Kraštovaizdžio architekto ir užsakovo bendradarbiavimo metodika

2008-04-04 13:16   Peržiūros : 2309   Spausdinti


Kiekvienas, kuris susiduria su želdynų ar lauko erdvių tvarkymo klausimu, susimąsto, kaip organizuoti kraštovaizdžio architekto ir užsakovo bendradarbiavimą, kad rezultatas būtų puikus ne tik estetine bet ir finansine prasme. Tad trumpai apžvelkime užsakovo ir kraštovaizdžio architekto bendradarbiavimo būdus, taikomus Kanados ir kaimyninės Latvijos kolegų. Pažiūrėkime, kuo jų bendradarbiavimo principai skiriasi nuo mūsų praktikuojamų.

Pirmiausiai panagrinėkime Kanados kompanijos Zeidler partnership, atliekančios teritorijų planavimo, visuomeninių bei individualių namų aplinkumos projektavimo paslaugas, darbo organizavimą. Kaip ateina užsakovas į šią kompaniją? Ir kaip su juo dirbama?

I etapas - projektiniai pasiūlymai

Tam, kad kompanija atrastų savo klientą, yra sukurtas padalinys vadybininkų, kurie kasdien užsiima naujų klientų bei projektų paieška bei palaiko užmegztus ryšius. Klientui, norinčiam užsakyti projektą, jie siūlo suformuluoti aiškius pageidavimus bei nurodyti savo galimybes pageidaujamam projektui paruošti bei įgyvendinti. Tokiu būdu nuimamas administracinio darbo krūvis nuo kraštovaizdžio architekto, kuris visą savo kūrybinį potencialą gali realizuoti dirbdamas tik su projektu.

Klientas bendradarbiaudamas su vadybininku sudaro projektinių pasiūlymų paruošimo sutartį bei vadybininko padedamas sudaro projektavimo užduotį, kurioje aiškiai suformuluojami pageidavimai projekto išpildymo formato bei terminų atžvilgiu. Ši paslauga yra apmokestinama fiksuota suma, nesusieta su projektiniuose pasiūlymuose pateikta orientacine sąmata. Tuomet užsakovui belieka laukti eskizo, kurį pateikia kraštovaizdžio architektas.

Tolimesnio bendradarbiavimo su kraštovaizdžio architektu ar jų komanda eigoje klientas gali būti tikras, kad projektinių pasiūlymų paruošimo klausimai yra koordinuojami ir jam belieka paskirtu laiku atvykti į susitikimą. Yra fiksuojamas reikalingas projektinių pasiūlymų derinimo grafikas. Kai išpildomos visos projektinių pasiūlymų sąlygos, suformuluotos projektavimo užduotyje, užsakovas sumoka už projektinių pasiūlymų bei organizacinio darbo paslaugą kompanijai.
Ką šiame etape laimi užsakovas, o ką kraštovaizdžio architektas?

Užsakovas:

 1. Galimybę taupyti savo laiką.
 2. Už optimalią sumą gauti būsimo projekto sampratą.
 3. Gauti visą informaciją iš vieno asmens jam rūpimais projekto paruošimo klausimais.

Kraštovaizdžio architektas:

 1. Galimybę produktyviai dirbti, neblaškant savo dėmesio į administracinius darbo klausimus.
 2. Galimybę taupyti savo laiką.

Yra ir kitoks šios sistemos pritaikymas, kai organizacinį darbą atlieka nepriklausoma kompanija, skelbianti konkursus ir dirbanti su keliais kraštovaizdžio architektais. Šiuo atveju skelbiamas konkursas projektiniams pasiūlymams paruošti.

II etapas - projektas

Ką šiame etape jau turi užsakovas?

 1. Projektinius pasiūlymus su orientacine projektavimo darbų sąmata bei orientacine projekto sąmata.
 2. Asmenį, kuruojantį jo projektą iki smulkmenų, kurios dažniausiai ir atima didžiausią brangaus laiko dalį bei sukelia begalę nepageidaujamų rūpesčių.
 3. Turi specialistų komandą, kuri atitinka jo keliamus reikalavimus.

Šiam etapui kraštovaizdžio architektas suburia kūrybinį kolektyvą bei nurodo vadybininkui būsimų darbų sąmatą bei terminus. Projektavimo darbams pradėti vadybininkas:

 1. Sudaro patikslintą projektavimo darbų užduotį, nes ji pasipildo.
 2. Pateikia užsakovui projektavimo darbų sąmatą.
 3. Pateikia užsakovui projektavimo darbų grafiką.
 4. Su užsakovu pasirašo projektavimo darbų sutartį.

