Sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir priežiūros tvarka

2008-09-10 11:25   Peržiūros : 7155   Spausdinti


Dėl sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir priežiūros tvarkos patvirtinimo 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

                                                                           Priedas Sanitarinių zonų ribos

 

Dėl Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir

režimo taisyklių patvirtinimo

 

2004 m. rugpjūčio 19 d. Nr.V-586

Vilnius

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2225) 24 straipsnio 2 dalį ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 1610 „Dėl Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo įgyvendinimo" (Žin., 2002, Nr. 99-4407) 1.3 punktą:

1. T v i r t i n u Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisykles (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad sanitarinės apsaugos zonos įrengiamos ūkinės komercinės veiklos rūšims, įrašytoms į:

2.1. Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą, pateiktą Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 1996, Nr.82-1965; 2000, Nr.39-1092)1 priedėlyje;

2.2. Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo, rūšių sąrašą, pateiktą Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 1996, Nr.82-1965; 2000, Nr.39-1092) 2 priedėlyje;

2.3. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atvejų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-50 (Žin., 2003, Nr. 18-794).

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. sausio 5 d. įsakymą
Nr. 10 „Dėl Sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir priežiūros tvarkos patvirtinimo" (Žin., 2001, Nr. 5-152).

4. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę ministerijos sekretoriui pagal kuruojamą sritį.

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                                       JUOZAS OLEKAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr.V-586

 

SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ RIBŲ NUSTATYMO IR REŽIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sanitarinių apsaugos zonų (toliau - SAZ) ribų nustatymo ir režimo taisyklės reglamentuoja saugių gyvenamajai aplinkai ir žmonių sveikatai sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo tvarką bei šių zonų režimo reikalavimus.

2. Šios taisyklės privalomos teritorijų planavimo organizatoriams ir planavimo dokumentų rengėjams, specialiąsias sąlygas rengiančioms bei valstybinės priežiūros institucijoms, taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, vykdantiems ūkinę komercinę veiklą pagal rūšis, kurioms Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka turi būti įrengtos sanitarinės apsaugos zonos.

3. Sanitarinės apsaugos zonos ribos nustatomos rengiant bendruosius planavimo projektus, specialiuosius bei detaliuosius planus.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai

4.1. Biologinė tarša - aplinkos teršimas mikroorganizmais, jų apykaitos produktais, baltyminės kilmės medžiagomis, kurios dėl žmogaus veiklos patenka į aplinką ir gali sukelti pavojų žmonių sveikatai.

4.2. Cheminė tarša - aplinkos teršimas cheminių medžiagų garais, dujomis, aerozoliais, dūmais ir dulkėmis, kurios dėl žmogaus veiklos patenka į aplinką ir gali sukelti pavojų žmonių sveikatai.

4.3. Didžiausia leidžiama koncentracija (toliau - DLK) - ribinė medžiagos koncentracijos gyvenamojoje aplinkoje vertė, kuri, veikdama žmogų periodiškai arba visą gyvenimą, nesukelia kenksmingo poveikio jo sveikatai, įskaitant pasekmes palikuonims; radionuklidų tūrinio ir savitojo aktyvumo leidžiama vertė.

4.4. Fizikinė tarša - aplinkos teršimas triukšmu, vibracija, jonizuojančiąja ir nejonizuojančiąja spinduliuote, radioaktyviąja medžiaga, kuri dėl žmogaus veiklos patenka į aplinką ir gali sukelti pavojų žmonių sveikatai.

4.5. foninė oro teršalų koncentracija - oro kokybė, tiesiogiai nesusijusi su tiriamųjų taršos šaltinių poveikiu jai.

4.6. gyvenamoji aplinka - nuolatinis bei laikinasis būstas, gyvenamosios bei rekreacinės teritorijos.

4.7. mobilus taršos šaltinis - motorinė transporto priemonė, judantis mechanizmas, naudojantis degalus.

4.8. nepalankios teršalų išsisklaidymo sąlygos - meteorologinės sąlygos, nepalankios išsisklaidyti į aplinkos orą patekusiems teršalams.

4.9. rekreacinė teritorija - teritorija, turinti gamtinių ar kultūrinių aplinkos savybių ir sąlygas žmonių visaverčiam fiziniam bei dvasiniam poilsiui organizuoti.

4.10. ribinė taršos vertė - per tam tikrą laiką iš taršos objekto (objektų grupės), šaltinio (šaltinių visumos) išmetamų teršalų kiekis, kuris, įvertinus kitų taršos šaltinių išmetamų teršalų poveikį bei ūkinės veiklos plėtros perspektyvą, neviršija DLK vertės.

4.11. SAZ - aplink stacionarų taršos šaltinį arba keletą šaltinių, taip pat šalia kelių esanti teritorija, kurioje dėl galimo neigiamo poveikio žmonių sveikatai galioja nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

4.12. SAZ naudotojas - SAZ teritorijos savininkas, taip pat asmuo, vykdantis veiklą SAZ.

4.13. SAZ riba - riba, skirianti SAZ nuo gretimų teritorijų.

4.14. SAZ ribų nustatymo dokumentas - planavimo organizatoriaus patvirtintas planavimo dokumentas, kuriame nurodytos SAZ ribos, naudotojas ar naudotojai, tvarkymo režimas.

4.15. SAZ tvarkymo režimas - planavimo dokumentų sprendiniuose nustatyto teritorijos naudojimo būdo ir veiklos joje plėtojimo ir apribojimų visuma.

4.17. SAZ ribų tikslinimas - pagrįstas SAZ ribų pakeitimas (mažinimas arba didinimas), atsižvelgiant į teritorijų planavimo organizatorių, valstybinės priežiūros institucijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų, tarp jų SAZ naudotojų, motyvuotus pasiūlymus.

4.18. stacionarus taršos šaltinis - taršos šaltinis, kurio buvimo vieta nekinta.

4.19. tarša - medžiagos ar energija, kurios dėl žmonių veiklos tiesiogiai ar netiesiogiai patenka į aplinką ir sukelia pavojų žmonių sveikatai ir gamtinėms ekosistemoms, daro žalą materialiam turtui.

4.20. taršos objektas - aplinką teršianti įmonė, įskaitant stacionarius ir mobilius taršos šaltinius.

