Statybos įstatymo papildymo 9(1), 9(2) straipsniais ir 24, 43(1), 51 straipsnių, 2 priedo pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMAS

2013-01-09 14:37   Peržiūros : 731   Spausdinti


Statybos įstatymo papildymo 9(1), 9(2) straipsniais ir 24, 43(1), 51 straipsnių, 2 priedo pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMAS

Rūšis: Įstatymas Numeris: XI-2031 Data: 2012-05-22 Kalba: Lietuvių
Publikavimas: Valstybės žinios, 2012-06-05, Nr. 63-3170  Statusas: Įsigalioja  2013-01-09 Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 91 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2013-01-01. Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 91 straipsnio 1 dalis, 2 straipsnis ir 6 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2013-07-01.
2012-05-22 Priėmė - Lietuvos Respublikos Seimas
 Susiję dokumentai   Susiję Europos Sąjungos teisės aktai 
 Word 2003 dokumentas  Dokumentas
Eurovoc 4.2 terminai: energijos taupymas, pastatas, statybos darbai, statybos nuostatai, statybos politika, statybų įstatymai, statinys, šildymas
  Nauja paieška   Jūsų pasiūlymai ir pastabos Versija spausdinimui

 

Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

STATYBOS ĮSTATYMO PAPILDYMO 91, 92 STRAIPSNIAIS IR 24, 431, 51 STRAIPSNIŲ, 2 PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2012 m. gegužės 22 d. Nr. XI-2031
Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2003, Nr. 104-4649; 2004, Nr. 73-2545;
2005, Nr. 143-5175; 2006, Nr. 116-4402; 2007, Nr. 4-161; 2010, Nr. 84-4401;

2011, Nr. 72-3476, Nr. 91-4321)

 

1 straipsnis. Įstatymo papildymas 91 straipsniu

Papildyti Įstatymą 91 straipsniu:

91 straipsnis. Statybos srities gaminių kontaktinis centras

1. Reglamente (ES) Nr. 305/2011 numatytas Statybos srities gaminių kontaktinio centro (toliau - kontaktinis centras) funkcijas Lietuvos Respublikoje atlieka Vyriausybės įgaliotas viešasis juridinis asmuo.

2. Lėšos kontaktinio centro funkcijoms atlikti skiriamos ir administruojamos Biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka. Šios lėšos skiriamos iš Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai numatytų bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų."

 

2 straipsnis. Įstatymo papildymas 92 straipsniu

Papildyti Įstatymą 92 straipsniu:

92 straipsnis. Kontaktinio centro ir valstybės institucijų bendradarbiavimas

1. Atlikdamas savo funkcijas, kontaktinis centras bendradarbiauja su valstybės institucijomis, pagal Vyriausybės priskirtą kompetenciją nustatančiomis esminius statinių reikalavimus ir statinių techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases (toliau - esminius statinių reikalavimus ir statinių techninius parametrus nustatančios institucijos). Kontaktinio centro ir šių institucijų bendradarbiavimo tvarką nustato Vyriausybė.

2. Kontaktinis centras turi teisę Vyriausybės nustatyta tvarka iš esminius statinių reikalavimus ir statinių techninius parametrus nustatančių institucijų gauti Reglamento (ES) Nr. 305/2011 10 straipsnio 3 dalyje nustatytą informaciją.

3. Esminius statinių reikalavimus ir statinių techninius parametrus nustatančios institucijos privalo Vyriausybės nustatyta tvarka kontaktiniam centrui pagal kompetenciją teikti Reglamento (ES) Nr. 305/2011 10 straipsnio 3 dalyje nustatytą informaciją."

 

3 straipsnis. 24 straipsnio papildymas 7 ir 8 dalimis

1. Papildyti 24 straipsnį 7 dalimi:

„7. Pastatytą naują ypatingą ar neypatingą statinį galima naudoti tik įvykdžius šio straipsnio 1 dalies reikalavimus. Šios dalies nuostatos neprivalomos statant gyvenamuosius namus."

2. Papildyti 24 straipsnį 8 dalimi:

„8. Rekonstruoto ypatingo ar neypatingo statinio naujas dalis galima pradėti naudoti tik įvykdžius šio straipsnio 1 dalies reikalavimus. Šios dalies nuostatos neprivalomos rekonstruojant gyvenamuosius namus, kai juose neįrengiamos naujos negyvenamosios paskirties patalpos, ir susisiekimo komunikacijas."

