius, pandusus, liftus ar keltuvus), aukštis ir tūris ar pagrindinė naudojimo paskirtis.

Papildymas 2006 09 13. Žin. 2006 09 19, Nr. 99-3853. Įsigalioja nuo 2006 09 20  

24. Reglamento 22 ir 23 punktų nuostatos netaikomos, kai statinius numatoma statyti saugomoje teritorijoje ar nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės teritorijoje.

Pakeitimas 2004 03 26. Žin. 2004, Nr.  50-1688 . Įsigaliojo 2004 04 07  

VI. STATINIO PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ PRIVALOMUMAS  

25. Statinio projektavimo sąlygos išvardytos Statybos įstatymo [4.1.1] 2 straipsnio 32 dalyje (žr. Reglamento 5.1 papunktį). Jos rengiamos tik tuo atveju, kai teritorijų planavimo dokumentuose [5.1.1] nėra nustatytų privalomųjų statinio projektavimo reikalavimų (arba jie išdėstyti nepakankamai išsamiai). Branduolinės energetikos objektams [4.1.6] teritorijos detaliajame plane nustatyti teritorijos režimo reikalavimai turi būti pakankami projektui rengti.

26. Inžinerinių tinklų (žr. Reglamento 5.3 punktą) projektavimo sąlygos yra privalomos:

26.1. kai tiesiami nauji komunaliniai inžineriniai tinklai (žr. Reglamento 5.5 punktą);

26.2. kai vietiniai inžineriniai tinklai (žr. Reglamento 5.6 punktą) tiesiami žemėje, kuri nepriklauso statytojui nuosavybės teise ar kita teise arba jis nevaldo ir nenaudoja jos kitais įstatymų nustatytais pagrindais;

26.3. kai tiesiami įvadiniai inžineriniai tinklai (žr. Reglamento 5.7 papunktį) į statinį ar statybos sklypą žemėje, kuri nepriklauso statytojui nuosavybės teise ar kita teise arba jis nevaldo ir nenaudoja jos kitais įstatymų nustatytais pagrindais;

26.4. kai rekonstruojami ar kapitališkai remontuojami inžineriniai tinklai, nurodyti Reglamento 26.1, 26.2, 26.3 papunkčiuose (tuo atveju, kai atliekami žemės kasimo darbai).

27. Susisiekimo komunikacijų (žr.Reglamento 5.4 punktą) projektavimo sąlygos yra privalomos:

27.1. naujoms susisiekimo komunikacijoms (tarp jų įvažoms į statybos sklypus) nutiesti;

27.2. susisiekimo komunikacijoms rekonstruoti ir kapitališkai remontuoti (kai keičiami kelio matmenys ar kelio dangos konstrukcija).

Pakeitimas 2003 05 14. Žin. 2003, Nr.  50-2238 . Įsigaliojo 2003 05 24  

28. Statinio projektavimo sąlygos, susijusios su inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis, taip pat privalomos:

28.1. kai vartotojas nori padidinti paslaugų pirkimo-pardavimo (žr. Reglamento 5.8 papunktį) mastą, nustatytą energijos (ar paslaugų) pirkimo-pardavimo sutartyse (viršyti energijos, vandens, nuotekų šalinimo kiekius, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) paslaugų apimtį) arba atsijungti nuo komunalinių inžinerinių tinklų (statinio bendrosios inžinerinės sistemos);

28.2. Reglamento 28.1 punkte nurodytu atveju projektavimo sąlygos privalomos tik tada, jei reikia nutiesti naujus inžinerinius tinklus naujose trasose ar perkloti juos esamose trasose, pakeičiant esamų inžinerinių tinklų techninius parametrus (vamzdyno, kanalo, kabelio skerspjūvį, tipą ir pan.); kitais atvejais tai nustatoma keičiant energijos (ar paslaugų) pirkimo-pardavimo sutartis;

