Parama šildymo katilo keitimui: kuo keisti, kokia suma kompensuojama?

2021-01-12 11:52   Peržiūros : 9494   Spausdinti


Kas gali gauti paramą katilo keitimui? Trumpai ir aiškiai apie šildymo katilų keitimą į efektyvesnius katilus ir šilumos siurblius.

Šildymo katiko keitimas

2022 metų pradžioje paskelbti net du kvietimai iškastinio kuro ir taršiems biomasės šildymo katilams pasikeisti į šilumos siurblį arba efektyvų šildymo katilą. Tad šiais metais paraiškas katilams keisti galima pateikti pagal iškastinio kuro katilo keitimo programą ir pagal katilų keitimo namų ūkiuose praogamas.

Pagal iškastinio kuro katilų keitimo programą paraiškas galima teikti iki vasario 1 dienos, pagal katilų keitimo namų ūkiuose - iki vasario 11 d. Abiems programoms iš viso skirta daugiau kaip 11 mln. Eur.

Iš esmės abi programos panašios, skirtumas tas, kad pagal iškastinio kuro programą galima pasikeisti dujinį katilą (ir ne tik), jį galima keisti ir daugiabučio bute. Pagal katilų keitimo namų ūkiuose programą keisti galima neefektyviai biomasę naudojančius individualius šildymo katilus, keitimui netinka oras-oras šilumos siurbliai.

Programų panašumai ir skirtumai geriausiai matyti lentelėje.

Katilų keitimas namų ūkiuose

Atsinaujinančių energijos išteklių (t. y. šilumos siurblių: oras-oras, oras-vanduo, žemė-vanduo, vanduo-vanduo; biokuro katilų) panaudojimas fizinių asmenų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius

Galima keisti biomasę naudojančius katilus;

Galima keisti iškastiniu kuru kūrenamus katilus;

Galima keisti krosnį, kuri yra pajungta prie vandens pagrindu veikiančios šildymo sistemos;

Nėra reikalavimo, kad krosnis turi būti pajungta prie vandens pagrindu veikiančios šildymo sistemos;

Finansavimo gavėjas yra fizinis asmuo, Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties (vieno buto pastatą, butą dviejų butų gyvenamosios paskirties pastate arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus nuo kvietimo teikti Registracijos formas dienos;

Pareiškėjas projektą turi įgyvendinti Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdomame gyvenamosios paskirties vienbučiame name arba bute (dvibučių ir daugiabučių pastatų atveju), kurie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai gyvenamajame name ir jiems suteikti unikalūs numeriai), kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus;

Seną katilą galima keisti į 5 klasę atitinkantį biokuro katilą ar šilumos siurblius oras-vanduo, gruntas-vanduo, vanduo-vanduo;

Seną katilą galima keisti į 5 klasę atitinkantį biokuro katilą ar šilumos siurblius oras-oras, oras-vanduo, gruntas-vanduo, vanduo-vanduo;

Kai skiriamas finansavimas, fizinis asmuo turi laiko devynis mėnesius įgyvendinti projektą. Įgyvendinti projektą ir pateikti Aplinkos projektų valdymo agentūrai išlaidų kompensavimo prašymą privaloma ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo kvietimo teikti projekto registracijos formas pabaigos dienos.

Išlaidos kompensuojamos ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo tinkamai įforminto išlaidų kompensavimo prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos, taip pat, jei Agentūrai atlikus patikrą projekto įgyvendinimo vietoje, nerandama trūkumų.

Atkreiptinas dėmesys, kad biomasės katilų keitimo sąlygose įrašytas reikalavimas, jog jeigu kartu vykdoma namo rekonstrukcija, registracijos formą galima teikti tik tada, jei pastato baigtumas yra ne mažesnis kaip 100 proc.

