Elektros įrenginių įžeminimas

2022-02-23 08:11   Peržiūros : 1577   Spausdinti


2.  ĮŽEMINIMO IR ĮNULINIMO ĮRENGINIŲ BEI GRUNTO PARAMETRŲ KONTROLĖ

2.1. Bendrieji elektros įrenginių įžeminimo klausimai

Įžeminimas suprantamas kaip elektros įrenginio laidžių dalių, kurios normaliomis veikimo sąlygomis neturi įtampos, bet įtampa jose gali atsirasti pablogėjus izoliacijai (kitaip - pasyviųjų elektros įrenginio dalių), sujungimas su įžeminimo įrenginiu. Tam tikro elektros tinklo taško arba įrenginio korpuso sujungimas su įžeminimo įrenginiu atliekamas siekiant užtikrinti žmogaus apsaugą nuo pavojingo elektros srovės poveikio (apsauginis įžeminimas) bei numatytam darbo režimui palaikyti (darbinis įžeminimas).

Įžeminimo įrenginys susidaro iš grunte esančių elektrodų, jungiamųjų laidininkų ir išlyginamojo tinklo visumos (įžemintuvo) bei įžeminimo laidininkų, jungiančių įžeminamą įrenginį su įžemintuvu arba įžeminimo magistrale.

Platus įžeminimo naudojimas paaiškinamas visu pirma pakankamu patikimumu, kita vertus - santykinai paprasta sandara ir aptarnavimu, lyginant su kitomis apsaugomis. Įvykus  trumpajam  jungimui tarp fazės ir elektros įrenginio laidaus korpuso, didesnioji trumpojo jungimo srovės dalis  tekės  per įžeminimo laidininką į žemę,o mažesnioji -  žmogaus, palietusio elektros įrenginį, kūnu, nes  metalo laidininko varža yra daug kartų mažesnė nei žmogaus kūno varža.

Žemės plotas, kuriame, įžemintuvu tekant srovei, atsiranda pavojingas potencialas, vadinamas srovės nuotėkio zona. Už jos ribų galima laikyti, kad  potencialas  praktiškai lygus nuliui. Tai vadinama grunto nulinio potencialo zona arba neutrali  žemė.

Kita priemonė žmonėms apsaugoti nuo elektros srovės, kai pažeidžiama izoliacija, yra įnulinimas. Įnulinimas taikomas iki  1000 V įtampos TN tinklo sistemoje ir numato pasyviųjų įrenginio dalių tikslinį sujungimą su tiesiogiai įžeminta trifazio maitinimo šaltinio (transformatoriaus, generatoriaus) neutrale, vienfazio maitinimo šaltinio apvijos tiesiogiai įžemintu tašku arba įžemintu nuolatinės srovės šaltinio poliumi.

Įžeminti arba įnulinti būtina:

 • visus 400 V ir aukštesnės įtampos kintamosios srovės bei 440 V ir aukštesnės įtampos nuolatinės srovės įrenginius;
 • aukštesnės kaip 50 V įtampos kintamosios srovės ir aukštesnės kaip 75 V įtampos nuolatinės srovės įrenginius pavojingose ir labai pavojingose patalpose, taip pat lauke esančius įrenginius.

Iki 50 V įtampos kintamosios srovės ir iki 75 V įtampos nuolatinės srovės įrenginių, išskyrus esančius sprogimui pavojingose zonose suvirinimo įrenginius,  iki 50 V įtampos kintamosios srovės ir iki 75 V įtampos nuolatinės srovės kontrolinių ir galios kabelių bei laidų metalinius apvalkalus ir šarvus kartu su kabeliais ir laidais, kurie turi būti įžeminami arba įnulinami, nutiesus ant bendrų metalinių konstrukcijų bendruose metaliniuose vamzdžiuose, loviuose, ant lentynų ir pan., kitų specialiųjų įrenginių įžeminti arba įnulinti nereikia.

