LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMO 1, 2, 3, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34 IR 35 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

2006-10-17 15:11   Peržiūros : 1092   Spausdinti


LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMO 1, 2, 3, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34 IR 35 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

2006 m. spalio 17 d. Nr. X-857, Vilnius

(Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2002, Nr. 73-3093, Nr. 124-5625; 2003, Nr. 104-4649, Nr. 123-5592; 2004, Nr. 73-2545; 2005, Nr. 43-1355, Nr. 143-5175)

Susiję dokumentai 

1 straipsnis. 1 straipsnio 2 dalies 2 punkto pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų ir kultūros paveldo statinių tvarkomųjų paveldosaugos darbų bei su jais susijusių procedūrų reikalavimus, kuriuos nustato Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, išskyrus reikalavimus, nustatytus šio Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje ir 13 straipsnio 1 dalyje;".

2 straipsnis. 2 straipsnio 3, 12, 13, 17, 22, 32 ir 71 dalių pakeitimas

1. 2 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „statinys, kuris yra nekilnojamoji kultūros paveldo vertybė" įrašyti žodžius „kultūros paveldo statinys" ir šią dalį išdėstyti taip:

„3. Ypatingas statinys - statinys, kuriame naudojamos ar saugomos pavojingos medžiagos (pagal nustatytus jų ribinius kiekius); statinys, kuriame yra potencialiai pavojingų įrenginių ar atliekami potencialiai pavojingi darbai; sudėtingos konstrukcijos ir sudėtingų technologijų statinys (pagal normatyviniais statybos techniniais dokumentais nustatytus sudėtingumo požymius bei techninius parametrus); visuomenės poreikiams naudojamas pastatas, kuriame vienu metu būna daugiau kaip 100 žmonių; kultūros paveldo statinys. Ypatingų statinių kategorijai priskiriamų statinių sąrašą tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija."

2. Pakeisti 2 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

„12. Kultūros paveldo statinys - vertingųjų savybių turintys pastatas, jo dalis, inžinerinis statinys ar jo išlikusi dalis, monumentalūs nekilnojamieji dailės kūriniai."

3. 2 straipsnio 13 dalyje išbraukti žodį „nekilnojamųjų", vietoj žodžių „vertybių tvarkymo" įrašyti žodžius „statinių tvarkomuosius", vietoj žodžio „jų" įrašyti žodžius „kultūros paveldo objektų" ir šią dalį išdėstyti taip:

„13. Statyba - veikla, kurios tikslas - pastatyti (sumontuoti, nutiesti) naują, rekonstruoti, remontuoti ar griauti esamą statinį. Ši sąvoka taip pat apima kultūros paveldo statinių tvarkomuosius statybos darbus ar statinių statybą kultūros paveldo objektų teritorijose."

4. 2 straipsnio 17 dalyje išbraukti žodžius „(nutiesti naujus inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas)" ir žodžius „atkurti sugriuvusią, sunaikintą ar išnykusią nekilnojamąją kultūros paveldo vertybę" ir šią dalį išdėstyti taip:

„17. Naujo statinio statyba - statybos rūšis, kai yra tikslas statybos sklype, kuriame yra ar nėra statinių, pastatyti naują statinį; pastatyti esamo statinio antžeminį ar požeminį priestatą, neatsižvelgiant į tai, ar jie savo paskirtimi bus susiję, ar ne (išskyrus priestatų statybą, kuri pagal šio straipsnio 18 dalį priskirta statinio rekonstravimui); atstatyti buvusį (sugriuvusį, sunaikintą, nugriautą) statinį."

5. Pakeisti 2 straipsnio 22 dalį ir ją išdėstyti taip:

„22. Kultūros paveldo statinio tvarkomieji statybos darbai - statybos darbai, atliekami kultūros paveldo statinyje ar jo teritorijoje."

6. Pakeisti 2 straipsnio 32 dalį ir ją išdėstyti taip:

„32. Statinio projektavimo sąlygos - privalomieji reikalavimai, jeigu jie nenustatyti ar nepakankamai išsamiai nurodyti teritorijų planavimo dokumentuose: tiesti komunalinius ir vietinius inžinerinius tinklus, prijungti prie jų statinio ir technologines inžinerines sistemas, taip pat statybos sklypo inžinerinius tinklus; nutiesti susisiekimo komunikacijas, prijungti prie jų statybos sklypo susisiekimo komunikacijas; savivaldybės administracijos direktoriaus (jo įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo) nustatomi statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistiniai reikalavimai, atitinkantys šio ir kitų įstatymų bei teritorijų planavimo dokumentų nustatytus statybos sklypo (ar teritorijos) tvarkymo ar apsaugos reikalavimus (reglamentą), atsižvelgiant į statinio paskirtį, konkrečią statybos vietą, gretimybes bei trečiųjų asmenų pagrįstų teisių apsaugą, susijusią su statinio statyba; daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo patalpų rekonstravimo ir gyvenamųjų patalpų paskirties keitimo reikalavimai; planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentai (Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatytais atvejais); aplinkos apsaugos institucijos nustatyti gamtos išteklių naudojimo reikalavimai (tuo atveju, kai neprivalomas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, bet užbaigus statyti statinį yra reikalingas šios institucijos leidimas naudoti gamtos išteklius); už nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą atsakingos institucijos išduotas laikinasis apsaugos reglamentas, kurio sąvoka apibrėžta Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme; Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas saugomos teritorijos individualus apsaugos reglamentas (arba laikinas reglamentas), kurio sąvoka apibrėžta Saugomų teritorijų įstatyme; kiti įstatymų nustatyti reikalavimai."

