Šildymo sistemos renovavimas daugiabutyje

2023-07-05 12:51   Peržiūros : 2264   Spausdinti


Daugiabučių gyventojų bendrijos ar administratoriai  gali teikti paraiškas vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui - mažajai renovacijai. Gyventojai turi galimybę ne tik sutaupyti šilumos energijos ir susimažinti sąskaitas už šildymą, bet ir pakeisti vamzdyną, butuose pasikeisti radiatorius, įdiegti šilumos reguliavimą bei kitas priemones.

Šildymo sistemos renovavimas daugiabutyje

Kas yra mažoji renovacija

2019 metų kovo 14 d. Seimas priėmė Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymą, kuriuo sudaromos sąlygos modernizuoti gyvenamojo pastato šilumos punktą ir (ar) pertvarkyti ar modernizuoti šildymo ir (ar) karšto vandens sistemą, nepriklausomai nuo viso namo renovacijos, taip užsitikrinant valstybės paramą, kompensuojant 30 procentų šių priemonių įgyvendinimo kainos.

Gyventojai turi galimybę susitvarkyti savo daugiabučių namų išderintas šildymo sistemas jas subalansuojant, įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir termostatinius ventilius. Patvirtintos įstatymo pataisos uždegė žalią šviesą inžinerinei arba mažajai daugiabučių namų renovacijai.

Iki šiol įstatyme buvo leidžiama skirti paramą minėtoms priemonėms, jei būtų pasiekta ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė bei skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos įgyvendinus atnaujinimo projektą sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo projekto įgyvendinimo. Tuo tarpu praktika rodo, kad įgyvendinus „mažąją renovaciją" vidutiniškai sutaupoma apie 25 proc. šilumos energijos, todėl paramą gaudavo tik daugiabučiai, kurie papildomai įgyvendindavo ir kitus projektus: apšiltindavo sienas, stogą, pasikeisdavo langus, duris ir pan. Ši išimtis įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1 d.

Skaičiuojama, kad sutvarkius inžinerines sistemas vidutiniškai mokėjimai už šildymą vienam butui sumažėtų apie 15 Eur/mėn., o per šildymo sezoną - apie 90 Eur. Gyventojų investuotos lėšos, pasinaudojus parama, atsipirktų per 3-5 metus.

Kadangi reikia laiko paraiškos pateikimo procedūroms, nes jos visos tokios pat kaip ir kompleksinio namo modernizavimo - t.y., būtina gauti 50 proc.+ 1 gyventojų pritarimą, paraiškų priėmimo terminas pratęstas iki 2020 m. liepos 1 d. Šis terminas gali būti paankstintas tuo atveju, kai prašymų bus pateikta visai šiam tikslui iš Klimato kaitos programos lėšų skirtai sumai (5 mln. eurų).

Paraiškos teikiamos Būsto energijos taupymo agentūrai (paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose) iki 2020 m.  liepos 1 dienos arba iki tol, kol nebus viršyta šiai priemonei numatyta lėšų suma.

Kaip nurodyta šios agentūros paskelbtame kvietime teikti paraiškas, jas gali teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai, šilumą tiekiančios įmonės, taip pat kiti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų įgalioti asmenys. Teikiant paraišką būtina nurodyti finansinių lėšų šaltinį.

Sąlygos kompensacinėms išmokoms gauti yra nustatytos Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašu.

Šiame apraše nurodyta, jog gyventojai, siekiantys gauti valstybės paramą, gali keisti elevatorinius šilumos punktus į naujus automatizuotus šilumos punktus ar atnaujinti senus susidėvėjusius automatinius šilumos punktus, kurie automatiškai nepalaiko užduotos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje.

Taip pat valstybės parama bus skiriama ir tokioms priemonėms kaip radiatorių keitimas, termostatinių ventilių įrengimas, vamzdynų keitimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimas, išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį rodmenų nuskaitymą iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimas ir kt

ASA.LT pasiekė klausimai, liečiantys  radiatorių keitimą: „Jeigu namo bendrija pritarė šilumos punkto modernizavimui, bet radiatorius keisti nori ne visi, tik dalis gyventojų. Ar gaus kompensacijas už radiatorius tie, kurie juos keis?", - klausia skaitytojas.

Gintarė Burbienė, VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra" specialistė atsakė, jog „už radiatorių keitimą kompensacija galima tiems savininkams, kurie juos planuoja keisti. Svarbu, kad yra įgyvendinama privaloma priemonė - šilumos punkto modernizavimas".

Daugiabučių renovacija ir šilumos punktų būklė

Suprantama, geriausi rezultatai tiek šilumos taupymo, tiek komforto požiūriu pasiekiami atlikus kompleksinę daugiabučio renovaciją. Deja, iki 2020 metų pradžios buvo modernizuoti 2409 daugiabučiai, kai jų Lietuvoje yra apie 30 000. Matyt, todėl pradėtas skatinti bent šilumos punktų modernizavimas arba šildymo sistemų atnaujinimas.

Pagal Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos pateiktą statistiką, Lietuvoje yra beveik 28 tūkst. šilumos punktų, iš jų gyvenamuosiuose namuose - 19 775. Dalis jų automatizuoti, daugiausia didžiuosiuose miestuose, bet regionuose vyrauja neautomatizuoti ir nemodernizuoti šilumos punktai.

Šilumos punktų techninė būklė
Šilumos punktų techninė būklė 2019 metų pabaigoje.

Šildymo sistemos daugiabučiuose daugiausia yra vienvamzdės, kuriose pašildytas vanduo siurbliu užkeliamas į viršutinį namo aukštą ir teka tolyn, kol pasiekia tolimiausiame viršutiniame namo kampe esančius radiatorius. Paskui vanduo natūraliai leisdžiasi žemyn ir, suprantama, vėsta. Į pirmus šildymo prietaisus atiteka karščiausias šilumnešis, žemutinius radiatorius vanduo pasiekia atvėsęs. Todėl vienuose butuose yra per karšta, kituose - per šalta.

Termograma

Termograma rodo, kad šilumos pasiskirstumas labai netolygus. Tokia padėtis fiksuojama didelėje dalyje senų daugiabučių.

Modernizuojant šilumos punktą, galima keisti vienvamzdę šildymo sistemą į dvivamzdę, kolektorinę, galima rinktis taupesnę karšto vandens ruošimo sistemą.  Galimus vienvamzdės šildymo sistemos rekonstrukcijos būdus rasite anksčiau publikuotame ASA straipsnyje „Šildymo sistemos rekonstrukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje"

https://lt.lt.allconstructions.com/portal/categories/173/1/0/1/article/17085/sildymo-sistemos-rekonstrukcija-ir-radiatoriu-keitimas-daugiabutyje

Tačiau šildymo sistemos tipo keitimas yra brangus, būtina keisti vamzdyną ir butuose, todėl ne visi gyventojai ryžtasi tokiai modernizacijai. Paprasčiau ir pigiau yra atnaujinti šilumos punktą, šie darbai nereikalauja didelių investicijų, o šilumos sutaupymas gali siekti 20-25 proc. Pasak Lietuvos Šilumos tiekėjų asociacijos prezidento Valdo Lukoševičiaus, skaičiuojama, kad šilumos punkto modernizavimas subalansuojant ir įrengiant reguliavimą kiekviename bute vidutiniškai gali kainuoti apie 15 Eur/kv.m, o šilumos sutaupymas gali siekti iki 30 proc. Ir tai yra maždaug tik 1/10  kompleksinės renovacijos investicijų dalis.

Jei butuose keičiami radiatoriai, įrengiamas temperatūros reguliavimas, savaime suprantama, kad minimali invazija į butus reikalinga. Jei modernizuojamas tik šilumos punktas, kuris yra pastato rūsyje, tuomet jokie darbai butuose neatliekami.

