Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė

2008-09-08 18:45   Peržiūros : 6277   Spausdinti


STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.06.03:2002

STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖ IR STATINIO EKSPERTIZĖ

I. TAIKYMO SRITIS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau - Reglamentas) Lietuvos Respublikos Vyriausybės Aplinkos ministerijai, kaip Vyriausybės įgaliotai institucijai, suteiktų įgaliojimų pagrindu nustato [5.1], [5.5]:

1.1. statinio projekto ir statinio ekspertizės rūšis bei jų atlikimo tvarką;

1.2. nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbų projektų ekspertizės privalomumo atvejus;

1.3. bendrosios statinio projekto (statinio) ekspertizės vadovo, dalinės statinio projekto (statinio) ekspertizės vadovo skyrimo (pasamdymo) tvarką.

2. Reglamentas nenustato:

2.1. specialiųjų projekto ekspertizių tvarkos. Ją nustato statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijos normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais [5.1], tačiau Reglamentas nustato specialiųjų ekspertizių rezultatų įvertinimo statinio projekto ekspertizės dokumentuose tvarką;

2.2. žemės ūkio melioracijos projektų ekspertizės tvarkos, kurią nustato Žemės ūkio ministerija [5.6], [5.15].

3. Pagrindiniai Reglamento reikalavimai surašyti normaliu (stačiu) šriftu, o juos paaiškinantys reikalavimai bei išimtys - pasvirusiu šriftu. Nepriklausomai nuo šrifto formos visi reikalavimai yra privalomi.

4. Reglamentas yra privalomas visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkams (ar naudotojams), taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Statybos įstatymas [5.1].

II. NUORODOS

5. Duomenys apie nuorodose įvardytų teisės aktų ir jų pakeitimų paskelbimą „Valstybės žiniose" apima teisės aktų pakeitimus, kurie paskelbti „Valstybės žiniose" ne vėliau, kaip prieš 10 dienų iki Reglamento patvirtinimo dienos. Informaciją apie vėlesnius teisės aktų pakeitimus galima rasti „Valstybės žiniose" arba Interneto tinklapiuose. Jei prie statybos techninio reglamento pavadinimo nėra informacijos apie jo paskelbimą, reiškia, kad tas reglamentas rengiamas ir įsigalios kartu su šiuo Reglamentu.

Reglamento nuorodose pateikiami šie teisės aktai:

5.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

5.2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin.,1995, Nr.107-2391; 1997, Nr.65-1548, Nr.96-2427; 2000, Nr.34-953, Nr.42-1195, Nr.58-1708, Nr.92-2881; 2001, Nr.39-1358);

5.3. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas (Žin.,1996, Nr.119-2771; 1997, Nr.59-1368, Nr.66-1605, Nr.112-2825; 1999, Nr.65-2088; 2001, Nr.99-3520, Nr.99-3528);

5.4. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin.,1996, Nr.84-2000; 1997, Nr.117-3000; 1999, Nr.56-1809, Nr.86-2565; 2000, Nr.7-177, Nr.28-766);

5.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 02 26 nutarimas Nr. 280 "Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo" (Žin., 2002, Nr. 22-819);

5.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 03 31 nutarimas Nr. 223 „Dėl melioracijos projektų valstybinės ekspertizės tvarkos ir melioracijos darbų valstybinės priežiūros nuostatų patvirtinimo" (Žin., 1994, Nr. 26-442);

5.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 04 26 nutarimas Nr. 478 „Dėl valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos patvirtinimo" (Žin., 2001, Nr. 37-1251; Nr.79-2754);

5.8. statybos techninis reglamentas STR 1.02.06:2002 „Teritorijų planavimo ir statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimas";

5.9. statybos techninis reglamentas STR 1.02.08:2002 „Statinio projektavimas";

5.10. statybos techninis reglamentas STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas";

5.11. statybos techninis reglamentas STR 1.02.07:2002 „Statinių projektavimo, statybos, statinių projektų ekspertizės ir statinių ekspertizės įmonių atestavimas;

5.12. statybos techninis reglamentas STR 1.12.01:1996 „Statinio avarinės būklės pripažinimo tvarka" (Žin., 1996, Nr.114-2645; 1997, Nr.116-2983; 2000, Nr.55-1617);

5.13. statybos techninis reglamentas STR 1.01.05:2002 „Ypatingi statiniai";

5.14. Detaliųjų planų taisyklės D1-96 (Žin., 1996, Nr. 119-2806);

5.15. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 03 27 įsakymas Nr. 76 „Dėl įmonių ir specialistų, pretenduojančių atlikti projektų valstybinę ekspertizę, atestavimo" (Žin., 2001, Nr. 29-947);

5.16. Lietuvos Respublikos invalidų socialinės integracijos įstatymas (Žin., 1991, Nr.36-969; 1998, Nr.98-2706, Nr.115-3229, Nr.115-3273; 1999, Nr.113-3284);

5.17. statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms" (Žin., 2001, Nr.53-1898);

5.18. STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas";

5.19. statybos techninis reglamentas STR 1.05.04:1998 „Statinio statybos pagrindimas" (Žin., 1998, Nr. 71-2084).

III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

6. Šiame Reglamente vartojamos pagrindinės sąvokos yra tos pačios, kurios pateiktos Statybos įstatyme [5.1]. Žemiau pateikiamos tik tiesiogiai su Reglamentu susijusios Statybos įstatymo sąvokos ir tos sąvokos, kurių nėra Statybos įstatyme:

6.1. statybos teisės aktai - Statybos įstatymas [5.1], kiti įstatymai (susiję su projektavimu, statyba, statinio pripažinimu naudoti) bei kiti poįstatyminai teisės aktai (tarp jų - normatyviniai statybos techniniai dokumentai ir normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai);

6.2. privalomieji projekto rengimo dokumentai - teritorijų planavimo dokumentai (Teritorijų planavimo įstatymo [5.2], [5.14] nustatytais atvejais), nuosavybės teisę ar kitokias teises į žemę (statybos sklypą) patvirtinantys dokumentai [5.1], [5.9], projektiniai pasiūlymai (jei jie rengiami) [5.1.], [5.9]; statinio projektavimo sąlygų sąvadas [5.1], [5.10] statinio projektavimo užduotis [5.1], [5.9] statinio ir statybos sklypo statybinių tyrinėjimų dokumentai [5.1];

6.3. projektiniai pasiūlymai - eskizinis projektas, kurio tikslas išreikšti projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją ir kuris pateikiamas kaip medžiaga projektuotojo parinkimo konkursui bei gali būti naudojamas projektavimo sąlygoms parengti [5.1], [5.9];

6.4. statinio projektas (toliau - projektas) - normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (aiškinamoji dalis, projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai), skirtų statinio statybai įteisinti ir vykdyti, visuma [5.1], [5.9];

6.5. statinio projekto ekspertizė (toliau - projekto ekspertizė) - įvertinimas, kaip projekte įgyvendinti Statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodyti esminiai statinio reikalavimai, taip pat kitų įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimai [5.1]; ši sąvoka apima visas projekto ekspertizės rūšis;

6.6. projekto ekspertizės rūšys - bendroji projekto ekspertizė, dalinė projekto ekspertizė, specialioji projekto ekspertizė, branduolinės energetikos objekto valstybinė ekspertizė [5.3];

6.7. bendroji projekto ekspertizė - techninio projekto (visų jo dalių), kaip vientiso techninio dokumento, įvertinimas, patikrinant kaip statinio ir jo dalių bei sistemų (statinio inžinerinių sistemų, statinio ir statybos sklypo reikmes tenkinančių inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų), statybos sklypo tvarkymo projekto sprendiniai atitinka: Statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje [5.1] nurodytus esminius statinio reikalavimus, kitus statybos teisės aktų nustatytus reikalavimus bei privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų [5.1], [5.9] reikalavimus, taip pat projekto sprendinių tarpusavio ryšį ir suderinamumą. Bendroji projekto ekspertizė apibendrina dalinių projekto ekspertizių (kurios yra bendrosios projekto ekspertizės sudėtinės dalys) aktuose pateiktų projekto dalių įvertinimus, suderina juos tarpusavyje, patikrina jų kokybę ir pateikia bendrą projekto įvertinimą;

6.8. dalinė projekto ekspertizė - bendrosios projekto ekspertizės sudėtinė dalis; tam tikros projekto dalies įvertinimas, patikrinant kaip projekto dalies sprendiniai atitinka statinio esminius reikalavimus, kitus statybos teisės aktų nustatytus reikalavimus bei šių sprendinių tarpusavio ryšį su kitų projekto dalių sprendiniais; savarankiška (prilyginama bendrajai projekto ekspertizei) projekto dalies ekspertizė, kai projektą sudaro tik viena dalis ir bendroji projekto ekspertizė nerengiama;

6.9. specialioji projekto ekspertizė - įvertinimas, kaip statinio projekte įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų (pagal Statybos įstatymo 6 straipsnyje išvardytas sritis [5.1]) pagrindu normatyviniuose statinio saugos bei paskirties dokumentuose nustatyti reikalavimai. Specialiąją projekto ekspertizę atlieka statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijos [5.1] pagal joms įstatymų ir kitų teisės aktų priskirtas priežiūros sritis ir šių institucijų nustatyta tvarka; prie specialiosios projekto ekspertizės taip pat priskiriama projekto technologinės dalies ekspertizė;

6.10. branduolinės energetikos objekto projekto valstybinė kompleksinė ekspertizė - projekto ekspertizė, atliekama Branduolinės energijos įstatymo [5.3] nustatyta tvarka;

6.11. statinio ekspertizė - esamo ar statomo statinio techninės būklės įvertinimas, norint nustatyti, ar statinys atitinka Statybos įstatymo [5.1] 4 straipsnio 1 dalyje nurodytus esminius statinio reikalavimus;

6.12. statinio ekspertizės rūšys - bendroji statinio ekspertizė, dalinė statinio ekspertizė;

6.13. bendroji statinio ekspertizė - statinio, kaip vientiso daikto, įvertinimas, patikrinant, kaip statinio ir jo dalių bei statinio inžinerinių sistemų sprendiniai ( techninė būklė) atitinka Statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje [5.1] nurodytus esminius statinio reikalavimus, taip pat normatyvinę statinio statybos kokybę [5.1], kitus statybos teisės aktų nustatytus reikalavimus bei šių sprendinių tarpusavio ryšį ir suderinamumą, o statinio (jo dalies, inžinerinės sistemos) avarinės būklės ar avarijos atveju - nurodant šių įvykių priežastis, atsiradusias ir prognozuojamas pasekmes. Bendroji statinio ekspertizė apibendrina dalinių statinio ekspertizių (kurios yra bendrosios statinio ekspertizės sudėtinės dalys) aktuose pateiktus įvertinimus, suderina juos tarpusavyje, patikrina jų kokybę ir pateikia bendras išvadas dėl statinio;