7. Pakeisti 2 straipsnio 71 dalį ir ją išdėstyti taip:

„71. Savavališka statinio statyba - statinio (jo dalies) statyba be šio Įstatymo nustatyta tvarka gauto statybos leidimo arba statybos darbų vykdymas, kai statybos leidimas jau netekęs galios (nesudėtingo statinio atveju - neturint normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodyto privalomojo dokumento ar kai šis dokumentas jau netekęs galios), taip pat kai teismas statybos leidimą pripažino neteisėtu; statinio (jo dalies) statyba turint galiojantį statybos leidimą (nesudėtingo statinio atveju - turint normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytą privalomąjį dokumentą), tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius, t. y. keičiama nustatyta statinio vieta sklype, sklypo, statinio ar jo dalių paskirtis, leistinas sklypo užstatymo tankis, leistinas statinio aukštis, nesilaikoma saugomos teritorijos apsaugos reglamento ar kultūros paveldo statinio laikinojo apsaugos reglamento nustatytų reikalavimų, taip pat paveldosaugos reikalavimų."

3 straipsnis. 3 straipsnio 2 dalies 2 punkto pakeitimas

3 straipsnio 2 dalies 2 punkte išbraukti žodį „nekilnojamosios", vietoj žodžių „vertybės tvarkymo" įrašyti žodžius „statinio tvarkomųjų" ir šį punktą išdėstyti taip:

„2) statytojas turi nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projektą;".

4 straipsnis. 20 straipsnio 3 dalies 3 punkto, 7, 9 ir 15 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 20 straipsnio 3 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) už nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą atsakingai institucijai (kai projektavimo sąlygos nustatomos kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projektui rengti);".

2. 20 straipsnio 7 dalyje išbraukti žodžius „dėl suprojektuoto statinio" ir žodžius „išplėsti esamus ar", po žodžių „sudaroma inžinerinių tinklų" įrašyti žodžius „susisiekimo komunikacijų", vietoj žodžių „projektavimo sąlygų sąvado" įrašyti žodį „projekto" ir šią dalį išdėstyti taip:

„7. Projektavimo sąlygose draudžiama nustatyti reikalavimą, kad statytojas (užsakovas) atliktų esamų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų remonto ar rekonstravimo darbus. Šiuos darbus privalo atlikti tų tinklų ar komunikacijų savininkai ar naudotojai. Jei būtina nutiesti naujus inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas, sudaroma inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų savininko ar naudotojo ir statytojo (užsakovo) sutartis. Joje nurodoma inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų statybos finansavimo ir naudojimo tvarka bei nuosavybės teisės (užbaigus statybą). Ši sutartis pridedama prie statinio projekto."

3. 20 straipsnio 9 dalyje vietoj žodžių „nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbų atveju - kartu su įgaliota institucija, atsakinga už nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą" įrašyti žodžius „kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų atveju - kartu su už nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą atsakinga institucija" ir šią dalį išdėstyti taip:

„9. Vyriausybės įgaliota institucija (kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų atveju - kartu su už nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą atsakinga institucija), gavusi statytojo (užsakovo) prašymą ar statinio saugos bei paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų teikimą (bet ne vėliau kaip iki statybos leidimo išdavimo) ir nustačiusi, kad statinio projektavimo sąlygos neatitinka įstatymų ar kitų teisės aktų, privalo ne vėliau kaip per 5 dienas pareikalauti, kad savivaldybės administracijos direktorius (suderinęs pagal kompetenciją su projektavimo sąlygas nustačiusiais inžinerinių tinklų savininkais ar naudotojais ir statinio saugos bei paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijomis) ne vėliau kaip per 7 dienas nuo Vyriausybės įgaliotos institucijos reikalavimo panaikintų ar pakeistų statinio projektavimo sąlygas (išduotų statytojui (užsakovui) pakeistą patvirtintą projektavimo sąlygų sąvadą) arba praneštų Vyriausybės įgaliotai institucijai ir statytojui (užsakovui) motyvus, dėl kurių atsisakoma statinio projektavimo sąlygas panaikinti ar pakeisti. Jeigu savivaldybės administracijos direktorius atsisako panaikinti ar pakeisti statinio projektavimo sąlygas, ginčas sprendžiamas teisme statytojo (užsakovo) ar Vyriausybės įgaliotos institucijos (kai tai susiję su valstybės interesais) iniciatyva."

4. 20 straipsnio 15 dalyje vietoj žodžių „nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbai ar statinių statyba jų teritorijose, - ši institucija kartu su įgaliota institucija, atsakinga už nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą" įrašyti žodžius „kultūros paveldo statinių tvarkomieji statybos darbai ar statinių statyba kultūros paveldo objektų teritorijose, - ši institucija kartu su Kultūros ministerija" ir šią dalį išdėstyti taip:

„15. Privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir statinio projekto rengimo tvarką bei sudėtį nustato Vyriausybės įgaliota institucija, o kai vyksta kultūros paveldo statinių tvarkomieji statybos darbai ar statinių statyba kultūros paveldo objektų teritorijose, - ši institucija kartu su Kultūros ministerija."

5 straipsnis. 23 straipsnio 1, 2, 9, 14, 15, 18, 21, 22 dalių pakeitimas ir straipsnio papildymas 23 bei 24 dalimis

1. Pakeisti 23 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Statybos leidimas statinio statybai privalomas, išskyrus:

1) nesudėtingų statinių statybą. Nesudėtingų statinių sąrašą tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija;

2) statinio paprastąjį remontą. Atvejus, kuriais statybos leidimas atlikti statinio paprastąjį remontą saugomoje teritorijoje yra privalomas, nustato Vyriausybės įgaliota institucija."

