Dėl naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą, techninio reglamento tvirtinimo

2009-01-06 14:09   Peržiūros : 825   Spausdinti


Įsigalioja nuo 2002-12-05 Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą, techninis reglamentas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d., išskyrus 3 punkte nurodytą atvejį.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO į s a k y m a s

DĖL NAUJŲ KARŠTO VANDENS KATILŲ, DEGINANČIŲ SKYSTĄJĮ ARBA DUJINĮ KURĄ, TECHNINIO REGLAMENTO TVIRTINIMO

2002 m. vasario 11 d. Nr. 45, Vilnius

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 192 „Dėl Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programos (Nacionalinė ACQUIS priėmimo programa) teisės derinimo priemonių ir ACQUIS įgyvendinimo priemonių 2001 metų planų patvirtinimo" patvirtintą Teisės derinimo priemonių 2001 metų planą (Žin., 2001, Nr. 18-554):

1. T v i r t i n u Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą, techninį reglamentą (pridedamas).

2. N u s t a t a u, kad Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą, techninis reglamentas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d., išskyrus 3 punkte nurodytą atvejį.

3. N u s t a t a u, kad iki 2003 m. sausio 1 d. katilų gamintojai, jų įgaliotieji atstovai, tiekiantys katilus į rinką, ir katilų montuotojai gali taikyti Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį ir dujinį kurą, techninį reglamentą, patvirtinę atitiktį nustatytiems reikalavimams paskelbtosiose (notifikuotose) įstaigose.

Ūkio Ministras  Petras Čėsna

_____

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 45

NAUJŲ KARŠTO VANDENS KATILŲ, DEGINANČIŲ SKYSTĄJĮ ARBA DUJINĮ KURĄ, TECHNINIS REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis Techninis reglamentas (toliau - Reglamentas) nustato šiluminio naudingumo koeficiento reikalavimus naujiems karšto vandens katilams (toliau - katilai), deginantiems skystąjį arba dujinį kurą, kurių vardinė atiduodamoji galia ne mažesnė kaip 4 kW ir ne didesnė kaip 400 kW, atitikties šiems reikalavimams įvertinimo procedūras ir laisvo katilų judėjimo rinkoje sąlygas.

2. Reglamentas parengtas vadovaujantis Europos Bendrijos (EB) Tarybos direktyva 92/42/EEB „Dėl naudingumo koeficiento reikalavimų naujiems karšto vandens katilams, deginantiems skystąjį ir dujinį kurą", paskelbta žurnale „Official Journal of the European Communities" (OJ), Nr. L 167, 1992 06 22, p. 17, ir direktyvos 93/68/EEB, paskelbtos OJ, Nr.L 220, 1993 08 30, p. 22, 12-uoju straipsniu, papildančiu direktyvą 92/42/EEB.

3. Reglamentas privalomas katilų surinkėjams, gamintojams ir jų įgaliotiesiems atstovams bei platintojams, tiekiantiems katilus į rinką.

4. Visi į rinką tiekiami katilai, kuriems taikomas Reglamentas, turi atitikti jo reikalavimus.

5. Reglamentas netaikomas:

5.1. katilams, kurie gali deginti įvairų kurą, taip pat ir kietąjį;

5.2. tiesiasroviams vandens šildytuvams;

5.3. katilams, skirtiems deginti kurą, kurio savybės labai skiriasi nuo įprastinio parduodamo skystojo arba dujinio kuro (pramoninės atliekinės dujos, biologinės dujos ir pan.);

5.4. viryklėms ir prietaisams, skirtiems pirmiausia patalpoms, kuriose jie yra įrengti, šildyti bei papildomai tiekti joms karštą vandenį centriniam šildymui ir sanitariniams tikslams;

5.5. natūraliosios cirkuliacijos prietaisams, kurių vardinė atiduodamoji galia mažesnė kaip 6 kW, skirtiems karštam akumuliuojamam vandeniui ruošti sanitariniams tikslams;

5.6. vienetinės gamybos katilams.

6. Tais atvejais, kai katilas turi dvejopą paskirtį, t.y. šildyti patalpas ir tiekti naudojimui skirtą karštą vandenį, reikalavimai naudingumo koeficientui pagal 9 punktą taikomi tik šildymo funkcijai.

7. Šiame Reglamente vartojami terminai ir apibrėžimai:

7.1. katilas - iš katilo (korpuso) ir degiklio (toliau - katilo komponentai) susidedantis įrenginys, skirtas degimo metu išsiskiriančią šilumą perduoti vandeniui;

7.2. tiesiasrovis vandens šildytuvas - prietaisas, kuriame šildomas vanduo tik vieną kartą prateka jame įrengtais šildomaisiais vamzdeliais;

7.3. vardinė atiduodamoji galia, kW - didžiausia šiluminė galia, kurią nustato gamintojas ir garantuoja, kad ją galima išlaikyti nepertraukiamo naudojimo metu, esant gamintojo nurodytam šiluminio naudingumo koeficientui;

7.4. šiluminio naudingumo koeficientas, % - šilumos kiekio, atiduoto katilo vandeniui, ir žemutinio šilumingumo (esant pastoviam kuro slėgiui) bei per laiko vienetą suvartoto kuro kiekio sandaugos santykis;

7.5. dalinė apkrova, % - pertraukiamuoju režimu arba mažesne už vardinę galią veikiančio katilo atiduodamosios galios ir šios vardinės galios santykis;

7.6. vidutinė katilo vandens temperatūra - įtekančio į katilą ir iš jo ištekančio vandens temperatūros vidutinė vertė;

7.7. standartinis katilas - katilas, kurio konstrukcija leidžia riboti vidutinę vandens temperatūrą;

7.8. katilas-regeneratorius - centrinės šildymo sistemos katilas, kuris įrengiamas židinio nišoje kaip įrenginio, susidedančio iš rekuperacinio šilumokaičio ir dujomis kūrenamos įrangos, dalis;

7.9. žemos temperatūros katilas - katilas, kuris gali nepertraukiamai veikti, kai tiekiamo vandens temperatūra 35-400C, ir kuriame tam tikromis sąlygomis gali susidaryti kondensatas; šiems katilams priklauso ir garus kondensuojantys katilai, deginantys skystąjį kurą;

7.10. garus kondensuojantis katilas - katilas, skirtas kondensuoti didesniąją dalį vandens garų, esančių degimo dujose;

7.11. gyvenamojoje patalpoje įrengiamas katilas - katilas, kurio vardinė atiduodamoji galia mažesnė kaip 37 kW, skirtas patalpai, kurioje jis yra įrengtas, šildyti katilo sienelių skleidžiama šiluma, turi atvirą plėtimosi indą ir užtikrina karšto vandens tiekimą natūraliosios cirkuliacijos būdu; ant šio katilo išorinės sienelės aiškiai nurodoma, kad jis turi būti įrengtas gyvenamojoje patalpoje;

