Šildymo sistemos renovavimas daugiabutyje

2023-07-05 12:51   Peržiūros : 2138   Spausdinti


Daugiabučių gyventojų bendrijos ar administratoriai  gali teikti paraiškas vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui - mažajai renovacijai. Gyventojai turi galimybę ne tik sutaupyti šilumos energijos ir susimažinti sąskaitas už šildymą, bet ir pakeisti vamzdyną, butuose pasikeisti radiatorius, įdiegti šilumos reguliavimą bei kitas priemones.

Šildymo sistemos renovavimas daugiabutyje

Kas yra mažoji renovacija

2019 metų kovo 14 d. Seimas priėmė Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymą, kuriuo sudaromos sąlygos modernizuoti gyvenamojo pastato šilumos punktą ir (ar) pertvarkyti ar modernizuoti šildymo ir (ar) karšto vandens sistemą, nepriklausomai nuo viso namo renovacijos, taip užsitikrinant valstybės paramą, kompensuojant 30 procentų šių priemonių įgyvendinimo kainos.

Gyventojai turi galimybę susitvarkyti savo daugiabučių namų išderintas šildymo sistemas jas subalansuojant, įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir termostatinius ventilius. Patvirtintos įstatymo pataisos uždegė žalią šviesą inžinerinei arba mažajai daugiabučių namų renovacijai.

Iki šiol įstatyme buvo leidžiama skirti paramą minėtoms priemonėms, jei būtų pasiekta ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė bei skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos įgyvendinus atnaujinimo projektą sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo projekto įgyvendinimo. Tuo tarpu praktika rodo, kad įgyvendinus „mažąją renovaciją" vidutiniškai sutaupoma apie 25 proc. šilumos energijos, todėl paramą gaudavo tik daugiabučiai, kurie papildomai įgyvendindavo ir kitus projektus: apšiltindavo sienas, stogą, pasikeisdavo langus, duris ir pan. Ši išimtis įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1 d.

Skaičiuojama, kad sutvarkius inžinerines sistemas vidutiniškai mokėjimai už šildymą vienam butui sumažėtų apie 15 Eur/mėn., o per šildymo sezoną - apie 90 Eur. Gyventojų investuotos lėšos, pasinaudojus parama, atsipirktų per 3-5 metus.

Kadangi reikia laiko paraiškos pateikimo procedūroms, nes jos visos tokios pat kaip ir kompleksinio namo modernizavimo - t.y., būtina gauti 50 proc.+ 1 gyventojų pritarimą, paraiškų priėmimo terminas pratęstas iki 2020 m. liepos 1 d. Šis terminas gali būti paankstintas tuo atveju, kai prašymų bus pateikta visai šiam tikslui iš Klimato kaitos programos lėšų skirtai sumai (5 mln. eurų).

Paraiškos teikiamos Būsto energijos taupymo agentūrai (paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose) iki 2020 m.  liepos 1 dienos arba iki tol, kol nebus viršyta šiai priemonei numatyta lėšų suma.

Kaip nurodyta šios agentūros paskelbtame kvietime teikti paraiškas, jas gali teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai, šilumą tiekiančios įmonės, taip pat kiti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų įgalioti asmenys. Teikiant paraišką būtina nurodyti finansinių lėšų šaltinį.

Sąlygos kompensacinėms išmokoms gauti yra nustatytos Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašu.

Šiame apraše nurodyta, jog gyventojai, siekiantys gauti valstybės paramą, gali keisti elevatorinius šilumos punktus į naujus automatizuotus šilumos punktus ar atnaujinti senus susidėvėjusius automatinius šilumos punktus, kurie automatiškai nepalaiko užduotos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje.

Taip pat valstybės parama bus skiriama ir tokioms priemonėms kaip radiatorių keitimas, termostatinių ventilių įrengimas, vamzdynų keitimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimas, išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį rodmenų nuskaitymą iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimas ir kt

ASA.LT pasiekė klausimai, liečiantys  radiatorių keitimą: „Jeigu namo bendrija pritarė šilumos punkto modernizavimui, bet radiatorius keisti nori ne visi, tik dalis gyventojų. Ar gaus kompensacijas už radiatorius tie, kurie juos keis?", - klausia skaitytojas.

Gintarė Burbienė, VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra" specialistė atsakė, jog „už radiatorių keitimą kompensacija galima tiems savininkams, kurie juos planuoja keisti. Svarbu, kad yra įgyvendinama privaloma priemonė - šilumos punkto modernizavimas".

Daugiabučių renovacija ir šilumos punktų būklė

Suprantama, geriausi rezultatai tiek šilumos taupymo, tiek komforto požiūriu pasiekiami atlikus kompleksinę daugiabučio renovaciją. Deja, iki 2020 metų pradžios buvo modernizuoti 2409 daugiabučiai, kai jų Lietuvoje yra apie 30 000. Matyt, todėl pradėtas skatinti bent šilumos punktų modernizavimas arba šildymo sistemų atnaujinimas.

Pagal Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos pateiktą statistiką, Lietuvoje yra beveik 28 tūkst. šilumos punktų, iš jų gyvenamuosiuose namuose - 19 775. Dalis jų automatizuoti, daugiausia didžiuosiuose miestuose, bet regionuose vyrauja neautomatizuoti ir nemodernizuoti šilumos punktai.

Šilumos punktų techninė būklė
Šilumos punktų techninė būklė 2019 metų pabaigoje.

Šildymo sistemos daugiabučiuose daugiausia yra vienvamzdės, kuriose pašildytas vanduo siurbliu užkeliamas į viršutinį namo aukštą ir teka tolyn, kol pasiekia tolimiausiame viršutiniame namo kampe esančius radiatorius. Paskui vanduo natūraliai leisdžiasi žemyn ir, suprantama, vėsta. Į pirmus šildymo prietaisus atiteka karščiausias šilumnešis, žemutinius radiatorius vanduo pasiekia atvėsęs. Todėl vienuose butuose yra per karšta, kituose - per šalta.

Termograma

Termograma rodo, kad šilumos pasiskirstumas labai netolygus. Tokia padėtis fiksuojama didelėje dalyje senų daugiabučių.

Modernizuojant šilumos punktą, galima keisti vienvamzdę šildymo sistemą į dvivamzdę, kolektorinę, galima rinktis taupesnę karšto vandens ruošimo sistemą.  Galimus vienvamzdės šildymo sistemos rekonstrukcijos būdus rasite anksčiau publikuotame ASA straipsnyje „Šildymo sistemos rekonstrukcija ir radiatorių keitimas daugiabutyje"

https://lt.lt.allconstructions.com/portal/categories/173/1/0/1/article/17085/sildymo-sistemos-rekonstrukcija-ir-radiatoriu-keitimas-daugiabutyje

Tačiau šildymo sistemos tipo keitimas yra brangus, būtina keisti vamzdyną ir butuose, todėl ne visi gyventojai ryžtasi tokiai modernizacijai. Paprasčiau ir pigiau yra atnaujinti šilumos punktą, šie darbai nereikalauja didelių investicijų, o šilumos sutaupymas gali siekti 20-25 proc. Pasak Lietuvos Šilumos tiekėjų asociacijos prezidento Valdo Lukoševičiaus, skaičiuojama, kad šilumos punkto modernizavimas subalansuojant ir įrengiant reguliavimą kiekviename bute vidutiniškai gali kainuoti apie 15 Eur/kv.m, o šilumos sutaupymas gali siekti iki 30 proc. Ir tai yra maždaug tik 1/10  kompleksinės renovacijos investicijų dalis.

