LIETUVOS RESPUBLIKOS GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS ĮSTATYMO 1, 3, 4, 6, 10, 11, 16, 17, 20, 21, 30, 35, 36, 37, 38, 39 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO BEI PAPILDYMO IR IX SKYRIAUS PAVADINIMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

2006-12-21 13:07   Peržiūros : 1026   Spausdinti


LIETUVOS RESPUBLIKOS GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS ĮSTATYMO 1, 3, 4, 6, 10, 11, 16, 17, 20, 21, 30, 35, 36, 37, 38, 39 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO BEI PAPILDYMO IR IX SKYRIAUS PAVADINIMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

2006 m. gruodžio 21 d. Nr. X-1008, Vilnius

Susiję dokumentai 

(Žin., 2001, Nr. 62-2226)

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

1 straipsnyje vietoj žodžių „bei įmonių" įrašyti žodžius „taip pat fizinių ir juridinių asmenų bei Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse įsisteigusių įmonių", po žodžio „veikla" įrašyti žodžius „Lietuvos Respublikoje" ir šį straipsnį išdėstyti taip:

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato geodezinių, topografinių, kartografavimo darbų valdymą, geografinių informacinių sistemų duomenų bazių sudarymo principus ir jų integralumą, geodezinio pagrindo, kartografinės medžiagos nuosavybės teises, valstybės ir savivaldybių institucijų, taip pat fizinių ir juridinių asmenų bei Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse įsisteigusių įmonių, kurių veikla Lietuvos Respublikoje susijusi su kartografavimu, geodeziniais matavimais, šių duomenų kaupimu, apskaita ar jų panaudojimu, pagrindines teises bei pareigas geodezijos ir kartografijos srityje."

2 straipsnis. 3 straipsnio papildymas 7 punktu

Papildyti 3 straipsnį 7 punktu:

„7) nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymą."

3 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

4 straipsnyje vietoj žodžio „Įmonių" įrašyti žodžius „Nekilnojamojo turto kadastro" ir šį straipsnį išdėstyti taip:

4 straipsnis. Teisės aktai, reglamentuojantys geodezinę ir kartografinę veiklą

Geodezinę ir kartografinę veiklą reglamentuoja šis įstatymas, Apskrities valdymo, Vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų, Valstybės sienos ir jos apsaugos, Archyvų, Metrologijos, Statybos, Teritorijų planavimo, Valstybės registrų, Žemės, Valstybės ir tarnybos paslapčių, Autorių teisių ir gretutinių teisių, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, Nekilnojamojo turto kadastro, kiti įstatymai, Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai."

4 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

6 straipsnis. Geodezinės ir kartografinės veiklos subjektai

Geodezinės ir kartografinės veiklos subjektai yra Vyriausybės įgaliota institucija (toliau - įgaliota institucija), ministerijos, apskričių viršininkai, kitos valstybės įstaigos, savivaldybių vykdomosios institucijos, valstybės įmonės, matininkai, matininkai ekspertai, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys bei Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse įsisteigusios įmonės, kurių veikla susijusi su kartografavimu, geodeziniais matavimais, nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymu Lietuvos Respublikoje, šių duomenų kaupimu, apskaita ar jų panaudojimu šio įstatymo ir kitų teisės aktų numatytais atvejais."

5 straipsnis. 10 straipsnio 11 punkto pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

„11) įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduoda licencijas, sustabdo ir panaikina licencijų šiame įstatyme apibrėžtai geodezinei, kartografinei veiklai galiojimą;".

6 straipsnis. 11 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Atlikdamas savivaldybių teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą, apskrities viršininkas Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka prižiūri geodezijos, topografijos, geoinformatikos darbus, tikrina žemės sklypų kadastro duomenų nustatymą ir organizuoja nekilnojamųjų daiktų kadastrinių matavimų valstybinę ekspertizę."