28.3. kai vartotojas prašo pakeisti elektros energijos tiekimo patikimumo kategoriją (tik tuo atveju, jei reikia nutiesti ar rekonstruoti naujas elektros tiekimo orines ar požemines linijas naujose trasose ar perkloti jas esamose trasose, pakeičiant jų techninius parametrus, tipą ir pan.; kitais atvejais tikslinamos energijos pirkimo-pardavimo sutartys;

28.4. kai reikia iškelti iš esamų trasų, išardyti (nugriauti) inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas, jei jie trukdo statyti (rekonstruoti) planuojamą statyti statinį ar naudoti pastatytą statinį ir vietoj jų nutiesti naujus inžinerinius tinklus (komunalinius, vietinius, įvadinius) ar susisiekimo komunikacijas, kuriuos valdo ar kita teise jais disponuoja ne statytojas, o kitas asmuo;

28.5. kai reikia nutiesti laikinus inžinerinius tinklus, tiekiančius į statybvietę energiją (paslaugas) statybos metu ir laikinas susisiekimo komunikacijas, naudojamas statybos metu (tais atvejais, kai statyba pradedama nenutiesus pastovių inžinerinių tinklų ir pastovių susisiekimo komunikacijų);

28.6. kai dėl naujo statinio statybos (esamo statinio rekonstravimo) pažeidžiama trečiųjų asmenų galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ar galimybė naudotis esamais komunaliniais ar vietiniais inžineriniais tinklais bei inžineriniais statiniais (šachtiniais šuliniais, gręžtiniais šuliniais, vietinėmis nuotekų valyklomis) ir todėl reikia nutiesti naujus ar rekonstruoti esamus inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas, užtikrinančius minėtas galimybes;

28.7. kai naujo statinio statyba (esamo statinio rekonstravimas) turi įtakos esamų hidrotechnikos ir melioracijos įrenginių darbui ir reikia numatyti inžinerines priemones šiems įrenginiams išsaugoti (juos rekonstruoti, pastatyti naujus, pakloti naujus ar rekonstruoti esamus drenažo ir kitus inžinerinius tinklus), kad nebūtų pažeistas tų įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas.

29. Statinio projektavimo sąlygos, nustatančios statinio architektūros ir statybos sklypo urbanistinius reikalavimus, privalomos:

29.1. naujai statomiems statiniams, išskyrus nesudėtingus (tarp jų - laikinus) statinius;

29.2. rekonstruojamiems statiniams, kai statomi nauji aukštai, priestatai (nustatyto dydžio), iš esmės keičiama statinio fasadų išvaizda [4.1.1];

29.3. kapitališkai remontuojamiems statiniams, kai iš dalies keičiama statinio fasadų išvaizda (išskyrus atvejus, kai keičiama statinio išorės apdaila į tokio pat tipo, kaip buvusi apdaila [4.1.1]).

30. Daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamųjų patalpų paskirties keitimo projektavimo sąlygos yra privalomos [4.1.4].

31. Daugiabučio gyvenamojo namo bendro naudojimo objektų (bendro naudojimo patalpų, pagrindinių namo konstrukcijų, bendro naudojimo mechaninės, elektros, sanitarinės-techninės įrangos ir kitokios įrangos) rekonstravimo projektavimo sąlygos yra privalomos [4.1.4].

32. Daugiabučio gyvenamojo namo dalinio rekonstravimo atveju, kai iš bendro naudojimo objektų Civilinio kodekso nustatyta tvarka atidalijamos iš bendrosios dalinės nuosavybės patalpos, kurios gali būti naudojamos kaip atskiri daiktai, projektavimo sąlygos yra privalomos.

33. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentai privalomi Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo [4.1.5] ir jo pagrindu parengtų teisės aktų nustatytais atvejais.

34. Gamtos išteklių naudojimo reikalavimus nustatančios projektavimo sąlygos privalomos tuo atveju, jei statinio projekte numatomi projektiniai sprendiniai, susiję su šių išteklių naudojimu. Šios projektavimo sąlygos nereikalingos, jei yra privalomas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas.

35. Nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reglamentas (laikinas reglamentas) privalomas šių vertybių tvarkymo statybos darbų arba statinio statybos vertybės teritorijoje atvejais.

