Dėl Dujas deginančių prietaisų saugos techninio reglamento tvirtinimo

2009-01-06 13:48   Peržiūros : 617   Spausdinti


Rūšis: Įsakymas Numeris: 449 Data: 1999-12-31 Kalba: Lietuvių
Publikavimas: Valstybės žinios, 2000-01-27, Nr. 8-218  Statusas: Įsigalioja nuo 2000-07-01
1999-12-31 Priėmė - Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
 Susiję dokumentai   Susiję Europos Sąjungos teisės aktai   Pakeitimai    Word 97 dokumentas  Dokumentas
Eurovoc 4.2 terminai: darbų sauga, dujos, pramonės politika, saugos standartas, techninis barjeras, techninis reglamentas

Lietuvos Respublikos ūkio ministro į s a k y m a s

1999 m. gruodžio 31 d. Nr. 449, Vilnius

DĖL DUJAS DEGINANČIŲ PRIETAISŲ SAUGOS TECHNINIO REGLAMENTO TVIRTINIMO

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1076 "Dėl Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programos (Nacionalinė acquis priėmimo programa) teisės derinimo priemonių ir acquis įgyvendinimo priemonių 1999 metų planų patvirtinimo" patvirtintą Teisės derinimo priemonių planą 1999 metams (Žin., 1999, Nr. 83-2473):

1. T v i r t i n u Dujas deginančių prietaisų saugos techninį reglamentą (pridedamas).

2. N u s t a t a u, kad 1 punkte nurodytas techninis reglamentas įsigalioja nuo 2002 m. liepos 1 d.

Ūkio Ministras Valentinas Milaknis

___

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 449

DUJAS DEGINANČIŲ PRIETAISŲ SAUGOS TECHNINIS REGLAMENTAS

Paskirtis

Šis reglamentas (toliau - Reglamentas) skirtas garantuoti žmonių saugą, sveikatos, naminių gyvulių bei materialinių vertybių apsaugą nuo pavojų, kylančių naudojant dujas deginančius prietaisus, ir nustato į Lietuvos rinką tiekiamų dujas deginančių prietaisų esminius saugos ir energijos taupymo reikalavimus bei atitikties šiems reikalavimams įvertinimo procedūras, taip pat apibrėžia Valstybinės ne maisto produktų saugos inspekcijos (toliau - Inspekcija), atsakingos už Lietuvos rinkos priežiūrą, ir Europos Bendrijų Komisijos (toliau - Komisija) santykius.

Reglamentas privalomas visiems Lietuvoje veikiantiems asmenims, tiekiantiems į Lietuvos rinką dujas deginančius prietaisus:

 • gamintojams;
 • gamintojų įgaliotiems atstovams;
 • importuotojams.

Visi į Lietuvos rinką tiekiami dujas deginantys prietaisai, kuriems taikomas Reglamentas, turi atitikti jo reikalavimus.

Reglamentu įteisinama Europos Bendrijos (EB) Tarybos direktyva 90/396/EEB "Dujas deginantys prietaisai", paskelbta leidinyje "Official Journal of the European Communities" (OJ) Nr. L 196, 1990 07 26, psl. 0015-0029, ir ją pataisantis Tarybos direktyvos 93/68/EEB, paskelbtos tame pačiame leidinyje Nr. L 220, 1993 08 30, psl. 0001, 10 straipsnis.

Įsigaliojimo data ir nuorodos į Reglamentą

Reglamentas įsigalioja nuo 2002 m. liepos 1 d. Teikiant nuorodas į Reglamentą, jį cituoti taip "Dujas deginantys prietaisai".

Taikymo sritis

1 straipsnis

1. Reglamentas taikomas:

 • dujas deginantiems prietaisams (toliau - prietaisai), skirtiems maistui ruošti, patalpoms ir vandeniui šildyti, produktams šaldyti, patalpoms apšviesti arba skalbti, jei normali vandens (jeigu jis naudojamas) temperatūra neviršija 105oC. Prietaisais laikomi ir priverstinės traukos degikliai bei šildytuvai su šiais degikliais;
 • saugos įtaisams, valdymo ar reguliavimo įtaisams ir mazgams, toliau vadinamiems armatūra, išskyrus priverstinės traukos degiklius bei šildytuvus su tokiais degikliais, kurie tiekiami į rinką atskirai ir yra skirti įmontuoti į dujas deginantį prietaisą arba tokiam prietaisui sumontuoti.

2. Pirmojoje dalyje nurodytiems prietaisams nepriskiriami prietaisai, skirti naudoti gamybiniuose procesuose, vykstančiuose gamybinės paskirties patalpose.

3. Reglamente "dujinis kuras" yra bet kokios rūšies kuras, kuris 15° C temperatūroje ir 1 bar slėgyje yra dujinio būvio.

4. Reglamente prietaisas laikomas "normaliai naudojamu", jeigu jis:

 • yra teisingai įrengtas ir reguliariai prižiūrimas, laikantis gamintojo instrukcijų;
 • jis naudojamas esant norminiams tiekiamų dujų kokybės ir slėgio svyravimams;
 • jis naudojamas pagal paskirtį arba kitu pagrįstai numatytu būdu.

Tiekimo į rinką ir laisvo judėjimo sąlygos

2 straipsnis

1. Turi būti garantuota, kad 1 straipsnyje nurodyti prietaisai patektų į rinką ir būtų priduodami tik tuo atveju, jeigu juos naudojant nustatyta tvarka nekyla pavojus žmonių, naminių gyvulių ir turto saugai.

2. Iki 2001 m. liepos 1 d. turi būti pranešta EB valstybėms narėms (toliau - valstybėms narėms) ir Komisijai apie Lietuvos teritorijoje naudojamų dujų rūšis ir jų tiekimo slėgį. Taip pat laiku turi būti pranešama apie visus pokyčius šioje srityje.

3 straipsnis

1 straipsnyje nurodyti prietaisai ir armatūra turi atitikti esminius jiems keliamus reikalavimus, kurie yra išdėstyti I priede.

4 straipsnis

1. Neleidžiama drausti, riboti ar trukdyti tiekti į rinką ir priduoti prietaisus, kurie atitinka visus šio Reglamento reikalavimus, įskaitant atitikties įvertinimo procedūras, pateiktas 8, 9 straipsniuose, ir kurie turi CE žymėjimą, numatytą 10 straipsnyje.

2. Neleidžiama drausti, riboti ar trukdyti tiekti į rinką 1 straipsnyje apibrėžtą armatūrą, kuriai yra išduotas 8 straipsnio 4 dalyje nurodytas sertifikatas.

Atitikties esminiams reikalavimams standartai

5 straipsnis

1. Laikoma, kad prietaisai ir armatūra tenkina 3 straipsnyje nurodytus esminius reikalavimus, jeigu tie prietaisai ir armatūra atitinka:

a) jiems taikomus Lietuvos standartus, įgyvendinančius EB suderintus standartus (toliau - suderintus standartus), kurių numeriai paskelbti OJ.

Šių Lietuvos standartų numeriai turi būti paskelbti Lietuvos standartizacijos departamento periodiniame leidinyje;

b) jiems taikomus Lietuvos standartus, nurodytus šio straipsnio 2 dalyje, jeigu srityse, kuriose taikomi tokie standartai, dar nėra priimta suderintų standartų.

2. Komisijai pateikiami 1 dalies b punkte nurodyti Lietuvos standartai, kurie atitinka 3 straipsnyje nurodytus esminius reikalavimus. Komisija šiuos Lietuvos standartus perduoda valstybėms narėms. 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ji praneša valstybėms narėms, kokie standartai laikomi atitinkančiais 3 straipsnyje nurodytus esminius reikalavimus.

6 straipsnis

1. Jeigu, Inspekcijos arba Komisijos nuomone, 5 straipsnio 1 dalyje nurodyti standartai nevisiškai atitinka 3 straipsnyje nurodytus esminius reikalavimus, Komisija arba Inspekcija perduoda klausimą svarstyti Nuolatiniam komitetui, įkurtam remiantis Direktyva 83/389/EEB, toliau vadinamam "Komitetu", ir nurodo tokio sprendimo priežastis. Komitetas nedelsdamas pareiškia savo nuomonę.