Kokia šios metodikos teigiama ir neigiama pusė?

Teigiama pusė

Užsakovui naudinga ši metodika dėl:

 1. Optimalių poreikių suformulavimo padedant specialistams.
 2. Užsakomos paslaugos pageidaujamos kokybės.
 3. Laiko sutaupymo darbų atlikimo atžvilgiu.
 4. Maksimalaus informacijos kiekio gavimo per sąlyginai trumpą laiką.

Kraštovaizdžio architektui naudinga ši metodika dėl:

 1. Galimybės dirbti produktyvų kūrybinį darbą išvengiant administracinės naštos.
 2. Privatumo išsaugojimo ne darbo valandų laiku.
 3. Laiko sutaupymo darbų organizavimo atžvilgiu.
 4. Maksimalaus informacijos kiekio gavimo per sąlyginai trumpą laiką.

Neigiama pusė

 1. Nėra betarpiško bendravimo tarp užsakovo bei kraštovaizdžio architekto.

Šis metodas sėkmingai praktikuojamas nepriklausomai nuo projekto apimties, nes darbų paskirstymas yra logiškas ir tiek kūrybinį tiek organizacinį darbą atlieka savo srities specialistai.


Kaip dirba kraštovaizdžio architektai kaimyninėje Latvijoje?

Apžvelkime kraštovaizdžio architekto Gunčio Kalninš'o ir jo kolegų kompanijos darbo organizavimą. Ši kompanija bendrauja su užsakovu taikydama paprastesnį modelį. Kraštovaizdžio architektas nuo pradžių tiesiogiai bendradarbiauja su klientu. Jis pats susirenka jam reikalingą informaciją ir autorinės sutarties pagrindu arba kompanijos vardu pasirašo bendradarbiavimo sutartį. Sutartyje neskaido darbų į projektavimo užduoties paruošimo ir projektavimo darbų atlikimo etapus. Projektavimo užduotyje, priede prie sutarties, nurodo bendrą darbų apimtį su sąmata.

Remiantis šiuo metodu, užsakovas yra tiesiogiai priklausomas nuo kraštovaizdžio architekto kompetencijos ir visą organizacinio bei administracinio darbo krūvį patiki vienam asmeniui.

Šis metodas taip pat turi teigiamą ir neigiamą pusę.

Teigiama pusė

Užsakovui:

 1. Šis metodas leidžia nuo pat pradžių tiesiogiai bendradarbiauti su kraštovaizdžio architektu.
 2. Gauti informaciją tiesiogiai iš profesionalo.

Kraštovaizdžio architektui:

 1. Rasti klientą pilnai darbo apimčiai, išskyrus atvejus, kai bendradarbiavimo sutartis yra nutraukiama.
 2. Bendradarbiaujant betarpiškai įsigilinti į detales ir smulkmenas.

Neigiama pusė

Užsakovui:

 1. Pačiam reikia suformuluoti projektavimo darbų užduotį.
 2. Priklausomas nuo vieno asmens veiklos ir dažniausiai negali pilnai kontroliuoti darbų eigos.
 3. Papildomą informaciją turi rinkti savarankiškai, kam sugaištama daug laiko.

Kraštovaizdžio architektui:

 1. Prisiima administracinio bei organizacinio darbo krūvį, kuris įtakoja projektavimo darbų terminus.
 2. Prisiima visą atsakomybę dėl projektavimo darbų organizavimo.

Šis metodas yra sėkmingas tuo atveju, kai užsakovas pasitiki kraštovaizdžio architektu ir pats gerai žino, ko nori. O kraštovaizdžio architektas sugeba savo veikloje suderinti kūrybinius bei organizacinius sugebėjimus.


Bendradarbiavimo principų taikymas Lietuvoje

Lietuvoje kai kurios didesnės kompanijos naudojasi panašia į Ziedler partnership metodika, o mažosios įmonės arba pavieniai autoriai dirba panašiu į kolegų iš Latvijos metodu. Tačiau daugeliu atvejų darbui su užsakovu Lietuvoje skiriama mažai dėmesio, o tai apsunkina tarpusavio supratimą.

Su kokiomis problemomis susiduria užsakovas bei kraštovaizdžio architektas?