7 straipsnis. 16 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Geodezinę, topografinę ir kartografinę veiklą valdo Vyriausybė per įgaliotą instituciją, per jos santykius su ministerijomis, apskričių viršininkais, kitomis valstybės įstaigomis, savivaldybių vykdomosiomis institucijomis, fizinius ir juridinius asmenis bei Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse įsisteigusias įmones, kurių veiklos sritį reglamentuoja šis įstatymas."

8 straipsnis. 17 straipsnio 2 punkto pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) kontroliuoti, kad fiziniai ir juridiniai asmenys bei įmonės, atlikdami Lietuvos Respublikos teritorijos geodezinius, topografinius ir kartografinius darbus, nepažeistų licencijuojamos veiklos sąlygų."

9 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 20 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų licencijavimo, matininkų ir matininkų ekspertų kvalifikacinių pažymėjimų galiojimo, sustabdymo, panaikinimo ir apskaitos taisykles tvirtina Vyriausybė."

2. Pakeisti 20 straipsnio 2 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7) nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymas;".

3. Papildyti 20 straipsnį nauja 4 dalimi:

„4. Licencija vykdyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus išduodama juridiniams asmenims ir Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse įsisteigusioms įmonėms, kurių matininkai ar matininkai ekspertai atitinka Vyriausybės nustatytus išsimokslinimo ir kvalifikacinius reikalavimus."

4. Papildyti 20 straipsnį nauja 5 dalimi:

„5. Licencijos turėtojas turi teisę atlikti licencijoje nurodytus darbus ir atsako už darbų kokybę."

5. Papildyti 20 straipsnį nauja 6 dalimi:

„6. Licencijos turėtojas privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentų, standartų ir licencijuojamos veiklos sąlygų, patvirtintų Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos."

6. Buvusias 20 straipsnio 4, 5, 6 ir 7 dalis laikyti atitinkamai 7, 8, 9 ir 10 dalimis.

7. 20 straipsnio 7 dalyje išbraukti žodžius „Įmonių įstatymu" ir šią dalį išdėstyti taip:

„7. Licencijas atlikti geodezinius, topografinius ir kartografinius darbus išduoda įgaliota institucija, vadovaudamasi šiuo įstatymu bei Vyriausybės patvirtintomis licencijavimo taisyklėmis."

10 straipsnis. 21 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Licencijuoti asmenys, atliekantys geodezinius, topografinius ir kartografinius darbus, turi periodiškai organizuoti ir atlikti techninės įrangos, geodezinių, kartografinių ir fotogrametrinių prietaisų kalibravimą pagal techninių reglamentų ir normatyvų reikalavimus."

11 straipsnis. 30 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 30 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Konkretaus mastelio kartografinių duomenų bazės turinį, sutartinius ženklus, elementų kodus, atributus nustato įgaliotos institucijos patvirtinti techniniai reglamentai. Jų reikalavimai privalomi visiems Lietuvos Respublikoje veikiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims bei įmonėms."

12 straipsnis. 35 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 35 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Geodezinė, topografinė ir kartografinė medžiaga bei georeferenciniai duomenys yra vieši ir prieinami visiems fiziniams ir juridiniams asmenims bei Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse įsisteigusioms įmonėms."

13 straipsnis. IX skyriaus pavadinimo pakeitimas

Pakeisti IX skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

IX SKYRIUS

geodezinius, topografinius ir kartografinius darbus Lietuvos Respublikoje ATLIEKANČIŲ asmenų bei ĮMONIŲ teisės ir pareigos bei ginčų sprendimas".

14 straipsnis. 36 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 36 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

36 straipsnis. Geodezinius, topografinius ir kartografinius darbus Lietuvos Respublikoje atliekančių fizinių ir juridinių asmenų bei Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse įsisteigusių įmonių teisės ir pareigos

1. Fiziniai ir juridiniai asmenys bei Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse įsisteigusios įmonės, Lietuvos Respublikoje atliekantys geodezinius, topografinius ir kartografinius darbus, suderinę su įgaliotomis institucijomis, žemės savininkais ir naudotojais, turi teisę:

1) įeiti į žemės sklypus ar statybvietes ir atlikti būtinus matavimus;

2) įrengti geodezinius ženklus bei juos apsaugančią įrangą.