Šilumos punkto renovacijos poreikį apsprendžia keletas veiksnių:

  • Renovacija būtina elevatoriniams šilumos punktams, kuriuose nėra šilumos kiekio, patiekiamo į pastatą, reguliavimo galimybės priklausomai nuo lauko oro temperatūros, todėl tokių pastatų butuose per šalta arba per karšta.
  • Kai šilumos punkte nėra automatikos, reguliuojančios ir palaikančios karšto vandens tiekimo temperatūrą;
  • Kai šilumos punkte nėra įrengto automatinio stovų balansavimo;
  • Kai nusidėvėjusi techninė šilumos punkto įranga, kuriai įtakos turi priežiūra, įrangos amžius ir pan.;
  • Kai dažni gedimai ir avarijos;
  • Kitos individualios priežastys;

Specialistas sako, kad esant šioms aplinkybėms, verta suburti gyventojus šilumos punkto renovacijai, nes gyventojai tokiu atveju permoka už šildymą. Be to, papildomai butuose galima keisti radiatorius, vamzdynus, įrengti termostatinius ventilius, individualius šilumos apskaitos prietaisus, šilumos daliklius, išmaniąją apskaitą, karšto vandens skaitiklius ir kitas priemones. Visos jos įskaičiuojamos į šilumos punkto modernizavimo priemones ir patvirtinus projektą kompensuojama 30 proc. jų kainos.

Dažnai atnaujinus name šilumos punktą, atlikus šildymo sistemos balansavimą, izoliavus vamzdynus, kuomet butuose ir laiptinėse pakeisti langai, name šilumos sąnaudos buvo tokios pat, kaip ir tokio pat ploto apšiltinto namo.

Pagrindiniai mažosios renovacijos darbai

Specialistų nuomone, vienas iš pagrindinių darbų turėtų būti šildymo sistemos balansavimas įrengiant automatinius balansavimo ventilius. Kai sistema subalansuota, šilumnešio srautas visuose stovuose tolygus, o tai reiškia, jog radiatoriai šyla tolygiai, šiluma pasiskirto vienodai.  Vien tik ši priemonė gali sutaupyti apie 10 proc. šilumos energijos, kainuoja palyginti nedaug - 1-5 Eur/kv.m.

Kita efektyvi šilumos taupymo priemonė - automatinis karšto vandens temperatūros reguliavimas ir palaikymas stovuose.  Tai reiškia, jog į visus butus tiekiamas vienodos temperatūros vanduo. Tai gali taupyti iki 30 proc. šilumos energijos karštam vandeniui šildyti, o kainuoja iki 2 Eur/kv.m. Vadinasi, standartiniam 60 kv.m butui ši priemonė su kompensacija kainuotų iki 84 Eur.

Gyventojams itin patraukli yra patalpų temperatūros reguliavimo galimybė. Ji galima sumontavus termostatus ant radiatorių - temperatūrą galima reguliuoti 16-23 laipsnių ribose. Termostatai itin patogūs, kad galima nustatyti skirtingą temperatūrą atskiruose kambariuose. Daugelis žmonių nemėgsta miegoti šiltai ir mielai palaiko miegamajame žemesnę temperatūrą. Termostatai gali sutaupyti iki 20 proc. šilumos energijos, o kainuoja 7-9 Eur/kv. buto metrui.

Radiatorių keitimas daugiabutyje
Radiatorius be termostato ir su termostatu. Įrengiant termostatus pašalinamas senas trieigis vožtuvas ir sumontuojamas naujas vandens tekėjimas į radiatorius, tai leidžia efektyviai reguliuoti šildymą.

Specialistų skaičiavimu, aukščiau minėtų investicijų atsiperkamumas - iki 3 metų. Skaičiavimai pagrįsti įvykdytų projektų pasiektais rezultatais.

Šilumos dalikliai

Butų šilumos energijos, karšto vandens skaitiklius, termoreguliatorius ir šilumos daliklius galima prijungti prie duomenų surinkimo sistemos bei kaupti jų archyvą. Skaitiklių rodmenys surenkami nuotoliniu būdu, juos perduodant radijo bangomis arba internetu, todėl nereikia užsukti į gyventojų butus. Šiuo atveju itin sunku ar net neįmanoma klastoti skaitiklių rodmenų.

Įdiegta duomenų surinkimo ir apskaitos sistema turi šiuos privalumus: sąskaitas galima gauti ir apmokėti internetu, neišeinant iš namų; kiekviename bute įrengtoje elektroninėje atsiskaitymų knygelėje nurodomos tikslios mokesčių už suvartotą energiją sumos; gyventojai kiekvieną dieną gali sekti sąskaitos pokyčius ir viršijus savo finansines galimybes apriboti poreikius; butui tiekiamos šilumos poreikį galima reguliuoti nuotoliniu būdu. Moderni duomenų surinkimo ir apskaitos sistema  diegiama visame gyvenamajame name.

Prie kiekvieno šilumos prietaiso sumontuojamas šilumos daliklis – ant šildymo prietaiso paviršiaus sumontuotas prietaisas, netiesiogiai matuojantis šildymo prietaiso atiduodamos aplinkai šilumos kiekį, kuris yra proporcingas temperatūrų skirtumui tarp šildymo prietaiso paviršiaus ir aplinkos. Šilumos daliklio rodmenys yra proporcingi integruotai per matavimo laikotarpį šildymo prietaiso paviršiaus temperatūrai arba integruotam temperatūrų skirtumui tarp šildymo prietaiso paviršiaus ir aplinkos.

Energijos taupymo sprendimai šildymo sistemų renovacijai

Specialistai siūlo paprastą ir nebrangią sistemą daugiabučių renovacijai,  kurią pritaikius galėsite:

• kiekviename kambaryje patys nusistatyti temperatūrą;

• išvykus keletai dienų sumažinti šildymą visame bute;

•  mokėti už šildymą tik tiek, kiek suvartosite.

Sistemą paprasta sumontuoti, nebūtina keisti radiatorių ir vamzdžių.

Ją įdiegus turėsite galimybę sutaupyti apie 30 proc. išlaidų už šildymą, o investicijos sudarys tiktai 10 proc. bendrų renovacijos kaštų, t.y. iki 8,70 Eur/kv.m.

Tokį efektą galima pasiekti:

• subalansavus šildymo stovus;

• pertvarkius vienvamzdę šildymo sistemą;

• įvedus individualią šilumos apskaitą butuose.

Rezultatas: Trijų kambarių 63 kv. m butas per šildymo sezoną sutaupytų apie 145 Eur, priklausomai nuo temperatūros nustatymo kambariuose.

Šilumos punkto renovacija

Galimi energijos taupymo sprendimai

Pirmas žingsnis: Vienvamzdės sistemos balansavimas naudojant automatinius balansavimo ventilius. Visame pastate tiksliai sureguliuoti šildymo sistemos srautus stovuose. Rezultatas – visi stovai šyla tolygiai, todėl ir šiluma pasiskirsto tolygiau.

Efektyvumas – iki 10 proc.;

Investicijos kaina – 1 – 5 Eur/kv.m;

Investicijos grąža – iki 1,5 metų.

Antras žingsnis: Individualus patalpų temperatūros reguliavimas, sumontavus radiatorių termostatus. Patalpos šildomos pagal poreikį, t.y. tiek, kiek nustato vartotojas. Pagal pageidavimą yra galimybė maksimaliai (21/22/23°C) ir minimaliai (16°C) apriboti temperatūrą – tai leidžia papildomai sutaupyti energijos.

Efektyvumas – iki 20 proc.;

Investicijos kaina – 7 – 9 Eur/kv.m;

Investicijos grąža – iki 1,5 metų.

Trečias žingsnis: Karšto vandens sistemos balansavimas – sumontavus karšto vandens termoreguliatorius karšto vandens sistemos stovuose. Rezultatas: visuose butuose iš čiaupų teka vienodos temperatūros karštas vanduo. Taip pat apsaugo nuo  legioneliozės bakterijų atsiradimo.

Efektyvumas – iki 30 proc.;

Investicijos kaina – iki 2 Eur/kv.m;

Investicijos grąža – 0,5 metų.