Užsakovas:

 1. Dažnai nesusimąsto dėl aiškios pageidavimų formuluotės svarbos projektavimo užduotyje, kuri tiesiogiai įtakoja abiejų bendradarbiaujančių pusių laiko sąnaudas.
 2. Nėra susipažinęs su kraštovaizdžio architekto projektavimo galimybėmis bei atsakomybės ribomis.
 3. Dažnas tik projekto įgyvendinimo stadijoje įvertina kraštovaizdžio architekto darbo svarbą.
 4. Kraštovaizdžio architektą laiko botaniku, geodezininku, inžinieriumi, elektriku, laistymo sistemos specialistu, o ne lauko erdvės formavimo specialistu, koordinuojančiu visus jos naudojimo poreikius.

Kraštovaizdžio architektas:

 1. Susiduria su paviršutinišku požiūriu į kraštovaizdžio architekto darbą, kai tuo tarpu užsakovas reikalauja maksimalaus rezultato.
 2. Eskizų rengimo stadijoje užsakovas ar jo šeimos nariai nesuformuluoja konkrečių savo pageidavimų, o iškelia juos tolesnėje projektavimo darbų eigoje ir dažnai koreguoja visą projekto struktūrą.
 3. Kraštovaizdžio architektų paslaugų didžiausias poreikis tik sezono metu neleidžia sistemingai dirbti, įtakoja darbo kokybę.

Viena iš priemonių, padedančių sklandžiai bendradarbiauti užsakovui ir kraštovaizdžio architektui, turėtų būti tinkamai sudaryta projektavimo darbų užduotis. Siūlyčiau pažiūrėti:

Projektavimo užduoties pavyzdys

Pavyzdys

PROJEKTAVIMO  UŽDUOTIS -  priedas prie sutarties Nr. .......

DARBŲ ETAPAI

I ETAPAS - informacijos rinkimas, analizė:

1. Fotofiksacija, bendra teritorijos analizė, sklypo topografinio plano analizė.
2. Apmatavimai.
3. Charakteringų sklypo erdvių sutvarkymo sprendimų pateikimas eskizų forma.
4. Eskizinis projekto variantas plane (mastelis pasirenkamas priklausomai nuo projekto apimties).

II ETAPAS - projektas:

1. Funkcinių zonų planas.
2. Reljefo vertikalinis planas (pjūviai).
3. Požeminio/paviršinio drenažo planas.
4. Takų - dangų planas su dangų medžiagų bei spalvos parinkimu, kiekių paskaičiavimu.
5. Teritorijos apšvietimo planas (suformuotas iš skirtingų apšvietimo tipų), su stilistiniu šviestuvų parinkimu (taip pat kiekių paskaičiavimas).
6. Dendrologinis bendras (augalų) planas.
7. Dendrologinis medžių, krūmų planas (taip pat kiekių paskaičiavimas).
8. Gėlynų planas (taip pat kiekių paskaičiavimas).
9. Mažosios architektūros elementų išdėstymo planas (pavėsinės, suolai, skulptūra, fontanas ir pan., taip pat kiekių paskaičiavimas).
10. Vandens telkinio projektas (planas, pjūviai).

Brėžinių mastelis parenkamas atsižvelgiant į projektuojamos teritorijos apimtį.
Visi aukščiau išvardinti brėžiniai pateikiami Projekto byloje  - 1 egzempliorius.

Į projekto kainą neįeina:

1. Autorinė priežiūra projekto arba projekto dalies įgyvendinimo metu.

PAPILDOMI DARBAI:

1. Susitikimai su užsakovo rangovais skubos tvarka (kaina nustatoma pagal valandų skaičių).
2. Detalizacijos (kaina nustatoma pagal m2).
3. Autorinė priežiūra ( kaina nustatoma pagal valandų skaičių).

PROJEKTO KAINOS APSKAIČIAVIMAS:

1. Projektuojamas plotas - ... a/ha.
2. Projektuojamo aro/hektaro kaina - ... Lt.
Viso: ..........Lt.
PVM (arba 15%):.........Lt.
Bendra suma:.......... Lt.

ATSISKAITYMAS:

1. Avansas  - 40 proc. ir  sudaro - ............... Lt .
2. Atsiskaitymas už I ETAPO darbus  _ 30 proc. ir  sudaro - ................. Lt.
3. Atsiskaitymas už II ETAPO darbus -  30 proc. ir  sudaro -.......... Lt .

PROJEKTAVIMO DARBAI PRADEDAMI VYKDYTI NUO ...................... IR BAIGIAMI....................

