TIR tranzito sistema

2012-06-27 19:44   Peržiūros : 12295   Spausdinti
Schema 1 Schema 2 Schema 3 Schema 4


TIR tranzito sistema

Įkūrimo istorija

 • Po Antrojo pasaulinio karo Europos Ekonominė Komisija pradėjo kurti TIR tranzito sistemą.
 • 1949 m. kelios Europos valstybės pasirašė pirmąjį TIR susitarimą. Pasirašytas teritorinis susitarimas buvo sėkmingas.
 • 1959 m. Europos Ekonominės Komisijos Transporto komitetas priėmė pirmąją TIR konvencijos redakciją (įsigaliojo nuo 1960 m.). Keitėsi muitų ir transporto taisyklės, įgyta patirties, atsirado techninių naujovių.
 • 1975 m. Konvencija papildyta. Naujoji redakcija įsigaliojo nuo 1978 m.

  Tikslai

 • Maksimaliai supaprastinti muitinės prižiūrimų tranzitinių krovinių tarptautinį gabenimą, užtikrinant muitinės kontrolę ir suteikiant būtinas garantijas tranzito šalims.
 • Naudoti tokią tranzito sistemą, kuri būtų suprantama tarptautinių tranzitinių pervežimų dalyviams.
 • Išlaikyti balansą tarp muitinės ir tarptautinio krovinių pervežimo dalyvių reikalavimų.
 • Šiuo metu TIR konvencija jungia 68 susitariančiąsias šalis, įskaitant ir Europos Bendriją. Konvencijos galiojimo sritis apima visą Europą, dalį Šiaurės Afrikos, Artimųjų ir Vidurio Rytų. TIR konvencijos susitariančiosios šalys taip pat yra JAV, Kanada, Čilė ir Urugvajus.

  TIR konvencijos taikymo teritorija

  Mėlyna spalva pažymėtos šalys - kuriose gali būti atliekama TIR procedūra. Geltona spalva pažymėtos šalys, prisijungusios prie TIR konvencijos, tačiau praktiškai netaikančios TIR procedūrų.

  Pagrindiniai TIR tranzito sistemos elementai yra šie:

  - prekės turi būti vežamos saugiomis kelių transporto priemonėmis arba konteineriais;

  - muitų ir kitų importo mokesčių sumokėjimas užtikrinamas tarptautine garantija;

  - prekes turi lydėti visų TIR konvencijos susitariančiųjų šalių pripažįstamas dokumentas (TIR knygelė). Šio dokumento įforminimas pradedamas išvykimo šalyje, o kaip TIR procedūros kontrolės dokumentas jis naudojamas išvykimo, tranzito ir paskirties šalyse;

  - muitinės priežiūros (prekių identifikavimo) priemonės, pritaikytos išvykimo šalyje, turi būti pripažįstamos ir tranzito bei paskirties šalyse;

  - TIR knygelių išdavimą turi kontroliuoti įgaliota nacionalinė institucija (paprastai - muitinė).

  Naujoji kompiuterizuota tranzito sistema (NCTS)

  Įdiegus Naująją kompiuterizuotą tranzito sistemą (NCTS) Europos Sąjungos valstybėse narėse ir Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) valstybėse kaip tranzito deklaracija priimamas nustatytus reikalavimus atitinkantis pranešimas, kuris pateikiamas automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis (elektroninė tranzito deklaracija).

  NCTS esmė. Naudojant šią informacinę sistemą Bendrijos ir bendrosioms tranzito procedūroms įforminti ir kontroliuoti vietoj „popierinių" tranzito deklaracijų ir kitų dokumentų naudojami elektroniniai pranešimai, kuriais pateikiami duomenys, reikalingi šioms procedūroms įforminti ir baigti, bei informacija apie šių procedūrų vykdymo eigą.

  NCTS Europos Sąjungoje ir ELPA valstybėse taikoma nuo 2003 m. liepos 1 d., o nuo 2005 m. liepos 1 d. Europos Sąjungos valstybėse narėse ja privaloma naudotis įforminant Bendrijos ir bendrąsias tranzito procedūras (išskyrus atvejus, kai prekes deklaruoja keleiviai, neturintys galimybių pateikti elektroninę tranzito deklaraciją, ir informacinių sistemų sutrikimų atvejus). Lietuva šia sistema naudojasi nuo įstojimo į Europos Sąjungą dienos (2004 m. gegužės 1 d.). 

   

  ________________ 

   

  Pagrindiniai TIR sistemos elementai

 • Prekės turi būti gabenamos saugiose (muitinės požiūriu) transporto priemonėse arba konteineriuose.
 • Muitų ir mokesčių nesumokėjimo rizika turi būti mažinama užtikrinant tarptautinę garantiją.
 • Su gabenamomis prekėmis turi būti pateikiamas šalių-Konvencijos narių pripažintas muitinės dokumentas (TIR knygelė). Jis įforminamas šalyje siuntėjoje ir atlieka kontrolės dokumento funkciją gabenamų prekių išvykimo, tranzito ir paskirties valstybėse.
 • Šalyje, iš kurios siunčiamos tranzitu gabenamos prekės, muitinės įstaigoje taikomos muitinės kontrolės priemonės pripažįstamos visose tranzito ir paskirties šalyse.
 • Įgaliotos nacionalinės organizacijos kontroliuoja leidimų naudoti TIR procedūrą suteikimą ir TIR knygelių išdavimą fiziniams ir juridiniams asmenims.