2. Lietuvos Respublikoje veikiantys fiziniai ir juridiniai asmenys bei Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse įsisteigusios įmonės privalo:

1) palaikyti tvarkingą geodezinių punktų aplinką, atstatyti aptvaras, atkurti apkasas ir savivaldybių vykdomajai institucijai teikti informaciją apie geodezinių ženklų būklę;

2) užtikrinti, kad valstybinio geodezinio pagrindo punktai atliekant statybos darbus nebūtų sunaikinti ir nebūtų pažeistas matomumas tarp gretimų planimetrinio tinklo ženklų;

3) pagal įgaliotos institucijos nustatytą reglamentą teikti geodezinių matavimų ir kartografavimo darbų ataskaitas.

3. Šio straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, atstovybių prie tarptautinių organizacijų, konsulinių įstaigų ir uždarose Krašto apsaugos bei Vidaus reikalų ministerijų padalinių teritorijose."

15 straipsnis. 37 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti 37 straipsnio pavadinimą, 2 dalį, papildyti straipsnį 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dalimis ir visą straipsnį išdėstyti taip:

37 straipsnis. Ginčų sprendimas ir žalos atlyginimas

1. Ginčai dėl geodezinių, topografinių, kartografinių darbų, jų valstybinės priežiūros, geodezinės ir kartografinės medžiagos naudojimo, geodezinių ženklų apsaugos sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

2. Ginčai tarp Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų bei įmonių sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nenumatyta kitaip.

3. Juridiniai asmenys ir Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse įsisteigusios įmonės, atliekantys geodezinius, topografinius, kartografinius darbus ir nustatantys nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis Lietuvos Respublikoje, įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti žalą.

4. Licencijuoti asmenys, nustatantys nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis Lietuvos Respublikoje, savo civilinę atsakomybę už nustatant nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis kitiems asmenims padarytą žalą privalo apdrausti privalomuoju draudimu.

5. Privalomojo draudimo objektas yra apdraustojo civilinė atsakomybė už žalą asmenims, padarytą nustatant nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis, kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpiu, ne trumpesniu negu 5 metų nuo draudiminio įvykio datos.

6. Draudiminiu įvykiu laikomi draudimo sutarties galiojimo metu atlikti apdraustojo ar jo darbuotojų neteisėti veiksmai (veikimas, neveikimas), kurie yra pagrindas žalai atsirasti.

7. Minimali draudimo suma - 100 000 litų vienam draudiminiam įvykiui ir visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui.

8. Matininkai ar matininkai ekspertai gali patys papildomai draustis civilinės atsakomybės draudimu už nustatant nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis kitiems asmenims padarytą žalą.

9. Licencijuoto asmens civilinės atsakomybės už nustatant nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis kitiems asmenims padarytą žalą privalomojo draudimo taisykles tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija."

16 straipsnis. 38 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 38 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

38 straipsnis. Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimus

Fiziniai ir juridiniai asmenys bei Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse įsisteigusios įmonės, pažeidę šio įstatymo reikalavimus, traukiami atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos įstatymus."

17 straipsnis. 39 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 39 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

39 straipsnis. Fizinių ir juridinių asmenų bei Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse įsisteigusių įmonių teisės atlikti geodezinius ir kartografinius darbus Lietuvos Respublikoje

Fiziniams ir juridiniams asmenims bei Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse įsisteigusioms įmonėms suteikiama teisė atlikti geodezinius, topografinius ir kartografinius darbus Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių pagrindu, remiantis šiuo ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais."

18 straipsnis. Pasiūlymas Vyriausybei

Vyriausybė ir jos įgaliota institucija per 6 mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo parengia šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

19 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas         

Šio įstatymo 2, 4, 5 straipsniai, 9 straipsnio 2 ir 3 dalys bei 15 straipsnyje išdėstyto įstatymo 37 straipsnio 3 dalis įsigalioja po 9 mėnesių nuo šio įstatymo įsigaliojimo.


