Mažoji renovacija: proga sutaupyti už šildymą ir gauti kompensaciją už keičiamus radiatorius

2020-01-29 12:51   Peržiūros : 608   Spausdinti


Daugiabučių gyventojų bendrijos ar administratoriai iki  šių metų liepos 1 d. gali teikti paraiškas vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui - mažajai renovacijai. Gyventojai turi galimybę ne tik sutaupyti šilumos energijos ir susimažinti sąskaitas už šildymą, bet ir pakeisti vamzdyną, butuose pasikeisti radiatorius, įdiegti šilumos reguliavimą bei kitas priemones ir gauti 30 proc. kompensaciją.

Mažoji renovacija

Kas yra mažoji renovacija

2019 metų kovo 14 d. Seimas priėmė Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymą, kuriuo sudaromos sąlygos modernizuoti gyvenamojo pastato šilumos punktą ir (ar) pertvarkyti ar modernizuoti šildymo ir (ar) karšto vandens sistemą, nepriklausomai nuo viso namo renovacijos, taip užsitikrinant valstybės paramą, kompensuojant 30 procentų šių priemonių įgyvendinimo kainos.

Gyventojai turi galimybę susitvarkyti savo daugiabučių namų išderintas šildymo sistemas jas subalansuojant, įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir termostatinius ventilius. Patvirtintos įstatymo pataisos uždegė žalią šviesą inžinerinei arba mažajai daugiabučių namų renovacijai.

Iki šiol įstatyme buvo leidžiama skirti paramą minėtoms priemonėms, jei būtų pasiekta ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė bei skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos įgyvendinus atnaujinimo projektą sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo projekto įgyvendinimo. Tuo tarpu praktika rodo, kad įgyvendinus „mažąją renovaciją" vidutiniškai sutaupoma apie 25 proc. šilumos energijos, todėl paramą gaudavo tik daugiabučiai, kurie papildomai įgyvendindavo ir kitus projektus: apšiltindavo sienas, stogą, pasikeisdavo langus, duris ir pan. Ši išimtis įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1 d.

Skaičiuojama, kad sutvarkius inžinerines sistemas vidutiniškai mokėjimai už šildymą vienam butui sumažėtų apie 15 Eur/mėn., o per šildymo sezoną - apie 90 Eur. Gyventojų investuotos lėšos, pasinaudojus parama, atsipirktų per 3-5 metus.

Kadangi reikia laiko paraiškos pateikimo procedūroms, nes jos visos tokios pat kaip ir kompleksinio namo modernizavimo - t.y., būtina gauti 50 proc.+ 1 gyventojų pritarimą, paraiškų priėmimo terminas pratęstas iki 2020 m. liepos 1 d. Šis terminas gali būti paankstintas tuo atveju, kai prašymų bus pateikta visai šiam tikslui iš Klimato kaitos programos lėšų skirtai sumai (5 mln. eurų).

Paraiškos teikiamos Būsto energijos taupymo agentūrai (paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose) iki 2020 m.  liepos 1 dienos arba iki tol, kol nebus viršyta šiai priemonei numatyta lėšų suma.

Kaip nurodyta šios agentūros paskelbtame kvietime teikti paraiškas, jas gali teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai, šilumą tiekiančios įmonės, taip pat kiti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų įgalioti asmenys. Teikiant paraišką būtina nurodyti finansinių lėšų šaltinį.

Sąlygos kompensacinėms išmokoms gauti yra nustatytos Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašu.

Šiame apraše nurodyta, jog gyventojai, siekiantys gauti valstybės paramą, gali keisti elevatorinius šilumos punktus į naujus automatizuotus šilumos punktus ar atnaujinti senus susidėvėjusius automatinius šilumos punktus, kurie automatiškai nepalaiko užduotos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje.

Taip pat valstybės parama bus skiriama ir tokioms priemonėms kaip radiatorių keitimas, termostatinių ventilių įrengimas, vamzdynų keitimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimas, išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį rodmenų nuskaitymą iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimas ir kt

ASA.LT pasiekė klausimai, liečiantys  radiatorių keitimą: „Jeigu namo bendrija pritarė šilumos punkto modernizavimui, bet radiatorius keisti nori ne visi, tik dalis gyventojų. Ar gaus kompensacijas už radiatorius tie, kurie juos keis?", - klausia skaitytojas.