2. Pakeisti 23 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Atvejus, kuriems statybos leidimas atlikti kultūros paveldo statinio tvarkomuosius statybos darbus yra privalomas, nustato Vyriausybės įgaliota institucija kartu su Kultūros ministerija."

3. Pakeisti 23 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

„9. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), gavęs statytojo (užsakovo) šio straipsnio 6 ar 7 dalyje nurodytą prašymą ir kitus dokumentus, perduoda juos Nuolatinei statybos komisijai, kuri privalo patikrinti ir nustatyti, ar statinio projektas atitinka teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus statybos sklypo tvarkymo reikalavimus (reglamentą), projektavimo sąlygų sąvado reikalavimus ir Nuolatinės statybos komisijos nuostatuose nurodytus teisės aktus. Komisija protokolu įformina statinio projekto patikrinimo rezultatus ir sprendimu nurodo savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) išduoti statytojui (užsakovui) jo prašomą statybos leidimą ar jo neišduoti. Komisijos sprendimas išduoti statytojui (užsakovui) jo prašomą statybos leidimą ar statybos leidimo neišduoti yra privalomas savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui). Sprendimas išduoti statybos leidimą gali būti priimtas tik tuo atveju, kai visi nuolatinės statybos komisijos nariai pritaria statybos leidimo išdavimui. Jeigu bent vienas komisijos narys nepritaria statybos leidimo išdavimui, priimamas sprendimas neišduoti statytojui (užsakovui) jo prašomo statybos leidimo. Šis komisijos sprendimas turi būti motyvuotas ir gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Apskundus Nuolatinės statybos komisijos sprendimą neišduoti statytojui (užsakovui) jo prašomo statybos leidimo, atsakovais šiose bylose laikomi subjektai, kurių atstovai, įeinantys į Nuolatinės statybos komisijos sudėtį, nepritarė statybos leidimo išdavimui."

4. 23 straipsnio 14 dalyje vietoj žodžių „dirbti nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbus, jo kopija taip pat perduodama už nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą atsakingai įgaliotai" įrašyti žodžius „atlikti kultūros paveldo statinio tvarkomuosius statybos darbus ar statyti statinius kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo kopija taip pat perduodama už nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą atsakingai" ir šią dalį išdėstyti taip:

„14. Jei statybos leidimą išduoda savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), jis per 3 dienas nuo šio leidimo išdavimo leidimo kopiją pateikia apskrities viršininko administracijai. Kai išduodamas leidimas atlikti kultūros paveldo statinio tvarkomuosius statybos darbus ar statyti statinius kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo kopija taip pat perduodama už nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą atsakingai institucijai. Kai išduodamas statybos leidimas statiniui saugomoje teritorijoje, leidimo kopija perduodama saugomos teritorijos administracijai. Visais atvejais leidimo kopija nustatyta tvarka perduodama nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui."

5. Pakeisti 23 straipsnio 15 dalį ir ją išdėstyti taip:

„15. Statybos leidime nurodomi kiekvieno statinio normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyti techniniai rodikliai ir naudojimo paskirtis. Statybos leidimas statyti naujus statinius, rekonstruoti esamus statinius ar atlikti kapitalinį remontą, griauti esamus statinius, atlikti kultūros paveldo statinių tvarkomuosius statybos darbus tiek statybos sklype, tiek už jo ribų (pagal statinio projektavimo sąlygas suprojektuotiems inžineriniams tinklams ir susisiekimo komunikacijoms) statytojo (užsakovo) prašymu gali būti išduodamas:

1) dėl visų statinių, suprojektuotų viename statinio projekte;

2) dėl vieno ar kelių statinių iš suprojektuotų viename statinio projekte."

6. Pakeisti 23 straipsnio 18 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) jei nuo leidimo išdavimo dienos statinys nebuvo pradėtas statyti 3 metus arba nebuvo pripažintas tinkamu naudoti per 10 metų. Iki šių terminų pabaigos statybos leidimas gali būti pratęstas Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta supaprastinta tvarka. Statytojas (užsakovas), šiems terminams pasibaigus norėdamas pradėti ar tęsti statybą, turi kreiptis į statybos leidimą išdavusią instituciją dėl naujo statybos leidimo išdavimo."

7. Pakeisti 23 straipsnio 21 dalį ir ją išdėstyti taip:

„21. Statybos leidimo išdavimo procedūrai reikalingų dokumentų formas nustato Vyriausybės įgaliota institucija, o statybos leidimo atlikti kultūros paveldo statinio tvarkomuosius statybos darbus arba statyti statinį kultūros paveldo objekto teritorijoje išdavimo procedūrai - Vyriausybės įgaliota institucija kartu su Kultūros ministerija."

8. 23 straipsnio 22 dalyje vietoj žodžių „nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbams - ir už nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą atsakinga įgaliota" įrašyti žodžius „atlikti kultūros paveldo statinių tvarkomuosius statybos darbus - ir už nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą atsakinga" ir šią dalį išdėstyti taip:

„22. Statybos leidimų apskaitą, sąrašą ir statistikos atskaitomybę tvarko apskrities viršininko administracija, o statybos leidimų atlikti kultūros paveldo statinių tvarkomuosius statybos darbus - ir už nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą atsakinga institucija. Apskaitos ir sąrašo sudarymo tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija. Leidimų statyti ar rekonstruoti branduolinės energetikos objektus apskaita ir sąrašas tvarkomas Branduolinės energijos įstatymo nustatyta tvarka."