Jei butuose keičiami radiatoriai, įrengiamas temperatūros reguliavimas, savaime suprantama, kad minimali invazija į butus reikalinga. Jei modernizuojamas tik šilumos punktas, kuris yra pastato rūsyje, tuomet jokie darbai butuose neatliekami.

Šilumos punkto renovacijos poreikį apsprendžia keletas veiksnių:

 • Renovacija būtina elevatoriniams šilumos punktams, kuriuose nėra šilumos kiekio, patiekiamo į pastatą, reguliavimo galimybės priklausomai nuo lauko oro temperatūros, todėl tokių pastatų butuose per šalta arba per karšta.
 • Kai šilumos punkte nėra automatikos, reguliuojančios ir palaikančios karšto vandens tiekimo temperatūrą;
 • Kai šilumos punkte nėra įrengto automatinio stovų balansavimo;
 • Kai nusidėvėjusi techninė šilumos punkto įranga, kuriai įtakos turi priežiūra, įrangos amžius ir pan.;
 • Kai dažni gedimai ir avarijos;
 • Kitos individualios priežastys;

Specialistas sako, kad esant šioms aplinkybėms, verta suburti gyventojus šilumos punkto renovacijai, nes gyventojai tokiu atveju permoka už šildymą. Be to, papildomai butuose galima keisti radiatorius, vamzdynus, įrengti termostatinius ventilius, individualius šilumos apskaitos prietaisus, šilumos daliklius, išmaniąją apskaitą, karšto vandens skaitiklius ir kitas priemones. Visos jos įskaičiuojamos į šilumos punkto modernizavimo priemones ir patvirtinus projektą kompensuojama 30 proc. jų kainos.

Dažnai atnaujinus name šilumos punktą, atlikus šildymo sistemos balansavimą, izoliavus vamzdynus, kuomet butuose ir laiptinėse pakeisti langai, name šilumos sąnaudos buvo tokios pat, kaip ir tokio pat ploto apšiltinto namo.

Pagrindiniai mažosios renovacijos darbai

Specialistų nuomone, vienas iš pagrindinių darbų turėtų būti šildymo sistemos balansavimas įrengiant automatinius balansavimo ventilius. Kai sistema subalansuota, šilumnešio srautas visuose stovuose tolygus, o tai reiškia, jog radiatoriai šyla tolygiai, šiluma pasiskirto vienodai.  Vien tik ši priemonė gali sutaupyti apie 10 proc. šilumos energijos, kainuoja palyginti nedaug - 1-5 Eur/kv.m.

Kita efektyvi šilumos taupymo priemonė - automatinis karšto vandens temperatūros reguliavimas ir palaikymas stovuose.  Tai reiškia, jog į visus butus tiekiamas vienodos temperatūros vanduo. Tai gali taupyti iki 30 proc. šilumos energijos karštam vandeniui šildyti, o kainuoja iki 2 Eur/kv.m. Vadinasi, standartiniam 60 kv.m butui ši priemonė su kompensacija kainuotų iki 84 Eur.

Gyventojams itin patraukli yra patalpų temperatūros reguliavimo galimybė. Ji galima sumontavus termostatus ant radiatorių - temperatūrą galima reguliuoti 16-23 laipsnių ribose. Termostatai itin patogūs, kad galima nustatyti skirtingą temperatūrą atskiruose kambariuose. Daugelis žmonių nemėgsta miegoti šiltai ir mielai palaiko miegamajame žemesnę temperatūrą. Termostatai gali sutaupyti iki 20 proc. šilumos energijos, o kainuoja 7-9 Eur/kv. buto metrui.

Radiatorių keitimas daugiabutyje
Radiatorius be termostato ir su termostatu. Įrengiant termostatus pašalinamas senas trieigis vožtuvas ir sumontuojamas naujas vandens tekėjimas į radiatorius, tai leidžia efektyviai reguliuoti šildymą.

Specialistų skaičiavimu, aukščiau minėtų investicijų atsiperkamumas - iki 3 metų. Skaičiavimai pagrįsti įvykdytų projektų pasiektais rezultatais.

Šilumos dalikliai

Butų šilumos energijos, karšto vandens skaitiklius, termoreguliatorius ir šilumos daliklius galima prijungti prie duomenų surinkimo sistemos bei kaupti jų archyvą. Skaitiklių rodmenys surenkami nuotoliniu būdu, juos perduodant radijo bangomis arba internetu, todėl nereikia užsukti į gyventojų butus. Šiuo atveju itin sunku ar net neįmanoma klastoti skaitiklių rodmenų.

Įdiegta duomenų surinkimo ir apskaitos sistema turi šiuos privalumus: sąskaitas galima gauti ir apmokėti internetu, neišeinant iš namų; kiekviename bute įrengtoje elektroninėje atsiskaitymų knygelėje nurodomos tikslios mokesčių už suvartotą energiją sumos; gyventojai kiekvieną dieną gali sekti sąskaitos pokyčius ir viršijus savo finansines galimybes apriboti poreikius; butui tiekiamos šilumos poreikį galima reguliuoti nuotoliniu būdu. Moderni duomenų surinkimo ir apskaitos sistema  diegiama visame gyvenamajame name.

Prie kiekvieno šilumos prietaiso sumontuojamas šilumos daliklis – ant šildymo prietaiso paviršiaus sumontuotas prietaisas, netiesiogiai matuojantis šildymo prietaiso atiduodamos aplinkai šilumos kiekį, kuris yra proporcingas temperatūrų skirtumui tarp šildymo prietaiso paviršiaus ir aplinkos. Šilumos daliklio rodmenys yra proporcingi integruotai per matavimo laikotarpį šildymo prietaiso paviršiaus temperatūrai arba integruotam temperatūrų skirtumui tarp šildymo prietaiso paviršiaus ir aplinkos.

Energijos taupymo sprendimai šildymo sistemų renovacijai

Specialistai siūlo paprastą ir nebrangią sistemą daugiabučių renovacijai,  kurią pritaikius galėsite:

• kiekviename kambaryje patys nusistatyti temperatūrą;

• išvykus keletai dienų sumažinti šildymą visame bute;

•  mokėti už šildymą tik tiek, kiek suvartosite.

Sistemą paprasta sumontuoti, nebūtina keisti radiatorių ir vamzdžių.

Ją įdiegus turėsite galimybę sutaupyti apie 30 proc. išlaidų už šildymą, o investicijos sudarys tiktai 10 proc. bendrų renovacijos kaštų, t.y. iki 8,70 Eur/kv.m.

Tokį efektą galima pasiekti:

• subalansavus šildymo stovus;

• pertvarkius vienvamzdę šildymo sistemą;

• įvedus individualią šilumos apskaitą butuose.

Rezultatas: Trijų kambarių 63 kv. m butas per šildymo sezoną sutaupytų apie 145 Eur, priklausomai nuo temperatūros nustatymo kambariuose.

Šilumos punkto renovacija

Galimi energijos taupymo sprendimai

Pirmas žingsnis: Vienvamzdės sistemos balansavimas naudojant automatinius balansavimo ventilius. Visame pastate tiksliai sureguliuoti šildymo sistemos srautus stovuose. Rezultatas – visi stovai šyla tolygiai, todėl ir šiluma pasiskirsto tolygiau.

Efektyvumas – iki 10 proc.;

Investicijos kaina – 1 – 5 Eur/kv.m;

Investicijos grąža – iki 1,5 metų.