 

4 straipsnis. 431 straipsnio 1, 3 ir 5 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 431 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Minimalūs pastatų energinio naudingumo reikalavimai privalomi:

1) naujiems statomiems pastatams (jų dalims);

2) rekonstruojamiems, atnaujinamiems (modernizuojamiems) ar remontuojamiems pastatams (jų dalims), kai jų rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) ar remonto, kuriais atkuriamos ar pagerinamos pastato atitvarų ir (ar) inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės, kaina sudaro daugiau kaip 25 procentus pastato vertės, neįskaitant žemės sklypo, ant kurio stovi pastatas, vertės. Šio punkto reikalavimai taikomi tiek, kiek tai techniškai, funkciniu požiūriu ir ekonomiškai įmanoma."

2. Pakeisti 431 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas privalomas:

1) užbaigus naujų pastatų (jų dalių) statybą. Pastato energinio naudingumo sertifikavimas atliekamas užbaigus naujo pastato (jo dalies) statybą prieš surašant statybos užbaigimo aktą arba prieš teikiant deklaraciją apie statybos užbaigimą;

2) užbaigus pastatų (jų dalių) rekonstravimą, atnaujinimą (modernizavimą) ar kapitalinį remontą, kai jų rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) ar kapitalinio remonto, kuriais atkuriamos ar pagerinamos pastato atitvarų ir (ar) inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės, kaina sudaro daugiau kaip 25 procentus pastato vertės, neįskaitant žemės sklypo, ant kurio stovi pastatas, vertės. Jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip, pastato energinio naudingumo sertifikavimas atliekamas užbaigus pastato rekonstravimą, atnaujinimą (modernizavimą) ar kapitalinį remontą prieš surašant statybos užbaigimo aktą arba prieš teikiant deklaraciją apie statybos užbaigimą;

3) parduodant ar išnuomojant pastatus ir (ar) jų dalis (butus, kitos paskirties atskiro naudojimo patalpas). Statytojas (užsakovas) ar savininkas galimam naujam nuomininkui arba galimam pirkėjui privalo pateikti susipažinti, o pirkėjui arba naujam nuomininkui perduoti galiojantį pastato ar jo dalies energinio naudingumo sertifikatą arba jo kopiją. Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka skelbimuose apie parduodamus ar išnuomojamus pastatus ir (ar) jų dalis turi būti nurodomas pastato energinio naudingumo sertifikate nurodytas energinio naudingumo rodiklis. Pastato dalies energinio naudingumo sertifikatas gali būti išduodamas vadovaujantis viso pastato su bendra šildymo sistema energinio naudingumo sertifikatu, buto energinio naudingumo sertifikatas - tokio paties buto tame pačiame daugiabučiame pastate energinio naudingumo sertifikatu arba tipiniu Vyriausybės įgaliotos institucijos parengtu ir paskelbtu energinio naudingumo sertifikatu, priskiriant žemiausią energinio naudingumo klasę;

4) didesniems kaip 500 kvadratinių metrų (nuo 2015 m. liepos 9 d. - didesniems kaip 250 kvadratinių metrų) naudingojo vidaus patalpų ploto viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, sporto, gydymo ir poilsio paskirties pastatams. Šiuose pastatuose gerai matomoje vietoje turi būti iškabintas žmonėms gerai įžiūrimas ne senesnis kaip 10 metų pastato energinio naudingumo sertifikatas arba jo kopija. Šio punkto nuostatos taikomos ir pastatams, kurių didesnę kaip 500 kvadratinių metrų (nuo 2015 m. liepos 9 d. - didesnę kaip 250 kvadratinių metrų) naudingojo vidaus patalpų ploto dalį sudaro viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, sporto, gydymo ir poilsio paskirties patalpos."

3. Pakeisti 431 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Pastato energinio naudingumo sertifikatas galioja ne ilgiau kaip 10 metų. Minimalius privalomus pastatų energinio naudingumo reikalavimus, pastatų energinio naudingumo sertifikavimo tvarką ir sąlygas, pastatų energinio naudingumo sertifikavimo priežiūros tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Po 2018 m. gruodžio 31 d. valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių statomi nauji, o po 2020 m. gruodžio 31 d. visi statomi nauji pastatai turi būti energijos beveik nevartojantys pastatai, kaip jie suprantami pagal Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą. Reikalavimus energijos beveik nevartojantiems pastatams nustato Vyriausybė arba jos įgaliotos institucijos. Pastatų energinio naudingumo sertifikavimą prižiūrinčias institucijas ir jų funkcijas sertifikavimo priežiūros srityje nustato Aplinkos ministerija."