9. Papildyti 23 straipsnį 23 dalimi:

„23. Už statybos leidimo išdavimo tvarkos pažeidimus pagal kompetenciją atsako Nuolatinės statybos komisijos nariai ar statybos leidimą išdavęs asmuo. Žala, atsiradusi dėl neteisėtai išduoto statybos leidimo, atlyginama įstatymų nustatyta tvarka."

10. Papildyti 23 straipsnį 24 dalimi:

„24. Statinio statyba be statybos leidimo, kai jis šio Įstatymo nustatytais atvejais yra privalomas, draudžiama."

6 straipsnis. 24 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 24 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Pastatytą, rekonstruotą ar kapitališkai suremontuotą statinį (jo dalį, kuri gali būti naudojama neatsižvelgiant į tai, ar likusių dalių statyba užbaigta) pripažįsta tinkamu naudoti komisija šio straipsnio 2 dalyje nurodytų institucijų nustatyta tvarka."

2. Pakeisti 24 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Pastatytų, rekonstruotų ar kapitališkai suremontuotų statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarką, reikalavimus ir komisijos sudėtį nustato Vyriausybės įgaliota institucija, ypatingų statinių su potencialiai pavojingais įrenginiais pripažinimo tinkamais naudoti tvarką - Vyriausybės įgaliota institucija, suderinusi su Vyriausybės paskirta institucija, atsakinga už atitinkamų potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros kontrolę, o kai atliekami kultūros paveldo statinių tvarkomieji statybos darbai ar statinio statyba vykdoma kultūros paveldo objekto teritorijoje, - Vyriausybės įgaliota institucija kartu su Kultūros ministerija; branduolinės energetikos objektų pripažinimo tinkamais naudoti tvarką ir reikalavimus nustato Branduolinės energijos įstatymas."

7 straipsnis. 25 straipsnio 2 dalies 5 punkto pakeitimas

25 straipsnio 2 dalies 5 punkte vietoj žodžių „nekilnojamosioms kultūros paveldo vertybėms priskirtame statinyje, jų teritorijose, apie avariją taip pat turi būti pranešta už nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių" įrašyti žodžius „kultūros paveldo statinyje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, apie avariją taip pat turi būti pranešta už nekilnojamojo kultūros paveldo" ir šį punktą išdėstyti taip:

„5) pranešti apie avariją savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui), apskrities viršininko administracijai, viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statinio naudojimo priežiūrą; jei avarija įvyko statybos metu, - taip pat statytojui (užsakovui), statinio statybos techninės priežiūros vykdytojui ir statinio projektuotojui. Jeigu avarija įvyksta kultūros paveldo statinyje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, apie avariją taip pat turi būti pranešta už nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą atsakingai institucijai, o jeigu įvyksta avarija, dėl kurios buvo (gali būti) užteršta aplinka, - už aplinkos apsaugą atsakingai institucijai;".

8 straipsnis. 27 straipsnio 4, 6, 7 ir 8 dalių pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 27 straipsnio 4 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) ar vykdoma statinio statyba nėra savavališka; ar statybos metu nepažeidžiami statinio projekto sprendiniai, įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimai;".

2. Pakeisti 27 straipsnio 6 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) sustabdyti statinio statybą šio Įstatymo 33 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytais atvejais;".

3. Pakeisti 27 straipsnio 6 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6) jeigu statyba nėra savavališka, įpareigoti statytoją (užsakovą) per nustatytą terminą pagal reikalavimus pakeisti statinio projektą ar pašalinti kitus trūkumus, susijusius su projektine dokumentacija, ar pagal reikalavimus pertvarkyti statinį (jo dalį);".

4. Papildyti 27 straipsnio 6 dalį 11 punktu:

„11) jeigu statytojas (užsakovas) per nustatytą terminą neįvykdo bet kurio šios dalies 6 punkte nurodyto įpareigojimo, kreiptis į teismą dėl įpareigojimo statytojui per nustatytą terminą reikiamai pertvarkyti statinį (jo dalį)."

5. 27 straipsnio 7 dalies 1 punkte vietoj žodžių „tarnybai, atliekančiai" įrašyti žodžius „struktūriniam padaliniui, atliekančiam" ir šį punktą išdėstyti taip:

„1) metodiškai vadovauja apskrities viršininko administracijos struktūriniam padaliniui, atliekančiam statybos valstybinę priežiūrą, tikrina, ar ši priežiūra atitinka šį Įstatymą ir kitus statybą reglamentuojančius teisės aktus, ir patikrinimo išvadas teikia apskrities viršininkui;".

6. 27 straipsnio 8 dalyje išbraukti žodžius „be Valstybės tarnybos įstatymo nustatyto atestavimo" ir šią dalį išdėstyti taip:

„8. Viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, pareigūnai privalo būti atestuoti Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka (patikrinama, ar jie yra susipažinę su šiuo Įstatymu ir kitais statybą reglamentuojančiais teisės aktais)."

9 straipsnis. 28 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių pakeitimas

1. 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte prieš žodį „surašo" įrašyti žodžius „nedelsdami dviem egzemplioriais" ir šį punktą išdėstyti taip:

„1) nedelsdami dviem egzemplioriais surašo savavališkos statybos aktą, pareikalauja iš statytojo ir rangovo (jei darbai vykdomi rangos būdu) tuojau pat sustabdyti statybos darbus ir įteikia jiems aktą pasirašytinai arba registruotu laišku;".