Objekto įžeminimo įrenginys turi užtikrinti normuojamus parametrus (prisilietimo įtampas, įžeminimo varžas, kontaktinių jungčių pereinamąsias varžas, korozinę elementų būklę, kai sąlygos yra nepalankiausios ir savitoji grunto varža didžiausia).

Greta esantiems įvairių įtampų ir skirtingos paskirties įrenginiams įžeminti, išskyrus specialiosios paskirties įrenginius,  reikia naudoti bendrą įžeminimo įrenginį. Šis bendras įžeminimo įrenginys turi atitikti visus apsauginiam, darbiniam ir apsaugos nuo viršįtampių įžemintuvams keliamus reikalavimus ir įvairių įtampų ir skirtingos paskirties įrenginiams įžeminti keliamus reikalavimus.

Siekiant užtikrinti apsauginio įžeminimo (įnulinimo) veiksmingumą būtina periodiškai kontroliuoti  jo būklę Taisyklėse numatyta apimtimi, t. y. atlikti

 • įžeminimo įrenginio elementų patikrą;
 • įžemintuvų ir įžeminimo elementų kontaktinių jungčių pereinamųjų varžų matavimus;
 • iki 1000 V su įžemintąja neutrale įrenginių fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimus;
 • įžeminimo įrenginių varžos (prisilietimo įtampos) matavimus;
 • įžeminimo įrenginių korozinės būklės patikrą.

 

2.2. Įžeminimo įrenginių varžos  matavimai

 

Įžemintuvo varžos matavimui galima taikyti keletą metodų, priklausomai nuo įžeminimo kontūro konfigūracijos ir kitų sąlygų. Matavimams naudojami 62% taisyklės metodas, trikampio metodas ir kiti. Neteisingai pasirinkus matavimo prietaisą, nesilaikant gamintojo pateiktos matavimo metodikos gali atsitikti, kad išmatuota varža atitiks norminę, tačiau faktinė varža iš tikrųjų bus didesnė ir įžeminimo įrenginys nevykdys savo funkcijų. Ir priešingai, įžeminimo faktinė varža atitiks norminę ir apsauga nuo elektros poveikio bus užtikrinta, tačiau išmatuota varža bus didesnė už norminę, o tai bus susiję su papildomomis įžemintuvo varžos sumažinimo išlaidomis. Šiuo metu Lietuvos rinkoje atsirado labai daug įvairių firmų siūlomų įžemintuvų varžos matavimo prietaisų, kurie skiriasi savo techninėmis galimybėmis ir matavimo metodikomis. Taigi kokį metodą ir prietaisą naudoti?

Žemiau pateiktame paveiksle pavaizduotas įžemiklio varžos matavimo praktinis pavyzdys (6 pav.) ampermetro-voltmetro metodu. Tai gana tikslus metodas, tačiau jis naudojamas rečiau, kai reikalingas didelis matavimo rezultatų tikslumas.

 

Įžeminimo varžos matavimas

6 pav. Įžemiklio varžos matavimo principas (E - matuojamasis įžemintuvas)

 

Naudojant atitinkamą generatorių G,  kintamoji srovė (AC) teka per matavimo elektrodą H (srovinis elektrodas) ir grįžta per įžemiklį E. Įtampos kritimas U matuojamas tarp E įžemiklio ir žemės taško, turinčio nulinį potencialą. Tam tikslui naudojamas kitas pagalbinis elektrodas S, (potencialinis elektrodas). Įtampos santykis U su matuojama srovės verte I duoda varžą RE=UES/IEH .

Naudojant specialius įžeminimo varžų matavimo prietaisus (įžeminimo varžos matuoklius), tokių skaičiavimų atlikti nereikia.