Gintarė Burbienė, VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra" specialistė atsakė, jog „už radiatorių keitimą kompensacija galima tiems savininkams, kurie juos planuoja keisti. Svarbu, kad yra įgyvendinama privaloma priemonė - šilumos punkto modernizavimas".

Daugiabučių renovacija ir šilumos punktų būklė

Suprantama, geriausi rezultatai tiek šilumos taupymo, tiek komforto požiūriu pasiekiami atlikus kompleksinę daugiabučio renovaciją. Deja, iki 2020 metų pradžios buvo modernizuoti 2409 daugiabučiai, kai jų Lietuvoje yra apie 30 000. Matyt, todėl pradėtas skatinti bent šilumos punktų modernizavimas arba šildymo sistemų atnaujinimas.

Pagal Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos pateiktą statistiką, Lietuvoje yra beveik 28 tūkst. šilumos punktų, iš jų gyvenamuosiuose namuose - 19 775. Dalis jų automatizuoti, daugiausia didžiuosiuose miestuose, bet regionuose vyrauja neautomatizuoti ir nemodernizuoti šilumos punktai.

Šilumos punktų techninė būklė
Šilumos punktų techninė būklė 2019 metų pabaigoje.

Šildymo sistemos daugiabučiuose daugiausia yra vienvamzdės, kuriose pašildytas vanduo siurbliu užkeliamas į viršutinį namo aukštą ir teka tolyn, kol pasiekia tolimiausiame viršutiniame namo kampe esančius radiatorius. Paskui vanduo natūraliai leisdžiasi žemyn ir, suprantama, vėsta. Į pirmus šildymo prietaisus atiteka karščiausias šilumnešis, žemutinius radiatorius vanduo pasiekia atvėsęs. Todėl vienuose butuose yra per karšta, kituose - per šalta.

Termograma

Termograma rodo, kad šilumos pasiskirstumas labai netolygus. Tokia padėtis fiksuojama didelėje dalyje senų daugiabučių.


Modernizuojant šilumos punktą, galima keisti vienvamzdę šildymo sistemą į dvivamzdę, kolektorinę, galima rinktis taupesnę karšto vandens ruošimo sistemą.  Galimus vienvamzdės šildymo sistemos rekonstrukcijos būdus rasite anksčiau publikuotame ASA straipsnyje „Šildymo sistemos rekonstrukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje" https://lt.lt.allconstructions.com/portal/categories/173/1/0/1/article/17085/sildymo-sistemos-rekonstrukcija-ir-radiatoriu-keitimas-daugiabutyje

Tačiau šildymo sistemos tipo keitimas yra brangus, būtina keisti vamzdyną ir butuose, todėl ne visi gyventojai ryžtasi tokiai modernizacijai. Paprasčiau ir pigiau yra atnaujinti šilumos punktą, šie darbai nereikalauja didelių investicijų, o šilumos sutaupymas gali siekti 20-25 proc. Pasak Lietuvos Šilumos tiekėjų asociacijos prezidento Valdo Lukoševičiaus, skaičiuojama, kad šilumos punkto modernizavimas subalansuojant ir įrengiant reguliavimą kiekviename bute vidutiniškai gali kainuoti apie 15 Eur/kv.m, o šilumos sutaupymas gali siekti iki 30 proc. Ir tai yra maždaug tik 1/10  kompleksinės renovacijos investicijų dalis.

Jei butuose keičiami radiatoriai, įrengiamas temperatūros reguliavimas, savaime suprantama, kad minimali invazija į butus reikalinga. Jei modernizuojamas tik šilumos punktas, kuris yra pastato rūsyje, tuomet jokie darbai butuose neatliekami.

Egidijus Kukta, UAB „Artakija" - įmonės, atliekančios šilumos punktų modernizavimo darbus, komercijos direktorius sako, kad šilumos punkto renovacijos poreikį apsprendžia keletas veiksnių:

  • Renovacija būtina elevatoriniams šilumos punktams, kuriuose nėra šilumos kiekio, patiekiamo į pastatą, reguliavimo galimybės priklausomai nuo lauko oro temperatūros, todėl tokių pastatų butuose per šalta arba per karšta.
  • Kai šilumos punkte nėra automatikos, reguliuojančios ir palaikančios karšto vandens tiekimo temperatūrą;
  • Kai šilumos punkte nėra įrengto automatinio stovų balansavimo;
  • Kai nusidėvėjusi techninė šilumos punkto įranga, kuriai įtakos turi priežiūra, įrangos amžius ir pan.;
  • Kai dažni gedimai ir avarijos;
  • Kitos individualios priežastys;