  Saugios transporto priemonės arba konteineriai

 • TIR Konvencija numato, kad kroviniai bus gabenami konteineriuose arba transporto priemonių krovininiuose skyriuose, sukonstruotuose taip, kad būtų neįmanoma pasiekti krovinį, nepaliekant matomų žymių ar nepažeidžiant muitinės plombų ir spaudų.

  Tarptautinė garantijų sistema

 • Ši sistema užtikrina, kad tuo atveju, kai muitų ir mokesčių negalima išieškoti iš vežėjo, juos sumokės nacionalinis garantuojantysis susivienijimas.
 • Kiekvienoje Konvencijos Susitariančiojoje šalyje yra garantuojantysis susivienijimas (asociacija), pripažintas tos šalies muitinės, kuris garantuoja sumokėti muitus ir mokesčius tuo atveju, jeigu bus nustatytas koks nors pažeidimas, vykdant tos šalies teritorijoje TIR procedūrą.
 • Nacionalinis susivienijimas (asociacija) garantuoja sumokėti visus tiek savo, tiek kitų šalių vežėjų, gabenančių prekes su TIR knygele, išduota jo paties arba analogiškų kitų valstybių susivienijimų, muitus ir mokesčius.

  TIR knygelė

 • TIR knygeles nacionaliniams garantuojantiesiems susivienijimams išduoda Tarptautinių kelių transporto sąjunga (IRU).
 • Išdavimo sąlygos nustatomos sutartimi tarp nacionalinio susivienijimo ir IRU.
 • Kiekvienas nacionalinis garantuojantysis susivienijimas išduoda TIR knygeles savo šalies vežėjams pagal vežėjo įsipareigojimų deklaracijos sąlygas.

  Muitinės kontrolės priemonių tarptautinis pripažinimas

 • Muitinės kontrolės priemonės, taikytos prekių išvykimo šalyje, turi būti pripažįstamos tiek valstybių, per kurias prekės gabenamos tranzitu, tiek valstybių, kurios yra prekių paskirties vieta.
 • Vienoje muitinės įstaigoje užplombuotose transporto priemonėse ar konteineriuose gabenamos prekės paprastai netikrinamos kitose muitinės įstaigose. Tai suteikia pranašumą vežėjams, naudojantiems TIR sistemą.

  Leidimų naudoti TIR procedūrą kontrolė

 • Reglamentuoja TIR Konvencijos pataisa, galiojanti nuo 1999 m.
 • Nacionalinis garantuojantysis susivienijimas privalo veikti ilgiau nei vienerius metus, turėti stabilią finansinę būklę ir kvalifikuotą personalą, neturėti rimtų (arba daugkartinių) pažeidimų, susijusių su muitine ir mokesčių mokėjimu.
 • Muitinė turi kontroliuoti leidimų naudoti TIR procedūrą išdavimą vežėjams.

  TIR sistemos veikimo principas

 • Eksportuojant krovinį, muitinės formalumai atliekami šalies išvykimo muitinėje.
 • Remdamasi duomenimis, kuriuos TIR knygelėje užpildo vežėjas, išvykimo muitinė apžiūri, įformina ir plombuoja krovinį, darydama žymas TIR knygelės atitinkamo lapo atitinkamuose langeliuose. Po to atplėšiamas vienas lapas ir užpildoma šaknelė.
 • TIR knygelė grąžinama vežėjui, kuris pradeda TIR procedūrą. Pasienio muitinė tikrina, ar nepažeistos plombos, atplėšia antrąjį TIR knygelės lapą ir pildo atitinkamą šaknelę. Po to krovinys išleidžiamas iš šalies, o dvi užpildytos šaknelės liudija, kad valstybės-siuntėjos teritorijoje krovinio kontrolė baigta.
 • Kroviniui išvykus iš šalies, šalies išvykimo muitinės tarnybos tikrina, ar teisingai atliktos visos krovinio gabenimo operacijos: pasienio muitinės tarnyba siunčia TIR knygelės atplėštą lapą išvykimo muitinei, kuri sulygina jį su savo atplėšiamojo lapo duomenimis. Jeigu jie sutampa (t. y. pasienio muitinė neranda jokių pažeidimų), knygelė laikoma įforminta be išlygų.
 • Privalumai muitinei

 • Netaikomi reikalavimai, kurie paprastai keliami prekėms, gabenamoms taikant nacionalinio tranzito procedūrą.
 • Kiekvienoje tranzito šalyje apsiribojama antspaudų, plombų ir išoriniu transporto priemonės ir konteinerių tikrinimu. Sumažėja daug darbo reikalaujančių ir brangiai kainuojančių fizinio tikrinimo veiksmų.
 • Nebūtina kurti nacionalinės garantijų ir dokumentų apskaitos sistemos.