6.14. dalinė statinio ekspertizė - bendrosios statinio ekspertizės sudėtinė dalis, statinio dalies (inžinerinės sistemos) įvertinimas, patikrinant, kaip statinio dalies (inžinerinės sistemos) sprendiniai ( techninė būklė) atitinka Statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje [5.1] nurodytus esminius statinio reikalavimus, normatyvinę statinio kokybę [5.1], kitus statybos teisės aktų nustatytus reikalavimus bei šių sprendinių tarpusavio ryšį su kitų statinio dalių (inžinerinių sistemų) sprendiniais, o statinio dalies ( jo inžinerinės sistemos) avarinės būklės ar avarijos atveju - nurodant šių įvykių priežastis, atsiradusias ir prognozuojamas pasekmes; savarankiška (prilyginama bendrajai statinio ekspertizei) vienos statinio dalies (kelių dalių), vienos (kelių) laikančiosios konstrukcijos, vienos (kelių) inžinerinės sistemos ekspertizė, kai neatliekama bendroji statinio ekspertizė;

6.15. bendrosios projekto (statinio) ekspertizės vadovas - fizinis asmuo - specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį išsimokslinimą ir atitinkantis kitus nustatytus kvalifikacinius reikalavimus [5.8] bei atestuotas nustatytąja tvarka [5.8], kuris: organizuoja bendrąją projekto (statinio) ekspertizę ir jai vadovauja kaip nepriklausomas bešališkas analitikas, kurio privatūs interesai nesusiję su jo atliekama ekspertizės veikla ir kuris neatstovauja nei vienam statybos dalyviui, įvertina projektą (statinį), pasirašo ekspertizės aktą ir atsako už bendrosios projekto (statinio) ekspertizės kokybę;

6.16. dalinės projekto (statinio) ekspertizės vadovas - fizinis asmuo - specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžnerinį išsimokslinimą ir atitinkantis kitus nustatytus kvalifikacinius reikalavimus [5.8] bei atestuotas nustatytąja tvarka [5.8], kuris organizuoja dalinę projekto (statinio) ekspertizę ir jai vadovauja kaip nepriklausomas bešališkas analitikas, kurio privatūs interesai nesusiję su jo atliekama ekspertizės veikla ir kuris neatstovauja nei vienam statybos dalyviui, įvertina projekto (statinio) dalį, pasirašo ekspertizės aktą ir atsako už projekto (statinio) dalinės ekspertizės kokybę;

6.17. projekto (statinio) ekspertizės rangovas (toliau - Ekspertizės rangovas) - Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė, gavusi Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotą atestatą statinio projekto arba statinio ekspertizei atlikti (atestate nurodoma ekspertizės rūšis ir statinio kategorija); užsienio ekspertizės įmonė, jei ji turi savo šalies išduotus atestavimo dokumentus, kurie Lietuvos Respublikoje pripažįstami Konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (sudarytos 1961 m. spalio 5 d. Hagoje) pagrindu [5.1] ir yra gavusi Aplinkos ministerijos atestatą projekto ar statinio ekspertizei atlikti [5.11];

6.18. statinio normatyvinė kokybė - statinio projekto, statybos darbų ir pastatyto statinio kokybė, atitinkanti normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus reikalavimus [5.1];

6.19. technologija - bet kurios veiklos, atliekamos statinyje (pagal jo paskirtį) procesų visuma;

6.20. branduolinės energetikos objektai - atominės elektrinės, branduoliniai reaktoriai, branduolinių medžiagų saugyklos, jų perdirbimo objektai [5.3].

IV. PROJEKTO EKSPERTIZĖS PRIVALOMUMAS

7. Naujo statinio statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto atvejais bendroji projekto ir dalinė projekto ekspertizė yra privaloma šių projektų [5.1]:

7.1. ypatingo statinio [5.1], [5.13]

Nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbų projekto ekspertizės privalomumo atvejai ir šių projektų ekspertizės ypatumai bus nustatyti (papildant Reglamentą), priėmus naują nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą reglamentuojantį įstatymą.

Neprivaloma atlikti projekto aplinkos apsaugos dalies [5.9] ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos įgyvendinimo projekte sprendinių [5.9] ekspertizių;

7.2. statinio, įrašyto į valstybės investicijų programą (tiek ypatingo statinio, tiek kito statinio) [5.7],[5.13].

8. Bet kurio kito projekto, nenurodyto Reglamento 7 punkte, bendroji ir dalinė ekspertizė yra neprivaloma. Statytojas (užsakovas) turi teisę ją organizuoti savo iniciatyva. Jei ji atliekama, jai taikomi visi Reglamento reikalavimai taip pat kaip privalomai ekspertizei.

9. Atliekama nustatyta tvarka parengto ir nustatytos sudėties techninio projekto [5.9] ekspertizė, pateikiant ekspertizės rangovui aiškinamuosius raštus, brėžinius, skaičiavimus (viso projekto ir jo dalių). Tuo atveju, kai statinio projektavimas ar statinio statyba (ar abi šios veiklos kartu) atliekama PHARE, ISPA, SAPARD ar kitų tarptautinių programų pagrindu, vietoj techninio projekto gali būti atliekama konceptalaus projekto etapo (galimybių studijos (statinio statybos pagrindimo) ir konkursinės dokumentacijos), nustatyto Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) ar kitų pripažintų tarptautinių organizacijų dokumentuose, ekspertizė. Tokia pat ekspertizė gali būti atliekama ir kitais atvejais, kai statytojas (užsakovas), projektuotojas ir rangovas (ar bent vienas iš jų) yra užsienio valstybės asmenys.

10. Darbo projekto [5.9], konstrukcinės dalies ekspertizė privaloma, jei tai nurodyta techninio projekto bendrosios ekspertizės akte (projekto įvertinimas).

Tuo atveju, kai ypatingas statinys yra sudėtingų konstrukcijų statinys pagal STR 1.01.05:2002 [5.13] lentelės 1-7 punktus (imtinai), jo darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizė yra privaloma.

11. Jei projektą sudaro tik viena dalis, atliekama tik dalinė projekto ekspertizė, kuri prilyginama bendrajai projekto ekspertizei.

V. STATINIO EKSPERTIZĖS PRIVALOMUMAS

12. Statinio ekspertizė atliekama viešojo administravimo subjektų (apskrities viršininko administracijos ar Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos), atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, reikalavimu tik tais atvejais, kai:

12.1. įvyko statomo ar naudojamo statinio avarija ar yra nustatyta jos grėsmė, pastebėtos statinio deformacijos [5.1], [5.12], [5.18];

12.2. gautas statytojo (užsakovo) ar statinio naudotojo skundas, kad statinys neatitinka esminių reikalavimų, nustatytų Statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje [5.1].

13. Statinio ekspertizės rūšį (bendrąją ar dalinę) nustato Reglamento 12 punkte nurodyta institucija (inicijavusi ekspertizę), kuri taip pat parengia konkrečią užduotį statinio ekspertizei atlikti ir ją pateikia statytojui (užsakovui). Jei atliekama vienos statinio dalies (inžinerinės sistemos) ekspertizė, ji prilyginama bendrajai statinio ekspertizei.

VI. PROJEKTO EKSPERTIZĖS SUDĖTIS

14. Atliekant bendrąją (dalinę) projekto ekspertizę, tikrinama, ar projekto (projekto dalies) sprendiniai atitinka:

14.1. privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus [5.1], [5.9];

14.2. Statybos įstatymo [5.1] 4 straipsnyje nustatytus esminius statinio reikalavimus [5.1] ir kitus statinio, jo inžinerinių sistemų, statybos sklypo tvarkymo reikalavimus, nustatytus statybos teisės aktuose;

Tikrinant šių reikalavimų įvykdymą projekte, privaloma atsižvelgti į projekto sprendiniuose numatytas technines priemones normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuokrypiams kompensuoti, jei šioms priemonėms nustatyta tvarka pritarė šiuos normatyvinius dokumentus patvirtinusios institucijos [5.1, [5.9];

14.3. statinių pritaikymo specifiniams invalidų poreikiams reikalavimus [5.1], [5.16], [5.17] (naujos statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto atvejais);

14.4. Statybos įstatymo nustatytus trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus [5.1];

14.5. statinio statybos pagrindimą (galimybių studiją ar kitą investicijas pagrindžiantį dokumentą), kai atliekama statinio, įrašyto į valstybės investicijų programą, techninio projekto ekspertizė, jei toks dokumentas buvo parengtas;

14.6. techninio projekto [5.9] sprendinius (darbo projekto ekspertizės atveju);

14.7. statinyje planuojamos technologijos reikalavimai statinio, jo inžinerinių sistemų, statybos sklypo tvarkymo projektiniams sprendiniams priimti (pagal užduotį, parengtą projekto technologinės dalies projektuotojo ir patvirtintą statytojo (užsakovo);

14.8. tarpusavio projekto dalių sprendinių tarpusavio suderinamumo reikalavimus (bendrosios projekto ekspertizės atveju).

15. Be 14 punkte išvardytų reikalavimų, atliekant statinio, įrašyto į Valstybės investicijų progamą, taip pat ypatingo statinio, neįrašyto į šią programą, jei jų statybos darbai perkami taikant Viešųjų pirkimų įstatymą, atliekant projekto ekspertizę, taip pat tikrinama:

15.1. ar statinio (atskirų jo patalpų) plotas, tūris bei techninėse specifikacijose nustatyti reikalavimai nėra didesni, palyginus su to statinio paskirties reikmėmis;

15.2. sąmatiniai statybos kainos apskaičiavimai.

16. Projekto ekspertizė įforminama ekspertizės aktu, kuris galioja per visą statybos laiką (nuo akto pasirašymo dienos). Jei statybos leidimas (leidimas griauti) per 3 metus po ekspertizės akto perdavimo statytojui (užsakovui) negautas, ekspertizės išvados turi būti peržiūrėtos, kaip jos atitinka statybos teisės aktus ir privalomuosius projekto rengimo dokumentus, arba atliekama nauja ekspertizė. Tai nustato ekspertizės rangovas ir statytojas (užsakovas), pasirašydami ekspertizės rangos sutartį.

