Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai

2022-02-05 17:57   Peržiūros : 14212   Spausdinti


 

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai

Parengta pagal IEC 60364-6 standartą

 

INSTRUKCIJOS "ELEKTROS INSTALIACIJŲ MATAVIMŲ PRAKTINIS VADOVAS" PASKIRTIS IR STANDARTAI

1. Įžanga

Šioje instrukcijoje skaitytojui pateikiama praktinė informacija apie tai, kaip atlikti tarptautiniame standarte IEC 60364 "Pastatų elektros instaliacija. 6 dalis. Patikra" nurodytus bandymus ir matavimus.

Naudojant iliustruotus pavyzdžius, instrukcijoje aprašomas bandymų atlikimas naudojant minetame standarte nurodytas ribines vertes.

Ši instrukcija skirta atliekantiems pastatų žemosios įtampos elektros instaliacijos bandymus arba atsakingiems už tokios instaliacijos priežiūrą.

Visa šioje instrukcijoje pateikta informacija, reikšmės ir lentelės parengtos pagal instrukcijos rengimo metu galiojusius standartus.

Bendrovė "Kyoritsu Electrical Instruments Works, LTD" informuoja, kad ši instrukcija nepakeičia Standarto IEC 60364, kurį reikėtų paskaityti iškilus bet kokioms abejonėms.

 

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai

 

2. Standartai

Siekdami užtikrinti elektros instaliacijos saugumą ir  saugumą bandymų metu, Tarptautinė elektrotechnikos komisija (IEC) ir CENELEC (Elektrotechnikos standartizacijos Europos komitetas) paruošė nurodytus standartus:

IEC 60364 serija "Pastatų elektros instaliacija". Šešta dalis yra skirta patikrai.

Dauguma Europos šalių visiškai arba iš dalies įtraukė IEC 60364 standartų seriją į savo nacionalines taisykles. Tarp jų:

- Austrija                                                                     ONORM B 5430 - B 5435

- Čekijos Respublika                                                  CSN 332000-4-41, CSN 332000-6-61

- Danija                                                                                      Staerkstromsbekendtgoreisen

- Jungtinė Karalystė                      BS 7671, IEE Instaliacijos taisyklių 16 redakcija ir konsultacinės pastabos

- Suomija                                                                      SF S 600 Serija 1-7, SFS 6000-8

- Prancūzija                                                                  NF C 15-100

- Vokietija                                                                    VDE 0100 serija

- Italija                                                                          CEI 64-8

- Norvegija                                                                  NEK 400

- Lenkija                                                                       PN-IEC 60364 serija

- Ispanija                                                                      UNE 20-460 serija

- Švedija                                                                      SS 436 46 61, SS-EN 60364 serija

 

IEC 61557, EN 61557 serija "Žemosios įtampos skirstymo sistemų iki 1000V a.c. ir 1500V d.c. elektrinė sauga - Apsaugos priemonių bandymų, matavimo ar stebėjimo įranga". Ši standartų serija buvo išleista siekiant nustatyti bendrus principus iki 1000V a.c. ir 1500V d.c elektros instaliacijų bandymams naudojamų prietaisų   savybes ir jiems keliamų saugos reikalavimų.

EN 61557 standartas yra padalintas į kelias dalis, kiekviena iš kurių yra skirta vienam matavimui:

- EN 61557 1 dalis                                                       Bendrieji reikalavimai

- EN 61557 2 dalis                                                       Izoliacijos varža

- EN 61557 3 dalis                                                       Kontūro impedansas

- EN 61557 4 dalis                                                       Įžeminimo ir ekvipotencialių jungčių varža (laidis)

- EN 61557 5 dalis                                                       Įžeminimo laidis

- EN 61557 6 dalis                                                       Skirtuminės srovės įtaisai (RCD) TT, TN ir IT sistemose

- EN 61557 7 dalis                                                       Fazių seka

- EN 61557 10 dalis                                                     Kombinuota matavimų įranga (daugiafunkcijinis matavimų  prietaisai)

 

IEC 61010-1, EN 61010-1 "Saugos reikalavimai matavimui, kontrolei ir naudojimui laboratorijose skirtai elektros įrangai". Šis standartas buvo sukurtas siekiant apibrėžti bendruosius saugos reikalavimus matavimo prietaisams.

3. IKI 1000V ĮTAMPOS SKIRSTOMOJO TINKLO SISTEMOS

Elektros sistemą sudaro vienas elektros energijos šaltinis ir instaliacija. Standartai apibrėžia tokius sistemos tipus:

- TT sistema: pasyviosios elektros įrenginių (laidžios ) dalys yra įžemintos nepriklausomai nuo šaltinio įžeminimo (1 pav.).

- TN sistema: pasyviosios elektros įrenginių (laidžios )  dalys yra įžemintos iš  šaltinio įžeminimo (2 pav.).

- IT sistema: neutralė  yra izoliuota nuo įžeminimo (arba prijungta prie įžeminimo per impedansą Z), pasyviosios elektros įrenginių (laidžios )  dalys yra įžemintos nepriklausomai (3 pav.).

1 pav

1 pav.
3 pav
3 pav.

 

4. KADA TURI BŪTI ATLIEKAMI BANDYMAI?

Tarptautinis IEC 60364-6 standartas reikalauja, kad kiekviena instaliacija, baigus ją įrengti, tačiau prieš pradedant naudoti, būtų apžiūrėta ir išbandyta, siekiant patikrinti (kiek tai yra praktiška) jos atitikimą šiam standartui.

Apžiūra apima, pavyzdžiui, apsaugos nuo elektros  priemonių (tokių kaip barjerai ir tam tikrų atstumų užtikrinimas), laidų spalvos ir skerspjūvio, medžiagų pasirinkimo tinkamumo ir pan. patikrinimą.

IEC dokumentas skirtas elektros instaliacijos periodiniam patikrinimui ir bandymui šiuo metu yra svarstomas. Tačiau šios instrukcijos 7 skyriuje pateikiami tam tikri nurodymai periodinių patikrų atžvilgiu.

Jei instaliacija buvo išplėsta arba modifikuota, turi būti patikrinta išplėtimo arba modifikacijos atitiktis IEC 60364 standartui ir ar toks išplėtimas arba modifikacija nesumažina esamos instaliacijos saugumo.

Šioje instrukcijoje neaptariamos apžiūros. Pagrindinis dėmesys skiriamas įvairiems bandymams ir  vertėms, kurios turi būti gautos tokių bandymų metu.

 

5. REIKALAVIMAI ELEKTROS INSTALIACIJOS BANDYMAMS

Kur taikytina, turi būti atliekami žemiau nurodyti bandymai. Pageidautina, kad šie bandymai būtų atlikti žemiau nurodyta tvarka.

1) Apsauginių laidininkų bei pagrindinių ir papildomų ekvipotencialių jungčių laidžio patikra.

2) Elektros instaliacijos izoliacijos varžos patikra.

3) Apsaugos naudojant SELV, PELV sistemas arba elektrinį atskyrimą, patikra.

4) Nelaidžių grindų ir sienų izoliacijos varžos patikra.

5) Apsaugos sąlygų automatiškai ištjungiant elektros tiekimą (RCD bandymas, įžeminimo bandymas) patikra.

6) Poliarumo bandymas.

7) Funkciniai bandymai.

 

Svarbu, kad visi aukščiau minėtų bandymų metu naudojami matavimo prietaisai ir stebėjimo įranga atitiktų IEC/EN 61557 reikalavimus. Jei naudojama kita bandymų įranga, ji turi turėti ne blogesnes technines charakteristikas ir užtikrinti ne žemesnį saugumo lygį.