Atsižvelgdama į Komiteto nuomonę, Komisija praneša, ar tuos standartus reikia išbraukti iš sąrašų, paskelbtų pagal 5 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

2. Gavusi 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą pranešimą, Komisija kreipiasi į Komitetą. Pastarajam pateikus savo nuomonę, Komisija per vieną mėnesį praneša, ar aptariami Lietuvos standartai gali būti laikomi atitinkančiais esminius reikalavimus; jei taip, Lietuvos standartizacijos departamentas periodiniame leidinyje paskelbia tų standartų numerius. Komisija taip pat paskelbia tuos numerius OJ.

Prietaiso pašalinimas iš rinkos ar ribojimas tiekti

7 straipsnis

1. Jeigu Inspekcija nustato, kad tinkamai naudojami ir turintys CE žymėjimą prietaisai gali kelti pavojų žmonių, naminių gyvulių arba turto saugai, imamasi visų reikalingų priemonių šiems prietaisams pašalinti iš rinkos ir uždrausti arba apriboti šių prietaisų išleidimą į rinką.

Apie tokias priemones nedelsiant pranešama Komisijai, nurodant tokio sprendimo priežastis, ypač tai, ar pavojus kyla dėl to, kad:

a) nesilaikoma 3 straipsnyje nurodytų esminių reikalavimų, jeigu prietaisas neatitinka 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų standartų;

b) neteisingai taikomi 5 straipsnio 1 dalyje nurodyti standartai;

c) patys 5 straipsnio 1 dalyje nurodyti standartai turi trūkumų.

2. Komisija kuo greičiau minėtą sprendimą apsvarsto su suinteresuotomis šalimis. Jeigu po tokio svarstymo Komisija nustato, jog visos šio straipsnio 1 dalyje nurodytos priežastys yra pagrįstos, ji apie tai nedelsdama praneša sprendimą priėmusiai Inspekcijai ir valstybėms narėms.

Jeigu 1 dalyje nurodytą sprendimą reikėjo priimti dėl standartų trūkumų ir neketinama jų atšaukti, Komisija, pasitarusi su suinteresuotomis šalimis, per du mėnesius perduoda jį svarstyti Komitetui ir inicijuoja 6 straipsnyje nurodytą procedūrą.

3. Jeigu neatitinkantis standartų prietaisas turi CE žymėjimą, Inspekcija imasi reikalingų priemonių prietaisą pažymėjusio subjekto atžvilgiu ir apie tas priemones praneša Komisijai ir valstybėms narėms.

4. Komisija yra atsakinga už tai, kad valstybėms narėms būtų pranešama apie procedūros eigą ir rezultatus.

Atitikties įvertinimo būdai

8 straipsnis

1. Serijinės gamybos prietaisų atitikties įvertinimo būdai yra tokie:

a) EB tipo tyrimas, aprašytas II priedo 1 skyriuje, ir

b) prieš patiekiant juos į rinką, gamintojo pasirinkimu:

- EB tipo atitikties deklaracija, nurodyta II priedo 2 skyriuje, arba

- EB tipo atitikties deklaracija (gamybos kokybės garantija), nurodyta II priedo 3 skyriuje, arba

- EB tipo atitikties deklaracija (gaminio kokybės garantija), nurodyta II priedo 4 skyriuje, arba

- EB patikrinimas, aprašytas II priedo 5 skyriuje.

2. Jeigu pagamintas tik vienas prietaisas arba nedidelis prietaisų skaičius, gamintojui leidžiama pasirinkti II priedo 6 skyriuje nurodytą tikrinimo metodą, kai tikrinamas vienas prietaisas.

3. Atlikus 1b ir 2 punktuose nurodytas procedūras, vykdomas 10 straipsnyje nurodyta tvarka reikalavimus atitinkančių prietaisų CE žymėjimas.

4. 1 punkte nurodytos procedūros, taikomos ir 1 straipsnyje nurodytai armatūrai, išskyrus CE žymėjimą ir, kur tinkama, tipo atitikties deklaracijos surašymą. Armatūrai išduodamas sertifikatas, liudijantis, jog ji atitinka jai taikomus šio Reglamento reikalavimus, kuriame nurodomos jų ypatybės bei jos įmontavimo į prietaisą arba surinkimo sąlygos, būtinos, kad visiškai sumontuotas prietaisas atitiktų esminius reikalavimus.

Tas sertifikatas pridedamas prie armatūros.

5. Kai prietaisams yra taikomi kiti reglamentai, susiję su kitais aspektais ir nustatantys CE žymėjimą, pastarasis turi rodyti, kad šie prietaisai taip pat atitinka kitų reglamentų nuostatas.

Tačiau kai vienas ar daugiau šių reglamentų leidžia gamintojui pereinamuoju laikotarpiu pasirinkti prietaiso montavimo variantą, CE žymėjimas privalo rodyti atitiktį tik gamintojo taikomų reglamentų nuostatoms. Šiuo atveju reglamentų reikalaujamuose dokumentuose, pranešimuose ir instrukcijose, pridedamuose prie tokių prietaisų, privalo būti nurodomi taikomų reglamentų žymenys, paskelbti OJ.

6. Su atitikties įvertinimo būdais susiję dokumentai ir korespondencija rašomi lietuvių kalba arba kita įstaigos, kuri yra atsakinga už šias procedūras, priimta kalba.

9 straipsnis

1. Komisijai ir valstybėms narėms pranešama apie įstaigas, toliau vadinamas paskelbtosiomis (notifikuotosiomis) įstaigomis, kurios paskirtos vykdyti 8 straipsnyje nurodytas procedūras, kartu nurodant konkrečius uždavinius, kuriuos vykdyti jos buvo paskirtos, bei skiriamuosius numerius, kuriuos joms prieš tai suteikė Komisija.

Informacijos tikslais Komisija OJ išspausdina šių įstaigų sąrašą, nurodydama jų skiriamuosius numerius, ir pasirūpina, kad šis sąrašas būtų nuolat atnaujinamas.

2. Paskelbtosioms įstaigoms parinkti taikomi V priede išvardyti kriterijai. Laikoma, kad suderintuose standartuose nustatytus vertinimo kriterijus atitinkančios įstaigos atitinka minėto priedo kriterijus.

3. Įstaigos įgaliojimai atšaukiami, jeigu nustatoma, kad ta įstaiga nebeatitinka šio straipsnio 2 dalyje nurodytų kriterijų. Apie tai nedelsiant pranešama Komisijai ir valstybėms narėms.

CE žymėjimas

10 straipsnis

1. CE žymėjimas ir III priede nurodyti užrašai turi būti matomoje vietoje ant prietaiso arba prie jo pritvirtintoje lentelėje, jie turi būti lengvai įskaitomi ir neištrinami. Lentelė turi būti tokia, kad ją galima būtų panaudoti tik vieną kartą.

2. Draudžiamas prietaisų žymėjimas, galintis suklaidinti trečiąsias šalis dėl CE žymėjimo prasmės ir formos. Leidžiamas bet koks žymėjimas ant prietaiso ar duomenų lentelėje, jeigu tai nekliudo matyti ar įskaityti CE žymėjimą.

11 straipsnis

1. Jeigu nustatoma, kad CE žymėjimas atliktas neteisingai, gamintojas ar jo įgaliotas atstovas privalo padaryti taip, kad gaminys atitiktų CE žymėjimo nuostatas, ir Lietuvoje nustatyta tvarka užbaigti pažeidimo pašalinimo procedūrą.

2. Jeigu pažeidimai tęsiasi, Inspekcija privalo imtis visų reikiamų priemonių siekdama apriboti ar uždrausti tokių prietaisų tiekimą į rinką arba užtikrinti, kad jie būtų pašalinti iš rinkos pagal 7 straipsnyje pateiktą procedūrą.

Baigiamosios nuostatos

12 straipsnis

Kiekvieną sprendimą, priimtą taikant šį Reglamentą, kuriuo apribojamas prietaiso tiekimas į rinką ir (arba) jo pridavimas, būtina nuodugniai pagrįsti. Apie jį nedelsiant pranešama suinteresuotiems asmenims, nurodant galimybes pasinaudoti Lietuvos galiojančiuose įstatymuose numatytomis teisinėmis apsaugos priemonėmis ir pasinaudojimo tokiomis galimybėmis terminus.

13 straipsnis

1. Įstatymai, įstatymų lydimieji aktai ir administracinės nuostatos, kurios būtinos šio Reglamento reikalavimams vykdyti, priimami dar iki 2002 m. sausio 1 d. Apie tai nedelsiat pranešama Komisijai. Šio Reglamento nuostatos pradedamos taikyti nuo 2002 m. liepos 1 d.