17. Projekto ekspertizės akto sudėtis:

17.1. trumpa projekto (dalinės ekspertizės akte - projekto dalies) apžvalga ir jo pagrindiniai techniniai bei ekonominiai rodikliai [5.9];

17.2. privalomos pastabos, nurodančios, kokius projekte nustatytus statybos teisės aktų pažeidimus reikia pašalinti. Bendrosios projekto ekspertizės atveju pastabos pateikiamos pagal atskiras projekto dalis, vadovaujantis dalinių projekto ekspertizių aktuose pateiktomis privalomomis pastabomis (tik tomis, kurioms pritarta bendrosios projekto ekspertizės metu). Dalinės projekto ekspertizės privalomos pastabos į bendrosios projekto ekspertizės aktą įrašomos tiesiogiai arba nuorodomis į dalinės projekto ekspertizės akto punktus;

17.3. dalinių projekto ekspertizių kokybės įvertinimas, nurodant motyvus, dėl kurių dalinių projekto ekspertizių privalomos pastabos nepriimtinos, kai tokie atvejai nustatyti (bendrosios projekto ekspertizės atveju);

17.4. specialiųjų projekto ekspertizių privalomos pastabos;

17.5. projekto ekspertizės (pirminės) akte pateiktų privalomų pastabų ir projekto įvertinimo analizė (nurodant motyvus, jei joms nepritarta) - tik atliekant pakartotinę projekto ekspertizę;

17.6. projekto įvertinimas (žr. Reglamento VII skirsnį);

17.7. priedai:

17.7.1. dalinių ekspertizių aktai (bendrosios projekto ekspertizės atveju);

17.7.2. specialiųjų ekspertizių aktai (bendrosios projekto ekspertizės atveju);

17.7.3. neprivalomos rekomendacijos projektui patobulinti.

18. Reglamento 17 punkte nustatyta projekto ekspertizės akto sudėtis yra ta pati tiek bendrosios projekto ekspertizės, tiek dalinės projekto ekspertizės atvejais (išskyrus atvejus, kai Reglamento 17 punkto tam tikruose papunkčiuose nurodyta, kokiai projekto ekspertizės rūšiai ji taikoma). Nuo ekspertizės rūšies priklauso tik ekspertizės objektas ir mastas, kurie nurodyti Reglamento 6.7 ir 6.8 papunkčiuose pateiktuose projekto ekspertizės rūšių apibrėžimuose.

19. Dalinės projekto ekspertizės aktą pasirašo dalinės projekto ekspertizės vadovas.

20. Dalinės projekto ekspertizės aktą dalinės projekto ekspertizės rangovas pateikia bendrosios projekto ekspertizės rangovui, taip pat statytojui (užsakovui) (kai bendrąją projekto ekspertizę ir dalinę projekto ekspertizę atlieka skirtingi ekspertizės rangovai).

21. Bendrosios projekto ekspertizės aktą pasirašo bendrosios projekto ekspertizės vadovas.

22. Bendrosios projekto ekspertizės rangovas pateikia bendrosios ekspertizės aktą statytojui (užsakovui), o jo kopijas - projektuotojui ir apskrities viršininko administracijai.

23. Bendrosios ir dalinių projekto ekspertizės aktuose pateiktos privalomos pastabos turi būti motyvuotos su nuorodomis į konkrečius statybos teisės aktus.

24. Bendrosios projekto ekspertizės akte pateiktos privalomos pastabos ir projekto įvertinimas yra privalomi statytojui (užsakovui) ir projektuotojui.

25. Kai projekto ekspertizė yra neprivaloma ir ją statytojas (užsakovas) organizuoja savo iniciatyva (žr. Reglamento
8 punktą), projekto ekspertizės akte pateiktos privalomos pastabos statytojui (užsakovui) ir projektuotojui yra privalomos.

26. Bendrosios projekto ekspertizės aktas ar dalinės projekto ekspertizės aktas (tuo atveju kai projekte yra tik viena dalis) yra vienas iš dokumentų, pateikiamų statybos leidimui gauti šį leidimą išduodančiam viešojo administravimo subjektui [5.1].

VII. PROJEKTO įvertinimas

27. Projekto įvertinimo išvados yra ekspertizės akto sudėtinė dalis (žr. Reglamento 17.6 papunktį).

28. Projektas įvertinamas priklausomai nuo ekspertizės rezultatų taip:

28.1. projektą rekomenduojama tvirtinti [5.9], nurodant statinio techninius ir ekonominius rodiklius, pagrindinius aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos reikalavimus;

28.2. projektą bus galima tvirtinti, jį pataisius pagal bendrosios projekto ekspertizės akto privalomas pastabas (žr.Reglamento 17 punktą) ir po pataisymo gavus iš ekspertizės rangovo projekto įvertinimą, nurodytą Reglamento 28.1 papunktyje; šis įvertinimas galimas tik tuo atveju, kai pagal privalomas pastabas pataisytame projekte iš esmės nekeičiami esminiai statinio projekto sprendiniai (nereikia keisti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų [5.1], [5.9];

28.3. projekto nerekomenduojama tvirtinti (kai projekto sprendiniai iš esmės pažeidžia statybos teisės aktų ir privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų [5.1], [5.9] reikalavimus ir jiems pašalinti reikia projektą taisyti iš esmės, rengti naują arba keisti privalomuosius projekto rengimo dokumentus dėl to, kad jie neatitinka statybos teisės aktų reikalavimų).

VIII. STATINIO EKSPERTIZĖS SUDĖTIS

29. Statinio ekspertizė atliekama pagal užduotį, kurią ekspertizės užsakovui pateikia viešojo administravimo subjektas, atliekantis statybos valstybinę priežiūrą (žr. Reglamento 12 punktą).

30. Statinio ekspertizės sudėtis tuo atveju, kai įvyko statinio avarija [5.17] ar yra nustatyta jos grėsmė [5.12], pastebėtos statinio deformacijos, yra ši:

30.1. statinio (jo dalių, konstrukcijų, inžinerinių sistemų) techninės būklės patikrinimas ir įvertinimas, nustatant:

30.1.1. atsiradusias ir prognozuojamas deformacijas, jų priežastis bei įvykusias ir prognozuojamas deformacijų pasekmes;

30.1.2. statinio avarijos [5.18], avarijos grėsmės (avarinės būklės) [5.12] priežastis (statybos teisės aktų pažeidimai, nepatenkinama statinio normatyvinė kokybė, nepakankamos apimties statybiniai tyrinėjimai, pašaliniai veiksniai, netinkamas statinio naudojimas ir pan.) bei jų sukeltas ir prognozuojamas pasekmes.

31. Statinio ekspertizės sudėtis tuo atveju, kai pažeisti esminiai statinio reikalavimai (vienas, keli ar visi), nustatyti Statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, yra ši: esminių statinio reikalavimų pažeidimų esmė ir priežastys, atsiradusios ir prognozuojamos pasekmės (statybos teisės aktų pažeidimai, nepatenkinama statinio normatyvinė kokybė, nepakankamos apimties statybiniai tyrinėjimai, pašaliniai veiksniai, netinkamas statinio naudojimas ir pan.).

32. Statinio ekspertizės metu atliekami (jei tai būtina):

32.1. statinio (jo dalių, konstrukcijų, inžinerinių sistemų) tyrinėjimai atsparumo, pastovumo bei kiti laboratoriniai bandymai, skaičiavimai;

32.2. patikrinimas, ar statybos produktai turi atitikties dokumentus.

33. Statinio ekspertizės akto sudėtis, kai statinio ekspertizė atliekama šio reglamento 30 punkte nurodytu atveju, yra ši:

33.1. trumpas statinio (dalinės statinio ekspertizės akte - statinio dalies, inžinerinės sistemos) aprašymas ir pagrindiniai techniniai bei ekonominiai rodikliai [5.9];

33.2. dalinių statinio ekspertizių kokybės įvertinimas, nurodant motyvus, dėl kurių šių ekspertizių privalomos pastabos nepriimtinos (bendrosios statinio ekspertizės atveju);

33.3. trumpa statinio (jo dalių, konstrukcijų, inžinerinių sistemų) esamos būklės charakteristika (vadovaujantis atliktais statybiniais tyrinėjimais, laboratoriniais bandymais) ir prognozuojamos tolesnės pasekmės;

33.4. privalomos pastabos dėl priemonių statinio avarijos grėsmei pašalinti, statinio techninei būklei pagerinti, o jei avarija įvyko, - avarijos būklei stabilizuoti (didesnės avarijos grėsmei pašalinti), nurodant, kokius statybinius tyrinėjimus, projektavimo, statybos darbus reikalinga atlikti (statomo statinio projektinių sprendinių pažeidimų pašalinimas ar pakeitimas kitais projektiniais sprendiniais, blogų projektinių sprendinių taisymas ar jų pakeitimas kitais, statybos metu nustatytų nekokybiškai atliktų statybos darbų perdarymas, nekokybiškų statybos produktų ir įrenginių pakeitimas (demontavimas) kokybiškais, o jei pakeisti negalima ar netikslinga, - priemonių jų kokybei pagerinti įgyvendinimas, statinio konservavimo būtinumas);

33.5. statinio ekspertizės (pirminės) akte pateiktų privalomų pastabų ir statinio techninės būklės įvertinimo analizė (nurodant motyvus, jei joms nepritarta) - tik atliekant pakartotinę statinio ekspertizę;

33.6. statinio techninės būklės įvertinimas (žr. Reglamento IX skyrių);

33.7. priedai:

33.7.1. dalinių statinio ekspertizių aktai (bendrosios statinio ekspertizės atveju);

33.7.2. atliktų ekspertizės metu statinio (jo dalių, konstrukcijų, inžinerinių sistemų) statybinių tyrinėjimų, laboratorinių bandymų, skaičiavimų dokumentai;

33.7.3. neprivalomos rekomendacijos statinio būklei pagerinti.

34. Statinio ekspertizės akto sudėtis, kai statinio ekspertizė atliekama Reglamento 31 punkte nurodytu atveju yra ši:

34.1. trumpas (dalinės ekspertizės akte - statinio dalies, inžinerinės sistemos) aprašymas ir pagrindiniai techniniai bei ekonominiai rodikliai [5.9];

34.2. statinio dalinių ekspertizių kokybės įvertinimas, nurodant motyvus, dėl kurių šių ekspertizių privalomos pastabos nepriimtinos (bendrosios statinio ekspertizės atveju);

34.3. esminių statinio reikalavimų pažeidimų esmė (pateikiama, vadovaujantis atliktais tyrinėjimais (tyrimais), laboratoriniais bandymais, skaičiavimais);

34.4. privalomos pastabos dėl esminių statinio reikalavimų pažeidimų pašalinimo, nurodant, kokius tyrinėjimų, projektavimo, statybos darbus reikalinga atlikti (statomo statinio projektinių sprendinių pažeidimų pašalinimas ar pakeitimas kitais projektiniais sprendiniais, blogų projektinių sprendinių taisymas ar jų pakeitimas kitais, statybos metu nustatytų nekokybiškai atliktų statybos darbų perdarymas, nekokybiškų statybos produktų ir įrenginių pakeitimas (demontavimas) kokybiškais, o jei pakeisti negalima ar netikslinga, - priemonių jų kokybei pagerinti įgyvendinimas, statinio konservavimo būtinumas);

34.5. statinio ekspertizės (pirminės) akte pateiktų privalomų pastabų ir statinio techninės būklės įvertinimo analizė (nurodant motyvus, jei jiems nepritarta) - tik atliekant pakartotinę statinio ekspertizę;

34.6. statinio techninės būklės įvertinimas (žr. Reglamento IX skyrių);

34.7. priedai:

34.7.1. dalinių statinio ekspertizių aktai (bendrosios statinio ekspertizės atveju);

34.7.2. statinio (jo dalių, konstrukcijų, inžinerinių sistemų) tyrinėjimų (tyrimų), laboratorinių bandymų, skaičiavimų dokumentai;

34.7.3. neprivalomos rekomendacijos statinio būklei pagerinti.