Katilų keitimo namų ūkiuose programa

Pagal šią priemonę šiais metais yra skirta  7 mln 16 tūkst. Eur. Galima teikti paraišką seniems biomase (malkomis ir kitia biomase) kūrenamiems katilams pasikeisti į efektyviai kurą deginantį katilą (malkinį, granulinį, elektrinį) arba šilumos siurblį. Taip pat ir tuo atveju, jei biomasė kūrenama krosnyje, o šildymo sistema yra radiatorinė. Tuo atveju, jei namas patenka į Aplinkos minsiterijos sudarytą padidintos oro taršos zoną, galimas katilo keitimas tik į šilumos siurblį.

Paraiška vertinama balais - kuo keičiamo šildymo įrenginio 1 kW galios kaina mažesnė, tuo daugiau skiriama balų. Kitaip sakant, kuo efektyvesnis naujas katilas ar šilumos siurblys, tuo daugiau balų skiriama, tuo aukštesnėje pozicijoje atsiduria paraiška.  Pavyzdžiui, kai naujo įrenginio 1 kW galios kaina yra iki 450 Eur, skiriami 4 balai, kai nuo 1000 iki 1460 Eur - jau tik 1 balas. Minimalios privalomos balų sumos nėra nustatyta. Finansavimas neskiriamas baigtiems projektams.

Yra nustatyti prioritetiniai paraiškų kriterijai, jei ne visoms paraiškoms užtenka programai finansuoti skirtų pinigų, paraiškos įrašomos į rezervinį sąrašą. Fiziniams asmenims finansuojama 50 proc. finansuoti tinkamų išlaidų.

Atsinaujinančios energijos panaudojimo programa

Pagal 2021 m. Klimato kaitos programos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (t. y. šilumos siurblių: oras-oras, oras-vanduo, žemė -vanduo, vanduo-vanduo; biokuro katilų) panaudojimas fizinių asmenų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius" praėjusių metų pabaigoje paskelbtas III kvietimas paramai gauti. Tad jeigu planuojate daug laiko atimantį ir taršų iškastinio kuro katilą pakeisti priežiūros nereikalaujančiu moderniu atsinaujinančios energijos šildymo įrenginiu, iki 2022 metų vasario 1 dienos galima teikti paraišką iki 50 proc. kompensacijai už tokį įrenginį gauti. Prioritetinėmis bus laikomos tos paraiškos, kuriose taršus kuro katilas keičiamas į įrenginį, naudojantį mažiau pirminio kuro ar energijos.

Lietuvoje kompensacinėms išmokoms šiam kvietimui skirta 4 mln. eurų, naujovė ta, kad yra atskiras kvietimas socialiai remtiniems gyventojams.

Paraiškos katilų keitimui priimamos iki 2022 metų vasario 1 dienos, 17 val., tik  elektroniniu būdu užpildant projekto registracijos formą Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) tinklapyje: https://apvis. apva.lt

Socialiai remtinų gyventojų paraiškos pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas nepasiturinčių fizinių asmenų elektros energijos reikmėms ir (ar) iškastinį kurą naudojančių šilumos įrenginių pakeitimui" priimamos iki 2022 metų birželio 1 dienos (arba kol pakaks lėšų), paramai skirta 1,8 mln. eurų. Socialiai remtinais laikomi tie fiziniai asmenys, kuriems nustatyta tvarka ir (ar) su juo gyvenantiems asmenims įstatymo nustatyta tvarka bent 6 mėnesius nepertraukiamai (iki 2021 m, kovo 31 d.) buvo teikiama piniginė socialinė parama. Kaip rodo priemonės pavadinimas, parama gali būti skirta saulės elektrinei įsirengti ir (ar) iškastinį kurą naudojančiam šildymo įrenginiui pasikeisti.

Į ką galima keisti šildymo katilą?

Fiziniai asmenys neefektyviai iškastinį kurą naudojančius individualius katilus gali keisti į:

  • Naują biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus;
  • Bet kurio energijos šaltinio šilumos siurblį: žemė-vanduo, vanduo - vanduo, oras - vanduo, oras-oras.