2. Tačiau, kaip išimtis iš 2 straipsnio nuostatų, iki 2004 m. liepos 1 d. Inspekcijos nustatyta tvarka gali būti leidžiama tiekti į rinką ir (arba) priduoti prietaisus ir armatūrą, atitinkančią iki 2002 m. sausio 1 d. Lietuvoje galiojusias nuostatas.

3. Komisijai pateikiami šio Reglamento taikymo srityje priimtų pagrindinių Lietuvos teisės nuostatų tekstai.

______________

I PRIEDAS

ESMINIAI REIKALAVIMAI

Įžanginė pastaba

Įpareigojimai, susiję su prietaisams keliamais esminiais reikalavimais, taip pat taikomi ir armatūrai, jeigu armatūra gali kelti atitinkamą pavojų.

1. Bendrosios sąlygos

1.1. Prietaisai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad jie veiktų saugiai ir, juos normaliai naudojant pagal šio Reglamento 1 straipsnio 4 punkto apibrėžimą, nekeltų pavojaus žmonėms, naminiams gyvuliams ir turtui.

1.2. Į rinką patiekti prietaisai turi būti su:

 • įrengimo instrukcijomis,
 • vartotojams skirtomis naudojimo ir priežiūros instrukcijomis,
 • atitinkamais įspėjamaisiais užrašais, kurie turi būti taip pat užrašyti ant pakuotės.
 • Instrukcijos ir įspėjamieji užrašai rašomi paskirties valstybės valstybine kalba (kalbomis).

1.2.1. Įrengimo instrukcijose turi būti pateikti visi įrengimo, derinimo ir priežiūros nurodymai, kurie yra būtini teisingai atlikti šiuos darbus ir saugiai naudoti prietaisą. Instrukcijose turi būti konkrečiai nurodyta:

 • naudojamų dujų rūšis,
 • naudojamų dujų slėgis,
 • oro srautas, reikalingas:
 • degimui,
 • neleisti susidaryti pavojingiems nesudegusių dujų mišiniams, naudojant prietaisus, kuriuose nėra 3.2.3 punkte nurodyto įtaiso,
 • degimo produktų pašalinimo sąlygos,
 • priverstinės traukos degiklių ir šildytuvų su tokiais degikliais charakteristikos bei reikalavimai jų įrengimui, kurie užtikrina, kad įrengtas prietaisas atitiktų esminius reikalavimus, bei prireikus gamintojo rekomenduojamų derinių sąrašas.

1.2.2. Vartotojui skirtose naudojimo ir priežiūros instrukcijose turi būti pateikta visa informacija, reikalinga užtikrinti saugų prietaiso naudojimą, atkreipiant ypatingą vartotojo dėmesį į prietaiso naudojimo apribojimus.

1.2.3. Įspėjamuosiuose ženkluose ant prietaiso ir jo pakuotės turi būti aiškiai nurodyta naudojamų dujų rūšis ir tiekimo slėgis bei visi prietaiso naudojimo apribojimai, ypač jeigu prietaisą galima statyti tik pakankamai gerai vėdinamose patalpose.

1.3. Armatūra, skirta naudoti prietaise, turi būti suprojektuota ir pagaminta taip, kad, įmontuota pagal gamintojo instrukciją, veiktų nepriekaištingai pagal savo paskirtį.

Prie armatūros pridedamos įrengimo, derinimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijos.

2. Medžiagos

2.1. Medžiagos turi būti tinkamos numatytai jų paskirčiai ir atsparios mechaniniams, cheminiams ir šiluminiams poveikiams.

2.2. Saugai reikšmingas medžiagų ypatybes garantuoja prietaiso gamintojas arba tiekėjas.

3. Projektavimas ir gamyba

3.1. Bendrosios nuostatos

3.1.1. Prietaisai turi būti suprojektuoti taip, kad normaliai juos naudojant neatsirastų nestabilumo, deformacijos arba susidėvėjimo ir lūžimo, kurie galėtų pakenkti prietaiso saugai.

3.1.2. Pradedant naudoti ir (arba) naudojant prietaisus susidarantys kondensatai neturi kenkti prietaisų saugai.

3.1.3. Prietaisai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad išorinės kilmės gaisro atveju sprogimo pavojus būtų minimalus.

3.1.4. Prietaisai turi būti suprojektuoti taip, kad į dujų tiekimo sistemą nepatektų vanduo ir nereikalingas oras.

3.1.5. Esant normaliam pagalbinės energijos tiekimo svyravimui, prietaisai turi toliau saugiai veikti.

3.1.6. Nenormaliai svyruojant pagalbinės energijos tiekimo lygiui, visai nutrūkus energijos tiekimui arba jį atkūrus, neturi susidaryti nesaugi situacija.

3.1.7. Prietaisai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad būtų išvengta su elektra susijusių pavojų. Jeigu to prietaiso naudojimo vieta atitinka elektros saugos reikalavimus, nustatytus "Elektrotechninių gaminių saugos techniniame reglamente", laikoma, kad šio punkto reikalavimo yra laikomasi.

3.1.8. Visos slėginės prietaiso dalys turi būti atsparios mechaninėms ir šiluminėms apkrovoms ir nesideformuoti taip, kad tai keltų grėsmę saugai.

3.1.9. Prietaisai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad sugedus saugos, valdymo arba reguliavimo įtaisui, nesusidarytų nesaugi situacija.

3.1.10. Jeigu prietaise įrengti saugos ir reguliavimo įtaisai, saugos įtaiso veiksmų neturi panaikinti reguliavimo įtaisas.

3.1.11. Visos gamintojo sureguliuotos arba suderintos prietaiso dalys, kurių vartotojas arba montuotojas pats neturi reguliuoti, turi būti tinkamai apsaugotos.

3.1.12. Jungikliai ir kitos valdymo ir reguliavimo priemonės turi būti aiškiai pažymėtos, pateikiant nurodymus, kaip jomis naudotis, kad jos nebūtų panaudotos netinkamai. Šių priemonių konstrukcija turi būti tokia, kad netyčia jų padėties pakeisti būtų neįmanoma.

3.2. Nesudegusių dujų nutekėjimas

3.2.1. Prietaisai turi būti suprojektuoti taip, kad nutekančių dujų kiekis būtų nepavojingas.

3.2.2. Prietaisai turi būti suprojektuoti taip, kad uždegimo ir pakartotinio uždegimo metu bei liepsnai užgesus nutekėtų ribotas dujų kiekis ir kad būtų išvengta pavojingo nesudegusių dujų susikaupimo prietaise.

3.2.3. Prietaisuose, skirtuose naudoti uždarose ir gyvenamosiose patalpose, turi būti sumontuotas specialus įtaisas, kuris neleidžia kauptis pavojingiems nesudegusių dujų kiekiams šiose patalpose.

Tokių įtaisų neturintys prietaisai gali būti naudojami tik gerai vėdinamose patalpose, apsaugotose nuo pavojingo nesudegusių dujų susikaupimo.

Lietuvoje patalpoms, kuriose įrengiami tokie prietaisai, leidžiama pagal statomo prietaiso ypatybes nustatyti patalpos vėdinimo reikalavimus.

Galingi virtuvės prietaisai ir dujas su toksiškais komponentais deginantys prietaisai privalo turėti minėtą įtaisą.

3.3. Uždegimas

Prietaisai turi būti suprojektuoti taip, kad juos normaliai naudojant:

 • uždegimas ir pakartotinis uždegimas vyktų ramiai,
 • būtų garantuotas palaipsnis ir tolygus uždegimas.

3.4. Degimas

3.4.1. Prietaisai turi būti suprojektuoti taip, kad juos normaliai naudojant liepsna būtų stabili, o degimo produktuose nebūtų normas viršijančių sveikatai kenksmingų medžiagų koncentracijų.

3.4.2. Prietaisai turi būti suprojektuoti taip, kad juos normaliai naudojant atsitiktinai nenutekėtų degimo produktai.

3.4.3. Prietaisai, iš kurių degimo produktai šalinami per dūmtakį, turi būti suprojektuoti taip, kad susidarius nenormaliai traukai į patalpą nepatektų pavojingi degimo produktų kiekiai.

