Statybos leidimas

2002-06-06 10:53   Peržiūros : 14842   Spausdinti


Įsigaliojo nuo 2002.06.06
PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 218

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS

STR 1.07.01:2002

Statybos leidimas

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau - Reglamentas) išdėsto Statybos įstatymo [9.2] nustatytas statybos leidimo išdavimo nuostatas ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, kaip Vyriausybės įgaliotai institucijai, suteiktais įgaliojimais [9.14], nustato:

1.1. statybos leidimų išdavimo procedūrai atlikti reikalingų dokumentų formas, šių leidimų apskaitos ir sąrašo sudarymo tvarką;

1.2. atvejus, kai reikia statybos leidimo vykdant statinio paprastąjį remontą saugomojoje teritorijoje;

1.3. atvejus, kai privalomas statybos leidimas nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbams avarijos grėsmei pašalinti ir remontui.

2. Statybos leidimas vykdyti naujo statinio statybą, statinio rekonstravimą, statinio remontą bei nekilnojamosios kultūros vertybės tvarkymo statybos darbus yra privalomas, išskyrus [9.2]:

2.1. nesudėtingų statinių I grupę [9.25];

2.2. statinio paprastąjį remontą (kai šis remontas vykdomas saugomose teritorijose, statybos leidimas Reglamento 41 punkte nurodytais atvejais reikalingas);

2.3. statinio (patalpų) paskirties keitimą, kai paskirties keitimo projekte numatytas tik paprastasis remontas arba statybos darbų atlikti nereikia.

3. Leidimas statyti ar rekonstruoti branduolinės energetikos objektą (statinį) išduodamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka [9.6].

4. Leidimas statyti ar rekonstruoti statinį pajūrio juostoje ir Kuršių nerijoje išduodamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl statybų Lietuvos Respublikos pajūrio juostoje ir Kuršių nerijoje" [9.8] ir atitinkamu Vyriausybės nutarimu [9.13].

5. Nesudėtingi statiniai, kuriems statyti arba griauti statybos leidimas nereikalingas, taip pat reikalavimai, kurių reikia laikytis juos statant arba griaunant, yra išvardyti statybos techniniame reglamente STR „Nesudėtingi (tarp jų - laikini) statiniai" [9.25].

6. Statybos leidimą, įskaitant statybos leidimą griauti statinį, išduoda:

6.1. statiniui, išdėstytam kelių savivaldybių valdomoje teritorijoje, statiniui, kurio statytojas (užsakovas) yra savivaldybė (jos institucija, savivaldybės kontroliuojama įmonė, kiti savivaldybės administravimo subjektai) - apskrities viršininko administracija [9.2];

6.2. statiniui, skirtam krašto apsaugos reikmėms, įrašytam į Vyriausybės nustatyta tvarka tvirtinamą sąrašą - apskrities viršininko administracija Vyriausybės nustatyta tvarka [9.2], [9.18];

6.3. statiniui pajūrio juostoje ir Kuršių nerijoje (išskyrus Kuršių nerijoje esančias gyvenvietes) - apskrities viršininko administracija savivaldybės vykdomosios institucijos siūlymu, Aplinkos ministerijos teikimu ir Vyriausybės nutarimu [9.2], [9.13];

6.4. bet kuriam kitam statiniui - savivaldybės meras, jo įgaliotas savivaldybės administratorius ar kitas savivaldybės administracijos tarnautojas (toliau - savivaldybės meras arba administracijos subjektas) [9.2].

7. Iki žemės darbų pradžios sklype, kuriam nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos [9.17], ir šalia sklypo esančių inžinerinių tinklų apsaugos zonose rangovas (statant ūkio būdu - statytojas) privalo iškviesti į vietą inžinerinius tinklus eksploatuojančių (komunalines paslaugas teikiančių) įmonių atstovus. Statybos leidimas nesuteikia teisės pradėti žemės darbų. Žemės darbai atliekami reglamento STR 1.07.02:1999 „Žemės darbai" [9.24] nustatyta tvarka.

8. Reglamento reikalavimai netaikomi statiniams, savo paskirtimi tiesiogiai susijusiems su žemės gelmių naudojimu [9.12].