Rekomenduojama pilna vienvamzdės sistemos renovacija.

Pilnas vienvamzdės sistemos valdymas – automatinis šildymo stovų balansavimas, grįžtamos temperatūros reguliavimas stovuose, individualus temperatūros reguliavimas kiekvienoje patalpoje su radiatorių termostatais.

Efektyvumas – iki 30 proc.;

Investicijos kaina – 5-9 Eur/kv.m;

Vienvamzdės šildymo sistemos renovacija

Pagal mažosios renovacijos arba šilumos punktų atnaujinimo programą daugiabučių bendrijoms ir gyventojams, planuojantiems diegti šildymo sistemos efektyvumo didinimo priemones, numatyta iki 80 proc. valstybės parama. Paraiškas galima teikti iki 2023 m. liepos 27 d. per APVA informacinę sistemą APVIS. Pasinaudojus parama mažajai renovacijai, galima atnaujinti daugiabučio šilumos punktą ir pakeisti ar bent patobulinti vienvamzdę šildymo sistemą.

Daugelyje daugiabučių yra vienvamzdė šildymo sistema. Tai reiškia, kad karštas vanduo - šilumnešis siurbliu keliamas aukštyn iki tolimiausio radiatoriaus viršutiniame aukšte. Iš ten vanduo teka žemyn į kitus radiatorius ir, kol pasiekia žemutinių aukštų šildymo prietaisus, gerokai atvėsta.

Vienvamzdės šildymo sistemos renovacija
Vienvamzdės šildymo sistemos principas.

Vienvamzdėse sistemose šiluma pasiskirsto netolygiai, o jei kai kuriuose butuose yra įrengti papildomi radiatoriai ar jų sekcijos, tai sistemą visiškai išbalansuoja ir pirmųjų aukštų gyventojų butus pasiekia jau visiškai atvėsęs šilumnešis. Dėl to viršutinių aukštų gyventojams per karšta, apatiniams - per šalta.

Geriausia būtų vienvamzdę sistemą pakeisti į dvivamzdę, joje tolygiai paskirstomas šilumos kiekis stovuose ir butuose, kiekvieną radiatorių galima reguliuoti pagal poreikius, pakeitus viename bute radiatorių neišsibalansuoja visa sistema, kadangi dvivamzdėje sistemoje balansavimo metu nustatomas tik tam tikras kiekvienam butui reikalingas šilumos kiekis. Tokiu atveju taupoma viso namo šiluma. Tačiau vienvamzdės šildymo sistemos pertvarkymas į dvivamzdę gana brangus, vamzdynui pravesti reikalinga intervencija į visus butus, po to juose reikia remonto, ne visi gyventojai su tuo sutinka.

Vienvamzdę sistemą galima patobulinti, tokiu atveju irgi nemažai sutaupoma šilumos energijos, o intervencija į butus - minimali.

UAB „IMI Hydronic Engineering" specialistai vienvamzdės šildymo sistemos efektyvumui pagerinti siūlo eilę gaminių - automatinius balansinius vožtuvus, mažo pasipriešinimo termostatinius radiatorių vožtuvus ir kitus komponentus, kurie visi kartu  vienvamzdę sistemą daro beveik tokia pat efektyvia kaip ir dvivamzdė šildymo sistema. Be to, vienvamzdės šildymo sistemos modernizavimo išlaidos yra mažesnės nei dvivamzdės, todėl šilumos punkto modernizavimas yra labai patrauklus butų savininkams.

Nemenkas šilumos sutaupymas gaunamas ant šildymo ir karšto vandens stovų sumontavus rankinius arba automatinius balansinius vožtuvus. Balansiniai vožtuvai turi matavimo antgalius, prie kurių prijungus matavimo prietaisą matyti, koks vandens  srautas prateka, ar jis atitinka projektinį srautą.

Tikslesni ir lengviau reguliuojami yra automatiniai balansiniai vožtuvai, tikslus nustatymas garantuoja projektinį srautą, bet jį retsykiais reikia pamatuoti.

Ne visada reikia arba ne visada tinka naudoti automatinius balansinius vožtuvus, todėl galima rinktis rankinius balansinius vožtuvus - pilno uždarymo, su išankstinio nustatymo ir fiksavimo funkcija, su galimybe matuoti  slėgio nuostolius, srautą ir šilumnešio temperatūrą.

Šildymo sistemos balansiniai vožtuvai

STAD ir TBV balansiniai vožtuvai išlygina šilumnešio srautą visuose stovuose, šiluma pasiskirsto tolygiai ir radiatoriai visuose butuose šyla vienodai.

Balansinių ventilių įrengimas gali sutaupyti iki 10 proc. šilumos energijos.

Termostatiniai ventiliai prie radiatorių naudojami kartu su termostatinėmis galvutėmis valdo patalpų temperatūrą. Jie gali būti su išankstiniu nustatymu (dažniau naudojami dvivamzdėse sistemose) arba be jo. Vienvamzdėse sistemose naudojami didelio pralaidumo termostatiniai ventiliai su termostatinėmis galvutėmis temperatūrai nustatyti. Galvutėse esantis elementas reaguoja į aplinkos temperatūrą ir valdo šilumnešio srautą patenkantį į radiatorių.  Itin patogu nustatyti žemesnę temperatūrą miegamajame kambaryje, kas savaime reiškia šilumos taupymą ir sveikesnį miegą.

Šildymo sistemos termostatiniai vožtuvai

Didelio pralaidumo termostatiniai vožtuvai ir K termostatinė galvutė su nuotoliniu jutikliu ir be jo. Nuotolinis jutiklis reikalingas, kuomet sudėtinga pasiekti termostatinę galvutę.

Renovuojant seną vienvamzdę sistemą ir montuojant termostatinius ventilius pašalinamas senas trieigis vožtuvas ir perdaromas radiatoriaus pajungimas - tai leidžia efektyviai reguliuoti šildymą.

Radiatorių ir gyvatukų keitimas

Kaip nurodoma Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo tvarkos apraše, finansuojama ne tik elevatorinių šilumos punktų pertvarka, bet ir senų susidėvėjusių automatinių šilumos punktų, kurie automatiškai nepalaiko užduotos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje, atnaujinimas arba atskiro šilumos punkto daugiabučiame name įrengimas, įskaitant balansinių ventilių ant šildymo ir karšto vandens stovų įrengimą.

Taip pat prie finansuojamų priemonių priskiriama ir karšto vandens tiekimo sistemos pertvarka, įskaitant susijusių elementų keitimą - vamzdžių izoliavimą, keitimą, rankšluosčių džiovintuvų keitimą.

Klaipėdos Laukininkų g. 44 namo revovaciją gyventojai pradėjo nuo šildymo sistemos atnaujinimo.
Atnaujinta vienvamzdė sistema, įrengti termostatai leidžia individualiai reguliuoti temperatūrą kiekviename kambaryje. Šildymo sistema subalansuota, sumontavus automatinius balansiniaus ventilius - srauto ribotuvus. Ant radiatorių sumontuoti davikliai rodo, kiek šilumos buvo faktiškai suvartota. Suskaičiuota, jog  5027 kv. metrų šildomo ploto name vidutiniškai per metus sutaupyta apie 30 proc. šilumos energijos.

Daugiabutis, kuriame atlikta mažoji renovacija
Klaipėdos Laukininkų g. 44 daugiabutyje šildymo sistemos atnaujinimas gyventojams kainavo 7,5 Eur/kv.m.

Automatizuotame šilumos punkte, jei gyventojai pageidauja, yra galimybė nustatyti įvairius šildymo sistemos temperatūrinio režimo grafikus: nakties metu palaikyti žemesnę šildymo sistemos temperatūrą, sumažinti karšto vandens temperatūrą bei išjungti karšto vandens cirkuliaciją, nustatyti šildymo sistemos paros bei savaitės šildymo grafiką. Automatizuoti šilumos punktai daug efektyvesni, daugelis daugiabučių bendrijų jas yra įsirengę savo lėšomis.