3.4.4. Veikiant autonominiams prie dūmtakio neprijungtiems buitiniams šildymo prietaisams ir prie dūmtakio neprijungtiems momentiniams vandens šildytuvams, patalpoje neturi susidaryti toje patalpoje esančių žmonių sveikatai pavojingos anglies monoksido koncentracijos, atsižvelgiant į galimą poveikio žmogui trukmę.

3.5. Racionalus energijos naudojimas

Prietaisai turi būti suprojektuoti taip, kad, atsižvelgiant į saugos aspektus, būtų užtikrintas racionalus energijos vartojimas, atitinkantis šiuolaikinį technikos lygį.

3.6. Temperatūra

3.6.1. Prietaisų dalys, esančios netoli grindų arba kitų paviršių, neturi įkaisti taip, jog tai keltų pavojų prietaisą supančiai aplinkai.

3.6.2. Rankenėlių ir jungiklių paviršiaus temperatūra neturi būti pavojinga vartotojui.

3.6.3. Buitinių prietaisų išorinių paviršių, išskyrus šilumą perduodančius paviršius, temperatūra prietaisui veikiant neturi būti pavojinga vartotojui, ir ypač vaikams, kurių atoveiksmio trukmė yra ilgesnė.

3.7. Maisto produktai ir sanitariniams tikslams naudojamas vanduo

Nepažeidžiant šią sritį reglamentuojančių EB taisyklių, prietaisui pagaminti naudojamos medžiagos ir konstrukciniai elementai, kurie gali liestis su maisto produktais arba sanitariniams tikslams naudojamu vandeniu, neturi pakenkti jų kokybei.

______________

II PRIEDAS

ATITIKTIES ĮVERTINIMO PROCEDŪRA

1. EB tipo tyrimas

1.1. EB tipo tyrimas yra sertifikavimo procedūros dalis, kurios metu paskelbtoji įstaiga patikrina planuojamų pagaminti prietaisų pavyzdį ir patvirtina, kad jis atitinka jam taikomas šio Reglamento nuostatas.

1.2. Paraišką atlikti tipo tyrimą vienai paskelbtajai įstaigai turi pateikti gamintojas arba jo įgaliotasis Bendrijoje atstovas.

1.2.1. Paraiškoje turi būti:

 • nurodytas gamintojo pavadinimas ir adresas, o jeigu paraišką pateikia įgaliotasis gamintojo atstovas, - taip pat to atstovo pavadinimas ir adresas,
 • pateiktas raštiškas patvirtinimas, kad paraiška nepateikta jokiai kitai paskelbtajai įstaigai,
 • pateikti techniniai dokumentai, kaip nurodyta IV priede.

1.2.2. Gamintojas paskelbtajai įstaigai patikrinti pateikia prietaisą, kuris yra planuojamų pagaminti prietaisų pavyzdys, toliau vadinamas "tipu". Paskelbtoji įstaiga gali paprašyti daugiau tipo egzempliorių, jeigu to reikia bandymo programai.

Tipas gali apimti ir tyrimui pateikto gaminio variantus, jeigu jų ypatybės rizikos atžvilgiu yra vienodos.

1.3. Paskelbtoji įstaiga privalo:

1.3.1. išnagrinėti pateiktus techninius dokumentus ir nustatyti, ar tipas pagamintas pagal tuos dokumentus, bei nustatyti dalis, kurios buvo suprojektuotos pagal 5 straipsnyje nurodytus standartus ir šio Reglamento esminius reikalavimus;

1.3.2. atlikti ar pasirūpinti, kad būtų atlikti reikalingi tyrimai ir (arba) bandymai siekiant nustatyti, ar gamintojo priimti sprendimai atitinka esminius reikalavimus, tuo atveju, kai 5 straipsnyje nurodyti standartai nebuvo taikomi;

1.3.3. atlikti ar pasirūpinti, kad būtų atlikti reikalingi tyrimai ir (arba) bandymai siekiant nustatyti, ar gamintojo pasirinkti standartai efektyviai įgyvendinti, ir taip garantuoti, kad prietaisas atitiks esminius reikalavimus.

1.4. Jeigu tipas atitinka šio Reglamento nuostatas, paskelbtoji įstaiga paraiškos pateikėjui turi išduoti EB tipo tyrimo sertifikatą. Sertifikate turi būti pateikta tyrimo išvados, jų galiojimo sąlygos, jei tokios sąlygos yra nustatytos, taip pat patvirtinto tipo skiriamieji duomenys ir tam tikrais atvejais jo veikimo aprašymas. Prie sertifikato turi būti pridėti reikalingi techniniai dokumentai, tokie kaip brėžiniai ir schemos.

1.5. Paskelbtoji įstaiga apie išduotą EB tipo tyrimo sertifikatą ir 1.7 punkte nurodytus papildomus sertifikatus nedelsdama privalo pranešti kitoms paskelbtosioms įstaigoms. Jos gali gauti EB tipo tyrimo sertifikato ir (arba) papildomų sertifikatų kopijas, o pagrįstai paprašius - sertifikato priedų bei tyrimų ir bandymų ataskaitų kopijas.

1.6. Paskelbtoji įstaiga, kuri atsisako išduoti arba atšaukia EB tipo tyrimo sertifikatą, privalo apie tai informuoti ją įgaliojusią instituciją ir kitas paskelbtąsias įstaigas ir nurodyti tokio sprendimo priežastis.

1.7. Paraiškos pateikėjas turi EB tipo tyrimo sertifikatą išdavusią įstaigą informuoti apie visus patvirtinto tipo pakeitimus, nuo kurių gali priklausyti, ar tipas atitiks esminius reikalavimus.

EB tipo tyrimo sertifikatą išdavusi paskelbtoji įstaiga turi papildomai pritarti patvirtinto tipo pakeitimams, jeigu nuo tų pakeitimų gali priklausyti, ar tipas atitiks esminius reikalavimus ir ar galios nustatytos prietaiso naudojimo sąlygos. Tokie papildomi patvirtinimai įforminami kaip EB tipo tyrimo sertifikatą papildantys pažymėjimai.

2. EB tipo atitikties deklaracija

2.1. EB tipo atitikties deklaracija yra sertifikavimo procedūros dalis, kuria gamintojas pareiškia, kad prietaisai atitinka EB tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir jiems taikomus esminius šio Reglamento reikalavimus. Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas privalo atlikti kiekvieno prietaiso CE žymėjimą ir surašyti atitikties deklaraciją. Atitikties deklaracija gali būti surašyta vienam arba daugiau prietaisų ir turi būti saugoma gamintojo. Po CE žymėjimo turi būti paskelbtosios įstaigos, kuri atlieka 2.3 punkte nurodytus atsitiktinius patikrinimus, skiriamasis numeris.

2.2. Gamintojas imasi visų reikiamų priemonių, kad gamybos procesas, įskaitant baigiamąją gaminio kontrolę ir išbandymą, garantuotų, jog pagaminti prietaisai bus vienodi ir atitiks EB tipo tyrimo sertifikate pateiktą aprašymą bei tiems prietaisams taikomus šio Reglamento reikalavimus. Gamintojo pasirinkta paskelbtoji įstaiga atrankos būdu turi atlikti prietaisų atsitiktinius patikrinimus, nurodytus 2.3 punkte.

2.3. Kartą per metus arba dažniau paskelbtoji įstaiga turi atrankos būdu patikrinti prietaisus ten, kur jie gaminami. Norint įsitikinti, ar prietaisai atitinka jiems taikomus šio Reglamento esminius reikalavimus, tikrinti atrenkama pakankamai prietaisų ir atliekami 5 straipsnyje nurodytuose standartuose numatyti arba jiems tolygūs bandymai. Paskelbtoji įstaiga kiekvienu atveju nusprendžia, ar atliktinas visas bandymas, ar pakaks atlikti jo dalį. Jeigu vienas ar daugiau prietaisų pripažįstami netinkamais, paskelbtoji įstaiga pasirūpina, kad jie nepatektų į rinką.