35. Reglamento 33 ir 34 punktuose nustatyta statinio ekspertizės sudėtis taikoma tiek bendrosios statinio ekspertizės, tiek dalinės statinio ekspertizės atvejais (išskyrus atvejus, kai Reglamento 33 ir 34 punktų tam tikruose papunkčiuose nurodyta, kokiai projekto ekspertizės rūšiai jis taikomas). Nuo ekspertizės rūšies priklauso tik ekspertizės objektas ir mastas, kurie apibrėžti Reglamento 6.13 ir 6.14 papunkčiuose pateiktuose statinio ekspertizės rūšių apibrėžimuose.

36. Dalinės statinio ekspertizės aktą pasirašo dalinės ekspertizės vadovas.

37. Tuo atveju, kai bendrąją statinio ekspertizę ir dalinę statinio ekspertizę atlieka skirtingi Ekspertizės rangovai, dalinės statinio ekspertizės aktą dalinės ekspertizės rangovas pateikia bendrosios ekspertizės rangovui, taip pat ekspertizės užsakovui (žr. Reglamento XII skyrių).

38. Statinio bendrosios ekspertizės aktą pasirašo bendrosios ekspertizės vadovas.

39. Bendrosios statinio Ekspertizės rangovas pateikia bendrosios statinio ekspertizės aktą ekspertizės užsakovui (žr. Reglamento X skyrių), o jo kopiją - projektuotojui ir viešojo administravimo subjektui, inicijavusiam ekspertizę. Kitiems statybos dalyviams (kai tai reikalinga) akto kopijas perduoda ekspertizės užsakovas.

40. Bendrosios ir dalinės statinio ekspertizių aktuose pateiktos privalomos pastabos turi būti motyvuotos su nuorodomis į konkrečius statybos teisės aktus.

41. Bendrosios statinio ekspertizės akte pateiktos privalomos pastabos yra privalomos:

41.1. jei atliekama statomo statinio ekspertizė, - statytojui (užsakovui), statinio projektuotojui, rangovui, statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ir viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statybos valstybinę priežiūrą;

41.2. jei atliekama naudojamo statinio ekspertizė - statinio savininkui (naudotojui); jei statinio garantinis laikas nepasibaigęs, - taip pat statinio projektuotojui, rangovui, statinio statybos techniniam prižiūrėtojui [ 5.1].

42. Bendrosios ar dalinės statinio ekspertizės aktas yra vienas iš dokumentų, kuriuo vadovaujantis statybos valstybinę priežiūrą atliekantys viešojo administravimo subjektai turi teisę sustabdyti statinio statybą Statybos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka [5.1].

IX. STATINIO TECHNINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS

43. Statinio techninės būklės įvertinimas yra statinio ekspertizės akto sudėtinė dalis (žr. Reglamento 33.6 papunktį).

44. Kai statinio ekspertizė atliekama Reglamento 30 punkte nurodytu atveju, statinio techninė būklė ekspertizės akte įvertinama šiomis išvadomis:

44.1. įvyko statinio (jo dalies) avarija - pateikiamos avarijos masto bei statinio būklės po avarijos, deformacijų charakteristikos ir įvardijamos pagrindinės avariją sukėlusios priežastys;

44.2. atsirado statinio avarijos grėsmė (statinys yra avarinės būklės) - pateikiamos nustatytos avarinės būklės, deformacijų charakteristikos, įvardijamos pagrindinės statinio avarijos grėsmę sukėlusios priežastys.

45. Statinio ekspertizės akte be jame pateikto statinio techninės būklės įvertinimo pagal Reglamento 44 punktą priklausomai nuo ekspertizės rezultatų nurodomi galimi sprendimai:

45.1. sustabdyti statinio (jo nurodytos dalies, nurodytos inžinerinės sistemos) statybą (kai statinys statomas) ar naudojimą iki statinio ekspertizės akte nurodytų privalomų pastabų dėl priemonių statinio avarijos grėsmei pašalinti įgyvendinimo, o jei avarija įvyko, - iki privalomų pastabų jos būklei stabilizuoti (didesnės avarijos grėsmei pašalinti) įgyvendinimo; organizuoti statinio statybos konservavimą, jei anksčiau nurodytoms priemonėms įgyvendinti reikalingas laikas ne trumpesnis kaip 1 metai;

45.2. tęsti statinio (nurodytos jo dalies, nurodytos inžinerinės sistemos) statybą (kai statinys statomas) ar naudojimą su sąlyga, kad ekspertizės akte nurodytos privalomosios pastabos (nurodymai) dėl priemonių statinio avarijos grėsmei pašalinti, pagerinti, o jei ji įvyko, - avarijos būklei stabilizuoti (didesnės avarijos grėsmei pašalinti) bus įgyvendintos iki ekspertizės akte nustatyto termino;

45.3. nugriauti statinį (nurodytą ją dalį, išmontuoti nurodytą inžinerinę sistemą), jei nėra kitų techninių galimybių pašalinti statybos teisės aktų pažeidimų.

46. Kai statinio ekspertizė atliekama Reglamento 31 punkte nurodytu atveju, statinio techninė būklė ekspertizės akte įvertinama šiomis išvadomis:

46.1. nurodoma, kokie statinio esminiai reikalavimai pažeisti, ir nurodomos pažeidimų sukeltų neigiamų (esamų ir prognozuojamų) pasekmių charakteristikos;

46.2. įvardijama kiekvieno esminio reikalavimo pažeidimo įtaka statinio sprendiniams, susijusiems su statinio esminiais reikalavimais.

47. Statinio ekspertizės akte be jame pateikto statinio techninės būklės įvertinimo pagal Reglamento 46 punktą priklausomai nuo ekspertizės rezultatų nurodomi galimi sprendimai:

47.1. sustabdyti statinio (jo dalies, inžinerinės sistemos) statybą (kai statinys statomas) ar naudojimą (kai statinys naudojamas) iki statinio ekspertizės akte nurodytų privalomų pastabų įgyvendinimo;

47.2. tęsti statinio (jo dalies, inžinerinės sistemos) statybą (kai statinys statomas) ar naudojimą su sąlyga, kad ekspertizės akte nurodytos privalomos pastabos dėl priemonių statinio esminių reikalavimų pažeidimams pašalinti bus įgyvendintos iki ekspertizės akte nustatyto termino;

47.3. nugriauti statinį (jo dalį, demontuoti ar pakeisti inžinerinę sistemą ar jos elementus), jei nėra techniškų galimybių pašalinti esminių statinio reikalavimų pažeidimus; organizuoti statinio statybos konservavimą (privaloma, kai statybos darbams pirkti taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas [5.4], kitais atvejais - statytojo (užsakovo) sprendimu) iki ekspertizės akte nustatyto termino.

48. Statinio ekspertizės akte pateiktas statinio techninės būklės įvertinimas yra privalomas:

48.1. jei atliekama statomo statinio ekspertizė,- statytojui (užsakovui), statinio projektuotojui, rangovui, statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ir viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statybos valstybinę priežiūrą;

48.2. jei atliekama naudojamo statinio ekspertizė - statinio savininkui (naudotojui), jei statinio garantinis laikas nepasibaigęs, - taip pat statinio projektuotojui, rangovui, statinio statybos techniniam prižiūrėtojui [ 5.1].

X. PAKARTOTINĖ PROJEKTO IR STATINIO EKSPERTIZĖ

49. Ekspertizės užsakovas (žr. Reglamento X ir XII skyrius), nesutinkantis su projekto ar statinio ekspertizės akto išvadomis, turi teisę užsakyti pakartotinę ekspertizę atlikti kitam ekspertizės rangovui. Pakartotinę projekto (statinio) ekspertizę (tiek bendrąją, tiek dalinę) turi teisę atlikti tik tas Ekspertizės rangovas, kuris turi teisę atlikti bendrąją projekto (statinio) ekspertizę.

50. Ekspertizės užsakovas (žr. Reglamento X ir XII skyrius) turi teisę užsakyti pakartotinę bendrąją projekto (statinio) ekspertizę ar dalinę (-es) projekto (statinio) ekspertizę (tik tų projekto ar statinio dalių ar inžinerinių sistemų, dėl kurių projektinių sprendinių įvertinimo jo nuomonė skiriasi su ekspertizės akte pateikta nuomone).

51. Jei atliekama tik dalinė pakartotinė projekto (statinio) ekspertizė, turi būti atitinkamai pataisyta bendroji projekto (statinio) ekspertizė, kad šių ekspertizių privalomos pastabos ir įvertinimas tarpusavyje neprieštarautų. Bendrąją projekto ekspertizę pataiso ją atlikęs ekspertizės rangovas pagal ekspertizės užsakovo užsakymą.

52. Pakartotinė projekto (statinio) ekspertizė turi būti atlikta pagal visus Reglamento reikalavimus. Pakartotinės projekto (statinio) ekspertizės akte turi būti pateikta projekto (statinio) ekspertizės (pirminės) akte pateiktų privalomų pastabų, projekto (statinio techninės būklės) įvertinimo analizė.

53. Kai atlikta pakartotinė projekto ekspertizė, kuria ekspertize (pirmine ar pakartotine) vadovautis, sprendžia statytojas (užsakovas). Kai atliekama pakartotinė statinio ekspertizė, kuria ekspertize (pirmine ar pakartotine) vadovautis sprendžia:

53.1. statytojas (užsakovas), jei atliekama statomo statinio ekspertizė;

53.2. statinio savininkas (naudotojas), jei atliekama naudojamo statinio ekspertizė;

53.3. abiem atvejais priimant sprendimą dalyvauja statybos valstybinės priežiūros subjekto, inicijavusio pirminę statinio ekspertizę (žr. Reglamento 12 punktą), atstovas.

XI. PROJEKTO EKSPERTIZĖS DALYVIAI. PROJEKTO EKSPERTIZĖS UŽSAKOVAS

54. Projekto ekspertizės dalyviai yra:

54.1. statytojas (užsakovas) [5.1], kuris kartu yra ir projekto ekspertizės užsakovas;

54.2. projektuotojas (atstovaujamas projekto vadovo ir projekto dalių vadovų) [5.1];

54.3. projekto (bendrosios ir dalinės) Ekspertizės rangovai bei ekspertizės vadovai.

