Kietojo kuro šildymo krosnių pastatuose įrengimo taisyklės ST 8860237.02:1998

2008-05-21 14:00   Peržiūros : 2755   Spausdinti


ST 8860237.02:1998

1. Taikymo sritis ir bendrosios nuostatos

1.1. Pastatams šildyti gali būti naudojamos uždarojo ir atvirojo degimo (židiniai ir pan., t.y. neribojama šildomojo paviršiaus temperatūra) kietojo kuro krosnys. Šildymas kietojo kuro uždarojo degimo krosnimis gali būti numatomas 1 lentelėje išvardytuose pastatuose.

1 lentelė. Pastatai, kuriuose leidžiama įrengti kietojo kuro uždarojo degimo krosnis

Pastatų paskirtis  Didžiausias aukštų skaičius  Didžiausias vietų skaičius 
Gyvenamieji namai 

Bendrabučiai, pirtys 

25 

Poliklinikos, buitinio aptarnavimo įmonės, ryšių, sporto ir administracijos pastatai 

Gamybiniai pastatai su D ir E kategorijų patalpomis, kurių 
bendras plotas ne didesnis kaip 500 m2 

-

Bendrojo lavinimo mokyklos be miegamųjų korpusų 

80 

Vaikų ikimokyklinės įstaigos, kuriose vaikai būna tik dieną,
viešojo maitinimo įmonės 

50

     

Patalpų ir pastatų kategorijos nustatomos pagal gaisro ar sprogimo pavojingumą pagal RSN 133-91 3 priedą.
 
Atvirojo degimo kietojo kuro krosnys gali būti rengiamos 2 lentelėje išvardytuose pastatuose.

  
2 lentelė. Pastatai, kuriuose leidžiama įrengti kietojo kuro atvirojo degimo krosnis

Pastatų paskirtis   Didžiausias aukštų skaičius   Didžiausias vietų skaičius  
Gyvenamieji namai 

Pirtys 

1

25 

Sporto ir administracijos pastatai  1.2. Įrengiant krosnis, taip pat privalu laikytis kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių su krosnių įrengimu susijusių gaisrinės saugos, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, mechaninio atsparumo ir stabilumo, saugaus eksploatavimo bei energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo norminių dokumentų reikalavimų.

2. Nuorodos

[1] STR 2.09 ...1998. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas.

[2] RSN 133-91. Priešgaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai.

3. Terminai ir apibrėžimai

3.1. Ardeliai - grotelės pakuroje, ant kurių dega kuras.

3.2. Atotrauka - erdvė tarp išorinio krosnies arba dūmų kanalo paviršiaus ir degios arba sunkiai degios sienos, pertvaros arba kitos pastato konstrukcijos.

3.3. Dūmtraukis (kaminas) - dūmų šalinamasis kanalas.

3.4. Atvirojo degimo krosnis - krosnis, kurios pakuroje degantis kuras tiesiogiai spinduliuoja šilumą į patalpą.

3.5. Uždarojo degimo krosnis - krosnis, kurios pakura degimo metu sandariai uždaroma.

4. Pagrindiniai reikalavimai

4.1. Krosnių šilumos našumas turi kompensuoti skaičiuotinus patalpų šilumos nuostolius:

 1. periodinio degimo krosnys - kūrenant dukart per parą;
 2. ilgalaikio degimo krosnys - kūrenant ištisą parą.

Šildant periodinio kūrenimo krosnimis, patalpų oro temperatūros svyravimas per parą neturi viršyti +3oC patalpos temperatūros [1].

Čia ir toliau išdėstytuose reikalavimuose nurodoma, kokioms krosnims jie taikomi - uždarojo, atvirojo degimo ar abiejų tipų krosnims, jei tipas neapibrėžtas.

4.2. Didžiausia uždarojo degimo krosnių paviršiaus temperatūra (išskyrus ketinės dangos, durelių ir kitos metalinės įrangos) neturi viršyti:

90oC - vaikų ikimokyklinių įstaigų, gydomųjų įstaigų patalpose.