7.12. Sutartis - Europos ekonominės bendrijos sutartis;

7.13. darnieji standartai - Europos standartai, kurių nuorodiniai žymenys ir antraštės paskelbti EB oficialiajame žurnale ir kurių nuorodinius žymenis ir antraštes Lietuvos standartizacijos departamentas paskelbė Lietuvos standartų, kuriais perimami šie Europos standartai, leidinyje;

7.14. EB atitikties deklaracija - gamintojo raštiška deklaracija, kad tam tikras gaminys atitinka [tipą, apibūdintą EB tyrimo sertifikate] techninio reglamento, kuriuo diegiama atitinkama direktyva, reikalavimus;

direktyvos reikalavimus, kurie jiems taikomi arba techninių reglamentų, kuriais diegiamos šios direktyvos;

7.15. CE žymėjimas - atitiktį reikalavimams patvirtinantis ženklas;

7.16. paskelbtoji (notifikuota) įstaiga - bandymų laboratorija, sertifikacijos ar kontrolės įstaiga, kurią valstybė paskiria atsakinga už atitikties įvertinimą ir apie ją praneša kitoms valstybėms;

7.17. rinkos priežiūros institucija - institucija, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės jai nustatytas funkcijas kontroliuojanti į rinką tiekiamų gaminių atitiktį nustatytiems reikalavimams;

7.18. įgaliota institucija - institucija, kuriai įstatymo ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavestos valdymo funkcijos, susijusios su atitikties įvertinimu.

II. TiekimAS į rinką ir LAISVAS JUDĖJIMAS

8. Tiekiami į rinką katilai turi atitikti naudingumo koeficiento reikalavimus:

8.1. esant vardinei galiai, t.y. kai katilas naudojamas, esant vardinei galiai Pn, išreikštai kW, ir esant vidutinei katilo vandens temperatūrai 700C;

8.2. esant dalinei apkrovai, t.y. kai katilas naudojamas, esant 30% dalinei apkrovai ir vidutinei katilo vandens temperatūrai, kuri įvairiems katilų tipams yra skirtinga.

9. Naudingumo koeficientai, kurių būtina laikytis, nurodyti 1 priede pateiktoje lentelėje.

10. Valstybinė ne maisto produktų inspekcija ir Valstybinė energetikos inspekcija (toliau - rinkos priežiūros institucijos), neviršydamos joms nustatytų funkcijų, imasi visų būtinų priemonių, kad naudoti būtų atiduodami tik tie katilai, kurių šiluminio naudingumo koeficientas atitinka 9 punkto reikalavimus.

11. Leidžiama atiduoti naudoti katilus-regeneratorius ir/arba gyvenamojoje patalpoje įrengiamus katilus, kurie Reglamento priėmimo metu yra labai paplitę, jeigu jų naudingumo koeficientas, esant tiek vardinei galiai, tiek 30% dalinei apkrovai, yra ne daugiau kaip 4% žemesnis už 9 punkte nurodytą standartinių katilų naudingumo koeficientą.

12. Turi būti pripažįstama, kad katilai, atitinkantys darniuosius Europos standartus, perimtus kaip Lietuvos standartai, turi atitikti esminius naudingumo koeficientų reikalavimus, nustatytus 9 punkte. Šie katilai privalo turėti 2 priedo 1 punkte nurodytą CE žymėjimą ir EB atitikties deklaraciją.

Darnieji standartai, susiję su Reglamento reikalavimais, be kita ko, nustato gamybos ir matavimų tikrinimo metodus bei reikalaujamų naudingumo koeficientų tolerancijas. Už darniųjų Lietuvos standartų nuorodinių žymenų ir antraščių paskelbimą „Valstybės žiniose" atsakinga Ūkio ministerija.

13. Negalima drausti, riboti arba trukdyti tiekti į rinką arba atiduoti naudoti katilus ir jų komponentus, kurie atitinka šio Reglamento reikalavimus, išskyrus tuos atvejus, kai Sutartyje, kituose reglamentuose ar Bendrijos nuostatose nustatyta kitaip.

14. Jeigu rinkos priežiūros institucijos nustato, kad katilai ar jų komponentai neatitinka šio Reglamento reikalavimų, jos imasi visų tinkamų priemonių, kad tokie katilai ar jų komponentai būtų pašalinti iš rinkos, kad būtų draudžiama juos patiekti į rinką, atiduoti naudoti arba naudoti ir kad būtų apribotas šių katilų ar jų komponentų laisvas judėjimas.

15. Sprendimus riboti tiekti į rinką ar atiduoti naudoti katilus, jų komponentus arba pašalinti juos iš rinkos dėl to, kad jie neatitinka Reglamento reikalavimų, rinkos priežiūros institucijos privalo pagrįsti bei pranešti apie tai suinteresuotai šaliai, nurodydamos priimto sprendimo priežastis, teisinės apsaugos priemones, kuriomis galima pasinaudoti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, ir pasinaudojimo tokiomis priemonėmis terminus.

III. ATITIKTIES ĮVERTINIMO PROCEDŪROS

16. Serijinės gamybos katilų atitiktis patvirtinama:

16.1. katilo tipo tyrimu pagal 4 priede nurodytą B modulį;

16.2. atitikties patvirtintam tipui deklaracija pagal C, D arba E modulį, kaip nustatyta 5 priede.

17. Dujas deginantiems katilams naudingumo koeficiento atitikties įvertinimo procedūros turi atitikti procedūras, naudojamas įvertinant saugos reikalavimų atitiktį, vadovaujantis Dujas deginančių prietaisų saugos techniniu reglamentu (Žin., 2000, Nr. 8-218), įgyvendinančiu EB Tarybos direktyvos 90/396/EEB nuostatas.

IV. CE IR ŠILUMINIO NAUDINGUMO ŽYMĖJIMAS

18. CE žymėjimas, kuris nurodo prietaiso atitiktį šio Reglamento reikalavimams ir kitoms nuostatoms dėl CE žymėjimo, taip pat 2 priede nurodyti užrašai ant katilų ar jų komponentų atliekami taip, kad būtų gerai matomi, lengvai įskaitomi ir nenutrinami. Ant jų draudžiama tvirtinti kitus žymenis, ženklus arba užrašus, kuriuos prasmės arba grafinio atvaizdo atžvilgiu būtų galima supainioti su CE žymėjimu.

19. Jei katilų komponentai, kuriais prekiaujama atskirai, yra tiekiami į rinką, jie turi turėti CE žymėjimą ir EB atitikties deklaraciją su nurodytais parametrais, kurie po to, kai komponentai bus surinkti, leidžia pasiekti 9 punkte nurodytus naudingumo koeficientus.

