Kas pasikeitė Teritorijų planavimo įstatyme?

2021-11-24 15:50   Peržiūros : 96   Spausdinti


A.KazickienėAtsako Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

Nuo 2021 m. liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio pakeitimai.

Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 (Reglamentas), 60 punkte nustatyta, kad statytojas (statytojo raštu įgaliotas asmuo) savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) prašymą informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus teikia, kai numato rengti statinio projektą:

  • Reglamento 4 priede nurodyto visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies;
  • Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais koreguoti detaliojo plano sprendinius Reglamento 4 priede nurodyto visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies statinio projekte;
  • Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais.

Šis reikalavimas  taikomas rengiant naujų statinių, rekonstruojamų statinių ar statinių dalių (kai reikalingas statybą leidžiantis dokumentas) projektinius  pasiūlymus, taip pat statinių ar jų dalių paskirties keitimo projektinius pasiūlymus.

 

Iki 2021 m. liepos 1 d.:

Galiojusioje Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje buvo nustatyta, kad žemės sklype, esančiame urbanizuotoje ir urbanizuojamoje teritorijoje, kuriai neparengti detalieji planai, arba žemės sklype, esančiame neurbanizuotoje ir neurbanizuojamoje teritorijoje, gali būti vykdoma statyba, atitinkanti savivaldybės lygmens bendrojo plano ir (ar) vietovės lygmens bendrojo plano, jeigu jis parengtas,  sprendinius, vadovaujantis Statybos įstatymo nuostatomis. Galiojusioje Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punkte buvo nustatyta, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas, atsižvelgdamas į aplinkinių teritorijų užstatymo tipą, statinių parametrus ir statytojo pateiktus projektinius pasiūlymus, specialiuosiuose architektūros reikalavimuose statiniui projektuoti nustato statybai numatyto žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus pagal savivaldybės lygmens bendrąjį planą ir (ar) vietovės lygmens bendrąjį planą, jeigu jis parengtas. Apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių projektinius pasiūlymus informuojama Statybos įstatymo nustatyta tvarka.

Galiojusioje Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje buvo nustatyta, kad statinių statyba, netaikant šio straipsnio 2 dalies 1 punkto, galima Statybos įstatymo nustatyta tvarka šiais atvejais:

1) statant naujus statinius ir rekonstruojant, remontuojant esamus statinius, kai jų statybai nereikalingas leidimas statyti naują statinį arba leidimas rekonstruoti statinį arba nekeičiamas faktinis (pagal Nekilnojamojo turto kadastro duomenis) žemės sklypo naudojimo būdas, nedidinamas pastatais užstatytas plotas ir pastatų aukštis arba nepažeidžiamas teritorijų planavimo dokumentuose nustatytas teritorijos naudojimo reglamentas;

2) vieno ar dviejų butų gyvenamųjų pastatų žemės sklypuose statant naujus, rekonstruojant, remontuojant pastatus, kai nepažeidžiamas teisės aktų nustatytas leistinas pastatų aukštis, maksimalus sklypo užstatymo tankis ir maksimalus pastatų užimamas sklypo plotas. Kai žemės ūkio paskirties žemės sklype žemės naudotojui priklausančiais gyvenamaisiais pastatais ir jų priklausiniais užstatyti plotai nesuformuoti atskirais sklypais, maksimalus sklypo užstatymo tankis skaičiuojamas pagal Nekilnojamojo turto kadastro duomenis faktiniam užstatytos teritorijos naudmenų plotui (pastatų, kiemų, aikštelių užimtai žemei ir kitai tiesioginiam statinių eksploatavimui naudojamai žemei);

3) atnaujinant (modernizuojant) gyvenamuosius pastatus ir socialinės infrastruktūros objektus, kai nekeičiama statinių naudojimo paskirtis ir pastatais užstatytas plotas, aukštis ir tūris (neįvertinant šių parametrų pasikeitimo dėl išorinių atitvarų šiltinimo, išorės apdailos keitimo, balkonų ir lodžijų stiklinimo, įėjimo laiptelių, nuovažų, liftų ar keltuvų įrengimo);

4) statant ar atstatant sodybas Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (toliau - Saugomų teritorijų įstatymas) ir Lietuvos Respublikos miškų įstatymo (toliau - Miškų įstatymas) numatytais atvejais.