Antras žingsnis: Individualus patalpų temperatūros reguliavimas, sumontavus radiatorių termostatus. Patalpos šildomos pagal poreikį, t.y. tiek, kiek nustato vartotojas. Pagal pageidavimą yra galimybė maksimaliai (21/22/23°C) ir minimaliai (16°C) apriboti temperatūrą – tai leidžia papildomai sutaupyti energijos.

Efektyvumas – iki 20 proc.;

Investicijos kaina – 7 – 9 Eur/kv.m;

Investicijos grąža – iki 1,5 metų.

Trečias žingsnis: Karšto vandens sistemos balansavimas – sumontavus karšto vandens termoreguliatorius karšto vandens sistemos stovuose. Rezultatas: visuose butuose iš čiaupų teka vienodos temperatūros karštas vanduo. Taip pat apsaugo nuo  legioneliozės bakterijų atsiradimo.

Efektyvumas – iki 30 proc.;

Investicijos kaina – iki 2 Eur/kv.m;

Investicijos grąža – 0,5 metų.

Rekomenduojama pilna vienvamzdės sistemos renovacija.

Pilnas vienvamzdės sistemos valdymas – automatinis šildymo stovų balansavimas, grįžtamos temperatūros reguliavimas stovuose, individualus temperatūros reguliavimas kiekvienoje patalpoje su radiatorių termostatais.

Efektyvumas – iki 30 proc.;

Investicijos kaina – 5-9 Eur/kv.m;

Vienvamzdės šildymo sistemos renovacija

Pagal mažosios renovacijos arba šilumos punktų atnaujinimo programą daugiabučių bendrijoms ir gyventojams, planuojantiems diegti šildymo sistemos efektyvumo didinimo priemones, numatyta iki 80 proc. valstybės parama. Paraiškas galima teikti iki 2023 m. liepos 27 d. per APVA informacinę sistemą APVIS. Pasinaudojus parama mažajai renovacijai, galima atnaujinti daugiabučio šilumos punktą ir pakeisti ar bent patobulinti vienvamzdę šildymo sistemą.

Daugelyje daugiabučių yra vienvamzdė šildymo sistema. Tai reiškia, kad karštas vanduo - šilumnešis siurbliu keliamas aukštyn iki tolimiausio radiatoriaus viršutiniame aukšte. Iš ten vanduo teka žemyn į kitus radiatorius ir, kol pasiekia žemutinių aukštų šildymo prietaisus, gerokai atvėsta.

Vienvamzdės šildymo sistemos renovacija
Vienvamzdės šildymo sistemos principas.

Vienvamzdėse sistemose šiluma pasiskirsto netolygiai, o jei kai kuriuose butuose yra įrengti papildomi radiatoriai ar jų sekcijos, tai sistemą visiškai išbalansuoja ir pirmųjų aukštų gyventojų butus pasiekia jau visiškai atvėsęs šilumnešis. Dėl to viršutinių aukštų gyventojams per karšta, apatiniams - per šalta.

Geriausia būtų vienvamzdę sistemą pakeisti į dvivamzdę, joje tolygiai paskirstomas šilumos kiekis stovuose ir butuose, kiekvieną radiatorių galima reguliuoti pagal poreikius, pakeitus viename bute radiatorių neišsibalansuoja visa sistema, kadangi dvivamzdėje sistemoje balansavimo metu nustatomas tik tam tikras kiekvienam butui reikalingas šilumos kiekis. Tokiu atveju taupoma viso namo šiluma. Tačiau vienvamzdės šildymo sistemos pertvarkymas į dvivamzdę gana brangus, vamzdynui pravesti reikalinga intervencija į visus butus, po to juose reikia remonto, ne visi gyventojai su tuo sutinka.

Vienvamzdę sistemą galima patobulinti, tokiu atveju irgi nemažai sutaupoma šilumos energijos, o intervencija į butus - minimali.

UAB „IMI Hydronic Engineering" specialistai vienvamzdės šildymo sistemos efektyvumui pagerinti siūlo eilę gaminių - automatinius balansinius vožtuvus, mažo pasipriešinimo termostatinius radiatorių vožtuvus ir kitus komponentus, kurie visi kartu  vienvamzdę sistemą daro beveik tokia pat efektyvia kaip ir dvivamzdė šildymo sistema. Be to, vienvamzdės šildymo sistemos modernizavimo išlaidos yra mažesnės nei dvivamzdės, todėl šilumos punkto modernizavimas yra labai patrauklus butų savininkams.

Nemenkas šilumos sutaupymas gaunamas ant šildymo ir karšto vandens stovų sumontavus rankinius arba automatinius balansinius vožtuvus. Balansiniai vožtuvai turi matavimo antgalius, prie kurių prijungus matavimo prietaisą matyti, koks vandens  srautas prateka, ar jis atitinka projektinį srautą.

Tikslesni ir lengviau reguliuojami yra automatiniai balansiniai vožtuvai, tikslus nustatymas garantuoja projektinį srautą, bet jį retsykiais reikia pamatuoti.

Ne visada reikia arba ne visada tinka naudoti automatinius balansinius vožtuvus, todėl galima rinktis rankinius balansinius vožtuvus - pilno uždarymo, su išankstinio nustatymo ir fiksavimo funkcija, su galimybe matuoti  slėgio nuostolius, srautą ir šilumnešio temperatūrą.

Šildymo sistemos balansiniai vožtuvai

STAD ir TBV balansiniai vožtuvai išlygina šilumnešio srautą visuose stovuose, šiluma pasiskirsto tolygiai ir radiatoriai visuose butuose šyla vienodai.

Balansinių ventilių įrengimas gali sutaupyti iki 10 proc. šilumos energijos.

Termostatiniai ventiliai prie radiatorių naudojami kartu su termostatinėmis galvutėmis valdo patalpų temperatūrą. Jie gali būti su išankstiniu nustatymu (dažniau naudojami dvivamzdėse sistemose) arba be jo. Vienvamzdėse sistemose naudojami didelio pralaidumo termostatiniai ventiliai su termostatinėmis galvutėmis temperatūrai nustatyti. Galvutėse esantis elementas reaguoja į aplinkos temperatūrą ir valdo šilumnešio srautą patenkantį į radiatorių.  Itin patogu nustatyti žemesnę temperatūrą miegamajame kambaryje, kas savaime reiškia šilumos taupymą ir sveikesnį miegą.

Šildymo sistemos termostatiniai vožtuvai

Didelio pralaidumo termostatiniai vožtuvai ir K termostatinė galvutė su nuotoliniu jutikliu ir be jo. Nuotolinis jutiklis reikalingas, kuomet sudėtinga pasiekti termostatinę galvutę.

Renovuojant seną vienvamzdę sistemą ir montuojant termostatinius ventilius pašalinamas senas trieigis vožtuvas ir perdaromas radiatoriaus pajungimas - tai leidžia efektyviai reguliuoti šildymą.

Radiatorių ir gyvatukų keitimas

Kaip nurodoma Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo tvarkos apraše, finansuojama ne tik elevatorinių šilumos punktų pertvarka, bet ir senų susidėvėjusių automatinių šilumos punktų, kurie automatiškai nepalaiko užduotos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje, atnaujinimas arba atskiro šilumos punkto daugiabučiame name įrengimas, įskaitant balansinių ventilių ant šildymo ir karšto vandens stovų įrengimą.

Taip pat prie finansuojamų priemonių priskiriama ir karšto vandens tiekimo sistemos pertvarka, įskaitant susijusių elementų keitimą - vamzdžių izoliavimą, keitimą, rankšluosčių džiovintuvų keitimą.