Kategorijos: Daugiabučių namų statyba, Geodeziniai ir kadastriniai matavimai, inžineriniai-geologiniai tyrimai statyboms, Nekilnojamas turtas, Pramoninių ir žemės ūkio statinių statyba, Projektavimas, konsultavimas, tyrimai, sertifikavimas, Prekybos pastatų statyba ir įrengimas, Visuomeninių pastatų ( mokyklos, biurai, viešbučiai) statyba, renovacija, Pramoninė ir visuomeninė statyba, Sandėlių, angarų statyba
Visi kategorijos straipsniai
Pramoninis vėdinimas

Pramoninis vėdinimas

Vėdinimo įrengimas sandėliuose, pramonės įmonėse, gamybos patalpose, žemės ūkio pastatuose 

Kompozitiniai akytojo betono gaminiai

Žiedinė ekonomika statyboje

Popieriaus atliekos ir pelenai cementiniams mišiniams, sumaltos padangos plokštėms, putplastis ir polietilenas betone. Žiedinės ekonomikos pridėtinė vertė, kuriant šiuolaikines kompozicines medžiagas statybos pramonei. 

Angarai sandėliavimui

Angarai sandėliavimui

Terminas „angaras“ neapibūdina visų metalinio karkaso pastatų, kurių yra labai įvairių konstrukcijų ir įvairios paskirties. Naujų technologijų dėka metalinių konstrukcijų pastatai gali būti pritaikomi sandėliavimui, krovos terminalams, gamybai, biurams ir net gyvenamajai paskirčiai. Jie gali būti visai neapšiltinti ar apšiltinti tiek, kad pasiektų energiniai efektyvių pastatų lygį. Angarai ir metalinio karkaso pastatai skirstomi į dvi dideles grupes: lengvų aliuminio konstrukcijų tentiniai angarai ir metalo konstrukcijų pastatai. 

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 9
Modulinių pastatų, konteinerių, mobiliųjų statinių gamyba.
Agronomijos g. 45,, Kaunas
Telefonas: +370-37-491016, Mobilus: +370-687-58504, El. paštas: info@rmodul.lt
Keleiviniai liftai, liftų montavimas, liftų priežiūra ir remontas, liftų renovacija, liftai daugiabuciams namams, liftai naujs statyba, keleiviniai liftai, liftai renovacijai.
M. Sleževičiaus g. 13, Vilnius
Telefonas: +370-5-2424824, El. paštas: liftas@liftas.lt
1 2 3 4 5 ... 9
Pramoninis vėdinimas Pramoninis vėdinimas

Vėdinimo įrengimas sandėliuose, pramonės įmonėse, gamybos patalpose, žemės ūkio pastatuose

Kompozitiniai akytojo betono gaminiai Žiedinė ekonomika statyboje

Popieriaus atliekos ir pelenai cementiniams mišiniams, sumaltos padangos plokštėms, putplastis ir polietilenas betone. Žiedinės ekonomikos pridėtinė vertė, kuriant šiuolaikines kompozicines medžiagas statybos pramonei.

Modulinis darželis Moduliniai pastatai: statyba greita, paskirtis gali būti keičiama, o pastatai - kilnojami

Reikia pripažinti, kad Vilniaus savivaldybė vaikų darželių problemą statydama modulinius priestatus sprendžia: šiemet atidaryti trys darželių priestatai, 2020-aisiais planauojami dar trys. Gal modulinė statyba išspręstų ir socialinio būsto problemą?

Angarai sandėliavimui Angarai sandėliavimui

Terminas „angaras“ neapibūdina visų metalinio karkaso pastatų, kurių yra labai įvairių konstrukcijų ir įvairios paskirties. Naujų technologijų dėka metalinių konstrukcijų pastatai gali būti pritaikomi sandėliavimui, krovos terminalams, gamybai, biurams ir net gyvenamajai paskirčiai. Jie gali būti visai neapšiltinti ar apšiltinti tiek, kad pasiektų energiniai efektyvių pastatų lygį. Angarai ir metalinio karkaso pastatai skirstomi į dvi dideles grupes: lengvų aliuminio konstrukcijų tentiniai angarai ir metalo konstrukcijų pastatai.