P.S. anksčiau oras-oras šilumos siurbliai į galimus keisti nebuvo įtraukti. Taip pat yra naujas apribojimas tiems namų ūkiams, kurie yra padidintos taršos zonose: jeigu gyvenamasis namas registruotas teritorijoje, kuri patenka į padidintos aplinkos oro taršos zoną, neefektyviai biomasę naudojantis katilas gali būti keičiamas tik į lokalios teršalų emisijos neturinčius įrenginius, naudojančius atsinaujinančių išteklių energiją šilumos gamybai, t.y. tik į šilumos siurblius.

Pareiškėjas senąjį šilumos gamybos įrenginį privalo išmontuoti ir priduoti atliekų tvarkytojams iki išlaidų kompensavimo prašymo pateikimo dienos.

Geoterminio ir hidroterminio šilumos siurblio naudingumo koeficientas (SCOP) turi būti ne mažesnis kaip 3,5, o šilumos siurblio oras-vanduo - ne mažesnis kaip 3.

Kokį šilumos siurblį pasirinkti?

Svarstant, ar verta įsirengti šilumos siurblį ir kokį, reiktų skaičiuoti ne kvadratinius metrus, kuriuos reikia šildyti, bet žinoti pastato šilumos poreikį. Svarbiausias rodiklis turėtų būti metinės namo šilumos sąnaudos. Tiesa, jas ne specialistui pasiskaičiuoti gana sudėtinga, bet yra kompiuterinių programėlių, kurios šilumos poreikį skaičiuoja pagal per sezoną pastatui apšildyti sukūrenamo kuro kiekį.

Šiuolaikiniai oras-vanduo šilumos siurbliai, pavyzdžiui, švediški NIBE, puikiai tinka ir didelių šilumos poreikių namams. Be to, palyginus šilumos siurblių oras-vanduo investicinius kaštus su kitomis šilumos siurblių rūšimis (geoterminiu, vanduo-vanduo), oras-vanduo yra pigiausias sprendimas.

Kalbant apie kieto kuro katilo keitimą į šilumos siurblį, oras-vanduo šilumos siurblys patogus tuo, kad jo įrengimui nereikalingas joks gręžinys ar vandens telkinys, jį galima jungti tiek į radiatorinę, tiek į grindų šildymo sistemą.

Šilumos siurblys oras - vanduo
Oras-vanduo šilumos siurblio įrengimui nereikalingi žemės darbai, patalpų remontas, modernių šiuolaikinių siurblių efektyvumas yra  pakankamai aukštas.

Šilumos siurblius gamina tiek Azijos, tiek Europos gamintojai, tačiau švediški NIBE yra pritaikyti šaltam klimatui, kuo negali pasigirti daugelis Azijos gamintojų. Antra, visi NIBE šilumos siurbliai pasižymi aukštu naudingo veikimo koeficientu - SCOP, kai kurių modelių jis siekia 5,5.

Renkantis šilumos siurblį svarbu atkreipti dėmesį į tai, kokius parametrus gamintojas pateikia būtent šaltai klimato zonai, nes, pagal ES reglamaentus, Lietuva priskiriama prie šalto klimato zonų. Pats informatyviausiais šilumos siurblio efektyvumo rodiklis yra būtent SCOP reikšmė šaltai klimato zonai, nes kai kurie gamintojai pateikia šilumos siurblio efektyvumą, apskaičiuotą vidutinio klimato zonai.

Taip pat svarbiu šilumos siurblio rodikliu turėtų būti jo išmanumas ir valdymo galimybės. NIBE siurbliai internetu jungiami prie profesionalų portalo, iš kur vykdomas jų stebėjimas, optimizavimas, gedimų ir veikimo nesklandumų nustatymas. Šias paslaugas atlieka profesionalūs NIBE serviso meistrai, todėl šių siurblių savininkai iš esmės juos gali visiškai pamiršti.