Specialistas sako, kad esant šioms aplinkybėms, verta suburti gyventojus šilumos punkto renovacijai, nes gyventojai tokiu atveju permoka už šildymą. Be to, papildomai butuose galima keisti radiatorius, vamzdynus, įrengti termostatinius ventilius, individualius šilumos apskaitos prietaisus, šilumos daliklius, išmaniąją apskaitą, karšto vandens skaitiklius ir kitas priemones. Visos jos įskaičiuojamos į šilumos punkto modernizavimo priemones ir patvirtinus projektą kompensuojama 30 proc. jų kainos.

UAB „Artakija" specialistas sako žinąs pavyzdžių, kai atnaujinus name šilumos punktą, atlikus šildymo sistemos balansavimą, izoliavus vamzdynus, kuomet butuose ir laiptinėse pakeisti langai, name šilumos sąnaudos buvo tokios pat, kaip ir tokio pat ploto apšiltinto namo.

Pagrindiniai mažosios renovacijos darbai

UAB „Artakija" rengia šilumos punktų pertvarkymo projektus, turi per 20 patikimų ir patikrintų įrangos tiekėjų ir patys atlieka daugelį darbų. Specialistų nuomone, vienas iš pagrindinių darbų turėtų būti šildymo sistemos balansavimas įrengiant automatinius balansavimo ventilius. Kai sistema subalansuota, šilumnešio srautas visuose stovuose tolygus, o tai reiškia, jog radiatoriai šyla tolygiai, šiluma pasiskirto vienodai.  Vien tik ši priemonė gali sutaupyti apie 10 proc. šilumos energijos, kainuoja palyginti nedaug - 1-5 Eur/kv.m.

Kita efektyvi šilumos taupymo priemonė - automatinis karšto vandens temperatūros reguliavimas ir palaikymas stovuose.  Tai reiškia, jog į visus butus tiekiamas vienodos temperatūros vanduo. Tai gali taupyti iki 30 proc. šilumos energijos karštam vandeniui šildyti, o kainuoja iki 2 Eur/kv.m. Vadinasi, standartiniam 60 kv.m butui ši priemonė su kompensacija kainuotų iki 84 Eur.

Gyventojams itin patraukli yra patalpų temperatūros reguliavimo galimybė. Ji galima sumontavus termostatus ant radiatorių - temperatūrą galima reguliuoti 16-23 laipsnių ribose. Termostatai itin patogūs, kad galima nustatyti skirtingą temperatūrą atskiruose kambariuose. Daugelis žmonių nemėgsta miegoti šiltai ir mielai palaiko miegamajame žemesnę temperatūrą. Termostatai gali sutaupyti iki 20 proc. šilumos energijos, o kainuoja 7-9 Eur/kv. buto metrui.

Radiatorius be termoststo ir su termostatu
Radiatorius be termostato ir su termostatu. Įrengiant termostatus pašalinamas senas trieigis vožtuvas ir sumontuojamas naujas vandens tekėjimas į radiatorius, tai leidžia efektyviai reguliuoti šildymą.

UAB „Artakija" meistrų skaičiavimu, aukščiau minėtų investicijų atsiperkamumas - iki 3 metų. Skaičiavimai pagrįsti įvykdytų projektų pasiektais rezultatais.

Šilumos dalikliai

Butų šilumos energijos, karšto vandens skaitiklius, termoreguliatorius ir šilumos daliklius galima prijungti prie duomenų surinkimo sistemos bei kaupti jų archyvą. Skaitiklių rodmenys surenkami nuotoliniu būdu, juos perduodant radijo bangomis arba internetu, todėl nereikia užsukti į gyventojų butus. Šiuo atveju itin sunku ar net neįmanoma klastoti skaitiklių rodmenų.

Įdiegta duomenų surinkimo ir apskaitos sistema turi šiuos privalumus: sąskaitas galima gauti ir apmokėti internetu, neišeinant iš namų; kiekviename bute įrengtoje elektroninėje atsiskaitymų knygelėje nurodomos tikslios mokesčių už suvartotą energiją sumos; gyventojai kiekvieną dieną gali sekti sąskaitos pokyčius ir viršijus savo finansines galimybes apriboti poreikius; butui tiekiamos šilumos poreikį galima reguliuoti nuotoliniu būdu. Moderni duomenų surinkimo ir apskaitos sistema  diegiama visame gyvenamajame name.