4.21. taršos šaltinis - įrenginys, iš kurio teršalai patenka į aplinką.

 

II. SAZ RIBŲ nustatymo TIKSLAI IR BŪDAI

 

5. SAZ ribų nustatymo tikslai

5.1. Apsaugoti gyvenamąją aplinką ir žmonių sveikatą nuo taršos.

5.2. Suformuoti sveiką gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką.

5.3. Suderinti valstybės, savivaldybės, įmonių, kitų fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus nustatant SAZ tvarkymo režimus.

6. SAZ ribų nustatymo būdai

6.1. Atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, kuris gali būti atskiras arba poveikio aplinkai vertinimo proceso dalis, SAZ tikslingumas ir ribų dydžiai pagrindžiami poveikio visuomenės sveikatai ataskaitoje, kuri gali būti atskira arba poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos dalis.

6.2. Pagal teisės aktų nustatytus SAZ ribų dydžius (šių taisyklių priedas).

7. Įmonių, naudojančių radioaktyviąsias medžiagas ir kitus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, SAZ ribos nustatomos pagal apšvitos dozių, kurias gautų kritinių grupių nariai, įvertinimo rezultatus. Normaliai dirbant objektui, kritinių grupių nariai SAZ ribose per metus gali gauti ne didesnes kaip 0,2 mSv efektines dozes.

 

III. SAZ RIBŲ NUSTATYMO ORGANIZATORIAI IR FINANSAVIMAS

 

8. SAZ ribų nustatymą organizuoja teritorijų planavimo organizatorius (toliau - planavimo organizatorius), kai įmonės ūkinė komercinė veikla patenka į ūkinės komercinės veiklos rūšių, kurioms įrengiamos sanitarinės apsaugos zonos, sąrašus.

9. SAZ ribų nustatymo dokumentai rengiami pagal Lietuvoje nustatyta tvarka patvirtintas taršos sklaidos skaičiavimo programas bei metodikas.

10. SAZ ribų nustatymo dokumento rengimą finansuoja planavimo organizatorius.

 

IV. SAZ RIBŲ NUSTATYMO DOKUMENTO RENGIMAS

 

11.-12. SAZ ribų nustatymo sąlygas išduoda šios institucijos:

12.1. Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Tarnyba) - detaliesiems ar specialiesiems planams, kai jie rengiami teritorijoms, apimančioms daugiau kaip vieną apskritį;

12.2. visuomenės sveikatos centrai apskrityse - atitinkamos apskrities ir savivaldybių detaliesiems ar specialiesiems planams;

12.3. Radiacinės saugos centras - branduolinės energetikos objektams ir objektams, naudojantiems jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir radioaktyviąsias medžiagas. Kai šiuose objektuose yra biologinės, cheminės ir fizikinės taršos šaltinių, SAZ ribų nustatymo sąlygos išduodamos, suderinus su Tarnyba ar visuomenės sveikatos centru apskrityje;

12.4. Ekstremalių sveikatai situacijų centras - Krašto apsaugos ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos ir Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos įstaigų statiniams.

13. SAZ ribų nustatymo planavimo organizatorius parengia ir patvirtina SAZ ribų nustatymo užduotį, parenka SAZ ribų nustatymo dokumento rengėją.

14. SAZ ribų nustatymo planavimo organizatorius arba jo įgaliotas asmuo, norėdamas gauti sąlygas SAZ ribų nustatymo dokumentui parengti, atitinkamai institucijai pateikia: paraišką, duomenis apie planuojamos ūkinės komercinės veiklos rūšis, taršos objektą ir taršos šaltinį, juos apibūdinant bei pateikiant duomenis apie teršalų galimą poveikį gyvenamajai aplinkai, riziką visuomenės sveikatai.

15. Sąlygos SAZ ribų nustatymo dokumentui parengti išduodamos per 10 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos.

16. SAZ ribų nustatymo procesas pradedamas savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl SAZ ribų nustatymo dokumento rengimo.

17. SAZ ribų nustatymo dokumento rengimo organizatorius patvirtina SAZ ribų nustatymo užduotį, darbų atlikimo programą ir pateikia SAZ ribų nustatymo dokumento rengėjui:

17.1. sprendimą rengti SAZ ribų nustatymo dokumentą;

17.2. SAZ ribų nustatymo dokumento rengimo užduotį ir sąlygas;

17.3. išrašą iš Teritorijų planavimo dokumentų registro apie numatomoje planuoti teritorijoje galiojančius ir rengiamus teritorijų planavimo dokumentus;

17.4. planuojamos teritorijos bendrojo plano pagrindinį ir inžinerinių tinklų brėžinius, topografinį ir inžinerinių tinklų planus.

18. Planavimo organizatorius pradėtą rengti SAZ ribų nustatymo dokumentas registruoja Teritorijų planavimo dokumentų registre.

19. SAZ ribų nustatymo dokumento rengėjas įvertina:

19.1. planuojamos teritorijos foninę taršą, jos šaltinius, turimus duomenis apie poveikį visuomenės sveikatai;

19.2. duomenis apie planuojamos ūkinės komercinės veiklos rūšis, taršos objektus, stacionarių ir mobilių taršos šaltinių išmetamus teršalus;

19.3. cheminės ir biologinės taršos rizikos žmonių sveikatai savybes, palankias ir nepalankias jų sklaidos sąlygas, esamų ir planuojamų koncentracijų vertes gyvenamojoje aplinkoje ir rekreacinėje teritorijoje;

19.4. fizikinę taršą, jos sklaidos sąlygas, esamų ir planuojamų lygių vertes gyvenamojoje aplinkoje ir rekreacinėje teritorijoje;

19.5. iš taršos šaltinių sklindančius pašalinius kvapus ar kitus teršalus, bloginančius gyvenamosios aplinkos ir rekreacinės teritorijos oro juslines savybes;

19.6. ūkinės veiklos daromą ar planuojamą daryti neigiamą psichogeninę įtaką aplinkui esantiems žmonėms, sukelti neigiamas emocijas ir kitas nepalankias psichines reakcijas;

19.7. cheminės ir biologinės taršos ūmius technologinius ir kitokius išmetalus, jų galimą riziką žmonių saugai, visuomenės sveikatai ir aplinkai;