36. Saugomos teritorijos reglamentas (laikinas reglamentas) privalomas rengiant statomo, rekonstruojamo, kapitališkai remontuojamo statinio projektavimo atveju.

37. Kitų statinio projektavimo sąlygų, kurios Statybos įstatymo 2 straipsnio 32 dalyje įvardytos kaip „kitų įstatymų nustatyti reikalavimai" privalomumą bei jų sudėtį nustato tie įstatymai ir jų pagrindu parengti teisės aktai.  

VII. STATINIO PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ SUDĖTIS  

38. Statinio projektavimo sąlygos turi būti suredaguotos konkrečiai ir aiškiai, kad pagal jas galima būtų parengti statinio projekto sprendinius. Reikalavimai, kurie yra nustatyti teritorijų planavimo dokumentuose, jei nereikia jų detalizuoti, nekartojami, bet pateikiamos nuorodos į juos.

39. Statinio projektavimo sąlygose vietoj konkrečių reikalavimų neturi būti išvardijami normatyviniai statybos techniniai dokumentai ar normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, kuriais vadovaujantis turi būti rengiamas projektas.

40. Inžinerinių tinklų projektavimo sąlygose turi būti nurodoma: inžinerinių tinklų trasų vietos ir kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų vieta susisiekimo komunikacijos ar inžinerinių tinklų koridoriaus skersiniame profilyje, vamzdynų diametrai, šilumos tinklų tipas (kanalinis, bekanalinis), elektros ir nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) linijų skerspjūviai, kiti techniniai parametrai ir pan. (jei jie nenustatyti, pateikiami duomenys juos apskaičiuoti), statinio inžinerinių sistemų ir statybos sklypo inžinerinių tinklų prijungimo prie komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų vietos (šuliniai, kameros, elektros transformatorinės, paskirstymo punktai, telekomunikacijų spintos ir pan. bei jų numeriai), energijos apskaitos reikalavimai.

41. Susisiekimo komunikacijų projektavimo sąlygose susisiekimo - jų trasos, kategorijos ir kiti techniniai parametrai, dangos tipas ir pan., transporto rūšys, judėjimo intensyvumas, sankryžų tipai, inžinerinių statinių, susijusių su šiomis komunikacijomis (tiltų, viadukų, estakadų ir pan.), reikalavimai.

42. Statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinių reikalavimų projektavimo sąlygų sudėtį nustato savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas).

Pakeitimas 2004 03 26. Žin. 2004, Nr.  50-1688 . Įsigaliojo 2004 04 07  

43. Daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamųjų patalpų keitimo [4.1.4] projektavimo sąlygose turi būti nurodoma: nauja gyvenamųjų patalpų paskirtis (nurodant patvirtintą teritorijos detalųjį planą, kurio pagrindu leidžiama ši paskirtis), viešojo aptarimo (su bendrijos nariais ir kitais butų bei kitų patalpų savininkais) protokolo data ir Nr. [4.1.4], [4.3.3], gyvenamosios patalpos pertvarkymo ir namų aplinkos pakeitimo schema, techninės priemonės, kompensuojančios nepatogumus dėl pasikeitusių daugiabučio gyvenamojo namo gyventojų gyvenimo sąlygų (padidėjusių žmonių, transporto srautų ir pan.).

44. Daugiabučio gyvenamojo namo bendro naudojimo objektų rekonstravimo [4.1.4] projektavimo sąlygose išvardijami pagrindiniai rekonstravimo darbai, nurodomas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo ar balsavimo raštu protokolo, kuriuo pritarta šiems darbams, data ir numeris.

45. Daugiabučio gyvenamojo namo dalinio rekonstravimo atveju, kai iš bendro naudojimo objektų Civilinio kodekso nustatyta tvarka atidalijami bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomi objektai, kurie gali būti naudojami kaip atskiri daiktai, projektavimo sąlygose nurodoma: atidalytos patalpos buvusi ir naujoji paskirtis, numatomų rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbų esmė (įvardijami pagrindiniai darbai), dokumento, kurio pagrindu įvyko atidalijimas, pavadinimas, data ir numeris bei reikalavimai, įvardyti šiame dokumente, kiti reikalavimai, susiję su numatomais atlikti darbais, jei jie siejasi su daugiabučio gyvenamojo namo butų savininkų (naudotojų) interesais.