„Ne kartą teko girdėti mitą, jog įsirengus oras-vanduo šilumos siurblį namus šildo elektros energija. Pavyzdžiui, naujausios kartos NIBE šilumos siurblys F2120 per metus pagamina 5 kartus daugiau šilumos energijos nei elektrinis šildytuvas naudojantis tiek pat energijos. Kitaip tariant, šio siurblio sezoninis efektyvumo koeficientas yra 5", - sako Švedijos šilumos siurblių gamintoją „NIBE Energy Systems" atstovaujančios UAB „Ekoklima" vadovas Robertas Kleštornas.

Šilumos siurblys oras-vanduo: monoblokas ir SPLIT tipo

Vienas iš efektyviausių NIBE oras vanduo šilumos siurblių - monoblokas NIBE F2120, kuris patogus tuo, kad jį sumontuoti labai paprasta: statomas monoblokas lauke ir jungiamas į trifazį elektros tinklą bei sujungiamas su šildymo sistemos elementais, valdymo bloku. Galima montuoti su vidiniu karšto vandens ruošimo moduliu VVM ir automatinio valdymo bloku SMO.

 

Nibe šilumos siurblys
NIBE šilumos siurblių gamintojai - Švedijos kompanija „NIBE Energy Systems", yra vienas iš labiausiai patyrusių Europos gamintojų, pritaikęs šilumos siurblius šalto klimato šalims.

 

NIBE F2120 oras-vanduo šilumos siurblio SCOP > 5,0 (vidutinio klimato žemose temperatūrose) ir 4,3 (šalto klimato žemose temperatūrose). Šis šilumos siurblys  gali tiekti iki 65°C temperatūros vandenį, todėl tinka radiatorinei šildymo sistemai.  Net išorės temperatūrai esant -25 °C, tiekiamo srauto temperatūra bus apie 63 °C ir tai yra didžiausia darbinė temperatūra tarp šios klasės šilumos siurblių. NIBE F2120 galima jungti su NIBE VVM vidiniu moduliu, turinčiu karšto vandens ruošimo sistemą arba NIBE SMO valdymo moduliu.

Plačiau apie oras vanduo siurblius rasite straipsnyje „Šilumos siurblys oras-vanduo: efektyvumas ir nauda".

Keičiant kieto kuro katilą į šilumos siurblį atsiranda vietos vidiniam blokui su karšto vandens ruošimo moduliu,t ad galima įsirengti SPLIT sistemos oras vanduo šilumos siurblį, kurį sudaro išorinis modulis NIBE AMS (yra galimybė rinktis iš keturių dydžių - AMS 10-6, 10-8, -12 ir -16) ir vidinis blokas NIBE SPLIT HBS 05, skirtas naudoti su NIBE VVM vidiniu moduliu, turinčiu karšto vandens ruošimą arba su NIBE SMO valdymo moduliu.

NIBE VVM vidiniai moduliai užtikrina efektyvų šildymą ir vėsinimą bei karšto vandens ruošimą.  Jie turi išmaniąją valdymo sistemą, vandens šildytuvą, papildomą elektrinę šildymo sistemą ir savireguliacinį cirkuliacinį siurblį. NIBE VVM 225, VVM 320 ir VVM 310 turi pripildymo vožtuvą, manometrą, apsauginį vožtuvą ir išsiplėtimo indą - viską, ko reikia įprastiniam montavimui. Vidutinis  šio šilumos siurblio SCOP - 4,5.

Split tipo šilumos siurblys
SPLIT tipo oras - vanduo šilumos siurbliai sudaryti iš dviejų - lauko ir vidinio, blokų.

 

SPLIT tipo šilumos siurblys reaguoja į lauko temperatūrą ir automatiškai patalpose palaiko nustatytą temperatūrą.  NIBE SPLIT HBS 05 veikia išorės temperatūrai esant net -20 °C, į tiekimo liniją tiekdamas iki 58 °C temperatūrą.  Šilumos siurblys turi  vėsinimo funkciją, kuri sukuria malonų vidaus mikroklimatą esant aukštai lauko temperatūrai.

Kokios galima tikėtis paramos įsigyjant šilumos siurblį?