Prie kiekvieno šilumos prietaiso sumontuojamas šilumos daliklis – ant šildymo prietaiso paviršiaus sumontuotas prietaisas, netiesiogiai matuojantis šildymo prietaiso atiduodamos aplinkai šilumos kiekį, kuris yra proporcingas temperatūrų skirtumui tarp šildymo prietaiso paviršiaus ir aplinkos. Šilumos daliklio rodmenys yra proporcingi integruotai per matavimo laikotarpį šildymo prietaiso paviršiaus temperatūrai arba integruotam temperatūrų skirtumui tarp šildymo prietaiso paviršiaus ir aplinkos.

Energijos taupymo sprendimai šildymo sistemų renovacijai

UAB "Artakija" specialistai siūlo paprastą ir nebrangią sistemą daugiabučių renovacijai,  kurią pritaikius galėsite:

• kiekviename kambaryje patys nusistatyti temperatūrą;

• išvykus keletai dienų sumažinti šildymą visame bute;

•  mokėti už šildymą tik tiek, kiek suvartosite.

Sistemą paprasta sumontuoti, nebūtina keisti radiatorių ir vamzdžių.

Ją įdiegus turėsite galimybę sutaupyti apie 30 proc. išlaidų už šildymą, o investicijos sudarys tiktai 10 proc. bendrų renovacijos kaštų, t.y. iki 8,70 Eur/kv.m.

Tokį efektą galima pasiekti:

• subalansavus šildymo stovus;

• pertvarkius vienvamzdę šildymo sistemą;

• įvedus individualią šilumos apskaitą butuose.

Rezultatas: Trijų kambarių 63 kv. m butas per šildymo sezoną sutaupytų apie 145 Eur, priklausomai nuo temperatūros nustatymo kambariuose.

Galimi energijos taupymo sprendimai

Pirmas žingsnis: Vienvamzdės sistemos balansavimas naudojant automatinius balansavimo ventilius. Visame pastate tiksliai sureguliuoti šildymo sistemos srautus stovuose. Rezultatas – visi stovai šyla tolygiai, todėl ir šiluma pasiskirsto tolygiau.

Efektyvumas – iki 10 proc.;

Investicijos kaina – 1 – 5 Eur/kv.m;

Investicijos grąža – iki 1,5 metų.

Antras žingsnis: Individualus patalpų temperatūros reguliavimas, sumontavus radiatorių termostatus. Patalpos šildomos pagal poreikį, t.y. tiek, kiek nustato vartotojas. Pagal pageidavimą yra galimybė maksimaliai (21/22/23°C) ir minimaliai (16°C) apriboti temperatūrą – tai leidžia papildomai sutaupyti energijos.

Efektyvumas – iki 20 proc.;

Investicijos kaina – 7 – 9 Eur/kv.m;

Investicijos grąža – iki 1,5 metų.

Trečias žingsnis: Karšto vandens sistemos balansavimas – sumontavus karšto vandens termoreguliatorius karšto vandens sistemos stovuose. Rezultatas: visuose butuose iš čiaupų teka vienodos temperatūros karštas vanduo. Taip pat apsaugo nuo  legioneliozės bakterijų atsiradimo.

Efektyvumas – iki 30 proc.;

Investicijos kaina – iki 2 Eur/kv.m;

Investicijos grąža – 0,5 metų.

Rekomenduojama pilna vienvamzdės sistemos renovacija.

Pilnas vienvamzdės sistemos valdymas – automatinis šildymo stovų balansavimas, grįžtamos temperatūros reguliavimas stovuose, individualus temperatūros reguliavimas kiekvienoje patalpoje su radiatorių termostatais.

Efektyvumas – iki 30 proc.;

Investicijos kaina – 5-9 Eur/kv.m;

Radiatorių ir gyvatukų keitimas

Kaip nurodoma Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo tvarkos apraše, finansuojama ne tik elevatorinių šilumos punktų pertvarka, bet ir senų susidėvėjusių automatinių šilumos punktų, kurie automatiškai nepalaiko užduotos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje, atnaujinimas arba atskiro šilumos punkto daugiabučiame name įrengimas, įskaitant balansinių ventilių ant šildymo ir karšto vandens stovų įrengimą.