 

5 straipsnis. 51 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 51 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

51 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už statinio naudojimą pažeidžiant nustatytus reikalavimus ir (ar) naudojimą ne pagal paskirtį

Už statinio naudojimą pažeidžiant šiame ir kituose įstatymuose nustatytus reikalavimus ir (ar) naudojimą ne pagal paskirtį skiriama bauda nuo penkių tūkstančių iki dvidešimt penkių tūkstančių litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šiame straipsnyje numatytą pažeidimą, skiriama bauda nuo dešimties tūkstančių iki trisdešimties tūkstančių litų."

 

6 straipsnis. Įstatymo 2 priedo papildymas 7 ir 8 punktais

1. Papildyti Įstatymo 2 priedą 7 punktu:

„7. 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo (OL 2010 L 153, p. 13)."

2. Papildyti Įstatymo 2 priedą 8 punktu:

„8. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5)."

 

7 straipsnis. Pasiūlymai Vyriausybei

1. Vyriausybė iki šio įstatymo 1 ir 2 straipsnių įsigaliojimo priima šio įstatymo 1 ir 2 straipsnių įgyvendinamuosius teisės aktus.

2. Vyriausybė arba jos įgaliotos institucijos ir Aplinkos ministerija iki 2012 m. liepos 9 d. priima šio įstatymo 4 straipsnio įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 1, 2 straipsnius, 6 straipsnio 2 dalį ir 7 straipsnį, įsigalioja 2013 m. sausio 9 d.

2. Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 91 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

3. Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 91 straipsnio 1 dalis, 2 straipsnis ir 6 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2013 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                              DALIA GRYBAUSKAITĖ


Kategorijos: Techninis - energinis pastatų sertifikavimas, termoviziniai tyrimai
Visi kategorijos straipsniai
Sandarumo testas

Sandarumo testas

Pagrindinės nesandarumo vietos konstrukcijoje, sandarumo tyrimas, sandarumo tyrimo būdai,  

termovizinis tyrimas

Termovizinis tyrimas

Termovizorius, kaip naudotis termovizoriumi, apšiltinimo sluoksnio patikrinimas termovizoriumi 

Namo sandarumo patikrinimas

Namo sandarumo patikrinimas

Net ir naudojant šiuolaikines technologijas ir statybines medžiagas bei naudojantis patyrusių statybininkų paslaugomis, name gali likti probleminių vietų, pro kurias skverbsis šaltis 

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4
Akustiniai tyrimai, pastatų sandarumo testai, patalpų higieninių rodiklių matavimai atliekami visoje Lietuvoje.Termoviziniai tyrimai. Geologiniai tyrimai atliekami Klaipėdos raj. Žemaitijoje,visoje Vakarų Lietuvoje
Tiekėjų g. 19F, ( ir Atstovybė Latvių g. 31, Vilnius ), Kretinga
Mobilus: + 370 670 75215 (Užsakymai), + 370 670 57879 (Geologiniai tyrimai), El. paštas: info@tyrimulaboratorija.lt
Statybinės technikos nuoma, įrankių nuoma
Linkmenų g. 37, Vilnius
Telefonas: +370-5-2300680, El. paštas: vilnius.linkmenu@gotas.lt
1 2 3 4
Sandarumo testas Sandarumo testas

Pagrindinės nesandarumo vietos konstrukcijoje, sandarumo tyrimas, sandarumo tyrimo būdai,

termovizinis tyrimas Termovizinis tyrimas

Termovizorius, kaip naudotis termovizoriumi, apšiltinimo sluoksnio patikrinimas termovizoriumi

Namo sandarumo patikrinimas Namo sandarumo patikrinimas

Net ir naudojant šiuolaikines technologijas ir statybines medžiagas bei naudojantis patyrusių statybininkų paslaugomis, name gali likti probleminių vietų, pro kurias skverbsis šaltis

the-hive-10 Ką reiškia pastatų tvarumo sertifikatai ir kam jie reikalingi?