19.8. taršos šaltinių išmetamų (planuojamų išmesti) teršalų įtaką dirvožemio ir gruntinio vandens cheminiam ir mikrobiniam užterštumui;

19.9. pateiktus specialiuosius reikalavimus, motyvuotus visuomenės pasiūlymus;

19.10. motyvuotus duomenis apie taršos objekto nepriimtiną poveikį ar riziką visuomenės sveikatai;

19.11. perspektyvinį SAZ poreikį, atsižvelgus į įmonės ūkinės veiklos plėtros prognozę taršos kitimo aspektu;

19.12. SAZ ribų nustatymo sprendinių įgyvendinimo pasekmes.

20. Esamų kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių SAZ ribos nustatomos pagal Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 2003, Nr. 11-407; 2004, Nr. 21-642), II ir III skyriaus reikalavimus. Kai kelių apsaugos zonų ribos neužtikrina ribinių taršos verčių gyvenamojoje aplinkoje ir rekreacinėje teritorijoje, nustatytų pagal teisės aktų reikalavimus, turi būti įgyvendintos veiksmingos kompensacinės priemonės. Numatomų tiesti kelių ir geležinkelių SAZ ribos nustatomos pagal specialiojo teritorijų planavimo dokumentų, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ataskaitos bei šių taisyklių reikalavimus.

21. Komunalinių objektų SAZ ribos nustatomos pagal Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343 (Žin., 1992, Nr. 22-652), 64 ir 67 punktų reikalavimus.

22. Minimalūs atstumai nuo požeminių, požeminių-antžeminių garažų, atvirų automobilių stovėjimo aikštelių ir techninės priežiūros stočių nustatomi pagal Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343 (Žin., 1992, Nr. 22-652), 68 punkto reikalavimus.

23. Gyvulininkystės, paukštininkystės ir žemės ūkio įmonių pastatų SAZ ribos nustatomos pagal Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 43-1057), 73 punkto reikalavimus.

24. Požeminių vandens telkinių apsauginių juostų ribos nustatomos pagal Lietuvos higienos normos HN 44:2003 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra", patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr.V-201 (Žin., 2003, Nr.42-1957), reikalavimus.

25. Oro uostų apsaugos ir SAZ ribos nustatomos pagal Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 2002, Nr. 70-2887), V skyriaus reikalavimus.

26. SAZ ribų nustatymo dokumentą sudaro sprendiniai, SAZ ribų nustatymo procedūrų dokumentai ir jų priedai.

27. SAZ ribų nustatymo dokumento sprendiniai

27.1. Aiškinamasis raštas.

27.2. Vietovės topografinė nuotrauka, kurioje turi būti pažymėtos taršos šaltinio(-ių) ir/ar taršos objekto(-ų) sanitarinės(-ių) apsaugos zonos(-ų) ribos, patikslintos pagal vyraujančių vėjų kryptis, gyvenamieji namai ir jiems prilyginami būsto pastatai (bendrabučiai, viešbučiai, poilsio namai), sveikatos apsaugos priežiūros, vaikų ugdymo, socialinės globos įstaigų pastatai, sporto įrenginiai, maisto gamybos, prekybos, viešojo maitinimo įmonės, maisto produktų sandėliai, farmacijos medicinos įrangos įmonės (toliau - aplinkos taršai jautrūs statiniai).

27.3. Cheminių teršalų koncentracijų, fizikinės taršos rodiklių verčių matavimo, sklaidos modeliavimo ir/ar skaičiavimo duomenys.

27.4. Topografinė nuotrauka su pažymėtomis teršalų sklaidos vertėmis.

27.5. Dokumentai, patvirtinantys taršos prevencijos arba mažinimo galimybes ir atitinkamų planuojamų arba įgyvendintų priemonių veiksmingumą.

27.6. Brėžinys, kuriame pažymėtos siūlomos SAZ ribos, patikslintos pagal vyraujančių vėjų kryptis.

27.7. Savivaldybės teritorijos ar jos dalies planas su nustatytomis SAZ ribomis.

27.8. SAZ ribų nustatymo dokumento sprendinių pasekmių vertinimo išvados.

28. Brėžiniai sudaromi georeferencinės duomenų bazės pagrindu, jeigu jos nėra, - naujausių topografinių žemėlapių pagrindu M 1:10000, M 1:5000 ar kitokiu masteliu.

29. SAZ ribų nustatymo procedūrų dokumentai

29.1. SAZ ribų nustatymo dokumento rengimo sąlygos.

29.2. Savivaldybės tarybos sprendimas dėl SAZ ribų nustatymo dokumento rengimo ir sąlygų.

29.3. Suinteresuotų institucijų SAZ ribų nustatymo dokumento derinimo išvados.

29.4. SAZ ribų nustatymo dokumento viešojo svarstymo ataskaita.

29.5. SAZ ribų nustatymo dokumento rengimo patikrinimo aktas.

29.6. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita, kuri gali būti atskira arba poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos dalis.

29.7. Priedai: pradiniai duomenys, reikalingi SAZ ribų nustatymo dokumento sprendiniams parengti.

 

V. SAZ RIBŲ NUSTATYMO DOKUMENTO DERINIMAS, VIEŠAS SVARSTYMAS, TIKRINIMAS IR TVIRTINIMAS

 

30. SAZ ribų nustatymo dokumento derinimo procedūrą atlieka SAZ ribų nustatymo dokumento rengimo organizatorius arba jo įgaliotas asmuo kartu su SAZ ribų nustatymo dokumento rengėju.

31. SAZ ribų nustatymo dokumentas negali prieštarauti kitiems galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, užregistruotiems Teritorijų planavimo dokumentų registre.

32. SAZ ribų nustatymo dokumento sprendiniai derinami su įstaiga, išdavusia SAZ ribų nustatymo dokumento rengimo sąlygas, ir su SAZ ribų nustatymo dokumento rengimo užduotyje nurodytomis institucijomis. Derinančios institucijos per 10 darbo dienų turi pateikti derinimo išvadą, nurodydamos, ar SAZ ribų nustatymo dokumento sprendiniai atitinka valstybinės priežiūros institucijų išduotas sąlygas, ar neprieštarauja galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, užregistruotiems Teritorijų planavimo dokumentų registre.