46. Statinio projektavimo sąlygose dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai leistinumo (pagal statytojo (užsakovo) pateikiamą formą [4.3.2]) nurodoma, ar atsakingos institucijos iki statinio projektavimo priimtas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos pasirinktoje vietoje leistinumo poveikio aplinkai požiūriu [4.1.5] (kai tai privaloma):

46.1. nesikeičia (jei sprendimas atitinka duomenis apie statinį, kuriuos pateikė statytojas (užsakovas) kartu su prašymu statinio projektavimo sąlygų sąvadui gauti);

46.2. nustatyta tvarka turi būti atliekamas planuojamos ūkinės poveikio aplinkai vertinimas pagal naujai pateiktus duomenis (jei sprendimas neatitinka duomenų apie statinį, kuriuos statytojas (užsakovas) pateikė su prašymu statinio projektavimo sąlygoms gauti) ir priimamas sprendimas.

Pakeitimas 2003 05 14. Žin. 2003, Nr.  50-2238 . Įsigaliojo 2003 05 24  

47. Statinio projektavimo sąlygose, skirtose gamtos išteklių naudojimo reikalavimams nustatyti, turi būti nurodyta, kokių gamtos išteklių (nurodant kiekius ir kitus parametrus) naudojimą statytojas (užsakovas) gali numatyti statinio projekto sprendiniuose. Šios sąlygos išduodamos pagal statytojo (užsakovo) pateikiamą formą [4.3.2].

Pakeitimas 2003 05 14. Žin. 2003, Nr.  50-2238 . Įsigaliojo 2003 05 24  

48. Statinio, statomo saugomose teritorijose, projektavimo sąlygose nurodoma, kokiu saugomos teritorijos apsaugos reglamentu (laikinu reglamentu) vadovautis.

49. Nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbų ir statinio, statomo šios vertybės teritorijoje, projektavimo sąlygose nurodoma, kokiu nekilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamentu (laikinu reglamentu) bei projektiniais pasiūlymais, kuriems pritarė už kultūros vertybių apsaugą atsakinga institucija, vadovautis.

Pakeitimas 2003 05 14. Žin. 2003, Nr.  50-2238 . Įsigaliojo 2003 05 24  

50. Tuo atveju, kai negyvenamosios paskirties statinio patalpoje (ar statinyje, priklausančiame statinių grupei) numatoma rekonstruoti statinio (statinių grupės) bendrąją inžinerinę ar technologinę sistemą [4.1.1], atjungiant ją nuo komunalinių inžinerinių tinklų (įrengiant atskirąją inžinerinę sistemą), projektavimo sąlygose išvardijami pagrindiniai rekonstravimo darbai, nurodomi kitų patalpų (statinių) savininkai (naudotojai), kurie naudojasi šiomis sistemomis, ir įrašomi jų sutikimo (dėl inžinerinės sistemos rekonstravimo) raštų datos ir numeriai (šie sutikimai privalomi, jei minėtų patalpų (statinių) savininkai (naudotojai) yra skirtingi).  

IX. „VIENO LANGELIO" PRINCIPO PRIVALOMUMAS IŠDUODANT STATINIO PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ SĄVADĄ  

51. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), vykdydamas statinio projektavimo sąlygų sąvado išdavimo funkciją, privalo aptarnauti statytoją (užsakovą) „vieno langelio" principu [4.2.2].

Pakeitimas 2004 03 26. Žin. 2004, Nr.  50-1688 . Įsigaliojo 2004 04 07  

52. Savivaldybės administracijos direktorius statinio projektavimo sąlygų sąvado išdavimo funkciją vykdo pats ar paveda ją kitam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui (toliau - Savivaldybės administracija).