Pagal APVA pateikiamą informaciją, tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos ne pagal faktiškai patirtas įrangos įsigijimo išlaidas, bet pagal „Katilų keitimo namų ūkiuose" fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitos lentelėje nustatytą 1 kW fiksuotąjį įkainį (Eur/kW), padauginus jį iš registracijos formoje nurodyto planuojamo įrengti šilumos siurblio vardinės galios (Prated, kW), nurodytos vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013.  Tyrimo atsakaita ir fiksuotieji įkainiai skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje: http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/katilu-keitimo-namu-ukiuose-islaidu-fiksuotojo-ikainio-nustatymo-tyrimas

Katilų keitimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotieji įkainiai pateikti lentelėje, jie turi būti dauginami iš konkretaus įrenginio techniniame pase nurodytos galios:

Katilu keitimo ikainiai

Fizinio asmens projekto finansuojamoji dalis sudaro  50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, nurodytų fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitos lentelėje.

Projekto išlaidoms, kurios apmokamos taikant fiksuotąjį įkainį pagrįsti, projekto vykdytojas su mokėjimo prašymu turi pateikti katilų keitimo namų ūkiuose išlaidų apskaičiavimo pažymą, taip pat rezultatą pagrindžiančius dokumentus: pavyzdžiui, produkto įsigijimo dokumentus, priėmimo - perdavimo aktus, nuotraukas ir pan.

Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai

1. Pagal energetiškai efektyvesnių technologijų diegimą:

  • aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais neefektyvūs biomasę naudojantys katilai namų ūkiuose bus keičiami į įrenginius, kurie 1 kWh šilumos kiekio pagaminti naudoja mažiau pirminio kuro ar energijos, perskaičiuoto (-s) į energijos ekvivalentą (kgne);

2. Vertinama teritorija (namų ūkio registracijos vieta), kurioje įgyvendinamas projektas. Balų skaičiavimas:

  • jei projektas įgyvendinamas teritorijoje, patenkančioje į pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1 -12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo" nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną, jam skiriami 2 balai;
  • jei projektas įgyvendinamas Lietuvos miesto teritorijoje, nepatenkančioje į pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1 -12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo" nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną, jam skiriamas 1 balas;
  • jei projektas įgyvendinamas kitoje Lietuvos vietovėje, jam skiriama 0 balų.

3. Pagal diegiamo įrenginio įsigijimo kainą - vertinama namų ūkyje įgyvendinamu projektu įsigyjamo įrenginio pagal fiksuotų įkainių tyrimą nustatyta vieno kW galios kaina:

  • aukštesnis balas skiriamas projektui, kuriuo neefektyvus biomasę naudojantis katilas namų ūkyje keičiamas į šilumos gamybos įrenginį, kurio pagal fiksuotų įkainių tyrimą nustatyta 1 kW galios kaina yra mažesnė.

Atranka vykdoma pagal prioritetinius kriterijus.

Parengta pagal Aplinkos projektų valdymo agentūros ir UAB „Ekoklima" informaciją, gamintojų nuotraukos

 

UAB „Ekoklima" - NIBE Energy Systems atstovas Lietuvoje
Zarasų g. 5-101, LT-01205 Vilnius
Tel.: Vilnius 8 698 10 817, Kaunas 8 61546248, Klaipėda 8 67596111
El. paštas: ekoklima@ekoklima.lt,
www.ekoklima.lt


Kategorijos: Šildymas (tema), Šilumos siurbliai

Grindjuostinis šildymas Grindjuostinis šildymas – nematomi radiatoriai

Šildančios grindjuostės sukuria šilumos užsklandą palei sienas ir langus, neleidžia į vidų skverbtis šalčiui. Taupoma šilumos energija, interjero erdvės neapkrauna radiatoriai.