 

Po 2021 m. liepos 1 d.:

Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žemės sklype, esančiame urbanizuotoje ir urbanizuojamoje teritorijoje, kuriai neparengti ir (ar) nepradėti rengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, galima statyba, atitinkanti savivaldybės lygmens bendrojo plano ir (ar) vietovės lygmens bendrojo plano, jeigu jis parengtas, sprendinius, vadovaujantis Statybos įstatymo nuostatomis, išskyrus šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nurodytus atvejus, kai teritorijai turi būti parengtas detalusis planas arba vietovės lygmens bendrasis planas, kuriame nustatomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas. Žemės sklype, esančiame neurbanizuotoje ir neurbanizuojamoje teritorijoje, kuriai nėra parengto galiojančio detaliojo plano, galima statyba, atitinkanti savivaldybės lygmens bendrojo plano ir (ar) vietovės lygmens bendrojo plano, jeigu jis parengtas, sprendinius, žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą, vadovaujantis Statybos įstatymo nuostatomis.

 

Po 2021 m. liepos 1 d.:

Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas, atsižvelgdamas į savivaldybės lygmens bendrojo plano ir (ar) vietovės lygmens bendrojo plano, jeigu jis parengtas, sprendinius, esamą ar suplanuotą urbanistinę struktūrą, užstatymo tipą, užstatymo aukštį, statinių parametrus, gamtinį ir kultūrinį kraštovaizdį, viešąsias erdves, vykdomą ar suplanuotą vykdyti veiklą ir statytojo pateiktus projektinius pasiūlymus, specialiuosiuose architektūros reikalavimuose statiniui projektuoti nurodo statybai numatyto žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus. Apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių projektinius pasiūlymus informuojama Statybos įstatymo nustatyta tvarka.

Nuo 2021 m. liepos 1 d. įsigaliojusioje Teritorijų planavimo 20 straipsnio redakcijoje, nebeliko iki 2021 m. liepos  1 d. galiojusioje šio straipsnio 5 dalies redakcijoje nurodytų išimčių.

Taip pat Statybos inspekcija atkreipia dėmesį, kad nuo 2021 m. liepos 1 d. įsigaliojo Teritorijų planavimo 20 straipsnio 8 dalis, kurioje nustatyta, kad kitos pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklype (jo dalyje, kai tai numatyta teritorijų planavimo dokumentuose), skirtame vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatams su pagalbinio ūkio paskirties pastatais, gali būti statomas tik vienas gyvenamosios paskirties vieno ar dviejų butų pastatas su pagalbinio ūkio paskirties pastatais, jeigu teritorijų planavimo dokumentuose nenustatyta kitaip.

Atsižvelgdama į nurodytus Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimus, Statybos inspekcija primena Statybos įstatymo 24 straipsnio 24 dalies nuostatas, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodyti statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, kurie galiojo tą dieną, kai buvo išduoti specialieji reikalavimai.

Praėjus 5 metams po specialiųjų reikalavimų išdavimo ir tais atvejais, kai specialieji reikalavimai nebuvo išduoti, šio straipsnio 1 dalyje nurodyti statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, kurie galiojo prašymo gauti statybą leidžiantį dokumentą, kuris buvo priimtas, pateikimo dieną.


Kategorijos: Teritorijų planavimo ir landšafto architektūrinis projektų rengimas, Detalieji planai, detaliųjų planų rengimas

Pirmas žingsnis norint įteisinti naudojamą žemės sklypą - kadastriniai matavimai. Kadastras-sklypo suformavimas, paskirties keitimas ir įteisinimas: kaip tą atlikti?

Jūs esate žemės sklypo bendrasavininkis ir norite savo dalį parduoti, dovanoti ar įkeisti. Turite sklypą, kurį norite padalinti į mažesnius ir pakeisti jų naudojimo paskirtį. Ketinate statytis namą žemės ūkio paskirties žemėje? Sitaucijų gali būti daug. Kokie pagrindiniai jų sprendimo žingsniai?Kadastriniai matavimai

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4
A.Kazickienė Kas pasikeitė Teritorijų planavimo įstatyme?

Atsako Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

daugiau
Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė Kaip turi vykti projekto viešo svarstymo procedūra?

Atsako Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

daugiau
 Asta Kazickienė Ko reikia, norint pakeisti suplanuotą įvažiavimo į sklypą vietą?

Atsako Asta Kazickienė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

daugiau
Kompanijų produktai
Šviestuvai stulpeliai

Šviestuvai stulpeliai Vilniuje, šviestuvų salonai, šviest...

Miesto želdinių projektavimas

Miesto želdinių, skverų, parkų projektavimas, įgyvendinim...

Kraštovaizdžio projektavimas

Kraštovaizdžio projektų paruošimas ir įgyvendinimas

Namų aplinkos projektai

Projektai. Įgyvendinimas. Konsultavimas. Visi aplinkos tv...