Pakeitimas 2004 03 26. Žin. 2004, Nr.  50-1688 . Įsigaliojo 2004 04 07  

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

53. Savivaldybės administracija parengia ir patvirtina šių blankų pavyzdžius: 53.1.

53.1. statytojo (užsakovo) prašymo, adresuoto savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės valstybės tarnautojui) (su duomenimis apie statinį) projektavi mo sąlygų sąvadui gauti (išskyrus duomenis dėl projektavimo sąlygų gamtos išteklių reikalavimams nustatyti, kurių formą nustato STR 1.05.05:2004 [4.3.2], žr. Reglamento 47 punktą);

Pakeitimai: 2003 05 14. Žin. 2003, Nr.  50-2238 . Įsigaliojo 2003 05 24                    

2006 01 11. Žin. 2006 01 26, Nr. 10-388. Įsigaliojo 2006 01 27  

53.2. Savivaldybės administracijos paraiškos inžinerinių tinklų savininkams (naudotojams) statinio projektavimo sąlygoms parengti - pagal kiekvieną energijos (ar paslaugų) rūšį;

53.3. Savivaldybės administracijos paraiškos susisiekimo komunikacijų savininkams (naudotojams) statinio projektavimo sąlygoms parengti;

53.4. Savivaldybės administracijos paraiškos valstybės institucijoms statinio projektavimo sąlygoms parengti (pagal kompetenciją);

53.5. Savivaldybės administracijos nustatomų statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinių reikalavimų projektavimo sąlygų;

53.6. statinio projektavimo sąlygų sąvado.

54. Blankų pavyzdžius, nurodytus šio reglamento 53.1, 53.2, 53.3, 53.4, 53.6 papunkčiuose, Savivaldybės administracija privalo suderinti su statinio projektavimo sąlygas rengiančiomis valstybės institucijomis (pagal kompetenciją) bei su inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkais (naudotojais). 55. Ginčai dėl statinio projektavimo sąlygų sąvado sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.


Kategorijos: Projektavimas, Projektavimas, konsultavimas, tyrimai, sertifikavimas, Namų projektai

Architektai-Barbara-ir-Oskar-Grabčewskiai Kaip šokanti liepsna - Ugnies muziejus Lenkijoje

Jeigu reikėtų surasti architektūrinės išraiškos ir pastato paskirties sintezės pavyzdį, Ugnies muziejus su liepsną primenančiais vario fasadais Žory mieste, pietvakarinėje Lenkijoje, gali pretenduoti į tiesmukiškumo klasiką.

3D lazerinis skeneris Kaip 3D lazeriniai skeneriai keičia projektavimą ir kitus darbus

Nuskenuotas ir realiu laiku ar per keliolika minučių milimetrų tikslumu gautas trimatis objekto vaizdas su tiksliais matmenimis, išvaduoja iš daugybės valandų rankinio darbo, leidžia išvengti klaidų ir nuostolių.

Medinis stadionas Anglijoje Stotis–tiltas, medinis stadionas, ovalūs dangoraižiai

Pasaulio nepaliauja stebinti „Zaha Hadid Architects" architektų biuro projektai.

Sublokuotų namų projektas Namo projektavimo klaidos

Individualaus namo projektas prasideda nuo sklypo analizės, o rezultatas priklauso nuo daugelio aspektų, kurie ne visada matomi plika akimi, bet juntami apsigyvenus. Beje, šie aspektai gali išduoti tiesą apie parduodamą namą - ar tikrai jis buvo statytas sau, kaip neretai tvirtina pardavėjai?

Pirmas žingsnis norint įteisinti naudojamą žemės sklypą - kadastriniai matavimai. Kadastras-sklypo suformavimas, paskirties keitimas ir įteisinimas: kaip tą atlikti?