Kituose pastatuose ir patalpose neturi viršyti:

 1. 110oC (ne daugiau kaip 15% bendrojo krosnies paviršiaus ploto);
 2. 120oC (ne daugiau kaip 5% bendrojo krosnies paviršiaus ploto).

Patalpose, kuriose žmonės būna laikinai, leidžiama naudotis krosnimis, kurių šildomojo pavir­­šiaus temperatūra aukštesnė negu 120oC, jeigu prie jų yra apsauginiai ekranai.

4.3. Viena uždarojo degimo krosnimi leidžiama šildyti ne daugiau kaip tris viename aukšte esančias patalpas.

Dviejų aukštų pastatus leidžiama šildyti dviaukštėmis uždarojo degimo krosnimis su izoliuotomis pakuromis ir dūmtraukiais kiekviename aukšte, o dviaukščius butus - įrengiant vieną pakurą pirmame aukšte.

Dviaukščių krosnių perdangose draudžiamos degios sijos.

4.4. Stacionarias krosnis reikia įrengti ant atskiro pamato arba gembių, patikimai įtvirtintų pastato sienoje.

Krosnys turi būti mūrijamos iš atitinkamo atsparumo ugniai statybinių medžiagų.

4.5. Bendrojo lavinimo mokyklose, ikimokyklinėse įstaigose, gydymo ir profilaktikos įstaigose, poilsio namuose krosnių pakuros turi būti patalpose arba kori­doriuose, kur yra natūraliosios traukos ištraukiamasis vėdinimas ir langai su orlaidėmis (dar žr. 4.6 p.).

4.6. Krosnimis šildomuose pastatuose draudžiama:

a) įrengti oro priverstinio šalinimo vėdinimą, nekompensuojant oro priverstiniu tiekimu;

b) kreipti dūmus į vėdinimo kanalus ar dūmų kanaluose įrengti vėdinamąsias groteles arba prie jų jungti vėdinimo kanalus.

4.7. Krosnys statytinos prie nedegių vidinių pertvarų su dūmtraukiais (kaminais).

Dūmtraukiai (kaminai) leistini nedegiose (kad juose nesikondensuotų drėgmė), iš lauko apšiltintose išorinėse sienose.

4.8. Degimo produktai turi būti šalinami per dūmtraukį (kaminą).

Prie vieno dūmtraukio (kamino) galima prijungti dviejų krosnių, sumūrytų to paties aukšto viename bute, dūmų kanalus. Šiuo atveju bendro dūmtraukio (kamino) viduje turi būti ne plonesnė kaip 120 mm storio, 1 m aukščio pertvara, skirianti abiejų krosnių dūmų kanalus. Pertvaros aukštis skaičiuojamas nuo atskirų krosnių dūmų kanalų sujungimo vietos apačios.

4.9. Dūmtraukių (kaminų) skerspjūviai priklauso nuo uždarojo degimo krosnių šiluminės galios ir turi būti tokie:

 1. 140 x 140 mm - krosnių iki 3,5 kW galios;
 2. 140 x 200 mm - krosnių nuo 3,5 kW iki 5,2 kW galios;
 3. 140 x 270 mm - krosnių nuo 5,2 kW iki 7 kW galios.

Apvalių dūmtraukių (kaminų) skerspjūvio plotas neturi būti mažesnis už nurodytų stačiakampių dūmtraukių (kaminų) skerspjūvio plotą.

4.10. Malkomis kūrenamų uždarojo degimo krosnių dūmtraukiuose (kaminuose) būtina įrengti po du sandarius užkaiščius (sklendes), o anglimis ir durpėmis kūrenamų krosnių - po vieną užkaištį su 15 mm skersmens kiauryme.

4.11. Dūmtraukių (kaminų) aukštis, skaičiuojant nuo krosnies ardelių iki dūmtraukio (kamino) viršaus, turi būti ne mažesnis kaip 5 m. Dūmų traukai padidinti leidžiama naudoti tam tikslui skirtus mechaninius ventiliatorius, kurie įrengiami kamino viršuje.