Klaipėdos Laukininkų g. 44 namo revovaciją gyventojai pradėjo nuo šildymo sistemos atnaujinimo.
Atnaujinta vienvamzdė sistema, įrengti termostatai leidžia individualiai reguliuoti temperatūrą kiekviename kambaryje. Šildymo sistema subalansuota, sumontavus automatinius balansiniaus ventilius - srauto ribotuvus. Ant radiatorių sumontuoti davikliai rodo, kiek šilumos buvo faktiškai suvartota. Suskaičiuota, jog  5027 kv. metrų šildomo ploto name vidutiniškai per metus sutaupyta apie 30 proc. šilumos energijos.

Daugiabutis, kuriame atlikta mažoji renovacija
Klaipėdos Laukininkų g. 44 daugiabutyje šildymo sistemos atnaujinimas gyventojams kainavo 7,5 Eur/kv.m.

Automatizuotame šilumos punkte, jei gyventojai pageidauja, yra galimybė nustatyti įvairius šildymo sistemos temperatūrinio režimo grafikus: nakties metu palaikyti žemesnę šildymo sistemos temperatūrą, sumažinti karšto vandens temperatūrą bei išjungti karšto vandens cirkuliaciją, nustatyti šildymo sistemos paros bei savaitės šildymo grafiką. Automatizuoti šilumos punktai daug efektyvesni, daugelis daugiabučių bendrijų jas yra įsirengę savo lėšomis.

Šiuo metu yra galimybė gauti paramą automatizuotų šilumos punktų dar neturinčioms daugiabučių bendrijoms, o turintiems jau pasenusius automatizuotus punktus - juos atnaujinti, modernizuoti ir sutaupyti dar daugiau šilumos energijos.

ASA.LT ir  "IMI Hydronic Engineering" informacija


Kategorijos: Renovacija, Šildymas (tema), Šildymo sistemų įrengimas, montavimas, priežiūra
Komentarai
Unknown_user_thumb
ARAS3542
Straipsnio vertinimas: 7

laba diena Joks temperatūros reguliavimas bute nėra galimas nereikia kalti žmonėms į galvas. 1. Vidiniu pertvaru varža labai maža todėl šiluma keliauja kur tik nori kol visame name susibalansuoja 2. termostatai palaiko tik balansą. 3.Jei kompiuteris nustatytas 20 laipsniu tai jis ir stengsis išlaikyti šią temperatūrą, jei norėsi nusistatyti 18 laipsnių niekaip to padaryti negalėsi. Bandau tai padaryti visais įmanomais būdais vistiek 23 laipsniai.nesišildau jau  3 mėn vistiek 23 laipsniai termostatas stovi ties 18 laipsnių. Sistema turi gryštama ryšį . Kitose patalpose padidėja šildymas kad išlaikyti balansą. Mitas, kad gali reguluoti šildymą sugriuvo. Termostatai tai disbalanso ir balabso priemonė kuri leidžia vogti šilumą nes 6 padalinimo metodas tai įpareigoja ir kurį sugalvojo kainu komisija. Įveda kažkokias korekcijas nes jau nieko nesupranta kaip čia reikia išsisukti iš neteisingos metodikos............. Arūnas  

2020-01-30 13:02
Unknown_user_thumb
Anonimas

Laba diena, Jūs iš dalies esate teisus, per vidines pertavaras beabejo šiluma kažkiek "keliauja", bet ne tiek kad nuo 23 laipsnių negalėtumėte sumažinti iki 18. Jūs negalite reguliuoti temperatūros su savo termostatu, greičiausiai dėl blogai subalansuotos šildymo sisitemos. Subalansuoti turėjo rangovas kuris statė termostatinius ventilius. Jei pageidaujate išsamesnės konsultacijos,

2020-02-10 10:40
Visi kategorijos straipsniai
Daugiabučio renovacija

Daugiabučio renovacija

Jei po daugiabučio modernizavimo pasiekiama A energinio naudingumo klasė, galima atgauti pusę renovacijai išleistų lėšų. Efektyviausios modernizavimo priemonės, šiltinimas putplasčiu ir šilumos punkto modernizavimas, šildymo sistemos balansavimas. 

Mažoji renovacija

Šildymo sistemos renovavimas daugiabutyje

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens renovavimas, atnaujinimas, radiatorių keitimas ir šilumos reguliavimo įdiegimas. Pagal mažosios renovacijos arba šilumos punktų atnaujinimo programą daugiabučių bendrijoms ir gyventojams, planuojantiems diegti šildymo sistemos efektyvumo didinimo priemones, numatyta iki 80 proc. valstybės parama. Paraiškas galima teikti iki 2023 m. liepos 27 d. 

Daugiabučio renovacija

Daugiabučio renovacija

Kokia daugiabučio renovacijos kaina? Kaip daugiabučių renovacija atsiperka? Kokios yra efektyviausios daugiabučių modernizavimo priemonės? 

Angos perdangoje pjovimas

Angos perdangoje pjovimas

Angų pjovimas perdangoje, perdangos angos įrengimas 

Fasado šiltinimas

Ką reikia žinoti apie vėdinamus fasadus?

Renovacijos efektas didele dalimi priklauso nuo sienų šiltinimo. Ventiliuojamo fasado sistemos medžiagos, dėmesys technologijai ir detalėms lemia geriausią renovacijos rezultatą. 

Daugiabučių siūlių remontas

Daugiabučių siūlių remontas

Kaip turi būti hermetizuotos tarpblokinės siūlės, pažeistų tarpblokinių siūlių užtaisymas 

Geoterminio šildymo įrengimas

Geoterminio šildymo sistemos įrengimas

Kaip įrengti geoterminį šildymą, šilumos siurbliai, geoterminio šildymo sistemos efektyvumo, galingumo skaičiavimas, geoterminio šildymo sistemos montavimas 

Fasado šiltinimas Neoporo termoplokštėmis

Fasado šiltinimas neoporo termoplokštėmis

A+ klasės siekiančio daugiabučio fasado šiltinimas naujos technologijos putplasčiu. 

Daugiabučių modernizavimas

Daugiabučių modernizavimas: efektyviausi sprendimai

Nerenovuotų daugiabučių gyventojai su pavydu žvelgia į atnaujintus kaimynų namus. Renovuotuose daugiabučiuose butai brangesni, mažesnės šildymo sąskaitos ir geresnė gyvenimo kokybė. Sprendimai, lemiantys daugiabučio modernizavimo rezultatą. 

Renovacijos budai

Renovacijos būdų paieška ar lipimas ant to paties grėblio

Europos komisija vėl skelbia naują renovacijos bangą ir vėl skirs didžiules sumas pastatų modernizavimui. Lietuvoje daugiabučių renovacijai paspartinti vėl rengiama strategija ir traukiamos seniai siūlytos finansavimo idėjos, nors pildosi prognozuotas senųjų mikrorajonų likimas. 

Vėdinimas daugiabučiuose

Vėdinimo būdai modernizuotuose daugiabučiuose

Vėdinimas daugiabučiuose, kaip įrengti vėdinimą modernizuojant daugiabučius 

Daugiabučių namų administravimas

Daugiabučių namų administravimas

Kas administruoja daugiabutį namą, namo administratratoriaus skyrimas ar išrinkimas 

Daugiabučių renovacija

15 metų daugiabučių renovacijos: sienos šiltinamos, tačiau iki protingo namo dar toli

Namo atnaujinimas turėtų virsti investicija į kokybę ir patį nekilnojamąjį turtą. O tokios investicijos grąžą pastebimai gali išauginti ne sienų šiltinimas atliekant renovaciją, bet įdiegtos protingo namo sistemos. 

daugiabučių modernizavimo klaidos

Dažniausios daugiabučių modernizavimo klaidos

Daugiabučių modernizavimo procesas šalyje, nors ir pamažu, bet juda į priekį. Kad gyventojai galėtų įvertinti renovacijos kokybę, supažindiname su kontrolės sistema ir pastebėtomis stogų įrengimo bei sienų apšiltinimo klaidomis. 