Šiuo metu yra galimybė gauti paramą automatizuotų šilumos punktų dar neturinčioms daugiabučių bendrijoms, o turintiems jau pasenusius automatizuotus punktus - juos atnaujinti, modernizuoti ir sutaupyti dar daugiau šilumos energijos.

ASA.LT ir  "IMI Hydronic Engineering" informacija


Kategorijos: Renovacija, Šildymas (tema), Šildymo sistemų įrengimas, montavimas, priežiūra
Komentarai
Unknown_user_thumb
ARAS3542
Straipsnio vertinimas: 7

laba diena Joks temperatūros reguliavimas bute nėra galimas nereikia kalti žmonėms į galvas. 1. Vidiniu pertvaru varža labai maža todėl šiluma keliauja kur tik nori kol visame name susibalansuoja 2. termostatai palaiko tik balansą. 3.Jei kompiuteris nustatytas 20 laipsniu tai jis ir stengsis išlaikyti šią temperatūrą, jei norėsi nusistatyti 18 laipsnių niekaip to padaryti negalėsi. Bandau tai padaryti visais įmanomais būdais vistiek 23 laipsniai.nesišildau jau  3 mėn vistiek 23 laipsniai termostatas stovi ties 18 laipsnių. Sistema turi gryštama ryšį . Kitose patalpose padidėja šildymas kad išlaikyti balansą. Mitas, kad gali reguluoti šildymą sugriuvo. Termostatai tai disbalanso ir balabso priemonė kuri leidžia vogti šilumą nes 6 padalinimo metodas tai įpareigoja ir kurį sugalvojo kainu komisija. Įveda kažkokias korekcijas nes jau nieko nesupranta kaip čia reikia išsisukti iš neteisingos metodikos............. Arūnas  

2020-01-30 13:02
Unknown_user_thumb
Anonimas

Laba diena, Jūs iš dalies esate teisus, per vidines pertavaras beabejo šiluma kažkiek "keliauja", bet ne tiek kad nuo 23 laipsnių negalėtumėte sumažinti iki 18. Jūs negalite reguliuoti temperatūros su savo termostatu, greičiausiai dėl blogai subalansuotos šildymo sisitemos. Subalansuoti turėjo rangovas kuris statė termostatinius ventilius. Jei pageidaujate išsamesnės konsultacijos,

2020-02-10 10:40
Visi kategorijos straipsniai
Parama šildymo katilo keitimui

Parama šildymo katilo keitimui

Kas gali gauti paramą katilo keitimui? Trumpai ir aiškiai apie šildymo katilų keitimą į efektyvesnius katilus ir šilumos siurblius.  

Šildymo sistemos įrengimas

Šildymo sistemos įrengimas

Šilumos šaltinio ir šildymo įrangos pasirinkimas. Kieto kuro katilai, kombinuotas šildymas, šilumos siurblių parametrai, patalpų temperatūros valdymas. 

Geoterminio šildymo įrengimas

Geoterminio šildymo įrengimas

Geoterminiai šilumos siurbliai, geoterminio šildymo kaina, įranga, šildymas ir vėsinimas geoterminiais šilumos siurbliais 

Mažoji renovacija

Šildymo sistemos renovavimas daugiabutyje

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens renovavimas, atnaujinimas, radiatorių keitimas ir šilumos reguliavimo įdiegimas. Pagal mažosios renovacijos arba šilumos punktų atnaujinimo programą daugiabučių bendrijoms ir gyventojams, planuojantiems diegti šildymo sistemos efektyvumo didinimo priemones, numatyta iki 80 proc. valstybės parama. Paraiškas galima teikti iki 2023 m. liepos 27 d. 

Energijos taupymo sprendimai

Energijos taupymo sprendimai

Energijos taupymas, kaip sutaupyti energiją privačiame name, daugiabutyje, energijos taupymo priemonės 

Cirkuliaciniai siurbliai

Geriausi cirkuliaciniai siurbliai

Cirkuliacinis siurblys, kaip išsirinkti kokybišką cirkuliacinį siurblį, svarbūs cirkuliacinio siurblio parametrai  

Šilumos siurbliai

Šilumos siurbliai

Vietoje surinkdami šilumos siurblius, šildymo ir vėdinimo įrangos meistrai suteikia vartotojams galimybę pasirinkti reikalingas šilumos siurblio funkcijas ir komplektaciją, tuo pačiu konkuruoja rinkoje žemesne šilumos siurblio kaina.  

Šildymo valdymas termostatais

Šildymo valdymas termostatais

Raktas į šilumos energijos taupymą ir komfortą yra poreikiais grįstas tikslus šildymo sistemos valdymas. Naujos kartos termostatai turi daugiau reguliavimo funkcijų, o jų pačių valdymas labai paprastas. 

Geriausi šilumos siurbliai

Geriausi šilumos siurbliai

Kokį šilumos siurblį rinktis, šilumos siurblių svarbiausios charakteristikos 

Grindų danga šildomoms grindims

Grindų danga šildomoms grindims

Geriausios grindinės dangos šildomoms grindims, kokios grindų dangos tinka šildomoms grindims 

Židinio įrengimas

Židinio įrengimas

Kaip įrengti židinį, židinio karščio kameros montavimas, židinio korpuso apdaila, židinio karščio kameros montavimo instrukcija 

Grindjuostinis šildymas

Grindjuostinis šildymas – ekonomiškiausias dėl tolygaus šilumos pasiskirstymo

Šildančios grindjuostės sukuria šilumos užsklandą palei sienas ir langus, neleidžia į vidų skverbtis šalčiui. Taupoma šilumos energija, interjero erdvės neapkrauna radiatoriai. 

Katiliniu įrengimas

Katilinių įrengimas

Pagrindiniai katilinės įrengimo principai, katilinių įranga, katilinės įrengimo schema ir šildymo sistemos įranga 

Šilumos siurbliai oras-vanduo

Šilumos siurbliai oras - vanduo

Kaip veikia šilumos siurbliai oras vanduo, šilumos siurblio atsiperkamumas, efektyvumas, šilumos siurblio sukuriamos energijos kaina 

Geoterminio šildymo kaina

Geoterminio šildymo kaina

Kiek kainuoja geoterminis šildymas, kiek elektros naudoja šilumos siurblys gruntas-vanduo? Tai vartotojams aktualiausi klausimai, į kuriuos atsakyti tiksliai sudėtinga, nes Lietuvoje niekas neatlieka stebėjimų. Bet buitiniu lygiu, fiksuojant elektros energijos sąnaudas - atsakymą galima gauti.  

Koklių mūrijimas

Koklių mūrijimas

Kaip mūryti koklius, koklių savybės, rūšys, šildomos koklinės sienelės konstrukcija ir koklių dėjimo technologija. 

Šildymo sistemos balansavimas

Šildymo sistemos balansavimas

Kaip nešiltinant sienų sumažinti sąskaitas už šildymą? Sutvarkius ir patobulinus daugiabučio šildymo sistemą, į kurią investicija nėra didelė, galimi iki 30 proc. sutaupymai.  