Taip pat prie finansuojamų priemonių priskiriama ir karšto vandens tiekimo sistemos pertvarka, įskaitant susijusių elementų keitimą - vamzdžių izoliavimą, keitimą, rankšluosčių džiovintuvų keitimą.

Klaipėdos Laukininkų g. 44 namo revovaciją gyventojai pradėjo nuo šildymo sistemos atnaujinimo.
Atnaujinta vienvamzdė sistema, įrengti termostatai leidžia individualiai reguliuoti temperatūrą kiekviename kambaryje. Šildymo sistema subalansuota, sumontavus automatinius balansiniaus ventilius - srauto ribotuvus. Ant radiatorių sumontuoti davikliai rodo, kiek šilumos buvo faktiškai suvartota. Suskaičiuota, jog  5027 kv. metrų šildomo ploto name vidutiniškai per metus sutaupyta apie 30 proc. šilumos energijos.

Daugiabutis, kuriame atlikta mažoji renovacija
Klaipėdos Laukininkų g. 44 daugiabutyje šildymo sistemos atnaujinimas gyventojams kainavo 7,5 Eur/kv.m.

Automatizuotame šilumos punkte, jei gyventojai pageidauja, yra galimybė nustatyti įvairius šildymo sistemos temperatūrinio režimo grafikus: nakties metu palaikyti žemesnę šildymo sistemos temperatūrą, sumažinti karšto vandens temperatūrą bei išjungti karšto vandens cirkuliaciją, nustatyti šildymo sistemos paros bei savaitės šildymo grafiką. Automatizuoti šilumos punktai daug efektyvesni, daugelis daugiabučių bendrijų jas yra įsirengę savo lėšomis.

Šiuo metu yra galimybė gauti paramą automatizuotų šilumos punktų dar neturinčioms daugiabučių bendrijoms, o turintiems jau pasenusius automatizuotus punktus - juos atnaujinti, modernizuoti ir sutaupyti dar daugiau šilumos energijos.

 

Parengta pagal VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra", UAB „Artakija", ASA.LT informaciją

artakija

UAB „Artakija" - šildymo sistemų profesionalai. Įmonė daugiau kaip 20 metų dirba šildymo įrangos pardavimo ir montavimo srityje, konsultuoja įvairiais su šildymo sistemomis susijusiais klausimais, rengia šildymo sistemų pertvarkymo projektus ir sąmatas, parenka geriausiai tinkančius šildymo sprendimus, komplektuoja įrangą ir ją montuoja. Įmonė dirba visoje Lietuvoje, turi padalinius didžiuosiuose miestuose.


Kategorijos: Renovacija, Šildymas (tema), Šildymo sistemų įrengimas, montavimas, priežiūra
Komentarai
Unknown_user_thumb
ARAS3542
Straipsnio vertinimas: 7

laba diena Joks temperatūros reguliavimas bute nėra galimas nereikia kalti žmonėms į galvas. 1. Vidiniu pertvaru varža labai maža todėl šiluma keliauja kur tik nori kol visame name susibalansuoja 2. termostatai palaiko tik balansą. 3.Jei kompiuteris nustatytas 20 laipsniu tai jis ir stengsis išlaikyti šią temperatūrą, jei norėsi nusistatyti 18 laipsnių niekaip to padaryti negalėsi. Bandau tai padaryti visais įmanomais būdais vistiek 23 laipsniai.nesišildau jau  3 mėn vistiek 23 laipsniai termostatas stovi ties 18 laipsnių. Sistema turi gryštama ryšį . Kitose patalpose padidėja šildymas kad išlaikyti balansą. Mitas, kad gali reguluoti šildymą sugriuvo. Termostatai tai disbalanso ir balabso priemonė kuri leidžia vogti šilumą nes 6 padalinimo metodas tai įpareigoja ir kurį sugalvojo kainu komisija. Įveda kažkokias korekcijas nes jau nieko nesupranta kaip čia reikia išsisukti iš neteisingos metodikos............. Arūnas  

2020-01-30 13:02
Unknown_user_thumb
Eksperts

Laba diena, Jūs iš dalies esate teisus, per vidines pertavaras beabejo šiluma kažkiek "keliauja", bet ne tiek kad nuo 23 laipsnių negalėtumėte sumažinti iki 18. Jūs negalite reguliuoti temperatūros su savo termostatu, greičiausiai dėl blogai subalansuotos šildymo sisitemos. Subalansuoti turėjo rangovas kuris statė termostatinius ventilius. Jei pageidaujate išsamesnės konsultacijos, paskambinkite UAB Artakija specialistams