Kieno veikla susijusi su statyba, yra girdėję apie pastatų tvarumo sertifikatus. Jų yra keli, neseniai ir Lietuvos NT turto vystytojai susikūrė nacionalinę pastatų sertifikavimo sistemą. Ką šie sertifikatai liudija, kaip jie gaunami ir kodėl yra naudingi?

Mažai energijos naudojantis namas Mažai energijos naudojantis namas: daugiau dabar = mažiau rytoj

Kaip turi būti statomi pasyvieji arba energetiniai efektyvūs namai? Projektavimas, skaičiavimai ir specialistų komentarai.

Įtrūkęs fasadas Pastatų sertifikatai

“Pastatų energinio naudingumo sertifikatai privalomi tik juos statantiems, išnuomojantiems arba parduodantiems, - sako Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento Statybos produktų ir proceso valdymo skyriaus vedėjas Tomas BARANAUSKAS.

Ką reikia žinoti apie pastato energinio naudingumo sertifikavimą Ką reikia žinoti apie pastato energinio naudingumo sertifikavimą?

Pastato energinis naudingumas yra svarbus kriterijus, vertinant pastato efektyvumą ir siekiant užtikrinti aplinkos apsaugą. Lietuvoje pastato energinio naudingumo sertifikavimas yra privalomas nuo 2013 metų, kai buvo priimtas Statybos techninis reglamentas, kuriame apibrėžtas ir pastatų energinio naudingumo sertifikavimas.

Termovizinė nuotrauka Termovizinė nuotrauka

Ką rodo termovizinė nuotrauka? Ar ji gali būti defektų įrodymu teisme?

daugiau
Audronė Kučinskienė Ar tiesa, kad energinio naudingumo sertifikatas galioja 10 metų?

Atsako Audronė Kučinskienė, pastatų energinio naudingumo sertifikavimo atestuojanti ekspertė, energijos vartojimo auditorė, Pastatų sertifikavimo ekspertų asociacijos tarybos pirmininkė.

daugiau
Mindaugas Samkus, Valstybės įmonės Registrų centras atstovas Kam seniems butams reikalingi energiniai sertifikatai?

Atsako Mindaugas Samkus, Valstybės įmonės Registrų centras atstovas

daugiau
Kompanijų produktai
Pastatų, butų, daugiabučių namų termoviziniai tyrimai Lietuvoje, Kretingoje, Klaipėdoje

Pastatų, butų, daugiabučių namų termoviziniai tyrimai Lietuvoje, Kretingoje, Klaipėdoje

Termovizoriaus nuoma Kaune
Termovizoriaus nuoma Kaune

Nuomojamas termovizorius Kaune, termovizinis tyrimas Kaune

Termovizorius "FLIR SYSTEMS E4" - nuoma Vilnius

Termovizoriaus nuoma Vilniuje

Sandarumo testas Sandarumo testas

Pagrindinės nesandarumo vietos konstrukcijoje, sandarumo tyrimas, sandarumo tyrimo būdai,

termovizinis tyrimas Termovizinis tyrimas

Termovizorius, kaip naudotis termovizoriumi, apšiltinimo sluoksnio patikrinimas termovizoriumi

Namo sandarumo patikrinimas Namo sandarumo patikrinimas

Net ir naudojant šiuolaikines technologijas ir statybines medžiagas bei naudojantis patyrusių statybininkų paslaugomis, name gali likti probleminių vietų, pro kurias skverbsis šaltis

the-hive-10 Ką reiškia pastatų tvarumo sertifikatai ir kam jie reikalingi?

Kieno veikla susijusi su statyba, yra girdėję apie pastatų tvarumo sertifikatus. Jų yra keli, neseniai ir Lietuvos NT turto vystytojai susikūrė nacionalinę pastatų sertifikavimo sistemą. Ką šie sertifikatai liudija, kaip jie gaunami ir kodėl yra naudingi?

Mažai energijos naudojantis namas Mažai energijos naudojantis namas: daugiau dabar = mažiau rytoj

Kaip turi būti statomi pasyvieji arba energetiniai efektyvūs namai? Projektavimas, skaičiavimai ir specialistų komentarai.

Įtrūkęs fasadas Pastatų sertifikatai

“Pastatų energinio naudingumo sertifikatai privalomi tik juos statantiems, išnuomojantiems arba parduodantiems, - sako Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento Statybos produktų ir proceso valdymo skyriaus vedėjas Tomas BARANAUSKAS.