II SKYRIUS

NUORODOS

9. Reglamente pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

9.1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262);

9.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

9.3. Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas;

9.4. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639; 2001, Nr. 91-3187);

9.5. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1138; 2001, Nr. 108-3902);

9.6. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 119-2771; 1997, Nr. 59-1368, Nr. 66-1605, Nr. 112-2825; 1999, Nr. 65-2088; 2001, Nr. 99-3520, Nr.99-3528);

9.7. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (1996, Nr. 82-1965; 2000, Nr. 39-1092);

9.8. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl statybų Lietuvos Respublikos pajūrio juostoje ir Kuršių nerijoje" (Žin., 1995, Nr. 103-2297);

9.9. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr. 55-1948);

9.10. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945);

9.11. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2001, Nr. 16-497);

9.12. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (Žin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164);

9.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 23 d. nutarimas Nr. 764 „Dėl leidimų išimtiniais atvejais statyti ir perstatyti (rekonstruoti) pastatus, statinius ar įrenginius pajūrio juostoje ir Kuršių nerijoje išdavimo tvarkos" (Žin., 1998, Nr. 59-1671; 2000, Nr. 28-778);

9.14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-02-26 nutarimas Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo" (Žin., 2002, Nr. 22-819);

9.15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimas Nr. 603 „Dėl Daugiabučių namų patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo" (Žin., 2001, Nr. 45-1584);

9.16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimas Nr. 1250 „Dėl pripažinto arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo" (Žin., 2001, Nr. 90-3175);

9.17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo" (Žin., 1992, Nr. 22-652, Nr. 26-774; 1993, Nr. 71-1334; 1996, Nr. 2-43, Nr. 43-1057, Nr. 93-2193; 1997, Nr. 38-940; 1998, Nr. 30-798; 1999, Nr. 104-2995);

9.18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. d. nutarimas Nr. „Dėl krašto apsaugos reikmėms statybos leidimų išdavimo tvarkos tvirtinimo";

9.19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimas Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo" (Žin., 2002, Nr. 41-1539);

9.20. statybos techninis reglamentas STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė";

9.21. statybos techninis reglamentas STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas";

9.22. statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2002 „Statinio projektavimas";

9.23. statybos techninis reglamentas STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra";

9.24. statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:1999 „Žemės darbai" (Žin., 1999, Nr. 79-2348);

9.25. statybos techninis reglamentas STR1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų - laikini) statiniai";

9.26. aplinkos ministro 2000 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 432 patvirtinta „Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų rekonstravimo projektų ir pasiūlymų keisti daugiabučio namo patalpų paskirtį viešojo aptarimo tvarka" (Žin., 2000, Nr. 96-3050);

9.27. aplinkos ministro 1999 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. 157 „Dėl leidimų naudoti paviršinio vandens telkinius laivybai, hidrotechnikos statinių reikmėms išdavimo, atnaujinimo, perleidimo ir panaikinimo tvarkos patvirtinimo" (Žin., 1999, Nr. 48-1553; 2000, Nr. 96-3055).

10. Reglamento nuorodose pateikti duomenys atspindi teisės aktų bei jų pakeitimų galiojimą ne vėliau, kaip prieš 10 dienų iki patvirtinant šį reglamentą. Informaciją apie vėlesnius teisės aktų pakeitimus galima rasti „Valstybės žiniose". Jei prie statybos techninio reglamento (STR) nėra šifro ir informacijos apie jo paskelbimą, reiškia, kad STR rengiamas ir įsigalios nuo 2002 m. liepos 1 dienos.

III SKYRIUS

SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI

11. Reglamente naudojamos pagrindinės sąvokos atitinka jų apibrėžimus, pateiktus Statybos įstatyme [9.2].

12. Sąvokos „gyvenamasis namas", „daugiabutis namas", „butas", „patalpos", „bendrojo naudojimo objektai" atitinka apibrėžimus, pateiktus Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatyme [9.4].

IV SKYRIUS

STATYBOS LEIDIMO IŠDAVIMO BENDROJI TVARKA

13. Statybos leidimas išduodamas statytojui (užsakovui) arba statybos valdytojui, turinčiam statytojo įgaliojimus (toliau - Statytojas).

14. Visiems statiniams, suprojektuotiems viename statinio projekte ir esantiems tiek statinio statybos sklype, tiek už jo ribų (pagal statinio projektavimo sąlygas suprojektuotiems inžineriniams tinklams ir susisiekimo komunikacijoms), tarp jų - ir laikiniems statiniams, statomiems statybos reikmėms, taip pat visoms statybos rūšims, numatytoms projekte (naujų statinių statybai, rekonstravimui, kapitaliniam remontui, griovimui, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbams) išduodamas vienas statybos leidimas [9.2]. Jame privaloma nurodyti Reglamento 2 priede išvardytus kiekvieno statinio techninius rodiklius bei naudojimo paskirtį.

