Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašas

2010-03-01 08:54   Peržiūros : 3090   Spausdinti


 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ GYVŪNŲ, AUGALŲ IR GRYBŲ RŪŠIŲ SĄRAŠAS

 

GYVŪNAI

 

Žinduoliai

 

0(Ex) kategorija

1. Europinė audinė - Mustela lutreola L.

2. Rudasis lokys - Ursus arctos L.

3. Ąžuolinė miegapelė - Eliomys quercinus L.

 

1(E) kategorija

1. Ilgasnukis ruonis - Halichoerus grypus Fabricius

2. Lūšis - Lynx lynx L.

 

2(V) kategorija

1. Didžioji miegapelė - Glis glis L.

2. Kūdrinis pelėausis - Myotis dasycneme Boie

3. Europinis plačiaausis - Barbastella barbastella Schreber

 

3(R) kategorija

1. Mažasis nakviša - Nyctalus leisleri Kuhl

2. Dvispalvis plikšnys - Vespertillio murinus L.

3. Branto pelėausis - Myotis brandti Eversman

4. Natererio pelėausis - Myotis nattereri Kuhl

5. Miškinė miegapelė - Dryomys nitedula Palias

6. Baltasis kiškis - Lepus timidus L.

 

4(I) kategorija

1. Šikšniukas nykštukas - Pipistrellus pipistrellus Schreber

2. Rudasis ausylis - Plecotus auritus L.

3. Siaurinis šikšnys - Eptesicus nilssoni Keyserling et Blasius

4. Beržinė Sicista - Sicista betulina Palias

5. Šermuonėlis - Mustela erminea L.

 

5(Rs) kategorija

1. Vėlyvasis šikšnys - Eptesicus serotinus Schreber

2. Rudasis nakviša - Nyctalus noctula Schreber

3. Ūdra - Lutra lutra L.

4. Stumbras - Bison bonasus L.

 

Paukščiai

 

0(Ex) kategorija

1. Gyvatėdis - Circaetus gailiais Gm

2. Žvyrė - Lagopus lagopus L.

3. Kuoduotasis vieversys - Galerida cristata L.

 

1(E) kategorija

1. Juodakaklis naras - Gavia arctica L.

2. Raguotasis kragas - Podiceps auritus L.

3. Smailiauodegė antis - Anas acuta L.

4. Rudė - Aythya nyroca Gul.

5. Rudasis peslys - Milvus milvus L.

6. Didysis erelis rėksnys - Aquila clanga Pall,

7. Kilnusis erelis - Aquila chrysaetos L.

8. Startsakalis - Falco columbarius L.

9. Sakalas keleivis - Falco peregrinus Tunst.

10. Juodakrūtis bėgikas - Calidris alpina L.

11. Stulgys - Gallinago media Lath.

12. Didysis apuokas - Bubo bubo L.

13. Žalvarnis - Coracias garrulus L.

 

2(V) kategorija

1. Juodasis gandras - Ciconia nigra L.

2. Urvinė antis - Tadorna tadorna L.

3. Pilkoji antis - Anas strepera L.

4. Sibirinė gaga - Polysticta stelleri Pall.

5. Juodasis peslys - Milvus migrans Bodd.

6. Pievinė lingė - Circus pygargus L.

7. Žuvininkas - Pandion haliaetus L.

8. Pelėsakalis - Falco tinnunculus L.

9. Kurtinys - Tetrao urogalus L.

10. Avocetė - Recurvirostra avosetta L.

11. Dirvinis sėjikas - Pluvialis apricaria L.

12. Gaidukas - Philomachus pugnax L.

13. Griciukas - Limosa limosa L.

14. Didžioji kuolinga - Numenius arquata L.

15. Raudonkojis tulikas - Tringa totanus L.

16. Tikutis - Tringa glareola L.

17. Mažoji žuvėdra - Sterna albifrons Pall.

18. Balinė pelėda -Asio flammeus Pontopp.

19. Tripirštis genys - Picoides tridactylus L.

20. Meldinė nendrinukė - Acrocephalus paludicola Vicill.

 

3(R) kategorija

1. Rudakaklis kragas - Podiceps griseigena Bodd

2. Juodakaklis kragas - Podiceps nigricollis C. L. Brchm

3. Didysis baublys - Botaurus stellaris L.

4. Gulbė giesmininkė - Cygnus cygnus L.

5. Šaukštasnapė antis - Anas clypeata L.

6. Vapsvaėdis - Pernis apivorus L.

7. Jūrinis erelis -Haliaetus albicilla L.

8. Vištvanagis - Accipiter gentilis L.

9. Mažasis erelis rėksnys - Aquila pomarina C. L. Brehm

10. Sketsakalis - Falco subbuteo L.

11. Tetervinas - Tetrao tetrix L.

12. Putpelė - Coturnix coturnix L.

13. Švygžda - Porzana porzana L.

14. Plovinė vištelė - Porzana parva Scop.

15. Jūršarkė - Haematopus ostralegus L.

16. Jūrinis kirlikas - Charadrius hiaticula L.

17. Mažasis kiras - Larus minutus Pall.

18. Baltaskruostė žuvėdra - Chlidonias hybridus Palias

19. Juodoji žuvėdra - Chlidonias niger L.

20. Uldukas - Columba oenas L.

21. Žvirblinė pelėda - Glaucidium paserinum L.

22. Uralinė pelėda - Srix uralensis Pall.

23. Lututė - Aegolius funereus L.

24. Tulžys - Alcedo atthis L.

25. Kukutis - Upupa epops L.

26. Pilkoji meleta - Picus canus Gmel.

27. Žalioji meleta - Picus viridis L.

28. Baltnugaris genys - Dendrocopos leucotos Beehst

29. Dirvoninis kalviukas - Anthus campestris L.

30. Geltongalvė kielė - Motacilla citreola Pall.

31. Ūsuotoji zylė - Panurus biarmicus L.

 

4(I) kategorija

1. Mažasis baublys - Ixobrychus minutus L.

2. Didysis baltasis garnys - Egretta alba L.

3. Vidutinis dančiasnapis - Mergus serrator L.

4. Liepsnotoji pelėda - Tyto alba Scop.

5. Pelėdikė - Athene noctua Scop.

6. Mėlyngurklė - Luscinia svecica L.

7. Sodinė starta - Emberiza hortulana L.

8. Pilkoji starta - Miliaria calandra L.

 

5 (Rs) kategorija

1. Pilkoji žąsis - Anser anser L.

2. Didysis dančiasnapis - Mergus merganser L.

3. Griežlė - Crex crex L.

4. Pilkoji gervė - Grus grus L.

5. Plėšrioji medšarkė - Lanius excubitor L.

 

Ropliai

 

1(E) kategorija

1. Balinis vėžlys - Emys orbicularis L.

2. Lygiažvynys žaltys - Coronella austriaca L.

 

Varliagyviai

 

3(R) kategorija

1. Europinė medvarlė - Hyla arborea L.

 

4(I)kategorija

1. Skiauterėtasis tritonas - Triturus cristatus Laur.

2. Žalioji rupūžė - Bufo viridis Laur.

 

5(Rs) kategorija

1. Raudonpilvė kūmutė - Bombina bombina L.

2. Nendrinė rupūžė - Bufo calamita Laur.

 

Žuvys

 

0(Ex) kategorija

1. Sturys - Acipenser sturio L.

2. Sparis - Abramis ballerus L.

 

1(E) kategorija

1. Jūrinė nėgė - Petromyzon marinus L.

 

3(R) kategorija

1. Skersnukis - Chondrostoma nasus L.

 

4(I) kategorija

1. Ežerinis sykas - Coregonus lavaretus holsatus Thienemann

2. Vijūnas - Misgurnus fossilis L.

3. Ežerinė rainė Phoxinus perenurus (Palias).

4. Auksaspalvis kirtiklis - Sabanejewia baltica Witk.

 

5(Rs) kategorija

1. Lašiša - Salmo salar L.

 

Moliuskai

 

1(E) kategorija

1. Didysis arionas - Arion ater L.

 

3(R) kategorija

1. Mažoji suktenė - Vertigo angustior Jeff.

2. Keturdantė suktenė - Vertigo geyeri Lindh.

3. Pūstoji suktenė - Vertigo moulinsiana Dupuy

4. Ovalioji geldutė - Unio crassus Rtz.

 

Vorai

 

3(R) kategorija

1. Didysis plūdvoris - Dolomedes plantarius Cl.

2. Raudonasis eresas - Eresus cinnaberinus Oliv.

 

Vabzdžiai

 

0(Ex) kategorija

1. Didysis puikiažygis - Calosoma sycophanta L.

2. Elniavabalis - Lucanus cervus L.

3. Didysis ąžuolinis ūsuotis - Cerambyx cerdo L.

4. Pavasarinis margūnas - Hamearis lucina L.

5. Pilkasis baltasprindis - Lithostege griseata D. & S.

6. Taškuotoji kerpytė - Setina roscida D. & S.

7. Rudajuostė meškutė - Arctia festiva Hfh.

8. Baltamargė meškutė - Arctia villica L.

9. Mėlynoji bitė - Xylocopa valga Gerst.

 

1(E) kategorija

1. Siaurinis auksinukas - Lycaena helle D. & S.

2. Gencijoninis melsvys - Maculinea alcon D. & S.

3. Pietinis satyras - Hipparchia statilinus Hfh.

4. Raukšlėtoji smėliabitė - Andrena rugulosa Stoeckhert.

 

2(V) kategorija

1. Johansono strėliukė - Coenagrion johanssoni Wallengren

2. Šiaurinis laumžirgis - Aeshna crenata Hagen

3. Geltonkojis žirgelis - Gomphus flavipes Charp.

4. Grakštusis puošniažygis - Carabus intricatus L.

5. Niūriaspalvis auksavabalis - Osmoderma eremita Scop.

6. Marmurinis auksavabalis - Liocola marmorata F.

7. Purpurinis plokščiavabalis - Cucujus cinnaberinus Scop.

8. Pušinis plokščiavabalis - Cucujus haematodes Erich.

9. Ūsuotis dailidė - Ergates faber L.

