Ar reikalingas leidimas ežero kranto/tvenkinio ar upės kranto tvarkymui?

2019-08-13 16:28   Peržiūros : 2317   Spausdinti


Atsako Gintautas Sabas, Aplinkos apsaugos agentūros Hidrografinio tinklo skyriaus vedėjasAtsako Gintautas Sabas, Aplinkos apsaugos agentūros Hidrografinio tinklo skyriaus vedėjas

 

Vandens telkinių (išskyrus kūdras) tvarkymo darbus reglamentuoja „Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašas", patvirtintas LR Aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038, (toliau - Aprašas).

Vandens telkinio tvarkymo darbams priskiriama:

  • vandens telkinio valymo darbai - vandens telkinio dugne susikaupusių dugno nuosėdų šalinimas jas visas ar dalį jų iškasant ar išsiurbiant;
  • vandenyje augančių makrofitų pjovimas ir (arba) šalinimas, biomanipuliacija, teršalų izoliavimas, stabilizavimas, surišimas vandens telkinio ekosistemoje;
  • mineraliniogrunto paskleidimas ant vandens telkinio dugno, dirbtinių nerštaviečių įrengimo ir kiti darbai, susiję su vandens telkinių morfologinių savybių atkūrimu;
  • pakrantėje vykdomi darbai: paplūdimio įrengimas ar tvarkymas, paskleidžiant mineralinį gruntą (smėlį, žvyrą ir pan.) pakrantėje, nekeičiant kranto linijos; pakrantėje augančių makrofitų pjovimas ir (arba) šalinimas; pakrantės šlaito erozijos (vandens telkinio kranto linijos pasislinkimo) prevencija ar šios erozijos padarinių šalinimas.

Taip pat Apraše nustatyti specialieji supaprastinti reikalavimai ir derinimo procedūros asmenims, atliekantiems melioracijos tikslais sureguliuotų upių ar jų ruožų tvarkymo darbus. Atliekant melioracijos reikmėms sureguliuotų upių ar jų ruožų tvarkymo darbus turi būti laikomasi melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas", patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 3D-1 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas" patvirtinimo" (toliau - MTR 1.05.01:2005), reikalavimų.

Asmuo, organizuojantis vandens telkinio tvarkymo darbus, pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai(toliau - atsakinga institucija), Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos arba direkcijai, jei planuojamas tvarkyti vandens telkinys ar jo dalis yra saugomoje teritorijoje (valstybiniame parke ar biosferos rezervate, valstybinio rezervato ar valstybinio parko buferinės apsaugos zonoje, taip pat Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka jai priskirtuose valstybiniuose draustiniuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ar genetiniuose sklypuose, gamtos paveldo objektuose, taip pat tinklo „Natura 2000" teritorijose), vieną iš šių dokumentų:

·         pasirašytą pranešimą (raštu ir kopiją skaitmeniniu formatu), vykdant vandens telkinio tvarkymo darbus pagal Aprašo 1 priedo antrojoje skiltyje nurodytus darbų mastus;

  • pasirašytą projektą visais atvejais atsakingai institucijai (raštu ir kopiją skaitmeniniu formatu), vykdant vandens telkinio tvarkymo darbus pagal Aprašo 1 priedo trečiojoje skiltyje nurodytus darbų mastus;
  • pasirašytą pranešimą, kai ne saugomoje teritorijojeplanuojama įrengti ar tvarkyti tik paplūdimį pakrantėje paskleidžiant mineralinį gruntą (smėlį, žvyrą ir pan.), nekeičiant kranto linijos, jei nebus vykdomi vandenyje augančios vandens augalijos pjovimo, vandens telkinio valymo, maudyklos įrengimo ar tvarkymo darbai

 

Dokumentai, reikalingi teikiant pranešimą ar projektą, nurodyti Aprašo 36-40 punktuose arba Lietuvos  paslaugų kataloge (www.lietuva.gov.lt), arba Aplinkos apsaugos agentūros tinklapyje.

Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo 1 priedas:

Vandens telkinio tvarkymo ir (ar) jo pakrantės tvarkymo darbai, kada būtina teikti pranešimą arba gauti pritarimą projektui

Vandens telkinio tvarkymo darbai

Tvarkymo darbų mastas (plotas, ilgis ir kt.), kada

būtina teikti Pranešimą

būtina gauti pritarimą Projektui

1.   Vandens telkiniai Saugomose teritorijose1

1.1. vandenyje augančios vandens augalijos pjovimas

plotas ≤ 0,04 ha

plotas > 0,04 ha

1.2. vandens telkinio valymo darbai

plotas ≤ 0,04 ha

plotas > 0,04 ha

1.3. maudyklos įrengimas ar tvarkymas paskleidžiant mineralinį gruntą (smėlį, žvyrą ir pan.) vandens telkinio dugne, nekeičiant kranto linijos

pilamo grunto sluoksnis ≤ 10 cm,

plotas ≤ 0,04 ha

pilamo grunto sluoksnis > 10 cm,

plotas > 0,04 ha

1.4. biomanipuliacija

-

visi plotai

1.5. teršalų izoliavimas, stabilizavimas, surišimas

-

visi plotai

1.6. dirbtinai ištiesintos upės ruožo atstatymo (renatūralizavimo) darbai

-

visais atvejais

1.7. paplūdimio įrengimas ar tvarkymas paskleidžiant mineralinį gruntą (smėlį, žvyrą ir pan.), pilamo grunto sluoksnis ≤ 40 cm pakrantėje, nekeičiant kranto linijos

kranto linijos ilgis iki 20 m

 

kranto linijos ilgis > 20 m iki 200 m

2.   Kiti vandens telkiniai

2.1. vandenyje augančios vandens augalijos pjovimas, išskyrus miestų, miestelių teritorijose esančiuose rekreacijai svarbiuose  vandens telkiniuose ar jų pakrantėse, kurie teritorijų planavimo dokumentais ar savivaldybių tarybos sprendimais priskirti rekreacinėms teritorijoms

plotas nuo 0,04 iki 0,1 ha (įskaitytinai)

plotas > 0,1 ha

2.2. vandens telkinio valymo darbai

plotas nuo 0,04 iki

0,1 ha (įskaitytinai)

plotas > 0,1 ha

2.3. maudyklos įrengimas ar tvarkymas paskleidžiant mineralinį gruntą (smėlį, žvyrą ir pan.) vandens telkinio dugne, nekeičiant kranto linijos

plotas nuo 0,04 ha iki

0,1 ha (įskaitytinai), pilamo grunto sluoksnis ≤ 10 cm

plotas > 0,1 ha, pilamo grunto sluoksnis

> 10 cm

2.4. biomanipuliacija

-

visi plotai

2.5. teršalų izoliavimas, stabilizavimas, surišimas

-

visi plotai

2.6. dirbtinai ištiesintos upės ruožo atstatymo (renatūralizavimo) darbai

-

visais atvejais

2.7. paplūdimio įrengimas ar tvarkymas paskleidžiant mineralinį gruntą (smėlį, žvyrą ir pan.), pilamo grunto sluoksnis ≤ 40 cm pakrantėje, nekeičiant kranto linijos

kranto linijos ilgis nuo 20 m iki 200 m

 

-

3. kiti vandens telkinio pakrantės tvarkymo darbai

3.1. erozijos pažeistos pakrantės tvarkymas ir (arba) erozijos prevencijos ar jos padarinių šalinimo priemonių taikymas

-

visais atvejais

1 jeigu atitinkama veikla neuždrausta teisės aktais.