3. EB tipo atitikties deklaracija (gamybos kokybės garantija)

3.1. EB tipo atitikties deklaracija (gamybos kokybės garantija) yra sertifikavimo procedūros dalis, kuria gamintojas, įvykdęs 3.2 punkte nurodytus įsipareigojimus, pareiškia, jog aptariami prietaisai atitinka EB tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir jiems taikomus esminius šio Reglamento reikalavimus. Kiekvienam prietaisui gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas privalo atlikti CE žymėjimą ir surašyti tipo atitikties deklaraciją. Atitikties deklaracija gali būti surašoma vienam arba daugiau prietaisų ir turi būti saugoma gamintojo. Po CE žymėjimo turi būti už priežiūrą atsakingos paskelbtosios įstaigos, atsakingos už EB priežiūrą, skiriamasis numeris.

3.2. Gamintojas turi taikyti tokią kokybės sistemą, kuri užtikrintų, kad prietaisai atitiks EB tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir jiems taikomus esminius šio Reglamento reikalavimus. Gamintoją prižiūri paskelbtoji įstaiga, kaip nurodyta 3.4 punkte.

3.3. Kokybės sistema

3.3.1. Gamintojas pasirinktai paskelbtajai įstaigai pateikia prašymą patvirtinti aptariamiems prietaisams taikomą kokybės sistemą.

Prašyme turi būti pateikta:

 • kokybės sistemos dokumentai,
 • įsipareigojimas vykdyti tai, kas privaloma pagal patvirtintą kokybės sistemą,
 • įsipareigojimas naudotis patvirtinta kokybės sistema ir garantuoti, kad ir toliau ji bus tinkama ir veiksminga,
 • su patvirtintu tipu susiję dokumentai ir EB tipo tyrimo sertifikato kopija.

3.3.2. Visi gamintojo patvirtinti kokybės sistemos elementai ir reikalavimai bei nuostatos turi būti sistemingai ir logiškai dokumentuoti kaip priemonės, procedūros ir rašytinės instrukcijos. Šie kokybės sistemos dokumentai turi sudaryti sąlygas vienodai suprasti kokybės programas, planus, instrukcijas ir įrašus. Šiuose dokumentuose turi būti tinkamai aprašyta:

 • kokybės sistemos tikslai, organizacinė struktūra bei vadovybės atsakomybė ir įgaliojimai, susiję su prietaisų kokybe,
 • gamybos procesai, numatoma vykdyti kokybės kontrolė, kokybės užtikrinimo būdai ir sistemingos priemonės,
 • tyrimai ir bandymai, kurie bus atliekami prieš pradedant gaminti, gaminant bei pagaminus, ir jų atlikimo dažnis,
 • reikalaujamos prietaiso kokybės priežiūros ir kokybės sistemos efektyvaus taikymo priemonės.

3.3.3. Paskelbtoji įstaiga išanalizuoja ir įvertina kokybės sistemą bei nustato, ar ji atitinka 3.3.2 punkto reikalavimus. Jeigu kokybės sistema remiasi suderintais standartais, laikoma, kad ji atitinka šiuos reikalavimus.

Paskelbtoji įstaiga savo sprendimą praneša gamintojui ir kitoms paskelbtosioms įstaigoms. Gamintojui siunčiamame pranešime turi būti nurodyti patikrinimo rezultatai, paskelbtosios įstaigos pavadinimas bei adresas ir pagrįstas aptariamų prietaisų įvertinimas.

3.3.4. Gamintojas kokybės sistemą patvirtinusią paskelbtąją įstaigą informuoja apie visus kokybės sistemos modernizavimo faktus, susijusius su, pavyzdžiui, naujomis technologijomis arba naujomis kokybės koncepcijomis.

Paskelbtoji įstaiga peržiūri siūlomus kokybės sistemos pakeitimus ir nusprendžia, ar pakeista kokybės sistema atitinka reikalavimus, ar reikia ją įvertinti iš naujo. Savo sprendimą ji praneša gamintojui. Pranešime turi būti nurodytos peržiūros išvados ir pagrįstas įvertinimas.

3.3.5. Atšaukusi kokybės sistemos patvirtinimą, paskelbtoji įstaiga apie tai praneša kitoms paskelbtosioms įstaigoms ir nurodo tokio sprendimo priežastis.

3.4. EB priežiūra

3.4.1. EB priežiūros tikslas - užtikrinti, kad gamintojas deramai vykdytų su patvirtinta kokybės sistema susijusius savo įsipareigojimus.

3.4.2. Gamintojas turi sudaryti sąlygas patikrinimus atliekantiems paskelbtosios įstaigos atstovams patekti į gamybos, tikrinimo, bandymo ir sandėliavimo vietas ir pateikti jiems visą reikalingą informaciją, t.y.:

 • kokybės sistemos dokumentus,
 • kokybės dokumentus, tokius kaip patikrinimų protokolai ir bandymų ir kalibravimo duomenys, darbuotojų kvalifikacijos pažymėjimai ir t.t.

3.4.3. Ne rečiau kaip kas dvejus metus paskelbtoji įstaiga privalo patikrinti, ar gamintojas tinkamai prižiūri ir taiko patvirtintą kokybės sistemą, ir tokio patikrinimo ataskaitą pateikti gamintojui.

3.4.4. Be to, paskelbtosios įstaigos atstovai gali nepranešę atvykti pas gamintoją. Tokio apsilankymo metu jie gali išbandyti prietaisus arba pareikalauti atlikti tokius bandymus jų akivaizdoje. Patikrinimo protokolą ir bandymų protokolą, jei bandymai buvo atlikti, jie pateikia gamintojui.

3.4.5. Paprašius gamintojas gali pateikti paskelbtosios įstaigos protokolą kitiems asmenims.

4. EB tipo atitikties deklaracija (gaminio kokybės garantija)

4.1. EB tipo atitikties deklaracija (gaminio kokybės garantija) yra sertifikavimo procedūros dalis, kuria gamintojas, įvykdęs 4.2 punkte nurodytus įsipareigojimus, pareiškia, jog aptariami prietaisai atitinka EB tipo tyrimo sertifikate aprašytą pavyzdį ir jiems taikomus esminius šio Reglamento reikalavimus. Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas privalo atlikti kiekvieno prietaiso CE žymėjimą ir surašyti EB tipo atitikties deklaraciją. Atitikties deklaracija gali būti surašyta vienam arba daugiau prietaisų ir turi būti saugoma gamintojo. Po CE žymėjimo turi būti už priežiūrą atsakingos paskelbtosios įstaigos skiriamasis numeris.

4.2. Gamintojas, atlikdamas baigiamąją prietaisų kontrolę ir 4.3 punkte nurodytus bandymus, taiko patvirtintą kokybės sistemą, ir jam taikoma EB priežiūra, kaip nurodyta 4.4 punkte.

4.3. Kokybės sistema

4.3.1. Gamintojas pasirinktai paskelbtajai įstaigai pateikia prašymą patvirtinti aptariamiems prietaisams taikomą kokybės sistemą.

Prašyme turi būti pateikta:

 • kokybės sistemos dokumentai,
 • įsipareigojimas vykdyti su patvirtinta kokybės sistema susijusius įsipareigojimus,
 • įsipareigojimas naudotis patvirtinta kokybės sistema ir garantuoti, kad ir toliau ji bus tinkama ir efektyvi,
 • su patvirtintu tipu susiję dokumentai ir EB tipo tyrimo sertifikato kopija.

4.3.2. Kokybės sistemoje turi būti tikrinamas kiekvienas prietaisas, atliekant 5 straipsnyje nurodytuose standartuose nustatytus arba jiems tolygius bandymus, ir nustatoma, ar jis atitinka jam taikomus esminius šio Reglamento reikalavimus.

Visos gamintojo patvirtintos dalys ir reikalavimai bei nuostatos turi būti sistemingai ir logiškai dokumentuotos kaip priemonės, procedūros ir rašytinės instrukcijos. Šie kokybės sistemos dokumentai turi sudaryti sąlygas vienodai suprasti kokybės programas, planus, instrukcijas ir kitus dokumentus.

Šiuose dokumentuose turi būti tinkamai aprašyta:

 • kokybės sistemos tikslai, organizacinė struktūra bei vadovybės atsakomybė ir įgaliojimai, susiję su prietaisų kokybe,
 • patikrinimai ir bandymai, kurie bus atliekami pagaminus prietaisus,
 • kokiu būdu bus tikrinama, ar efektyviai veikia kokybės sistema.