20. Katilų, kurių naudingumo koeficientas viršija 9 punkte nustatytus reikalavimus, taikomus standartiniams katilams, taikoma specialioji ženklų sistema (3 priedas), leidžianti tiksliai nustatyti katilų šiluminį naudingumą.

Jeigu naudingumo koeficientas, esant vardinei atiduodamajai galiai, ir naudingumo koeficientas, esant dalinei apkrovai, yra lygūs atitinkamoms standartinių katilų vertėms arba didesni už jas, katilui suteikiamas 2 priedo 2 punkte nurodytas ženklas.

Jeigu naudingumo koeficientas, esant vardinei atiduodamajai galiai, ir naudingumo koeficientas, esant dalinei apkrovai, yra trimis šimtosiomis arba daugiau didesnis negu atitinkamos standartinių katilų vertės, katilui suteikiami du ženklai.

Kaskart, kai naudingumo koeficientas, esant vardinei atiduodamajai galiai ir dalinei apkrovai, viršijamas trimis šimtosiomis, katilą leidžiama pažymėti dar vienu papildomu ženklu, kaip nurodyta 3 priede.

21. Neleidžiama naudoti kitų ženklų, kuriuos galima būtų supainioti su 20 punkte nurodytais ženklais.

V. Baigiamosios nuostatos

22. Atitikties įvertinimo procedūras, nurodytas III skyriuje, pagal šio Reglamento nuostatas atlieka tos Ūkio ministerijos paskirtos ir paskelbtos (notifikuotos) įstaigos, kurios atitinka 6 priede nurodytus reikalavimus.

Įstaigos, kurios atitinka kriterijus, išdėstytus atitinkamuose darniuosiuose standartuose, laikomos atitinkančiomis kriterijus, nurodytus minėtame priede.

23. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos skiriamos ir atšaukiamos vadovaujantis Paskelbtųjų (notifikuotų) atitikties įvertinimo įstaigų paskyrimo taisyklėmis (Žin., 1999, Nr.62-2058

24. Priimamose priemonėse, būtinose šio Reglamento reikalavimams įvykdyti, privalo būti nuoroda į šį Reglamentą arba nuoroda turi būti pateikiama priemonę oficialiai skelbiant.

25. Asmenys, pažeidžiantys Reglamento reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________

Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį ir dujinį kurą, techninio reglamento 1 priedas

 

Katilo tipas

Galios ribos

Naudingumo koeficientas esant vardinei atiduodamajai galiai

Naudingumo koeficientas esant dalinei apkrovai

 

kW

vidutinė katilo vandens temp.,°C

reikalaujamas naudingumo koeficientas, %

vidutinė katilo vandens temp., °C

reikalaujamas naudingumo koeficientas, %

Standartiniai katilai

Žemos temperatūros katilai(*)

Garus konden-suojantys katilai

4 - 400

4 - 400

 

4 - 400

70

70

 

70

³84+2 logPn

³87,5+1,5 logPn

 

³91+1 logPn

³ 50

40

 

30(**)

³80+3logPn

³87,5+1,5 logPn

 

³97+1 logPn

(*) įskaitant garus kondensuojančius katilus, deginančius skystąjį kurą

(**) į katilą įtekančio vandens temperatūra

_________________

                                                                                                                                Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį ir dujinį kurą, techninio reglamento 2 priedas

ATITIKTIES ŽENKLAS IR PAPILDOMI savitieji ŽYMENYS

1. Atitikties ženklas susideda iš raidžių CE, kaip nurodyta toliau, ir metų, kuriais buvo pritvirtintas ženklas, paskutinių dviejų skaitmenų.

2. Šiluminio naudingumo ženklas, kuris suteikiamas pagal Reglamento 20 punktą, atitinka šį simbolį:

H

_________

Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį ir dujinį kurą, techninio reglamento 3 priedas

ŠILUMINIO NAUDINGUMO ŽENKLO SUTEIKIMAS

1. Naudingumo koeficientai, kuriuos būtina užtikrinti, esant vardinei atiduodamajai galiai ir dalinei apkrovai
0,3 Pn:

 

Ženklas

Naudingumo koeficientas, esant vardinei atiduodamajai  galiai Pn ir vidutinei katilo vandens temp. 70°C, %

Naudingumo koeficientas, esant dalinei apkrovai 0,3 Pn ir vidutinei katilo vandens temp. ³50°C, %

H

HH

HHH

HHHH

³ 84 + 2 log Pn

³ 87 + 2 log Pn

³ 90 + 2 log Pn

³ 93 + 2 log Pn

³ 80 + 3 log Pn

³ 83 + 3 log Pn

³ 86 + 3 log Pn

³ 89 + 3 log Pn

_______________

Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį ir dujinį kurą, techninio reglamento 4 priedas

EB tipo tyrimas (B modulis)

1. Šis modulis aprašo procedūros dalį, pagal kurią paskelbtoji (notifikuota) (toliau - paskelbtoji) įstaiga nustato ir patvirtina, ar pavyzdys, atstovaujantis atitinkamai produkcijai, atitinka reikiamas šio Reglamento nuostatas.

2. Paraišką padaryti EB tipo tyrimą gamintojas arba jo įgaliotasis Bendrijoje įsisteigęs atstovas pateikia pasirinktai paskelbtajai įstaigai. Paraiškoje turi būti:

2.1. gamintojo pavadinimas ir adresas; jeigu paraišką pateikia įgaliotasis atstovas, jo pavadinimas bei adresas;

2.2. rašytinis pareiškimas, kad ta pati paraiška nėra pateikta kitai paskelbtajai įstaigai;

2.3. techniniai dokumentai pagal šio priedo 3 punktą.

Pareiškėjas privalo pateikti paskelbtajai įstaigai pavyzdį, atstovaujantį atitinkamai produkcijai (toliau - tipas). Paskelbtoji įstaiga gali pareikalauti pateikti daugiau pavyzdžių, jeigu jie reikalingi patikrinimo programai vykdyti.

3. Iš techninių dokumentų turi būti galima įvertinti, ar katilo komponentai atitinka šio Reglamento reikalavimus. Juose turi būti šiam įvertinimui atlikti reikalingi duomenys apie gaminio konstravimą, gamybą ir veikimą ir, jeigu to reikia įvertinimui atlikti:

3.1. bendras tipo aprašymas;

3.2. konstrukcijos elementų, montažinių dalių, grandinių ir pan. projektai, technologiniai brėžiniai ir schemos;

3.3. aprašymai ir paaiškinimai, kurie reikalingi minėtiems brėžiniams, schemoms ir gaminio veikimui suprasti;

3.4. visiškai arba iš dalies taikomų standartų, nurodytų Reglamento 12 punkte, sąrašas, ir sprendimų, priimtų siekiant įgyvendinti esminius šio Reglamento reikalavimus, aprašymas, jeigu minėtame punkte nurodyti standartai nebuvo taikomi;

3.5. konstrukcijos skaičiavimų, padarytų tyrimų ir pan. rezultatai;

3.6. bandymų ataskaitos.