 

 

6. ELEKTROS BANDYMAI IR MATAVIMAI

6.1. Apsauginių laidininkų, įskaitant pagrindinių ir pagalbinių ekvipotencialiųjų jungčių laidininkų, laidžio patikra

IEC 60364-6 standartas reikalauja, kad visi apsauginiai laidininkai bei pagrindinė ir papildoma ekvipotencialios jungtys būtų išbandyti siekiant patikrinti jų tinkamumą gedimų atveju tekančiai srovei ir sistemos apkrovos srovei nuvesti.

Standartas reikalauja, kad atitinkamas prietaisas galėtų tiekti ne mažesnio, kaip 200 mA srovę su nuo 4 iki 24V d.c. arba a.c. įtampa esant  tuščiąjąi eigai.

Žemiau pateiktuose pavyzdžiuose naudojamu "Kew 6010A" modelio prietaisu galima atlikti laidžio bandymus esant nurodytai įtampai ir srovės stipriui. Parodydamas laidį, prietaisas skambučiu informuoja naudotoją, kad bandomos srovės stipris yra didesnis, kaip 200mA. Žemiau pateikiami du laidumo bandymo pavyzdžiai (4 ir 5 pav.).

4 ir 5 pav
4 ir 5 pav.

 

6.2. Izoliacijos varža

 

Izoliacijos varža turi būti matuojama tarp laidininko, kuriuo teka srovė, ir apsauginio laidininko arba įžeminimo. Tose vietose, kur egzistuoja gaisro pavojus, turi būti atliekamas izoliacijos varžos matavimas tarp laidininkų, kuriais teka srovė.

Su žemiau pateiktoje lentelėje nurodytomis bandomosiomis įtampomis išmatuota izoliacijos varža yra patenkinama, jei, išjungus elektros imtuvus, kiekvienos grandinės izoliacijos varža yra ne mažesnė, nei toje pačioje lentelėje pateiktos atitinkamos vertės.

6.1 lentelė:

Nominali grandinės įtampa

Bandymų įtampa d.c.

Izoliacijos varža

SELV, PELV

(≤50V a.c. ≤120V d.c.)

250V

≥0.25 MΩ

Iki ir įskaitant 500V (įskaitant FELV), išskyrus aukščiau nurodytus atvejus

500V

≥0.5 MΩ

Virš 500V

1000V

≥1 MΩ

Bandymų aparatas turi pajėgti tiekti 1 mA srovę esant nominaliai bandymų įtampai.

Paprastai 230/400V grandinėms (išskyrus SELV ir PELV), IEC 60364-6 reikalauja, kad, esant 500V d.c., izoliacijos varža būtų ne mažesnė, kaip 0.50 MΩ.

Žemiau (6 pav.) pateiktame pavyzdyje pavaizduotas izoliacijos varžos matavimas 3 fazių + neutralaus laidininko sistemai.

6 pav
6 pav.

6.3. Apsauga naudojant SELV, PELV sistemas arba elektrinį atskyrimą

Be automatinis išjungimo, yra ir kitų apsaugos nuo elektros poveikio  metodų, tokių kaip apsauga panaudojant žemiasiosios įtampos SELV, PELV sistemas arba elektrinį atskyrimą.

Šiais atvejais dalių, kuriomis teka srovė, atskyrimas nuo kitoms grandinėms priklausančių dalių turi būti patvirtinta izoliacijos varžos matavimu.

Gautos varžos vertės turi atitikti 6.1 lentelėje nurodytas vertes.

Žemiau pateiktas izoliacijos varžos matavimo siekiant patvirtinti dalių, kuriomis teka srovė, atskyrimą nuo kitoms grandinėms priklausančių dalių, pavyzdys (7 pav.).

7 pav
7 pav.

 

6.4. Nelaidžių grindų ir sienų izoliacijos varžos matavimas

Kai reikia įrengti nelaidžia zoną , būtina patikrinti grindų ir sienų izoliacijos varžą.  IEC 60364 standarto 6 dalyje pateikti grindų ir sienų izoliacijos varžos/impedanso matavimo metodų pavyzdžiai.

 

6.5. Apsaugos sąlygų automatiškai išjungiant elektros tiekimą ( RCD bandymas, įžeminimo bandymas) tikrinimas

Ten, kur dėl pažaidos, atsiranda neleistinos prisilietimo įtampos vertės arba jos poveikio trukmės, gali kilti pavojingų patofiziologinių poveikių žmogui pavojus, turi būti užtikrintas automatinis elektros tiekimo išjungimas.

Elektros tiekimo automatinio išjungimo priemonių teikiamos apsaugos efektyvumo patikrinimo būdai aptariami žemiau.

a) TN sistemoms

1) Pažeisto įžeminimo kontūro(įnulinimo) impedanso matavimas kontūro varžos matavimo prietaisu (testeriu ).

2) Susijusių apsaugos įtaisų charakteristikų arba efektyvumo tikrinimas, pavyzdžiui, grandinės apsaugos įtaisų nustatytos nominalios srovės ir suveikties charakteristikų patikrinimas bei skirtuminės srovės įtaisų (RCD) tikrinimas ir bandymas RCD bandykliu.

 

Pastaba: jei yra pažeisto kontūro impedanso ar apsauginių laidininkų varžos skaičiavimai ir ten kur instaliacijos pobūdis leidžia patikrinti laidininkų ilgį ir skerspjūvį, pakanka apsauginių laidininkų laidžio patikrinimo.

 

Pagal tarptautinio standarto IEC 60364 reikalavimus TN sistemai, kiekvienai grandinei turi būti tenkinama tokia sąlyga:

Zs≤ Uo/Ia

čia:

Zs yra sutrikusios grandinės impedansas.

Uo yra nominali įtampa tarp fazės ir žemės.

Ia yra srovės stipris, lemiantis apsauginio įtaiso automatinį išjungimą per lentelėje nurodytą laiką:

Uo (voltai)

T (sekundės)

120

0.8

230

0.4

400

0.2

>400

0.1

Pastaba: paskirstymo grandinei leidžiamas atsijungimo laikas neviršijantis 5s.jei apsaugos įtaisas yra skirtuminės srovės įtaisas (RCD), Ia yra nominali darbinė srovė I∆n.

Pavyzdžiui, TN sistemoje, kurios nominali tinklo įtampa Uo=230V ir kuri yra apsaugota gG saugikliais arba miniatiūriniais automatiniais jungikliais (MCB), turinčiais IEC 898/EN60898 reikalaujamą charakteristiką C, Ia ir maksimali Zs vertės galėtų būti:

Nominali

vertė (A)

Apsauga gG saugikliais

Atsijungimo laikas 5s

Atsijungimo laikas 0.4s

Ia(A)

Zs(Ω)

Ia(A)

Zs(Ω)

6

28

8.2

47

4.9

10

46

5

82

2.8

16

65

3.6

110

2.1

20

85

2.7

147

1.56

25

110

2.1

183

1.25

32

150

1.53

275

0.83

40

190

1.21

320

0.72

50

250

0.92

470

0.49

63

320

0.71

550

0.42

80

425

0.54

840

0.27

100

580

0.39

1020

0.22

 

Nominali

vertė (A)

Apsauga miniatiūriniais grandinės pertraukikliais turinčiais C charakteristiką

Atsijungimo laikas 5s

Atsijungimo laikas 0.4s

Ia(A)

Zs(Ω)

Ia(A)

Zs(Ω)

6

27

8.5

60

3.8

10

45

5.1

100

2.3

16

72

3.2

160

1.44

20

90

2.55

200

1.15

25

112

2

250

0.92

32

144

1.6

320

0.72

40

180

1.28

400

0.57

50

225

1.02

500

0.46

63

283

0.81

630

0.36

 

Kombinuoti kontūro testeriai turi ir numatomos pažaidos srovės matavimo funkciją. Tokiu atveju, prietaisais išmatuota numatoma pažaidos srovės vertė turi būti didesnė, nei lentelėje atitinkamam apsauginiam įtaisui nurodyta Ia vertė.