2. 28 straipsnio 1 dalies 2 punkte vietoj žodžio „administracinę" įrašyti žodžius „administracinio teisės pažeidimo" ir šį punktą išdėstyti taip:

„2) Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka surašo administracinio teisės pažeidimo protokolą ir nagrinėja administracinio teisės pažeidimo bylą dėl administracinės nuobaudos paskyrimo arba siunčia šį protokolą teismui;".

3. Pakeisti 28 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo savavališkos statybos akto surašymo dienos jį pateikia pagal priklausomybę apskrities viršininkui arba Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Vyriausybės įgaliotos institucijos viršininkui."

4. Pakeisti 28 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Apskrities viršininko administracija arba Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Vyriausybės įgaliotos institucijos pagal šio Įstatymo 27 straipsnio 3, 4, 5, 6, 7 dalyse apibrėžtą kompetenciją išnagrinėja savavališkos statybos aktą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo savavališkos statybos akto surašymo dienos priima vieną iš šių sprendimų:

1) pareikalauti iš statytojo (užsakovo) per nustatytą terminą savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius - nugriauti ar pagal reikalavimus pertvarkyti savavališkai pastatytą statinį ar savavališkai pastatytą jo dalį ir sutvarkyti statybvietę;

2) kreiptis į teismą, jeigu nepriimamas šios dalies 1 punkte nurodytas sprendimas."

5. 28 straipsnio 3 dalyje vietoj skaičių ir žodžių „2, 3, 4 punktuose nurodytų reikalavimų" įrašyti skaičių ir žodžius „1 punkte nurodyto reikalavimo" ir šią dalį išdėstyti taip:

„3. Jei statytojas (užsakovas) per nustatytą terminą neįvykdo šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyto reikalavimo, apskrities viršininko administracija ar Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Vyriausybės įgaliotos institucijos pagal šio Įstatymo 27 straipsnio 3, 4, 6, 7 dalyse apibrėžtą kompetenciją teikia teismui prašymą (pareiškimą) dėl įpareigojimų vykdymo."

10 straipsnis. 29 straipsnio 1 ir 6 dalių pakeitimas

1. 29 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo" įrašyti žodžius „Kultūros paveldo statinių tvarkomųjų", vietoj žodžių „įgaliota institucija, atsakinga už nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą" įrašyti žodžius „Kultūros ministerija" ir šią dalį išdėstyti taip:

„1. Ypatingo statinio ir statinio, įrašyto į valstybės investicijų programą, projektų ekspertizė yra privaloma. Kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektų ekspertizės privalomumo atvejus nustato Vyriausybės įgaliota institucija kartu su Kultūros ministerija."

2. 29 straipsnio 6 dalyje vietoj žodžių „nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo" įrašyti žodžius „kultūros paveldo statinio tvarkomųjų", vietoj žodžių „įgaliota institucija, atsakinga už nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą" įrašyti žodžius „Kultūros ministerija" ir šią dalį išdėstyti taip:

„6. Statinio projekto ekspertizės, statinio ekspertizės rūšis ir atlikimo tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija, o kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ekspertizės tvarką - Vyriausybės įgaliota institucija kartu su Kultūros ministerija."

11 straipsnis. 31 straipsnio 5 dalies pakeitimas

31 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžių „nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo darbai ar statinio statyba vykdomi šių kultūros vertybių teritorijoje, - Vyriausybės įgaliota institucija kartu su įgaliota institucija, atsakinga už nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą" įrašyti žodžius „atliekami kultūros paveldo statinio tvarkomieji statybos darbai ar statinio statyba vykdoma kultūros paveldo objekto teritorijoje, - Vyriausybės įgaliota institucija kartu su Kultūros ministerija" ir šią dalį išdėstyti taip:

„5. Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija, o kai atliekami kultūros paveldo statinio tvarkomieji statybos darbai ar statinio statyba vykdoma kultūros paveldo objekto teritorijoje, - Vyriausybės įgaliota institucija kartu su Kultūros ministerija."

12 straipsnis. 33 straipsnio 2 dalies 3 punkto pripažinimas netekusiu galios

33 straipsnio 2 dalies 3 punktą pripažinti netekusiu galios.

13 straipsnis. 34 straipsnio 1 dalies pakeitimas

34 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „perleidžiamos nekilnojamosios kultūros vertybės, - taip pat už nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių" įrašyti žodžius „perleidžiami kultūros paveldo statiniai, - taip pat už nekilnojamojo kultūros paveldo", žodį „įgaliotos" išbraukti ir šią dalį išdėstyti taip:

„1. Nebaigto statyti, rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti statinio perleidimo kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui sutartis gali būti notaro patvirtinta tik pateikus šio statinio statybos valstybinę priežiūrą atliekančio viešojo administravimo subjekto pažymą, kad statinys statomas, rekonstruojamas ar kapitališkai remontuojamas be esminių nukrypimų nuo statinio projekto (statinių, kuriems privalomas projekto tvirtinimas, - patvirtinto projekto), o kai perleidžiami kultūros paveldo statiniai, - taip pat už nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą atsakingos institucijos tokio pat turinio pažymą."