Šildymo sistemos įrengimas Šildymo sistemos įrengimas

Šilumos šaltinio ir šildymo įrangos pasirinkimas. Kieto kuro katilai, kombinuotas šildymas, šilumos siurblių parametrai, patalpų temperatūros valdymas.

geoterminis šildymas Geoterminio šildymo kaina

Kiek kainuoja geoterminis šildymas, kiek elektros naudoja šilumos siurblys gruntas-vanduo? Tai vartotojams aktualiausi klausimai, į kuriuos atsakyti tiksliai sudėtinga, nes Lietuvoje niekas neatlieka stebėjimų. Bet buitiniu lygiu, fiksuojant elektros energijos sąnaudas - atsakymą galima gauti.

Šilumos siurbliai ir A klasė Šilumos siurbliai ir A klasė – dvi vienos monetos pusės

Nežinia, dėsningumas tai, ar ne, bet beveik visuose pas mus užregistruotuose A,A+ ir A++ klasės pastatuose sumontuoti šilumos siurbliai. Kodėl?

Kur montuoti konvektorių Ar konvektorius gali išspręsti šaltų langų problemą

Konvektoriai dažnai montuojami šalia didelių langų ir sukuria užtvarą pro langus besiskverbiančio šalto oro masei.

Šilumos siurblio įrengimas Šilumos siurblio įrengimas

Šildymas oras–vanduo šilumos siurbliu. Kaip nustatyti reikalingą šildymo poreikį ir sužinoti, ar pakaks šilumos siurblio generuojamos šilumos? Šilumos siurblio rodikliai ir įrengimo sąlygos.

sildymo katiko keitimas Parama šildymo katilo keitimui: kuo keisti, kokia suma kompensuojama?

Kas gali gauti paramą katilo keitimui? Trumpai ir aiškiai apie šildymo katilų keitimą į efektyvesnius katilus ir šilumos siurblius.

KNX protingo namo sistemos valdiklis Kokie sprendimai padės šildymą kontroliuoti efektyviai, o sienų neapkrauti skirtingo dizaino valdikliais?

Ekspertai dalinasi patarimais, kaip susikurti sveiką mikroklimatą, o inžinerinius elementus paversti nekrintančiais į akis interjere.

Šilumos siurbliai Šilumos siurbliai

Vietoje surinkdami šilumos siurblius, šildymo ir vėdinimo įrangos meistrai suteikia vartotojams galimybę pasirinkti reikalingas šilumos siurblio funkcijas ir komplektaciją, tuo pačiu konkuruoja rinkoje žemesne šilumos siurblio kaina.

Saulės elektrinė verslui Saulės elektrinė verslui

Techniniai saulės modulių pasirinkimo ir saulės elektrinės montavimo aspektai, saulės elektrinės įmonei projektavimas ir montavimas.

kieto kuro katilai Kieto kuro katilai

Šiemet vėl galima teikti paraiškas gauti paramą šildymo katilo keitimui. Kaip gauti kompensaciją katilui, kokį kieto kuro katilą pasirinkti, kokie katilai ekonomiškiausi?

Ištraukiamo oro siurblys Ištraukiamo oro šilumos siurbliai atlieka trigubą darbą

Vienas iš paprastai įrengiamų ir efektyvių šildymo būdų A klasių namams - ištraukiamojo oro šilumos siurbliai. Šilumos siurblys ne tik paima šilumą iš laukan išleidžiamo šilto oro, sušildo šviežią patalpų orą, bet ir vėdina, gali šildyti vandenį.

Mažoji renovacija Mažoji renovacija: proga sutaupyti už šildymą ir gauti kompensaciją už keičiamus radiatorius

Daugiabučių gyventojų bendrijos ar administratoriai iki šių metų liepos 1 d. gali teikti paraiškas vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui - mažajai renovacijai. Gyventojai turi galimybę ne tik sutaupyti šilumos energijos ir susimažinti sąskaitas už šildymą, bet ir pakeisti vamzdyną, butuose pasikeisti radiatorius, įdiegti šilumos reguliavimą bei kitas priemones ir gauti 30 proc. kompensaciją.