15. Kad gautų statybos (išskyrus griovimą) leidimą, Statytojas turi pateikti savivaldybės merui arba administracijos subjektui [9.2]:

15.1. nustatytos formos prašymą (Reglamento 1 priedas);

15.2. žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus, taip pat žemės sklypo bendraturčių sutikimą, jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise. Atvejus, kai šių dokumentų nereikia, nustato reglamentas „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas" [9.21];

15.3. statinio bendraturčių sutikimą;

15.4. sutartį su gretimo žemės sklypo savininku dėl šio sklypo dalies laikino naudojimo statybos metu ir servitutų naudojant pastatytą statinį, dėl kompensacijų už naudojimąsi žemės sklypu bei žalą (jei ji padaroma) tais atvejais, kai pagal statinio projektavimo sąlygų sąvadą inžineriniai tinklai ar susisiekimo komunikacijos numatomi tiesti už Statytojui priklausančio žemės sklypo ribų ar kai gretimo sklypo dalį numatoma panaudoti statybvietei įrengti;

15.5. statinio projektą [9.21];

15.6. statinio projekto ekspertizės (kai ji privaloma) išvadas [9.16];

15.7. statinio projekto (kai projektą tvirtinti privaloma) patvirtinimo dokumentą [9.2], [9.22];

15.8. atsakingos institucijos sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos pasirinktoje vietoje leistinumo poveikio aplinkai požiūriu (kai tai privaloma) pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą [9.7];

15.9. dokumentą dėl statinio statybos techninės priežiūros (kai techninė priežiūra yra privaloma) vadovo paskyrimo ir jo kvalifikacijos atestato kopiją [9.23];

15.10. statinių kadastrinių matavimų bylą (kopiją) ir pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą statinį (butą, patalpas) ir teises į jį arba Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (kai statinys rekonstruojamas ar kapitališkai remontuojamas)."

Pateiktieji dokumentai, išskyrus kadastrinių matavimų bylos kopiją, išdavus statybos leidimą statytojui negrąžinami.

16. Savivaldybės administracijos subjektas, gavęs Reglamento 15 punkte išvardytus dokumentus, juos perduoda Nuolatinei statybos komisijai, kuri privalo patikrinti ir nustatyti, ar statyba atitinka teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus statybos sklypo tvarkymo bei projektavimo sąlygų sąvado reikalavimus. Komisija protokolu įformina statinio projekto patikrinimo rezultatus ir rekomenduoja savivaldybės merui arba administracijos subjektui išduoti arba neišduoti statybos leidimą.

17. Kai statybos leidimą išduoda apskrities viršininko administracija, jai savivaldybės meras arba administracijos subjektas privalo per 10 dienų nuo statytojo prašymo gavimo perduoti Nuolatinės komisijos protokolą kartu su Reglamento 15 punkte išvardytais dokumentais [9.2].

18. Savivaldybės meras arba administracijos subjektas privalo išduoti statybos leidimą ne vėliau kaip per 10 dienų (ypatingo statinio statybos leidimą - per 15 dienų) nuo dokumentų, išvardytų Reglamento 15 punkte, pateikimo, o apskrities viršininko administracija - per 7 dienas nuo Nuolatinės statybos komisijos protokolo gavimo.

19. Savivaldybės meras arba administracijos subjektas jo išduoto leidimo kopiją kartu su sklypo suvestinio inžinerinių tinklų plano ir šio reglamento 15.2-15.4, 15.6, 15.9 punktuose nurodytų dokumentų kopijomis per 3 dienas nuo jo išdavimo pateikia apskrities viršininko administracijai [9.2] ir per 30 dienų - Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui [9.11].

Savivaldybės meras arba administracijos subjektas atsako už leidimo kopijoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose įrašytų duomenų atitikimą tikrovei.

Kai leidimą išduoda apskrities viršininko administracija, leidimo kopiją ji per 30 dienų pateikia Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui [9.11].