4. Paskelbtoji įstaiga privalo:

4.1. tirti techninius dokumentus, patikrinti, ar tipas pagamintas pagal šiuos techninius dokumentus, ir nustatyti, kurie konstrukciniai elementai suprojektuoti pagal atitinkamas standartų, nurodytų Reglamento 12 punkte, nuostatas, o kurie - ne pagal šiuos standartus;

4.2. padaryti atitinkamus tyrimus ir reikiamus bandymus arba pavesti juos padaryti, kad būtų nustatyta, ar gamintojo pasirinkti sprendimai atitinka esminius šio Reglamento reikalavimus, jeigu nebuvo taikomi Reglamento 12 punkte nurodyti standartai;

4.3. padaryti atitinkamus tyrimus ir reikiamus bandymus arba pavesti juos padaryti, kad būtų nustatyta, ar gamintojas, nusprendęs taikyti atitinkamus standartus, juos iš tikrųjų taikė;

4.4. suderinti su pareiškėju vietą, kur bus daromi tyrimai ir reikiami bandymai.

5. Jei tipas atitinka šio Reglamento nuostatas, paskelbtoji įstaiga pareiškėjui išduoda EB tipo tyrimo sertifikatą. Sertifikate nurodomas gamintojo pavadinimas ir adresas, tyrimo išvados bei duomenys, reikalingi patvirtintam tipui nustatyti.

Prie sertifikato pridedamas svarbių techninių dokumentų sąrašas, kurio kopiją saugo paskelbtoji įstaiga.

Jeigu paskelbtoji įstaiga atsisako išduoti gamintojui arba jo įgaliotajam Bendrijoje įsisteigusiam atstovui EB tipo tyrimo sertifikatą, ji turi nurodyti išsamias priežastis.

Būtina numatyti apskundimo tvarką.

6. Pareiškėjas praneša paskelbtajai įstaigai, kuri turi techninius dokumentus, pateiktus EB tipo tyrimo sertifikatui gauti, apie visus patvirtinto katilo komponento pakeitimus, dėl kurių būtina gauti papildomą patvirtinimą, jeigu šie pakeitimai gali turėti įtakos esminių reikalavimų arba nustatytų gaminio naudojimo sąlygų laikymuisi. Šis papildomas patvirtinimas išduodamas kaip priedas prie pradinio EB tipo tyrimo sertifikato.

7. Kiekviena paskelbtoji įstaiga pateikia kitoms paskelbtosioms įstaigoms atitinkamą informaciją apie EB tipo tyrimo sertifikatus ir išduotus arba atšauktus priedus.

8. Kitos paskelbtosios įstaigos gali gauti EB tipo tyrimo sertifikatų kopijas ir/arba jų priedus. Sertifikatų priedai turi būti saugomi, kad kitos paskelbtosios įstaigos jais galėtų naudotis.

9. Gamintojas arba jo įgaliotasis Bendrijoje įsisteigęs atstovas kartu su techniniais dokumentais privalo saugoti EB tipo tyrimo sertifikatų kopijas ir jų priedus ne mažiau kaip 10 metų nuo paskutinio gaminio pagaminimo dienos.

Jeigu nei gamintojas, nei jo įgaliotasis atstovas nėra įsisteigęs Bendrijoje, saugoti prieinamus techninius dokumentus įgaliojamas asmuo, kuris patiekia gaminį į Bendrijos rinką.

______________

Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį ir dujinį kurą, techninio reglamento 5 priedas

I. Atitikties tipui UžTIKRINIMAS (C modulis)

1. Šiame modulyje apibūdinama procedūros dalis, pagal kurią gamintojas arba jo įgaliotasis Bendrijoje įsisteigęs atstovas užtikrina ir pareiškia, kad atitinkami katilo komponentai atitinka tipą, aprašytą EB tipo tyrimo sertifikate, ir jiems taikomus šio Reglamento reikalavimus. Gamintojas privalo atlikti katilo komponentų CE žymėjimą ir surašyti atitikties deklaraciją.

2. Gamintojas imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti tokį gamybos procesą, kad pagaminti katilo komponentai atitiktų tipą, aprašytą EB tipo tyrimo sertifikate, ir Reglamento reikalavimus naudingumo koeficientui.

3. Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas saugo atitikties deklaracijos kopiją ne mažiau kaip 10 metų nuo paskutinio gaminio pagaminimo dienos.

Jei nei gamintojas, nei jo įgaliotasis atstovas nėra įsisteigę Bendrijoje, saugoti prieinamus techninius dokumentus įgaliojamas asmuo, kuris patiekia gaminį į Bendrijos rinką.

4. Gamintojo pasirinkta paskelbtoji (notifikuota) (toliau - paskelbtoji) įstaiga atsitiktiniais laiko tarpais padaro arba paveda padaryti gaminio tyrimus. Paskelbtosios įstaigos atrinktas reikiamas pagamintos produkcijos bandinys yra tiriamas ir daromi atitinkami bandymai pagal Reglamento 12 punkte nurodytą(-us) standartą (-us) arba pastariesiems bandymams prilygstantys bandymai, siekiant patikrinti, ar gaminiai atitinka atitinkamo reglamento reikalavimus. Jeigu ištirtas gaminys arba keli gaminiai neatitinka reikalavimų, paskelbtoji įstaiga privalo imtis reikiamų priemonių.

II. Gamybos kokybės UžTIKRINIMAS (D modulis)

1. Šiame modulyje aprašoma procedūra, pagal kurią gamintojas, vykdantis įsipareigojimus pagal šio skyriaus 2 punktą, užtikrina ir pareiškia, kad atitinkami katilo komponentai atitinka EB tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir Reglamento reikalavimus. Gamintojas turi atlikti kiekvieno katilo komponento CE žymėjimą ir surašyti atitikties deklaraciją. Be ženklo „CE", žymimas paskelbtosios įstaigos, atsakingos už šio skyriaus 4 punkte nurodytą priežiūrą, skiriamasis numeris.

2. Gamintojas privalo taikyti patvirtintą gamybos, priimamosios kontrolės ir bandymo kokybės sistemą, kaip nurodyta šio skyriaus 3 punkte. Jam taikoma 4 punkte nurodyta priežiūra.

3. Kokybės sistema:

3.1. Gamintojas pateikia pasirinktai paskelbtajai įstaigai paraišką jo atitinkamiems katilo komponentams taikomai kokybės sistemai įvertinti. Paraiškoje turi būti pateikiama:

 • visa svarbi informacija apie numatomą komponento kategoriją;
 • kokybės sistemos dokumentai;
 • patvirtinto tipo techniniai dokumentai ir EB tipo tyrimo sertifikato kopija.