Kraštovaizdžio architektė(as):    Užsakovas:

Parengė Dovilė Ivanauskienė, kraštovaizdžio architektė

Statybų ir būsto gido Asa.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama. 


Kategorijos: Teritorijų planavimo ir landšafto architektūrinis projektų rengimas, Aplinkotvarka (tema), Aplinkos tvarkymas, apželdinimas, dekoratyvinis landšaftas

Akmenimis įrėmintas prūdas Akmenys sodyboje

Puošdami aplinką akmenimis kažkodėl labai dažnai prarandame saiką ir persistengiame. Nors neįmanoma surašyti taisyklių, kaip sukomponuoti akmenis, bet keletas minčių ir pavyzdžių turėtų padėti išvengti dažniausiai pasitaikančių klaidų.

Gabionai – kas tai yra ir kur naudingi

Retai kas žino, kas yra gabionas, bet daugelis žino, kas yra alpinariumas ir savo sklype turi akmenų krūvą vadinamą alpinariumu. Galima sakyti, kad gabionas – įrėmintas alpinariumas, galintis turėti ne tik dekoratyvinę, bet ir utilitarinę funkciją.

Gyvatvorės

Jei norite estetiškai apsitverti sklypą, bet nemėgstate medinių ar akmeninių tvorų, tuomet įveiskite gyvatvorę.

Rožės: sodinimas, priežiūra Rožės

Kaip sodinamos rožės, kaip joms parinkti tinkamą vietą, kaip prižiūrėti, kad žydėtų ilgai ir gausiai?

Lauko apšvietimas LED šviestuvais

Apšviečiant landšaftą naudojamos taupios ir ekologiškos diodų lempos.

vienmetės gėlės Vienmečių gėlių naujienos ir nestandartiniai gėlynai

Iš vienmečių augalų galima sukurti originalų gėlyną, kompoziciją lovelyje ar vazone, žydinčią visą sezoną ir skleidžiančią geras emocijas. Ko reikia šiam tikslui pasiekti?

Pušis Spygliuočių sodinimas

Kada sodinti? Dekoratyvių sodo spygliuočių rūšys

Gėlių pievos įrengimas Gėlių pievos įrengimas

Gėlių jūra pievoje šalia namų – tai galimybė pasijusti laukinėje gamtoje. Tačiau įrengti ir prižiūrėti tokią pievą sudėtingiau nei įprastą veją.

Obelis Obelų formavimas ir genėjimas

Obelų genėjimo ir formavimo būdai. Vaismedžių genėjimas ramybės metu ir vegetacijos pradžioje. Antrasis genėjimo ir formavimo laikotarpis. Trečiasis obelų genėjimo laikotarpis. Obelų vainikų formos.