55. Statytojas (užsakovas) privalo organizuoti statinio projekto ekspertizę, kai ji privaloma (žr. Reglamento 7 punktą) arba savo iniciatyva, atlikdamas šiuos veiksmus:

55.1. parinkti projekto ekspertizės rangovą savo nuožiūra arba konkurso būdu, organizuoti konkursą Viešųjų pirkimų įstatymo [5.4] nustatyta tvarka, o kai pagal minėtą įstatymą konkursas neprivalomas ir organizuojamas statytojo (užsakovo) iniciatyva - pagal statytojo (užsakovo) parengtas konkurso sąlygas, sudaryti su pasirinktu Ekspertizės rangovu sutartį ir pateikti jam statinio projektą ekspertizei atlikti;

55.2. vadovautis ekspertizės akte pateiktomis privalomomis pastabomis ir projekto įvertinimu bei kontroliuoti, kad projektuotojas projektavimo darbų sutartyje nustatytu laiku pataisytų projektą pagal ekspertizės privalomas pastabas arba raštu statytojui (užsakovui) išdėstytų motyvus, jei minėtos pastabos prieštarauja statybos teisės aktams arba jų negalima įvykdyti;

55.3. papildomai sumokėti projektuotojui už projekto pataisymus, jei juos reikia atlikti, kai pagal ekspertizės išvadas keičiami privalomieji projekto rengimo dokumentai.

56. Statytojas (užsakovas) turi teisę pateikti projektą kitam projekto Ekspertizės rangovui atlikti pakartotinę ekspertizę, jei jis nesutinka su projekto ekspertizės akte pateiktomis privalomomis pastabomis bei projekto įvertinimu.

57. Projektuotojas privalo pataisyti projektą (kai ekspertizė yra privaloma ar inicijuota statytojo (užsakovo) pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas) projektavimo darbų rangos sutartyje nustatytu laiku be papildomo apmokėjimo, jei projektavimo darbų rangos sutartyje nenumatyta kitaip, arba raštu statytojui (užsakovui) išdėstyti motyvus, jei minėtos pastabos prieštarauja statybos teisės aktams arba jų negalima įvykdyti.

58. Projektuotojas turi teisę atsisakyti vadovautis projekto ekspertizės akte pateiktomis privalomomis pastabomis, informuodamas apie tai raštu statytoją (užsakovą) bei ekspertizės vadovą, jei šios pastabos nepagrįstos statybos teisės aktais, privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais ir reikalauti iš statytojo (užsakovo) atlikti pakartotinę ekspertizę.

59. Bendrosios ir dalinių projekto ekspertizių užsakovas (nepriklausomai nuo to, ar ji yra privaloma, ar inicijuota statytojo (užsakovo) (žr. Reglamento 7, 8 punktus), yra statytojas (užsakovas).

60. Statytojas (užsakovas) sudaro sutartį su projekto Ekspertizės rangovu, pasirinkdamas vieną iš žemiau nurodytų atvejų:

61.1. su vienu rangovu bendrajai projekto ekspertizei ir dalinėms (visų projekto dalių) ekspertizėms atlikti;

61.2. su atskirais rangovais, iš kurių vienas atlieka projekto bendrąją, o kiti (vienas ar keli) - dalinę (-es) projekto ekspertizę (-es).

XII. STATINIO EKSPERTIZĖS DALYVIAI. STATINIO EKSPERTIZĖS UŽSAKOVAS

62. Statinio ekspertizės dalyviai yra:

62.1. statinio ekspertizės užsakovas: statomo ar pastatyto statinio, kol jis nepripažintas tinkamu naudoti, - statytojas (užsakovas); naudojamo statinio - jo savininkas (naudotojas);

62.2. viešojo administravimo subjektas, atliekantis statybos valstybinę priežiūra, inicijavęs statinio ekspertizę (žr. Reglamento 12 punktą);

62.3. statinio ekspertizės rangovas, bendrosios ir dalinės statinio ekspertizių vadovai;

63. Statinio ekspertizės užsakovas privalo organizuoti statinio ekspertizę, gavęs viešojo administravimo subjekto, atliekančio statybos valstybinę priežiūrą, reikalavimą raštu (žr. Reglamento 12 punktą), atlikdamas šiuos veiksmus:

63.1. užsakyti statinio ekspertizę jo pasirinktam Ekspertizės rangovui, sudaryti su juo ekspertizės rangos sutartį, o jei Ekspertizės rangovas parenkamas konkurso būdu, - iki sutarties sudarymo organizuoti konkursą Viešojo pirkimo įstatymo [5.4] nustatyta tvarka, o kai pagal minėtą įstatymą konkursas neprivalomas ir organizuojamas ekspertizės užsakovo iniciatyva - pagal jo parengtas konkurso sąlygas;

63.2. pateikti Ekspertizės rangovui projektą ir kitą statybos dokumentaciją, taip pat statinio kadastrinių matavimų dokumentus (pastaruosius tik naudojamam statiniui), sudaryti visas sąlygas atlikti ekspertizę;

63.3. statinio ekspertizės metu atidengti (atkasti) ekspertizės vadovo nurodytas statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas bei kitus elementus (kai tai reikalinga atliekant statybinius tyrinėjimus) ir vėl juos uždengti ( užkasti, užtaisyti), užbaigus statybinius tyrinėjimus;

63.4. įgyvendinti statinio ekspertizės privalomas pastabas, atlikti reikalingus statybinių tyrinėjimų, projektavimo bei statybos darbus pagal grafiką, sudarytą kartu su viešojo administravimo subjektu (atliekančiu statybos valstybinę priežiūrą), kurio reikalavimu buvo atlikta statinio ekspertizė;

63.5. raštu informuoti viešojo administravimo subjektą (atliekantį statybos valstybinę priežiūrą), kurio reikalavimu atliekama statinio ekspertizė, apie statybos sustabdymą, kai šis sustabdymas nurodytas statinio ekspertizės akte pateiktame statinio techninės būklės įvertinime.

64. Jei statinio ekspertizės akte pateiktos privalomos pastabos ar statinio techninės būklės įvertinimas prieštarauja statybos teisės aktams ar jų negalima įgyvendinti, raštu apie tai pranešti viešojo administravimo subjektui (atliekančiam statybos valstybinę priežiūrą), kurio reikalavimu atliekama ekspertizė, bei ekspertizės rangovui.

65. Statinio ekspertizės užsakovas turi teisę:

65.1. kai atliekama statomo statinio arba naudojamo statinio (kai statinio garantinis terminas nėra pasibaigęs) ekspertizė, reikalauti iš projektuotojo ar rangovo įvykdyti statinio ekspertizės privalomas pastabas;

65.2. jei jis nesutinka su statinio ekspertizės išvadomis, užsakyti pakartotinę ekspertizę kitam ekspertizės rangovui;

65.3. Bendrosios ir dalinės statinio ekspertizių rangovų pareigos ir teisės nustatytos Reglamento XIII skyriuje.

66. Bendrosios ir dalinės statinio ekspertizės vadovų pareigos ir teisės nustatytos Reglamento XIV skyriuje.

67. Statinio ekspertizės užsakovas sudaro sutartį su statinio ekspertizės rangovu, pasirinkdamas vieną iš žemiau nurodytą atvejų:

67.1. su vienu rangovu bendrajai statinio ekspertizei ir dalinėms (visų ar kelių statinio dalių, inžinerinių sistemų) ekspertizėms atlikti;

67.2. su atskirais rangovais, iš kurių vienas atlieka bendrąją statinio ekspertizę o kiti (vienas ar keli) - dalinę (-es) statinio dalies, inžinerinės sistemos ekspertizę (-es).

XIII. EKSPERTIZĖS RANGOVAI

68. Statytojas (užsakovas) ar statinio ekspertizės užsakovas turi teisę pasirinkti projekto ekspertizės rangovą (subrangovą) iš nustatyta tvarka atestuotų [5.11] ekspertizės įmonių:

68.1. kai ekspertizės paslaugoms pirkti taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas [5.4], - šio įstatymo nustatyta tvarka;

68.2. kitais atvejais - statytojo (užsakovo) nuožiūra.

69. Bendrosios projekto (statinio) ekspertizės rangovas, kuriam statytojas (užsakovas) ar kitas ekspertizės užsakovas yra užsakęs bendrąją projekto (statinio) ekspertizę ir dalines projekto (statinio) ekspertizes, dalines projekto (statinio) ekspertizes atlieka pats arba užsako jas atlikti subrangovams, sudarydamas su jais projekto (statinio) ekspertizės subrangos sutartis. Ekspertizės rangovas (subrangovas) turi teisę sudaryti sutartį ekspertizei atlikti tik tų projektų ar statinių, kurie nurodyti ekspertizės rangovo veiklos atestate [5.11].

70. Ekspertizės rangovas (subrangovas) neturi teisės atlikti:

70.1. jo ar projektavimo subrangovų parengto statinio projekto ar jo dalių ekspertizės;

70.2. statinio, pastatyto ar statomo pagal jo ar jo subrangovų parengtą projektą, ekspertizės;

70.3. statinio, kurio statybos rangovu (subrangovu) jis yra (buvo), ekspertizės;

70.4. statinio, kurio savininku (naudotoju) jis yra (buvo), ekspertizės.

XIV. PROJEKTO IR STATINIO EKSPERTIZĖS VADOVAI

71. Ekspertizės vadovo pareigybė nustatyta Statybos įstatymo [5.1] 10 straipsnyje. Pagal Reglamento nustatytas statinio projekto ekspertizės rūšis Statybos įstatyme nurodyta statinio projekto ekspertizės vadovo pareigybė apima bendrosios projekto ekspertizės vadovo pareigybę ir dalinės projekto ekspertizės pareigybę, o statinio ekspertizės vadovo pareigybė - bendrosios statinio ekspertizės vadovo pareigybę ir dalinės statinio ekspertizės vadovo pareigybę (bet kuri iš šių pareigybių toliau vadinama ekspertizės vadovu).

72. Ekspertizės įmonės vadovas įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu įmonės įstatuose) bet kurios ekspertizės rūšies vadovu skiria savo darbuotoją arba samdo pagal darbo sutartį ne savo darbuotoją konkurso ar kita tvarka.

73. Ekspertizės vadovu gali būti skiriamas (samdomas) tik Aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatą [5.9] turintis fizinis asmuo. Jis gali užsiimti tik ta ekspertizės veikla, kuri atitinka kvalifikacijos atestate nurodytą ekspertizės rūšį, statinių grupę bei darbo sritį.

74. Ekspertizės vadovas, pasirašydamas ekspertizės aktą, privalo nurodyti kvalifikacijos atestato numerį. Jo parašas patvirtina ekspertizės akte pateiktų projekto (projekto dalies) patikrinimo ir įvertinimo ar statinio (statinio dalies) techninės būklės patikrinimo ir įvertinimo rezultatus, jų atitikimą statybos teisės aktams. Ekspertizės įmonės vadovas gali nustatyti savo ar kitų jo įgaliotų įmonės darbuotojų parašų privalomumą, tačiau šie parašai nesumažina ekspertizės vadovo atsakomybės už ekspertizės kokybę.