Žemiau pateikiamas praktinis pavyzdys, kaip patikrinti TN sistemoje naudojamo miniatiūrinio automatinio jungiklio užtikrinamą apsaugą pagal tarptautinį standartą IEC 60364 (8 pav.).

8 pav
8 pav.

Šiame pavyzdyje maksimalios Zs vertės yra 1.44Ω (MCB 16A, 0.4s), kontūro testeris rodo 1.14Ω (arba 202A pažaidos srovės diapazone). Tai reiškia, kad sąlyga Zs≤ Uo/Ia yra tenkinama.  Iš tikrųjų, 1.14Ω lygi Zs yra mažesnė, nei 1.44Ω (arba 202A lygi pažaidos srovė yra didesnė, nei 160A lygi Ia).  Kitaip tariant, pažaidos tarp

fazės ir žemės atveju, šiame pavyzdyje tikrintas sieninis lizdas yra apsaugotas, nes miniatiūrinis automatinis jungiklis suveiks per 0.4 sekundes.

Atsižvelgiant į tai, kad kai apsauginis įtaisas yra RCD, nominali skirtuminė darbo srovė yra I∆n, RCD turi būti tikrinamas kaip aprašyta toliau.

 

Skirtuminės srovės įtaisų (RCD) veikimas

 

Standartas IEC 60364-6 reikalauja, kad RCD būtų tikrinami sukuriant pažaidos srovę, kurios stipris siektų iki nominalaus skirtuminės darbinės srovės stiprį I∆n. RCD testeriais galima išbandyti vienfazius ir trifazius RCD matuojant jų išsijungimo laiką ir suveikties srovę.

Žemiau pateikiamas pavyzdys, kaip galima išbandyti TN sistemoje esantį RCD įtaisą (9 pav.).

9 pav

9 pav.

Standartas IEC 60364 nenurodo tikslių išsijungimo laiko ribų. Tačiau ribine išsijungimo laiko verte reikėtų laikyti ne didesnę, kaip 0.4s vertę (arba 5s paskirstymo grandinėms), kuri yra paimta iš maksimalaus TN sistemų išjungimo laiko.

Gera praktika būtų siekti dar griežtesnių laiko apribojimų, imant IEC 1009 (EN 61009) ir IEC 1008 (EN 61008) standartų nurodytas išsijungimo laikų vertes esant I∆n srovės stipriui. Šie išjungimo laikai nurodyti žemiau pateiktoje lentelėje

RCD tipas

Bandymas esant I∆n

Bendrasis (G)

maksimali leistina vertė 300 ms.

Selektyvus (S)

maksimali leistina vertė 500 ms.

minimali leistina vertė 130 ms.

Pastaba: išjungimo vertės taikytinos tiems RCD, kurie yra įrengti teisingai, laikantis gamintojo rekomendacijų.

 

b) TT sistemoms

1) Įžeminimo elektrodo varžos Ra matavimas instaliacijos atviroms laidžioms dalims naudojant kontūro testerį arba įžeminimo testerį.

2) Atitinkamo apsauginio įtaiso charakteristikų arba veikos efektyvumo patikrinimas. Tokį patikrinimą reikia atlikti:

- RCD įtaisams: juos apžiūrint ir išbandant RCD testeriu;

- apsaugos nuo viršsrovio įtaisams: atliekant jų suveikties  bandymą.

 

Pagal tarptautinio standarto IEC 60364 reikalavimus TT sistemų, kiekvienai grandinei turi būti tenkinama tokia sąlyga:

 

Ra≤ 50/Ia

čia:

RA yra vietinės įžeminimo sistemos R ir apsauginio laidininko, kuriuo ji yra prijungta prie atviros laidžios dalies, varžų suma.

50- yra maksimali įtampa, kuriai esant prie laidininko dar galima saugiai liestis (konkrečiais atvejais ji gali būti 25V).

Ia yra srovė, per 5 sekundes sukelianti automatinį apsauginių įtaisų išjungimą.

Jei apsauginis įtaisas yra skirtuminės srovės įtaisas (RCD), Ia yra nominali skirtuminė darbo srovė I∆n. Pavyzdžiui, RCD įtaisu apsaugotai TT sistemai maksimalios Ra vertės yra:

Nominali skirtuminė darbo srovė I∆n

30

100

300

500

1000

mA

RA (esant 50V)

1667

500

167

100

50

RA (esant 25V)

833

250

83

50

25

Žemiau pateiktas praktinis pavyzdys, kaip pagal tarptautinį standartą IEC 60364 patikrinti RCD įtaiso užtikrinamą apsaugą TT sistemoje.

Standartas aprašo du varžos RA nustatymo metodus.

-Voltmetro-ampermetro metodas, kai naudojami klasikiniai įžeminimo varžos testeriai į žemę įkišant du pagalbinius įžeminimo elektrodus (10 pav.).

10 pav

10 pav.

- Pažeisto kontūro impedanso metodas (kontūro testeris). IEC 60364-6 standartas aprašo saugų ir lengvą įžeminimo varžos patikrinimo TT sistemoje metodą, jei instaliacijos vieta (pvz. mieste) praktikoje neleidžia į žemę įkalti du pagalbinius įžeminimo elektrodus.

Naudojant šį metodą, kontūro testeriu matuojamas pažeisto kontūro impedansas. Praktikoje, TT sistemoje, taip gaunama įžeminimo varža (11 pav.).

11 pav
11 pav.

Šiuose pavyzdžiuose, maksimali leistina vertė yra 1667Ω (RCD=30mA ir prisilietimo įtampos riba yra 50V). Prietaisai rodo 16.37Ω, taigi, sąlyga Ra≤50/Ia yra tenkinama. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad RCD įtaisas yra būtinas apsaugai, jis turi būti išbandomas taip:

 

Skirtuminės srovės įtaisų (RCD) veikimas

Standartas IEC 60364-6 reikalauja, kad RCD įtaisai būtų tikrinami sukuriant pažaidos srovę, kurios stipris siektų iki nominalaus skirtuminės darbinės srovės stiprį I∆n. RCD testeriais galima išbandyti vienfazius ir trifazius RCD įtaisus, matuojant jų išjungimo laiką.

Žemiau pateikiamas pavyzdys, kaip galima išbandyti TT sistemoje esantį RCD įtaisą (12 pav.).

Standartas IEC 60364 nenurodo tikslių išjungimo laiko ribų. Tačiau  TT sistemose, ribine išjungimo laiko verte reikėtų laikyti 1s vertę. Siekiant užtikrinti apsaugą su S (selektyvaus) tipo RCD, paskirstymo grandinėse yra leistinas maksimalus 1s suveikimo laikas.

12 pav
12 pav.

Gera praktika būtų siekti dar griežtesnių laiko apribojimų, imant IEC 1009 (EN 61009) ir IEC 1008 (EN 61008) standartų nurodytas išjungimo laikų vertes esant I∆n srovės stipriui. Šie išjungimo laikai nurodyti žemiau pateiktoje lentelėje:

RCD tipas

Bandymas esant I∆n

Bendrasis (G)

maksimali leistina vertė 300 ms.

Selektyvus (S)

maksimali leistina vertė 500 ms.

minimali leistina vertė 130 ms.

Pastaba: išjungimo vertės taikytinos tiems RCD, kurie yra įrengti teisingai, laikantis gamintojo rekomendacijų.

c) IT sistemoms

Pirmos pažaidos srovės apskaičiavimas arba matavimas.

Jei susidaro sąlygos panašios į tas, kurios susidaro TT arba TN sistemose, tikrinama aukščiau aprašytais būdais.

Įžeminimo elektrodo varžos matavimas

Įžeminimo elektrodo varža TT, TN ir IT sistemoms turi būti matuojama voltmetro-ampermetro metodu naudojant du pagalbinius įžeminimo elektrodus.

Šiuos reikalavimus atitinkantis prietaisas yra įžeminimo varžos matuoklis (testeris).