Kieto kuro katilai

Kieto kuro katilai

Geriausi kieto kuro katilai, kaip išsirinkti kieto kuro katilą 

Kamino montavimas

Kamino montavimas

Modulinio kamino su keraminiu įdėklu montavimas  

Vandens šildytuvai

Vandens šildytuvai

Geriausi vandens šildytuvai, turiniai ir momentiniai vandens šildytuvai, boileriai,  

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 18
Geoterminio šildymo sistemos, šilumos siurbliai, NIBE atstovas Lietuvoje. Šilumos siurbliai oras - vanduo, išmetamo oro šilumos siurbliai, geoterminiai šilumos siurbliai. Išmanūs šilumos siurbliai
Zarasų g. 5, Vilnius
Telefonas: +370-675-96111, +370-698-10817, Mobilus: +370-615-46248, El. paštas: ekoklima@ekoklima.lt
ŠVOK sistemų valdymo ir automatizavimo sprendimai ir įranga. Išmanus ŠVOK sistemų valdymas. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų automatizavimas.
A.Juozapavičiaus pr. 27-5, Kaunas
Telefonas: +370-37-392248, El. paštas: info.lt@imi-hydronic.com
Modulinių, keraminio įdėklo dūmtraukių sistemos iš Vokietijos
Liepų g. 14, Kluoniškio km., , Kauno r.
Mobilus: +370-612-45977, El. paštas: info@tonabaltija.lt
Šilumos siurbliai oras-vanduo, geoterminis šildymas, grindinio ir kapiliarinio šildymo bei vėsinimo sistemos , aukšto efektyvumo rekuperatoriai ir vėdinimo sistemos.
Žirmūnų g. 139A, Vilnius
Telefonas: +370-5-2643582, Mobilus: +370-656-26012, El. paštas: info@tenko.lt
Grindinio šildymo įrengimai.Vandentiekio, nuotekų sistemos įrengimai ir prekės.Santechnika. Santechnikos prekės.katilai.Ventiliacija
Kalvarijos g. 7, Kaunas
Telefonas: +370-37-391555, +370-37-313539, Mobilus: +370-687-35166, El. paštas: gerunda@gerunda.lt
Kieto kuro katilai
Draugystės g. 19, Kaunas
Telefonas: +370-37-451668, +370-687-83178, Mobilus: +370-698-80630, El. paštas: info@technikajums.lt
Šildymo sistemų įrengimas, vėdinimo sistemų įrengimas, santechnikos darbai, nuotekų sistemų montavimas. Šildymo, vėdinimo, santechnikos sistemų montavimas, remontas, keitimas. Šildomų grindų įrengimas, konsultacijos.
Vasaros g. 48A, 15 korpusas, Marijampolė
Telefonas: +370-699-65355, Mobilus: +370-699-65355, El. paštas: rokmonas@gmail.com
1 2 3 4 5 ... 18
Parama šildymo katilo keitimui Parama šildymo katilo keitimui

Kas gali gauti paramą katilo keitimui? Trumpai ir aiškiai apie šildymo katilų keitimą į efektyvesnius katilus ir šilumos siurblius.

Šildymo sistemos įrengimas Šildymo sistemos įrengimas

Šilumos šaltinio ir šildymo įrangos pasirinkimas. Kieto kuro katilai, kombinuotas šildymas, šilumos siurblių parametrai, patalpų temperatūros valdymas.

Geoterminio šildymo įrengimas Geoterminio šildymo įrengimas

Geoterminiai šilumos siurbliai, geoterminio šildymo kaina, įranga, šildymas ir vėsinimas geoterminiais šilumos siurbliais

Mažoji renovacija Šildymo sistemos renovavimas daugiabutyje

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens renovavimas, atnaujinimas, radiatorių keitimas ir šilumos reguliavimo įdiegimas. Pagal mažosios renovacijos arba šilumos punktų atnaujinimo programą daugiabučių bendrijoms ir gyventojams, planuojantiems diegti šildymo sistemos efektyvumo didinimo priemones, numatyta iki 80 proc. valstybės parama. Paraiškas galima teikti iki 2023 m. liepos 27 d.

Energijos taupymo sprendimai Energijos taupymo sprendimai

Energijos taupymas, kaip sutaupyti energiją privačiame name, daugiabutyje, energijos taupymo priemonės

Cirkuliaciniai siurbliai Geriausi cirkuliaciniai siurbliai

Cirkuliacinis siurblys, kaip išsirinkti kokybišką cirkuliacinį siurblį, svarbūs cirkuliacinio siurblio parametrai

Šilumos siurbliai Šilumos siurbliai

Vietoje surinkdami šilumos siurblius, šildymo ir vėdinimo įrangos meistrai suteikia vartotojams galimybę pasirinkti reikalingas šilumos siurblio funkcijas ir komplektaciją, tuo pačiu konkuruoja rinkoje žemesne šilumos siurblio kaina.

Šildymo valdymas termostatais Šildymo valdymas termostatais

Raktas į šilumos energijos taupymą ir komfortą yra poreikiais grįstas tikslus šildymo sistemos valdymas. Naujos kartos termostatai turi daugiau reguliavimo funkcijų, o jų pačių valdymas labai paprastas.

Geriausi šilumos siurbliai Geriausi šilumos siurbliai

Kokį šilumos siurblį rinktis, šilumos siurblių svarbiausios charakteristikos

Grindų danga šildomoms grindims Grindų danga šildomoms grindims

Geriausios grindinės dangos šildomoms grindims, kokios grindų dangos tinka šildomoms grindims

Židinio įrengimas Židinio įrengimas

Kaip įrengti židinį, židinio karščio kameros montavimas, židinio korpuso apdaila, židinio karščio kameros montavimo instrukcija

Grindjuostinis šildymas Grindjuostinis šildymas – ekonomiškiausias dėl tolygaus šilumos pasiskirstymo

Šildančios grindjuostės sukuria šilumos užsklandą palei sienas ir langus, neleidžia į vidų skverbtis šalčiui. Taupoma šilumos energija, interjero erdvės neapkrauna radiatoriai.

Kaip išsirinkti malkas Kaip išsirinkti malkas

Geriausios malkos kūrenimui, židiniui, medienos energetinės sąvybės, malkų pritaikymas, kieto kuro pasirinkimas

Katiliniu įrengimas Katilinių įrengimas

Pagrindiniai katilinės įrengimo principai, katilinių įranga, katilinės įrengimo schema ir šildymo sistemos įranga

Šilumos siurbliai oras-vanduo Šilumos siurbliai oras - vanduo

Kaip veikia šilumos siurbliai oras vanduo, šilumos siurblio atsiperkamumas, efektyvumas, šilumos siurblio sukuriamos energijos kaina

Geoterminio šildymo kaina Geoterminio šildymo kaina

Kiek kainuoja geoterminis šildymas, kiek elektros naudoja šilumos siurblys gruntas-vanduo? Tai vartotojams aktualiausi klausimai, į kuriuos atsakyti tiksliai sudėtinga, nes Lietuvoje niekas neatlieka stebėjimų. Bet buitiniu lygiu, fiksuojant elektros energijos sąnaudas - atsakymą galima gauti.

Koklių mūrijimas Koklių mūrijimas

Kaip mūryti koklius, koklių savybės, rūšys, šildomos koklinės sienelės konstrukcija ir koklių dėjimo technologija.

Šildymo sistemos balansavimas Šildymo sistemos balansavimas

Kaip nešiltinant sienų sumažinti sąskaitas už šildymą? Sutvarkius ir patobulinus daugiabučio šildymo sistemą, į kurią investicija nėra didelė, galimi iki 30 proc. sutaupymai.

Kieto kuro katilai Kieto kuro katilai

Geriausi kieto kuro katilai, kaip išsirinkti kieto kuro katilą

Kamino montavimas Kamino montavimas

Modulinio kamino su keraminiu įdėklu montavimas

Vandens šildytuvai Vandens šildytuvai

Geriausi vandens šildytuvai, turiniai ir momentiniai vandens šildytuvai, boileriai,

Grindinio šildymo sistemos automatizavimas Grindinio šildymo sistemos automatizavimas ir reguliavimo įranga

Grindinio šildymo kolektorius ir automatinis srautų valdymas, grindinio šildymo automatizavimas, oro ir purvo šalinimas iš grindinio šildymo sistemos, grindinis šildymas.

Šilumos siurblys Šilumos siurblys

Šilumos siurblys, kaip išsirinkti šilumos siurblį, kaip veikia šilumos siurbliai, ar verta įsirengti šilumos siurblį

Elektrinė pirties krosnelė Elektrinė pirties krosnelė

Kaip apskaičiuoti reikiamą pirties elektrinės krosnelės galią?