Aprašo nuostatos netaikomos:

  • vykdant vidaus vandens kelių, uostų, prieplaukų valymo ir gilinimo laivybos reikmėms darbus, kuriems taikomos Aplinkosaugos sąlygos vandens telkinių dugno valymo ir gilinimo darbams laivybos reikmėms;

·         tvarkant dirbtinius nepratekamus vandens telkinius;

·         melioracijos statiniams, kurių priežiūra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu ir kitų statinių priežiūrai, tvarkymui, statybai;

  • tvarkant vandens telkinius, esant ekstremaliajai situacijai ar šalinant ekstremaliųjų situacijų sukeltus padarinius;

·         prie vandens telkinių esamų privažiavimo ir vandens paėmimo gaisriniais automobiliais vietų tvarkymui, kurios įrengiamos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus nustatyta tvarka;

·         vykdant vandens telkinio tvarkymo darbus valstybiniuose parkuose, valstybiniuose draustiniuose, valstybiniuose ar biosferos rezervatuose, rezervatinėse apyrubėse, valstybinių parkų ir valstybinių rezervatų buferinės apsaugos zonose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose gamtos paveldo objektuose, sklypuose, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000" teritorijose, jeigu tai numatyta šių teritorijų tvarkymo ar gamtotvarkos planuose, arba vykdant vandens telkinio tvarkymo darbus, numatytus saugomų rūšių apsaugos ir veiksmų planuose;

  • Baltijos jūros ir jos pakrančių tvarkymui;

·         naudojant nendrių išteklius pagal Laukinės augalijos išteklių naudojimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 173 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1446 „Dėl Laukinės augalijos įstatymo įgyvendinimo" 2 punkto vykdymo";

  • pasienio vandenyse vykdant darbus, susijusius su valstybės sienos ir/ar krašto apsauga, jei šiuos darbus vykdyti įpareigoja įstatymai ar tarpvalstybiniai susitarimai.

Kategorijos: Aplinkotvarka (tema)

Teritorijos drenažas Teritorijos drenažas

Sklypo drenažas - tai dirvos sausinimas požeminių vamzdžių sistema. Jei gruntas nelaidus, sumontavus pamatus rekomenduojama įrengti požeminį namo pamatų drenažą.

automobilių aikštelės įrengimas Automobilių aikštelės įrengimas

Kaip daugiabučio ar įmonės kieme įrengti parkingą? Grunto sustiprinimas, automobilių stovėjimo vietų įrengimas vejoje. Geotinklas ir vejos grotelės.

Daugiametis gėlynas Daugiamečių augalų gėlynas

Prieš renkantis daugiamečius augalus naujam gėlynui ar seno atnaujinimui, verta susipažinti su pačiomis naujausiomis gėlių rūšimis ir veislėmis

Salotinės sultenės Salotinė sultenė

Salotų sąrašą paįvairinti gali Lietuvos daržų naujokė – sultenė. Tai šiltuose kraštuose natūraliai augantis augalas, laikomas netgi piktžole.

Paprikų auginimas

Kaip auginti paprikas, paprikų daiginimas, paprikų auginimas lauke ir šiltnamyje, paprikų veislės

savaime užsisėję krapai Krapų auginimas

Krapų auginimas lysvėje ir namuose, vazonuose ar dėžutėse, krapų džiovinimas, prieskoninės ir vaistinės krapų savybės.

Moliūgų auginimas

Kaip auginti moliūgus, Moliūgų sėklos, moliūgų ligos ir kenkėjai, priežiūra, derliaus nuėmimas

Petražolių auginimas

Petražolių sėjimas, auginimas, priežiūra. Petražolių paruošimas, petražolių džiovinimas. Petražolių panaudojimas.

Svogūnų auginimas

Svogūnų sėjimas, sodinimas, daiginimas ir auginimas, svogūnų priežiūra, ligos, dirvos paruošimas ir tręšimas

Corbis nuotr. Morkų auginimas

Kaip auginti morkas, morkų sėjimas, auginimas, priežiūra, ligos ir kenkėjai, dirvos morkoms paruošimas ir tręšimas

Agurkai Agurkų auginimas ir priežiūra

Agurkų veislės. Agurkų sėjimas, persodinimas, agurkų priežiūra, ligos, tręšimas, agurkų sodinimas lauke ir šiltnamyje