33. SAZ ribų nustatymo dokumentas turi būti viešai apsvarstytas. Viešą svarstymą organizuoja SAZ ribų nustatymo dokumento rengimo organizatorius pagal teritorijų planavimo dokumentų ir planuojamos ūkinės veiklos vertinimo aplinkai ir visuomenės sveikatai dokumentų viešo svarstymo teisės aktų reikalavimus.

34. Nustatyta tvarka suderintą, viešai apsvarstytą ir patikrintą SAZ ribų nustatymo dokumentą SAZ ribų nustatymo dokumento rengimo organizatorius teikia tvirtinti savivaldybės tarybai ar jos įgaliotam savivaldybės administracijos direktoriui.

 

VI. SAZ RIBŲ TIKSLINIMAS

 

35. Nustatytos ir patvirtintos SAZ ribos gali būti tikslinamos. Atsižvelgiant į motyvuotus SAZ ribų nustatymo proceso dalyvių ir visuomenės siūlymus, SAZ ribos gali būti didinamos arba mažinamos.

36. Tarnyba, visuomenės sveikatos centras apskrityje, Ekstremalių sveikatai situacijų centras ar Radiacinės saugos centras, gavęs motyvuotus duomenis apie taršos objekto nepalankų poveikį ar riziką visuomenės sveikatai, padidėjusią biologinę, cheminę ar fizikinę taršą, pašalinių kvapų šaltinius, daromą neigiamą psichogeninę įtaką aplinkui esantiems žmonėms ar kitus pagrįstus duomenis, priima privalomą sprendimą dėl SAZ ribų didinimo.

37. SAZ ribos turi būti didinamos, kai tarša gyvenamojoje aplinkoje ir/ar rekreacinėje teritorijoje yra ar gali būti didesnė nei ribinė, esant nepalankiai vėjų krypčiai, esant nepalankioms teršalų išsisklaidymo sąlygoms.

38. Tarnyba, visuomenės sveikatos centras apskrityje arba kita kompetentinga įstaiga, atsižvelgdama į naudojamų technologijų tobulumą arba geriausio gamybos būdo įgyvendinimą, veiksmingų aplinkos apsaugos priemonių taikymą, vietovės aplinkos komponentų taršos stebėsenos duomenis, vyraujančių vėjų kryptis, vietovės pobūdį, meteorologinius veiksnius, taršos sudėtį, pobūdį ir kiekį, jos suminį poveikį, sklaidos sąlygas, aplinkos užteršimo dėl avarinių situacijų galimybę, motyvuotus planavimo organizatorių, planavimo dokumentų rengėjų, statytojų (užsakovų), statinio projektuotojų ir visuomenės siūlymus, priima privalomą sprendimą dėl SAZ mažinimo.

39. SAZ ribos gali būti mažinamos, kai:

39.1. įgyvendinus žmonių sveikatos saugos ir aplinkos apsaugos priemones, atlikus taršos tyrimus gyvenamojoje aplinkoje, įvertinus ūkio subjekto monitoringo (stebėsenos) duomenis, nustatyta, kad gyvenamojoje aplinkoje ir/ar rekreacinėje teritorijoje tarša ne didesnė kaip nustatyta teisės norminiuose aktuose;

39.2. ekvivalentiniai akustinio triukšmo lygiai atitinkamu paros laiku, taip pat vibracijos, ultragarso, nejonizuojančiosios spinduliuotės leidžiami lygiai gyvenamojoje aplinkoje ir/ar rekreacinėje teritorijoje ne didesni kaip nustatyti teisės norminiuose aktuose ar kritinių grupių narių SAZ ribose per metus gaunama efektinė dozė mažesnė kaip 0,2 mSv;

39.3. įgyvendinta mažiausiai aplinką veikianti technologija arba mažiausiai aplinką veikiantis gamybos būdas.

40. Tarnyba, visuomenės sveikatos centras apskrityje arba kita kompetentinga įstaiga, priėmusi sprendimą dėl SAZ ribų didinimo ar mažinimo, per 10 darbo dienų motyvuotą sprendimą dėl SAZ ribų tikslinimo pateikia SAZ naudotojui ir savivaldybei, patvirtinusiai SAZ ribų nustatymo dokumentą.

41. SAZ ribos tikslinamos parengiant ir patvirtinant SAZ ribų nustatymo dokumentą pagal šių taisyklių reikalavimus.

 

VII. SAZ ribų nustatymo dokumento REGISTRAVIMAS IR GALIOJIMAS

 

42. Patvirtintas SAZ ribų nustatymo dokumentas registruojamas Teritorijų planavimo dokumentų registre teisės aktų nustatyta tvarka. SAZ ribų nustatymo dokumento duomenys pateikiami savivaldybės teritorijų planavimo duomenų banko tvarkytojui nustatyta tvarka. Dokumentai pateikiami Teritorijų planavimo dokumentų registro tvarkytojams registruoti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo jų patvirtinimo.

43. SAZ ribų nustatymo dokumento sprendiniuose numatyti reikalavimai privalomi naujai projektuojamoms, rekonstruojamoms, renovuojamoms įmonėms ir SAZ naudotojams.

 

VIII. SAZ TVARKYMO REŽIMAS

 

43. SAZ turi būti naudojama atsižvelgiant į teršalų, kuriuos atitinkamas objektas išmeta į orą, dirvožemį, vandenį, kiekį bei kenksmingumą ir SAZ galimą bei faktišką užteršimą.

44. SAZ žemės panaudojimo ir ūkinės veiklos specialiosios sąlygos nustatomos SAZ ribų nustatymo dokumentų sprendiniuose, atsižvelgiant į jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės lygį, dirvožemio (gruntinių vandenų) biologinę ir cheminę taršą, taip pat ir į užteršimą sunkiaisiais metalais bei radionuklidais.

46. SAZ teritorijoje negali būti statomi gyvenamieji namai, viešbučiai ar kiti trumpalaikio apgyvendinimo pastatai, švietimo, sveikatos priežiūros ir slaugos įstaigos, neturi būti įrengiamos vandenvietės, kurioms turi būti nustatytos sanitarinės apsaugos juostos, taip pat rekreacijos teritorijos ir pramoginių renginių atviri ar uždari statiniai.