10. Esparcetinis marguolis - Zygaena loti D. & S.

11. Taškuotasis melsvys - Maculinea arion L.

12. Siaurinis perlinukas - Boloria frigga Thnbg.

13. Stepinis perlinukas - Brenthis hecate D. & S.

14. Sieninė gaurabitė - Anthophora plagiata I.

 

3 (R) kategorija

1. Mažoji nehalenija - Nehalennia speciosa Charp.

2. Žaliasis laumžirgis - Aeshna viridis Eversm.

3. Geltonžiedis kordulegastras - Cordulegaster boltonii Don.

4. Baltakaktė skėtė - Leucorrhinia albifrons Burm.

5. Grakščioji skėtė - Leucorrhinia caudalis Charp.

6. Kopinis skėriukas - Sphingonotus caerulans L.

7. Besparnis skėriukas - Podisma pedestris L.

8. Kalninė cikada - Cicadetta montana Scop.

9. Pajūrio šoklys - Cicindela maritima Dej.

10. Žiaurusis puikiažygis - Calosoma inquisitor L.

11. Didysis puošniažygis - Carabus coriaceus L.

12. Žalvarinis puošniažygis - Carabus nitens L.

13. Palinis žvitražygis - Agonum ericeti Panz.

14. Keturtaškis maitvabalis - Dendroxena quadripunctata L.

15. Siaurinis elniavabalis - Ceruchus chrysomelinus Hoch.

16. Margasis grambuolys - Polyphylla fullo L.

17. Aštuoniataškis auksavabalis - Gnorimus variabilis L.

18. Raudonasis pievasprakšis - Anostirus purpureus Poda

19. Didysis skydvabalis - Peitis grossa L.

20. Šneiderio kirmvabalis - Boros schneideri Panz.

21. Pjūklaūsis kelmagraužis - Prionus coriarius L.

22. Pietinis marguolis - Zygaena angelicae Och.

23. Raudonžiedis marguolis - Zygaena ephialtes L.

24. Ąžuolinis stiklasparnis - Synanthedon conopiformis Esp.

25. Juodalksninis stiklasparnis - Synanthedon mesiaeformis H. - S.

26. Vapsvinis stiklasparnis - Synanthedon vespiformis L.

27. Juodoji hesperija - Erynnis tages L.

28. Smiltyninė hesperija - Pyrgus serratulae Ramb.

29. Rudmargė hesperija - Carterocephalus palaemon Pall.

30. Juodasis apolonas - Parnassius mnemosyne L.

31. Didysis auksinukas - Lycaena dispar Hw.

32. Žalsvasis melsvys - Glaucopsyche alexis Poda

33. Kraujalakinis melsvys - Maculinea teleius Bergstr.

34. Smiltyninis melsvys - Polyommatus dorylas D. & S.

35. Pietinis perlinukas - Brenthis daphne D. & S.

36. Auksuotoji šaškytė - Euphydryas aurinia Rtt.

37. Baltamargė šaškytė - Euphydryas maturna L.

38. Mažoji šaškytė - Melitaea aurelia Nick.

39. Tamsioji šaškytė - Melitaea diamina Lang.

40. Pievinis satyriukas - Coenonympha tullia Mull.

41. Pelkinis satyras - Oeneis jutta Hbn.

42. Juodamargis pelkinukas - Macaria carbonaria Cl.

43. Gelsvasis pelkiasprindis - Aspitates gilvaria D. & S.

44. Estinė cidarija - Epirrhoe tartuensis Moels

45. Baltajuostis juodsprindis - Baptria tibiale Esp.

46. Vingirinis sprindytis - Eupithecia thalietrata Pung.

47. Pajūrinė kukulija - Cucullia balsamitae Bsd.

48. Dvinulis pelėdgalvis - Dicycla oo L.

49. Pajūrinis stiebinukas - Mesoligia literosa Hw.

50. Pajūrinis dirvinukas - Agrotis ripae Hb.

51. Geltonmargė meškutė - Hyphoraia aulica L.

52. Ilgažandis bembiksas - Bembix rostrata L.

53. Gauruotoji skolija - Scolia hirta Schrank

54. Kopinė smiltvapsvė - Podalonia luffii Saund.

55. Baltijos šilkabitė - Colletes caspicus Morawitz

56. Ilganosė smėliabitė - Andrena nasuta Giraud

57. Katilėlinė smėliabitė - Andrena curvungula Thomson

58. Šverino smėliabitė - Andrena suerinensis Friese

59. Stepinė gauruotakojė bitė - Dasypoda argentata Panz.

60. Tamsiažalė vagabitė - Lasioglossum prasinum Smith

61. Tetralonija - Tetralonia malvae Rossi

62. Stepinė kamanė - Bombus pomorum Panz.

63. Didžiaakė kamanė - Bombus confusus Schenck

 

4(I) kategorija

1. Rudasparnė efemerėlė - Eurylophella karelica Tiens.

2. Kapnopsis - Capnopsis schilleri Rostock

3. Reliktinis lašalas - Neoephemera maxima Joly

4. Mažoji išnura - Ischnura pumilio Charp.

5. Mažasis karališkasis laumžirgis - Anax parthenope Selys

6. Pleištinė skėtė - Ophiogomphus cecilia Fourc.

7. Šarvuotoji skėtė - Leucorrhinia pectoralis Charp.

8. Rudajuostė skėtė - Sympetrum pedemontanum Allioni

9. Smėlinė auslinda - Labidura riparia Pall.

10. Plačioji dusia - Dytiscus latissimus L.

11. Dvijuostė nendradusė - Graphoderus bilineatus De Geer

12. Išdaginis blizgiavabalis - Melanophila acuminata De Geer

13. Liepinis blizgiavabalis - Ovalisia rutilans F.

14. Didysis sprakšis - Stenagostus rufus De Geer

15. Ąžuolinis skaptukas - Xestobium rufovillosum De Geer

16. Pūzrinis skydvabalis - Ostoma ferruginea L.

17. Kelminis juodvabalis - Uloma culinaris L.

18. Didysis trumpasparnis medkirtis - Necydalis major L.

19. Puošnusis skydinukas - Cassida margaritacea Schall

20. Kalninė apsiuva - Philopotamus montanus Don.

21. Mėlynsparnė apsiuva - Semblis phalaenoides L.

22. Nakvišinis sfinksas - Proserpinus proserpina Pall.

23. Machaonas - Papilio machaon L.

24. Baltajuostis melsvys - Aricia eumedon Esp.

25. Stepinis melsvys - Polyommatus coridon Poda

26. Akiuotasis satyras - Lopinga achine Scop.

27. Rudaakis satyriukas - Coenonympha hero L.

28. Spalvotasis pelkiasprindis - Chariaspilates formosaria Eversm.

29. Smilčiasprindis - Phibalapteryx virgata Hfh.

30. Pušinis keliaujantis kuoduotis - Thaumethopoea pinivora Tr.

31. Pilkažalis žvilgūnas - Diachrysia zosimi Hb.

32. Retasis ratuotasis pelėdgalvis - Ipimorpha contusa Frr.

33. Raudonsparnė meškutė - Tyria jacobaeae L.

 

Vėžiagyviai

 

0(Ex) kategorija

1. Pontoporėja - Monoporeia afftnis Lindstrom

 

2(V) kategorija

1. Vasarinis skydvėžis - Triops cancriformis L.

2. Reliktinė mizidė - Mysis relicta Loven.

 

4 (I) kategorija

1. Keturspyglė šoniplauka - Pallasiola quadrispinosa (G.O. Sars)

 

Dėlės

 

5(Rs) kategorija

1. Medicininė dėlė - Hirudo medicinalis L.

              

AUGALAI

 

Pataisūnai

 

1(E) kategorija

1. Ežerinė slepišerė - Isoetes lacustris L.

 

2(V) kategorija

1. Patvankinis pataisiukas - Lycopodiella inundata (L.) Holub

 

5(Rs) kategorija

1. Statusis atgiris - Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Martius

 

Asiūklūnai

 

3(R) kategorija

1. Didysis asiūklis - Equisetum telmateia Ehrh.

 

Šertvūnai

 

1(E) kategorija

1. Šerinė kalnarūtė - Asplenium trichomanes L.