4.3.3. Paskelbtoji įstaiga išanalizuoja ir įvertina kokybės sistemą ir nustato, ar ji atitinka 4.3.2 punkto reikalavimus. Jeigu kokybės sistema remiasi suderintais standartais, laikoma, kad ji atitinka šiuos reikalavimus. Paskelbtoji įstaiga apie savo sprendimą praneša gamintojui ir kitoms paskelbtosioms įstaigoms. Gamintojui siunčiamame pranešime turi būti pateikti patikrinimo rezultatai, paskelbtosios įstaigos pavadinimas ir adresas bei pagrįstas aptariamų prietaisų įvertinimas.

4.3.4. Gamintojas kokybės sistemą patvirtinusią paskelbtają įstaigą informuoja apie visus kokybės sistemos pakeitimų faktus, susijusius su, pavyzdžiui, naujomis technologijomis ir kokybės koncepcijomis.

Paskelbtoji įstaiga peržiūri siūlomus kokybės sistemos pakeitimus ir nusprendžia, ar pakeista arba papildyta kokybės sistema atitinka reikalavimus, ar reikia ją įvertinti iš naujo. Apie savo sprendimą ji praneša gamintojui. Pranešime turi būti nurodytos peržiūros išvados ir pagrįstas įvertinimas.

4.3.5. Atšaukusi kokybės sistemos patvirtinimą, paskelbtoji įstaiga apie tai praneša kitoms paskelbtosioms įstaigoms ir nurodo tokio sprendimo priežastis.

4.4. EB priežiūra

4.4.1. EB priežiūros tikslas yra užtikrinti, kad gamintojas deramai vykdytų su patvirtinta kokybės sistema susijusius įsipareigojimus.

4.4.2. Gamintojas turi sudaryti sąlygas patikrinimus atliekantiems paskelbtosios įstaigos atstovams patekti į gamybos, kontrolės, bandymo ir sandėliavimo vietas ir pateikti jiems visą reikalingą informaciją, t.y.:

 • kokybės sistemos dokumentus,
 • kokybės dokumentus, tokius kaip patikrinimų ataskaitos, bandymų ir kalibravimo duomenys, darbuotojų kvalifikacijos pažymėjimai ir t.t.

4.4.3. Ne rečiau kaip kas dvejus metus paskelbtoji įstaiga privalo patikrinti, ar gamintojas tinkamai prižiūri ir taiko patvirtintą kokybės sistemą, ir tokio patikrinimo protokolą pateikti gamintojui.

4.4.4. Be to, paskelbtosios įstaigos atstovai gali nepranešę atvykti pas gamintoją. Tokio apsilankymo metu jie gali išbandyti prietaisus arba pareikalauti atlikti tokius bandymus jų akivaizdoje. Patikrinimo protokolą ir bandymų protokolą, jei bandymai buvo atlikti, jie pateikia gamintojui.

4.4.5. Paprašius gamintojas gali pateikti paskelbtosios įstaigos ataskaitą kitiems asmenims.

5. EB patikrinimas

5.1. EB patikrinimas yra sertifikavimo procedūros dalis, kurios metu gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas garantuoja ir deklaruoja, kad prietaisai, kuriems taikomos 3 straipsnio nuostatos, atitinka EB tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir tenkina šio Reglamento reikalavimus.

5.2. Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas privalo imtis visų priemonių, siekdamas, kad gamybos procese būtų užtikrinta prietaisų atitiktis EB tipo tyrimo sertifikate aprašytam tipui ir šio Reglamento reikalavimams. Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas privalo atlikti kiekvieno prietaiso CE žymėjimą ir surašyti atitikties deklaraciją. Gali būti surašyta vieno ar daugiau prietaisų atitikties deklaracija, kurią turi saugoti gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas.

5.3. Siekdama patikrinti prietaiso atitiktį šio Reglamento reikalavimams, paskelbtoji įstaiga privalo pagal gamintojo pasirinkimą ištirti ir išbandyti kiekvieną prietaisą, kaip nurodyta 5.4 punkte, arba ištirti ir išbandyti prietaisus statistiniu būdu, kaip nurodyta 5.5 punkte.

5.4. Patikrinimas, tiriant ir bandant kiekvieną prietaisą

5.4.1. Siekiant patikrinti, ar prietaisai atitinka jiems taikomus šio Reglamento reikalavimus ir EB tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą, visi prietaisai turi būti atskirai patikrinti ir turi būti atlikti 5 straipsnyje nurodytuose atitinkamuose standartuose nustatyti arba jiems lygiaverčiai bandymai.

5.4.2. Paskelbtoji įstaiga privalo pažymėti ar pavesti pažymėti kiekvieną patikrintą prietaisą savo skiriamuoju numeriu ir surašyti atitikties, susijusios su atliktais bandymais, sertifikatą. Atitikties sertifikatas gali apimti vieną ar daugiau prietaisų.

5.4.3. Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas privalo užtikrinti, kad pareikalavus būtų pateikti paskelbtosios įstaigos išduoti atitikties sertifikatai.

5.5. Statistinis patikrinimas

5.5.1. Gamintojas privalo pateikti prietaisus, pagamintus tolyginėmis partijomis, ir imtis visų būtinų priemonių, kad gamybos procese būtų užtikrintas kiekvienos pagamintos partijos tolygumas.

5.5.2. Statistinis patikrinimas yra atliekamas šiuo būdu:

- prietaisams yra taikoma statistinė kontrolė pagal požymius. Jie privalo būti sugrupuojami į atpažįstamas partijas, susidedančias iš vieno modelio gaminių, pagamintų esant toms pačioms sąlygoms. Partija yra tiriama atsitiktiniais laiko tarpais. Norint nustatyti, ar tai yra priimtina ar atmestina partija, prietaisai, sudarantys bandinį, yra tiriami kiekvienas atskirai ir yra atliekami bandymai, nustatyti 5 straipsnyje nurodytuose standartuose, ar lygiaverčiai bandymai. Taikomi šie atrankos kriterijai:

 • kokybės lygis, atitinkantis 95 % tinkamumo tikimybę ir 0,5-1,5 % neatitiktį,
 • ribinis kokybės lygis, atitinkantis 5% tinkamumo tikimybę ir 5-10 % neatitiktį.

5.5.3. Partiją priėmus, paskelbtoji įstaiga privalo pažymėti ar pavesti pažymėti kiekvieną prietaisą savo skiriamuoju numeriu ir surašyti atitikties, susijusios su atliktais bandymais, sertifikatą. Visus tos partijos prietaisus galima pateikti į rinką, išskyrus prietaisus iš bandinio, kurių neatitiktis buvo nustatyta.

Kai partija yra atmetama, paskelbtoji įstaiga privalo imtis atitinkamų priemonių, kad būtų užkirstas kelias tai partijai pateikti į rinką. Dažnai atmetant partijas, paskelbtoji įstaiga gali nutraukti statistinį patikrinimą.

Paskelbtosios įstaigos atsakomybe, gamintojas gali žymėti prietaisus jos skiriamuoju numeriu gamybos proceso metu.

5.5.4. Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas privalo užtikrinti, kad pareikalavus būtų pateiktas paskelbtosios įstaigos išduotas atitikties sertifikatas.

6. EB vieneto patikrinimas

6.1. EB vieneto patikrinimas yra procedūra, kurios metu gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas garantuoja ir deklaruoja, kad konkretus prietaisas, kuriam buvo išduotas 2 punkte nurodytas sertifikatas, atitinka šio Reglamento reikalavimus. Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas privalo atlikti prietaiso CE žymėjimą ir surašyti atitikties deklaraciją, kurią jis turi saugoti.

6.2. Siekdama garantuoti, kad prietaisas atitinka esminius šio Reglamento reikalavimus, paskelbtoji įstaiga privalo ištirti prietaisą ir atlikti atitinkamus bandymus, atsižvelgdama į projektinę dokumentaciją.

Paskelbtoji įstaiga privalo pažymėti arba pavesti pažymėti patvirtintą prietaisą savo skiriamuoju numeriu ir surašyti atitikties, įvertinant atliktus bandymus, sertifikatą.

6.3. Techninės dokumentacijos, nurodytos IV priede ir susijusios su prietaiso konstrukcija, tikslas - suteikti galimybę patvirtinti atitiktį šio Reglamento reikalavimams ir suprasti prietaiso konstrukciją, gamybą ir veikimą.

Paskelbtajai įstaigai turi būti leidžiama naudotis IV priede nurodytais techniniais dokumentais.