Dūmtraukių (kaminų) viršus turi būti:

a) ne žemiau kaip 0,5 m virš plokščio stogo;

b) ne žemiau kaip 0,5 m virš stogo kraigo arba parapeto, jeigu atstumas tarp dūmtraukio (kamino) ir kraigo arba parapeto mažesnis kaip 1,5 m;

c) ne žemiau stogo kraigo arba parapeto, jeigu atstumas tarp dūmtraukio (kamino) ir stogo kraigo arba parapeto yra nuo 1,5 iki 3 m;

d) ne žemiau linijos, esančios nuo kraigo žemyn 10o kampu horizontalios krypties atžvilgiu, kai dūmtraukis (kaminas) yra daugiau nei per 3 m nuo kraigo.

Dūmtraukiai (kaminai) turi būti aukštesni už aukščiausio pastato stogą.

4.12. Dūmtraukiai (kaminai) projektuojami vertikalūs, be pakopų, jų sienelės turi būti ne plonesnės kaip 120 mm iš molio plytų arba 60 mm iš karščiui atsparaus betono.

Uždarojo degimo krosnių dūmtraukiams (kaminams) valyti apačioje turi būti 250 mm gylio nišos ir pravalomosios angos, užtaisomos plytomis su molio skiediniu, arba angos su durelėmis.

Dūmtraukiai (kaminai) gali būti pasvirę, vertikalia kryptimi sudarantys ne didesnį kaip 30oC kampą, o posvyris horizontalia kryptimi ne didesnis kaip 1 m. Pasvirusios dalies dūmtraukio (kamino) vidinis paviršius turi būti lygus, jo skerspjūvio plotas turi būti ne mažesnis už vertikaliosios dalies skerspjūvio plotį.

4.13. Plytų dūmtraukio (kamino) viršų (0,2 m aukščiu) reikia apsaugoti nuo kritulių. Ant dūmtraukių (kaminų) draudžiama statyti stogelius, deflektorius arba kitokius dūmų kanalo antgalius.

4.14. Jei pastato stogo danga yra degi, dūmtraukiai (kaminai) privalo turėti kibirkščių gaudiklius. Tam reikalui vartojami metaliniai tinkleliai su angomis, ne didesnėmis kaip 5 x 5 mm.

4.15. Degias arba sunkiai degias pastato konstrukcijas, kurios liečiasi su krosnimis, dūmtraukiais (kaminais) arba su vėdinimo kanalais šalia dūmtraukių (kaminų), reikia apsaugoti nedegių medžiagų perskyromis.

Perskyros storis turi būti ne mažesnis kaip:

 1. 380 mm iki neapsaugotų degių pastato konstrukcijų;
 2. 250 mm iki degių pastato konstrukcijų, apsaugotų pagal 4.23 p. reikalavimus.

Perskyros storis skaičiuojamas nuo dūmtraukio (kamino) sienutės vidinio paviršiaus.

Atstumas tarp dūmtraukio (kamino) sienutės vidaus ir metalinių arba gelžbetoninių sijų turi būti ne mažesnis kaip 130 mm.

4.16. Į horizontalias perskyras negalima remti arba prie jų tvirtinti pastato konstrukcijų. Horizontalių perskyrų storis turi būti didesnis už perdangos storį tiek, kad perskyros viršus būtų 70 mm aukščiau grindų lygio arba pastogės užpilamojo sluoksnio viršaus.

4.17. Degiųjų medžiagų sienų ir pertvarų angose įrengiamų krosnių ir dūmtraukių (kaminų) perskyros patalpoje turi būti per visą krosnies ar dūmtraukio (kamino) aukštį. Perskyros storis turi būti ne mažesnis už sienos ar pertvaros storį. Plyšiai tarp perskyros ir sienos ar perdangos turi būti užtaisomi nedegiomis medžiagomis.