2. Miškinis spyglainis - Polystichum aculeatum (L.) Roth.

3. Šakotasis varpenis - Botrychium matricariifolium A. Br. Ex Koch.

4. Mažasis varpenis - Botrychium simplex E. Hitch.

5. Virgininis varpenis - Botrychium virginianum (L.) Sw.

 

3(R) kategorija

1. Daugiaskiltis varpenis - Botrychium multifidum (G. G. Gmel.) Rupr.

 

4(I) kategorija

1. Mūrinė kalnarūtė - Asplenium ruta-muraria L.

2. Žalioji kalnarūtė - Asplenium viride L.

 

Pušūnai

 

0(Ex) kategorija

1. Europinis kukmedis - Taxus baccata L.

 

Magnolijūnai (Žiediniai augalai)

 

0(Ex) kategorija

1. Dirvinė nariuotė - Polycnemum arvense L.

2. Gulsčioj i jonažolė - Hypericum humifusum L.

3. Šiaurinė katuogė - Rubus arcticus L.

4. Dirvinė mažuolė - Aphanes arvensis L.

5. Plūduriuojantysis agaras - Trapa natans L.

6. Volfgango putokšlė - Polygala wolfgangiana Besser ex Ledeb.

7. Kaufmano glindė - Pedicularis kauffmannii Pinzger

8. Širdžialapė kaldezija - Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

9. Tankialapė grenlandija - Groenlandia densa (L.) Fourr.

10. Lobelio čemerys - Veratrum lobelianum Bernh.

11. Pelkinis kardelis - Gladiolus palustris Gaudin

12. Gelsvasis saidrenis - Pycreus flavescens (L.) P. Beauv. ex Rchb.

 

1(E) kategorija

1. Trilapė bligna - Isopyrum thalictroides L.

2. Gauruotasis gvazdikas - Dianthus armeria L.

3. Puošnusis gvazdikas - Dianthus superbus L.

4. Beržas keružis - Betula nana L.

5. Tyrulinė erika - Erica tetralix L.

6. Pajūrinė pienažolė - Glaux maritima L.

7. Griovinė našlaitė - Viola persicifolia Schreb.

8. Gulsčiasis karklas - Salix repens L.

9. Pūslėtoji aldrūnė - Aldrovanda vesiculosa L.

10. Mažalapė saulašarė - Drosera intermedia Hayne

11. Pražangiažiedė plunksnalapė - Myriophyllum altemiflorum DC.

12. Pelkinė raistenė - Hydrocotyle vulgaris L.

13. Pajūrinė zunda - Eryngium maritimum L.

14. Gebenė lipikė - Hedera helix L.

15. Pelkinis ratenas - Succisella inflexa (Kluk) Beck

16. Trižiedis lipikas - Galium triflorum Michx.

17. Siauralapis gencijonas - Gentiana pneumonanthe L.

18. Pelkinė gencijonėlė - Gentianella uliginosa (Willd.) Borner

19. Pajūrinė širdažolė - Centaurium littorale (Turner ex Sm.) Gillmour

20. Vandeninė plaumuonė - Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze

21. Karališkoji glindė - Pedicularis sceptrum-carolinum L.

22. Miškinė glindė - Pedicularis sylvatica L.

23. Vaistinė raitinytė - Gratiola officinalis L.

24. Raudonžiedis berutis - Teucrium scordium L.

25. Melisalapė medumėlė - Melittis melissophyllum L.

26. Miškinė žiomenė - Dracocephalum ruyschiana L.

27. Ežerinė lobelija - Lobelia dortmanna L.

28. Trispalvis astras -Aster tripolium L.

29. Gelsvasis pūkelis - Gnaphalium luteoalbum L.

30. Paprastoji muskrėslė - Pulicaria vulgaris Gaertn.

31. Lankstusis plukenis - Najas flexilis (Willd.) Rostk. et W. L. E. Schmidt

32. Mažasis plukenis - Najas minor All.

33. Siūlinė plūdė - Potamogeton trichoides Cham. et Schltdl.

34. Taurinė pudmė - Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.

35. Belapė antbarzdė - Epipogium aphyllum Sw.

36. Kardalapis garbenis - Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

37. Raudonasis garbenis - Cephalanthera rubra (L.) Rich.

38. Plačialapė gegūnė - Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt et Summerh.

39. Raiboji gegūnė - Dactylorhiza cruenta (0. F. Mull.) Soo

40. Smulkiažiedė gegužraibė - Orchis ustulata L.

41. Vienagumbis medauninkas - Herminium monorchis (L.) R. Br.

42. Musinis ofris - Ophrys insectifera L.

43. Kvapusis plauretis - Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.

44. Miškinė plikaplaiskė - Neottianthe cuculata (L.) Schltr.

45. Druskinis vikšris - Juncus gerardii Loisel.

46. Pelkinis vikšris - Juncus stygius L.

47. Liekninė viksva - Carex davalliana Sm.

48. Raistinė viksva - Carex magellanica Lam.

49. Rusvasis vikšrenis - Schoenus ferrugineus L.

50. Stačioji dirsuolė - Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.

51. Europinis miežvienis - Hordelymus europaeus (L.) Harz

 

2(V) kategorija

1. Vėjalandė šilagėlė - Pulsatilla patens (L.) Mill.

2. Rėpliojantysis vėdrynas - Ranunculus reptans L.

3. Tuščiaviduris rūtenis - Corydalis cava (L.) Schweigg. et Korte

4. Smiltyninis gvazdikas - Dianthus arenarius L.

5. Žalsvoji naktižiedė - Silene chlorantha (Willd.) Ehrh.

6. Dirvinė raugė - Agrostemma githago L.

7. Siauralapė smiltė - Arenaria saxatilis L.

8. Smiltyninė druskė - Salsola kali L.

9. Liekninis beržas - Betula humilis Schrank

10. Mažoji šimtūnė - Centunculus minimus L.

11. Raktažolė pelenėlė - Primula farinosa L.

12. Laplandinis karklas - Salix lapponum L.

13. Smiltyninis laibenis - Alyssum gmelinii Jord.

14. Pelkinė uolaskėlė - Saxifraga hirculus L.

15. Dygioji slyva - Prunus spinosa L.

16. Smulkioji seradėlė - Ornithopus perpusillus L.

17. Plikažiedis linlapis - Thesium ebracteatum Hayne

18. Melsvasis linlapis - Thesium linophyllon L.

19. Kalninis auksveitis - Seseli annuum L.

20. Melsvasis gencijonas - Gentiana cruciata L.

21. Pievinė gencijonėlė - Gentianella amarella (L.) Borner

22. Mėlynasis palemonas - Polemonium caeruleum L.

23. Baltijinė linažolė - Linaria loeselii Schweigg.

24. Didžioji džioveklė - Orobanche elatior Sutton

25. Paprastoji tuklė - Pinguicula vulgaris L.

26. Didžiažiedė juodgalvė - Prunella grandiflora (L.) Scholler

27. Iečialapė kalpokė - Scutellaria hastifolia L.

28. Stačioji vaisgina - Ajuga pyramidalis L.

29. Boloninis katilėlis - Campanula bononiensis L.

30. Įvairialapė usnis - Cirsium heterophyllum (L.) Hill

31. Kalninė arnika - Amica montana L.

32. Juodgalvė bajorė - Centaurea phrygia L.

33. Driskioji kiaulpienė - Taraxacum lacistophyllum (Dahlst.) Raunk.

34. Švedinė kiaulpienė - Taraxacum suecicum G. E. Haglund

35. Menturlapė ežerutė - Hydrilla verticillata (L. f.) Royle

36. Pajūrinė narytžolė - Triglochin maritimum L.

37. Didysis plukenis - Najas marina L.

38. Paprastasis kardelis - Gladiolus imbricatus L.

39. Sibirinis vilkdalgis - Iris sibirica L.

40. Dirvinis česnakas - Allium vineale L.

41. Širdinė dviguonė - Listera cordata (L.) R. Br.

42. Vienalapis gedutis - Malaxis monophyllos (L.) Sw.

43. Dėmėtoji gegūnė - Dactylorhiza maculata (L.) Soo

44. Siauralapė gegūnė - Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soo

45. Mažoji gegužraibė - Orchis morio L.

46. Šalmuotoji gegužraibė - Orchis militaris L.

47. Vyriškoji gegužraibė - Orchis mascula (L.) L.

48. Nariuotoji ilgalūpė - Corallorhiza trifida Ch.

49. Plačialapė klumpaitė - Cypripedium calceolus L.

50. Pelkinė laksva - Hammarbya paludosa (L.) Kuntze

51. Žalioji plateivė - Coeloglossum viride (L.) Hartm.