6.4. Tyrimai ir bandymai gali būti atliekami įrengus prietaisą, jei paskelbtoji įstaiga mano, kad tai yra būtina.

6.5. Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas privalo užtikrinti, kad pareikalavus būtų pateikti paskelbtosios įstaigos išduoti atitikties sertifikatai.

______________

III PRIEDAS

CE ATITIKTIES ŽYMĖJIMAS IR UŽRAŠAI

1. CE atitikties žymėjimą sudaro raidės "CE", kaip parodyta toliau:

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Po CE žymėjimo turi būti paskelbtosios įstaigos, atliekančios gamybos kontrolę, skiriamasis numeris.

2. Prietaiso ar jo duomenų lentelėje turi būti CE žymėjimas ir tokie užrašai:

- gamintojo pavadinimas ar skiriamasis simbolis,

- prietaiso prekinis pavadinimas,

- elektros tiekimo rūšis, jei prietaisas vartoja elektros energiją,

prietaiso kategorija,

paskutiniai du skaitmenys tų metų, kai buvo atliktas CE žymėjimas.

Atsižvelgiant į prietaiso pobūdį, čia gali būti pateikiama informacija apie prietaiso įrengimą.

3. Mažinant ar didinant CE žymėjimą, turi būti išlaikytos proporcijos pagal brėžinio tinklelį.

Įvairūs CE žymėjimo sandai privalo turėti vienodą aukštį, ne mažesnį kaip 5 mm.

______________

IV PRIEDAS

TECHNINIAI DOKUMENTAI

Techniniuose dokumentuose turi būti nurodyta ta toliau išvardyta informacija, kurios reikia paskelbtajai įstaigai prietaisui įvertinti:

 • bendras prietaiso aprašymas,
 • konstrukciniai ir darbo brėžiniai, komponentų, mazgų schemos, elektrinės schemos ir t.t.,
 • minėtiems dokumentams suprasti skirti aprašymai ir paaiškinimai, įskaitant prietaiso veikimo paaiškinimus,
 • visiškai ar iš dalies pritaikytų 5 straipsnyje išvardytų standartų sąrašas, o ten, kur minėti standartai nebuvo taikomi, sprendimų, kaip turi būti laikomasi esminių reikalavimų, aprašymai,
 • bandymų protokolai,
 • montavimo ir naudojimo instrukcijos.

Jei reikia, prie techninių dokumentų turi būti pridėti taip pat šie:

 • prietaise sumontuotos armatūros atestatai,
 • prietaiso gamybos, tikrinimo ar stebėjimo metodų atestatai ir sertifikatai,
 • kiti dokumentai, kurie leistų paskelbtajai įstaigai tiksliau įvertinti prietaiso kokybę.

______________

V PRIEDAS

MINIMALŪS PASKELBTŲJŲ ĮSTAIGŲ VERTINIMO KRITERIJAI

Paskelbtosios įstaigos turi atitikti bent tokius minimalius reikalavimus:

 • įstaigoje turi būti pakankamai darbuotojų ir reikalingų priemonių bei įrangos,
 • įstaigos darbuotojai turi būti kompetentingi technikos specialistai,
 • įstaiga turi sugebėti atlikti bandymus, sudarinėti ataskaitas, išduoti sertifikatus ir atlikti šiame Reglamente nurodytą priežiūrą, išlikdama nepriklausoma, nepaisant jos vadovybės arba techninių darbuotojų ryšių su asmenimis ar asmenų grupėmis, kurios dirba su prietaisais,
 • įstaigos darbuotojai turi saugoti profesines paslaptis,
 • įstaiga turi būti apdrausta civilinės atsakomybės draudimu, išskyrus tą atvejį, kai pagal įstatymus šiuo draudimu pasirūpina valstybė.

Kompetentingos valdžios ar jos įgaliotos įstaigos privalo reguliariai tikrinti, ar paskelbtosios įstaigos laikosi pirmuose dviejuose punktuose nurodytų sąlygų.

Pastaba. Lietuvoje priimtos "Paskelbtųjų (notifikuotų) atitikties įvertinimo įstaigų paskyrimo taisyklės"*.


Kategorijos: Darbo sauga, priešgaisrinė sauga (tema), Dujų tiekimas ir paskirstymas, Šildymas (tema)

Šildymo sistemos įrengimas Šildymo sistemos įrengimas

Šilumos šaltinio ir šildymo įrangos pasirinkimas. Kieto kuro katilai, kombinuotas šildymas, šilumos siurblių parametrai, patalpų temperatūros valdymas.

geoterminis šildymas Geoterminio šildymo kaina

Kiek kainuoja geoterminis šildymas, kiek elektros naudoja šilumos siurblys gruntas-vanduo? Tai vartotojams aktualiausi klausimai, į kuriuos atsakyti tiksliai sudėtinga, nes Lietuvoje niekas neatlieka stebėjimų. Bet buitiniu lygiu, fiksuojant elektros energijos sąnaudas - atsakymą galima gauti.

Šilumos siurbliai ir A klasė Šilumos siurbliai ir A klasė – dvi vienos monetos pusės

Nežinia, dėsningumas tai, ar ne, bet beveik visuose pas mus užregistruotuose A,A+ ir A++ klasės pastatuose sumontuoti šilumos siurbliai. Kodėl?

Kur montuoti konvektorių Ar konvektorius gali išspręsti šaltų langų problemą

Konvektoriai dažnai montuojami šalia didelių langų ir sukuria užtvarą pro langus besiskverbiančio šalto oro masei.

Šilumos siurblio įrengimas Šilumos siurblio įrengimas

Šildymas oras–vanduo šilumos siurbliu. Kaip nustatyti reikalingą šildymo poreikį ir sužinoti, ar pakaks šilumos siurblio generuojamos šilumos? Šilumos siurblio rodikliai ir įrengimo sąlygos.

KNX protingo namo sistemos valdiklis Kokie sprendimai padės šildymą kontroliuoti efektyviai, o sienų neapkrauti skirtingo dizaino valdikliais?

Ekspertai dalinasi patarimais, kaip susikurti sveiką mikroklimatą, o inžinerinius elementus paversti nekrintančiais į akis interjere.

Grindjuostinis šildymas Grindjuostinis šildymas – nematomi radiatoriai

Šildančios grindjuostės sukuria šilumos užsklandą palei sienas ir langus, neleidžia į vidų skverbtis šalčiui. Taupoma šilumos energija, interjero erdvės neapkrauna radiatoriai.

Šilumos siurbliai Šilumos siurbliai

Vietoje surinkdami šilumos siurblius, šildymo ir vėdinimo įrangos meistrai suteikia vartotojams galimybę pasirinkti reikalingas šilumos siurblio funkcijas ir komplektaciją, tuo pačiu konkuruoja rinkoje žemesne šilumos siurblio kaina.

Saulės elektrinė verslui Saulės elektrinė verslui

Techniniai saulės modulių pasirinkimo ir saulės elektrinės montavimo aspektai, saulės elektrinės įmonei projektavimas ir montavimas.

kieto kuro katilai Kieto kuro katilai

Šiemet vėl galima teikti paraiškas gauti paramą šildymo katilo keitimui. Kaip gauti kompensaciją katilui, kokį kieto kuro katilą pasirinkti, kokie katilai ekonomiškiausi?

Ištraukiamo oro siurblys Ištraukiamo oro šilumos siurbliai atlieka trigubą darbą

Vienas iš paprastai įrengiamų ir efektyvių šildymo būdų A klasių namams - ištraukiamojo oro šilumos siurbliai. Šilumos siurblys ne tik paima šilumą iš laukan išleidžiamo šilto oro, sušildo šviežią patalpų orą, bet ir vėdina, gali šildyti vandenį.

Mažoji renovacija Mažoji renovacija: proga sutaupyti už šildymą ir gauti kompensaciją už keičiamus radiatorius

Daugiabučių gyventojų bendrijos ar administratoriai iki šių metų liepos 1 d. gali teikti paraiškas vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui - mažajai renovacijai. Gyventojai turi galimybę ne tik sutaupyti šilumos energijos ir susimažinti sąskaitas už šildymą, bet ir pakeisti vamzdyną, butuose pasikeisti radiatorius, įdiegti šilumos reguliavimą bei kitas priemones ir gauti 30 proc. kompensaciją.

sildymo katiko keitimas Parama šildymo katilo keitimui: kuo keisti, kokia suma kompensuojama?