75. Bendrosios projekto ekspertizės ir dalinės projekto ekspertizės vadovas neturi teisės atlikti konkretaus projekto (jo dalies) ekspertizės, jei jis yra (buvo) šio projekto (jo dalies) bet kurio etapo vadovas ar kaip specialistas dalyvavo rengiant projekto (jo dalies) bet kurį etapą.

76. Bendrosios statinio ekspertizės vadovas ar dalinės statinio ekspertizės vadovas neturi teisės atlikti konkretaus statinio ekspertizės, jeigu jis:

76.1. dalyvavo šio statinio projektavimo darbuose Reglamento 75 punkte išvardytais atvejais:

76.2. yra (buvo) šio statinio statybos vadovas ar specialiųjų darbų vadovas ar atlieka (atliko) statybos darbus kaip specialistas.

76.3. yra (buvo) šio statinio savininkas ar jo naudotojas ar dirba (dirbo) statinį prižiūrinčioje įmonėje.

77. Bendrosios projekto ekspertizės vadovas privalo:

77.1. patikrinti, ar pateiktas ekspertuoti projektas yra nustatytos sudėties, ar prie jo pridėti privalomieji projekto rengimo dokumentai ir dalinių projekto ekspertizių aktai (kai dalines projekto ekspertizes atlieka ne tas pats Ekspertizės rangovas, kuris atlieka projekto bendrąją ekspertizę), specialiųjų projektų ekspertizių aktai ir nepriimti projekto ekspertuoti, jei jis nesukomplektuotas [5.9];

77.2. paskirstyti projekto dalis dalinių projekto ekspertizių vadovams, kad jie patikrintų projekto dalių komplektiškumą;

77.3. nustatyti, kokias dalines konkretaus projekto ekspertizes reikia atlikti; kartu su įmonės vadovu spręsti, kurias ekspertizes atliks įmonė ir kurias subrangos pagrindais atliks kitos įmonės;

77.4. išnagrinėti parengtų dalinių projekto ekspertizių sudėtį (jei jos neatitinka šio reglamento reikalavimų, grąžinti jas papildyti), pateikti privalomas pastabas, projekto dalių įvertinimus, jiems pritarti arba užginčyti, jei jos nepagrįstos statybos teisės aktais;

77.5. išnagrinėti specialiosios projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, projekto įvertinimą ir įrašyti į bendrosios projekto ekspertizės aktą nuorodą, kad privaloma vadovautis specialiosios ekspertizės aktais;

Įrašyti į bendrosios projekto ekspertizės aktą privalomas pastabas dėl reikalingų projekto sprendinių specialiųjų ekspertizių privalomoms pastaboms įvykdyti.

77.6. organizuoti pasitarimą, kurio tikslas - supažindinti statytoją (užsakovą) ar statinio projekto valdytoją [5.1], projekto vadovą, taip pat projekto dalių vadovus su ekspertizės privalomomis pastabomis (nurodymais), jas aptarti iki pasirašant ekspertizės aktą, pakviečiant (kai tai reikalinga) dalyvauti aptarime dalinių projekto ekspertizių vadovus ir specialiųjų ekspertizių vadovus (aptarimo eiga ir rezultatai protokoluojami).

Ekspertizės vadovas turi teisę naudoti kitus Reglamento punkte įvardytų asmenų informavimo būdus, kurie numatyti ekspertizės įmonės patvirtintose statybos taisyklėse (ekspertizei atlikti), nurodytose ekspertizės rangos sutartyje;

77.7. pateikti statytojui (užsakovui), projektuotojui (ar projekto valdytojui) bendrosios projekto ekspertizės aktą ekspertizės rangos sutartyje nustatytu laiku;

77.8. išnagrinėti statytojo (užsakovo) ar statinio projektavimo valdytojo [5.1], projekto vadovo, projekto dalių vadovų prieštaravimus, užginčijančius bendrosios projekto ekspertizės ir dalinių projekto ekspertizių privalomas pastabas ir projekto (projekto dalių) įvertinimą, gautus iš minėtų asmenų po ekspertizės akto pateikimo jiems ir atsakyti jiems raštu;

77.9. patikrinti pagal bendrosios ekspertizės pastabas pataisytą projektą, atitinkamai pataisyti bendrosios projekto ekspertizės aktą ir jį perduoti 78.5 punkte nurodytiems asmenims nustatytu laiku.

78. Dalinės projekto ekspertizės vadovas privalo:

78.1. patikrinti, ar pateikta ekspertuoti projekto dalis yra nustatytos sudėties, ir nepriimti projekto dalies ekspertuoti, jei ji nėra sukomplektuota (tuo atveju, kai dalinę projekto ekspertizę atlieka ne tas pats Ekspertizės rangovas, kuris atlieka bendrąją projekto ekspertizę) arba apie tai informuoti bendrosios projekto ekspertizės vadovą (kai bendrąją projekto ekspertizę ir dalines projekto ekspertizes atlieka tas pat ekspertizės vadovas);

78.2. išnagrinėti specialiosios projekto dalies ekspertizės aktus ir juose pateiktus privalomus nurodymus bei projekto dalies įvertinimus ir įrašyti į dalinės projekto ekspertizės aktus nuorodą, kad privaloma vadovautis specialiosios ekspertizės aktu.

Įrašyti į dalinės projekto ekspertizės aktą privalomas pastabas dėl reikalingų projekto sprendinių specialiosios ekspertizės privalomoms pastaboms įvykdyti;

78.3. dalyvauti bendrosios ekspertizės vadovo organizuotame pasitarime, nurodytame Reglamento 77.6 punkte;

78.4. išnagrinėti statytojo (užsakovo) ar statinio projektavimo valdytojo [5.1], projekto vadovo, projekto dalių vadovų [5.9] prieštaravimus, užginčijančius dalinės projekto ekspertizės privalomas pastabas ir projekto dalies įvertinimą, gautus iš minėtų asmenų po ekspertizės akto pateikimo jiems ir atsakyti jiems raštu ne vėliau kaip per 7 darbo dienas;

78.5. pateikti statytojui (užsakovui), projektuotojui (ar projekto valdytojui) dalinės projekto ekspertizės aktą ekspertizės rangos sutartyje nustatytu laiku (kai dalinę projekto ekspertizę atlieka ne tas pats Ekspertizės rangovas, kuris atlieka bendrąją projekto ekspertizę) ar bendrosios projekto ekspertizės vadovui jo nustatytu laiku (kai bendrąją ir dalinę projekto ekspertizes atlieka tas pats ekspertizės rangovas);

78.6. patikrinti pagal bendrosios ir dalinės projekto ekspertizės privalomas pastabas pataisytą projekto dalį, atitinkamai pataisyti dalinės projekto ekspertizės aktą ir jį perduoti 78.5 punkte nurodytiems asmenims nustatytu laiku.

79. Statinio bendrosios ar dalinės ekspertizės vadovas privalo:

79.1. atlikti statinio ekspertizę pagal ją inicijavusio viešojo administravimo subjekto patvirtintą užduotį;

79.2. nustatyti, kokius statybinius tyrinėjimus būtina atlikti statinio techninei būklei įvertinti;

79.3. parengti užduotis reikalingiems statybiniams tyrinėjimams atlikti subrangos pagrindu (jei tai numatyta ekspertizės rangos sutartyje);

79.4. įvertinti užsakytų statybinių tyrinėjimų rezultatus;

79.5. parengti statinio bendrosios (dalinės) ekspertizės aktą ekspertizės rangos sutartyje nustatytu terminu pagal Reglamento nustatytą sudėtį ir pateikti jį viešojo administravimo subjektui, inicijavusiam statinio bendrąją ar dalinę ekspertizę;

79.6. išnagrinėti viešojo administravimo subjekto, inicijavusio statinio ekspertizę, prieštaravimus dėl statinio ekspertizės akto, gautus po ekspertizės akto pateikimo minėtam subjektui ir atsakyti jam raštu.

80. Projekto (statinio) ekspertizės vadovas turi šias teises:

80.1. reikalauti iš ekspertizės užsakovo pateikti dokumentus ir informaciją, reikalingus ekspertizei atlikti;

80.2. reikalauti paskirti fizinį asmenį, atsakingą už klausimų, priklausančių Ekspertizės rangovui, sprendimą ekspertizės metu (įrašant tai į ekspertizės rangos sutartį);

80.3. statinio ekspertizės atveju reikalauti iš ekspertizės užsakovo įrašyti į ekspertizės rangos sutartį:

80.3.1. koks valstybės tarnautojas (vardas, pavardė ir pareigos) atstovaus viešojo administravimo subjektą, inicijavusį statinio ekspertizę (žr. Reglamento 12 punktą);

80.3.2. sąlygas, kuriomis vadovaujantis bus atliekami reikalingi statinio bei statybos sklypo statybiniai tyrinėjimai, kas ir kokiomis sąlygomis suteiks reikalingą įrangą ir darbo jėgą ir koks ekspertizės užsakovo fizinis asmuo (vardas, pavardė) jį atstovaus;

80.4. pasitelkti neatestuotus ekspertus ekspertizei atlikti kaip pagalbininkus, kurie dirba jo vadovaujami, nesumažinant ekspertizės vadovo atsakomybės už ekspertizės kokybę ir jos pasekmes;

80.5. atsisakyti vykdyti bet kurių juridinių ir fizinių asmenų nurodymus bei reikalavimus, jei jie prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams (tarp jų - Reglamentui).

XV. PROJEKTO IR STATINIO EKSPERTIZĖS TRUKMĖ

81. Projekto ir statinio ekspertizės trukmė nustatoma ekspertizės rangos sutartyje.

XVI. EKSPERTIZĖS IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS

82. Projekto ekspertizės išlaidas apmoka projekto ekspertizės užsakovas (žr. Reglamento XI skyrių).

83. Statinio ekspertizės išlaidas apmoka statinio ekspertizės užsakovas (žr. Reglamento XII skyrių).

XVII. ATASKAITOS APIE EKSPERTIZĖS RANGOVŲ VEIKLĄ

84. Ekspertizės rangovai privalo pateikti Aplinkos ministerijai:

84.1. pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip per mėnesį, ataskaitą apie praėjusiais metais jų atliktas statinių projektų ir statinių ekspertizes;

84.2. pasibaigus pusmečiui ir kalendoriniams metams, ne vėliau kaip per mėnesį - duomenis apie statinių, įrašytų į valstybės investicijų programą, ar ypatingų statinių, kurių statybos darbai perkami Viešųjų pirkimų įstatymo tvarka [5.4], bendrosios ekspertizės aktuose rekomenduotus tvirtinti projektų techninius bei ekonominius rodiklius, kurių pavyzdiniai sąrašai pateikiami Reglamento 1, 2, 3, 4 prieduose (privalomuosiuose).