Žemiau pateiktame paveiksle pavaizduotas įžeminimo elektrodo varžos matavimo praktinis pavyzdys (13 pav.).

13 pav
13 pav.

Pastaba: siekiant išvengti elektrodų potencialų persidengimo, tarp pagalbinių įžeminimo elektrodų ir bandomo įžeminimo elektrodo turi būti pakankamas atstumas.

6.6. POLIARUMO BANDYMAS

Jei taisyklės reikalauja dvipolių jungiklių, reikia patikrinti tokių prietaisų polių prijungimo prie atitinkamų laidininkų teisingumą.

Jei trifazėje sistemoje reikia patikrinti fazių seką (sukimąsi), fazės sukimosi testeriu reikia patikrinti, ar prietaisai (t.y. varikliai) yra prijungti teisinga fazių seka.

Žemiau yra pateikiami du poliarumo bandymo pavyzdžiai. Pav.14 pavaizduotas poliarumo bandymas, kuriame, kaip voltmetrą naudojant skaitmeninį multimetrą, yra nustatomas fazinis laidininkas. Pav.15 pavaizduotas poliarumo bandymas skirtas nustatyti fazių sekai.

14, 15 pav 14 pav, 15 pav.

 

6.7. FUNKCINIAI BANDYMAI

Su tokiais imtuvais ir aparatais kaip perjungikliai arba kontrolinės įrenginių agregatai, pavaros, kontrolės prietaisai ir blokavimo įtaisai, turi būti atliekami funkciniai bandymai, kurie parodytų, ar įrenginiai yra tinkamai sumontuoti, nustatyti ir instaliuoti pagal atitinkamus IEC 60364 reikalavimus.

Prireikus funkciniai bandymai turi būti atlikti ir su apsaugos įtaisais siekiant nustatyti, ar jie yra tinkamai instaliuoti ir nustatyti.

7. PERIODINIS PATIKRINIMAS IR IŠBANDYMAS

Elektros instaliacijų periodinis patikrinimas ir bandymas atliekamas siekiant nustatyti, ar instaliacijų (arba jų dalių) būklė nepablogėjo tiek, kad pasidarytų nesaugu ją naudoti ir ar instaliacijos atitinka instaliacijoms taikytinas taisykles, išskyrus atvejus, kai nacionalinės taisyklės arba nacionaliniai įstatymai reikalauja kitaip.

Be to, tokių patikrinimų ir bandymų metu įvertinami bet kokių patalpų naudojimo, lyginant su tuo, kuriam instaliacija buvo įrengta, pasikeitimų poveikiai.

Šios instrukcijos 5 skyriuje pateikta informacija apie pradinę patikrą iš principo tinka ir periodiniam patikrinimui ir išbandymui.

 

 

7.1. PERIODINIŲ PATIKRINIMŲ IR BANDYMŲ DAŽNIS

 

Po pirminės patikros, elektros instaliacijų periodiniai patikrinimai ir bandymai turi būti atliekami reguliariai. Jų dažnį apsprendžia instaliacijos, jos naudojimo ir aplinkos charakteristikos.

Maksimalų leistiną laikotarpį tarp patikrinimų paprastai nurodo nacionaliniai įstatymai.

Toks laikotarpis gali būti, pavyzdžiui, trys metai, išskyrus toliau nurodomus atvejus, kai kyla didesnė rizika ir reikia laikotarpiai tarp patikrinimų turi būti trumpesni:

  • Darbo vietos, kuriose yra instaliacijos irimo, gaisro ar sprogimo pavojai;
  • Darbo vietos, kuriose yra aukštos ir žemos įtampos instaliacijos;
  • Visuomeninio naudojimo pastatai;
  • Statybų vietos;
  • Vietos, kuriose naudojama portatyvinė įranga.

7.2. PERIODINIŲ PATIKRINIMŲ IR BANDYMŲ APIMTYS

 

Periodinių patikrinimų ir bandymų metu turi būti atlikti bent jau tokie bandymai:

  • Patikrinimas, įskaitant apsaugą nuo tiesioginio kontakto (pvz. gera barjerų būklė ir pakankami atstumai) ir priešgaisrinę apsaugą;
  • Visų apsauginių laidininkų laidis;
  • Izoliacijos varža;
  • Apsauga nuo netiesioginio kontakto.

 

Pastaba: jei naudojama apsauga nuo netiesioginio kontakto yra automatinis elektros tiekimo išjungimas, turi būti atlikti tokie bandymai: kontūro bandymas, įžeminimo bandymas, RCD bandymas (žr. šios instrukcijos 6.5 skyrių).

 

8. BANDYMŲ IR JIEMS ATLIKTI SKIRTŲ PRIETAISŲ LENTELĖ

Žemiau pateikta lentelė aiškiai ir suprantamai susieja IEC 60364/6 reikalaujamus bandymus su prietaisais, kuriais tokius bandymus galima atlikti. Ji taip pat palengvina bandymų pasirinkimą.

Daugiau informacijos apie prietaisų charakteristikas rasite Kyoritsu kataloge arba apsilankę Kyoritsu tinklalapyje: http://www.kew-ltd.co.jp

 

9. PERIODINIŲ BANDYMŲ ATASKAITA

Bet kokių periodinių patikrinimų ir bandymų rezultatai turi būti fiksuojami ataskaitoje, kurioje, šalia visos informacijos apie apžiūrą ir atliktus bandymus, turi būti nurodyti atitinkami rezultatai, informacija apie bet kokias modifikacijas ir išplėtimus ir bet kokį neatitikimą taisyklėms, nurodant konkrečią instaliacijos dalį, kuriai tai yra taikytina.

lentele


Kategorijos: Elektra (tema), Elektros montavimo ir instaliavimo darbai, Elektros instaliavimo ir elektrotechnikos gaminiai
Visi kategorijos straipsniai
Tvaraus gyvenimo siekiamybė: kaip prie to gali prisidėti... šviesos jungiklis

Tvaraus gyvenimo siekiamybė: kaip prie to gali prisidėti... šviesos jungiklis?

Kokiais kriterijais vadovautis projektuojant aplinkai draugiškus ir tvarius namus 

Požeminio kabelio įrengimas

Požeminiai kabeliai

Požeminio kabelio įrengimas, požeminių kabelių charakteristikos, geriausi požeminiai kabeliai, kaip parinkti tinkamą kabelį. Požeminis kabelis iki namo, sodo apšvietimui ir laistymo sistemai. 

Belaidė namo valdymo sistema

Belaidė namo valdymo sistema

Paprastesnis ir visiems prieinamas būdas protingiems namams įsirengti - decentralizuotas belaidis tinklas. Nereikia atskirų laidų ir instaliacijos, netgi interneto. Sistemos valdymas vyksta programėle, be interneto. 

Elektros jungiklių dizainas

Elektros jungiklių dizainas

Elektros jungikliai, klasikiniai ir modernūs elektros jungikliai, jungikliai interjere,  

Elektros instaliacija virtuvėje

Elektros projektavimas bute

Elektros instaliacijos projektas, kaip teisingai suprojektuoti instaliaciją bute, elektros įrangos projektavimas virtuvėje, svetainėje, miegamajame, vonios kambaryje  

LED apšvietimas svetainėje

LED šviestuvai svetainei

LED apšvietimo svetainėje įrengimas, LED profilių montavimas, LED juostų montavimas 

Jungiklių montavimas

Jungiklių montavimas

Kaip išsirinkti jungiklius, kaip montuoti jungiklius, kad jie patikimai veiktų, rozečių pasirinkimas ir montavimas 

Elektrinės stalo kolonos instaliacija

Darbo vietos patalpos viduryje įrengimas

Kaip darbo vietas centriniuose patalpos plotuose aprūpinti komunikacijomis, jei biuro patalpos didelės ir nesuskaidytos pertvaromis? 