Mūrinio namo šiltinimas

Mūrinio namo šiltinimas

Kaip šiltinti mūrinius fasadus, daugiabučio sienų šiltinimas polistireniniu putplasčiu, angokraščio ir parapeto apšiltinimas. 

Daugiabuciu apdaila

Vėdinamų fasadų apdailos plokštės

Daugiabučių, administracinių pastatų ir individualių namų išorei vis dažniau pritaikoma ventiliuojamų fasadų technologija. 

bustas

Kokybiška renovacija – ne makiažas

Nors ir lėtai, bet daugiabučių modernizavimo vežimas juda į priekį, pakeliui mokantis iš klaidų, tobulinant projektų rengimo, rangos darbų pirkimo, techninės priežiūros, finansavimo procesus. Gyventojai daugiabučių atnaujinimą ima suprasti plačiau, kaip komfortą, aukštesnę būsto ir gyvenimo kokybę. Kokiomis priemonėmis pasiekiama ši kokybė? 

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 6
ŠVOK sistemų valdymo ir automatizavimo sprendimai ir įranga. Išmanus ŠVOK sistemų valdymas. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų automatizavimas.
A.Juozapavičiaus pr. 27-5, Kaunas
Telefonas: +370-37-392248, El. paštas: info.lt@imi-hydronic.com
Polistireninis putplastis energiškai efektyviai statybai, rekonstrukcijai.
Energetikų g. 32, Kaunas
Telefonas: +370-37-350139, Mobilus: +370-686-39573, El. paštas: info@kaunosilas.lt
Telefonspynės, pasikalbėjimo įrenginiai, domofonai. Apsauginės, gaisrinės signalizacijos sistemos patalpoms projektavimas ir įrengimas. Vaizdo stebėjimo, įrašymo sistemos.
Č.Sasnausko g. 35 - 1, Kaunas
Telefonas: +370-37-331627, Mobilus: +370-686-37977, +370-686-15747, El. paštas: info@apsvidija.lt
Keleiviniai liftai, liftų montavimas, liftų priežiūra ir remontas, liftų renovacija, liftai daugiabuciams namams, liftai naujs statyba, keleiviniai liftai, liftai renovacijai.
M. Sleževičiaus g. 13, Vilnius
Telefonas: +370-5-2424824, El. paštas: liftas@liftas.lt
Nauja elektros instaliacija, įvadai , įvadų keitimas, varžų matavimas. Elekros prietaisų remontas, buitinės technikos remontas. Pataplų įrengimo, remonto darbai, renovacijos.
Jonavos g. 40A, Kaunas
Telefonas: +370-37-361489, Mobilus: +370-659-96818, El. paštas: info@imre.lt
1 2 3 4 5 6
Daugiabučio renovacija Daugiabučio renovacija

Jei po daugiabučio modernizavimo pasiekiama A energinio naudingumo klasė, galima atgauti pusę renovacijai išleistų lėšų. Efektyviausios modernizavimo priemonės, šiltinimas putplasčiu ir šilumos punkto modernizavimas, šildymo sistemos balansavimas.

Mažoji renovacija Šildymo sistemos renovavimas daugiabutyje

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens renovavimas, atnaujinimas, radiatorių keitimas ir šilumos reguliavimo įdiegimas. Pagal mažosios renovacijos arba šilumos punktų atnaujinimo programą daugiabučių bendrijoms ir gyventojams, planuojantiems diegti šildymo sistemos efektyvumo didinimo priemones, numatyta iki 80 proc. valstybės parama. Paraiškas galima teikti iki 2023 m. liepos 27 d.

Daugiabučio renovacija Daugiabučio renovacija

Kokia daugiabučio renovacijos kaina? Kaip daugiabučių renovacija atsiperka? Kokios yra efektyviausios daugiabučių modernizavimo priemonės?

Angos perdangoje pjovimas Angos perdangoje pjovimas

Angų pjovimas perdangoje, perdangos angos įrengimas

Fasado šiltinimas Ką reikia žinoti apie vėdinamus fasadus?

Renovacijos efektas didele dalimi priklauso nuo sienų šiltinimo. Ventiliuojamo fasado sistemos medžiagos, dėmesys technologijai ir detalėms lemia geriausią renovacijos rezultatą.

Daugiabučių siūlių remontas Daugiabučių siūlių remontas

Kaip turi būti hermetizuotos tarpblokinės siūlės, pažeistų tarpblokinių siūlių užtaisymas

Geoterminio šildymo įrengimas Geoterminio šildymo sistemos įrengimas

Kaip įrengti geoterminį šildymą, šilumos siurbliai, geoterminio šildymo sistemos efektyvumo, galingumo skaičiavimas, geoterminio šildymo sistemos montavimas

Fasado šiltinimas Neoporo termoplokštėmis Fasado šiltinimas neoporo termoplokštėmis

A+ klasės siekiančio daugiabučio fasado šiltinimas naujos technologijos putplasčiu.

Nauja renovacijos strategija Renovacija - ir vėl tik vizijose?

Aplinkos ministerija pateikė ilgai rengtą ilgalaikės pastatų renovacijos strategiją. Ar yra naujovių, ar tik kartojamos senos tiesos? Spręskite patys. Pateikiame sutrumpintą strategijos apžvalgą.

Daugiabučių modernizavimas Daugiabučių modernizavimas: efektyviausi sprendimai

Nerenovuotų daugiabučių gyventojai su pavydu žvelgia į atnaujintus kaimynų namus. Renovuotuose daugiabučiuose butai brangesni, mažesnės šildymo sąskaitos ir geresnė gyvenimo kokybė. Sprendimai, lemiantys daugiabučio modernizavimo rezultatą.

Renovacijos budai Renovacijos būdų paieška ar lipimas ant to paties grėblio

Europos komisija vėl skelbia naują renovacijos bangą ir vėl skirs didžiules sumas pastatų modernizavimui. Lietuvoje daugiabučių renovacijai paspartinti vėl rengiama strategija ir traukiamos seniai siūlytos finansavimo idėjos, nors pildosi prognozuotas senųjų mikrorajonų likimas.

Vėdinimas daugiabučiuose Vėdinimo būdai modernizuotuose daugiabučiuose

Vėdinimas daugiabučiuose, kaip įrengti vėdinimą modernizuojant daugiabučius

Daugiabučių namų administravimas Daugiabučių namų administravimas

Kas administruoja daugiabutį namą, namo administratratoriaus skyrimas ar išrinkimas

Daugiabučių renovacija 15 metų daugiabučių renovacijos: sienos šiltinamos, tačiau iki protingo namo dar toli

Namo atnaujinimas turėtų virsti investicija į kokybę ir patį nekilnojamąjį turtą. O tokios investicijos grąžą pastebimai gali išauginti ne sienų šiltinimas atliekant renovaciją, bet įdiegtos protingo namo sistemos.

daugiabučių modernizavimo klaidos Dažniausios daugiabučių modernizavimo klaidos

Daugiabučių modernizavimo procesas šalyje, nors ir pamažu, bet juda į priekį. Kad gyventojai galėtų įvertinti renovacijos kokybę, supažindiname su kontrolės sistema ir pastebėtomis stogų įrengimo bei sienų apšiltinimo klaidomis.