14 straipsnis. 35 straipsnio 1 dalies pakeitimas

35 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „nekilnojamąsias kultūros paveldo vertybes" įrašyti žodžius „kultūros paveldo statinius" ir šią dalį išdėstyti taip:

„1. Pastatytas ar nebaigtas statyti statinys (išskyrus kultūros paveldo statinius) nugriaunamas šiais atvejais:

1) savininko noru;

2) kai tai numatyta teritorijų planavimo dokumentuose (po to, kai žemės sklypas ar jo dalis arba statinys paimamas visuomenės poreikiams) - per savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą laiką;

3) kai baigėsi laikino statinio naudojimo terminas;

4) kai statinys arba jo dalis yra fiziškai susidėvėję ir kelia grėsmę žmonėms bei aplinkai ir šis pavojus nepašalinamas per viešojo administravimo subjektų, atliekančių statinių naudojimo priežiūrą, nustatytą laiką;

5) kai statinys pastatytas ar statomas pažeidžiant šį ar kitus įstatymus, normatyvinius statybos techninius dokumentus - per viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, nustatytą laiką;

6) kitais Civiliniame kodekse ir kituose įstatymuose numatytais atvejais."

15 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

Iki šio įstatymo įsigaliojimo dėl savavališkų statybų priimti administraciniai sprendimai vykdomi pagal šių sprendimų surašymo metu galiojusių teisės aktų nuostatas.


Kategorijos: Daugiabučių namų statyba, Nekilnojamas turtas, Pramoninių ir žemės ūkio statinių statyba, Projektavimas, konsultavimas, tyrimai, sertifikavimas, Prekybos pastatų statyba ir įrengimas, Visuomeninių pastatų ( mokyklos, biurai, viešbučiai) statyba, renovacija, Pramoninė ir visuomeninė statyba, Sandėlių, angarų statyba
Visi kategorijos straipsniai
Pramoninis vėdinimas

Pramoninis vėdinimas

Vėdinimo įrengimas sandėliuose, pramonės įmonėse, gamybos patalpose, žemės ūkio pastatuose 

Kompozitiniai akytojo betono gaminiai

Žiedinė ekonomika statyboje

Popieriaus atliekos ir pelenai cementiniams mišiniams, sumaltos padangos plokštėms, putplastis ir polietilenas betone. Žiedinės ekonomikos pridėtinė vertė, kuriant šiuolaikines kompozicines medžiagas statybos pramonei. 

Angarai sandėliavimui

Angarai sandėliavimui

Terminas „angaras“ neapibūdina visų metalinio karkaso pastatų, kurių yra labai įvairių konstrukcijų ir įvairios paskirties. Naujų technologijų dėka metalinių konstrukcijų pastatai gali būti pritaikomi sandėliavimui, krovos terminalams, gamybai, biurams ir net gyvenamajai paskirčiai. Jie gali būti visai neapšiltinti ar apšiltinti tiek, kad pasiektų energiniai efektyvių pastatų lygį. Angarai ir metalinio karkaso pastatai skirstomi į dvi dideles grupes: lengvų aliuminio konstrukcijų tentiniai angarai ir metalo konstrukcijų pastatai. 

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 9
Modulinių pastatų, konteinerių, mobiliųjų statinių gamyba.
Agronomijos g. 45,, Kaunas
Telefonas: +370-37-491016, Mobilus: +370-687-58504, El. paštas: info@rmodul.lt
Keleiviniai liftai, liftų montavimas, liftų priežiūra ir remontas, liftų renovacija, liftai daugiabuciams namams, liftai naujs statyba, keleiviniai liftai, liftai renovacijai.
M. Sleževičiaus g. 13, Vilnius
Telefonas: +370-5-2424824, El. paštas: liftas@liftas.lt
1 2 3 4 5 ... 9
Pramoninis vėdinimas Pramoninis vėdinimas

Vėdinimo įrengimas sandėliuose, pramonės įmonėse, gamybos patalpose, žemės ūkio pastatuose

Kompozitiniai akytojo betono gaminiai Žiedinė ekonomika statyboje

Popieriaus atliekos ir pelenai cementiniams mišiniams, sumaltos padangos plokštėms, putplastis ir polietilenas betone. Žiedinės ekonomikos pridėtinė vertė, kuriant šiuolaikines kompozicines medžiagas statybos pramonei.

Modulinis darželis Moduliniai pastatai: statyba greita, paskirtis gali būti keičiama, o pastatai - kilnojami

Reikia pripažinti, kad Vilniaus savivaldybė vaikų darželių problemą statydama modulinius priestatus sprendžia: šiemet atidaryti trys darželių priestatai, 2020-aisiais planauojami dar trys. Gal modulinė statyba išspręstų ir socialinio būsto problemą?

Angarai sandėliavimui Angarai sandėliavimui

Terminas „angaras“ neapibūdina visų metalinio karkaso pastatų, kurių yra labai įvairių konstrukcijų ir įvairios paskirties. Naujų technologijų dėka metalinių konstrukcijų pastatai gali būti pritaikomi sandėliavimui, krovos terminalams, gamybai, biurams ir net gyvenamajai paskirčiai. Jie gali būti visai neapšiltinti ar apšiltinti tiek, kad pasiektų energiniai efektyvių pastatų lygį. Angarai ir metalinio karkaso pastatai skirstomi į dvi dideles grupes: lengvų aliuminio konstrukcijų tentiniai angarai ir metalo konstrukcijų pastatai.

Atskiriancios Individualus šilumos reguliavimas butuose

Viena iš priemonių, leidžiančių taupyti energiją, – individualus šilumos reguliavimas, o geriausiu atveju − ir individuali jos apskaita. Kaip parodė praktika, tokiu atveju gali būti sutaupoma net iki 30 proc. energijos.

Balsių progimnazijos vidaus erdvės Švietimo pastatų architektūra

Didelės pinigų sumos skiriamos mokslo įstaigų modernizavimui - langų keitimui ir sienų apšiltinimui. Tik visai neseniai pradėta kalbėti apie švietimo pastatų architektūrą ir vidaus erdvės, atrandama aplinkos įtaka ugdymui, bendravimui, emociniam klimatui kolektyve.