Šildymo sistemos rekonstrukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje Šildymo sistemos rekonstrukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje

Daugiabučio šildymo sistemos ir šildymo vamzdynų keitimas, rekonstrukcija, senų daugiabučio radiatorių keitimas

Židinio apdaila

Klasikinių ir modernių židinių apdaila, židinio apdaila akmeniu ir kokliais,

Radiatorių galingumo apskaičiavimas Radiatorių galingumo apskaičiavimas

Radiatorių galingumo skaičiuoklė, kaip paskaičiuoti reikiamą radiatorių galią

Kur montuoti konvektorių Ar konvektorius gali išspręsti šaltų langų problemą

Konvektoriai dažnai montuojami šalia didelių langų ir sukuria užtvarą pro langus besiskverbiančio šalto oro masei.

Šilumos siurblio įrengimas Šilumos siurblio įrengimas

Šildymas oras–vanduo šilumos siurbliu. Kaip nustatyti reikalingą šildymo poreikį ir sužinoti, ar pakaks šilumos siurblio generuojamos šilumos? Šilumos siurblio rodikliai ir įrengimo sąlygos.

Kaimiškos viryklės mūrijimas Viryklės, krosnies mūrijimas

Kaimiškos viryklės ir krosnies mūrijimas, viryklė- židinys, krosnis su šildančiąja sienele, krosnies mūrijimo darbai

KNX protingo namo sistemos valdiklis Kokie sprendimai padės šildymą kontroliuoti efektyviai, o sienų neapkrauti skirtingo dizaino valdikliais?

Ekspertai dalinasi patarimais, kaip susikurti sveiką mikroklimatą, o inžinerinius elementus paversti nekrintančiais į akis interjere.

Šildomos ir vėsinamos grindys - du zuikiai vienu šūviu Šildomos ir vėsinamos grindys

Šilumos siurblys su vėsinimo funkcija, kaip įrengti vėsinančias grindis

Saulės elektrinė verslui Saulės elektrinė verslui

Techniniai saulės modulių pasirinkimo ir saulės elektrinės montavimo aspektai, saulės elektrinės įmonei projektavimas ir montavimas.

Ištraukiamo oro siurblys Ištraukiamo oro šilumos siurbliai atlieka trigubą darbą

Vienas iš paprastai įrengiamų ir efektyvių šildymo būdų A klasių namams - ištraukiamojo oro šilumos siurbliai. Šilumos siurblys ne tik paima šilumą iš laukan išleidžiamo šilto oro, sušildo šviežią patalpų orą, bet ir vėdina, gali šildyti vandenį.

Kokį šildymo būdą rinktis Šildymo projektavimas

Kokį šildymo būdą rinktis ir kaip projektuoti kombinuotą šildymo sistemą

Patalpos šildymas židiniu

Kaip įrengti židinį kuris šildytų patalpas, šildančių židinių konstrukcijos, židinio konvekcijos ir ortakių schema

Šildymo sistemos pertvarka Šildymo kokybė butuose

Norite pamatyti žmogų, kuris atsako už jūsų šildymo kokybę? Susisiekite su jūsų daugiabutį administruojančia įmone. Išsakykite savo problemas, paprašykite pagalbos. Jei nesulauksite atsako, pasikalbėkite su kaimynais, gal verta keisti namo valdytoją (administratorių ar bendriją), o gal užtarimo ieškoti Valstybinėje energetikos inspekcijoje?

Šildymo sistemos praplovimas Šildymo sistemos praplovimas

Kaip praplauti šildymo sistemą

Orinio šildymo sistema iš šildymo Orinė šildymo sistema iš židinio

Židinio su šildymo ortakiais įrengimas ir montavimas, židinio galingumo skaičiavimas

Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas

Kapiliarinių vamzdelių šildymo-vėsinimo technologijos sistemą ir patalpų apdailą gipsiniu tinku galima laikyti natūralumo viršūne, nes šildymo technologija paremta gamtos dėsniais, o gipsinis tinkas – visiškai natūrali vidaus apdailos medžiaga.

Žemos temperatūros šildymo radiatoriai Žemos temperatūros šildymo sistemos įrengimas

Radiatorių ir grindinio šildymo derinys vienoje sistemoje, modernios šildymo sistemos projektavimas

Radiatorių galingumo apskaičiavimas Radiatorių galingumo apskaičiavimas

Radiatorių galingumo skaičiuoklė, kaip paskaičiuoti reikiamą radiatorių galią

Kur montuoti konvektorių Ar konvektorius gali išspręsti šaltų langų problemą

Konvektoriai dažnai montuojami šalia didelių langų ir sukuria užtvarą pro langus besiskverbiančio šalto oro masei.

Ištraukiamo oro siurblys Ištraukiamo oro šilumos siurbliai atlieka trigubą darbą

Vienas iš paprastai įrengiamų ir efektyvių šildymo būdų A klasių namams - ištraukiamojo oro šilumos siurbliai. Šilumos siurblys ne tik paima šilumą iš laukan išleidžiamo šilto oro, sušildo šviežią patalpų orą, bet ir vėdina, gali šildyti vandenį.

Šilumos siurbliai Oras-vanduo šilumos siurblių sprendimai renovacijai

Šilumos siurbliai, šilumos siurbliai oras vanduo, oras vanduo šilumos siurbliai renovacijai.

Kokie radiatoriai tinka su grindiniu šildymu Kokie radiatoriai tinka su grindiniu šildymu?

Koks turėtų būti žemų temperatūrų radiatorius derinamas su grindiniu šildymu

Ar galima įrengti konvektorius 40 cm tarpe tarp lango ir grindų Ar galima įrengti konvektorius 40 cm tarpe tarp lango ir grindų?

Mažo aukščio konvekcinių radiatorių šildytuvų panaudojimas

Olegas Demčenko Ar galima įrengti šildomas grindis ant plytelėmis išklotų grindų?

Atsako Olegas Demčenko, UAB „Šilputa" pardavimų vadovas

daugiau
Putų polistirolas grindų šildymui

Ar pakanka EPS 80 markės polistirolo šildomoms gyvenamosios paskirties grindims?

daugiau
silumos punkltas Kaip įvertinti daugiabučio šilumos punkto būklę?

Atsako Egidijus Kukta, UAB „Artakija" komercijos direktorius

daugiau
Kaip nustatyti šilumos siurblio galią senam namui Kaip nustatyti šilumos siurblio galią senam namui?

Kaip paskaičiuoti reikiamą šilumos siurblio galią senam namui

daugiau
1 2 3 4
Kompanijų produktai
Įvairiapusis šilumos siurblys oras-vanduo, šildymas, vėsinimas ir karšto vandens ruošimas
Dviejų dalių šilumos siurblys oras-vanduo, lengvai montuojamas ir ekonomiškas

Įvairiapusis šilumos siurblys oras-vanduo, šildymas, vėsinimas ir karšto vandens ruošimas

šiluminės energijos taupymas
Ekologiškas ir efektyvus šiluminės energijos taupymas

Nuolaida vandens minkštinimo įrenginiams.

Nibe šilumos siurbliai
NIBE Road Show Lietuvoje jau kovo 28-31 d.

NIBE ekspomobilis jau rieda per Europą ir Lietuvoje šieme...

elektromagnetinis vandens apdorojimo įrenginys
Elektroninio vandens apdorojimo įrenginys AntiCa

Vandens minkštinimas, vandens minkštinimo įranga, apsaug...

Šilumos siurblys oras/vanduo NIBE SPLIT

Naujos kartos šilumos siurblys oras/vanduo su kintamo gal...

Išmanūs šilumos siurbliai
NIBE šilumos siurbliai - išmanus energijos naudojimas, pagal elektros kainą biržoje

Išmanūs NIBE šilumos siurbliai dirba reaguojant į elektro...

Šilumos siurblys oras/vanduo NIBE F2040

Šilumos siurbliai oras/vanduo NIBE F2040 specialiai sukur...