47. SAZ teritorija negali būti naudojama aplinką teršiančių objektų (taršos šaltinių) plėtrai, jei dėl tokios plėtros cheminės, fizikinės, biologinės taršos ribinė vertė viršys nustatytas DLK.

48. SAZ naudotojai privalo ją tvarkyti laikydamiesi nustatytų ūkinės komercinės veiklos apribojimų, taip pat privalo rūpintis SAZ apželdinimu, želdinių priežiūra, jų gausinimu bei atnaujinimu, ūkio subjektas, kuriam nustatytos SAZ ribos, turi organizuoti aplinkos taršos šaltinių poveikio aplinkai stebėjimus ir prireikus imtis priemonių aplinkos taršai mažinti.

PAKEITIMAI

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 M. RUGPJŪČIO 19 D. ĮSAKYMO Nr. V-586 „DĖL SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ RIBŲ NUSTATYMO IR REŽIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2011 m. balandžio 12 d. Nr. V-360

Vilnius

 

P a k e i č i u Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 „Dėl Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 134-4878; 2009, Nr. 152-6849):

1. Išdėstau 7 punktą taip:

„7. Įmonių, naudojančių radioaktyviąsias medžiagas ir kitus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, SAZ ribos nustatomos pagal apšvitos dozių, kurias gautų kritinių grupių nariai, įvertinimo rezultatus. Gyventojų, gyvenančių ir vykdančių ūkinę veiklą už SAZ ribų, metinė efektinė dozė objekto normalios eksploatacijos metu negali viršyti apribotosios metinės efektinės dozės 0,2 mSv".

2. Įrašau 12.2 punkte vietoj žodžių „visuomenės sveikatos centrai apskrityse" žodžius „Tarnybai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos (toliau - teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos)".

3. Įrašau 12.3 punkte vietoj žodžių „visuomenės sveikatos centru apskrityje" žodžius „teritorine visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga".

4. Pripažįstu netekusiu galios 12.4 punktą.

5. Pripažįstu netekusiu galios 19.6 punktą.

6. Pripažįstu netekusiu galios 20 punktą.

7. Pripažįstu netekusiu galios 21 punktą.

8. Pripažįstu netekusiu galios 22 punktą.

9. Pripažįstu netekusiu galios 23 punktą.

10. Pripažįstu netekusiu galios 24 punktą.

11. Pripažįstu netekusiu galios 25 punktą.

12. Išdėstau 36 punktą taip:

„36. Tarnyba, teritorinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga ar Radiacinės saugos centras, gavęs motyvuotus duomenis apie taršos objekto nepalankų poveikį ar riziką visuomenės sveikatai, padidėjusią biologinę, cheminę ar fizikinę taršą, pašalinių kvapų šaltinius, priima privalomą sprendimą dėl SAZ ribų didinimo".

13. Įrašau 38 punkte vietoj žodžių „visuomenės sveikatos centras apskrityje" žodžius „teritorinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga" ir išbraukiu žodžius „aplinkos užteršimo dėl avarijų situacijų galimybę".

14. Įrašau 40 punkte vietoj žodžių „visuomenės sveikatos centras apskrityje" žodžius „teritorinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga".

15. Pripažįstu netekusiu galios VIII skyriaus 43 punktą.

16. Pripažįstu netekusiu galios 44 punktą.

17. Pripažįstu netekusiu galios priedo 2 skyrių.

18. Išbraukiu priedo 4.3 punkte žodžius „ir rūkymas".

19. Išbraukiu priedo 4.4 punkte žodžius „veikiančios visą parą".

20. Pripažįstu netekusiu galios priedo 4.7 punktą.

21. Įrašau priedo 4.9 punkte vietoj žodžių „Maltų grūdų produktų gamyba" žodžius „Grūdų malimo (ar kitokio apdirbimo) produktų gamyba".

22. Pripažįstu netekusiu galios priedo 4.13 punktą.

23. Įrašau priedo 12.6 punkte vietoj žodžių „augalinių produktų gamyba" žodžius „(pirminių plastikų gamyba)".

24. Pripažįstu netekusiu galios priedo 12.12 punktą.

25. Pripažįstu netekusiu galios priedo 20.5 punktą.

26. Pripažįstu netekusiu galios priedo 25 skyrių.

27. Pripažįstu netekusiu galios priedo 26 skyrių.

28. Išdėstau priedo 28.1 punktą taip:

„28.1. Atliekų deginimo įmonė                          Cheminė, fizikinė, biologinė, kvapai 500".

29. Pripažįstu netekusiu galios priedo 28.2 punktą.

30. Pripažįstu netekusiu galios priedo 31 skyrių.

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                 Raimondas Šukys

 

DĖL Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių PATVIRTINIMO" pakeitimo

 

2009 m. gruodžio 21 d. Nr. V-1052

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymą „Dėl Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 134-4878):

1. Išdėstau 2 punktą taip:

„2. N u s t a t a u, kad sanitarinės apsaugos zonos nustatomos Lietuvos Respublikos įstatymuose, Specialiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43), šiame teisės akte nurodytiems ūkinės veiklos objektams (rūšims)."

2. Išdėstau 3 punktą taip:

„3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administravimo sritį."

3. Nurodytuoju įsakymu patvirtintose Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklėse:

3.1. Išdėstau 6.2 punktą taip:

„6.2. Pagal teisės aktų nustatytus SAZ ribų dydžius."

3.2. Papildau šiuo 45 punktu:

„45. Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343, nurodytų komunalinių objektų SAZ teritorijoje draudžiama statyti gyvenamosios, poilsio, sodų, gydymo paskirties pastatus, specialiosios paskirties pastatus, susijusius su apgyvendinimu, bendrojo lavinimo mokyklas, ikimokyklinio ugdymo įstaigas, steigti rekreacines teritorijas."

3.3. Išdėstau 46 punktą taip:

„46. Ūkinės veiklos objektų SAZ tvarkymo režimas nustatytas Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43)."