Paryžiuje atnaujintas daugiabutis Renovacija, kuri sužavėjo Europą

Apie Paryžiuje atnaujintą praeito amžiaus 6-ojo dešimtmečio 16-os aukštų daugiabutį parašė kone visų Europos šalių architektūros ir statybų žiniasklaida.

Kiaulidės statyba ir įrengimas Kiaulidės statyba ir įrengimas, kiaulių auginimas ir veisimas

Nors kiaulių auginimas yra gana daug sąnaudų reikalaujantis verslas, tačiau, įdiegus pažangias technologijas ir naudojant šiuolaikinę įrangą, kiaulininkystės ūkis pelningas netgi Vakarų Europoje

Moduliai - super daiktas, bet mažai kas tai supranta

Taip architektas Dalius Šarakauskas apibūdino modulinius gyvenamuosius namus.

Pramoninis apšvietimas. Kaip išsirinkti tinkamą?

Brangstant energijai, žaliavoms ir darbo jėgai išlikti konkurencingam, neprarandant gaminamos produkcijos ar teikiamų paslaugų kokybės, padeda taupymas tose srityse, kurios nėra tiesiogiai susijusios su įmonės produktu.

Modulinės patalpos – sprendimas, kai patalpų reikia čia ir dabar

Gyvenvietėje reikalingos patalpos ambulatorijai, cechui, dirbtuvei ar parduotuvei? Iki rugsėjo reikia pastatyti mokyklą ar vaikų darželį? Būtina išplėsti biuro patalpas?

Ar išnaudosime energetinį nuotekų dumblo potencialą?

Senosiose ES šalyse apdorotas nuotekų dumblas jau seniai nelaikomas atliekomis.

Mažai energijos naudojantis namas Mažai energijos naudojantis namas: daugiau dabar = mažiau rytoj

Kaip turi būti statomi pasyvieji arba energetiniai efektyvūs namai? Projektavimas, skaičiavimai ir specialistų komentarai.

Kraustymasis: kaip išgyventi

Susipakauoti daiktus dviejų savaičių atostogoms būna sudėtinga, o ką jau kalbėti apie kraustymąsi keičiant gyvenamąją vietą. Galvojant apie persikraustymą, į galvą pirmiausia ateina, kaip norėtume ir kaip turėtų atrodyti naujieji namai; deja, ne tokį džiaugsmingą virpulį kelia kintys apie daiktų pakavimąsi.

001 Didžiosios statybos: Kaip statomi dangoraižiai

"Kas yra dangoraižis? Tai pastatas, į kurį norisi sustoti pažiūrėti užvertus galvą."

1 10 ypatingų dangoraižių, kurių nerasite Dubajuje

Kuomet šnekama apie aukštus pastatus, visų akys nukrypsta į Burj Dubajuje. Taip yra todėl, kad jis laikomas aukščiausiu pasaulio pastatu – o net nėra užbaigtas. Visame pasaulyje architektai sukūrė daugiau vaizduotę audrinančių projektų. Nuo žemiausio iki aukščiausio – čia pateikiami dešimt mūsų surastų dar statomų dangoraižių, kurių neįprastas dizainas ir ekologiška architektūra atperka ne tokį didelį aukštį.

Nacionalinis Pekino stadionas

Stadionas, priėmęs 2008 m. vasaros Olimpines žaidynes

Pasaulio dangoraižiai

Dangoraižių statybos istorija. Ar kiekvienas aukštas pastatas gali būti vadinamas dangoraižiu?

Statybų sektoriaus laukia pokyčiai Statybų sektorius laukia pokyčių - rinkoje atsiras daugiaaukščiai mediniai pastatai

Statybų sektorius Europos mastu pradeda istorinę transformaciją, o įsibėgėjantys procesai per artimiausius keletą metų turėtų stipriai pakeisti tradicinių statybos medžiagų gavybos, pastatų statybos ir renovacijos industrijas.

Pramoninis vėdinimas Pramoninis vėdinimas

Vėdinimo įrengimas sandėliuose, pramonės įmonėse, gamybos patalpose, žemės ūkio pastatuose

Kompozitiniai akytojo betono gaminiai Žiedinė ekonomika statyboje

Popieriaus atliekos ir pelenai cementiniams mišiniams, sumaltos padangos plokštėms, putplastis ir polietilenas betone. Žiedinės ekonomikos pridėtinė vertė, kuriant šiuolaikines kompozicines medžiagas statybos pramonei.

Modulinis darželis Moduliniai pastatai: statyba greita, paskirtis gali būti keičiama, o pastatai - kilnojami

Reikia pripažinti, kad Vilniaus savivaldybė vaikų darželių problemą statydama modulinius priestatus sprendžia: šiemet atidaryti trys darželių priestatai, 2020-aisiais planauojami dar trys. Gal modulinė statyba išspręstų ir socialinio būsto problemą?

Angarai sandėliavimui Angarai sandėliavimui

Terminas „angaras“ neapibūdina visų metalinio karkaso pastatų, kurių yra labai įvairių konstrukcijų ir įvairios paskirties. Naujų technologijų dėka metalinių konstrukcijų pastatai gali būti pritaikomi sandėliavimui, krovos terminalams, gamybai, biurams ir net gyvenamajai paskirčiai. Jie gali būti visai neapšiltinti ar apšiltinti tiek, kad pasiektų energiniai efektyvių pastatų lygį. Angarai ir metalinio karkaso pastatai skirstomi į dvi dideles grupes: lengvų aliuminio konstrukcijų tentiniai angarai ir metalo konstrukcijų pastatai.