Saulės elektrinė

Saulės elektrinė - mada ir/ar nauda

Ar apsimoka įsirengti saulės jėgainę, kaip skaičiuoti saulės elektrinės atsipirkimą, geriausių modulių sąrašai.  

Elektros kabeliai

Kabelių tipai. Tinkamo kabelio skerspjūvio pasirinkimas

Laidų ir kabeliai elektros instaliacijai, kabelių konstrukcijos elementai ir pagrindiniai kabelių parametrai 

Lauko apšvietimas LED šviestuvais

Apšviečiant landšaftą naudojamos taupios ir ekologiškos diodų lempos.  

Pastato valdymo sistema

Laidinė ir belaidė pastato valdymo sistema

Išmaniųjų namų sistemoms valdymo komandos gali būti perduodamos laidais arba belaidžiu radijo ryšiu. Pastatų automatika, valdymo sistemų palyginimas.  

Izoliacijos varžos matavimai

Izoliacijos varžos matavimai

Kaip matuojama izoliacijos varža. Magaommetrai. 

Elektros instaliacijos keitimas

Elektros instaliacijos atnaujinimas ir keitimas

Kaip pakeisti ir atnaujinti elektros instaliaciją, netvarkingos ir pasenusios elektros instaliacijos požymiai 

Jungiklių montavimas gipskartonyje

Kištukinių lizdų (rozečių) ir jungiklių montavimas gipskartonyje

Instaliacinių dėžučių įrengimas, įleidžiami jungikliai ir rozetės, jungiklių montavimo gipsokartonyje instrukcija 

Elektros instaliacija vonios kambaryje

Elektros instaliacija vonios kambaryje

Vonios kambario elektros instaliacija, elektros instaliacijos įranga, rozetės ir jungikliai vonios kambariui 

Įžeminimas

Elektros įrenginių įžeminimas

Įžeminimo įrengimas, ką reikia įžeminti, grunto, įžeminimo įrenginių, jungčių, laidininkų varžos matavimai,  

Elektros instaliacijos matavimai

Elektros instaliacijos matavimai I dalis

Elektros dydžių matavimų prietaisai ir metodikos. Bendrieji reikalavimai matavimo priemonėms. Prietaiso apsaugos nuo elektros kategorijos. Žymuo True RMS.Iki 1000 V įtampos skirstomojo tinklo sistemos  

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai

Praktinė informacija apie tai, kaip atlikti tarptautiniame standarte IEC 60364 nurodytus bandymus ir matavimus.  

Išmaniųjų namų įranga

Išmaniųjų namų įranga

Namo valdymo sistemos, šildymo, klimato kontrolės, apšvietimo, žaliuzių, saugumo ir praėjimo valdymo sistemos 

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 17
Elektros tinklų kontaktinė armatūra, Žemos ir vidutinės įtampos elektros movos, Elektros kabelių terma-susitraukiančios izoliacinės medžiagos, Kabelių/laidų tvirtinimo ir markiravimo gaminiai, Linijinis LED apšvietimas ir aliuminio profiliai, Elektros instaliacijos sprendimai ir gaminiai
Naugarduko g. 96, Vilnius
Telefonas: +370-5-2395209, Mobilus: +370-650-57350, El. paštas: gerpetri@gph.lt
Jungikliai ir sistemos
Senasis Ukmergės kelias 12, Užubalių k., Avižienių sen.,, Vilniaus r.
Telefonas: +370-5-2361919, El. paštas: jung@jung.lt
Vandenviečių, vandens gerinimo įrenginių elektros instaliavimo, automatizavimo, SCADA sistemų įdiegimas. Žemės ūkio objektų, technologinių ir gamybos procesų automatizavimas.
Basanavičiaus g. 51-1, Šiauliai
Mobilus: +370-698-24440 , El. paštas: saulius.j@autsprendimai.lt
Laidai, kabeliai, visi elektros instaliacijos gaminiai.
Ukmergės g. 364 (Vilniaus verslo parkas, vidinė pastato pusė, sandėlys nr.9), Vilnius
Mobilus: +370-698-84799, +370-675-82167, El. paštas: kabelita@gmail.com
1 2 3 4 5 ... 17
Požeminio kabelio įrengimas Požeminiai kabeliai

Požeminio kabelio įrengimas, požeminių kabelių charakteristikos, geriausi požeminiai kabeliai, kaip parinkti tinkamą kabelį. Požeminis kabelis iki namo, sodo apšvietimui ir laistymo sistemai.

Belaidė namo valdymo sistema Belaidė namo valdymo sistema

Paprastesnis ir visiems prieinamas būdas protingiems namams įsirengti - decentralizuotas belaidis tinklas. Nereikia atskirų laidų ir instaliacijos, netgi interneto. Sistemos valdymas vyksta programėle, be interneto.

Kabeliai su XLPE izoliacija: privalumai ir trūkumai

Kabelių su XLPE (radialinė polietileninė arba vulkanizuoto polietileno) izoliacija konstrukcija, savybės, eksploatavimo patirtis ir šiuolaikiniai diagnostikos metodai.

Elektros jungiklių dizainas Elektros jungiklių dizainas

Elektros jungikliai, klasikiniai ir modernūs elektros jungikliai, jungikliai interjere,

Elektros instaliacija virtuvėje Elektros projektavimas bute

Elektros instaliacijos projektas, kaip teisingai suprojektuoti instaliaciją bute, elektros įrangos projektavimas virtuvėje, svetainėje, miegamajame, vonios kambaryje

LED apšvietimas svetainėje LED šviestuvai svetainei

LED apšvietimo svetainėje įrengimas, LED profilių montavimas, LED juostų montavimas

Jungiklių montavimas Jungiklių montavimas

Kaip išsirinkti jungiklius, kaip montuoti jungiklius, kad jie patikimai veiktų, rozečių pasirinkimas ir montavimas

Elektrinės stalo kolonos instaliacija Darbo vietos patalpos viduryje įrengimas

Kaip darbo vietas centriniuose patalpos plotuose aprūpinti komunikacijomis, jei biuro patalpos didelės ir nesuskaidytos pertvaromis?

Saulės elektrinė Saulės elektrinė - mada ir/ar nauda

Ar apsimoka įsirengti saulės jėgainę, kaip skaičiuoti saulės elektrinės atsipirkimą, geriausių modulių sąrašai.

Elektros kabeliai Kabelių tipai. Tinkamo kabelio skerspjūvio pasirinkimas

Laidų ir kabeliai elektros instaliacijai, kabelių konstrukcijos elementai ir pagrindiniai kabelių parametrai

Lauko apšvietimas LED šviestuvais

Apšviečiant landšaftą naudojamos taupios ir ekologiškos diodų lempos.

Pastato valdymo sistema Laidinė ir belaidė pastato valdymo sistema

Išmaniųjų namų sistemoms valdymo komandos gali būti perduodamos laidais arba belaidžiu radijo ryšiu. Pastatų automatika, valdymo sistemų palyginimas.

Izoliacijos varžos matavimai Izoliacijos varžos matavimai

Kaip matuojama izoliacijos varža. Magaommetrai.

Elektros instaliacijos keitimas Elektros instaliacijos atnaujinimas ir keitimas

Kaip pakeisti ir atnaujinti elektros instaliaciją, netvarkingos ir pasenusios elektros instaliacijos požymiai

Jungiklių montavimas gipskartonyje Kištukinių lizdų (rozečių) ir jungiklių montavimas gipskartonyje

Instaliacinių dėžučių įrengimas, įleidžiami jungikliai ir rozetės, jungiklių montavimo gipsokartonyje instrukcija

Elektros instaliacija vonios kambaryje Elektros instaliacija vonios kambaryje

Vonios kambario elektros instaliacija, elektros instaliacijos įranga, rozetės ir jungikliai vonios kambariui

Įžeminimas Elektros įrenginių įžeminimas

Įžeminimo įrengimas, ką reikia įžeminti, grunto, įžeminimo įrenginių, jungčių, laidininkų varžos matavimai,

Elektros instaliacijos matavimai Elektros instaliacijos matavimai I dalis

Elektros dydžių matavimų prietaisai ir metodikos. Bendrieji reikalavimai matavimo priemonėms. Prietaiso apsaugos nuo elektros kategorijos. Žymuo True RMS.Iki 1000 V įtampos skirstomojo tinklo sistemos

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai

Praktinė informacija apie tai, kaip atlikti tarptautiniame standarte IEC 60364 nurodytus bandymus ir matavimus.