3.4. Pripažįstu netekusiu galios priedo 1 skyrių;

3.5. Išdėstau priedo 4 skyrių taip:

 

„4. Maisto produktų gamyba

 

4.1. Mėsos ir mėsos produktų gamyba, perdirbimas ir konservavimas

 

Cheminė, fizikinė, biologinė, kvapai

 

500

 

4.2. Naminių paukščių mėsos gamyba ir konservavimas (kombinatai)

 

Cheminė, fizikinė, biologinė, kvapai

 

500

 

4.3. Žuvų ir žuvų produktų perdirbimas, konservavimas ir rūkymas

 

Cheminė, fizikinė, biologinė, kvapai

 

500

 

4.4. Rūkyklos, veikiančios visą parą

 

Cheminė, fizikinė, biologinė, kvapai

 

 

4.4.1. kūrenamos mediena

 

Cheminė, fizikinė, biologinė, kvapai

 

100

 

4.4.2. kūrenamos dujomis

 

Cheminė, fizikinė, biologinė, kvapai

 

50

 

4.5. Skerdyklos

 

Cheminė, fizikinė, biologinė, kvapai

 

300

 

4.6. Sanitarinės skerdyklos

 

Cheminė, fizikinė, biologinė, kvapai

 

500

 

4.7. Gyvulių supirkimo punktai, bazės

 

Cheminė, fizikinė, biologinė, kvapai

 

300

 

4.8. Margarino ir panašių valgomųjų riebalų gamyba

 

Cheminė, fizikinė, biologinė, kvapai

 

100

 

4.9. Maltų grūdų produktų gamyba

 

Cheminė, fizikinė, biologinė, kvapai

 

100

 

4.10. Krakmolo ir krakmolo produktų gamyba

 

Cheminė, fizikinė, biologinė, kvapai

 

100

 

4.11. Gatavų pašarų ūkių ir naminiams gyvuliams gamyba

 

Cheminė, fizikinė, biologinė, kvapai

 

100

 

4.12. Cukraus gamyba iš cukrinių runkelių

 

Cheminė, fizikinė, biologinė, kvapai

 

300

 

4.13. Elevatoriai, malūnai

 

Cheminė, fizikinė, biologinė, kvapai

 

100"

 

 

 

3.6. Išdėstau priedo 5 skyrių taip:

„5. Tekstilės gaminių gamyba

 

5.1. Linų pirminio apdirbimo įmonės

 

Cheminė, fizikinė

 

300

 

5.2. Medvilnės pluoštų paruošimas ir verpimas, dažymas

 

Cheminė, fizikinė

 

100

 

5.3. Vilnos pluoštų paruošimas ir verpimas, dažymas

 

Cheminė, fizikinė

 

100

 

5.4. Šukuotos vilnos pluoštų paruošimas ir verpimas, dažymas

 

Cheminė, fizikinė

 

100

 

5.5. Linų pluoštų paruošimas ir verpimas, dažymas

 

Cheminė, fizikinė

 

100

 

5.6. Šilko, įskaitant pašukas, pervijimas ir paruošimas, šilko su sintetiniais ar dirbtiniais pluoštais paruošimas

 

 

Cheminė, fizikinė

 

100

5.7. Neaustinių medžiagų ir neaustinių medžiagų dirbinių, išskyrus drabužius, gamyba

 

Cheminė, fizikinė

 

100"

 

 

 

3.7. Išdėstau priedo 6 skyrių taip:

„6. Kailių išdirbimas ir dažymas

 

6.1. Kailių išdirbimas ir dažymas; kailinių dirbinių gamyba

 

Cheminė, fizikinė, biologinė

 

100"

 

 

 

3.8. Pripažįstu netekusiu galios priedo 10 skyrių;

3.9. Pripažįstu netekusiu galios priedo 15 skyrių;

3.10. Išdėstau priedo 18 punktą taip:

 

„18. Tiksliųjų ir optinių prietaisų, įvairių laikrodžių gamyba

 

18.1. Matavimo, tikrinimo, bandymo, navigacijos ir kitų, išskyrus pramoninių procesų valdymo įrenginius, įrankių ir prietaisų gamyba

 

Cheminė, fizikinė

 

100

 

18.2. Pramoninių procesų valdymo įrenginių gamyba

 

Cheminė, fizikinė

 

100

 

18.3. Optinių įtaisų ir fotografavimo įrenginių gamyba

 

Cheminė, fizikinė

 

100

 

18.4. Rankinių ir kitų laikrodžių gamyba

 

Cheminė, fizikinė

 

100"

 

 

 

3.11. Išdėstau priedo 21 skyrių taip:

„21. Baldų ir čiužinių gamyba

 

21.1. Baldų gamyba

 

Cheminė, fizikinė

 

100

 

21.2. Čiužinių gamyba

 

Cheminė, fizikinė

 

100"

 

 

 

3.12. Pripažįstu netekusiu galios priedo 23 skyrių;

3.13. Pripažįstu netekusiu galios priedo 24 skyrių;

3.14. Išdėstau priedo 26 skyrių taip:

„26. Transportas

26.1. Jūros uostas - SAZ 300 m."

3.15. Pripažįstu netekusiu galios priedo 27 skyrių;

3.16. Išdėstau priedo 28 skyrių taip:

„28. Atliekų tvarkymo objektai

 

28.1. Respublikinė pavojingų, nepavojingų atliekų deginimo įmonė

 

Cheminė, fizikinė, biologinė, kvapai

 

1000

 

28.2. Regioninė atliekų deginimo įmonė (prie pavojingų atliekų aikštelių)

 

Cheminė, fizikinė, biologinė, kvapai

 

500"

 

 

 

3.17. Pripažįstu netekusiu galios priedo 29 skyrių;

3.18. Pripažįstu netekusiu galios priedo 30 skyrių;

3.19. Pripažįstu netekusiu galios priedo 32 skyrių.

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                                       ALGIS ČAPLIKAS

 

 


Kategorijos: Nekilnojamas turtas, Aplinkotvarka, teritorijų ir pastatų priežiūra, Aplinkotvarka (tema)
Komentarai
Unknown_user_thumb
karuzas

šis teisės aktas yra panaikintas dar 2004 metais, be to, nuo 2004 m. rugsejo 24 dienos panaikinti 2001-01-05 Sveikatos apsaugos ministro isakmu Nr. 10 nustatytos sanitarines zonos.

2011-09-04 02:08

Aplinkos tvarkymas Aplinkos tvarkymas

Pastačius namą ar sodybą laukia rimti aplinkos tvarkymo darbai. Plotai aplink namus, ir ypač sodybas nemaži, verta labai kruopščiai suplanuoti, kaip bus įrengta aplinka aplink namus.