Jūs esate žemės sklypo bendrasavininkis ir norite savo dalį parduoti, dovanoti ar įkeisti. Turite sklypą, kurį norite padalinti į mažesnius ir pakeisti jų naudojimo paskirtį. Ketinate statytis namą žemės ūkio paskirties žemėje? Sitaucijų gali būti daug. Kokie pagrindiniai jų sprendimo žingsniai?Kadastriniai matavimai

reikalavimai A klasei Pastatų energinių klasių kartelė leidžiama žemyn

ASA.LT portalo straipsniuose keltos abejonės dėl A klasės pastatų energinio efektyvumo naudos, sulaukė atgarsių: Aplinkos ministerijoje, remiantis optimalių sąnaudų analize, rengiamos STR‘ų pataisos, kuriomis bus koreguojami reikalavimai A klasių pastatams.

UCC_65_Parametric_m Stikliniai fasadai

Aliuminio profilių stikliniai fasadai individualiems namams ir visuomeniniams pastatams.

Namo statybos kertiniai akmenys, kuriems neverta taupyti

Kaip planuoti namo statybos biudžetą, kokios dažniausios statybos klaidos pasitaiko praktikoje?

 
 
Temą atitinkančios įmonės

Druskininkų sav.


1 2

Ateities g. 8 - 25, Druskininkai
Telefonas: +370-313-55583, Mobilus: +370-682-32236, El. paštas: g.meldaikis@gmail.com
1 2
Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė Kokią energinę klasę projektuoti, jei specialieji reikalavimai išduoti anksčiau nei gautas SLD?

Atsako Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

daugiau
Asta Kazickienė Ar visada reikalingas leidimas sodo ir gyvenamojo namo statybai?

Atsako Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

daugiau
Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė Kokiais atvejais statybos leidimą išduoda savivaldybė, o kada - Statybos inspekcija?

Atsako Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

daugiau
Kompanijų produktai
Namų projektai dviejų aukštų

Individualių namų projektai, dviauksčių namų projektai, gyvenamųjų namų projektavimas, dviejų aukštų namo projektas, ...

Geriausi vieno aukšto namų projektai
Vieno aukšto namų projektai, projektavimas

Vienaukščių namų projektai, vieno aukšto namų projektavimas. Vienaukščių namų projektavimas Vilnius, namų projektavim...

Temperatūros jutiklių (daviklių) projektavimas ir gamyba

Projektuojame ir gaminame įvairių konstrukcijų termojutik...

Sandėlių projektai
Sadėlių projektavimas, sandėlių projektai

Sandėlio projektavimas, sandėlio projektas. Sandėlio tech...

Gyvenamųjų namų projektavimas
Gyvenamųjų namų projektai

Namų projektai Vilnius, individualaus gyvenamojo namo pro...

Gyvenamojo namo projektas 544
Modernūs namų projektai

Gyvenamojo namo projektas, modernūs vieno aukšto namų pro...

Namų kvartalo projektavimas
Individualių namų kvartalo projektavimas

Gyvenamųjų namų kvartalo projektas, namų kvartalo projekt...

Autoservisų projektavimas
Autoservisų projektavimas, autoservisų projektai

Autoservisų projektavimas, autoserviso projektas, autoser...

Individualių namų projektavimas
Individualių namų projektavimas

Individualaus namo projektas

Hidrotechninių statinių projektavimas Kaunas

Hidrotechninių statinių projektavimas Kaunas

Įvairios paskirties statinių projektavimas
Įvairios paskirties statinių projektavimas

Pastatų projektavimas, pastato projektavimas

Fermų projektavimas
Fermų projektavimas

Fermų projektavimai, fermos projekto rengimas

Kaimo turizmo sodybų projektavimas
Kaimo turizmo sodybų projektavimas

Kaimo turizmo sodybos projektas

Naujiena architektams ir projektuotojams - ROCKWOOL brėžinių virtuali biblioteka

Tai U-verčių ir ilginių šiluminių tiltelių katalogas - kuris telpą ir į mažą USB rakte...

Elektros taupymas įmonėms, gamykloms.

Reaktyviosios galios kompensavim...

Namų projektai
Geriausi vieno aukšto namų projektai
Vieno aukšto namų projektai, projektavimas

Vienaukščių namų projektai, vieno aukšto namų projektavimas. Vienaukščių namų projektavimas Vilnius, namų projektavim...