Atskiriancios Individualus šilumos reguliavimas butuose

Viena iš priemonių, leidžiančių taupyti energiją, – individualus šilumos reguliavimas, o geriausiu atveju − ir individuali jos apskaita. Kaip parodė praktika, tokiu atveju gali būti sutaupoma net iki 30 proc. energijos.

Balsių progimnazijos vidaus erdvės Švietimo pastatų architektūra

Didelės pinigų sumos skiriamos mokslo įstaigų modernizavimui - langų keitimui ir sienų apšiltinimui. Tik visai neseniai pradėta kalbėti apie švietimo pastatų architektūrą ir vidaus erdvės, atrandama aplinkos įtaka ugdymui, bendravimui, emociniam klimatui kolektyve.

Paryžiuje atnaujintas daugiabutis Renovacija, kuri sužavėjo Europą

Apie Paryžiuje atnaujintą praeito amžiaus 6-ojo dešimtmečio 16-os aukštų daugiabutį parašė kone visų Europos šalių architektūros ir statybų žiniasklaida.

Kiaulidės statyba ir įrengimas Kiaulidės statyba ir įrengimas, kiaulių auginimas ir veisimas

Nors kiaulių auginimas yra gana daug sąnaudų reikalaujantis verslas, tačiau, įdiegus pažangias technologijas ir naudojant šiuolaikinę įrangą, kiaulininkystės ūkis pelningas netgi Vakarų Europoje

Moduliai - super daiktas, bet mažai kas tai supranta

Taip architektas Dalius Šarakauskas apibūdino modulinius gyvenamuosius namus.

Pramoninis apšvietimas. Kaip išsirinkti tinkamą?

Brangstant energijai, žaliavoms ir darbo jėgai išlikti konkurencingam, neprarandant gaminamos produkcijos ar teikiamų paslaugų kokybės, padeda taupymas tose srityse, kurios nėra tiesiogiai susijusios su įmonės produktu.

Modulinės patalpos – sprendimas, kai patalpų reikia čia ir dabar

Gyvenvietėje reikalingos patalpos ambulatorijai, cechui, dirbtuvei ar parduotuvei? Iki rugsėjo reikia pastatyti mokyklą ar vaikų darželį? Būtina išplėsti biuro patalpas?

Ar išnaudosime energetinį nuotekų dumblo potencialą?

Senosiose ES šalyse apdorotas nuotekų dumblas jau seniai nelaikomas atliekomis.

Mažai energijos naudojantis namas Mažai energijos naudojantis namas: daugiau dabar = mažiau rytoj

Kaip turi būti statomi pasyvieji arba energetiniai efektyvūs namai? Projektavimas, skaičiavimai ir specialistų komentarai.

Kraustymasis: kaip išgyventi

Susipakauoti daiktus dviejų savaičių atostogoms būna sudėtinga, o ką jau kalbėti apie kraustymąsi keičiant gyvenamąją vietą. Galvojant apie persikraustymą, į galvą pirmiausia ateina, kaip norėtume ir kaip turėtų atrodyti naujieji namai; deja, ne tokį džiaugsmingą virpulį kelia kintys apie daiktų pakavimąsi.

001 Didžiosios statybos: Kaip statomi dangoraižiai

"Kas yra dangoraižis? Tai pastatas, į kurį norisi sustoti pažiūrėti užvertus galvą."

1 10 ypatingų dangoraižių, kurių nerasite Dubajuje

Kuomet šnekama apie aukštus pastatus, visų akys nukrypsta į Burj Dubajuje. Taip yra todėl, kad jis laikomas aukščiausiu pasaulio pastatu – o net nėra užbaigtas. Visame pasaulyje architektai sukūrė daugiau vaizduotę audrinančių projektų. Nuo žemiausio iki aukščiausio – čia pateikiami dešimt mūsų surastų dar statomų dangoraižių, kurių neįprastas dizainas ir ekologiška architektūra atperka ne tokį didelį aukštį.