Piktžolių naikinimas herbicidais Piktžolių naikinimas herbicidais

Piktžolių naikinimo būdai, herbicidai vejai, pievų piktžolėms ir daržui

Skruzdėlių naikinimas Skruzdėlių naikinimas

Kaip kovoti ir nugalėti skruzdėles

Vynuogių auginimas Vynuogių auginimas

Vynuoges auginti nėra itin sudėtinga. Svarbu teisingai pasirinkti veisles, auginimo vietą. Kiek pasipraktikavus ir vynuogių priežiūra lengva.

Amarų naikinimas Amarų naikinimas

Amarai - kaip su jais kovoti ir kaip atsikratyti

Šlaito sutvirtinimas Šlaito sutvirtinimas

Kaip sutvirtinti šlaitą, šlaito erozijos sustabdymas, šlaito apželdinimas, šlaito sutvarkymo medžiagos ir darbai.

Šilauogių auginimas Šilauogių auginimas

Šilauogių sodinimas, auginimas, priežiūra. Šilauogių ligos ir kenkėjai. Sodinių šilauogių veislės ir kaip pasirinkti tinkamiausią veislę

Karkvabalių naikinimas Karkvabalių naikinimas

Karkvabalių kontrolė arba kaip užkirsti kelią šių vabalų lervoms

Laukinis šermukšnis Šermukšnių auginimas

Šermukšnio sodinimas, auginimas, naudingosios šermukšnių savybės.

agrastu auginimas Agrastų auginimas

Kaip auginti agrastus, sodinimas, agrastų veislės, ligos, receptai su agrastais

‚Opal‘ slyvos sukurtos Švedijoje Slyvų auginimas

Slyvų sodinimas, slyvų skiepijimas, slyvų veislės

Abrikoso žiedas Abrikosų auginimas

Abrikosų veislės, sodinimas, priežiūra, genėjimas.

Medlieva Medlievų auginimas

Kanadoje medlievos labai populiarios, auginamos pramoniniu būdu, uogos perdirbamos, nes turi daug vitaminų ir mineralinių medžiagų

Juodieji serbentai

Juodųjų serbentų dauginimas, sodinimas, priežiūra. Juodųjų serbentų veislės. Serbentų ligos ir kenkėjai.

Alna Kriaušių sodinimas ir veislės

Kriaušes rekomenduojama sodinti rudenį (mėnesį iki šalnų) arba anksti pavasarį į saulėtą, atsparią sausrai ir neužmirkusią dirvą.

Obelų sodinimas Obelų sodinimas

Obelų sodinimas ir auginimas, kokius pasirinkti obelų sodinukus

tręšnių auginimas Trešnių auginimas

Trešnių sodinimas, trešnnių auginimas, trešnių veislės, trešnių ligos ir kenkėjai.

Aviečių auginimas Aviečių auginimas

Avietės, aviečių sodinimas, aviečių auginimas, aviečių priežiūra, aviečių ligos, aviečių kenkėjai, aviečių veislės

kopustu auginimas pagr Kopūstų auginimas

Kopūstų daiginimas, kopūstų sodinimas, kopūstų auginimas ir priežiūra; dirvos parengimas; kopūstų veislės, ligos ir kenkėjai;

dekoratyvinio landšafto įrengimas Dekoratyvinio landšafto įrengimas

Veja, gyvatvorė, spygliuočiai, gėlynas, takai, baseinas ar vandens telkinys - svarbiausi dekoratyvinio landšafto elementai. Kaip iš jų sukurti estetišką ir funkcionalią visumą? Kokios dažniausios apželdinimo klaidos?

kaip sėti morkas Morkų auginimas

Kaip auginti morkas, morkų sėjimas, auginimas, priežiūra, ligos ir kenkėjai, dirvos morkoms paruošimas ir tręšimas

ridikeliu auginimas Ridikėlių auginimas

Ridikėlių sėjimas, auginimas, priežiūra, ligos ir kenkėjai, geriausios ridikėlių veislės

moliugu auginimas Moliūgų auginimas

Kaip auginti moliūgus, moliūgų sėklos, moliūgų ligos ir kenkėjai, priežiūra, moliūgų derliaus nuėmimas

Paprikų auginimas Paprikų auginimas

Kaip auginti paprikas, paprikų daiginimas, paprikų auginimas lauke ir šiltnamyje, paprikų veislės

savaime užsisėję krapai Krapų auginimas

Krapų auginimas lysvėje ir namuose, vazonuose ar dėžutėse, krapų džiovinimas, prieskoninės ir vaistinės krapų savybės.

Petražolių auginimas

Petražolių sėjimas, auginimas, priežiūra. Petražolių paruošimas, petražolių džiovinimas. Petražolių panaudojimas.

Svogūnų auginimas

Svogūnų sėjimas, sodinimas, daiginimas ir auginimas, svogūnų priežiūra, ligos, dirvos paruošimas ir tręšimas

Agurkai Agurkų auginimas ir priežiūra

Agurkų veislės. Agurkų sėjimas, persodinimas, agurkų priežiūra, ligos, tręšimas, agurkų sodinimas lauke ir šiltnamyje

Pomidorai Pomidorų auginimas

Kaip auginti pomidorus, pomidorų daiginimas, pomidorų veislės, pomidorų sėjimas, sodinimas, dirvos paruošimas, pomidorų ligos, pomidorų auginimas lauke ir šiltnamyje

bulviu auginimas Bulvių auginimas

Kaip auginti bulves, bulvių daigimimas, bulvių sodinimas, bulvių priežiūra, bulvių ligos ir kenkėjai

Corbis nuotr. Burokėlių auginimas

Kaip auginti burokėlius, burokėlių sėja, burokėlių priežiūra, burokėlių ligos

Špinatų auginimas

Kaip auginti špinatus, špinatų sėjimas, špinatų veislės, špinatų auginimas

Žirnių sodinimas ir auginimas

Kaip sodinti žirnius, žirnių priežiūra, auginimas. Žirnių veislės.

Prieskoninių žolelių auginimas

Prieskoninės žolelės, jų auginimas, priežiūra, paruošimas, panaudojimas ir ypatybės.