Patalpos šildymas židiniu

Kaip įrengti židinį kuris šildytų patalpas, šildančių židinių konstrukcijos, židinio konvekcijos ir ortakių schema

Šildymo sistemos pertvarka Šildymo kokybė butuose

Norite pamatyti žmogų, kuris atsako už jūsų šildymo kokybę? Susisiekite su jūsų daugiabutį administruojančia įmone. Išsakykite savo problemas, paprašykite pagalbos. Jei nesulauksite atsako, pasikalbėkite su kaimynais, gal verta keisti namo valdytoją (administratorių ar bendriją), o gal užtarimo ieškoti Valstybinėje energetikos inspekcijoje?

Katiliniu įrengimas Katilinių įrengimas

Pagrindiniai katilinės įrengimo principai, katilinių įranga, katilinės įrengimo schema ir šildymo sistemos įranga

Šilumos siurblys oras-vanduo: efektyvumas ir nauda Šilumos siurblys oras-vanduo: efektyvumas ir nauda

Oras vanduo šilumos siurbliai - populiarėjantys šilumos šaltiniai, nes investicija nedidelė, montavimas nesudėtingas, o dėl ištobulėjusių technologijų jų efektyvumas vis didėja.

Židinio kūrenimas Orinė šildymo sistema iš židinio

Židiniu su šildymo ortakiais įrengimas ir montavimas

Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas

Kapiliarinių vamzdelių šildymo-vėsinimo technologijos sistemą ir patalpų apdailą gipsiniu tinku galima laikyti natūralumo viršūne, nes šildymo technologija paremta gamtos dėsniais, o gipsinis tinkas – visiškai natūrali vidaus apdailos medžiaga.

KFD zidinys Židinio kapsulė butui

Kaip išsirinkti židinio kapsulę?

saules kolektoriai Ar žalioji energija pasieks individualius namus?

Išmokos ir parama privačiuose namuose atsinaujinantiems energijos šaltiniams įsirengti bei taršiems kieto kuro katilams keisti: kaip vyksta, kaip vyks, kas ir kiek gauna išmokų, kokias klaidas daro teikiantys paraiškas.

Įrengta židinio karščio kamera Židinio įrengimas, karščio kamera ir korpusas apdailai

Kaip įrengti židinio karščio kamerą ir korpusą apdailai, židinio karščio kameros montavimo instrukcija

Tipinė kaimo viryklė Viryklės, krosnies mūrijimas

Kaimiškos viryklės ir krosnies tipai, viryklė- židinys, krosnis su šildančiąja sienele, krosnies mūrijimo darbai

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 19
Modulinių, keraminio įdėklo dūmtraukių sistemos iš Vokietijos
Liepų g. 14, Kluoniškio km., , Kauno r.
Mobilus: +370-612-45977, El. paštas: info@tonabaltija.lt
Šilumos siurbliai oras-vanduo, geoterminis šildymas, grindinio ir kapiliarinio šildymo bei vėsinimo sistemos , aukšto efektyvumo rekuperatoriai ir vėdinimo sistemos.
Žirmūnų g. 139A, Vilnius
Telefonas: +370-5-2643582, Mobilus: +370-656-26012, El. paštas: info@tenko.lt
Geoterminio šildymo sistemos, šilumos siurbliai, NIBE atstovas Lietuvoje.
Zarasų g. 5-101, Vilnius
Telefonas: +370-699-54983, +370-698-10817, Mobilus: +370-615-46248, +370-675-96111, El. paštas: ekoklima@ekoklima.lt
OVENTROP armatūra ir vožtuvai šildymui, šildomoms grindims, santechnikai, vėsinimui ir saulės energijai.
P. D. 15 , Rokiškis
Mobilus: +370-687-27817, El. paštas: vygantas@milaknis.ot.lt
Šildymo sistemų įrengimas, vėdinimo sistemų įrengimas, santechnikos darbai, nuotekų sistemų montavimas. Šildymo, vėdinimo, santechnikos sistemų montavimas, remontas, keitimas. Šildomų grindų įrengimas.
Vasaros g. 48A, 15 korpusas, Marijampolė
Telefonas: +370-699-65355, Mobilus: +370-699-65355, El. paštas: rokmonas@gmail.com
1 2 3 4 5 ... 19
Olegas Demčenko Ar galima įrengti šildomas grindis ant plytelėmis išklotų grindų?