2020-02-10 10:40

Mažoji renovacija Mažoji renovacija: proga sutaupyti už šildymą ir gauti kompensaciją už keičiamus radiatorius

Daugiabučių gyventojų bendrijos ar administratoriai iki šių metų liepos 1 d. gali teikti paraiškas vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui - mažajai renovacijai. Gyventojai turi galimybę ne tik sutaupyti šilumos energijos ir susimažinti sąskaitas už šildymą, bet ir pakeisti vamzdyną, butuose pasikeisti radiatorius, įdiegti šilumos reguliavimą bei kitas priemones ir gauti 30 proc. kompensaciją.

Vėdinimas daugiabučiuose Vėdinimo būdai modernizuotuose daugiabučiuose

Susikoncentravus ties šilumos taupymu neretai pamirštamas vėdinimas. Ši problema ypač išryškėja žiemą, kai per sandarius ir nepraveriamus langus bei kitus plyšius į butus nepatenka pakankamai šviežio oro. Tai gali būti pelėsių bei ligų priežastis.

Daugiabučių renovacija 15 metų daugiabučių renovacijos: sienos šiltinamos, tačiau iki protingo namo dar toli

Namo atnaujinimas turėtų virsti investicija į kokybę ir patį nekilnojamąjį turtą. O tokios investicijos grąžą pastebimai gali išauginti ne sienų šiltinimas atliekant renovaciją, bet įdiegtos protingo namo sistemos.

daugiabučių modernizavimo klaidos Dažniausios daugiabučių modernizavimo klaidos

Daugiabučių modernizavimo procesas šalyje, nors ir pamažu, bet juda į priekį. Kad gyventojai galėtų įvertinti renovacijos kokybę, supažindiname su kontrolės sistema ir pastebėtomis stogų įrengimo bei sienų apšiltinimo klaidomis.

Mūrinio namo šiltinimas Mūrinio namo šiltinimas

Kaip šiltinimui paruošti mūrinius fasadus ir kuo juos galima apšiltinti? Angokraščio ir parapeto apšiltinimas.

Fasado šiltinimas Neoporo termoplokštėmis Fasado šiltinimas neoporo termoplokštėmis

A+ klasės siekiančio daugiabučio fasado šiltinimas naujos technologijos putplasčiu.

Daugiabuciu apdaila Vėdinamų fasadų apdailos plokštės

Daugiabučių, administracinių pastatų ir individualių namų išorei vis dažniau pritaikoma ventiliuojamų fasadų technologija.

bustas Kokybiška renovacija – ne makiažas

Nors ir lėtai, bet daugiabučių modernizavimo vežimas juda į priekį, pakeliui mokantis iš klaidų, tobulinant projektų rengimo, rangos darbų pirkimo, techninės priežiūros, finansavimo procesus. Gyventojai daugiabučių atnaujinimą ima suprasti plačiau, kaip komfortą, aukštesnę būsto ir gyvenimo kokybę. Kokiomis priemonėmis pasiekiama ši kokybė?

Ortakių pajungimas prie rekuperatoriaus Vėdinimo sistemos įrengimas

Vėdinimo sistemos projektavimas, įrangos pasirinkimas, ortakių išvedžiojimas, vėdinimo sistemos montavimas

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5
Smėliavimas - paviršių valymas smėliasrove. Įvairių paviršių gruntavimas, dažymas, miltelinis dažymas. Suvirinimo darbai. Mobilus smėliavimas visoje Lietuvoje. Smėliavimo darbai. Fasadų smėliavimas, metalo smėliavimas, medienos smėliavimas.
Keramikų g. 2, Vilnius
Mobilus: 370 662 16677, El. paštas: info@rtservisas.lt
Polistireninio putplasčio termoizoliaciniai produktai
Energetikų g. 25b, Kaunas
Telefonas: +370-37-350139, Mobilus: +370-686-39573, El. paštas: info@kaunosilas.lt
Telefonspynės, pasikalbėjimo įrenginiai, domofonai. Apsauginės, gaisrinės signalizacijos sistemos patalpoms projektavimas ir įrengimas. Vaizdo stebėjimo, įrašymo sistemos.
Č.Sasnausko g. 35 - 1, Kaunas
Telefonas: +370-37-331627, Mobilus: +370-686-37977, +370-686-15747, El. paštas: info@apsvidija.lt
Keleiviniai liftai, liftų montavimas, liftų priežiūra ir remontas, liftų renovacija, liftai daugiabuciams namams, liftai naujs statyba, keleiviniai liftai, liftai renovacijai.
M. Sleževičiaus g. 13, Vilnius
Telefonas: +370-5-2424824, El. paštas: liftas@liftas.lt
Statybų techninė priežiūra, statinių sertifikavimas, pastatų ūkio valdymas, darbų sauga
Pilies g. 8-321, Klaipėda; Verkių g. 44-304, , Vilnius
Telefonas: +370-604-48400, Mobilus: +370-609-96837 , +370-620-16012 , El. paštas: info@pds.lt
1 2 3 4 5
 Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė Ar rekonstruojant namo dalį privaloma energinė klasė?