Jeigu planuojate daug laiko atimantį ir taršų kieto kuro katilą pakeisti priežiūros nereikalaujančiu moderniu šildymo įrenginiu, iki 2020 metų sausio 31 dienos galima teikti paraišką 50 proc. kompensacijai už tokį įrenginį gauti. Prioritetinėmis bus laikomos tos paraiškos, kuriose taršus kieto kuro katilas keičiamas į įrenginį, naudojantį mažiau pirminio kuro ar energijos.

Patalpos šildymas židiniu

Kaip įrengti židinį kuris šildytų patalpas, šildančių židinių konstrukcijos, židinio konvekcijos ir ortakių schema

Šildymo sistemos pertvarka Šildymo kokybė butuose

Norite pamatyti žmogų, kuris atsako už jūsų šildymo kokybę? Susisiekite su jūsų daugiabutį administruojančia įmone. Išsakykite savo problemas, paprašykite pagalbos. Jei nesulauksite atsako, pasikalbėkite su kaimynais, gal verta keisti namo valdytoją (administratorių ar bendriją), o gal užtarimo ieškoti Valstybinėje energetikos inspekcijoje?

Katiliniu įrengimas Katilinių įrengimas

Pagrindiniai katilinės įrengimo principai, katilinių įranga, katilinės įrengimo schema ir šildymo sistemos įranga

Šilumos siurblys oras-vanduo: efektyvumas ir nauda Šilumos siurblys oras-vanduo: efektyvumas ir nauda

Oras vanduo šilumos siurbliai - populiarėjantys šilumos šaltiniai, nes investicija nedidelė, montavimas nesudėtingas, o dėl ištobulėjusių technologijų jų efektyvumas vis didėja.

Židinio kūrenimas Orinė šildymo sistema iš židinio

Židiniu su šildymo ortakiais įrengimas ir montavimas

Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas

Kapiliarinių vamzdelių šildymo-vėsinimo technologijos sistemą ir patalpų apdailą gipsiniu tinku galima laikyti natūralumo viršūne, nes šildymo technologija paremta gamtos dėsniais, o gipsinis tinkas – visiškai natūrali vidaus apdailos medžiaga.

KFD zidinys Židinio kapsulė butui

Kaip išsirinkti židinio kapsulę?

saules kolektoriai Ar žalioji energija pasieks individualius namus?

Išmokos ir parama privačiuose namuose atsinaujinantiems energijos šaltiniams įsirengti bei taršiems kieto kuro katilams keisti: kaip vyksta, kaip vyks, kas ir kiek gauna išmokų, kokias klaidas daro teikiantys paraiškas.

Įrengta židinio karščio kamera Židinio įrengimas, karščio kamera ir korpusas apdailai

Kaip įrengti židinio karščio kamerą ir korpusą apdailai, židinio karščio kameros montavimo instrukcija

Tipinė kaimo viryklė Viryklės, krosnies mūrijimas

Kaimiškos viryklės ir krosnies tipai, viryklė- židinys, krosnis su šildančiąja sienele, krosnies mūrijimo darbai

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 19
Modulinių, keraminio įdėklo dūmtraukių sistemos iš Vokietijos
Liepų g. 14, Kluoniškio km., , Kauno r.
Mobilus: +370-612-45977, El. paštas: info@tonabaltija.lt
Šilumos siurbliai oras-vanduo, geoterminis šildymas, grindinio ir kapiliarinio šildymo bei vėsinimo sistemos , aukšto efektyvumo rekuperatoriai ir vėdinimo sistemos.
Žirmūnų g. 139A, Vilnius
Telefonas: +370-5-2643582, Mobilus: +370-656-26012, El. paštas: info@tenko.lt
Geoterminio šildymo sistemos, šilumos siurbliai, NIBE atstovas Lietuvoje.
Zarasų g. 5-101, Vilnius
Telefonas: +370-699-54983, +370-698-10817, Mobilus: +370-615-46248, +370-675-96111, El. paštas: ekoklima@ekoklima.lt
OVENTROP armatūra ir vožtuvai šildymui, šildomoms grindims, santechnikai, vėsinimui ir saulės energijai.
P. D. 15 , Rokiškis
Mobilus: +370-687-27817, El. paštas: vygantas@milaknis.ot.lt
Šildymo sistemų įrengimas, vėdinimo sistemų įrengimas, santechnikos darbai, nuotekų sistemų montavimas. Šildymo, vėdinimo, santechnikos sistemų montavimas, remontas, keitimas. Šildomų grindų įrengimas.
Vasaros g. 48A, 15 korpusas, Marijampolė
Telefonas: +370-699-65355, Mobilus: +370-699-65355, El. paštas: rokmonas@gmail.com
1 2 3 4 5 ... 19
Olegas Demčenko Ar galima įrengti šildomas grindis ant plytelėmis išklotų grindų?

Atsako Olegas Demčenko, UAB „Šilputa" pardavimų vadovas

daugiau
silumos punkltas Kaip įvertinti daugiabučio šilumos punkto būklę?

Atsako Egidijus Kukta, UAB „Artakija" komercijos direktorius

daugiau
Edvardas Petrauskas, Būsto energijos taupymo agentūros Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas Kodėl sumažinta kompensacija už šildymą?

Atsako Edvardas Petrauskas, Būsto energijos taupymo agentūros Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas

daugiau
1 2 3 4
Kompanijų produktai
Įvairiapusis šilumos siurblys oras-vanduo, šildymas, vėsinimas ir karšto vandens ruošimas
Dviejų dalių šilumos siurblys oras-vanduo, lengvai montuojamas ir ekonomiškas

Įvairiapusis šilumos siurblys oras-vanduo, šildymas, vėsinimas ir karšto vandens ruošimas

Moderni šilumos sistema - su valstybės parama kone per pus pigiau

Nepraleiskite progos modernią šilumos sistemą įsirengti k...

Šildymo sistemos įrengimas

Šildymo sistemos pajungimas, šildymo sistemos remontas, r...

Namas su geoterminiu šildymu
Modernūs šilumos siurbliai

Didelio efektyvumo, tyliai veikiantys, kintamos galios ši...

kieto kuro katilai Kaune
Kieto kuro katilai Kaune

Kieto kuro katilas

Šilumos siurbliai Vilniuje
Šilumos siurbliai Vilniuje

UAB „Terra Energy“ – šilumos siurbliai Vilniuje, šildymo ...

Parama keičiantiems senas iškastinio kuro šildymo sistemas, gyventojams

Parama šildymo katilų keitimui gyventojams 2020, parama i...

keramikiniai ideklai vilniuje
Keramikiniai kaminai Vilniuje

Kaminai su keramikiniu įdėklu Vilniuje, prekyba kaminais ...

RAYCHEM XL-Trace savireguliuojantys šildymo kabeliai su LSZH izoliacija

RAYCHEM XL-Trace savireguliuojantys šildymo kabeliai su L...

Šildymo įranga

Šildymo įranga - šildymo katilai, šilumos reguliatoriai, ...

Šolumos siurbliai oras -vanduo
Šilumos siurbliai oras - vanduo renovacijai

Nibe šilumos siurbliai oras-vanduo, šilumos siurblio ener...

Parama šildymo katilų keitimui gyventojams

Senų šilumos katilų renovacija – noriu gauti paramą. Ką t...

Skaitmeninis termostatas
Termostatai šildomoms grindims

Šildomų grindų termostatas, skaitmeninis termostatas, kam...

Šildymo sistemos plovimas

Mokėk už šilumą mažiau - gyvenk šilčiau

HWAT
Temperatūros palaikymas karšto vandens vamzdynuose HWAT šildymo kabeliais

HWAT - temperatūros palaikymas karšto vandens vamzdynuose...

Infraraudonuju spinduliu sildytuvai su piesiniu 65.0 EUR 130.0 EUR
Infraraudonųjų spindulių šildytuvas

Didžiulė akcija, maža didelių infraraudonųju spindulių ši...

Šilumos siurblys Oras - Vanduo

Grindinė šildymo sistema, karšto vandens šildymas, šilumo...

Išmaniosios šildymo dujomis sistemos Kaunas

Išmaniosios šildymo dujomis sistemos Kaunas Gerunda, Uab

RAYCHEM SENZ termostatai kilsteli grindinio šildymo komfortą į naują lygį

Naujos kartos grindų šildymo termostatai - SENZ ir SENZ WIFI

1 2 3 4