  Privalumai prekybos ir transporto įmonėms

 • Labai sutrumpėja krovinio muitinis įforminimas, kertant valstybių sienas.
 • Sumažėja transporto išlaidos dėl trumpalaikių prastovų kelionės metu.
 • Mažindama tradicines krovinių kontrolės kliūtis, TIR sistema prisideda prie tarptautinės prekybos plėtojimo.

  Pretenzijų pateikimas

 • Muitinės administracija, negavusi žaliojo lapo šaknelės, pateikia pretenzijas:
      - TIR procedūros vykdytojui;
      - Šalies garantuojančiajai asociacijai.
 • Šalies garantuojančioji asociacija kreipiasi į IRU.
 • IRU kreipiasi į šalies, išdavusios vežėjui TIR knygelę, garantuojančiąją asociaciją.
 • Šalies garantuojančioji asociacija kreipiasi į vežėją ir sustabdo TIR knygelių išdavimą.

   

  Mokesčių išieškojimas

 • Muitinės administracija pateikia mokestinį reikalavimą nacionalinei garantuojančiajai asociacijai;
 • Garantuojančioji asociacija kreipiasi į Tarptautinę draudimo kompaniją;
 • Mokesčiai išieškomi iš draudimo kompanijos, apdraudusios TIR procedūros vykdytoją.

  Rekomendacijos

 • Reikalauti, kad šalys ginčus dėl mokesčių išieškojimo spręstų Konvencijos nustatyta tvarka (57 str.).
 • Sugriežtinti reikalavimus ir kontroliuoti leidimų vykdyti TIR procedūras išdavimą.
 • Rinkti ir analizuoti informaciją apie Lietuvos vežėjų kitose šalyse vykdomas TIR procedūras.

  Parengta pagal http://www.cust.lt/


 • Kategorijos: Transporto paslaugos (tema)
   
   
  Temą atitinkančios įmonės


  1 2 3 4 5 6 7 ... 114

  Sporto g. 50, Marijampolė
  Telefonas: +370-343-71200, Mobilus: +370-655-15565, El. paštas: amir.firma@gmail.com

  Aukštaičių g. 90, Kaunas
  Telefonas: +370-37-454862

  Sporto g. 50, Marijampolė
  Telefonas: +370-343-98384, El. paštas: armareda@takas.lt

  Gardino g. 55, Druskininkai
  Telefonas: +370-313-51856, +370-313-51066, El. paštas: info@arnika.lt

  Šviesos g. 29 - 3, Kaunas
  Telefonas: +370-37-730062

  Taikos pr. 135, Kaunas
  Telefonas: +370-37-313001

  J.Janonio g. 5, Panevėžys
  Telefonas: +370-45-503670, El. paštas: sekretore@atra.lt

  J. Semaškos g. 40, Kaunas
  Telefonas: +370-37-341986, +370-37-264419 , El. paštas: autonivera@gmail.com

  Sasnavos k. , Marijampolės sav.
  Telefonas: +370-343-30108, El. paštas: avansas@avansas.lt

  Algimanto Petro Kavoliuko g. 16 - 10, Kaunas
  Telefonas: +370-699-47204 , El. paštas: balstata@banga.lt
  1 2 3 4 5 6 7 ... 114
  Kompanijų produktai
  Priekaba-tralas automobiliui vežti (2500kg) nuoma Kaune
  Priekaba - tralas automobiliui vežti (2500kg) nuoma Kaune

  Tralo nuoma Kaune, automobilių pervežimo prekabos nuoma

  ECO transportas
  Ekonomiškas transportas - Elektriniai dviračiai

  ECO transportas - 1 km. kaina tik 1 ct.

  Krovinių pervežimo paslaugos
  Krovinių pervežimo paslaugos

  Smulkių ir dalinių krovinių gabenimas, didelės apimties k...

  Turistinių autobusų nuoma, mikroautobusų nuoma

  Turistiniai autobusai, turistiniai mikroautobusai

  Statybinio laužo išvežimas

  Statybinio laužo išvežimas Kaunas, šiukšlių išvežimas

  Birių krovinių pervežimas: smėlio, žvyro, juodžemio, skaldos

  Smėlio, žvyro, juodžemio, skaldos pervežimai, statybinio ...

  Priekaba-tralas automobiliui vežti (2500kg) nuoma Kaune

  Tralo nuoma Kaune, automobilių pervežimo prekabos nuoma Ka...

  Tarptautiniai krovinių pervežimai

  Krovinių pervežimas į užsienį, perkraustymas užsien...

  Negabaritinių krovinių pervežimai

  Sunkių krovinių pergabenimas, pianinų, fortepianų, seivų pervežimai, staklių pergabenini...

  Perkraustymas Vilniuje. Krovinių pervežimas

  Perkraustymo paslaugos Vilni...