Atsako Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

daugiau
Edvardas Petrauskas, Būsto energijos taupymo agentūros Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas Kodėl sumažinta kompensacija už šildymą?

Atsako Edvardas Petrauskas, Būsto energijos taupymo agentūros Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas

daugiau
Edvardas Petrauskas Kas turi mokėti už renovacijos metu statybos darbams sunaudotą elektros energiją?

Atsako Edvardas Petrauskas, Būsto energijos taupymo agentūros Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas

daugiau
1 2
Kompanijų produktai
Šolumos siurbliai oras -vanduo
Šilumos siurbliai oras - vanduo renovacijai

Nibe šilumos siurbliai oras-vanduo, šilumos siurblio ener...

Cementinė plokštė išorės darbams
Cementinė plokštė išorės darbams Aquapanel outdoor

Cementinės plokštės fasadų apdailai, drėgmei ir vandeniui...

Knauf Satt plokščių struktura klijai ir smeiges
Sanuojanti KNAUF SATT PLATTE plokštė šlampančių ir druskų paveiktų fasadų renovacijai

Stipriai drėgmės ir druskų paveiktiems fasadams atstatyti...

Fasado smėliavimas
Medienos valymas smėliasrove, medienos smėliavimas

Smeliavimo darbai, medienos smėliavimas, medienos valymas...

Fasadų valymas smėliasrove
Fasadų valymas smėliasrove, fasadų smėliavimas

Namo fasado valymas, fasado valymas smėliasrove, srautini...

grafiti valymas Vilnius
Grafiti valymas

Grafiti valymas nuo sienų, grafiti valymas Vilnius. Grafi...

Laminuota polistireninio putplasčio plokštė RUFAX 100

Laminuota (sluoksniuota) polistireninio putplasčio plokšt...

Lifto modernizavimas, lifto keitimas

Senojo lifto pakeitimas moderniu suomių firmos KONE liftu

Plytų valymas smėliasrove, plytų smėliavimas.

Mūro valymas smėliasrove, smėliavimo darbai, plytu valyma...

Smėliavimo darbai
Metalo valymas smėliasrove, metalo smėliavimas.

Smėliavimo darbai visoje Lietuvoje. Metalo smėliavimas, d...

Pastoliai daugiabučių renovacijai
Pastoliai daugiabučių renovacijai

Pastolių nuoma daugiabučio renovacijai

sanavimo tinkas
Sanavimo sistema pastatų restauracijai

THERMOPAL sanuojanti tinkavimo sistema, sanavimo tinkas, ...

Renovacija - namų apšiltinimas termo vata Gamo Lietuvoje

Renovacija - namų apšiltinimas termo vata Gamo Lietuvoje

Minirekuperatorius renovuotame name
Minirekuperatorius Getair SmartFan 50/162 renovacijos projektams

Renovuojamam pastatui būtinas tinkamas vėdinimas, be jo a...

Stogų renovacija

Stogų renovavimas, stogo renovacija

Renovacijos ir vidaus apdailos darbai - Kaune

Renovacijos ir vidaus apdailos darbai - Kaune

Fasado renovacija
Daugiabučių namų fasadų renovacija

Daugiabučio renovacija

Mozaikinis tinkas Majster
Mozaikinis tinkas Majster

Mozaikiniai tinkai rekomenduojami "sunkiausiose" vietose:...

Fasadų šiltinimo sistemos BOLIX renovacijai

Fasadų šiltinimo sistemos, tinkuojamas fasadas ir klinker...

Balkonų remonto sistema BOLIX
Balkonų remonto sistema BOLIX

Balkonų remontas, balkonų renovacijos sistema.

1 2