52. Pievinis plauretis - Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.

53. Dvilapis purvuolis - Liparis loeselii (L.) Rich.

54. Tamsialapis skiautalūpis - Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser

55. Kupstinė kūlingė - Trichophorum cespitosum (L.) C. Hartm.

56. Šakotoji ratainytė - Cladium mariscus (L.) Pohl

57. Rusvoji saidra - Rhynchospora fusca (L.) W. T. Aiton

58. Lieknasis švylys - Eriophorum gracile W. D. J. Koch ex Roth

59. Gauruotoji viksva - Carex tomentosa L.

60. Miškinė dirsuolė - Bromopsis benekenii (Lange) Holub

61. Melsvasis mėlitas - Sesleria caerulea (L.) Ard.

62. Lietuvinė monažolė - Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski

63. Sibirinė visgė - Trisetum sibiricum Rupr.

 

3(R) kategorija

1. Mažažiedė lūgnė - Nuphar pumilum (Timm) DC.

2. Gležnalapė nertis - Ceratophyllum submersum L.

3. Tarpinis rūtenis - Corydalis intermedia (L.) Merat

4. Smulkiažiedė glažutė - Cerastium brachypetalum N. H. F. Desp. ex Pers.

5. Borbašo gvazdikas - Dianthus borbasii Vandas

6. Bekotis ąžuolas - Quercus petraea L. ex Liebl.

7. Pajūrinis sotvaras - Myrica gale L.

8. Kalninė jonažolė - Hypericum montanum L.

9. Plaukuotoji jonažolė - Hypericum hirsutum L.

10. Mėlynialapis karklas - Salix myrtilloides L.

11. Lanksčioji kartenė - Cardamine flexuosa With.

12. Svogūninė kartenė - Cardamine bulbifera (L.) Crantz

13. Paprastasis rėžiukas - Nasturtium officinale W. T. Aiton

14. Kvapioji dirvuolė - Agrimonia procera Wallr.

15. Ilgagalvis dobilas - Trifolium rubens L.

16. Penkialapis dobilas - Trifolium lupinaster L.

17. Geltonžiedis pelėžirnis - Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren.

18. Žirnialapis pelėžirnis - Lathyrus pisiformis L.

19. Krūmelinis vikis - Vicia dumetorum L.

20. Pavasarinis vikis - Vicia lathyroides L.

21. Žirnialapis vikis - Vicia pisiformis L.

22. Lininė žarotūnė - Radiola linoides Roth

23. Blizgantysis snaputis - Geranium lucidum L.

24. Didžioji astrantija - Astrantia major L.

25. Prūsinis begalis - Laserpitium prutenicum L.

26. Pelkinė guostė - Cnidium dubium (Schkuhr) Thell.

27. Plaukuotasis gurgždis - Chaerophyllum hirsutum L.

28. Totorinė maludė - Conioselinum tataricum Hoffm.

29. Balandinė žvaigždūnė - Scabiosa columbaria L.

30. Pavasarinė kimbara - Cruciata glabra (L.) Ehrend.

31. Plačialapis lipikas - Galium rubioides L.

32. Dirvinė šerardija - Sherardia arvensis L.

33. Daugiametis patvenis - Swertia perennis L.

34. Vaistinis kietagrūdis - Lithospermum officinale L.

35. Siauralapė plautė - Pulmonaria angustifolia L.

36. Blizgančioji veronika - Veronica polita Fr.

37. Gebenlapė veronika - Veronica hederifolia L.

38. Blyškioji džioveklė - Orobanche reticulata Wallr.

39. Stačioji notra - Stachys recta L.

40. Pievinis šalavijas - Salvia pratensis L.

41. Rudeninė praujenė - Callitriche hermaphroditica L.

42. Šiurkštusis katilėlis - Campanula cervicaria L.

43. Gauruotoji žilė - Senecio congestus (R. Br.) DC.

44. Šiurkščioji kudlė - Pilosella echioides (Lumn.) F. W. Schultz et Sch. Bip.

45. Gorskio pūtelis - Tragopogon gorskianus Rchb. f.

46. Lancetinis dumblialaiškis - Alisma lanceolatum With.

47. Siauralapis dumblialaiškis - Alisma gramineum Lej.

48. Meinshauzeno plūdė - Potamogeton x meinshauzenii Juz.

50. Pelkinė vandensargė - Zannichellia palustris L.

51. Pievinė vištapienė - Gagea pratensis (Pers.) Dumort.

52. Kampuotasis česnakas - Allium angulosum L.

53. Porinis česnakas - Allium scorodoprasum L.

54. Gelsvoji gegūnė - Dactylorhiza ochroleuca (Wustnei ex Boll) Holub

55. Galvinis vikšris - Juncus capitatus Weigel

56. Pajūrinis liūnmeldis - Bolboschoenus maritimus (L.) Palla

57. Šerinis meldelis - Isolepis setacea (L.) R. Br.

58. Liūninė viksva - Carex heleonastes Ehrh.

59. Pievinė viksva - Carex buxbaumii Wahlcnb.

60. Protarpinė viksva - Carex distans L.

61. Vakarinė viksva - Carex pseudobrizoides Clavaud

62. Palaipinė viksva - Carex rhizina Blytt ex Lindblom

63. Miškinis eraičinas - Festuca altissima All.

64. Delavinio kelerija - Koeleria delavignei Czern. ex Domin

65. Eraičininė nendrūnė - Scolochloa festucacea (Willd.) Link

66. Pievinė poavižė - Helictotrichon pratense (L.) Besser

67. Ankstyvoji smilgenė - Aira praecox L.

 

4(I) kategorija

1. Paprastoji vandens lelija - Nymphaea alba L.

2. Šaltininė menuva - Montia fontana L.

3. Miškinė glažutė - Cerastium sylvaticum Waldst. et Kit.

4. Lietuvinė naktižiedė - Silene lithuanica Zapal.

5. Riestasėklė vandenė - Elatine hydropiper L.

6. Laiboji vyrskyde - Androsace filiformis Retz.

7. Miškinė mėta - Mentha longifolia (L.) Huds.

8. Aukštoji našlaitė - Viola elatior Fr.

9. Liūninė našlaitė - Viola uliginosa Besser

10. Smailialapė plūdė - Potamogeton acutifolius Link

11. Aukštoji gegūnė - Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo

12. Žalsvažiedė blandis - Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.

13. Ežinė viksva - Carex muricata L.

14. Laibastiebė viksva - Carex ligerica J. Gay

15. Paprastoji bekmanija - Beckmannia eruciformis (L.) Host

16. Smėlyninis eraičinas - Festuca psammophila (Hack. ex Čelak.) Fritsch

17. Miškinė monažolė - Glyceria nemoralis (R. Ucehtr.) R. Ucehtr. et Korn.

18. Juosvavarpis pašiaušėlis - Alopecurus arundinaceus Poir.

19. Miškinė šunažolė - Dactylis polygama Horv.

 

5(Rs) kategorija

1. Daugiametė blizgė - Lunaria rediviva L.

2. Pelkinė šindra - Peplis portula L.

3. Plačialapis begalis - Laserpitium latifolium L.

4. Miškinė varnalėša - Arctium nemorosum Lej.

5. Meškinis česnakas -Allium ursinum L.

6. Baltijinė gegūnė - Dactylorhiza longifolia (Neuman) Aver.

7. Raudonoji gegūnė - Dactylorhiza incarnata (L.) Soo

8. Rudoji viksvuolė - Cyperus fuscus L.

9. Retažiedė miglė -Poa remota Forselles

 

Dumbliai

 

Raudondumbliai

 

1(E) kategorija

1. Purpurinė bangija - Bangia atropurpurea (Roth) C. Agardh

 

Rudadumbliai

 

4 (I) kategorija

1. Pūslėtasis guveinis - Fucus vesiculosus L.

 

Maurabragūnai

 

1(E) kategorija

1. Šiurpinis žvakidumblis - Lychnothamnus barbatus (Meyen) Leonh.

2. Atžalinis dumblabragis - Tolypella prolifera (A. Braun) Leonh.

 

2(V) kategorija

1. Smailiaviršūnis menturdumblis - Nitella mucronata (A. Braun) Miq.

 

3(R) kategorija

1. Pilkšvasis maurabragis - Chara canescens Desv. et Loisel.

2. Baltijinis maurabragis - Chara baltica (Fr.) Wahlst.

3. Lizdiškasis dumblabragis - Tolypella nidifica (0. Mull.) Leonh.

4. Blizgantysis menturdumblis - Nitella syncarpa (Thuill.) Chevall.

 

4(I) kategorija

1. Šluotelinis maurabragis - Chara baueri A. Braun

2. Lieknasis menturdumblis - Nitella gracilis (Sm.) C.Agardh

3. Kurklinis menturdumblis - Nitella confervacea (Breb.) A. Braun

 

Samanos

 

0(Ex) kategorija

1. Tiesialapė bartramija - Bartramia ithyphylla Brid.

 

1(E) kategorija

1. Rutės duoja - Leiocolea rutheana (Limpr.) Mull. Frib.

2. Tįsioji frulanija - Frullania tamarisci (L.) Dumort.

3. Lajelio žvynuotė - Pallavicinia lyelii (Hook.) Carruth.

4. Belapis sėmainis - Buxbaumia viridis (Moug. Ex Lam. et DC) Brid. ex Moug. Et Nesti

5. Arnoldo skeltadantė - Fissidens arnoldii Ruthe

6. Raukšlėtoji dvyndantė - Dicranum drummondii Mull. Hal.

7. Žalioji dvyndantė - Dicranum viride (Sull. et Lesq.) Lindb.