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 26
Ruošiami bei įgyvendinami aplinkos apželdinimo projektai bei vizualizacijos prie gyvenamųjų bei visuomeninių pastatų
Visa Lietuva, Lietuva
Mobilus: +370-604-00377, El. paštas: kompoziciniaisprendimai@gmail.com
A.Davenio firmos „Alenis“ Sumedėjusių augalų globos tarnyba „Arborvita“
P.Vileišio g. 27-38, Vilnius
Mobilus: +370-699-88304, El. paštas: info@alenis.lt
Apželdinimas, landšafto tvarkymo paslaugos Kaune, Kauno apskrityje
Lietuva, Lietuva
Telefonas: Dizainerė +370-624-11911, Mobilus: Darbų vadovas +370-673-38281, El. paštas: info@apzeldinimas-veja.lt
Namų aplinkos, kraštovaizdžio, miesto skverų projektavimas ir priežiūra. Vejų įrengimas. Želdinų priežiūra. Konsultavimas. Apželdinimas.
A.V. Kojelavičiaus g. 2, Vilnius
Telefonas: +370-5-2670634 , El. paštas: info@rudista.lt
Aplinkos projektavimas, apželdinimas, laistymo sistemos, apšvietimo sistemos, vejos, patalpų dekoravimas kambariniais augalais. Prekyba dekoratyviniais augalais, vienmetėmis ir daugiametėmis gėlėmis, vandens lelijomis, vandens augalais. Tvenkinukų ir ekotvenkinių įrengimas.
Kėdainių g. 1a, Kaunas
Telefonas: Mob. tel. (613) 98444, El. paštas: edita@zaliasvaja.lt
Medelynas. Dekoratyviniai augalai, medžiai, krūmai, gėlių daigai, balkoninės gėlės, chrizantemos, lelijos. Balkoninių gėlių daigai ir kompozicijos.
Eišiškių pl.127 , Vilnius
Telefonas: +370-5-2306578, +370-5-2329355, Mobilus: +370-698-28214, +370-663-53330, El. paštas: uabgenflora@gmail.com
Kokybiškos statybinės medžiagos stogui, fasadui, gerbūviui, vidaus apdailai, hidroizoliacijai.
Birželio 23-iosios g. 5, Vilnius
Telefonas: +370-5-2610179, Mobilus: +370-655-55108, El. paštas: rimantas@mosas.lt
Aplinkos projektavimas, apželdinimas
Laisvės pr. 43 - 144, Vilnius
Telefonas: +370-698-82402, +370-5-2308528, Mobilus: +370-698-82402, El. paštas: mkiemas@gmail.com
Birių krovinių gabenimas autotransportu vietiniais maršrutais. Griovimo, kasimo, lyginimo darbai. Ekskavatorių, statybinių konteinerių nuoma.
Rietavo g. 9 - 79 , Kaunas
Telefonas: +370-699-77162, El. paštas: egidijus.agdema@gmail.com
Elektroninė medelyno parduotuvė. Čia galite įsigyti Jums patinkančius sodinukus ar kitas prekes skirtas sodininkams. Aplinkotvarkos projektavimas ir įrengimas.Mus rasti galite ir Molėtų pl.47E;aikštelėje-Vilnius
Molėtų pl. 47E; - AUGALŲ AIKŠTELĖ , Vilnius
Telefonas: +370-5-2439333, Mobilus: +370-620-77703 , +370-680-87773, El. paštas: zalia@zalia.lt
1 2 3 4 5 ... 26
Ligita Luščiauskaitė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė Kokie atstumai privalomi sodo sklype augalams ir pastatams?

Atsako Ligita Luščiauskaitė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė

daugiau
Povilas Valutkevičius, UAB „Mosas“ projektų vadovas Kaip parinkti priešerozinį paklotą šlaitui?

Atsako Povilas Valutkevičius, UAB „Mosas“ projektų vadovas

daugiau
1 2 3 4
Kompanijų produktai
Crizantemų puokštė vazone
Chrizantemos didmeninė prekyba

Chrizantemos vazonuose, skinamos chrizantemos, chrizantem...

Naujiena : vejos mišiniai BARENBRUG

Žolės sėklų mišiniai

Barstytuvas
Barstytuvai

Barstytuvas - sėjamoji

Medinė lesykla
Lesyklos ir maistas paukščiams 2019-20 m. sezonui

Specialus maistas paukščiams, įvairios lesyklėlės.

Šlaitų tvarkymas

Priešeroziniai paklotai

Aplinkotvarkos projektavimas

Trinkelių klojimas, takelių klojimas

Formuoti buksmedžiai šiuolaikiniame apželdinime

Formuoti buksmedžiai ypač gražiai atrodo, kai jie papuošt...

Raugerškiai

Pasigrožėkite raugerškių spalvomis

Rudeninės nuolaidos augalams !!!

Didelės nuolaidos dekoratyviniams augalams, daugiametėms ...

Daugiabučių namų teritorijų želdinimas dekoratyviniais augalais - kitaip

Žvilgtelėkime kaip apželdinta teritorija prie daugiabučių...

Naujos augalų mados puošiant namo aplinką

ŠIOS KOMPOZICIJOS PUIKIAI IŠSILAIKO PER ŽIEMĄ !!!

Balkonų želdinimo idėjos

BALKONŲ ŽELDINIMO IDĖJOS Taigi yra visko - reikia tik no...

Dekoratyviniai baseinai 1
BASEININĖS FORMOS IŠ POLIETILENO

Dekoratyvinio baseino įrengimas

drs
Želdinių projektas - patogi priežiūra ateityje...

Augalai turi būti išdėstyti taip, kad patogu juos būtų pr...

Dekoratyvinių augalų priežiūros darbai pavasarį

Pavasarinis dekoratyvinių augalų genėjimas

Aplinkos apželdinimo projektavimas

Gražiai sutvarkyta aplinka gerą nuotaiką skleidžia ne ti...

Apželdinimo projektas reikliesiems

Tai visada preciziškai sutvarkyta aplinka

Lauko vazonų šiltinimas ir augalų dengimas žiemai

Jauku, gražu, naudinga ir nauja.

1 2 3 4