4.18. Atotraukos plotis.

3 lentelėje pateikti atotraukų pločiai, nustatyti atsižvelgus į krosnies sienutės storį ir greta esančios konstrukcijos atsparumą ugniai.

3 lentelė. Atotraukų plotis

Krosnies sienelės storis, mm  Atotraukos pobūdis 

Atotraukos plotis (mm)

 
    Nuo neapsaugotos konstrukcijos  Nuo konstrukcijos, apsaugotos pagal 4.23 p. reikalavimus 
120  atvira  260  200 
120  uždara  320  260 
65  atvira  320  260 
65  uždara  500  380 

Pastabos:

1. Atstumas tarp krosnies arba dūmtraukio (kamino) išorinio paviršiaus ir sienos (pertvaros), kurios atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 1 val., o ugnies plitimo riba nulinė, nenormuojamas.

2. Vaikų įstaigose, bendrabučiuose ir viešojo maitinimo įmonėse sienų (pertvarų) atsparumas ugniai atotraukose turi būti ne mažesnis kaip 1 valanda.

3. Lubos apsaugomos pagal 4.20 p. reikalavimus - 150 mm plačiau už krosnies gabaritus, o grindys, sienos ir pertvaros - pagal 4.23 p. reikalavimus.

4.19. Ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėjimo ir gydomųjų profilaktikos įstaigų pastatuose krosnių atotraukos turi būti uždaros, o sienos ir perdangos atotraukose - nedegios.

Uždaros atotraukos sienutės viršuje ir prie grindų turi būti angos su 150 cm2 skerspjūvio grotelėmis orui cirkuliuoti. Uždaros atotraukos grindys turi būti nedegios. Jų lygis - 70 mm aukščiau patalpos grindų.

4.20. Atstumas nuo krosnies trijų plytų storio perdangos viršaus iki degių arba sunkiai degių lubų, apsaugotų tinko su metaliniu tinkleliu arba skardos lakšto su 10 mm storio asbesto kartonu, turi būti:

 1. nuo periodiškai kūrenamos krosnies - 250 mm;
 2. nuo kitokių krosnių - 700 mm.

Nuo neapsaugotų konstrukcijų šie atstumai turi būti atitinkamai 350 mm ir 1000 mm.

Kai krosnių perdanga yra dviejų plytų storio, atstumas iki apsaugotų arba neapsaugotų konstrukcijų turi būti 1,5 karto didesnis.

Atstumas nuo metalinės krosnies šilumą izoliuojančios perdangos iki degių apsaugotų lubų turi būti 800 mm, o be šilumą izoliuojančios perdangos atstumas iki neapsaugotų degių lubų turi būti 1200 mm.

4.21. Erdvę tarp krosnies perdangos ir degių arba sunkiai degių lubų galima iš visų pusių uždengti plytų sienomis. Šiuo atveju krosnies perdangos storį reikia padidinti iki 4 plytų, o atstumas iki lubų turi būti ne mažesnis už nurodytą 4.20 p. Priklausomai nuo uždaros erdvės sienų aukščio turi būti dvi angos su grotelėmis, kurių kiekvienos plotas būtų ne mažesnis kaip 150 cm2.

4.22. Nuotolis nuo dūmtraukių (kaminų) išorinio paviršiaus iki degių arba sunkiai degių stogo konstrukcijų turi būti:

 1. 130 mm - nuo plytinių ir betoninių dūmtraukių (kaminų);
 2. 250 mm - nuo neizoliuotų keraminių dūmtraukių (kaminų);
 3. 130 mm - nuo izoliuotų keraminių dūmtraukių (kaminų), kurių nedegios arba sunkiai degios izoliacijos šiluminė varža būtų ne mažesnė kaip 0,3 m2 °C/W.

Tarpą tarp dūmtraukio (kamino) ir degios arba sunkiai degios stogo konstrukcijos reikia uždengti nedegia stogo danga.