Nacionalinis Pekino stadionas

Stadionas, priėmęs 2008 m. vasaros Olimpines žaidynes

Pasaulio dangoraižiai

Dangoraižių statybos istorija. Ar kiekvienas aukštas pastatas gali būti vadinamas dangoraižiu?

Statybų sektoriaus laukia pokyčiai Statybų sektorius laukia pokyčių - rinkoje atsiras daugiaaukščiai mediniai pastatai

Statybų sektorius Europos mastu pradeda istorinę transformaciją, o įsibėgėjantys procesai per artimiausius keletą metų turėtų stipriai pakeisti tradicinių statybos medžiagų gavybos, pastatų statybos ir renovacijos industrijas.

Pramoninis vėdinimas Pramoninis vėdinimas

Vėdinimo įrengimas sandėliuose, pramonės įmonėse, gamybos patalpose, žemės ūkio pastatuose

Kompozitiniai akytojo betono gaminiai Žiedinė ekonomika statyboje

Popieriaus atliekos ir pelenai cementiniams mišiniams, sumaltos padangos plokštėms, putplastis ir polietilenas betone. Žiedinės ekonomikos pridėtinė vertė, kuriant šiuolaikines kompozicines medžiagas statybos pramonei.

Modulinis darželis Moduliniai pastatai: statyba greita, paskirtis gali būti keičiama, o pastatai - kilnojami

Reikia pripažinti, kad Vilniaus savivaldybė vaikų darželių problemą statydama modulinius priestatus sprendžia: šiemet atidaryti trys darželių priestatai, 2020-aisiais planauojami dar trys. Gal modulinė statyba išspręstų ir socialinio būsto problemą?

Angarai sandėliavimui Angarai sandėliavimui

Terminas „angaras“ neapibūdina visų metalinio karkaso pastatų, kurių yra labai įvairių konstrukcijų ir įvairios paskirties. Naujų technologijų dėka metalinių konstrukcijų pastatai gali būti pritaikomi sandėliavimui, krovos terminalams, gamybai, biurams ir net gyvenamajai paskirčiai. Jie gali būti visai neapšiltinti ar apšiltinti tiek, kad pasiektų energiniai efektyvių pastatų lygį. Angarai ir metalinio karkaso pastatai skirstomi į dvi dideles grupes: lengvų aliuminio konstrukcijų tentiniai angarai ir metalo konstrukcijų pastatai.

Atskiriancios Individualus šilumos reguliavimas butuose

Viena iš priemonių, leidžiančių taupyti energiją, – individualus šilumos reguliavimas, o geriausiu atveju − ir individuali jos apskaita. Kaip parodė praktika, tokiu atveju gali būti sutaupoma net iki 30 proc. energijos.

Balsių progimnazijos vidaus erdvės Švietimo pastatų architektūra

Didelės pinigų sumos skiriamos mokslo įstaigų modernizavimui - langų keitimui ir sienų apšiltinimui. Tik visai neseniai pradėta kalbėti apie švietimo pastatų architektūrą ir vidaus erdvės, atrandama aplinkos įtaka ugdymui, bendravimui, emociniam klimatui kolektyve.

Paryžiuje atnaujintas daugiabutis Renovacija, kuri sužavėjo Europą

Apie Paryžiuje atnaujintą praeito amžiaus 6-ojo dešimtmečio 16-os aukštų daugiabutį parašė kone visų Europos šalių architektūros ir statybų žiniasklaida.

Kiaulidės statyba ir įrengimas Kiaulidės statyba ir įrengimas, kiaulių auginimas ir veisimas

Nors kiaulių auginimas yra gana daug sąnaudų reikalaujantis verslas, tačiau, įdiegus pažangias technologijas ir naudojant šiuolaikinę įrangą, kiaulininkystės ūkis pelningas netgi Vakarų Europoje

Moduliai - super daiktas, bet mažai kas tai supranta

Taip architektas Dalius Šarakauskas apibūdino modulinius gyvenamuosius namus.