Išmaniųjų namų įranga Išmaniųjų namų įranga

Namo valdymo sistemos, šildymo, klimato kontrolės, apšvietimo, žaliuzių, saugumo ir praėjimo valdymo sistemos

Elektros instaliacija name Elektros instaliacija name

Elektros instaliacijos projektas, kaip suprojektuoti elektros instaliaciją, jungiklių, rozečių, šviestuvų projektavimas name,

Apšvietimo valdymas Apšvietimo valdymas ir reguliavimas

Jungiklių ir šviestuvų pajungimo schemos, šviesos reguliavimo pajungimo schemos. Jungikliai, perjungikliai, šviesos reguliatoriai, išplėtėjai.

Namo valdymo sistemos Namo valdymo sistemos

Namo automatizavimo įranga. Šildymo, apsaugos, apšvietimo, buitinių prietaisų valdymas

Elektros instaliacija Elektros instaliacija

Instaliacinės medžiagos - kabeliai, laidai, instaliaciniai vamzdžiai, elektros skydeliai, montažinės dėžutės ir kt. Elektros įranga bei komplektai vidaus ir lauko tinklams.

Instaliaciniai kanalai Instaliaciniai grindjuostiniai kanalai - taupus ir estetiškas sprendimas

Instaliacinėse grindjuostėse slepiami elektros kabeliai ir šildymo vamzdžiai yra nematomi, neskaido interjero, paprastai montuojami. Sienose nereikia frezuoti kanalų, sumažėja remonto kaštai.

Elektros instaliacija viešbutyje Viešbučių elektros instaliacijos sistemos

Kaip įrengti elektros instaliaciją viešbutyje ir visuomeniniuose pastatuose, rozečių, jungiklių parinkimas, dizainas

Instaliaciniai vamzdžiai Elektrotechniniai vamzdžiai ir kabelių kanalai

Vamzdžiai elektros instliacijai, gofruoti elektros instaliacijos vamzdžiai, standieji elektrotechniniai vamzdžiai, elektros kabelių kanalai

Kaip pasirinkti elektros generatorių Kaip pasirinkti elektros generatorių

Pramoninio elektros generatoriaus pasirinkimas

Elektros lizdų kolonos instaliacija Elektros lizdų kolonos instaliacija

Sprendimas sienai, prie kurios neįmanoma pritvirtinti įprasto elektros lizdo. Laidų raizgalynės ir prailgintuvų atsikratymas su stilinga elektros lizdų minikolona, tvirtinama prie grindų arba sienos.

Laidų jungimo gnybtai Laidų jungimo gnybtai

Kaip geriausia sujungti laidus ir kabelius, varžtiniai gnybtai, gnybtų kaladėlės, spyruokliniai gnybtai, įžeminimo gnybtai

Elektros galios didinimas Elektros galios didinimo sąlygos ir darbai

Elektros galios didinimas, kaip padidinti elektros galią bute ar name

Saulės elektrinė verslui Saulės elektrinė verslui

Techniniai saulės modulių pasirinkimo ir saulės elektrinės montavimo aspektai, saulės elektrinės įmonei projektavimas ir montavimas.

Antibakterinis jungiklis „Išjungti" žmogui kenksmingus organizmus galima ir šviesos jungikliu?

Pasaulis jau nuo seno tokiems didesnės rizikos paviršiams naudojo medžiagas, pasižyminčias natūraliomis antibakterinėmis savybėmis.

Išmanieji namai Protingi namai gali prižiūrėti vaikus ir senolius

Išmanieji namai gali valdyti ne tik apšvietimą ar šildymą. Protingų namų sistema gali valdyti visus prietaisus, netgi vaikų telefonus, priminti senoliams apie reikalingus išgerti vaistus. Išmaniuose namuose vaikai ir seni žmonės gali jaustis saugiau, o dirbantys šeimos nariai - ramiau.

Rozetės montavimas Rozetės montavimas

Trumpas filmas apie rozetės montavimą tiems, kas nori ir gali šį darbą atlikti savarankiškai.

Kaip įrengti saulės elektrinę? Kaip įsirengti saulės elektrinę?

Mažos galios saulės elektrinės įrengimas, valstybės strategija ir parama, finansavimo modeliai.

Vartai Automatiniai vartai

Jeigu pavargote kiekvieną vakarą grįžę namo lipti iš mašinos atidaryti vartų, o žiemą dar nuvalyti sniegą nuo įvažiavimo, tuomet verta pamąstyti apie automatinių garažo vartų įsirengimą.

Kaip kloti laidus po tinku Kaip kloti laidus po tinku

Nauji laidai sienoje, sienų štrabavimas, Griovelių laidams darymas pilnavidurėje sienoje

Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai

Rozetės grindyse, elektros instaliacijos įrengimas grindyse, kaip pravesti laidus po grindimis

Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (UPS ir generatoriai) – kad netektų verkti dėl nuostolių

Šią vasarą didžiulius nuostolius patyrė „Vilniaus paukštynas“, kai dėl gedimo elektros tiekimo grandinėje, išsijungus vėdinimo sistemai, nugaišo 25 tūkstančiai paukščių. Ar tokioje situacijoje būtų pagelbėjęs rezervinis nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis?

Tvaraus gyvenimo siekiamybė: kaip prie to gali prisidėti... šviesos jungiklis Tvaraus gyvenimo siekiamybė: kaip prie to gali prisidėti... šviesos jungiklis?

Kokiais kriterijais vadovautis projektuojant aplinkai draugiškus ir tvarius namus

Galios kabelių linijų su XLPE izoliacija diagnostika

Kiekvieno galios kabelio patikimumą lemia ne tik gamyklinės charakteristikos, paklojimo kokybė ir montavimas, bet ir tinkamas kabelio būklės nustatymas, priežiūra bei diagnostika

jungiklių pasirinkimas Svajonių namus Greta Bitinaitė kuria pati: „Net jungiklių pasirinkimas gali tapti įdomia patirtimi“

Planuojantiems įsirengti ar atnaujinti savo būstą žinoma „instagramerė", grožio bei gyvenimo būdo tinklaraštininkė Greta Bitinaitė pataria neskirstyti užduočių į vyriškas ar moteriškas, įveikiamas savarankiškai ar paliekamas tik tos srities žinovams.

Kaip pasirinkti elektros generatorių Kaip pasirinkti elektros generatorių

Pramoninio elektros generatoriaus pasirinkimas

Eugenijus Maslauskas Ar galima įprastą kištukinį lizdą pakeisti kištukiniu lizdu su USB jungtimi krovimui?

Atsako Eugenijus Maslauskas, UAB „JUNG Vilnius" produktų vadybininkas

Elektros lizdų kolonos instaliacija Elektros lizdų kolonos instaliacija

Sprendimas sienai, prie kurios neįmanoma pritvirtinti įprasto elektros lizdo. Laidų raizgalynės ir prailgintuvų atsikratymas su stilinga elektros lizdų minikolona, tvirtinama prie grindų arba sienos.