20. Jei statybos leidimas neišduodamas, viešojo administravimo subjektas, kuriam pavesta išduoti leidimą, per 10 dienų nuo dokumentų, išvardytų šio Reglamento 15 punkte, pateikimo dienos praneša apie tai raštu statytojui, nurodydamas konkrečias statybos leidimo neišdavimo priežastis [9.2].

Atsisakymą išduoti statybos leidimą statytojas gali apskųsti administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

21. Jei statybos leidimas per nustatytą terminą nebuvo išduotas ir Statytojui nepranešta apie neišdavimo priežastis, statytojas turi teisę vykdyti statybą be leidimo, tačiau apie tai raštu pranešęs statybos leidimą išduodančiam viešojo administravimo subjektui ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki statybos pradžios. Leidimą išduodantis subjektas privalo šį raštą įregistruoti kaip statybos leidimą [9.2]. Rašto kopija, statybos leidimui būtini duomenys bei dokumentai siunčiami Reglamento 19 punktu nustatyta tvarka.

22. Statybos leidimas galioja 10 metų. Leidimas statyti ir naudoti laikiną statinį galioja iki leidime nurodyto laiko, kuris nustatomas Nuolatinės statybos komisijos protokolu, atsižvelgiant į statinio paskirtį, ir įrašomas statybos leidime, tačiau jis negali būti ilgesnis kaip 3 metai.

23. Statybos leidimas netenka galios šiais atvejais [9.2]:

23.1. kai įstatymų nustatyta tvarka žemės sklypas (jo dalis) paimamas visuomenės poreikiams;

23.2. teismo sprendimu;

23.3. jei nuo leidimo išdavimo dienos per 3 metus statinys nebuvo pradėtas statyti arba per 10 metų nebuvo pripažintas tinkamu naudoti.

24. Reglamento 23.3 punkte nurodytu atveju statybos leidimui netekus galios, Statytojas, norėdamas pradėti ar tęsti statybą, turi kreiptis į statybos leidimą išdavusį viešojo administravimo subjektą dėl naujo statybos leidimo išdavimo šiuo Reglamentu nustatyta tvarka.

25. Apskrities viršininko administracija arba Vyriausybės atstovas, arba Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos turi teisę sustabdyti savivaldybės mero arba administracijos subjekto išduoto leidimo galiojimą nuo prašymo (pareiškimo) dėl šio leidimo panaikinimo pateikimo teismui dienos iki teismo sprendimo, jei minėti viešojo administravimo subjektai kreipėsi į teismą dėl statybos leidimo panaikinimo. Apskrities viršininko administracijos išduoto statybos leidimo galiojimą ta pačia tvarka turi teisę sustabdyti Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos [9.2].

26. Statybos leidimas, išduotas iki Reglamento įsigaliojimo trumpesniam nei 10 metų laikui, gali būti pratęstas iki 10 metų nuo leidimo išdavimo dienos. Leidimą pratęsia jį išdavęs viešojo administravimo subjektas, statytojui pateikus prašymą ir Reglamento 15 punkte nurodytus dokumentus.

27. Statybos tęsimas, pasibaigus statybos leidimo galiojimo laikui, užtraukia Statytojui ir statybos rangovui tokią pat įstatymais nustatytą atsakomybę, kaip ir už statybos darbų vykdymą neturint statybos leidimo.

28. Juridiniam ar fiziniam asmeniui, įsigijusiam nebaigtą statyti, rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti statinį, visos Statytojo, gavusio statybos leidimą, prievolės ir teisės pereina tik po to, kai šis leidimas perregistruojamas statinį įsigijusio asmens vardu. Kad būtų perregistruotas statybos leidimas, statinį įsigijęs fizinis ar juridinis asmuo turi pateikti statybos leidimą išdavusiam viešojo administravimo subjektui dokumentus, nurodytus Reglamento 15.2, 15.3, 15.4, 15.9, 15.10 punktuose. Jei keičiamas statinio projektas, papildomai pateikiami ir dokumentai, nurodyti Reglamento 15.1, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8 punktuose [9.2].

29. Jei statybos metu arba iki statybos pradžios yra keičiami statinio esminiai projektiniai sprendiniai (statinio paskirtis, vieta, gabaritai, pagrindinės konstrukcijos, fasadų išvaizda, technologija), kuriems pritarė Nuolatinė statybos komisija, statybos leidime ir leidimų registracijos žurnaluose (laikmenose) padaromos žymos apie dalinį projekto pakeitimą.