Pramoninis apšvietimas. Kaip išsirinkti tinkamą?

Brangstant energijai, žaliavoms ir darbo jėgai išlikti konkurencingam, neprarandant gaminamos produkcijos ar teikiamų paslaugų kokybės, padeda taupymas tose srityse, kurios nėra tiesiogiai susijusios su įmonės produktu.

Modulinės patalpos – sprendimas, kai patalpų reikia čia ir dabar

Gyvenvietėje reikalingos patalpos ambulatorijai, cechui, dirbtuvei ar parduotuvei? Iki rugsėjo reikia pastatyti mokyklą ar vaikų darželį? Būtina išplėsti biuro patalpas?

Ar išnaudosime energetinį nuotekų dumblo potencialą?

Senosiose ES šalyse apdorotas nuotekų dumblas jau seniai nelaikomas atliekomis.

Mažai energijos naudojantis namas Mažai energijos naudojantis namas: daugiau dabar = mažiau rytoj

Kaip turi būti statomi pasyvieji arba energetiniai efektyvūs namai? Projektavimas, skaičiavimai ir specialistų komentarai.

Kraustymasis: kaip išgyventi

Susipakauoti daiktus dviejų savaičių atostogoms būna sudėtinga, o ką jau kalbėti apie kraustymąsi keičiant gyvenamąją vietą. Galvojant apie persikraustymą, į galvą pirmiausia ateina, kaip norėtume ir kaip turėtų atrodyti naujieji namai; deja, ne tokį džiaugsmingą virpulį kelia kintys apie daiktų pakavimąsi.

001 Didžiosios statybos: Kaip statomi dangoraižiai

"Kas yra dangoraižis? Tai pastatas, į kurį norisi sustoti pažiūrėti užvertus galvą."

1 10 ypatingų dangoraižių, kurių nerasite Dubajuje

Kuomet šnekama apie aukštus pastatus, visų akys nukrypsta į Burj Dubajuje. Taip yra todėl, kad jis laikomas aukščiausiu pasaulio pastatu – o net nėra užbaigtas. Visame pasaulyje architektai sukūrė daugiau vaizduotę audrinančių projektų. Nuo žemiausio iki aukščiausio – čia pateikiami dešimt mūsų surastų dar statomų dangoraižių, kurių neįprastas dizainas ir ekologiška architektūra atperka ne tokį didelį aukštį.

Nacionalinis Pekino stadionas

Stadionas, priėmęs 2008 m. vasaros Olimpines žaidynes

Pasaulio dangoraižiai

Dangoraižių statybos istorija. Ar kiekvienas aukštas pastatas gali būti vadinamas dangoraižiu?

Kompanijų produktai
Cementinės fasado plokštės Vilniuje
Cementinės fasado plokštės, dailylentės Vilniuje

Cementinės fasado dailylentės Vilniuje. Cementinės fasado...

Betranšėjės technologijos

Betranšėjinės technologijos: Renovacija, mikrotuneliai...

Barro lamelės

Degto molio aukštu slėgiu supresuotos keraminės lamelės (...

Keleiviniai liftai

Nauji liftai biurams, lifto pakeitimas, keleiviniai lifta...

ZET daugiafunkcinė modulinė halė

Surenkama modulinė halė

KONE judantys takai, projektavimas, įrengimas, priežiūra

Judantys takai komerciniams ir mažmeninės prekybos pastat...

Teisinės konsultacijos nekilnojamo turto klausimais

Nekilnojamo turto sutartys, investicijos į nekilnojamą tu...

GEOTERMINIS ŠILDYMAS
Geoterminis šildymas

Individualiems namams

Įvairios paskirties statinių statybos darbai

Viena iš didžiausių statybos įmonių Ka...

Naftos gaudyklės, smėliagaudės ir riebalų gaudyklės

Naftos produktų gaudyklės, riebalų gaudyklė, smėliaga...