4.23. Siekiant išvengti gaisro pavojaus, pastatų konstrukcijas reikia apsaugoti:

a) degias arba sunkiai degias grindis po uždarojo degimo krosnies pakuros durelėmis uždengti metaliniu 700 x 500 mm lakštu;

b) degią sieną ar pertvarą prie krosnies pakuros užkloti 25 mm storio tinko sluoksniu arba apkloti metaliniu lakštu, t. y. po juo padėti 10 mm storio nedegią medžiagą (asbesto kartoną, veltinį, įmirkytą molyje, akmens vatą ir pan.) taip, kad būtų apsaugotas plotas nuo grindų iki 250 mm aukščiau pakuros durelių viršaus;

c) degias grindis prie židinio užkloti nedegios medžiagos lakštu, kurio plotis būtų 500 mm, o ilgis į abi puses po 15 cm viršytų židinio angos plotį.

Atstumas nuo pakuros iki priešais esančios sienos turi būti ne mažesnis kaip 1250 mm.

4.24. Mažiausi atstumai nuo grindų iki pelenų rinktuvo ir dujų kaitos kanalo dugno turi būti:

a) 210 mm iki dujų kaitos kanalų ir 140 mm iki pelenų rinktuvo, jeigu perdanga arba grindys yra degios arba sunkiai degios;

b) dujų kaitos kanalai arba pelenų rinktuvai gali būti grindų lygio, jeigu perdanga arba grindys yra nedegios.

4.25. Degias grindis po karkasinėmis arba virtuvinėmis krosnimis su ne žemesnėmis kaip 100 mm metalinėmis kojelėmis reikia padengti skardos lakštu, padėtu ant 10 mm storio nedegios medžiagos.

4.26. Krosnių dūmų kanalus prijungti prie dūmtraukių (kaminų) leidžiama ne ilgesniais kaip 400 mm dūmų vamzdžiais.

Dūmų vamzdžio sienelės turi būti ne mažesnio kaip 0,75 val atsparumo ugniai.

Reikalaujami atstumai:

a) tarp dūmų kanalo sienutės viršaus ir lubų:

 • 500 mm, kai degios lubos neapsaugotos nuo gaisro;
 • 400 mm, kai degios lubos apsaugotos nuo gaisro;

b) tarp dūmų vamzdžio sienutės apačios ir degių arba sunkiai degių grindų - 140 mm.


Vėlesni dokumentai

 1. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 1998 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 162 "Dėl statybos taisyklių įregistravimo" pakeitimo
  Įsigaliojo nuo 2004-07-28
  Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
  Valstybės žinios: 2004-07-27 Nr.116-4354  2004-07-22 D1-415 Įsakymas Pakeitimas
 2. Dėl STR 2.09.02:1998 "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas" patvirtinimo ir 1998 08 31 įsakymo Nr.162 dalinio pakeitimo
  Įsigaliojo nuo 1999-02-04  PAKEISTAS
  Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
  Valstybės žinios: 1999-02-03 Nr.13-333 

Kategorijos: Šildymas (tema), Šildymo sistemų įrengimas, montavimas, priežiūra, Šildymo sistemų projektavimas, Židiniai, krosnys, kieto kuro katilai, Židiniai, ugniakurai, židinių kapsulės, Židinių ir krosnelių apdaila, Krosnelės, viryklės, Kieto kuro, malkiniai, granuliniai katilai, Katilinės, katilinių įranga ir įrengimas

Šildymo sistemos įrengimas Šildymo sistemos įrengimas

Šilumos šaltinio ir šildymo įrangos pasirinkimas. Kieto kuro katilai, kombinuotas šildymas, šilumos siurblių parametrai, patalpų temperatūros valdymas.

geoterminis šildymas Geoterminio šildymo kaina

Kiek kainuoja geoterminis šildymas, kiek elektros naudoja šilumos siurblys gruntas-vanduo? Tai vartotojams aktualiausi klausimai, į kuriuos atsakyti tiksliai sudėtinga, nes Lietuvoje niekas neatlieka stebėjimų. Bet buitiniu lygiu, fiksuojant elektros energijos sąnaudas - atsakymą galima gauti.