Savivaldybės meras arba viešojo administravimo subjektas apie šiuos pakeitimus per 3 dienas praneša apskrities viršininko administracijai.

V SKYRIUS

STATYBOS LEIDIMO GRIAUTI STATINIUS IŠDAVIMO BENDROJI TVARKA

30. Kad gautų statybos leidimą tik statinį griauti, Statytojas privalo pateikti savivaldybės merui arba administravimo subjektui (dėl statinių, kuriems statybos leidimus išduoda apskrities viršininko administracija - šiai administracijai) šiuos dokumentus [9.2]:

30.1. nustatytos formos prašymą (Reglamento 3 priedas);

30.2. žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus, taip pat žemės sklypo bendraturčių sutikimą, jei žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise. Šių dokumentų nereikia, kai griaunami statiniai, nurodyti reglamente „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas" [9.21];

30.3. statinio bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimą, kai numatoma griauti bendraturčiams priklausantį statinį ar jo dalį;

30.4. įstatymų nustatyta tvarka priimtą sprendimą nugriauti statinį, priklausantį valstybės, savivaldybės ar kito juridinio asmens nuosavybei [9.16];

30.5. statinio griovimo technologijos aprašymą, o griaunant ypatingą statinį, - statinio griovimo projektą;

30.6. statinio kadastrinių matavimų bylą (kopiją) ir pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą statinį ir teises į jį [9.9], [9.19]. Kai griaunamas statinys nepripažintas tinkamu naudoti ir neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre, pateikiamas jo turtinę priklausomybę liudijantis dokumentas.

31. Sprendimą nugriauti statinį priima:

31.1. dėl valstybės nekilnojamojo turto - Lietuvos Respublikos Vyriausybė [9.16];

31.2. dėl savivaldybės nekilnojamojo turto - savivaldybės taryba [9.16];

31.3. dėl kitų juridinių ar fizinių asmenų nekilnojamojo turto - jo savininkas ar statinio valdymo organai, kurių veiklos įstatuose numatyta teisė priimti tokį sprendimą.

32. Savivaldybės meras arba administracijos subjektas prašymą nugriauti statinį (tarp jų - statinį, skirtą krašto apsaugos reikmėms, jei jis neįrašytas į Vyriausybės nustatyta tvarka tvirtinamą sąrašą) ir prie jo pridėtus dokumentus pateikia Nuolatinei statybos komisijai, kuri protokoliniu sprendimu rekomenduoja savivaldybės merui, jo administracijos subjektui arba apskrities viršininko administracijai išduoti arba neišduoti leidimą.

33. Statybos leidimas griauti statinį išduodamas per 10 dienų nuo prašymo nugriauti statinį priėmimo dienos. Leidimo kopiją savivaldybės meras arba administracijos subjektas per 3 dienas pateikia apskrities viršininko administracijai ir per 30 dienų - Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui [9.11].

34. Jei statybos leidimas griauti statinį neišduodamas, savivaldybės meras arba administracijos subjektas (apskrities viršininko administracija) per 10 dienų nuo prašymo nugriauti statinį gavimo raštu apie tai praneša prašymą pateikusiam asmeniui, nurodydamas konkrečias neišdavimo priežastis.

35. Statybos leidimas nugriauti statinį galioja 3 metus. Jis netenka galios šiais atvejais [9.2]:

35.1. kai įstatymų nustatyta tvarka žemės sklypas (jo dalis) paimamas visuomenės poreikiams;

35.2. teismo sprendimu;

35.3. jei per 3 metus nuo leidimo išdavimo dienos statinys nenugriautas (norėdamas pradėti ar tęsti griovimą praėjus šiam terminui, Statytojas turi kreiptis į leidimą išdavusį viešojo administravimo subjektą dėl leidimo pratęsimo).

36. Leidimo nugriauti statinį galiojimas gali būti sustabdytas šio reglamento 25 punktu nustatyta tvarka.

37. Dėl statinio griovimo fiziniams ir juridiniams asmenims padaryta žala atlyginama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

38. Statinys yra nugriautas, kai išardytos visos konstrukcijos (tarp jų - ir pamatai), pašalintos medžiagos bei atliekos ir išlygintas žemės paviršius. Tais atvejais, kai požeminės statinio dalies išardymas sudėtingas ir nebūtinas, leidžiama požeminę dalį išardyti ne visą, tačiau ne mažiau nei 0,5 m nuo žemės paviršiaus. Nugriautas statinys išregistruojamas iš Nekilnojamojo turto registro.