Atsako Olegas Demčenko, UAB „Šilputa" pardavimų vadovas

daugiau
Putų polistirolas grindų šildymui

Klausimas: Ar pakanka EPS 80 markės polistirolo šildomoms gyvenamosios paskirties grindims?

daugiau
silumos punkltas Kaip įvertinti daugiabučio šilumos punkto būklę?

Atsako Egidijus Kukta, UAB „Artakija" komercijos direktorius

daugiau
1 2 3 4
Kompanijų produktai
Įvairiapusis šilumos siurblys oras-vanduo, šildymas, vėsinimas ir karšto vandens ruošimas
Dviejų dalių šilumos siurblys oras-vanduo, lengvai montuojamas ir ekonomiškas

Įvairiapusis šilumos siurblys oras-vanduo, šildymas, vėsinimas ir karšto vandens ruošimas

Elektriniai šildytuvai-naujienos 2022 metams SABO internetinėje parduotuvėje

Elektriniai šildytuvai-naujienos 2022 metams SABO interne...

Moderni šilumos sistema - su valstybės parama kone per pus pigiau

Nepraleiskite progos modernią šilumos sistemą įsirengti k...

Namas su geoterminiu šildymu
Modernūs šilumos siurbliai

Didelio efektyvumo, tyliai veikiantys, kintamos galios ši...

kieto kuro katilai Kaune
Kieto kuro katilai Kaune

Kieto kuro katilas

Šilumos siurbliai Vilniuje
Šilumos siurbliai Vilniuje

UAB „Terra Energy“ – šilumos siurbliai Vilniuje, šildymo ...

Parama keičiantiems senas iškastinio kuro šildymo sistemas, gyventojams

Parama šildymo katilų keitimui gyventojams 2020, parama i...

keramikiniai ideklai vilniuje
Keramikiniai kaminai Vilniuje

Kaminai su keramikiniu įdėklu Vilniuje, prekyba kaminais ...

RAYCHEM XL-Trace savireguliuojantys šildymo kabeliai su LSZH izoliacija

RAYCHEM XL-Trace savireguliuojantys šildymo kabeliai su L...

Šildymo įranga

Šildymo įranga - šildymo katilai, šilumos reguliatoriai, ...

Šolumos siurbliai oras -vanduo
Šilumos siurbliai oras - vanduo renovacijai

Nibe šilumos siurbliai oras-vanduo, šilumos siurblio ener...

Parama šildymo katilų keitimui gyventojams

Senų šilumos katilų renovacija – noriu gauti paramą. Ką t...

Skaitmeninis termostatas
Termostatai šildomoms grindims

Šildomų grindų termostatas, skaitmeninis termostatas, kam...

Šildymo sistemos plovimas

Mokėk už šilumą mažiau - gyvenk šilčiau

HWAT
Temperatūros palaikymas karšto vandens vamzdynuose HWAT šildymo kabeliais

HWAT - temperatūros palaikymas karšto vandens vamzdynuose...

Infraraudonuju spinduliu sildytuvai su piesiniu 65.0 EUR 130.0 EUR
Infraraudonųjų spindulių šildytuvas

Didžiulė akcija, maža didelių infraraudonųju spindulių ši...

Šilumos siurblys Oras - Vanduo

Grindinė šildymo sistema, karšto vandens šildymas, šilumo...

RAYCHEM SENZ termostatai kilsteli grindinio šildymo komfortą į naują lygį

Naujos kartos grindų šildymo termostatai - SENZ ir SENZ WIFI

Elektroninio vandens apdorojimo įrenginys AntiCa

Vandens minkštinimas, vandens minkštinimo įranga, apsaug...

1 2 3 4