3.2. Kokybės sistema turi užtikrinti, kad katilo komponentai atitiktų EB tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir jiems taikomus šio Reglamento reikalavimus.

Visi kokybės sistemos elementai, reikalavimai ir nuostatos, kurių įsipareigoja laikytis gamintojas, turi būti sistemingai ir nustatyta tvarka raštu įforminti kaip veiklos kryptys, procedūros ir instrukcijos. Kokybės sistemos dokumentai turi užtikrinti, kad kokybės programos, planai, vadovai ir kokybės įrašai būtų vienodai interpretuojami.

Juose visų pirma turi būti tinkamai aprašyti:

 • kokybės sistemos tikslai ir organizacinė struktūra, vadovybės atsakomybė ir įgaliojimai katilo komponentų kokybės atžvilgiu;
 • gamyba, kokybės kontrolė ir kokybės užtikrinimo būdai, procesai ir sistemingi veiksmai, kurie bus taikomi;
 • tyrimai ir bandymai, daromi prieš gaminant, gaminant ir pagaminus, nurodant, kokiu dažnumu jie bus daromi;
 • kokybės įrašai, tokie kaip kontrolės ataskaitos, bandymų duomenys, kalibravimo duomenys, atitinkamų darbuotojų kvalifikacijos protokolai ir pan.;
 • priemonės, kuriomis kontroliuojama, ar pasiekiama reikiama katilo komponentų kokybė ir efektyviai veikia kokybės sistema.

3.3. Paskelbtoji įstaiga turi įvertinti kokybės sistemą, kad nustatytų, ar ji atitinka 3.2 punkte nurodytus reikalavimus. Ji privalo daryti prielaidą, kad kokybės sistemos, kurios įgyvendina atitinkamą darnųjį standartą, atitinka šiuos reikalavimus. Audito grupėje privalo būti bent vienas narys, turintis patirties vertinant atitinkamo gaminio technologiją. Į vertinimo procedūrą įeina kontrolinis apsilankymas gamintojo patalpose.

Gamintojui pranešama apie priimtą sprendimą. Pranešime turi būti pateiktos tyrimo išvados ir tinkamai pagrįsta vertinimo išvada.

3.4. Gamintojas privalo pasižadėti vykdyti įsipareigojimus, susijusius su patvirtinta kokybės sistema, ir užtikrinti jos tinkamą ir efektyvų veikimą.

Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas turi pranešti paskelbtajai įstaigai, kuri patvirtino kokybės sistemą, apie visus siūlomus kokybės sistemos pakeitimus.

Paskelbtoji įstaiga turi įvertinti pasiūlytus pakeitimus ir nuspręsti, ar pakeistoji kokybės sistema ir toliau atitiks reikalavimus, nurodytus 3.2 punkte, ar reikia atlikti naują įvertinimą.

Ji turi pranešti apie priimtą sprendimą gamintojui. Pranešime turi būti pateikiamos tyrimo išvados ir pagrįsta įvertinimo išvada.

4. Priežiūra, už kurią atsako paskelbtoji įstaiga:

4.1. Priežiūros tikslas - užtikrinti, kad gamintojas tinkamai vykdytų įsipareigojimus, susijusius su patvirtinta kokybės sistema.

4.2. Gamintojas turi sudaryti galimybes paskelbtajai įstaigai kontrolės tikslais patekti į gamybines, kontrolės, bandymo ir sandėliavimo patalpas ir pateikti jai visą reikalingą informaciją, ypač:

 • kokybės sistemos dokumentus;
 • kokybės įrašus, tokius kaip patikrinimų ataskaitos ir bandymų duomenys, kalibravimo duomenys, atitinkamų darbuotojų kvalifikacijos protokolai ir pan.

4.3. Paskelbtoji įstaiga periodiškai atlieka auditą, kad įsitikintų, jog gamintojas laikosi kokybės sistemos, ją taiko, ir pateikia gamintojui audito ataskaitą.

4.4. Be to, paskelbtoji įstaiga gali iš anksto nepranešusi atvykti pas gamintoją. Šių apsilankymų metu paskelbtoji įstaiga gali padaryti arba pavesti padaryti bandymus, kad patikrintų, ar kokybės sistema tinkamai veikia; jeigu reikia, paskelbtoji įstaiga turi pateikti gamintojui savo apsilankymo ataskaitą ir, jeigu buvo padarytas bandymas, bandymo ataskaitą.

5. Ne mažiau kaip 10 metų nuo paskutinio gaminio pagaminimo dienos gamintojas privalo turėti ir pateikti nacionalinėms įgaliotoms įstaigoms:

 • kokybės sistemos dokumentus, nurodytus 3.1 punkte;
 • pakeitimus, nurodytus 3.4 punkto antroje pastraipoje;
 • paskelbtosios įstaigos sprendimus ir ataskaitas, kurios nurodytos 3.4 punkto ketvirtoje pastraipoje, 4.3 bei 4.4 punktuose.

6. Kiekviena paskelbtoji įstaiga turi pateikti kitoms paskelbtosioms įstaigoms atitinkamą informaciją apie išduotus ir atšauktus kokybės sistemos patvirtinimus.

III. Gaminio kokybės UžTIKRINIMAS (E modulis)

1. Šiame modulyje aprašoma procedūra, pagal kurią gamintojas, vykdantis įsipareigojimus pagal šio skyriaus 2 punktą, užtikrina ir pareiškia, kad katilai ir jų komponentai atitinka EB tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir šio Reglamento reikalavimus. Gamintojas turi atlikti kiekvieno katilo ir jo komponento CE žymėjimą ir surašyti atitikties deklaraciją. Kartu su ženklu „CE" nurodomas paskelbtosios įstaigos, atsakingos už šio skyriaus 4 punkte nurodytą priežiūrą, skiriamasis numeris.

2. Gamintojas privalo taikyti patvirtintą kokybės sistemą atlikdamas baigiamąjį katilo ir jo komponento patikrinimą ir bandymą, kaip nurodyta šio skyriaus 3 punkte. Jam taikoma 4 punkte nurodyta priežiūra.

3. Kokybės sistema:

3.1. Gamintojas pateikia pasirinktai paskelbtajai įstaigai paraišką įvertinti katilams ir jo komponentams taikomą kokybės sistemą.

Paraiškoje turi būti pateikiama:

 • visa svarbi informacija apie numatomą katilo komponentų kategoriją;
 • kokybės sistemos dokumentai;
 • patvirtinto tipo techniniai dokumentai ir EB tipo tyrimo sertifikato kopija.