8. Vaiskioji uolenė - Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp

9. Plunksninė švitrelė - Schistostega pennata (Hedw.) Web. et Mohr

10. Šleicherio brija - Bryum schleicheri Schwaegr.

11. Brandenburginė versmenė - Philonotis marchica (Hedw.) Brid.

12. Lajelio šepšė - Orthotrichum lyellii Hook. et Taylor

13. Mažoji nertvė - Fontinalis dalecarlica Bruch et Schimp.

14. Karoklinė skliautenė - Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid.

15. Smailiašakis tensmenis - Pterigynandrum filiforme Hedw.

16. Ričardsono dygė - Calliergon richardsonii (Mitt.) Kindb.

17. Pataisinė drepanė - Drepanocladus lycopodioides (Schwaegr.) Warnst.

18. Tundrinė liūnsamanė - Warnstorfia tundrae (Arnell) Loeske

19. Šikšninė kerėža - Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst.

 

2(V) kategorija

1. Pūkuotoji apuokė - Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort.

2. Lieknoji barzdenė - Barbilophozia attenuata (Mart.) Loeske

3. Helerio pilelė - Anastrophyllum hellerianum (Nees ex Lindenb.)R. M. Schust.

4. Kvapioji žemtaurė - Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees

5. Plačialapė plikūnė - Porella platyphylla (L.) Pfeif.

6. Paprastoji plojenė - Lejeunea cavifolia Lindb.

7. Minkštasis kiminas - Sphagnum molle Sull.

8. Plačialapis kiminas - Sphagnum platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Sull. ex Warnst.

9. Vulfo kiminas - Sphagnum wulfianum Girg.

10. Žvilgantysis kiminas - Sphagnum subnitens Russow et Warnst.

11. Ilgalapė sukutė - Paraleucobryum longifolium (Hcdw.) Loeske

12. Tribriaunė mezija - Meesia triquetra (Richter) Angstr.

13. Patisinė nertvė - Fontinalis hypnoides Hartm.

14. Plunksninė pliusnė - Neckera pennata Hcdw.

15. Uolinė ežerė - Rhynchostegium murale (Hcdw.) Bruch et Schimp.

16. Paupinė bukasnapė - Amblystegium fluviatile (Hcdw.) Schimp.

17. Rinčiuotoji bukasnapė - Amblystegium tenax (Hcdw.) C. E. O. Jensen

18. Vingiastiebė dygė - Calliergon trifarium (Wcb. et Mohr) Kindb.

19. Žvilgančioji riestūnė - Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenas

 

3(R) kategorija

1. Tridantė bazanija - Bazzania trilobata (L.) Gray

2. Grandinėlinė cefalozija - Cephalozia catenulata (Huebener) Lindb.

3. Barzdotoji barzdenė - Barbilophozia barbata (Schmidel ex Schreb.) Loeske

4. Įkirptoji tritomarija - Tritomaria exsectiformis (Breidl.) Loeske

5. Šiaurinė merkija - Moerckia hibemica (Hook) Gott.

6. Vingiuotoji rikardia - Riccardia chamaedryfolia (With) Grolle

7. Siauralapė kemsa - Atrichum angustatum (Brid.) Bruch et Schimp.

8. Mažasis zuikrugis - Pogonatum nanum (Hedw.) P. Beauv.

9. Skiauterėtoji skeltadantė - Fissidens dubius P. Beauv.

10. Ilgakaklė driuše - Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch.

11. Garbanotoji dvyndantė - Dicranum spurium Hcdw.

12. Plikoji trupsamanė - Dicranodontium denudatum (Brid.) E. Britton

13. Trapioji linkė - Tortella fragilis (Hook. et Wilson) Limpr.

14. Laiboji peikštė - Gyroweisia tenuis (Hcdw.) Schimp.

15. Brijinė potija - Pottia bryoides (Dicks.) Mitt.

16. Garbanotoji veisija - Weissia squarrosa (Nees et Hornsch.) Mull. Hal.

17. Pūpsančioji žilutė - Pterygoneurum subsessile (Brid.) Jur.

18. Lieknoji teilorija - Tayloria tenuis (With.) Schimp.

19. Funko brija - Bryum funckii Schwacgr.

20. Melsvoji polija - Pohlia cruda (Hcdw.) Lindb.

21. Baumgartnerio pokrepis - Zygodon baumgartneri Malta

22. Mažoji tujinutė - Thuidium minutulum (Hcdw.) Bruch et Schimp.

23. Vingialapė pažulnutė - Plagiothecium undulatum (Hcdw.) Schimp.

24. Šliaužiančioj i rumbainė - Callicladium haldanianum (Grev.) H. A. Crum.

25. Kreivoji drikša - Homomallium incurvatum (Brid.) Loeske

26. Riestasis ktenidis - Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.

 

4(I) kategorija

1. Pearsono lepidozija - Lepidozia pearsonii Spruce

2. Alpinė skiautenė - Lophozia collaris (Nees) Dumort.

3. Kunzės skiautenė - Lophozia kunzeana (Huebener) Evans

4. Akytoji stieblapė - Fossombronia foveolata Lindb.

5. Vondračeko stieblapė - Fossombronia wondraczekii (Corda) Dumort.

6. Plūduriuojantysis sklenduonis - Ricciocarpos natans (L.) Corda

7. Rausvoji ričija - Riccia canaliculata Hoffm.

8. Hiubenerio ričija - Riccia huebeneriana Lindenb.

9. Gražusis kiminas - Sphagnum pulchrum (Braithw.) Warnst.

10. Tankusis kiminas - Sphagnum compactum Lam. et DC.

11. Alavijinis zuikrugis - Pogonatum aloides (Hedw.) P. Beauv.

12. Smulkioji skeltadantė - Fissidens exilis Hedw.

13. Durpyninė dvyndantė - Dicranum leioneuron Kindb.

14. Smailioji kuplė - Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch et Schimp.

15. Kalkinė didenė - Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa

16. Apskritalapė brija - Bryum cyclophyllum (Schwaegr.) Bruch et Schimp.

17. Netikroji gaurenė - Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch et Schimp.) T. J. Kop.

18. Balkšvoji drėgva - Amblyodon dealbatus (Hedw.) Bruch et Schimp.

19. Ilgakotė mezija - Meesia longiseta Hedw.

20. Pelkinė mezija - Meesia uliginosa Hedw.

21. Velėninė versmenė - Philonotis caespitosa Jur.

22. Bruožuotoji šepšė - Orthotrichum striatum Hedw.

23. Garbanotoji pliusnė - Neckera crispa Hedw.

24. Pelkinė auksotė - Campylium elodes (Lindb.) Kindb.

25. Pievinė auksotė - Campylium protensum (Brid.) Kindb.

26. Vislioji auksotė - Campylium polygamum (Schimp.) J. Lange et C. E. 0. Jensen

27. Liekninė bukasnapė - Amblystegium humile (P. Beauv.) Crundw.

28. Švelnioji purslainė - Hygrohypnum mole (Hedw.) Loeske

 

GRYBAI

 

0(Ex) kategorija

1. Kopinis mėšlagrybis - Coprinus dunarum Stoll.

2. Ilgakotė mikrostoma - Microstoma protracta (Fr.) Kanouse

 

1(E) kategorija

1. Blyškusis baravykas - Boletus impolitus Fr.

2. Kislusis baravykas - Boletus pulverulentus Opat.

3. Kartusis baravykas - Boletus radicans Pers.

4. Baltasis godūnas - Choiromyces meandriformis Vittad

5. Kimininis žemlielys - Geoglossum sphagnophilum Ehrenb.

6. Didysis kuokas - Gomphus clavatus (Pers.) Gray

7. Auksaspalvis minkštenis - Hapalopilus salmonicolor (Berk. et M.A.Curtis) Pouzar

8. Geltonžvynė guotė - Hygrophorus chrysodon (Batsch) Fr.

9. Kietoji guotė - Hygrophorus penarius Fr.

10. Juosvoji guotė - Hygrocybe ovina (Bull.) Kuhner

11. Kamštinis skylenis - Inonotus dryadeus (Pers.) Murrill

12. Nuosėdinė žvynabudė - Lepiota cortinarius J.E.Lange

13. Juodažvynė žvynabudė - Lepiota hystrix F.H.Mųller et J.E.Lange

14. Rausvarudė žvynabudė - Lepiota fuscovinacea F.H.Mųller et J.E.Lange

15. Lelijinė žvynabudė - Lepiota lilacea Bres.

16. Balsvoji žvynabudė - Lepiota subalba Kuhner ex P.D.Orton

17. Trispalvė meškabudė - Leucopaxillus compactus (Fr.) Neuhoff

18. Juosvasis minkštūnis - Melanoleuca turrita (Fr.) Singer

19. Šuniškoji poniabudė - Mutinus caninus (Huds.) Fr.