Mūrinio namo šiltinimas Mūrinio namo šiltinimas

Kaip šiltinti mūrinius fasadus, daugiabučio sienų šiltinimas polistireniniu putplasčiu, angokraščio ir parapeto apšiltinimas.

Daugiabuciu apdaila Vėdinamų fasadų apdailos plokštės

Daugiabučių, administracinių pastatų ir individualių namų išorei vis dažniau pritaikoma ventiliuojamų fasadų technologija.

bustas Kokybiška renovacija – ne makiažas

Nors ir lėtai, bet daugiabučių modernizavimo vežimas juda į priekį, pakeliui mokantis iš klaidų, tobulinant projektų rengimo, rangos darbų pirkimo, techninės priežiūros, finansavimo procesus. Gyventojai daugiabučių atnaujinimą ima suprasti plačiau, kaip komfortą, aukštesnę būsto ir gyvenimo kokybę. Kokiomis priemonėmis pasiekiama ši kokybė?

Modernizuojant daugiabučius labiau apsimoka siekti aukštesnės energinės klasės Modernizuojant daugiabučius labiau apsimoka siekti aukštesnės energinės klasės

Ilgalaikėje perspektyvoje daugiabučio apšiltinimas pagal aukštesnės energinės klasės reikalavimus generuoja didesnę grąžą. Pastatų sertifikavimo ekspertų asociacija siūlo keisti minimalius reikalavimus modernizuojamiems daugiabučiams.

Renovacija kitaip: ne tik sutaupyta energija, bet ir komfortas, sveikas mikroklimatas Renovacija kitaip: ne tik sutaupyta energija, bet ir komfortas, sveikas mikroklimatas

Visi žinome, ką reiškia renovacija, mažinanti šilumos energijos sąnaudas. O ką reiškia renovacija pagal aktyvaus namo (Active House) arba darnaus tvarumo principus? Tai kur kas daugiau nei energijos taupymas.

Tyrimas: kaip keičiasi oro kokybė renovuotuose daugiabučiuose Tyrimas: kaip keičiasi oro kokybė renovuotuose daugiabučiuose

Kaip keičiasi patalpų mikroklimatas po pastato renovacijos

Šiltinimas akmens vata ir renovacijos rezultatai

Sutaupytos šilumos energijos skaičius turėtume užrašyti ant atnaujintų namų fasadų arba stenduose, kokie yra įrengiami skelbiant apie ES paramą. Tuomet visiems būtų aišku, kokie yra renovacijos rezultatai

Daugiabučių modernizavimas iki A klasės - utopija ar realybė? Daugiabučių modernizavimas iki A klasės - utopija ar realybė?

Ar įmanoma seną daugiabutį paversti energijos beveik nenaudojančiu pastatu? Kokias problemas turi išspręsti projektuotojai, rangovai ir gyventojai?

Naujovė renovacijoje – namą „apvilkti“ skydais

Suomijoje, Austrijoje, Vokietijoje populiaru modernizuojant pastatus juos šiltinti gatavais konkrečiam pastatui gamykloje pagamintais skydais su užpildu. Tokius skydus pabandė gaminti ir naudoti kaimynai latviai.

Apšiltinimas akmens vata Daugiabučio renovacija: ką daryti, kad būtų „kaip sau“

Kiekvienas esame girdėję posakį „padaryta kaip sau“, kuris reiškia labai gerai atliktą darbą. Ar tai tinka modernizuojamam daugiabučiui, visuomeniniam pastatui?

Renovacijoje svarbus ne tik energetinis efektyvumas

Jeigu nenorime, kad mūsų daugiabučių rajonai ateityje taptų „getais", turime pradėti veikti jau dabar.

Balkono remontas Balkonų renovacijos sąmata

Kaip renovuoti balkoną, kokie darbai ir medžiagos reikalingi balkono remontui

Modernizavime naudojamos šiltinimo medžiagos ir jų montavimo defektai

Daugiabučių modernizavimo projektuose iš esmės naudojami trys išorinių sienų apšiltinimo ir apdailos variantai.

Paryžiuje atnaujintas daugiabutis Renovacija, kuri sužavėjo Europą

Apie Paryžiuje atnaujintą praeito amžiaus 6-ojo dešimtmečio 16-os aukštų daugiabutį parašė kone visų Europos šalių architektūros ir statybų žiniasklaida.

fasadas Vėdinamieji fasadai su HPL plokštėmis – prestižinė apdailos klasė

Kodėl ši fasadų apdaila išskirtinė? Dėl tų pačių priežasčių, dėl kurių automobiliai priskiriami prestižinių klasei – medžiagų kokybės, patikimumo, ilgaamžiškumo, dizaino.

Fasadai. Išorės ir vidaus sienų apšiltinimo būdai

Fasado šilumos izoliacija – tai kompleksinė sistema, primenanti daugiasluoksnį pyragą. Ant fasado pagrindo iš eilės klojami ir tarpusavyje tvirtinami fasado šilumos izoliaciniai sluoksniai.

Ateityje kiaurų daugiabučių gyventojams gali tekti mokėti baudas

ES Energinio efektyvumo direktyva įpareigoja imtis griežtesnių šilumos taupymo priemonių. Tarp sektinų pavyzdžių - bendrovės, kurios investicijas atgauna iš sutaupytos šilumos. Pastatų atnaujinimas pagal ESCO modelį

Savanoriška daugiabučio renovacija. Kas jūsų laukia? Savanoriška daugiabučio renovacija. Kas jūsų laukia?

Praktiniame daugiabučių modernizavimo procese atsiranda daugybė klausimų, kurie ne iki galo numatyti ir apgalvoti.

Tinkuojamo fasado sistema

Tinkuoto fasado sandara. Tinkuoto fasado montavimas. Tinkuojamų fasadų privalumai ir trūkumai

Pelėsiai, melsvadumbliai ir kiti mikroorganizmai ilgainiui sugadina tinkuotą fasadą Kaip nuvalyti tinkuotus fasadus?

Kaip efektyviai ir greitai nuvalyti bei atnaujinti fasadą?

Vilniaus Valdorfo mokyklos apšiltinimo darbai. Apšiltinimo sistema su mineraline vata ir tinku

Kuo ir kaip apšiltinti pastatus, kad rezultatas būtų maksimaliai efektyvus šilumos taupymo požiūriu?

Tinkuojamo fasado šiltinimas

Pastaruoju metu pastatų šiltinimo iš išorės ir renovacijos derinimas darosi vis populiaresnis

Lentos Namo išorės apdaila

Tinkamai parinkta namo išorės apdaila pagerina ne tik jo estetinį vaizdą, bet ir šilumos izoliaciją, apsaugo nuo aplinkos poveikio, taigi, ir didina namo išliekamąją vertę.

Įtrūkęs fasadas Pastatų sertifikatai

“Pastatų energinio naudingumo sertifikatai privalomi tik juos statantiems, išnuomojantiems arba parduodantiems, - sako Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento Statybos produktų ir proceso valdymo skyriaus vedėjas Tomas BARANAUSKAS.

Fasado apdaila. Dažai Fasado apdaila. Dažai

Norint, kad fasadas tarnautų ilgai ir nekeltų rūpesčių, nepakanka teisingai pasirinkti fasado apdailos būdą; labai svarbu išsirinkti tinkamus, kokybiškus dažus.

Nauja renovacijos strategija Renovacija - ir vėl tik vizijose?

Aplinkos ministerija pateikė ilgai rengtą ilgalaikės pastatų renovacijos strategiją. Ar yra naujovių, ar tik kartojamos senos tiesos? Spręskite patys. Pateikiame sutrumpintą strategijos apžvalgą.