VI SKYRIUS

STATYBOS LEIDIMO IŠDAVIMO YPATUMAI SAVITOMS STATINIŲ GRUPĖMS

39. Statybos leidimai savitoms statinių grupėms išduodami, laikantis bendrosios leidimų išdavimo procedūros ir vadovaujantis toliau išdėstytais jų išdavimo ypatumais.

PIRMAS SKIRSNIS

NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS PAVELDO VERTYBĖS

40. Atvejus, kada statybos leidimas nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbams, avarijos grėsmei pašalinti ir remontui yra privalomas, nustato nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reglamentas (arba laikinasis reglamentas). Šiais atvejais statybos leidimai išduodami bendrąja tvarka.

Tikrinant nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo ir statinių šių vertybių teritorijose bei apsaugos zonose statybos (rekonstrukcijos, remonto, griovimo) projektus Nuolatinėje statybos komisijoje, būtinas už nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą atsakingos įgaliotos institucijos (teritorinio padalinio) atstovo dalyvavimas.

41. Statybos leidimo nekilnojamosioms kultūros paveldo vertybėms tvarkyti išdavimo ypatumai bus nustatyti įsigaliojus naujam nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą reglamentuojančiam įstatymui [9.3].

ANTRASIS SKIRSNIS

STATINIAI SAUGOMOSE TERITORIJOSE

42. Statinio, esančio saugomoje teritorijoje, paprastojo remonto darbams statybos leidimas privalomas tik tuo atveju, kai atliekamas statinio fasado ar stogo dangos paprastasis remontas. Šiuo atveju leidimas išduodamas bendrąja tvarka.

TREČIASIS SKIRSNIS

STATINIAI PAJŪRIO JUOSTOJE IR KURŠIŲ NERIJOJE

43. Statant statinius pajūrio juostoje ir Kuršių nerijoje (išskyrus Kuršių nerijoje esančias gyvenvietes), statybos leidimus išduoda Klaipėdos apskrities viršininko administracija savivaldybėms pasiūlius, Aplinkos ministerijai pateikus ir Vyriausybei nutarus [9.13].

44. Vyriausybės nutarimas nereikalingas [9.13]:

44.1. rekonstruojant statinį, kai nekeičiamas statinio tūris ir funkcinė paskirtis;

44.2. kapitališkai remontuojant statinį;

44.3. atliekant statinio fasado ir stogo dangos paprastąjį remontą;

44.4. statant laikinus statinius stichinių nelaimių ir katastrofų atveju;

44.5. statant paplūdimio infrastruktūros objektus (persirengimo kabinas, pavėsines, suoliukus, gelbėjimo punktus, tualetus, sporto įrenginius, privažiuojamuosius kelius, prieigas, inžinerines komunikacijas).

Šiais atvejais statybos leidimą savivaldybės teikimu išduoda Klaipėdos viršininko administracija.

45. Atliekant statinio vidaus paprastąjį remontą, leidimas nereikalingas.

KETVIRTASIS SKIRSNIS

DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ REKONSTRUKCIJA (KAPITALINIS REMONTAS) KEIČIANT JŲ PASKIRTĮ ARBA JOS NEKEIČIANT

46. Kai keičiama daugiabučio namo gyvenamųjų patalpų paskirtis, jos turi būti pertvarkytos taip, kad būtų įrengtas atskiras įėjimas iš lauko ir kad šis pertvarkymas atitiktų gyvenamojo namo architektūros, higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos ir statybos techninius reikalavimus.

47. Pasiūlymas keisti gyvenamųjų patalpų paskirtį iki projektavimo sąlygų sąvado išdavimo nustatyta tvarka [9.2], [9.4], [9.15], [9.26] turi būti aptartas su bendrijos nariais ir kitais butų bei kitų patalpų savininkais. Ši nuostata netaikoma, kai negyvenamosios patalpos keičiamos į gyvenamąsias, taip pat kai kitos paskirties, negu buvo, negyvenamosioms patalpoms netaikomi griežtesni aplinkosaugos, higienos, priešgaisrinės saugos ir kiti privalomieji reikalavimai.