3.2. Pagal kokybės sistemą kiekvienas katilas arba jo komponentas tiriamas ir daromi bandymai pagal Reglamento
12 punkte nurodytus atitinkamus standartus arba jiems lygiaverčiai bandymai, kad būtų užtikrinama jų atitiktis esminiams Reglamento reikalavimams. Visi kokybės sistemos elementai, reikalavimai ir nuostatos, kurių įsipareigoja laikytis gamintojas, turi būti sistemingai ir nustatyta tvarka raštu įforminti kaip veiklos kryptys, procedūros ir instrukcijos. Šie kokybės sistemos dokumentai turi užtikrinti, kad kokybės programos, planai, vadovai ir įrašai būtų vienodai suprantami.

Juose visų pirma turi būti tinkamai aprašyti:

 • kokybės tikslai ir organizacinė struktūra, vadovybės pareigos ir įgaliojimai gaminio kokybės atžvilgiu;
 • tyrimai ir bandymai, kurie bus daromi gaminį pagaminus;
 • kokybės sistemos efektyvaus veikimo priežiūros priemonės;
 • kokybės įrašai, tokie kaip kontrolės ataskaitos ir bandymų duomenys, kalibravimo duomenys, atitinkamų darbuotojų kvalifikacijos protokolai ir pan.

3.3. Paskelbtoji įstaiga turi įvertinti kokybės sistemą, kad nustatytų, ar ji atitinka 3.2 punkte nurodytus reikalavimus. Ji privalo daryti prielaidą, kad kokybės sistemos, kurios įgyvendina atitinkamą darnųjį standartą, atitinka šiuos reikalavimus. Audito grupėje privalo būti bent vienas narys, turintis patirties vertinant atitinkamo gaminio technologiją. Į vertinimo procedūrą įeina kontrolinis apsilankymas gamintojo patalpose.

Gamintojui pranešama apie priimtą sprendimą. Pranešime turi būti pateiktos patikrinimo išvados ir tinkamai pagrįsta vertinimo išvada.

3.4. Gamintojas privalo pasižadėti vykdyti įsipareigojimus, susijusius su patvirtinta kokybės sistema, ir užtikrinti jos tinkamą ir efektyvų veikimą.

Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas turi pranešti paskelbtajai įstaigai, kuri patvirtino kokybės sistemą, apie visus siūlomus kokybės sistemos pakeitimus.

Paskelbtoji įstaiga turi įvertinti pasiūlytus pakeitimus ir nuspręsti, ar pakeistoji kokybės sistema ir toliau atitiks reikalavimus, nurodytus 3.2 punkte, ar reikia atlikti naują įvertinimą.

Ji turi pranešti apie priimtą sprendimą gamintojui. Pranešime turi būti pateikiamos tyrimo išvados ir pagrįsta įvertinimo išvada.

4. Priežiūra, už kurią atsako paskelbtoji įstaiga:

4.1. Priežiūros tikslas - užtikrinti, kad gamintojas tinkamai vykdytų įsipareigojimus, susijusius su patvirtinta kokybės sistema.

4.2. Gamintojas turi sudaryti galimybes paskelbtajai įstaigai kontrolės tikslais patekti į gamybines, kontrolės, bandymo ir sandėliavimo patalpas ir pateikti jai visą reikalingą informaciją, ypač:

 • kokybės sistemos dokumentus;
 • techninius dokumentus;
 • kokybės įrašus, tokius kaip patikrinimų ataskaitos ir bandymų duomenys, kalibravimo duomenys, atitinkamų darbuotojų kvalifikavimo protokolai ir pan.

4.3. Paskelbtoji įstaiga periodiškai atlieka auditą, kad įsitikintų, jog gamintojas laikosi kokybės sistemos, ją taiko, ir pateikia gamintojui audito ataskaitą.

4.4. Be to, paskelbtoji įstaiga gali iš anksto nepranešusi atvykti pas gamintoją. Šių apsilankymų metu paskelbtoji įstaiga gali padaryti arba pavesti padaryti bandymus, kad patikrintų, ar kokybės sistema tinkamai veikia; jeigu reikia, paskelbtoji įstaiga turi pateikti gamintojui savo apsilankymo ataskaitą ir, jeigu buvo padarytas bandymas, bandymo ataskaitą.

5. Ne mažiau kaip 10 metų nuo paskutinio gaminio pagaminimo dienos gamintojas privalo turėti pateikti nacionalinėms įgaliotoms įstaigoms:

 • kokybės sistemos dokumentus, nurodytus 3.1 punkte;
 • pakeitimus, nurodytus 3.4 punkto antroje pastraipoje;
 • paskelbtosios įstaigos sprendimus ir ataskaitas, kurios nurodytos 3.4 punkto ketvirtoje pastraipoje, 4.3 bei 4.4 punktuose.

6. Kiekviena paskelbtoji įstaiga turi pateikti kitoms paskelbtosioms įstaigoms atitinkamą informaciją apie išduotus ir atšauktus kokybės sistemos patvirtinimus.

______________

Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį ir dujinį kurą, techninio reglamento 6 priedas

BŪTINIAUSI kriterijai, į kuriuos PRIVALoma atsižvelgti notifikuoJANT įstaigas

1. Įstaiga, jos vadovas ir personalas, kuriam pavesta atlikti patikrinimus, negali būti katilų arba jo komponentų, kuriuos jie tikrina, projektuotojas, gamintojas, tiekėjas arba montuotojas ir nė vieno šių šalių įgaliotasis atstovas. Jiems neleidžiama nei tiesiogiai, nei kaip įgaliotiesiems atstovams dalyvauti projektuojant, gaminant, realizuojant arba eksploatuojant šiuos katilus ir jų komponentus. Tai neužkerta kelio galimybei gamintojui ir įstaigai tarpusavyje keistis technine informacija.

2. Įstaiga ir jos personalas, atlikdami patikrinimus, privalo laikytis profesinio sąžiningumo ir techninės kompetencijos reikalavimų, jų sprendimai arba jų atliktų patikrinimų rezultatai turi būti nepriklausomi nuo bet kurio spaudimo ar skatinimo - visų pirma finansinio pobūdžio, ypač nuo asmenų grupių, suinteresuotų patikrinimo rezultatais.

3. Įstaiga privalo turėti personalą ir priemones, reikalingas administracinėms ir techninėms užduotims, susijusioms su patikrinimu, tinkamai atlikti; be to, ji taip pat turi turėti galimybę naudotis prietaisais, reikalingais ypatingiems patikrinimams atlikti.

4. Personalas, kuriam pavesta atlikti tikrinimą, privalo:

 • turėti reikiamą techninį ir profesinį išsilavinimą;
 • tinkamai išmanyti reikalavimus, keliamus jų atliekamiems patikrinimams, ir turėti reikiamą patirtį tokiems patikrinimams atlikti;
 • sugebėti parengti sertifikatus, įrašus ir ataskaitas, reikiamas patikrinimų autentiškumui nustatyti.