85. Ataskaitoje apie projektų ekspertizes nurodoma:

85.1. ekspertuotų projektų skaičius - kiek atlikta bendrųjų ir kiek dalinių ekspertizių;

85.2. dažniausiai statinių projektuose pasitaikantys statybos teisės aktų pažeidimai;

85.3. pagrindinės projektinių sprendinių klaidos ir neracionalūs projektiniai sprendiniai;

85.4. naujoviškų (netradicinių) tinkamų projektinių sprendinių pavyzdžiai;

85.5. statinių, įrašytų į valstybės investicijų programą [5.7], ir statinių, kurių statybos darbams pirkti taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas [5.4], neekonomiškų ir statinio paskirties reikmėms nebūtinų projektinių sprendinių pavyzdžiai (padidinti patalpų plotai bei tūriai; patalpų, kurios neprivalomos pagal statinio paskirtį, projektavimas; nepagrįsti brangios apdailos reikalavimai, statinio statybos orientacinės kainos sumažinimas po projekto ekspertizės ir pan.);

85.6. konkrečių projektuotojų parengtų projektų kokybės įvertinimas (būdingi pavyzdžiai);

85.7. statinių, kurių statybos darbams pirkti taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas [5.4], ir statinių, įrašytų į valstybės investicijų programą, skaičiuojamosios statybos vertės nepagrįsto padidinimo pavyzdžiai (nurodant konkrečias pinigų sumas);

85.8. pasiūlymai dėl projektavimo įmonių ar projekto vadovų (projekto dalių vadovų) kvalifikacijos atestatų panaikinimo ar kitų sankcijų taikymo, kai projekte buvo nustatytos esminės klaidos;

85.9. pasiūlymai dėl statybos teisės aktų tobulinimo.

86. Ataskaitoje apie statinių ekspertizės veiklą nurodoma:

86.1. ekspertuotų statinių skaičius - kiek atlikta techninių ir kiek finansinių ekonominių ekspertizių;

86.2. statinių didesnių avarijų (avarinės būklės, deformacijų) skaičius, būdingesni pavyzdžiai, jų trumpas aprašymas ir priežastys (nekokybiški: statybiniai tyrinėjimai, projektas, statybos darbai, statybos produkatai, įrenginiai, statinio naudojimas ir pan.);

86.3. pasiūlymai dėl projektavimo įmonių ar projekto vadovų (projekto dalių vadovų), statybos vadovų (statybos specialiųjų darbų vadovų), statinio statybos bendrosios ir specialiosios techninės priežiūros vadovų kvalifikacijos atestatų [5.8] panaikinimo ar kitų sankcijų taikymo, kai buvo nustatyti esminiai jų veiklos reikalavimų pažeidimai;

86.4. pasiūlymai dėl statybos teisės aktų tobulinimo.

XVIII. BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTŲ PROJEKTŲ VALSTYBINĖ EKSPERTIZĖ

87. Branduolinės energetikos objektų statybos ar rekonstravimo, išplėtimo, nugriovimo, taip pat veiklos nutraukimo projektams privaloma atlikti valstybinę kompleksinę ekspertizę [5.2].

88. Branduolinės energetikos objektų projektai ekspertuojami Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo [5.2] ir Reglamento nustatyta tvarka, išskyrus Reglamento XIII skyrių, kuris šių statinių projektams netaikomas.

89. Branduolinės energetikos objektų valstybinę kompleksinę ekspertizę organizuoja Aplinkos ministerija, gavusi užsakovo pateiktą projektą.

90. Be bendrosios ekspertizės privaloma atlikti toliau išvardytas specialiąsias ekspertizes, kurias organizuoja (parinkdamos ekspertizės rangovą) šios institucijos:

90.1. technologinę - Ūkio ministerija ir Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija;

90.2. aplinkos apsaugos - Aplinkos ministerija;

90.3. energetinę - Ūkio ministerija;

90.4. krašto apsaugos ir civilinės saugos - Krašto apsaugos ministerija;

90.5. darbų saugos - Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

90.6. potencialiai pavojingų įrenginių saugos - Techninės priežiūros tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

90.7. architektūrinę statybinę - Aplinkos ministerija;

90.8. sveikatos saugos (higienos) - Sveikatos apsaugos ministerija;

90.9. gaisrinės saugos - Priešgaisrinės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;

90.10. objekto apsaugos - Vidaus reikalų ministerija ir Valstybės saugumo departamentas;

90.11. branduolinės saugos - Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija;

90.12. geologinę ir hidrogeologinę - Valstybinė geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos;

90.13. atominių elektrinių ir branduolinių reaktorių projektai gali būti pateikiami papildomai tarptautinei ekspertizei, kurią organizuoja statytojas (užsakovas), atlikti. Šios ekspertizės išvados įrašomos į valstybinės kompleksinės ekspertizės išvadas.

91. Atliekant branduolinės energetikos objektų projektų ekspertizę, be Reglamente nurodytų normatyvinių dokumentų, taip pat privaloma vadovautis Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) rekomendacijomis, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patvirtintais dokumentais ir tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais branduolinės energetikos saugą.

XIX. STATINIO PROJEKTO SPECIALIOJI EKSPERTIZĖ

92. Visais atvejais, kai atliekama specialioji projektų ekspertizė, ji turi būti atlikta iki bendrosios ekspertizės ir jos išvados pateikiamos projekto ekspertizės rangovui kartu su ekspertuojamu projektu.

93. Jei specialioji projekto ekspertizė atliekama tų statinių projektų, kurių bendroji ekspertizė neprivaloma, specialiosios projekto ekspertizės išvados įforminamos ir ekspertizės rangovas jas pateikia projektuotojui ir statytojui (užsakovui) kaip savarankiškos ekspertizės išvadas.

XX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

94. Ekspertizės rangovas atsako už ekspertizės rangos sutarties sąlygų vykdymą įstatymų nustatyta tvarka.

95. Ekspertizės vadovai [5.12] už ekspertizės akto privalomųjų pastabų (nurodymų) ir statinio projekto (statinio techninės būklės) įvertinimo teisėtumą bei techninį pagrįstumą ir jų pasekmes atsako įstatymų (tarp jų - Lietuvos Respublikos administracinių teisių pažeidimo kodekso 18913 straipsnio) nustatyta tvarka.


Kategorijos: Daugiabučių namų statyba, Nekilnojamas turtas, Projektavimas, konsultavimas, tyrimai, sertifikavimas, Pramoninė ir visuomeninė statyba, Statybų priežiūra ir konsultavimas
Visi kategorijos straipsniai
Pramoninis vėdinimas

Pramoninis vėdinimas

Vėdinimo įrengimas sandėliuose, pramonės įmonėse, gamybos patalpose, žemės ūkio pastatuose 

Kompozitiniai akytojo betono gaminiai

Žiedinė ekonomika statyboje

Popieriaus atliekos ir pelenai cementiniams mišiniams, sumaltos padangos plokštėms, putplastis ir polietilenas betone. Žiedinės ekonomikos pridėtinė vertė, kuriant šiuolaikines kompozicines medžiagas statybos pramonei. 

Angarai sandėliavimui

Angarai sandėliavimui

Terminas „angaras“ neapibūdina visų metalinio karkaso pastatų, kurių yra labai įvairių konstrukcijų ir įvairios paskirties. Naujų technologijų dėka metalinių konstrukcijų pastatai gali būti pritaikomi sandėliavimui, krovos terminalams, gamybai, biurams ir net gyvenamajai paskirčiai. Jie gali būti visai neapšiltinti ar apšiltinti tiek, kad pasiektų energiniai efektyvių pastatų lygį. Angarai ir metalinio karkaso pastatai skirstomi į dvi dideles grupes: lengvų aliuminio konstrukcijų tentiniai angarai ir metalo konstrukcijų pastatai. 

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 9
Modulinių pastatų, konteinerių, mobiliųjų statinių gamyba.
Agronomijos g. 45,, Kaunas
Telefonas: +370-37-491016, Mobilus: +370-687-58504, El. paštas: info@rmodul.lt
Keleiviniai liftai, liftų montavimas, liftų priežiūra ir remontas, liftų renovacija, liftai daugiabuciams namams, liftai naujs statyba, keleiviniai liftai, liftai renovacijai.
M. Sleževičiaus g. 13, Vilnius
Telefonas: +370-5-2424824, El. paštas: liftas@liftas.lt
1 2 3 4 5 ... 9
Pramoninis vėdinimas Pramoninis vėdinimas

Vėdinimo įrengimas sandėliuose, pramonės įmonėse, gamybos patalpose, žemės ūkio pastatuose

Kompozitiniai akytojo betono gaminiai Žiedinė ekonomika statyboje

Popieriaus atliekos ir pelenai cementiniams mišiniams, sumaltos padangos plokštėms, putplastis ir polietilenas betone. Žiedinės ekonomikos pridėtinė vertė, kuriant šiuolaikines kompozicines medžiagas statybos pramonei.

Modulinis darželis Moduliniai pastatai: statyba greita, paskirtis gali būti keičiama, o pastatai - kilnojami

Reikia pripažinti, kad Vilniaus savivaldybė vaikų darželių problemą statydama modulinius priestatus sprendžia: šiemet atidaryti trys darželių priestatai, 2020-aisiais planauojami dar trys. Gal modulinė statyba išspręstų ir socialinio būsto problemą?

Angarai sandėliavimui Angarai sandėliavimui

Terminas „angaras“ neapibūdina visų metalinio karkaso pastatų, kurių yra labai įvairių konstrukcijų ir įvairios paskirties. Naujų technologijų dėka metalinių konstrukcijų pastatai gali būti pritaikomi sandėliavimui, krovos terminalams, gamybai, biurams ir net gyvenamajai paskirčiai. Jie gali būti visai neapšiltinti ar apšiltinti tiek, kad pasiektų energiniai efektyvių pastatų lygį. Angarai ir metalinio karkaso pastatai skirstomi į dvi dideles grupes: lengvų aliuminio konstrukcijų tentiniai angarai ir metalo konstrukcijų pastatai.

Atskiriancios Individualus šilumos reguliavimas butuose

Viena iš priemonių, leidžiančių taupyti energiją, – individualus šilumos reguliavimas, o geriausiu atveju − ir individuali jos apskaita. Kaip parodė praktika, tokiu atveju gali būti sutaupoma net iki 30 proc. energijos.

Balsių progimnazijos vidaus erdvės Švietimo pastatų architektūra

Didelės pinigų sumos skiriamos mokslo įstaigų modernizavimui - langų keitimui ir sienų apšiltinimui. Tik visai neseniai pradėta kalbėti apie švietimo pastatų architektūrą ir vidaus erdvės, atrandama aplinkos įtaka ugdymui, bendravimui, emociniam klimatui kolektyve.