Viešai aptarti turi būti pateikta gyvenamųjų patalpų pertvarkymo ir namo aplinkos pakeitimo schema. Viešo aptarimo išvados ir pasiūlymai, kurie neprieštarauja įstatymams bei kitiems teisės aktams, turi būti įrašyti į patalpų paskirties keitimo projektavimo sąlygų sąvadą.

48. Nustatytąja tvarka turi būti viešai aptarti ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų (palėpių, rūsių ir kitų bendrojo naudojimo patalpų, papildomų aukštų, sienų apšiltinimo, bendrųjų konstrukcijų, bendrosios inžinerinės įrangos) rekonstravimo bei kapitalinio remonto projektai [9.4], [9.15], [9.26]. Nuolatinė statybos komisija, tikrindama šiuos projektus, privalo atsižvelgti į viešojo aptarimo išvadas, išdėstytas protokoluose, kurie pridedami prie projektų.

PENKTASIS SKIRSNIS

STATINIAI, SKIRTI KRAŠTO APSAUGOS REIKMĖMS

49. Kad gautų statinio, skirto krašto apsaugos reikmėms, įtraukto į Vyriausybės nustatyta tvarka patvirtintą sąrašą, statybos (išskyrus griovimą) leidimą ar tik statybos leidimą statinį griauti, šio reglamento 15 punkte išvardytus dokumentus Statytojas pateikia tiesiai apskrities viršininko administracijai. Statybos leidimas šiems statiniams statyti (griauti) išduodamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka [9.18].

50. Kitiems statiniams, skirtiems krašto apsaugos reikmėms (neįtrauktiems į Vyriausybės nustatyta tvarka patvirtintą sąrašą), statybos leidimai išduodami bendrąja tvarka (šio Reglamento IV skyrius).

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

HIDROTECHNIKOS STATINIAI

51. Kad gautų leidimą statyti hidrotechnikos statinį, Statytojas privalo be šio reglamento 15 punkte išvardytų dokumentų, pateikti leidimą naudoti paviršinio vandens telkinį [9.27].

Prie Baltijos jūros ir Kuršių marių statomiems hidrotechnikos statiniams leidimas naudoti vandens telkinį nereikalingas.

VII SKYRIUS

STATYBOS LEIDIMŲ APSKAITA IR STATISTIKOS ATSKAITOMYBĖ

52. Visų išduotų leidimų apskaitą ir analizę tvarko apskrities viršininko administracija. Ji taip pat rengia ir teikia statistines metų ketvirčių ir metų ataskaitas apie išduotus leidimus pagal Statistikos departamento patvirtintas formas.

53. Statybos leidimai registruojami chronologine tvarka kompiuterio laikmenose ir leidimų registracijos žurnaluose, kurių formos nurodytos Reglamento 5 ir 6 prieduose (privalomi).

54. Statybos leidimų originalus registruoja ir saugo juos išdavęs viešojo administravimo subjektas.

55. Statybos leidimų nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbams kopijas registruoja ir saugo taip pat KVAD teritorinis padalinys.

56. Leidimų statyti ir rekonstruoti branduolinės energetikos objektus apskaita ir sąrašas tvarkomi Vyriausybės nustatyta tvarka [9.6].

57. Leidimai bei pateiktos leidimų kopijos sugrupuojamos ir saugomos pagal statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, remontas, griovimas, nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymas). Kiekviena grupė privalo turėti 2 skyrius: gyvenamieji ir negyvenamieji statiniai.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

58. Prašymai ir skundai dėl pareigūnų veiksmų tvarkant statybos leidimų išdavimą nagrinėjami bei sprendžiami Viešojo administravimo įstatymu [9.10] nustatyta tvarka.

59. Už nustatytosios statybos leidimų išdavimo tvarkos pažeidimus pareigūnai atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.


Kategorijos: Daugiabučių namų statyba, Mūriniai namai, Pramoninė ir visuomeninė statyba, Visuomeninių pastatų ( mokyklos, biurai, viešbučiai) statyba, renovacija, Prekybos pastatų statyba ir įrengimas, Rąstiniai namai , Projektavimas, konsultavimas, tyrimai, sertifikavimas, Pramoninių ir žemės ūkio statinių statyba, Nekilnojamas turtas, Individualūs namai (tema), Karkasiniai namai
Komentarai
Unknown_user_thumb
tpjks

Klausimas:kaip sprendžiamas galėtų būti atvejis,jei ūkinis pastatas 35m2 sodų teritorijoje pastatytas pagal leidimą,bet nebuvo priduotas per 10m. ?