Šilumos siurbliai ir A klasė Šilumos siurbliai ir A klasė – dvi vienos monetos pusės

Nežinia, dėsningumas tai, ar ne, bet beveik visuose pas mus užregistruotuose A,A+ ir A++ klasės pastatuose sumontuoti šilumos siurbliai. Kodėl?

Kur montuoti konvektorių Ar konvektorius gali išspręsti šaltų langų problemą

Konvektoriai dažnai montuojami šalia didelių langų ir sukuria užtvarą pro langus besiskverbiančio šalto oro masei.

Šilumos siurblio įrengimas Šilumos siurblio įrengimas

Šildymas oras–vanduo šilumos siurbliu. Kaip nustatyti reikalingą šildymo poreikį ir sužinoti, ar pakaks šilumos siurblio generuojamos šilumos? Šilumos siurblio rodikliai ir įrengimo sąlygos.

KNX protingo namo sistemos valdiklis Kokie sprendimai padės šildymą kontroliuoti efektyviai, o sienų neapkrauti skirtingo dizaino valdikliais?

Ekspertai dalinasi patarimais, kaip susikurti sveiką mikroklimatą, o inžinerinius elementus paversti nekrintančiais į akis interjere.

Grindjuostinis šildymas Grindjuostinis šildymas – nematomi radiatoriai

Šildančios grindjuostės sukuria šilumos užsklandą palei sienas ir langus, neleidžia į vidų skverbtis šalčiui. Taupoma šilumos energija, interjero erdvės neapkrauna radiatoriai.

Šilumos siurbliai Šilumos siurbliai

Vietoje surinkdami šilumos siurblius, šildymo ir vėdinimo įrangos meistrai suteikia vartotojams galimybę pasirinkti reikalingas šilumos siurblio funkcijas ir komplektaciją, tuo pačiu konkuruoja rinkoje žemesne šilumos siurblio kaina.

Saulės elektrinė verslui Saulės elektrinė verslui

Techniniai saulės modulių pasirinkimo ir saulės elektrinės montavimo aspektai, saulės elektrinės įmonei projektavimas ir montavimas.

kieto kuro katilai Kieto kuro katilai

Šiemet vėl galima teikti paraiškas gauti paramą šildymo katilo keitimui. Kaip gauti kompensaciją katilui, kokį kieto kuro katilą pasirinkti, kokie katilai ekonomiškiausi?

Ištraukiamo oro siurblys Ištraukiamo oro šilumos siurbliai atlieka trigubą darbą

Vienas iš paprastai įrengiamų ir efektyvių šildymo būdų A klasių namams - ištraukiamojo oro šilumos siurbliai. Šilumos siurblys ne tik paima šilumą iš laukan išleidžiamo šilto oro, sušildo šviežią patalpų orą, bet ir vėdina, gali šildyti vandenį.

Mažoji renovacija Mažoji renovacija: proga sutaupyti už šildymą ir gauti kompensaciją už keičiamus radiatorius

Daugiabučių gyventojų bendrijos ar administratoriai iki šių metų liepos 1 d. gali teikti paraiškas vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui - mažajai renovacijai. Gyventojai turi galimybę ne tik sutaupyti šilumos energijos ir susimažinti sąskaitas už šildymą, bet ir pakeisti vamzdyną, butuose pasikeisti radiatorius, įdiegti šilumos reguliavimą bei kitas priemones ir gauti 30 proc. kompensaciją.

sildymo katiko keitimas Parama šildymo katilo keitimui: kuo keisti, kokia suma kompensuojama?

Jeigu planuojate daug laiko atimantį ir taršų kieto kuro katilą pakeisti priežiūros nereikalaujančiu moderniu šildymo įrenginiu, iki 2020 metų sausio 31 dienos galima teikti paraišką 50 proc. kompensacijai už tokį įrenginį gauti. Prioritetinėmis bus laikomos tos paraiškos, kuriose taršus kieto kuro katilas keičiamas į įrenginį, naudojantį mažiau pirminio kuro ar energijos.