Atskiriancios Individualus šilumos reguliavimas butuose

Viena iš priemonių, leidžiančių taupyti energiją, – individualus šilumos reguliavimas, o geriausiu atveju − ir individuali jos apskaita. Kaip parodė praktika, tokiu atveju gali būti sutaupoma net iki 30 proc. energijos.

Balsių progimnazijos vidaus erdvės Švietimo pastatų architektūra

Didelės pinigų sumos skiriamos mokslo įstaigų modernizavimui - langų keitimui ir sienų apšiltinimui. Tik visai neseniai pradėta kalbėti apie švietimo pastatų architektūrą ir vidaus erdvės, atrandama aplinkos įtaka ugdymui, bendravimui, emociniam klimatui kolektyve.

Paryžiuje atnaujintas daugiabutis Renovacija, kuri sužavėjo Europą

Apie Paryžiuje atnaujintą praeito amžiaus 6-ojo dešimtmečio 16-os aukštų daugiabutį parašė kone visų Europos šalių architektūros ir statybų žiniasklaida.

Kiaulidės statyba ir įrengimas Kiaulidės statyba ir įrengimas, kiaulių auginimas ir veisimas

Nors kiaulių auginimas yra gana daug sąnaudų reikalaujantis verslas, tačiau, įdiegus pažangias technologijas ir naudojant šiuolaikinę įrangą, kiaulininkystės ūkis pelningas netgi Vakarų Europoje

Moduliai - super daiktas, bet mažai kas tai supranta

Taip architektas Dalius Šarakauskas apibūdino modulinius gyvenamuosius namus.

Pramoninis apšvietimas. Kaip išsirinkti tinkamą?

Brangstant energijai, žaliavoms ir darbo jėgai išlikti konkurencingam, neprarandant gaminamos produkcijos ar teikiamų paslaugų kokybės, padeda taupymas tose srityse, kurios nėra tiesiogiai susijusios su įmonės produktu.

Modulinės patalpos – sprendimas, kai patalpų reikia čia ir dabar

Gyvenvietėje reikalingos patalpos ambulatorijai, cechui, dirbtuvei ar parduotuvei? Iki rugsėjo reikia pastatyti mokyklą ar vaikų darželį? Būtina išplėsti biuro patalpas?

Ar išnaudosime energetinį nuotekų dumblo potencialą?

Senosiose ES šalyse apdorotas nuotekų dumblas jau seniai nelaikomas atliekomis.

Mažai energijos naudojantis namas Mažai energijos naudojantis namas: daugiau dabar = mažiau rytoj

Kaip turi būti statomi pasyvieji arba energetiniai efektyvūs namai? Projektavimas, skaičiavimai ir specialistų komentarai.

Kraustymasis: kaip išgyventi

Susipakauoti daiktus dviejų savaičių atostogoms būna sudėtinga, o ką jau kalbėti apie kraustymąsi keičiant gyvenamąją vietą. Galvojant apie persikraustymą, į galvą pirmiausia ateina, kaip norėtume ir kaip turėtų atrodyti naujieji namai; deja, ne tokį džiaugsmingą virpulį kelia kintys apie daiktų pakavimąsi.

001 Didžiosios statybos: Kaip statomi dangoraižiai

"Kas yra dangoraižis? Tai pastatas, į kurį norisi sustoti pažiūrėti užvertus galvą."

1 10 ypatingų dangoraižių, kurių nerasite Dubajuje

Kuomet šnekama apie aukštus pastatus, visų akys nukrypsta į Burj Dubajuje. Taip yra todėl, kad jis laikomas aukščiausiu pasaulio pastatu – o net nėra užbaigtas. Visame pasaulyje architektai sukūrė daugiau vaizduotę audrinančių projektų. Nuo žemiausio iki aukščiausio – čia pateikiami dešimt mūsų surastų dar statomų dangoraižių, kurių neįprastas dizainas ir ekologiška architektūra atperka ne tokį didelį aukštį.

Nacionalinis Pekino stadionas

Stadionas, priėmęs 2008 m. vasaros Olimpines žaidynes

Pasaulio dangoraižiai

Dangoraižių statybos istorija. Ar kiekvienas aukštas pastatas gali būti vadinamas dangoraižiu?

Kompanijų produktai
Cementinės fasado plokštės Vilniuje
Cementinės fasado plokštės, dailylentės Vilniuje

Cementinės fasado dailylentės Vilniuje. Cementinės fasado...

Betranšėjės technologijos

Betranšėjinės technologijos: Renovacija, mikrotuneliai...

Barro lamelės

Degto molio aukštu slėgiu supresuotos keraminės lamelės (...

Keleiviniai liftai

Nauji liftai biurams, lifto pakeitimas, keleiviniai lifta...

ZET daugiafunkcinė modulinė halė

Surenkama modulinė halė

KONE judantys takai, projektavimas, įrengimas, priežiūra

Judantys takai komerciniams ir mažmeninės prekybos pastat...

Teisinės konsultacijos nekilnojamo turto klausimais

Nekilnojamo turto sutartys, investicijos į nekilnojamą tu...

GEOTERMINIS ŠILDYMAS
Geoterminis šildymas

Individualiems namams

Įvairios paskirties statinių statybos darbai

Viena iš didžiausių statybos įmonių Ka...

Naftos gaudyklės, smėliagaudės ir riebalų gaudyklės

Naftos produktų gaudyklės, riebalų gaudyklė, smėliaga...