Vėdinimas daugiabučiuose Vėdinimo būdai modernizuotuose daugiabučiuose

Vėdinimas daugiabučiuose, kaip įrengti vėdinimą modernizuojant daugiabučius

Šilumos siurbliai Oras-vanduo šilumos siurblių sprendimai renovacijai

Šilumos siurbliai, šilumos siurbliai oras vanduo, oras vanduo šilumos siurbliai renovacijai.

Tyrimas: kaip keičiasi oro kokybė renovuotuose daugiabučiuose Tyrimas: kaip keičiasi oro kokybė renovuotuose daugiabučiuose

Kaip keičiasi patalpų mikroklimatas po pastato renovacijos

kaip suremontuoti balkoną Balkono remontas

Kaip suremontuoti balkoną, medžiagos balkono remontui, kaip teisingai sutvarkyti apleistą balkoną

daugiau
Kuo skiriasi rekonstrukcija nuo kapitalinio remonto Kuo skiriasi rekonstrukcija nuo kapitalinio remonto?

Kuo skiriasi statinio rekonstrukcija nuo kapitalinio remonto? Ar abiem atvejais reikalingi leidimai?

daugiau
 Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė Koks yra renovacijos darbų garantinis laikas?

Atsako Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

daugiau
Edvardas Petrauskas, BETA Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas Kaip elgtis, jei renovacijos metu atsiranda papildomų darbų?

Atsako Edvardas Petrauskas, BETA Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas

daugiau
 Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė Ar rekonstruojant namo dalį privaloma energinė klasė?

Atsako Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

daugiau
Kompanijų produktai
Šolumos siurbliai oras -vanduo
Šilumos siurbliai oras - vanduo renovacijai

Nibe šilumos siurbliai oras-vanduo, šilumos siurblio ener...

sanavimo tinkas
Sanavimo sistema pastatų restauracijai

THERMOPAL sanuojanti tinkavimo sistema, sanavimo tinkas, ...

Cementinė plokštė išorės darbams
Cementinė plokštė išorės darbams Aquapanel outdoor

Cementinės plokštės fasadų apdailai, drėgmei ir vandeniui...

Knauf Satt plokščių struktura klijai ir smeiges
Sanuojanti KNAUF SATT PLATTE plokštė šlampančių ir druskų paveiktų fasadų renovacijai

Stipriai drėgmės ir druskų paveiktiems fasadams atstatyti...

8.8 EUR
Laminuota polistireninio putplasčio plokštė RUFAX 100 - 1m2

Laminuota (sluoksniuota) polistireninio putplasčio plokšt...

Lifto modernizavimas, lifto keitimas

Senojo lifto pakeitimas moderniu suomių firmos KONE liftu

Renovacija - namų apšiltinimas termo vata Gamo Lietuvoje

Renovacija - namų apšiltinimas termo vata Gamo Lietuvoje

Stogų renovacija

Stogų renovavimas, stogo renovacija

Renovacijos ir vidaus apdailos darbai - Kaune

Renovacijos ir vidaus apdailos darbai - Kaune

Fasado renovacija
Daugiabučių namų fasadų renovacija

Daugiabučio renovacija

Mozaikinis tinkas Majster
Mozaikinis tinkas Majster

Mozaikiniai tinkai rekomenduojami "sunkiausiose" vietose:...

Specialūs mišiniai klinkerio apdailos fasadams quick-mix
Specialūs mišiniai klinkerio apdailos fasadams quick-mix

Aukščiausios kokybės statybinių cheminių medžiagų gaminto...

Fasadų šiltinimo medžiagos MAJSTERPOL: tinkai, klijai, dažai, gruntai, mišiniai

Fasadinių medžiagų gamintojas plečia prekybos partnerių t...

Fasado smėliavimas
Medienos valymas smėliasrove, medienos smėliavimas

Smeliavimo darbai, medienos smėliavimas, medienos valymas...

Fasadų valymas smėliasrove
Fasadų valymas smėliasrove, fasadų smėliavimas

Namo fasado valymas, fasado valymas smėliasrove, srautini...

grafiti valymas Vilnius
Grafiti valymas

Grafiti valymas nuo sienų, grafiti valymas Vilnius. Grafi...

Plytų valymas smėliasrove, plytų smėliavimas.

Mūro valymas smėliasrove, smėliavimo darbai, plytu valyma...

Smėliavimo darbai
Metalo valymas smėliasrove, metalo smėliavimas.

Smėliavimo darbai visoje Lietuvoje. Metalo smėliavimas, d...

Buto šilumos mazgas

Buto šilumos mazgai

HERZ sprendimai pastatų šildymo sistemų renovacijai

HERZ sprendimai pastatų šildymo sistemų renovaci...

Fasado šiltinimas Neoporo termoplokštėmis Fasado šiltinimas neoporo termoplokštėmis

A+ klasės siekiančio daugiabučio fasado šiltinimas naujos technologijos putplasčiu.

Nauja renovacijos strategija Renovacija - ir vėl tik vizijose?

Aplinkos ministerija pateikė ilgai rengtą ilgalaikės pastatų renovacijos strategiją. Ar yra naujovių, ar tik kartojamos senos tiesos? Spręskite patys. Pateikiame sutrumpintą strategijos apžvalgą.

Daugiabučių modernizavimas Daugiabučių modernizavimas: efektyviausi sprendimai

Nerenovuotų daugiabučių gyventojai su pavydu žvelgia į atnaujintus kaimynų namus. Renovuotuose daugiabučiuose butai brangesni, mažesnės šildymo sąskaitos ir geresnė gyvenimo kokybė. Sprendimai, lemiantys daugiabučio modernizavimo rezultatą.

Renovacijos budai Renovacijos būdų paieška ar lipimas ant to paties grėblio

Europos komisija vėl skelbia naują renovacijos bangą ir vėl skirs didžiules sumas pastatų modernizavimui. Lietuvoje daugiabučių renovacijai paspartinti vėl rengiama strategija ir traukiamos seniai siūlytos finansavimo idėjos, nors pildosi prognozuotas senųjų mikrorajonų likimas.

Vėdinimas daugiabučiuose Vėdinimo būdai modernizuotuose daugiabučiuose

Vėdinimas daugiabučiuose, kaip įrengti vėdinimą modernizuojant daugiabučius

Daugiabučių namų administravimas Daugiabučių namų administravimas

Kas administruoja daugiabutį namą, namo administratratoriaus skyrimas ar išrinkimas

Daugiabučių renovacija 15 metų daugiabučių renovacijos: sienos šiltinamos, tačiau iki protingo namo dar toli

Namo atnaujinimas turėtų virsti investicija į kokybę ir patį nekilnojamąjį turtą. O tokios investicijos grąžą pastebimai gali išauginti ne sienų šiltinimas atliekant renovaciją, bet įdiegtos protingo namo sistemos.

daugiabučių modernizavimo klaidos Dažniausios daugiabučių modernizavimo klaidos

Daugiabučių modernizavimo procesas šalyje, nors ir pamažu, bet juda į priekį. Kad gyventojai galėtų įvertinti renovacijos kokybę, supažindiname su kontrolės sistema ir pastebėtomis stogų įrengimo bei sienų apšiltinimo klaidomis.

Mūrinio namo šiltinimas Mūrinio namo šiltinimas

Kaip šiltinti mūrinius fasadus, daugiabučio sienų šiltinimas polistireniniu putplasčiu, angokraščio ir parapeto apšiltinimas.