20. Smiltyninis ausūnis - Peziza ammophila Durrieu et Mont.

21. Hadriano poniabudė - Phallus hadriani Vent.

22. Ąžuolinis pintenis - Piptoporus quercinus (Schrad.) P. Karst.

23. Tikrasis juodbaravykis - Porphyrellus porphyrosporus (Fr. et Hok) E.-J.Gilbert

24. Dubioji laibė - Pseudoomphalina compressipes (Peck) Singer

25. Gyslotoji krempliabudė - Rhodotus palmatus (Bull.) Maire

26. Šiurkštusis grybliežuvis - Trichoglossum hirsutum (Fr.) Boud.

27. Aitrusis baltikas - Tricholoma ustaloides Romagn.

28. Paprastasis taukius - Sarcosoma globosum (Schmidel) Casp.

 

2(V) kategorija

1. Dulkančioji krenklė - Asterophora lycoperdoides (Bull.) Gray

2. Pilkoji baravykpintė - Boletopsis grisea (Peck) Bondartsev et Singer

3. Bronzinis baravykas - Boletus aereus Bull.

4. Fechtneno baravykas - Boletus fechtneri Velen.

5. Ryškioji gražiataurė - Caloscypha fulgens (Pers.) Boud.

6. Pilkoji voveraitė - Cantharettus cinereus (Pers.) Fr.

7. Lazdyninis kelmenis - Dichomitus campestris (Quel.) Domanski et Orlicz

8. Žalsvoji gijabude - Entoloma incanum (Fr.) Hesler

9. Melsvoji gijabudė - Entoloma madidum (Fr.) Gillet

10. Trogo virvuotė - Funalia trogii (Berk.) Bondartsev et Singer

11. Apskritasporis bobausis - Gyromitra sphaerospora (Peck) Sacc.

12. Rausvoji šeriapintė - Junghuhnia collabens (Fr.) Ryvarden

13. Aitriakvapis piengrybis - Lactarius acerrimus Britzelm.

14. Juodasis piengrybis - Lactarius lignyotus Fr.

15. Skroblyninis raudonviršis - Leccinum carpini (R.Schulz.) M.M.Moser ex D.A.Reid

16. Kelminis žalialakštis - Melanophyllum eyrei (Massee) Singer

17. Geltonasis kiškiaausis - Otidea onotica (Pers.) Fuckel

18. Tamsiarudė kempinė - Phellinus nigrolimitatus (Romeli) Bourdot et Galzin

19. Šakotoji skylėtbudė - Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.

20. Medūzgalvė trapiabudė - Psathyrella caput-medusae (Fr.) Konrad et Maubl.

21. Auksaspalvis šakočius - Ramaria aurea (Schaeff.) Quel.

22. Salierinis baltikas - Tricholoma apium Jul.Schaff.

23. Bačo baltikas - Tricholoma batschii Gulden

24. Parazitinis aksombaravykis - Xerocomus parasiticus (Bull.) Quel.

 

3(R) kategorija

1. Dvisluoksnis vingiaporis - Abortiporus biennis (Bull.) Singer

2. Dėmėtasis baravykas - Boletus erythropus Pers.

3. Melsvoji balteklė - Calocybe ionides (Bull.) Donk

4. Piestinis pirštūnis - Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk

5. Ąžuolinė kepena - Fistulina hepatica (Schaeff.) With.

6. Rausvoji pintainė - Fomitopsis rosea (Alb. et Schwein.) P. Karst.

7. Tikrinis blizgutis - Ganoderma lucidum (Curtis) P.Karst.

8. Kuokštinė grifolė - Grifola frondosa (Dicks.) Gray

9. Krokinis minkštenis - Hapalopilus croceus (Pers.) Donk

10. Korališkasis trapiadyglis - Hericium coralloides (Scop.) Pers.

11. Ūmėdinė guotė - Hygrophorus russula (Fr.) Kauffinan

12. Ąžuolinis skylenis - Inonotus dryophilus (Berk.) Murrill

13. Didysis kukurdvelkis - Langermannia gigantea (Batsch) Rostk.

14. Puslaisvis briedžiukas - Morchella semilibera DC.

15. Vientisasis skylutis - Perenniporia medulla-panis (Jacq.) Donk

16. Plunksninis raukšliagrybis - Phlebia centrifuga P. Karst

17. Skaisčioji raudonpintė - Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk

18. Auksaviršė ūmėdė - Russula aurata (With.) Fr.

19. Raukšlius kopūstgalvis - Sparassis crispa (Wulfen) Fr.

20. Putlioji odapintė - Spongipellis spumeus (Sowerby) Pat.

21. Karpotoji kempė - Trametes gibbosa (Pers.) Fr.

22. Kvapnioji kempė - Trametes suaveolens (L.) Fr.

23. Krateriškasis taurūnis - Urnula craterium (Schwein.) Fr.

24. Bohemiškasis aukšliavarpis - Verpa bohemica (Krombh.) J. Schrot.

25. Pirštuotasis aukšliavarpis - Verpa conica (O. F. Mull.) Sw.

26. Raudonkepuris aksombaravykis - Xerocomus rubellus (Krombh.) Quel.

27. Kurapkinis storplutis - Xylobolus frustulatus (Pers.) Boidin

 

4(I) kategorija

1. Gelsvarudis pievagrybis - Agaricus augusius Fr.

2. Didysis pievagrybis - Agaricus langei (F.H.Mųller et Jul. Schaff.) Maire

3. Suaugtinė dirvapintė - Albatrellus confluens (Alb. et Schwein.) Kotl. et Pouzar

4. Keturskiautis žvaigždinas - Geastrum quadrifidum DC.

5. Didysis žvaigždinas - Geastrum triplex Jungh.

6. Stambioji karteklė - Gymnopilus spectabilis sensu A.H.Smith

7. Tiulianių hidnotrija - Hydnotrya tulasnei Berk. et Broome

8. Mėsingasis dyglutis - Hydnum rufescens Pers.

9. Juosvoji guote - Hygrophorus atramentosus Seer. ex H.Haas et Haller

10. Purpurinė guotė - Hygrophorus erubescens (Fr.) Fr.

11. Kislusis piengrybis - Lactarius repraesentaneus Britzelm.

12. Gelsvasis piengrybis - Lactarius resimus (Fr.) Fr.

13. Geltonasis piengrybis - Lactarius scrobiculatus (Scop.) Fr.

14. Piengrybis jautakis - Lactarius volemus (Fr.) Fr.

15. Atskiroji lentarija - Lentaria byssiseda Corner

16. Meškinis dantūnėlis - Lentinellus ursinus (Fr.) Kuhner

17. Lapinis dantūnėlis - Lentinellus vulpinus (Sowcrby) Kuhner et Maire

18. Baltoji žvynabudė - Lepiota alba (Bres.) Sacc.

19. Kiunerio žvynabudė - Lepiota kuehneri Huijsman

20. Pilkšvarudė stirnabudė - Lepista luscina (Fr.) Singer

21. Melsvakotė stirnabudė - Lepista personata (Fr.) Cooke

22. Gumbuotasis baltnuosėdis - Leucocortinarius bulbiger (Alb. et Schwcin.) Singer

23. Juodkotis mažūnis - Marasmius alliaceus (Jacq.) Fr.

24. Kvapusis skiautenis - Panus suavissimus (Fr.) Singer

25. Švytruojančioji minkštapintė - Physisporinus vitreus (Pers.) P. Karst.

26. Baltoji skydabudė - Pluteus pellitus (Pers.) P. Kurnu.

27. Raukšlėtasis trimitėlis - Pseudocraterellus sinuosus (Fr.) Corner

28. Tikroji raudonpintė - Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) Fr.

29. Kvapioji ūmėdė - Russula grata Britzelm.

30. Plaušabudinis baltikas - Tricholoma inocyboides Corner

31. Kislusis elniagrybis - Xylaria polymorpha (Pers.) Grev.

 

Kerpės

 

0(Ex) kategorija

1. Rudoji blakstienė - Anaptychia runcinata (With.) J. R. Laundon

2. Išcentrinis kežas - Arctoparmelia centrifuga (L.) Hale

3. Putlioji šiurė - Cladonia turgida Hoffm.

4. Juostinis plynkežis - Hypogymnia vittata (Ach.) Parrique

5. Karpuotoji meškapėde - Peltigera aphthosa (L.) Willd.

6. Gyslotoji meškapėdė - Peltigera venosa (L.) Hoffm.

7. Baltagyslė meškapėdė - Peltigera degenii Gyeln.

8. Šiurkštusis taškuotkežis - Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog

9. Akytoji solorina - Solorina spongiosa (Ach.) Anzi

10. Glotnioji kedenė - Usnea glabrata (Ach.) Vain.

 

1(E) kategorija

1. Ąžuolinė baktrospora - Bactrospora dryina (Ach.) A. Massal.