5. Būtina užtikrinti personalo, kuriam pavesta atlikti tikrinimą, nešališkumą. Jo atlyginimas neturi priklausyti nei nuo atliktų patikrinimų skaičiaus, nei nuo šių patikrinimų rezultatų.

6. Įstaiga privalo sudaryti atsakomybės draudimo sutartį, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus atsakomybę prisiima valstybė arba už patikrinimus tiesiogiai atsakingos valstybės valdymo institucijos.

7. Įstaigos personalas turi būti įpareigojamas saugoti profesines paslaptis (išskyrus informaciją valstybės, kurioje ji vykdo savo veiklą, kompetentingoms įstaigoms) pagal šį Reglamentą arba bet kurį Lietuvos Respublikos teisės aktą, suteikiantį galią šiam Reglamentui.


Kategorijos: Radiatoriai, šildytuvai, oro užuolaidos, Šildymas (tema), Šildymo sistemų įrengimas, montavimas, priežiūra

Šildymo sistemos įrengimas Šildymo sistemos įrengimas

Šilumos šaltinio ir šildymo įrangos pasirinkimas. Kieto kuro katilai, kombinuotas šildymas, šilumos siurblių parametrai, patalpų temperatūros valdymas.

geoterminis šildymas Geoterminio šildymo kaina

Kiek kainuoja geoterminis šildymas, kiek elektros naudoja šilumos siurblys gruntas-vanduo? Tai vartotojams aktualiausi klausimai, į kuriuos atsakyti tiksliai sudėtinga, nes Lietuvoje niekas neatlieka stebėjimų. Bet buitiniu lygiu, fiksuojant elektros energijos sąnaudas - atsakymą galima gauti.

Šilumos siurbliai ir A klasė Šilumos siurbliai ir A klasė – dvi vienos monetos pusės

Nežinia, dėsningumas tai, ar ne, bet beveik visuose pas mus užregistruotuose A,A+ ir A++ klasės pastatuose sumontuoti šilumos siurbliai. Kodėl?

Kur montuoti konvektorių Ar konvektorius gali išspręsti šaltų langų problemą

Konvektoriai dažnai montuojami šalia didelių langų ir sukuria užtvarą pro langus besiskverbiančio šalto oro masei.

Šilumos siurblio įrengimas Šilumos siurblio įrengimas

Šildymas oras–vanduo šilumos siurbliu. Kaip nustatyti reikalingą šildymo poreikį ir sužinoti, ar pakaks šilumos siurblio generuojamos šilumos? Šilumos siurblio rodikliai ir įrengimo sąlygos.

KNX protingo namo sistemos valdiklis Kokie sprendimai padės šildymą kontroliuoti efektyviai, o sienų neapkrauti skirtingo dizaino valdikliais?

Ekspertai dalinasi patarimais, kaip susikurti sveiką mikroklimatą, o inžinerinius elementus paversti nekrintančiais į akis interjere.

Grindjuostinis šildymas Grindjuostinis šildymas – nematomi radiatoriai

Šildančios grindjuostės sukuria šilumos užsklandą palei sienas ir langus, neleidžia į vidų skverbtis šalčiui. Taupoma šilumos energija, interjero erdvės neapkrauna radiatoriai.

Šilumos siurbliai Šilumos siurbliai

Vietoje surinkdami šilumos siurblius, šildymo ir vėdinimo įrangos meistrai suteikia vartotojams galimybę pasirinkti reikalingas šilumos siurblio funkcijas ir komplektaciją, tuo pačiu konkuruoja rinkoje žemesne šilumos siurblio kaina.

Saulės elektrinė verslui Saulės elektrinė verslui

Techniniai saulės modulių pasirinkimo ir saulės elektrinės montavimo aspektai, saulės elektrinės įmonei projektavimas ir montavimas.

kieto kuro katilai Kieto kuro katilai

Šiemet vėl galima teikti paraiškas gauti paramą šildymo katilo keitimui. Kaip gauti kompensaciją katilui, kokį kieto kuro katilą pasirinkti, kokie katilai ekonomiškiausi?

Ištraukiamo oro siurblys Ištraukiamo oro šilumos siurbliai atlieka trigubą darbą

Vienas iš paprastai įrengiamų ir efektyvių šildymo būdų A klasių namams - ištraukiamojo oro šilumos siurbliai. Šilumos siurblys ne tik paima šilumą iš laukan išleidžiamo šilto oro, sušildo šviežią patalpų orą, bet ir vėdina, gali šildyti vandenį.

Mažoji renovacija Mažoji renovacija: proga sutaupyti už šildymą ir gauti kompensaciją už keičiamus radiatorius

Daugiabučių gyventojų bendrijos ar administratoriai iki šių metų liepos 1 d. gali teikti paraiškas vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui - mažajai renovacijai. Gyventojai turi galimybę ne tik sutaupyti šilumos energijos ir susimažinti sąskaitas už šildymą, bet ir pakeisti vamzdyną, butuose pasikeisti radiatorius, įdiegti šilumos reguliavimą bei kitas priemones ir gauti 30 proc. kompensaciją.

sildymo katiko keitimas Parama šildymo katilo keitimui: kuo keisti, kokia suma kompensuojama?

Jeigu planuojate daug laiko atimantį ir taršų kieto kuro katilą pakeisti priežiūros nereikalaujančiu moderniu šildymo įrenginiu, iki 2020 metų sausio 31 dienos galima teikti paraišką 50 proc. kompensacijai už tokį įrenginį gauti. Prioritetinėmis bus laikomos tos paraiškos, kuriose taršus kieto kuro katilas keičiamas į įrenginį, naudojantį mažiau pirminio kuro ar energijos.

Patalpos šildymas židiniu

Kaip įrengti židinį kuris šildytų patalpas, šildančių židinių konstrukcijos, židinio konvekcijos ir ortakių schema

Šildymo sistemos pertvarka Šildymo kokybė butuose

Norite pamatyti žmogų, kuris atsako už jūsų šildymo kokybę? Susisiekite su jūsų daugiabutį administruojančia įmone. Išsakykite savo problemas, paprašykite pagalbos. Jei nesulauksite atsako, pasikalbėkite su kaimynais, gal verta keisti namo valdytoją (administratorių ar bendriją), o gal užtarimo ieškoti Valstybinėje energetikos inspekcijoje?

Katiliniu įrengimas Katilinių įrengimas

Pagrindiniai katilinės įrengimo principai, katilinių įranga, katilinės įrengimo schema ir šildymo sistemos įranga

Šilumos siurblys oras-vanduo: efektyvumas ir nauda Šilumos siurblys oras-vanduo: efektyvumas ir nauda

Oras vanduo šilumos siurbliai - populiarėjantys šilumos šaltiniai, nes investicija nedidelė, montavimas nesudėtingas, o dėl ištobulėjusių technologijų jų efektyvumas vis didėja.