Elektros galios didinimas Elektros galios didinimo sąlygos ir darbai

Elektros galios didinimas, kaip padidinti elektros galią bute ar name

Kaip pačiam pakabinti šviestuvą Kaip pačiam pakabinti šviestuvą

Šviestuvo pajungimas savarankiškai, ką reiškia laidų spalvos

Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai

Rozetės grindyse, elektros instaliacijos įrengimas grindyse, kaip pravesti laidus po grindimis

A klasės ir pasyvieji namai negali būti neprotingi

Protingame pastate energija naudojama tik ten, kur reikia ir tik tiek, kiek reikia. Tokiame name niekada neteks gramdyti ledo nuo terasos ar laiptų, nes jie niekada neapledės.

Tomas Kavaliauskas Elektros galios didinimas

Kaip padidinti elektros įvado galią daugiabutyje?

daugiau
Kokį elektros tiekėją rinktis Kokį elektros tiekėją rinktis?

Elektros energijos tiekėją reiktų rinktis ne pagal siūlomą momentinę kainą, o pagal kitus kriterijus

daugiau
kaip padidinti elektros galią Kiek kainuoja padidinti elektros galią privačiame name?

Įvado galios didinimas privačiame name yra susijęs su atstumu nuo namo elektros apskaitos įrengimo vietos iki ESO elektros tinklo taško ir su poreikiu keisti vidaus elektros tinklo instaliaciją.

daugiau
Apsauga nuo virsitampiu Apsauga nuo viršįtampių

Kada reikalinga apsauga nuo viršįtampių ir kur geriausiai montuoti apsaugą nuo viršįtampių?

daugiau
Eugenijus Maslauskas Ar galima įprastą kištukinį lizdą pakeisti kištukiniu lizdu su USB jungtimi krovimui?

Atsako Eugenijus Maslauskas, UAB „JUNG Vilnius" produktų vadybininkas

daugiau
1 2
Kompanijų produktai
Elektros paskirstymo dėžė, nuoma Vilniuje
Elektros paskirstymo dėžė 32A, nuoma Vilnius

Elektros paskirstymo dėžė 32A

Benzininis elektros generatorius, nuoma Vilniuje
Benzininis elektros generatorius, nuoma Vilnius

Benzininis elektros generatorius "HONDA EP2500"

programėlė Cable App kabelių pasirinkimui
Prysmian Group programėlė CableApp kabelių pasirinkimui

Kabelio pasirinkimo ir apskaičiavimo programa pagal kabe...

Raychem ETL - savireguliuojantys šildymo kabeliai vamzdynų apsaugai nuo užšalimo

Savireguliuojantys ETL šildymo kabeliai saugo vamzdynus n...

Elektros instaliaciniai laidai Vilniuje
Elektros instaliaciniai laidai Vilniuje

Visos elektros instaliacijos prekės Vilniuje iš vienų rankų.

Latakas
Savireguliuojantys šildymo kabeliai - vamzdynų, latakų ir lietvamzdžių apsauga nuo užšalimo

Vamzdžių apsauga nuo užšalimo. Latakų apsauga nuo užšalim...

Giluminis įžeminimas

Giluminiai įžeminimai

Elektros lizdų kolona, įmontuota į stalą 137.0 EUR
Teleblokas/ elektros lizdų kolona KTL 115/8

Į stalą įmontuojamų elektros ir kompiuterinių lizdų kolona

Led profilis Kozel
Įleidžiamas ir užtinkuojamas apšvietimas

Integruotas į interjerą apšvietimas - LED profilis KOZEL

Vandens gerinimo įrenginių elektros instaliavimo, automatizavimo įrengimas

Vandens gerinimo įrenginių elektros automatizavimas

JUNG jungiklių sistema "A Creation"

Jungikliai, rozetės, temperatūros jutikliai, judesio juti...

Dielektrinių apsaugos priemonių bandymai

Dielektrinių apsaugos priemonių bandymai, apsaugos priemo...

Aukštos įtampos varikliai (iki 10kV)-pardavimas, dalinis pervyniojimas.

Aukštos įtampos varikliai (iki 10kV), pardavimas, dalinis...

Komunikacinė dėžutė Cima s270-1 75.82 EUR
Komunikacinė dėžutė Cima s270-1

Tai įbetonavimui skirta dėžutė, su reguliuojamu aukščiu, ...

Tipas MC-ID-RGB
RGB LED juostelės. Tipas MC-ID-RGB

Šviesos diodinė juostelė.

Traukinių variklių remontas, apžiūra
Traukinių variklių remontas, apžiūra

Traukinio variklio remonto darbai, traukinio variklis

Elektromobilių įkrovimo stotelės

Stotelė elektromobilio pakrovi...

1 2
Kabeliai su XLPE izoliacija: privalumai ir trūkumai

Kabelių su XLPE (radialinė polietileninė arba vulkanizuoto polietileno) izoliacija konstrukcija, savybės, eksploatavimo patirtis ir šiuolaikiniai diagnostikos metodai.

Elektros instaliacija virtuvėje Elektros projektavimas bute

Elektros instaliacijos projektas, kaip teisingai suprojektuoti instaliaciją bute, elektros įrangos projektavimas virtuvėje, svetainėje, miegamajame, vonios kambaryje

LED apšvietimas svetainėje LED šviestuvai svetainei

LED apšvietimo svetainėje įrengimas, LED profilių montavimas, LED juostų montavimas

Jungiklių montavimas Jungiklių montavimas

Kaip išsirinkti jungiklius, kaip montuoti jungiklius, kad jie patikimai veiktų, rozečių pasirinkimas ir montavimas

Elektrinės stalo kolonos instaliacija Darbo vietos patalpos viduryje įrengimas

Kaip darbo vietas centriniuose patalpos plotuose aprūpinti komunikacijomis, jei biuro patalpos didelės ir nesuskaidytos pertvaromis?

Saulės elektrinė Saulės elektrinė - mada ir/ar nauda

Ar apsimoka įsirengti saulės jėgainę, kaip skaičiuoti saulės elektrinės atsipirkimą, geriausių modulių sąrašai.

Lauko apšvietimas LED šviestuvais

Apšviečiant landšaftą naudojamos taupios ir ekologiškos diodų lempos.

Pastato valdymo sistema Laidinė ir belaidė pastato valdymo sistema

Išmaniųjų namų sistemoms valdymo komandos gali būti perduodamos laidais arba belaidžiu radijo ryšiu. Pastatų automatika, valdymo sistemų palyginimas.

Izoliacijos varžos matavimai Izoliacijos varžos matavimai

Kaip matuojama izoliacijos varža. Magaommetrai.

Elektros instaliacijos keitimas Elektros instaliacijos atnaujinimas ir keitimas

Kaip pakeisti ir atnaujinti elektros instaliaciją, netvarkingos ir pasenusios elektros instaliacijos požymiai

Jungiklių montavimas gipskartonyje Kištukinių lizdų (rozečių) ir jungiklių montavimas gipskartonyje

Instaliacinių dėžučių įrengimas, įleidžiami jungikliai ir rozetės, jungiklių montavimo gipsokartonyje instrukcija

Elektros instaliacija vonios kambaryje Elektros instaliacija vonios kambaryje

Vonios kambario elektros instaliacija, elektros instaliacijos įranga, rozetės ir jungikliai vonios kambariui

Įžeminimas Elektros įrenginių įžeminimas

Įžeminimo įrengimas, ką reikia įžeminti, grunto, įžeminimo įrenginių, jungčių, laidininkų varžos matavimai,

Elektros instaliacijos matavimai Elektros instaliacijos matavimai I dalis

Elektros dydžių matavimų prietaisai ir metodikos. Bendrieji reikalavimai matavimo priemonėms. Prietaiso apsaugos nuo elektros kategorijos. Žymuo True RMS.Iki 1000 V įtampos skirstomojo tinklo sistemos

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai

Praktinė informacija apie tai, kaip atlikti tarptautiniame standarte IEC 60364 nurodytus bandymus ir matavimus.