Šolumos siurbliai oras -vanduo
Šilumos siurbliai oras - vanduo renovacijai

Nibe šilumos siurbliai oras-vanduo, šilumos siurblio ener...

Geoterminis šildymas

Šildymo sistema, geoterminiai šilumos siurbliai, energijo...

siurblys siurbliai oras - vanduo
Šilumos siurblys Oras - Vanduo

Grindinė šildymo sistema, karšto vandens šildymas, šilumo...

Išmaniosios šildymo dujomis sistemos-prekyba kaunas-Gerunda, Uab

Išmaniosios šildymo dujomis sistemos-prekyba kaunas-Gerun...

kieto kuro katilai Kaune
Kieto kuro katilai Kaune

Kieto kuro katilas

Moderni šilumos sistema - su valstybės parama kone per pus pigiau

Nepraleiskite progos modernią šilumos sistemą įsirengti k...

Namas su geoterminiu šildymu
Modernūs šilumos siurbliai

Didelio efektyvumo, tyliai veikiantys, kintamos galios ši...

Šilumos siurbliai Vilniuje
Šilumos siurbliai Vilniuje

UAB „Terra Energy“ – šilumos siurbliai Vilniuje, šildymo ...

Parama keičiantiems senas iškastinio kuro šildymo sistemas, gyventojams

Parama šildymo katilų keitimui gyventojams 2020, parama i...

keramikiniai ideklai vilniuje
Keramikiniai kaminai Vilniuje

Kaminai su keramikiniu įdėklu Vilniuje, prekyba kaminais ...

RAYCHEM XL-Trace savireguliuojantys šildymo kabeliai su LSZH izoliacija

RAYCHEM XL-Trace savireguliuojantys šildymo kabeliai su L...

Šildymo įranga

Šildymo įranga - šildymo katilai, šilumos reguliatoriai, ...

1 2 3 4
Šildymo sistemos įrengimas Šildymo sistemos įrengimas

Šilumos šaltinio ir šildymo įrangos pasirinkimas. Kieto kuro katilai, kombinuotas šildymas, šilumos siurblių parametrai, patalpų temperatūros valdymas.

Geriausi šilumos siurbliai Geriausi šilumos siurbliai

Kokį šilumos siurblį rinktis, šilumos siurblių svarbiausios charakteristikos

Židinio įrengimas Židinio įrengimas

Kaip įrengti židinį, židinio karščio kameros montavimas, židinio korpuso apdaila, židinio karščio kameros montavimo instrukcija

Grindjuostinis šildymas Grindjuostinis šildymas – ekonomiškiausias dėl tolygaus šilumos pasiskirstymo

Šildančios grindjuostės sukuria šilumos užsklandą palei sienas ir langus, neleidžia į vidų skverbtis šalčiui. Taupoma šilumos energija, interjero erdvės neapkrauna radiatoriai.

Kaip išsirinkti malkas Kaip išsirinkti malkas

Geriausios malkos kūrenimui, židiniui, medienos energetinės sąvybės, malkų pritaikymas, kieto kuro pasirinkimas

Šilumos siurbliai oras-vanduo Šilumos siurbliai oras - vanduo

Kaip veikia šilumos siurbliai oras vanduo, šilumos siurblio atsiperkamumas, efektyvumas, šilumos siurblio sukuriamos energijos kaina

Šildymo sistemos balansavimas Šildymo sistemos balansavimas

Kaip nešiltinant sienų sumažinti sąskaitas už šildymą? Sutvarkius ir patobulinus daugiabučio šildymo sistemą, į kurią investicija nėra didelė, galimi iki 30 proc. sutaupymai.

Kieto kuro katilai Kieto kuro katilai

Geriausi kieto kuro katilai, kaip išsirinkti kieto kuro katilą

Šilumos siurblys Šilumos siurblys

Šilumos siurblys, kaip išsirinkti šilumos siurblį, kaip veikia šilumos siurbliai, ar verta įsirengti šilumos siurblį

Šildymo sistemos rekonstrukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje Šildymo sistemos rekonstrukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje

Daugiabučio šildymo sistemos ir šildymo vamzdynų keitimas, rekonstrukcija, senų daugiabučio radiatorių keitimas

Židinio apdaila

Klasikinių ir modernių židinių apdaila, židinio apdaila akmeniu ir kokliais,

Radiatorių galingumo apskaičiavimas Radiatorių galingumo apskaičiavimas

Radiatorių galingumo skaičiuoklė, kaip paskaičiuoti reikiamą radiatorių galią

Kur montuoti konvektorių Ar konvektorius gali išspręsti šaltų langų problemą

Konvektoriai dažnai montuojami šalia didelių langų ir sukuria užtvarą pro langus besiskverbiančio šalto oro masei.

Šilumos siurblio įrengimas Šilumos siurblio įrengimas

Šildymas oras–vanduo šilumos siurbliu. Kaip nustatyti reikalingą šildymo poreikį ir sužinoti, ar pakaks šilumos siurblio generuojamos šilumos? Šilumos siurblio rodikliai ir įrengimo sąlygos.

Kaimiškos viryklės mūrijimas Viryklės, krosnies mūrijimas

Kaimiškos viryklės ir krosnies mūrijimas, viryklė- židinys, krosnis su šildančiąja sienele, krosnies mūrijimo darbai

KNX protingo namo sistemos valdiklis Kokie sprendimai padės šildymą kontroliuoti efektyviai, o sienų neapkrauti skirtingo dizaino valdikliais?

Ekspertai dalinasi patarimais, kaip susikurti sveiką mikroklimatą, o inžinerinius elementus paversti nekrintančiais į akis interjere.

Šildomos ir vėsinamos grindys - du zuikiai vienu šūviu Šildomos ir vėsinamos grindys

Šilumos siurblys su vėsinimo funkcija, kaip įrengti vėsinančias grindis

Saulės elektrinė verslui Saulės elektrinė verslui

Techniniai saulės modulių pasirinkimo ir saulės elektrinės montavimo aspektai, saulės elektrinės įmonei projektavimas ir montavimas.

Ištraukiamo oro siurblys Ištraukiamo oro šilumos siurbliai atlieka trigubą darbą

Vienas iš paprastai įrengiamų ir efektyvių šildymo būdų A klasių namams - ištraukiamojo oro šilumos siurbliai. Šilumos siurblys ne tik paima šilumą iš laukan išleidžiamo šilto oro, sušildo šviežią patalpų orą, bet ir vėdina, gali šildyti vandenį.

Kokį šildymo būdą rinktis Šildymo projektavimas

Kokį šildymo būdą rinktis ir kaip projektuoti kombinuotą šildymo sistemą

Patalpos šildymas židiniu

Kaip įrengti židinį kuris šildytų patalpas, šildančių židinių konstrukcijos, židinio konvekcijos ir ortakių schema

Šildymo sistemos pertvarka Šildymo kokybė butuose

Norite pamatyti žmogų, kuris atsako už jūsų šildymo kokybę? Susisiekite su jūsų daugiabutį administruojančia įmone. Išsakykite savo problemas, paprašykite pagalbos. Jei nesulauksite atsako, pasikalbėkite su kaimynais, gal verta keisti namo valdytoją (administratorių ar bendriją), o gal užtarimo ieškoti Valstybinėje energetikos inspekcijoje?

Šildymo sistemos praplovimas Šildymo sistemos praplovimas

Kaip praplauti šildymo sistemą

Orinio šildymo sistema iš šildymo Orinė šildymo sistema iš židinio

Židinio su šildymo ortakiais įrengimas ir montavimas, židinio galingumo skaičiavimas

Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas

Kapiliarinių vamzdelių šildymo-vėsinimo technologijos sistemą ir patalpų apdailą gipsiniu tinku galima laikyti natūralumo viršūne, nes šildymo technologija paremta gamtos dėsniais, o gipsinis tinkas – visiškai natūrali vidaus apdailos medžiaga.

KFD zidinys Židinio kapsulė butui

Kaip išsirinkti židinio kapsulę?