Pomidorai Pomidorų auginimas

Kaip auginti pomidorus, pomidorų daiginimas, pomidorų veislės, pomidorų sėjimas, sodinimas, dirvos paruošimas, pomidorų ligos, pomidorų auginimas lauke ir šiltnamyje

Corbis nuotr. Bulvių auginimas

Kaip auginti bulves, bulvių daigimimas, bulvių sodinimas, bulvių priežiūra, bulvių ligos ir kenkėjai

Corbis nuotr. Burokėlių auginimas

Kaip auginti burokėlius, burokėlių sėja, burokėlių priežiūra, burokėlių ligos

Špinatų auginimas

Kaip auginti špinatus, špinatų sėjimas, špinatų veislės, špinatų auginimas

Žirnių sodinimas ir auginimas

Kaip sodinti žirnius, žirnių priežiūra, auginimas. Žirnių veislės.

Prieskoninių žolelių auginimas

Prieskoninės žolelės, jų auginimas, priežiūra, paruošimas, panaudojimas ir ypatybės.

Salotų auginimas

Kaip auginti salotas, salotų veislės, salotų ligos

Corbis nuotr. Kopūstų auginimas

Kopūstų daiginimas ir sodinimas; kopūstų priežiūra; dirvos parengimas; kopūstų veislės, ligos ir kenkėjai

Akmenimis įrėmintas prūdas Akmenys sodyboje

Puošdami aplinką akmenimis kažkodėl labai dažnai prarandame saiką ir persistengiame. Nors neįmanoma surašyti taisyklių, kaip sukomponuoti akmenis, bet keletas minčių ir pavyzdžių turėtų padėti išvengti dažniausiai pasitaikančių klaidų.

Braškių derliaus pagrindas – kokybiški daigai

Lietuvoje yra puikios sąlygos auginti uogas, tačiau nėra palankių sąlygų užauginti kokybiškus daigus.

Metalinės tvoros Tvorų tipai ir jų įrengimas

Laikina tvora. Aklina ar permatoma tvora? Medinės tvoros. Metalinės tvoros. Stulpai. Vartai.

Terasos irengimas Terasos įrengimas

Lauko terasos iš WPC montavimas, medžio kompozito terasinės lentos, terasos pagrindo išlyginimas, InoWood terasinės lentos, terasos irengimas, terasinės lentos, terasos lentos, wpc terasos, wpc terasines lentos, wpc terasos montavimas, wpc terasos lentu montavimas, inowood lentos, inowood atsiliepimai, inowood terasa, terasinės lentos, terasos lentos.

Gabionai – kas tai yra ir kur naudingi

Retai kas žino, kas yra gabionas, bet daugelis žino, kas yra alpinariumas ir savo sklype turi akmenų krūvą vadinamą alpinariumu. Galima sakyti, kad gabionas – įrėmintas alpinariumas, galintis turėti ne tik dekoratyvinę, bet ir utilitarinę funkciją.

Lauko siukšliadėžės Šiukšliadėžės - mažos detalės, rodančios kultūros dydį

Apie šiukšlių dėžę pagalvojame tik tada, kai jos prireikia. O dėmesį atkreipti verta, nes ši mažosios architektūros detalė labai daug pasako apie miesto požiūrį į aplinkos estetiką, turistus, gyventojus, kiemsargius ir mokesčių mokėtojų pinigus.

Gyvatvorės

Jei norite estetiškai apsitverti sklypą, bet nemėgstate medinių ar akmeninių tvorų, tuomet įveiskite gyvatvorę.

Rožės: sodinimas, priežiūra Rožės

Kaip sodinamos rožės, kaip joms parinkti tinkamą vietą, kaip prižiūrėti, kad žydėtų ilgai ir gausiai?

Lauko apšvietimas LED šviestuvais

Apšviečiant landšaftą naudojamos taupios ir ekologiškos diodų lempos.

vienmetės gėlės Vienmečių gėlių naujienos ir nestandartiniai gėlynai

Iš vienmečių augalų galima sukurti originalų gėlyną, kompoziciją lovelyje ar vazone, žydinčią visą sezoną ir skleidžiančią geras emocijas. Ko reikia šiam tikslui pasiekti?