Išmaniųjų namų įranga Išmaniųjų namų įranga

Namo valdymo sistemos, šildymo, klimato kontrolės, apšvietimo, žaliuzių, saugumo ir praėjimo valdymo sistemos

Elektros instaliacija name Elektros instaliacija name

Elektros instaliacijos projektas, kaip suprojektuoti elektros instaliaciją, jungiklių, rozečių, šviestuvų projektavimas name,

Apšvietimo valdymas Apšvietimo valdymas ir reguliavimas

Jungiklių ir šviestuvų pajungimo schemos, šviesos reguliavimo pajungimo schemos. Jungikliai, perjungikliai, šviesos reguliatoriai, išplėtėjai.

Namo valdymo sistemos Namo valdymo sistemos

Namo automatizavimo įranga. Šildymo, apsaugos, apšvietimo, buitinių prietaisų valdymas

Elektros instaliacija Elektros instaliacija

Instaliacinės medžiagos - kabeliai, laidai, instaliaciniai vamzdžiai, elektros skydeliai, montažinės dėžutės ir kt. Elektros įranga bei komplektai vidaus ir lauko tinklams.

Instaliaciniai kanalai Instaliaciniai grindjuostiniai kanalai - taupus ir estetiškas sprendimas

Instaliacinėse grindjuostėse slepiami elektros kabeliai ir šildymo vamzdžiai yra nematomi, neskaido interjero, paprastai montuojami. Sienose nereikia frezuoti kanalų, sumažėja remonto kaštai.

Elektros instaliacija viešbutyje Viešbučių elektros instaliacijos sistemos

Kaip įrengti elektros instaliaciją viešbutyje ir visuomeniniuose pastatuose, rozečių, jungiklių parinkimas, dizainas

Instaliaciniai vamzdžiai Elektrotechniniai vamzdžiai ir kabelių kanalai

Vamzdžiai elektros instliacijai, gofruoti elektros instaliacijos vamzdžiai, standieji elektrotechniniai vamzdžiai, elektros kabelių kanalai

Kaip pasirinkti elektros generatorių Kaip pasirinkti elektros generatorių

Pramoninio elektros generatoriaus pasirinkimas

Laidų jungimo gnybtai Laidų jungimo gnybtai

Kaip geriausia sujungti laidus ir kabelius, varžtiniai gnybtai, gnybtų kaladėlės, spyruokliniai gnybtai, įžeminimo gnybtai

Elektros galios didinimas Elektros galios didinimo sąlygos ir darbai

Elektros galios didinimas, kaip padidinti elektros galią bute ar name

Saulės elektrinė verslui Saulės elektrinė verslui

Techniniai saulės modulių pasirinkimo ir saulės elektrinės montavimo aspektai, saulės elektrinės įmonei projektavimas ir montavimas.

Antibakterinis jungiklis „Išjungti" žmogui kenksmingus organizmus galima ir šviesos jungikliu?

Pasaulis jau nuo seno tokiems didesnės rizikos paviršiams naudojo medžiagas, pasižyminčias natūraliomis antibakterinėmis savybėmis.

Išmanieji namai Protingi namai gali prižiūrėti vaikus ir senolius

Išmanieji namai gali valdyti ne tik apšvietimą ar šildymą. Protingų namų sistema gali valdyti visus prietaisus, netgi vaikų telefonus, priminti senoliams apie reikalingus išgerti vaistus. Išmaniuose namuose vaikai ir seni žmonės gali jaustis saugiau, o dirbantys šeimos nariai - ramiau.

Kaip įrengti saulės elektrinę? Kaip įsirengti saulės elektrinę?

Mažos galios saulės elektrinės įrengimas, valstybės strategija ir parama, finansavimo modeliai.

Vartai Automatiniai vartai

Jeigu pavargote kiekvieną vakarą grįžę namo lipti iš mašinos atidaryti vartų, o žiemą dar nuvalyti sniegą nuo įvažiavimo, tuomet verta pamąstyti apie automatinių garažo vartų įsirengimą.

Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai

Rozetės grindyse, elektros instaliacijos įrengimas grindyse, kaip pravesti laidus po grindimis

Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (UPS ir generatoriai) – kad netektų verkti dėl nuostolių

Šią vasarą didžiulius nuostolius patyrė „Vilniaus paukštynas“, kai dėl gedimo elektros tiekimo grandinėje, išsijungus vėdinimo sistemai, nugaišo 25 tūkstančiai paukščių. Ar tokioje situacijoje būtų pagelbėjęs rezervinis nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis?

Elektros jungiklių vietos keitimas be remonto Elektros jungiklių vietos keitimas be remonto

Labai dažnai pasirodo, jog šviesos jungiklio vieta nepatogi, per aukštai arba per žemai, trukdanti perstatyti baldus. Ši problema ypač aktuali senuose namuose ir butuose, kuriuose anksčiau jungikliai būdavo montuojami tik viename aukštyje ir prie durų. Naudojant radijo bangų jungiklį problema sprendžiama visai paprastai.

Ar nekilnojamojo turto rinka pasiruošusi Z kartai? Ar nekilnojamojo turto rinka pasiruošusi Z kartai?

Gyvenančius XXI amžiaus pradžioje sąlyginai galima priskirti kūdikių bumo, X,Y ir Z kartoms. Ar ateinančią Z kartą tenkins nekilnojamasis turtas, kuris kuriamas dabar ir ne vienam dešimtmečiui?

Priešgaisrinių elektros sistemų funkcionalumo užtikrinimas

Bet kuri priešgaisrinė sistema yra stipri tiek, kiek jos silpniausia grandis.

Elektriko studijos kolegijoje Elektriko studijos kolegijoje – variantas be pralaimėjimo

Atrodo, jau atėjo laikas, kuomet inžinerinių specialybių absolventai ne patys ieško darbo, bet darbdaviai varžosi dėl šių specialistų. Baigę Panevėžio kolegijos Technologijos mokslų fakulteto Elektros ir automatikos įrenginių studijas įsidarbina visi, o didelė dalis turi darbo vietą dar net nebaigę mokslų.

Namo valdymo automatika

Visada maniau, kad kambaryje degančios šviesos, kurias randa į namus sugrįžęs filmo herojus ar herojė, yra tik dėl gražaus vaizdo. Pasirodo, kad protingame pastate galima pasitikimo šviesų funkcija. Ir ne tik.

A klasės ir pasyvieji namai negali būti neprotingi

Protingame pastate energija naudojama tik ten, kur reikia ir tik tiek, kiek reikia. Tokiame name niekada neteks gramdyti ledo nuo terasos ar laiptų, nes jie niekada neapledės.

Kaip pakeisti elektros jungiklius ir kištukinius lizdus? Kaip pakeisti elektros jungiklius ir kištukinius lizdus?

Specialistai pataria, kokius jungiklių, kištukinių lizdų keitimo darbus moterys gali pasidaryti pačios, o ties kuriais etapais jau teks kviestis elektrikus.

Šildymo kabeliai laiptams ir aikštelėms

Aikštelių ir lauko laiptų šildymo kabeliai, jų tipai ir įrengimo principai

Išmanusis telefonas išlaidauja, išmanusis būstas – taupo

Paradoksalu - išmaniuoju telefonu naudojamės daugelis, nors dauguma vartotojų - tik maža dalimi jo galimybių. O namų ar biurų išmaniosios technologijos, kurias galime rinktis tiksliai pagal poreikį, kelią skinasi lėtai, nors jos taupo, apsaugo ir daro gyvenimą patogesniu.

Individualaus namo elektroninės saugos sistemos.

Ką reikia žinoti įrengiant saugos sistemą? Apsaugos signalizcijų tipai, patarimai diegimo metu.

Vejo jegaine Alternatyvi energetika Lietuvoje

Šiuo metu iš atsinaujinančių energijos išteklių Lietuvoje išgaunama maždaug 3,3 proc. elektros energijos. Tai visų pirma - elektros energija, generuojama Kauno HE, visos likusios elektrinės kartu sudaro tik 17,5 MW. Daugiausia - smulkios hidroelektrinės.