Granuliniai katilai – ekonomiškas šildymas, kuriam reikia vis mažiau priežiūros Granulinių katilų įrengimas

Skirtingų šildymo būdų palyginimas, granulinio katilo privalumai ir trūkumai, granulinio katilo įrengimas

Šildomos grindys

Šildomų grindų vamzdžio klojimo sistemos. Šildomų grindų sistema su profiliuota plokšte. Tvirtinimo smeigėmis sistema. Sistema sausam grindų šildymui įrengti. Sistema su tvirtinimo gnybtų juosta.

Plieniniai kaminų dūmtraukiai ir įdėklai

Kaip išsirinkti nerūdijantį metalinį kamino įdėklą, dvisieniai dūmtraukiai, metalinio dūmtraukio skersmens skaičiavimas ir įrengimas

Židinio ir kamino sujungimas

Židinio sujungimui su dūmtraukiu reikalingos detalės ir darbai.

Granulinis sildymas - ne per daug dideles investicijos ir patogumas Šildymo pasirinkimo detalės

Šildymo sistemos dalys, jų sujungimas, šildymo būdo parinkimas, šildymo energijos paskaičiavimas

Atskiriancios Individualus šilumos reguliavimas butuose

Viena iš priemonių, leidžiančių taupyti energiją, – individualus šilumos reguliavimas, o geriausiu atveju − ir individuali jos apskaita. Kaip parodė praktika, tokiu atveju gali būti sutaupoma net iki 30 proc. energijos.

Granulių sandėlio įrengimas

Kaip įrengti granulių sandėlių, granulių atsargų papildymas

Židiniai. Keli būdai, kaip padidinti našumą

Židinio konstrukcija, židinių sudedamosios dalys, židinio montavimas, židinio įrengimas, židinio kaminas.

šildymo katilo pasirinkimas Šildymo katilo pasirinkimas

Renkantis šildymo katilą, atsižvelgiama ne tik į ekonominius vieno ar kito tipo šildymo rodiklius, bet ir į techninius šildomų patalpų parametrus, šildymo periodiškumą, kitus parametrus.

Šildymas suskystintomis dujomis

Suskystintų dujų šildymo įranga, talpos, šildymo suskystintomis dujomis įrengimo taisyklės

dujinio šildymo katilas Dujinio šildymo katilas

Renkantis dujinį katilą atsižvelgiama į kelis veiksnius: koks katilo naudingumo koeficientas, kokio galingumo katilo reikia, kur turite vietos pastatyti katilą.

Vakuuminis saulės kolektorius

Vakuuminiai saulės kolektoriai, Kas yra vakuuminiai saulės kolektoriai, jų tipai, saulės kolektorių montavimas.

Vonios kambarys. Elektrinės šildymo sistemos įrengimas

Įrengiant elektrinę šildymo sistemą vonios kambariuose, kad būtų išvengta nelaimių, svarbu pasirinkti tam pritaikytus elektrinius prietaisus ir tinkamai juos įrengti.

Teisinga židinio priežiūra

Židinio priežiūra, malkos židiniui, ekologiški židiniai

Malkinis ar granulinis katilas?

Įsipareigoti visam gyvenimui – kūrenti tik malkomis, arba tik medienos granulėmis, nebūtina.

Šaldytuvo dydžio katilinė, kurioje iš oro gaminama šiluma Šilumos siurblys oras-vanduo

Šaldytuvo dydžio katilinė, kurioje iš oro gaminama šiluma

Grindinio šildymo sistemos įrengimas Šildomos grindys: privalumai ir trūkumai

Daugiabučio gyventojas, norėdamas įsirengti grindų šildymą, pirmiausia turi atsisakyti centralizuoto šildymo ir įsirengti savo katilinę, o tai daugumai žmonių - per brangu.

Šildymo kabeliai laiptams ir aikštelėms

Aikštelių ir lauko laiptų šildymo kabeliai, jų tipai ir įrengimo principai

Saulės kolektoriai

Šiluma, kurią išspinduliuoja saulė, gali būti naudojama karšto vandens gamybai ir pastatų šildymui.

Šildymo katilų siurbliai suteikia naujas verslo galimybes

O ką, jeigu jūs pats galėtumėte pakeisti siurblio galvą šildymo katile? O ką, jegu jums nebereikėtų siųstis naujo pilko siurblio iš katilo gamintojo ir versti klientų laukti? Dabar jūs galite tai padaryti, jei būsite išmanus ir pilką pakeisite raudonu.

Dūmtraukių valymas

Dūmtraukį galima išvalyti senu ir patikrintu metodu. Pagrindinis instrumentas – šepetys, parenkamas priklausomai nuo kamino formos ir skersmens.

Daugiabučio šilumos punkto renovacija Šildymo sistemos nuostolių mažinimas

Kodėl auga šildymo sistemos nuostoliai, kaip valyti šildymo sistemą, kaip balansuoti šildymo sistemą, vienvamzdės šildymo sistemos keitimas dvivamzde

Gero granulinio katilo požymiai Gero granulinio katilo požymiai

Standarto sertifikatas, gaminio klasė, konstrukciniai elementai, valdymo galimybės – požymiai rodantys granulinio katilo kokybę.

Kas geriau – kviesti kaminkrėtį ar ugniagesius? Kaminų valymas

Labai dažnai po vasaros užkūrus kieto kuro katilą ar židinį, patalpa prisipildo dūmų. Viena iš galimų priežasčių – nevalytas kaminas. Tuo pačiu tai signalas, kad laikas jį valyti, nes gali atsitikti blogiausia - užsidegti suodžiai.

Renkamės šildymo katilą Renkamės šildymo katilą

Šildymo katilas. Kokį šildymo katilą rinktis? Šildymo katilų tipai.

Saule Saulės panaudojimas pastatui šildyti

Energiją iš saulės galima paimti ne tik naudojant kolektorius, bet ir iš anksto planuojant pastato išsidėstymą ir jo architektūrą

Židinio projektas

Kaip parinkti vietą židiniui, židinio vietos projektavimas

Saulės energijos naudojimas: aktyvios saulės energijos šildomosios sistemos

Aktyvaus saulės šilumos tiekimo sistemos yra dviejų tipų: su skystu ir oriniu šilumos nešikliu.

Buto šilumos apskaita

Daugelis jau naudojamės vandens ir dujų skaitikliais, padedančiais taupyti, planuoti išlaidas ir mokėti tiek, kiek patys suvartojame. Šilumos skaitikliai, privalomi kai kuriose Europos šalyse, Lietuvoje kol kas yra mažai žinomi.

Termoakumuliacinės sistemos kompiuterinis valdymas Termoakumuliacinė šildymo sistema

Termoakumuliaciniai šildytuvai pigesnę naktinę elektros energiją paverčia šilumine, kurios užtenka likusią paros dalį būstą šildyti nenaudojant energijos.

Šiltos grindys - tai komfortas, šiluma ir jaukumas

Elektrinio grindų šildymo privalumai. Rekomendacijos šio šildymo būdo pritaikymui. Patarimai renkantis grindų dangą.

Šilumos siurblys „oras-vanduo“

Šilumos siurblys oras-vanduo - tai įrenginys, panašus į namų šaldytuvą ar paprastą oro kondicionierių. Visi tokie įrenginiai, gamina šilumą iš šaltos aplinkos - oro.

Vejo jegaine Alternatyvi energetika Lietuvoje

Šiuo metu iš atsinaujinančių energijos išteklių Lietuvoje išgaunama maždaug 3,3 proc. elektros energijos. Tai visų pirma - elektros energija, generuojama Kauno HE, visos likusios elektrinės kartu sudaro tik 17,5 MW. Daugiausia - smulkios hidroelektrinės.

Įtrūkęs fasadas Pastatų sertifikatai

“Pastatų energinio naudingumo sertifikatai privalomi tik juos statantiems, išnuomojantiems arba parduodantiems, - sako Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento Statybos produktų ir proceso valdymo skyriaus vedėjas Tomas BARANAUSKAS.