‚Opal‘ slyvos sukurtos Švedijoje Slyvų auginimas

Slyvų sodinimas, slyvų skiepijimas, slyvų veislės

Pušis Spygliuočių sodinimas

Kada sodinti? Dekoratyvių sodo spygliuočių rūšys

Gėlių pievos įrengimas Gėlių pievos įrengimas

Gėlių jūra pievoje šalia namų – tai galimybė pasijusti laukinėje gamtoje. Tačiau įrengti ir prižiūrėti tokią pievą sudėtingiau nei įprastą veją.

Bazilikas Natūralūs kvapai pirtyje

Kokie augalai tinka pirtyje?

Veigelė Veigelė

Veigėlės sodinimas, auginimas, dauginimas

Baltažiedis sidabrakrūmis Sidabrakrūmis (krūminė sidabražolė)

Kur ir kaip sodinti sidabrakrūmį. Sidabrakrūmio priežiūra

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 17
Prekės ir paslaugos gėlininkams, ūkininkams, sodininkams, aplinkotvarkos įmonėms, gėlių salonams ir sodo prekių parduotuvėms.
Žirmūnų g. 66, Vilnius
Telefonas: +370-5-2737026, +370-5-2777483, Mobilus: +370-699-43839 , El. paštas: info@horticom.lt
Aplinkos projektavimas, apželdinimas, laistymo sistemos, apšvietimo sistemos, vejos, patalpų dekoravimas kambariniais augalais. Prekyba dekoratyviniais augalais, vienmetėmis ir daugiametėmis gėlėmis, vandens lelijomis, vandens augalais. Tvenkinukų ir ekotvenkinių įrengimas.
Kėdainių g. 1a, Kaunas
Telefonas: Mob. tel. (613) 98444, El. paštas: edita@zaliasvaja.lt
Gėlės, gėlynai, gėlių ūkis, prekyba gėlėmis
Rusnės g.- 3, Ražiškiai, Garliavos apyl. sen., Kauno r.
Telefonas: +370-614-72742 , Mobilus: +370-612-46127, +370-614-72736, El. paštas: gelininkyste@gmail.com
Apželdinimas, landšafto tvarkymo paslaugos Kaune, Kauno apskrityje
Lietuva, Lietuva
Telefonas: Dizainerė +370-624-11911, Mobilus: Darbų vadovas +370-673-38281, El. paštas: info@apzeldinimas-veja.lt
Namų aplinkos, kraštovaizdžio, miesto skverų projektavimas ir priežiūra. Vejų įrengimas. Želdinų priežiūra. Konsultavimas. Apželdinimas.
A.V. Kojelavičiaus g. 2, Vilnius
Telefonas: +370-5-2670634 , El. paštas: info@rudista.lt
Gyvenamųjų namų aplinkos projektavimas, apželdinimo, želdynų priežiūros darbai
Laisvės pr. 43 - 144, Vilnius
Telefonas: +370-698-82402, +370-5-2308528, Mobilus: +370-698-82402, El. paštas: mkiemas@gmail.com
Kokybiškos statybinės medžiagos stogui, fasadui, gerbūviui, vidaus apdailai, hidroizoliacijai.
Birželio 23-iosios g. 5, Vilnius
Telefonas: +370-5-2610179, Mobilus: +370-655-55108, El. paštas: rimantas@mosas.lt
Akmens apdirbimo centras.Elegantiški ir gražus akmens dirbiniai: skulptūros, fontanai, baldai, vazonai,ir daug kitų natūralaus akmens gaminių.Paminklai.Antkapiai.
Durpininkų 35, Baltoji Vokė,, Šalčininkų r.
Telefonas: +370-380-43328, Mobilus: +370-618-05566, El. paštas: info@zybartuva.lt
Ruošiami bei įgyvendinami aplinkos apželdinimo projektai bei vizualizacijos prie gyvenamųjų bei visuomeninių pastatų
Visa Lietuva, Lietuva
Mobilus: +370-604-00377, El. paštas: kompoziciniaisprendimai@gmail.com
1 2 3 4 5 ... 17
Ieva Klimašauskaitė Kokie medžiai priskiriami saugomiems, kada galima juos kirsti?