2. Žaliagalvė taurenė - Calicium adspersum Pers.

3. Ąžuolinė taurenė - Calicium querdnum Pers.

4. Melsvoji žiovenė - Chaenotheca cinerea (Pers.) Tibell

5. Lieknoji žiovenė - Chaenotheca gracillima (Vain.) Tibell

6. Kupstinė šiurė - Cladonia caespiticia (Pers.) Florke

7. Parazitinė šiurė - Cladonia parasitica (Hoffm.) Hoffm.

8. Glebioji gleiviakerpė - Collema flaccidum (Ach.) Ach.

9. Pilkoji miltpuodė - Cyphelium inquinans (Sm.) Trevis.

10. Geltonoji miltpuodė - Cyphelium tigillare (Ach.) Ach.

11. Skėtrioji briedragė - Evernia divaricata (L.) Ach.

12. Kintančioji briedragė - Evernia mesomorpha Nyl.

13. Flotovo gijalekta - Gyalecta flotowii Korb.

14. Guobinė gijalekta - Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr.

15. Šilinė puvėseklė - Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr.

16. Latakinis gleivytis - Leptogium corniculatum (Hoffm.) Minks

17. Adatiškasis gleivytis - Leptogium teretiuseulum (Wallr.) Arnold

18. Diskinė plokštkerpė - Lopadium disciforme (Flot.) Kullhem

19. Smulkialakštis juodkežis - Melanelia panniformis (Nyl.) Essl.

20. Kraujaspalvis mikoblastas - Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman

21. Miltuotoji nefroma - Nephroma parile (Ach.) Ach.

22. Gulsčioji meškapėdė -Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg.

23. Ponašakė ramalina - Ramalina thrausta (Ach.) Nyl.

24. Tamsioji brylytė - Sclerophora coniophaea (Norman) J. Mattsson et Middelb.

25. Miltuotoji brylytė - Sclerophora farinacea (Chevall.) Chevall.

26. Šviesiagalvė brylytė - Sclerophora peronella (Ach.) Tibell

27. Dantytoji telotrema - Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach.

28. Ruduojančioji kedenė - Usnea fulvoreagens (Rasanen) Rasanen

29. Šiurkščioji kedenė - Usnea seabrata Nyl.

30. Mužo auksakežis - Xanthoparmelia mougeotii (Schaer. ex D. Dictrich.) Hale.

31. Šeriuotoji žiovenė - Chaenotheca hispidula (Ach.) Zahlbr.

32. Užlinkusioji nefroma - Nephroma resupinatum (L.) Ach.

 

2(V) kategorija

1. Dviguboji artonija - Arthonia didyma Korb.

2. Baltakraštė artonija - Arthonia leucopellaea (Ach.) Almq.

3. Vyninė artonija - Arthonia vinosa Leight.

4. Žalsvoji kežytė - Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. et C.F. Culb.

5. Raukšlėtasis geltonkežis - Flavoparmelia caperata (L.) Hale

6. Gūbriuotoji pūsliakerpė - Lasallia pustulata (L.) Merat

7. Blyškioji lekanora - Lecanora albella (Pers.) Ach.

8. Kerpiškasis gleivytis - Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr.

9. Plačioji platužė - Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm..

10. Skylėtoji menegacija - Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal.

11. Žvynuotoji meškapėdė - Peltigera lepidophora (Nyl. ex Vain.)

12. Raudonvidurė žiauberuotė - Phaeophyscia endophoenicea (Harm.) Moberg

13. Juodai žaliasis rizokarpas - Rhizocarpon viridiatrum (Wulfcn) Korb.

14. Suodinoji saitakerpė - Umbilicaria deusta (L.) Baumg.

15. Daugialakštė saitakerpė - Umbilicaria polyphylla (L.) Baumg.

 

3(R) kategorija

1. Žalsvoji žiovenė - Chaenotheca chlorella (Ach.) Mull. Arg.

2. Lakštuotoji šiurė - Cladonia foliacea (Huds.) Willd.

3. Samaninis diplošistis - Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant.

4. Alksninė hipotrachina - Hypotrachyna revoluta (Florke) Hale

5. Skylėtoji spuoguotė - Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck.

6. Baltijinė ramalina - Ramalina baltica Lettau


Kategorijos: Aplinkotvarka (tema)

Alna Kriaušių sodinimas ir veislės

Kriaušes rekomenduojama sodinti rudenį (mėnesį iki šalnų) arba anksti pavasarį į saulėtą, atsparią sausrai ir neužmirkusią dirvą.

Obelų sodinimas Obelų sodinimas

Obelų sodinimas ir auginimas, kokius pasirinkti obelų sodinukus

agrastu auginimas Agrastų auginimas

Kaip auginti agrastus, sodinimas, agrastų veislės, ligos, receptai su agrastais

tręšnių auginimas Trešnių auginimas

Trešnių sodinimas, trešnnių auginimas, trešnių veislės, trešnių ligos ir kenkėjai.

Aviečių auginimas Aviečių auginimas

Avietės, aviečių sodinimas, aviečių auginimas, aviečių priežiūra, aviečių ligos, aviečių kenkėjai, aviečių veislės

kopustu auginimas pagr Kopūstų auginimas

Kopūstų daiginimas, kopūstų sodinimas, kopūstų auginimas ir priežiūra; dirvos parengimas; kopūstų veislės, ligos ir kenkėjai;

dekoratyvinio landšafto įrengimas Dekoratyvinio landšafto įrengimas

Veja, gyvatvorė, spygliuočiai, gėlynas, takai, baseinas ar vandens telkinys - svarbiausi dekoratyvinio landšafto elementai. Kaip iš jų sukurti estetišką ir funkcionalią visumą? Kokios dažniausios apželdinimo klaidos?

kaip sėti morkas Morkų auginimas

Kaip auginti morkas, morkų sėjimas, auginimas, priežiūra, ligos ir kenkėjai, dirvos morkoms paruošimas ir tręšimas

ridikeliu auginimas Ridikėlių auginimas

Ridikėlių sėjimas, auginimas, priežiūra, ligos ir kenkėjai, geriausios ridikėlių veislės

moliugu auginimas Moliūgų auginimas

Kaip auginti moliūgus, moliūgų sėklos, moliūgų ligos ir kenkėjai, priežiūra, moliūgų derliaus nuėmimas

Paprikų auginimas Paprikų auginimas

Kaip auginti paprikas, paprikų daiginimas, paprikų auginimas lauke ir šiltnamyje, paprikų veislės

savaime užsisėję krapai Krapų auginimas

Krapų auginimas lysvėje ir namuose, vazonuose ar dėžutėse, krapų džiovinimas, prieskoninės ir vaistinės krapų savybės.

Petražolių auginimas

Petražolių sėjimas, auginimas, priežiūra. Petražolių paruošimas, petražolių džiovinimas. Petražolių panaudojimas.

Svogūnų auginimas

Svogūnų sėjimas, sodinimas, daiginimas ir auginimas, svogūnų priežiūra, ligos, dirvos paruošimas ir tręšimas

Agurkai Agurkų auginimas ir priežiūra

Agurkų veislės. Agurkų sėjimas, persodinimas, agurkų priežiūra, ligos, tręšimas, agurkų sodinimas lauke ir šiltnamyje

Pomidorai Pomidorų auginimas

Kaip auginti pomidorus, pomidorų daiginimas, pomidorų veislės, pomidorų sėjimas, sodinimas, dirvos paruošimas, pomidorų ligos, pomidorų auginimas lauke ir šiltnamyje

bulviu auginimas Bulvių auginimas

Kaip auginti bulves, bulvių daigimimas, bulvių sodinimas, bulvių priežiūra, bulvių ligos ir kenkėjai

Corbis nuotr. Burokėlių auginimas

Kaip auginti burokėlius, burokėlių sėja, burokėlių priežiūra, burokėlių ligos

Špinatų auginimas

Kaip auginti špinatus, špinatų sėjimas, špinatų veislės, špinatų auginimas

Žirnių sodinimas ir auginimas

Kaip sodinti žirnius, žirnių priežiūra, auginimas. Žirnių veislės.

Prieskoninių žolelių auginimas

Prieskoninės žolelės, jų auginimas, priežiūra, paruošimas, panaudojimas ir ypatybės.

Aguročių derlius Aguročių ir cukinijų auginimas

Kaip auginti aguročius ir cukinijas, dirvos paruošimas, priežiūra, ligos ir receptai su aguročiais ir cukinijomis

Teritorijos drenažas Teritorijos drenažas

Sklypo drenažas - tai dirvos sausinimas požeminių vamzdžių sistema. Jei gruntas nelaidus, sumontavus pamatus rekomenduojama įrengti požeminį namo pamatų drenažą.

automobilių aikštelės įrengimas Automobilių aikštelės įrengimas

Kaip daugiabučio ar įmonės kieme įrengti parkingą? Grunto sustiprinimas, automobilių stovėjimo vietų įrengimas vejoje. Geotinklas ir vejos grotelės.