Židinio kūrenimas Orinė šildymo sistema iš židinio

Židiniu su šildymo ortakiais įrengimas ir montavimas

Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas Kapiliarinis šildymas ir gipsinis tinkas

Kapiliarinių vamzdelių šildymo-vėsinimo technologijos sistemą ir patalpų apdailą gipsiniu tinku galima laikyti natūralumo viršūne, nes šildymo technologija paremta gamtos dėsniais, o gipsinis tinkas – visiškai natūrali vidaus apdailos medžiaga.

KFD zidinys Židinio kapsulė butui

Kaip išsirinkti židinio kapsulę?

saules kolektoriai Ar žalioji energija pasieks individualius namus?

Išmokos ir parama privačiuose namuose atsinaujinantiems energijos šaltiniams įsirengti bei taršiems kieto kuro katilams keisti: kaip vyksta, kaip vyks, kas ir kiek gauna išmokų, kokias klaidas daro teikiantys paraiškas.

Įrengta židinio karščio kamera Židinio įrengimas, karščio kamera ir korpusas apdailai

Kaip įrengti židinio karščio kamerą ir korpusą apdailai, židinio karščio kameros montavimo instrukcija

Tipinė kaimo viryklė Viryklės, krosnies mūrijimas

Kaimiškos viryklės ir krosnies tipai, viryklė- židinys, krosnis su šildančiąja sienele, krosnies mūrijimo darbai

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 19
Modulinių, keraminio įdėklo dūmtraukių sistemos iš Vokietijos
Liepų g. 14, Kluoniškio km., , Kauno r.
Mobilus: +370-612-45977, El. paštas: info@tonabaltija.lt
Šilumos siurbliai oras-vanduo, geoterminis šildymas, grindinio ir kapiliarinio šildymo bei vėsinimo sistemos , aukšto efektyvumo rekuperatoriai ir vėdinimo sistemos.
Žirmūnų g. 139A, Vilnius
Telefonas: +370-5-2643582, Mobilus: +370-656-26012, El. paštas: info@tenko.lt
Geoterminio šildymo sistemos, šilumos siurbliai, NIBE atstovas Lietuvoje.
Zarasų g. 5-101, Vilnius
Telefonas: +370-699-54983, +370-698-10817, Mobilus: +370-615-46248, +370-675-96111, El. paštas: ekoklima@ekoklima.lt
OVENTROP armatūra ir vožtuvai šildymui, šildomoms grindims, santechnikai, vėsinimui ir saulės energijai.
P. D. 15 , Rokiškis
Mobilus: +370-687-27817, El. paštas: vygantas@milaknis.ot.lt
Šildymo sistemų įrengimas, vėdinimo sistemų įrengimas, santechnikos darbai, nuotekų sistemų montavimas. Šildymo, vėdinimo, santechnikos sistemų montavimas, remontas, keitimas. Šildomų grindų įrengimas.
Vasaros g. 48A, 15 korpusas, Marijampolė
Telefonas: +370-699-65355, Mobilus: +370-699-65355, El. paštas: rokmonas@gmail.com
1 2 3 4 5 ... 19
Olegas Demčenko Ar galima įrengti šildomas grindis ant plytelėmis išklotų grindų?

Atsako Olegas Demčenko, UAB „Šilputa" pardavimų vadovas

daugiau
silumos punkltas Kaip įvertinti daugiabučio šilumos punkto būklę?

Atsako Egidijus Kukta, UAB „Artakija" komercijos direktorius

daugiau
Edvardas Petrauskas, Būsto energijos taupymo agentūros Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas Kodėl sumažinta kompensacija už šildymą?

Atsako Edvardas Petrauskas, Būsto energijos taupymo agentūros Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas

daugiau
1 2 3 4
Kompanijų produktai
Įvairiapusis šilumos siurblys oras-vanduo, šildymas, vėsinimas ir karšto vandens ruošimas
Dviejų dalių šilumos siurblys oras-vanduo, lengvai montuojamas ir ekonomiškas

Įvairiapusis šilumos siurblys oras-vanduo, šildymas, vėsinimas ir karšto vandens ruošimas

Moderni šilumos sistema - su valstybės parama kone per pus pigiau

Nepraleiskite progos modernią šilumos sistemą įsirengti k...

Šildymo sistemos įrengimas

Šildymo sistemos pajungimas, šildymo sistemos remontas, r...

Namas su geoterminiu šildymu
Modernūs šilumos siurbliai

Didelio efektyvumo, tyliai veikiantys, kintamos galios ši...

kieto kuro katilai Kaune
Kieto kuro katilai Kaune

Kieto kuro katilas

Šilumos siurbliai Vilniuje
Šilumos siurbliai Vilniuje

UAB „Terra Energy“ – šilumos siurbliai Vilniuje, šildymo ...

Parama keičiantiems senas iškastinio kuro šildymo sistemas, gyventojams

Parama šildymo katilų keitimui gyventojams 2020, parama i...

keramikiniai ideklai vilniuje
Keramikiniai kaminai Vilniuje

Kaminai su keramikiniu įdėklu Vilniuje, prekyba kaminais ...

RAYCHEM XL-Trace savireguliuojantys šildymo kabeliai su LSZH izoliacija

RAYCHEM XL-Trace savireguliuojantys šildymo kabeliai su L...

Šildymo įranga

Šildymo įranga - šildymo katilai, šilumos reguliatoriai, ...

Šolumos siurbliai oras -vanduo
Šilumos siurbliai oras - vanduo renovacijai

Nibe šilumos siurbliai oras-vanduo, šilumos siurblio ener...

Parama šildymo katilų keitimui gyventojams

Senų šilumos katilų renovacija – noriu gauti paramą. Ką t...

Skaitmeninis termostatas
Termostatai šildomoms grindims

Šildomų grindų termostatas, skaitmeninis termostatas, kam...

Šildymo sistemos plovimas

Mokėk už šilumą mažiau - gyvenk šilčiau

HWAT
Temperatūros palaikymas karšto vandens vamzdynuose HWAT šildymo kabeliais

HWAT - temperatūros palaikymas karšto vandens vamzdynuose...

Infraraudonuju spinduliu sildytuvai su piesiniu 65.0 EUR 130.0 EUR
Infraraudonųjų spindulių šildytuvas

Didžiulė akcija, maža didelių infraraudonųju spindulių ši...

Šilumos siurblys Oras - Vanduo

Grindinė šildymo sistema, karšto vandens šildymas, šilumo...

Išmaniosios šildymo dujomis sistemos Kaunas

Išmaniosios šildymo dujomis sistemos Kaunas Gerunda, Uab

RAYCHEM SENZ termostatai kilsteli grindinio šildymo komfortą į naują lygį

Naujos kartos grindų šildymo termostatai - SENZ ir SENZ WIFI

1 2 3 4