Daugiabuciu apdaila Vėdinamų fasadų apdailos plokštės

Daugiabučių, administracinių pastatų ir individualių namų išorei vis dažniau pritaikoma ventiliuojamų fasadų technologija.

bustas Kokybiška renovacija – ne makiažas

Nors ir lėtai, bet daugiabučių modernizavimo vežimas juda į priekį, pakeliui mokantis iš klaidų, tobulinant projektų rengimo, rangos darbų pirkimo, techninės priežiūros, finansavimo procesus. Gyventojai daugiabučių atnaujinimą ima suprasti plačiau, kaip komfortą, aukštesnę būsto ir gyvenimo kokybę. Kokiomis priemonėmis pasiekiama ši kokybė?

Modernizuojant daugiabučius labiau apsimoka siekti aukštesnės energinės klasės Modernizuojant daugiabučius labiau apsimoka siekti aukštesnės energinės klasės

Ilgalaikėje perspektyvoje daugiabučio apšiltinimas pagal aukštesnės energinės klasės reikalavimus generuoja didesnę grąžą. Pastatų sertifikavimo ekspertų asociacija siūlo keisti minimalius reikalavimus modernizuojamiems daugiabučiams.

Renovacija kitaip: ne tik sutaupyta energija, bet ir komfortas, sveikas mikroklimatas Renovacija kitaip: ne tik sutaupyta energija, bet ir komfortas, sveikas mikroklimatas

Visi žinome, ką reiškia renovacija, mažinanti šilumos energijos sąnaudas. O ką reiškia renovacija pagal aktyvaus namo (Active House) arba darnaus tvarumo principus? Tai kur kas daugiau nei energijos taupymas.

Tyrimas: kaip keičiasi oro kokybė renovuotuose daugiabučiuose Tyrimas: kaip keičiasi oro kokybė renovuotuose daugiabučiuose

Kaip keičiasi patalpų mikroklimatas po pastato renovacijos

Šiltinimas akmens vata ir renovacijos rezultatai

Sutaupytos šilumos energijos skaičius turėtume užrašyti ant atnaujintų namų fasadų arba stenduose, kokie yra įrengiami skelbiant apie ES paramą. Tuomet visiems būtų aišku, kokie yra renovacijos rezultatai

Daugiabučių modernizavimas iki A klasės - utopija ar realybė? Daugiabučių modernizavimas iki A klasės - utopija ar realybė?

Ar įmanoma seną daugiabutį paversti energijos beveik nenaudojančiu pastatu? Kokias problemas turi išspręsti projektuotojai, rangovai ir gyventojai?

Naujovė renovacijoje – namą „apvilkti“ skydais

Suomijoje, Austrijoje, Vokietijoje populiaru modernizuojant pastatus juos šiltinti gatavais konkrečiam pastatui gamykloje pagamintais skydais su užpildu. Tokius skydus pabandė gaminti ir naudoti kaimynai latviai.

Apšiltinimas akmens vata Daugiabučio renovacija: ką daryti, kad būtų „kaip sau“

Kiekvienas esame girdėję posakį „padaryta kaip sau“, kuris reiškia labai gerai atliktą darbą. Ar tai tinka modernizuojamam daugiabučiui, visuomeniniam pastatui?

Renovacijoje svarbus ne tik energetinis efektyvumas

Jeigu nenorime, kad mūsų daugiabučių rajonai ateityje taptų „getais", turime pradėti veikti jau dabar.

Balkono remontas Balkonų renovacijos sąmata

Kaip renovuoti balkoną, kokie darbai ir medžiagos reikalingi balkono remontui

Modernizavime naudojamos šiltinimo medžiagos ir jų montavimo defektai

Daugiabučių modernizavimo projektuose iš esmės naudojami trys išorinių sienų apšiltinimo ir apdailos variantai.

Paryžiuje atnaujintas daugiabutis Renovacija, kuri sužavėjo Europą

Apie Paryžiuje atnaujintą praeito amžiaus 6-ojo dešimtmečio 16-os aukštų daugiabutį parašė kone visų Europos šalių architektūros ir statybų žiniasklaida.

fasadas Vėdinamieji fasadai su HPL plokštėmis – prestižinė apdailos klasė

Kodėl ši fasadų apdaila išskirtinė? Dėl tų pačių priežasčių, dėl kurių automobiliai priskiriami prestižinių klasei – medžiagų kokybės, patikimumo, ilgaamžiškumo, dizaino.

Fasadai. Išorės ir vidaus sienų apšiltinimo būdai

Fasado šilumos izoliacija – tai kompleksinė sistema, primenanti daugiasluoksnį pyragą. Ant fasado pagrindo iš eilės klojami ir tarpusavyje tvirtinami fasado šilumos izoliaciniai sluoksniai.

Ateityje kiaurų daugiabučių gyventojams gali tekti mokėti baudas

ES Energinio efektyvumo direktyva įpareigoja imtis griežtesnių šilumos taupymo priemonių. Tarp sektinų pavyzdžių - bendrovės, kurios investicijas atgauna iš sutaupytos šilumos. Pastatų atnaujinimas pagal ESCO modelį

Savanoriška daugiabučio renovacija. Kas jūsų laukia? Savanoriška daugiabučio renovacija. Kas jūsų laukia?

Praktiniame daugiabučių modernizavimo procese atsiranda daugybė klausimų, kurie ne iki galo numatyti ir apgalvoti.

Tinkuojamo fasado sistema

Tinkuoto fasado sandara. Tinkuoto fasado montavimas. Tinkuojamų fasadų privalumai ir trūkumai

Pelėsiai, melsvadumbliai ir kiti mikroorganizmai ilgainiui sugadina tinkuotą fasadą Kaip nuvalyti tinkuotus fasadus?

Kaip efektyviai ir greitai nuvalyti bei atnaujinti fasadą?

Vilniaus Valdorfo mokyklos apšiltinimo darbai. Apšiltinimo sistema su mineraline vata ir tinku

Kuo ir kaip apšiltinti pastatus, kad rezultatas būtų maksimaliai efektyvus šilumos taupymo požiūriu?

Tinkuojamo fasado šiltinimas

Pastaruoju metu pastatų šiltinimo iš išorės ir renovacijos derinimas darosi vis populiaresnis

Lentos Namo išorės apdaila

Tinkamai parinkta namo išorės apdaila pagerina ne tik jo estetinį vaizdą, bet ir šilumos izoliaciją, apsaugo nuo aplinkos poveikio, taigi, ir didina namo išliekamąją vertę.

Įtrūkęs fasadas Pastatų sertifikatai

“Pastatų energinio naudingumo sertifikatai privalomi tik juos statantiems, išnuomojantiems arba parduodantiems, - sako Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento Statybos produktų ir proceso valdymo skyriaus vedėjas Tomas BARANAUSKAS.

Fasado apdaila. Dažai Fasado apdaila. Dažai

Norint, kad fasadas tarnautų ilgai ir nekeltų rūpesčių, nepakanka teisingai pasirinkti fasado apdailos būdą; labai svarbu išsirinkti tinkamus, kokybiškus dažus.

Fasadų šiltinimo problemos

Specialisto patarimai ir atsakymai aktualiausiais fasadų šiltinimo ir apdailos klausimais, su kuriais susiduriama kiekvieną dieną.

Namo sienų priežiūra Namo sienų priežiūra

Namo sienas reikia prižiūrėti ne tik iš vidaus, bet ir iš išorės. Ypač lauko sienų priežiūra aktuali senos statybos namams. Dažniausiai sienų priežiūros problemas tenka spręsti blokinių namų gyventojams.