Paryžiuje atnaujintas daugiabutis Renovacija, kuri sužavėjo Europą

Apie Paryžiuje atnaujintą praeito amžiaus 6-ojo dešimtmečio 16-os aukštų daugiabutį parašė kone visų Europos šalių architektūros ir statybų žiniasklaida.

Kiaulidės statyba ir įrengimas Kiaulidės statyba ir įrengimas, kiaulių auginimas ir veisimas

Nors kiaulių auginimas yra gana daug sąnaudų reikalaujantis verslas, tačiau, įdiegus pažangias technologijas ir naudojant šiuolaikinę įrangą, kiaulininkystės ūkis pelningas netgi Vakarų Europoje

Moduliai - super daiktas, bet mažai kas tai supranta

Taip architektas Dalius Šarakauskas apibūdino modulinius gyvenamuosius namus.

Pramoninis apšvietimas. Kaip išsirinkti tinkamą?

Brangstant energijai, žaliavoms ir darbo jėgai išlikti konkurencingam, neprarandant gaminamos produkcijos ar teikiamų paslaugų kokybės, padeda taupymas tose srityse, kurios nėra tiesiogiai susijusios su įmonės produktu.

Modulinės patalpos – sprendimas, kai patalpų reikia čia ir dabar

Gyvenvietėje reikalingos patalpos ambulatorijai, cechui, dirbtuvei ar parduotuvei? Iki rugsėjo reikia pastatyti mokyklą ar vaikų darželį? Būtina išplėsti biuro patalpas?

Ar išnaudosime energetinį nuotekų dumblo potencialą?

Senosiose ES šalyse apdorotas nuotekų dumblas jau seniai nelaikomas atliekomis.

Mažai energijos naudojantis namas Mažai energijos naudojantis namas: daugiau dabar = mažiau rytoj

Kaip turi būti statomi pasyvieji arba energetiniai efektyvūs namai? Projektavimas, skaičiavimai ir specialistų komentarai.

Kraustymasis: kaip išgyventi

Susipakauoti daiktus dviejų savaičių atostogoms būna sudėtinga, o ką jau kalbėti apie kraustymąsi keičiant gyvenamąją vietą. Galvojant apie persikraustymą, į galvą pirmiausia ateina, kaip norėtume ir kaip turėtų atrodyti naujieji namai; deja, ne tokį džiaugsmingą virpulį kelia kintys apie daiktų pakavimąsi.

001 Didžiosios statybos: Kaip statomi dangoraižiai

"Kas yra dangoraižis? Tai pastatas, į kurį norisi sustoti pažiūrėti užvertus galvą."

1 10 ypatingų dangoraižių, kurių nerasite Dubajuje

Kuomet šnekama apie aukštus pastatus, visų akys nukrypsta į Burj Dubajuje. Taip yra todėl, kad jis laikomas aukščiausiu pasaulio pastatu – o net nėra užbaigtas. Visame pasaulyje architektai sukūrė daugiau vaizduotę audrinančių projektų. Nuo žemiausio iki aukščiausio – čia pateikiami dešimt mūsų surastų dar statomų dangoraižių, kurių neįprastas dizainas ir ekologiška architektūra atperka ne tokį didelį aukštį.

Nacionalinis Pekino stadionas

Stadionas, priėmęs 2008 m. vasaros Olimpines žaidynes

Pasaulio dangoraižiai

Dangoraižių statybos istorija. Ar kiekvienas aukštas pastatas gali būti vadinamas dangoraižiu?

Statybų sektoriaus laukia pokyčiai Statybų sektorius laukia pokyčių - rinkoje atsiras daugiaaukščiai mediniai pastatai

Statybų sektorius Europos mastu pradeda istorinę transformaciją, o įsibėgėjantys procesai per artimiausius keletą metų turėtų stipriai pakeisti tradicinių statybos medžiagų gavybos, pastatų statybos ir renovacijos industrijas.

Pramoninis vėdinimas Pramoninis vėdinimas

Vėdinimo įrengimas sandėliuose, pramonės įmonėse, gamybos patalpose, žemės ūkio pastatuose

Kompozitiniai akytojo betono gaminiai Žiedinė ekonomika statyboje

Popieriaus atliekos ir pelenai cementiniams mišiniams, sumaltos padangos plokštėms, putplastis ir polietilenas betone. Žiedinės ekonomikos pridėtinė vertė, kuriant šiuolaikines kompozicines medžiagas statybos pramonei.

Modulinis darželis Moduliniai pastatai: statyba greita, paskirtis gali būti keičiama, o pastatai - kilnojami

Reikia pripažinti, kad Vilniaus savivaldybė vaikų darželių problemą statydama modulinius priestatus sprendžia: šiemet atidaryti trys darželių priestatai, 2020-aisiais planauojami dar trys. Gal modulinė statyba išspręstų ir socialinio būsto problemą?

Angarai sandėliavimui Angarai sandėliavimui

Terminas „angaras“ neapibūdina visų metalinio karkaso pastatų, kurių yra labai įvairių konstrukcijų ir įvairios paskirties. Naujų technologijų dėka metalinių konstrukcijų pastatai gali būti pritaikomi sandėliavimui, krovos terminalams, gamybai, biurams ir net gyvenamajai paskirčiai. Jie gali būti visai neapšiltinti ar apšiltinti tiek, kad pasiektų energiniai efektyvių pastatų lygį. Angarai ir metalinio karkaso pastatai skirstomi į dvi dideles grupes: lengvų aliuminio konstrukcijų tentiniai angarai ir metalo konstrukcijų pastatai.

Atskiriancios Individualus šilumos reguliavimas butuose

Viena iš priemonių, leidžiančių taupyti energiją, – individualus šilumos reguliavimas, o geriausiu atveju − ir individuali jos apskaita. Kaip parodė praktika, tokiu atveju gali būti sutaupoma net iki 30 proc. energijos.

Balsių progimnazijos vidaus erdvės Švietimo pastatų architektūra

Didelės pinigų sumos skiriamos mokslo įstaigų modernizavimui - langų keitimui ir sienų apšiltinimui. Tik visai neseniai pradėta kalbėti apie švietimo pastatų architektūrą ir vidaus erdvės, atrandama aplinkos įtaka ugdymui, bendravimui, emociniam klimatui kolektyve.

Paryžiuje atnaujintas daugiabutis Renovacija, kuri sužavėjo Europą

Apie Paryžiuje atnaujintą praeito amžiaus 6-ojo dešimtmečio 16-os aukštų daugiabutį parašė kone visų Europos šalių architektūros ir statybų žiniasklaida.

Kiaulidės statyba ir įrengimas Kiaulidės statyba ir įrengimas, kiaulių auginimas ir veisimas

Nors kiaulių auginimas yra gana daug sąnaudų reikalaujantis verslas, tačiau, įdiegus pažangias technologijas ir naudojant šiuolaikinę įrangą, kiaulininkystės ūkis pelningas netgi Vakarų Europoje

Moduliai - super daiktas, bet mažai kas tai supranta

Taip architektas Dalius Šarakauskas apibūdino modulinius gyvenamuosius namus.

Pramoninis apšvietimas. Kaip išsirinkti tinkamą?

Brangstant energijai, žaliavoms ir darbo jėgai išlikti konkurencingam, neprarandant gaminamos produkcijos ar teikiamų paslaugų kokybės, padeda taupymas tose srityse, kurios nėra tiesiogiai susijusios su įmonės produktu.

Modulinės patalpos – sprendimas, kai patalpų reikia čia ir dabar

Gyvenvietėje reikalingos patalpos ambulatorijai, cechui, dirbtuvei ar parduotuvei? Iki rugsėjo reikia pastatyti mokyklą ar vaikų darželį? Būtina išplėsti biuro patalpas?

Ar išnaudosime energetinį nuotekų dumblo potencialą?

Senosiose ES šalyse apdorotas nuotekų dumblas jau seniai nelaikomas atliekomis.

Mažai energijos naudojantis namas Mažai energijos naudojantis namas: daugiau dabar = mažiau rytoj

Kaip turi būti statomi pasyvieji arba energetiniai efektyvūs namai? Projektavimas, skaičiavimai ir specialistų komentarai.

Kraustymasis: kaip išgyventi

Susipakauoti daiktus dviejų savaičių atostogoms būna sudėtinga, o ką jau kalbėti apie kraustymąsi keičiant gyvenamąją vietą. Galvojant apie persikraustymą, į galvą pirmiausia ateina, kaip norėtume ir kaip turėtų atrodyti naujieji namai; deja, ne tokį džiaugsmingą virpulį kelia kintys apie daiktų pakavimąsi.

001 Didžiosios statybos: Kaip statomi dangoraižiai

"Kas yra dangoraižis? Tai pastatas, į kurį norisi sustoti pažiūrėti užvertus galvą."

1 10 ypatingų dangoraižių, kurių nerasite Dubajuje

Kuomet šnekama apie aukštus pastatus, visų akys nukrypsta į Burj Dubajuje. Taip yra todėl, kad jis laikomas aukščiausiu pasaulio pastatu – o net nėra užbaigtas. Visame pasaulyje architektai sukūrė daugiau vaizduotę audrinančių projektų. Nuo žemiausio iki aukščiausio – čia pateikiami dešimt mūsų surastų dar statomų dangoraižių, kurių neįprastas dizainas ir ekologiška architektūra atperka ne tokį didelį aukštį.

Nacionalinis Pekino stadionas

Stadionas, priėmęs 2008 m. vasaros Olimpines žaidynes

Pasaulio dangoraižiai

Dangoraižių statybos istorija. Ar kiekvienas aukštas pastatas gali būti vadinamas dangoraižiu?

Kompanijų produktai
Cementinės fasado plokštės Vilniuje
Cementinės fasado plokštės, dailylentės Vilniuje

Cementinės fasado dailylentės Vilniuje. Cementinės fasado...

Betranšėjės technologijos

Betranšėjinės technologijos: Renovacija, mikrotuneliai...

Barro lamelės

Degto molio aukštu slėgiu supresuotos keraminės lamelės (...

Keleiviniai liftai

Nauji liftai biurams, lifto pakeitimas, keleiviniai lifta...

ZET daugiafunkcinė modulinė halė

Surenkama modulinė halė

KONE judantys takai, projektavimas, įrengimas, priežiūra

Judantys takai komerciniams ir mažmeninės prekybos pastat...

Teisinės konsultacijos nekilnojamo turto klausimais

Nekilnojamo turto sutartys, investicijos į nekilnojamą tu...

GEOTERMINIS ŠILDYMAS
Geoterminis šildymas

Individualiems namams

Įvairios paskirties statinių statybos darbai

Viena iš didžiausių statybos įmonių Ka...

Naftos gaudyklės, smėliagaudės ir riebalų gaudyklės

Naftos produktų gaudyklės, riebalų gaudyklė, smėliaga...