Atsako Ieva Klimašauskė, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės vyresnioji patarėja

daugiau
Dovydas Mosas Kaip išvengti įdubų grindinyje, trinkelių dangoje, provėžų keliuose?

Atsako Dovydas Urbanas, UAB „Mosas" projektų vadovas

daugiau
Atsako Gintautas Sabas, Aplinkos apsaugos agentūros Hidrografinio tinklo skyriaus vedėjas Ar reikalingas leidimas ežero kranto/tvenkinio ar upės kranto tvarkymui?

Atsako Gintautas Sabas, Aplinkos apsaugos agentūros Hidrografinio tinklo skyriaus vedėjas

daugiau
1 2 3 4 5 6
Kompanijų produktai
Augalų išpardavimas

DIDELĖS NUOLAIDOS DEKORATYVINIAMS AUGALAMS

Žemės grąžtas, nuoma Vilniuje
Žemės grąžtas, nuoma Vilnius

Žemės gręžimas tvoroms, medeliams, STIHL Žemės grąžtas (D...

Trinkelių klojimas-šaligatvių, pėsčiūjų takų įrengimas, kasybos darbai Marijampolėje

Trinkelių klojimas-šaligatvių, pėsčiūjų takų įrengimas, k...

Apsauginis veido skydas
Daugkartiniai apsauginiai veido skydai - kaukės

Apsaugines veido kaukės skydai nuo Covid 19, apsauginis v...

Davido Budleja
Budlėja sodinukai, Budlėja daigai, Budlėja vazonuose

Budlėja mix, Budlėja augalas, Davido Budleja

Ežiuolės
Ežiuolės, ežiuolių daigai, ežiuolių sodinukai

Ežiuolės - stiprina imunitetą, yra dekoratyvios ir nereik...

Bijūnai Bowl_of_cream
Bijūnų sodinukai, bijūnai vazonuose, bijūnų gumbai,

Daugiametės gėlės, svogūninės gėlės, bijūnų gumbai, bijū...

Crizantemų puokštė vazone
Chrizantemos didmeninė prekyba

Chrizantemos vazonuose, skinamos chrizantemos, chrizantem...

LED šviečiančios kiemo grindinio trinkelės MIROMAX Vilnius

LED šviečiančios kiemo grindinio trinkelės MIROMAX Vilnius

Trinkelių dažai spalvos
Kad tarp grindinio trinkelių neaugtų žolė, trinkelių dažai Kaune

Kiemo plytelių siūlių užpildas, neleidžiantis augti piktž...

Metalinės, cinkuotos, skardinės tvoralentės, tvoralenčių gamyba

Metalinės tvoralentės, cinkuotos tvoralentės, skardinės t...

Cinkuotos tvoros
Aluzinc cinkuotos, skardinės tvoros

Tvoros iš skardos, skardinė tvora, aluzinc tvora, skardin...

Kaip kovoti su augmenija tarp trinkelių?

Problema : tarp trinkelių želianti žolė.

Atitvarai
Stulpai, stulpeliai, atitvarai

Stulpai, stulpeliai, atitvarai

Šilti lauko vazonai augalams

Lauko vazonai, kuriuose augalai žiemą jausis geriau

Skardinės tvoros
Tvoros Vilniuje

Metalinės tvoros, tvoros tinklas, segmentinės tvoros, ska...

Daugiamečių gėlių auginimas iš plikų augalų šaknų

Galimybė papuošti sodus daugiamečiais augalais per trumpe...

Formuoti buksmedžiai šiuolaikiniame apželdinime

Formuoti buksmedžiai ypač gražiai atrodo, kai jie papuošt...

Augalai ir vazonai balkonams

Augalai ir vazonai balkonams

Raugerškiai

Pasigrožėkite raugerškių spalvomis

1 2 3 4 5 6