Patalpos šildymas židiniu

Kaip įrengti židinį kuris šildytų patalpas, šildančių židinių konstrukcijos, židinio konvekcijos ir ortakių schema

Šildymo sistemos pertvarka Šildymo kokybė butuose

Norite pamatyti žmogų, kuris atsako už jūsų šildymo kokybę? Susisiekite su jūsų daugiabutį administruojančia įmone. Išsakykite savo problemas, paprašykite pagalbos. Jei nesulauksite atsako, pasikalbėkite su kaimynais, gal verta keisti namo valdytoją (administratorių ar bendriją), o gal užtarimo ieškoti Valstybinėje energetikos inspekcijoje?

Katiliniu įrengimas Katilinių įrengimas

Pagrindiniai katilinės įrengimo principai, katilinių įranga, katilinės įrengimo schema ir šildymo sistemos įranga

Šilumos siurblys oras-vanduo: efektyvumas ir nauda Šilumos siurblys oras-vanduo: efektyvumas ir nauda

Oras vanduo šilumos siurbliai - populiarėjantys šilumos šaltiniai, nes investicija nedidelė, montavimas nesudėtingas, o dėl ištobulėjusių technologijų jų efektyvumas vis didėja.

Židinio kūrenimas Orinė šildymo sistema iš židinio

Židiniu su šildymo ortakiais įrengimas ir montavimas

Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas

Kapiliarinių vamzdelių šildymo-vėsinimo technologijos sistemą ir patalpų apdailą gipsiniu tinku galima laikyti natūralumo viršūne, nes šildymo technologija paremta gamtos dėsniais, o gipsinis tinkas – visiškai natūrali vidaus apdailos medžiaga.

KFD zidinys Židinio kapsulė butui

Kaip išsirinkti židinio kapsulę?

saules kolektoriai Ar žalioji energija pasieks individualius namus?

Išmokos ir parama privačiuose namuose atsinaujinantiems energijos šaltiniams įsirengti bei taršiems kieto kuro katilams keisti: kaip vyksta, kaip vyks, kas ir kiek gauna išmokų, kokias klaidas daro teikiantys paraiškas.

Įrengta židinio karščio kamera Židinio įrengimas, karščio kamera ir korpusas apdailai

Kaip įrengti židinio karščio kamerą ir korpusą apdailai, židinio karščio kameros montavimo instrukcija

Tipinė kaimo viryklė Viryklės, krosnies mūrijimas

Kaimiškos viryklės ir krosnies tipai, viryklė- židinys, krosnis su šildančiąja sienele, krosnies mūrijimo darbai

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 19
Modulinių, keraminio įdėklo dūmtraukių sistemos iš Vokietijos
Liepų g. 14, Kluoniškio km., , Kauno r.
Mobilus: +370-612-45977, El. paštas: info@tonabaltija.lt
Šilumos siurbliai oras-vanduo, geoterminis šildymas, grindinio ir kapiliarinio šildymo bei vėsinimo sistemos , aukšto efektyvumo rekuperatoriai ir vėdinimo sistemos.
Žirmūnų g. 139A, Vilnius
Telefonas: +370-5-2643582, Mobilus: +370-656-26012, El. paštas: info@tenko.lt
Geoterminio šildymo sistemos, šilumos siurbliai, NIBE atstovas Lietuvoje.
Zarasų g. 5-101, Vilnius
Telefonas: +370-699-54983, +370-698-10817, Mobilus: +370-615-46248, +370-675-96111, El. paštas: ekoklima@ekoklima.lt
OVENTROP armatūra ir vožtuvai šildymui, šildomoms grindims, santechnikai, vėsinimui ir saulės energijai.
P. D. 15 , Rokiškis
Mobilus: +370-687-27817, El. paštas: vygantas@milaknis.ot.lt
Šildymo sistemų įrengimas, vėdinimo sistemų įrengimas, santechnikos darbai, nuotekų sistemų montavimas. Šildymo, vėdinimo, santechnikos sistemų montavimas, remontas, keitimas. Šildomų grindų įrengimas.
Vasaros g. 48A, 15 korpusas, Marijampolė
Telefonas: +370-699-65355, Mobilus: +370-699-65355, El. paštas: rokmonas@gmail.com
1 2 3 4 5 ... 19
Olegas Demčenko Ar galima įrengti šildomas grindis ant plytelėmis išklotų grindų?