Aguročių derlius Aguročių ir cukinijų auginimas

Kaip auginti aguročius ir cukinijas, dirvos paruošimas, priežiūra, ligos ir receptai su aguročiais ir cukinijomis

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 13
Prekės ir paslaugos gėlininkams, ūkininkams, sodininkams, aplinkotvarkos įmonėms, gėlių salonams ir sodo prekių parduotuvėms.
Žirmūnų g. 66, Vilnius
Telefonas: +370-5-2737026, +370-5-2777483, Mobilus: +370-699-43839 , El. paštas: info@horticom.lt
Aplinkos projektavimas, apželdinimas, laistymo sistemos, apšvietimo sistemos, vejos, patalpų dekoravimas kambariniais augalais. Prekyba dekoratyviniais augalais, vienmetėmis ir daugiametėmis gėlėmis, vandens lelijomis, vandens augalais. Tvenkinukų ir ekotvenkinių įrengimas.
Kėdainių g. 1a, Kaunas
Telefonas: Mob. tel. (613) 98444, El. paštas: edita@zaliasvaja.lt
Gėlės, gėlynai, gėlių ūkis, prekyba gėlėmis
Rusnės g.- 3, Ražiškiai, Garliavos apyl. sen., Kauno r.
Telefonas: +370-614-72742 , Mobilus: +370-612-46127, +370-614-72736, El. paštas: gelininkyste@gmail.com
Gyvenamųjų namų aplinkos projektavimas, apželdinimo, želdynų priežiūros darbai
Laisvės pr. 43 - 144, Vilnius
Telefonas: +370-698-82402, +370-5-2308528, Mobilus: +370-698-82402, El. paštas: mkiemas@gmail.com
Kokybiškos statybinės medžiagos stogui, fasadui, gerbūviui, vidaus apdailai, hidroizoliacijai.
Birželio 23-iosios g. 5, Vilnius
Telefonas: +370-5-2610179, Mobilus: +370-655-55108, El. paštas: rimantas@mosas.lt
Medelynas- gėlės, vaismedžiai, medeliai, vaiskrūmiai, sodinukai Vilniuje, Molėtų pl.-aikštelėje
Molėtų pl. 47E, Vilnius
Telefonas: +370-5-2439333, Mobilus: +370-620-77703 , +370-680-87773, El. paštas: zalia@zalia.lt
1 2 3 4 5 ... 13
G. Runovičius Ar apsaugo kaštonus feromoninės gaudyklės?

Atsako Gintautas Runovičius, Vilniaus miesto Tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus vedėjas

daugiau
Saulius Galvanauskas, VDU Kauno botanikos sodo vyresnysis specialistas Kaip ir kada galima genėti spygliuočius?

Atsako Saulius Galvanauskas, VDU Kauno botanikos sodo vyresnysis specialistas

daugiau
Ieva Klimašauskaitė Kokie medžiai priskiriami saugomiems, kada galima juos kirsti?

Atsako Ieva Klimašauskė, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės vyresnioji patarėja

daugiau
1 2 3 4 5 6
Kompanijų produktai
Dekoratyviniai česnakai vazonuose
Dekoratyviniai česnakai vazonuose,

Dekoratyviai česnakai veislės, dekoratyvinis česnakas aug...

Davido Budleja
Budlėja sodinukai, Budlėja daigai, Budlėja vazonuose

Budlėja mix, Budlėja augalas, Davido Budleja

Šluotelinės hortenzijos vazonuose
Hortenzijos, hortenzijų krūmai - sodinukai, hortenzijos vazonuose

Hortenzijų veislės, hortenzijų krūmai, šluotelinės horten...

lauko kinrožės
Lauko kinrožė, lauko kinrožių sodinukai, kinrozės vazonuose

Lauko kinrožių auginimas, kinrožių veislės, daugiametė ki...

Cortadenia pumila smilgos
Varpiniai augalai, varpinių augalų sodinukai, daigai

Varpiniai dekoratyviniai augalai, puošnūs žoliniai augala...

Lauko terasos įrengimas Vilniuje
Lauko terasos įrengimas Vilniuje

Medžiagos lauko terasos įrengimui Vilniuje.

Augalų išpardavimas

DIDELĖS NUOLAIDOS DEKORATYVINIAMS AUGALAMS

Žemės grąžtas, nuoma Vilniuje
Žemės grąžtas, nuoma Vilnius

Žemės gręžimas tvoroms, medeliams, STIHL Žemės grąžtas (D...

Trinkelių klojimas-šaligatvių, pėsčiūjų takų įrengimas, kasybos darbai Marijampolėje

Trinkelių klojimas-šaligatvių, pėsčiūjų takų įrengimas, k...

Ežiuolės
Ežiuolės, ežiuolių daigai, ežiuolių sodinukai

Ežiuolės - stiprina imunitetą, yra dekoratyvios ir nereik...

Bijūnai Bowl_of_cream
Bijūnų sodinukai, bijūnai vazonuose, bijūnų gumbai,

Daugiametės gėlės, svogūninės gėlės, bijūnų gumbai, bijū...

Crizantemų puokštė vazone
Chrizantemos didmeninė prekyba

Chrizantemos vazonuose, skinamos chrizantemos, chrizantem...

LED šviečiančios kiemo grindinio trinkelės MIROMAX Vilnius

LED šviečiančios kiemo grindinio trinkelės MIROMAX Vilnius

Trinkelių dažai spalvos
Kad tarp grindinio trinkelių neaugtų žolė, trinkelių dažai Kaune

Kiemo plytelių siūlių užpildas, neleidžiantis augti piktž...

Kaip kovoti su augmenija tarp trinkelių?

Problema : tarp trinkelių želianti žolė.

Atitvarai
Stulpai, stulpeliai, atitvarai

Stulpai, stulpeliai, atitvarai

Šilti lauko vazonai augalams

Lauko vazonai, kuriuose augalai žiemą jausis geriau

Daugiamečių gėlių auginimas iš plikų augalų šaknų

Galimybė papuošti sodus daugiamečiais augalais per trumpe...

Formuoti buksmedžiai šiuolaikiniame apželdinime

Formuoti buksmedžiai ypač gražiai atrodo, kai jie papuošt...

1 2 3 4 5 6