Daugiametis gėlynas Daugiamečių augalų gėlynas

Prieš renkantis daugiamečius augalus naujam gėlynui ar seno atnaujinimui, verta susipažinti su pačiomis naujausiomis gėlių rūšimis ir veislėmis

‚Opal‘ slyvos sukurtos Švedijoje Slyvų auginimas

Slyvų sodinimas, slyvų skiepijimas, slyvų veislės

Salotinės sultenės Salotinė sultenė

Salotų sąrašą paįvairinti gali Lietuvos daržų naujokė – sultenė. Tai šiltuose kraštuose natūraliai augantis augalas, laikomas netgi piktžole.

Akmenimis įrėmintas prūdas Akmenys sodyboje

Puošdami aplinką akmenimis kažkodėl labai dažnai prarandame saiką ir persistengiame. Nors neįmanoma surašyti taisyklių, kaip sukomponuoti akmenis, bet keletas minčių ir pavyzdžių turėtų padėti išvengti dažniausiai pasitaikančių klaidų.

Braškių derliaus pagrindas – kokybiški daigai

Lietuvoje yra puikios sąlygos auginti uogas, tačiau nėra palankių sąlygų užauginti kokybiškus daigus.

Metalinės tvoros Tvorų tipai ir jų įrengimas

Laikina tvora. Aklina ar permatoma tvora? Medinės tvoros. Metalinės tvoros. Stulpai. Vartai.

Terasos irengimas Terasos įrengimas

Lauko terasos iš WPC montavimas, medžio kompozito terasinės lentos, terasos pagrindo išlyginimas, InoWood terasinės lentos, terasos irengimas, terasinės lentos, terasos lentos, wpc terasos, wpc terasines lentos, wpc terasos montavimas, wpc terasos lentu montavimas, inowood lentos, inowood atsiliepimai, inowood terasa, terasinės lentos, terasos lentos.

Gabionai – kas tai yra ir kur naudingi

Retai kas žino, kas yra gabionas, bet daugelis žino, kas yra alpinariumas ir savo sklype turi akmenų krūvą vadinamą alpinariumu. Galima sakyti, kad gabionas – įrėmintas alpinariumas, galintis turėti ne tik dekoratyvinę, bet ir utilitarinę funkciją.

Lauko siukšliadėžės Šiukšliadėžės - mažos detalės, rodančios kultūros dydį

Apie šiukšlių dėžę pagalvojame tik tada, kai jos prireikia. O dėmesį atkreipti verta, nes ši mažosios architektūros detalė labai daug pasako apie miesto požiūrį į aplinkos estetiką, turistus, gyventojus, kiemsargius ir mokesčių mokėtojų pinigus.

Gyvatvorės

Jei norite estetiškai apsitverti sklypą, bet nemėgstate medinių ar akmeninių tvorų, tuomet įveiskite gyvatvorę.

Rožės: sodinimas, priežiūra Rožės

Kaip sodinamos rožės, kaip joms parinkti tinkamą vietą, kaip prižiūrėti, kad žydėtų ilgai ir gausiai?

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 13
Prekės ir paslaugos gėlininkams, ūkininkams, sodininkams, aplinkotvarkos įmonėms, gėlių salonams ir sodo prekių parduotuvėms.
Žirmūnų g. 66, Vilnius
Telefonas: +370-5-2737026, +370-5-2777483, Mobilus: +370-699-43839 , El. paštas: info@horticom.lt
Aplinkos projektavimas, apželdinimas, laistymo sistemos, apšvietimo sistemos, vejos, patalpų dekoravimas kambariniais augalais. Prekyba dekoratyviniais augalais, vienmetėmis ir daugiametėmis gėlėmis, vandens lelijomis, vandens augalais. Tvenkinukų ir ekotvenkinių įrengimas.
Kėdainių g. 1a, Kaunas
Telefonas: Mob. tel. (613) 98444, El. paštas: edita@zaliasvaja.lt
Gėlės, gėlynai, gėlių ūkis, prekyba gėlėmis
Rusnės g.- 3, Ražiškiai, Garliavos apyl. sen., Kauno r.
Telefonas: +370-614-72742 , Mobilus: +370-612-46127, +370-614-72736, El. paštas: gelininkyste@gmail.com
Gyvenamųjų namų aplinkos projektavimas, apželdinimo, želdynų priežiūros darbai
Laisvės pr. 43 - 144, Vilnius
Telefonas: +370-698-82402, +370-5-2308528, Mobilus: +370-698-82402, El. paštas: mkiemas@gmail.com
Kokybiškos statybinės medžiagos stogui, fasadui, gerbūviui, vidaus apdailai, hidroizoliacijai.
Birželio 23-iosios g. 5, Vilnius
Telefonas: +370-5-2610179, Mobilus: +370-655-55108, El. paštas: rimantas@mosas.lt
1 2 3 4 5 ... 13
Saulius Galvanauskas, VDU Kauno botanikos sodo vyresnysis specialistas Kaip ir kada galima genėti spygliuočius?

Atsako Saulius Galvanauskas, VDU Kauno botanikos sodo vyresnysis specialistas

daugiau
Ieva Klimašauskaitė Kokie medžiai priskiriami saugomiems, kada galima juos kirsti?

Atsako Ieva Klimašauskė, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės vyresnioji patarėja

daugiau
Dovydas Mosas Kaip išvengti įdubų grindinyje, trinkelių dangoje, provėžų keliuose?

Atsako Dovydas Urbanas, UAB „Mosas" projektų vadovas

daugiau
1 2 3 4 5 6
Kompanijų produktai
Dekoratyviniai česnakai vazonuose
Dekoratyviniai česnakai vazonuose

Dekoratyviai česnakai - nelepios daugiametės gėlės

Hortenzijos
Hortenzijos, hortenzijų sodinukai, hortenzijos vazonuose

Hortenzijų veislės. Kaip augini hortenzijas

lauko kinrožės
Lauko kinrožė, lauko kinrožių sodinukai, kinrozės vazonuose

Lauko kinrožių auginimas, kinrožių veislės

Cortadenia pumila
Varpiniai augalai, varpinių augalų sodinukai, daigai

Varpiniai dekoratyviniai augalai, puošnūs žoliniai augalai

Lauko terasos įrengimas Vilniuje
Lauko terasos įrengimas Vilniuje

Medžiagos lauko terasos įrengimui Vilniuje.

Augalų išpardavimas

DIDELĖS NUOLAIDOS DEKORATYVINIAMS AUGALAMS

Žemės grąžtas, nuoma Vilniuje
Žemės grąžtas, nuoma Vilnius

Žemės gręžimas tvoroms, medeliams, STIHL Žemės grąžtas (D...

Trinkelių klojimas-šaligatvių, pėsčiūjų takų įrengimas, kasybos darbai Marijampolėje

Trinkelių klojimas-šaligatvių, pėsčiūjų takų įrengimas, k...

Apsauginis veido skydas
Daugkartiniai apsauginiai veido skydai - kaukės

Apsaugines veido kaukės skydai nuo Covid 19, apsauginis v...

Davido Budleja
Budlėja sodinukai, Budlėja daigai, Budlėja vazonuose

Budlėja mix, Budlėja augalas, Davido Budleja

Ežiuolės
Ežiuolės, ežiuolių daigai, ežiuolių sodinukai

Ežiuolės - stiprina imunitetą, yra dekoratyvios ir nereik...

Bijūnai Bowl_of_cream
Bijūnų sodinukai, bijūnai vazonuose, bijūnų gumbai,

Daugiametės gėlės, svogūninės gėlės, bijūnų gumbai, bijū...

Crizantemų puokštė vazone
Chrizantemos didmeninė prekyba

Chrizantemos vazonuose, skinamos chrizantemos, chrizantem...

LED šviečiančios kiemo grindinio trinkelės MIROMAX Vilnius

LED šviečiančios kiemo grindinio trinkelės MIROMAX Vilnius

Trinkelių dažai spalvos
Kad tarp grindinio trinkelių neaugtų žolė, trinkelių dažai Kaune

Kiemo plytelių siūlių užpildas, neleidžiantis augti piktž...

Metalinės, cinkuotos, skardinės tvoralentės, tvoralenčių gamyba

Metalinės tvoralentės, cinkuotos tvoralentės, skardinės t...

Cinkuotos tvoros
Aluzinc cinkuotos, skardinės tvoros

Tvoros iš skardos, skardinė tvora, aluzinc tvora, skardin...

Kaip kovoti su augmenija tarp trinkelių?

Problema : tarp trinkelių želianti žolė.

Atitvarai
Stulpai, stulpeliai, atitvarai

Stulpai, stulpeliai, atitvarai

Šilti lauko vazonai augalams

Lauko vazonai, kuriuose augalai žiemą jausis geriau

1 2 3 4 5 6