Atsako Olegas Demčenko, UAB „Šilputa" pardavimų vadovas

daugiau
silumos punkltas Kaip įvertinti daugiabučio šilumos punkto būklę?

Atsako Egidijus Kukta, UAB „Artakija" komercijos direktorius

daugiau
Edvardas Petrauskas, Būsto energijos taupymo agentūros Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas Kodėl sumažinta kompensacija už šildymą?

Atsako Edvardas Petrauskas, Būsto energijos taupymo agentūros Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas

daugiau
1 2 3 4
Kompanijų produktai
Įvairiapusis šilumos siurblys oras-vanduo, šildymas, vėsinimas ir karšto vandens ruošimas
Dviejų dalių šilumos siurblys oras-vanduo, lengvai montuojamas ir ekonomiškas

Įvairiapusis šilumos siurblys oras-vanduo, šildymas, vėsinimas ir karšto vandens ruošimas

Moderni šilumos sistema - su valstybės parama kone per pus pigiau

Nepraleiskite progos modernią šilumos sistemą įsirengti k...

Šildymo sistemos įrengimas

Šildymo sistemos pajungimas, šildymo sistemos remontas, r...

Namas su geoterminiu šildymu
Modernūs šilumos siurbliai

Didelio efektyvumo, tyliai veikiantys, kintamos galios ši...

kieto kuro katilai Kaune
Kieto kuro katilai Kaune

Kieto kuro katilas

Šilumos siurbliai Vilniuje
Šilumos siurbliai Vilniuje

UAB „Terra Energy“ – šilumos siurbliai Vilniuje, šildymo ...

Parama keičiantiems senas iškastinio kuro šildymo sistemas, gyventojams

Parama šildymo katilų keitimui gyventojams 2020, parama i...

keramikiniai ideklai vilniuje
Keramikiniai kaminai Vilniuje

Kaminai su keramikiniu įdėklu Vilniuje, prekyba kaminais ...

RAYCHEM XL-Trace savireguliuojantys šildymo kabeliai su LSZH izoliacija

RAYCHEM XL-Trace savireguliuojantys šildymo kabeliai su L...

Šildymo įranga

Šildymo įranga - šildymo katilai, šilumos reguliatoriai, ...

Šolumos siurbliai oras -vanduo
Šilumos siurbliai oras - vanduo renovacijai

Nibe šilumos siurbliai oras-vanduo, šilumos siurblio ener...

Parama šildymo katilų keitimui gyventojams

Senų šilumos katilų renovacija – noriu gauti paramą. Ką t...

Skaitmeninis termostatas
Termostatai šildomoms grindims

Šildomų grindų termostatas, skaitmeninis termostatas, kam...

Šildymo sistemos plovimas

Mokėk už šilumą mažiau - gyvenk šilčiau

HWAT
Temperatūros palaikymas karšto vandens vamzdynuose HWAT šildymo kabeliais

HWAT - temperatūros palaikymas karšto vandens vamzdynuose...

Infraraudonuju spinduliu sildytuvai su piesiniu 65.0 EUR 130.0 EUR
Infraraudonųjų spindulių šildytuvas

Didžiulė akcija, maža didelių infraraudonųju spindulių ši...

Šilumos siurblys Oras - Vanduo

Grindinė šildymo sistema, karšto vandens šildymas, šilumo...

Išmaniosios šildymo dujomis sistemos Kaunas

Išmaniosios šildymo dujomis sistemos Kaunas Gerunda, Uab

RAYCHEM SENZ termostatai kilsteli grindinio šildymo komfortą į naują lygį

Naujos kartos grindų šildymo termostatai - SENZ ir SENZ WIFI

1 2 3 4