2008-10-11 21:37

Vasarnamio statyba Vasarnamio statyba

Kaip įrengti vasarnamį, vasarnamio projektavimas, kaip teisingai pastatyti vasarnamį.

Pirties statyba ir įrengimas savarankiškai

Pirties statyba, medienos, įrankių ir medžiagų parinkimas, pirties įrengimo bute darbų eiliškumas ir technologija, gultai, pirties krosnelės pajungimas.

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 9
Rastinių namų statyba Ignalinoje ir Lietuvove. Lentpjūvė.Statybinės medienos pardavimas.
Ligoninės g. 1, Ignalina
Telefonas: +370-386-52122, Mobilus: +370-686-07611, El. paštas: pranas.strazdas001@gmail.com
1 2 3 4 5 ... 9
Kokie yra priešgaisriniai atstumai tarp medinių namų?

Atsako Vincas Sasnauskas, PAGD Prevencijos organizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

daugiau
1 2
Kompanijų produktai
Fasadų valymas smėliasrove
Fasadų valymas smėliasrove, fasadų smėliavimas

Namo fasado valymas, fasado valymas smėliasrove, srautini...

Rastinių namų statyba Ignalina

Rastinių namų statyba

Visų tipų medinių namų projektavimas ir statyba. Įvairių klijuotos medienos konstrukcijų gamyba

Skydinių, rąstinių, karkasinių namų, pirčių, pavėsinių, t...

Rąstinis namas
Rąstinių namų statyba

Rąstinis namas, rąstinio namo statybos darbai, rąstiniai ...

Ekologiškų rąstinių namų statyba

MANO NAMUKAS siūlo rąstinius namus, pirtis, vasarnamius, ...

Rastiniai namai-statyba ir projektavimas Ignalina

Rastiniai namai,statyba ir projektavimas

GEOTERMINIS ŠILDYMAS
Geoterminis šildymas

Individualiems namams

Rąstinis namas 65000.0 LTL 96000.0 LTL
Įrengtas džiovintų rąstų namas

Dalinai įrengtas rąstinis namas su langais durimis, stogo...

Rąstinis namas - DAUGIS VIII 540000.0 LTL 700000.0 LTL
Rąstinis namas - BALTIJA

Mediniai nestandartiniai namai, rąstinių namų projektai

Rąstinis namas - DAUGIS III 450000.0 LTL 520000.0 LTL
Rąstinis namas - RYTAI

Dviaukštis rąstinis namas

Rąstinis namas - DECORUS 510000.0 LTL 600000.0 LTL
Rąstinis namas - DECORUS

Rąstiniai namai, rąstinių namų statyba

Medinis kioskas
Medinis kioskas

Medinis kioskas

Klijuoto tąšo rąstiniai namai - gamyba, statyba Marijampolė Jures Houses

Klijuoto tąšo rąstiniai namai - gamyba, statyba Jures Hou...

Rąstinių namų,pirčių, pavėsinių, statinių iš tekintų ir stačiakampių rąstų:gamyba, statyba Alytuje

Rąstinių namų, pirčių, pavėsinių, statinių iš tekintų ir stačiakampių rąstų:gamyba, statyba Alytuje. Gaminame ir statome įvairius rąstinius statinius: namus, pirtis, pavėsin...

Sienojų gamybos frezos

Frezos sienojų gamy...

Rąstinis namas - AUKŠTAITIS

Kaimiško tipo rąstinis na...

Rąstinis namas - ŽIDINYS

Mediniai rąstinia namai, pjautų rąstų na...

Nedidelis rąstinis namas - SODIS

Nedidelio medinio namo projek...

Rąstinis namas - PAVASARIS

Rąstiniai namai, nedideli rąstiniai namai, rąstinių namų projek...

1 2
Namų projektai
Rąstinis namas - DAUGIS VIII 540000.0 LTL 700000.0 LTL
Rąstinis namas - BALTIJA

Mediniai nestandartiniai namai, rąstinių namų projektai

Rąstinis namas - DAUGIS III 450000.0 LTL 520000.0 LTL
Rąstinis namas - RYTAI

Dviaukštis rąstinis namas

Rąstinis namas - DECORUS 510000.0 LTL 600000.0 LTL
Rąstinis namas - DECORUS

Rąstiniai namai, rąstinių namų statyba