Ypatingai svarbi yra matavimo elektrodų vienas kito atžvilgiu ir matuojamojo įžemintuvo E, padėtis. Aplink kiekvieną įžemintuvą, kuriuo teka srovė, susidaro įtakos zona, kurios forma ir mastas nežinomi. Kuo tikslesniems matavimo rezultatams gauti potencialinis elektrodas (zondas) negali būti įkalamas įžemintuvo E ir papildomo srovinio elektrodo H įtakos zonose (susidariusiose dėl srovės tekėjimo). Jeigu potencialųjį elektrodą įrengsime įžemintuvo E veikimo zonoje, matavimo rezultatas bus mažesnis už tikrąjį, o srovinio elektrodo veikimo zonoje- didesnis už tikrąjį ( žiūr.7 pav.).

Todėl siekiant išvengti elektrodų potencialų persidengimo, tarp pagalbinio srovinio elektrodo ir bandomojo  įžemintuvo  turi būti pakankamas atstumas. Matavimų metu reikia daryti viską, kad zondo neįtakotų neveiktų srovinio elektrodo ir įžemintuvo laukai, t. y. visais atvejais potencialinis elektrodas (zondas) turi rastis būti nulinio potencialo zonoje.

Elektrodų išdėstymo schemos matuojant įžemimą

7pav. Pagalbinių elektrodų "įtakos sferos".

Pagalbinių elektrodų įtakos sferos

8 pav Elektrodų išdėstymo schemos matuojant

įžeminimo varžas: a-dviejų spindulių; b-vieno spindulio

 

Praktikoje matavimo elektrodus rekomenduojama išdėstyti dviejų spindulių (V) arba vieno spindulio (vienoje linijoje) schema (8 pav.). Plačiausiai yra paplitusi vieno spindulio schema. Jei įžeminimo įrenginys sudarytas iš juostos, paprastai tokiu atveju srovinis elektrodas kalamas vienoje juostos pusėje, potencialinis  kitoje. Dviejų spindulių metodas taikomas, kai pagalbinių elektrodų negalima išdėstyti viena linija. Šiuo atveju elektrodai E, S ir H išdėstomi lygiašonio trikampio viršūnėse.

Dažnai įžemintuvų varžos matavimo prietaisų  gamintojai atstumus tarp įžemintuvo E ir papildomų elektrodų S bei P susieja su dydžiu D ( D įžeminimo įrenginio didžiausia įstrižainė arba vertikalaus (horizontalaus) elektrodo ilgis). Statistika rodo, jog idealus metodas, garantuojantis matavimų tikslumą, gaunamas įrengus elektrodą S 62% atstumu nuo įžemintuvo E.

Kiekvieno prietaiso aprašyme gamintojo visuomet yra pateikiamos viena ar kelios įžeminimo įrenginio matavimo schemos ir atstumai tarp pagalbinių elektrodų bei įžemintuvo (9 pav.).

KYORITSU kompanijos įžeminimo varžos matavimo prietaisais schemos

 

9 pav. KYORITSU kompanijos įžeminimo varžos matavimo prietaisais schemos. Matavimas trimis ir keturiais laidais.

Kyoritsu kompanijos įžeminimo varžos matavimo prietaisuose taikomas klasikinis metodas (potencialų kritimo metodas), naudojant srovinius ir potencialinius elektrodus. Prietaisas  KEW 4106 leidžia matuoti įžeminimo varžą taikant dviejų, trijų ir keturių laidų metodą ir papildomai grunto savitąją varžą. Keturių laidų metodas yra kiek tikslesnis, nes į matavimo rezultatą  neįeina laidininkų, jungiančių prietaisą ir objektą Е(х), varža. Kitais prietaisais, be įžeminimo varžos, pvz., KEW 4105, galima matuoti ir žingsnio įtampą, KEW 6011A ir KEW 6016 -  iki dešimties kitų elektros instaliacijos parametrų.

Supaprastintas (dviejų taškų, 10 pav.) įžemintuvo varžos matavimo metodas naudojamas miesto vietovėse, kur nėra galimybės kalti dviejų  elektrodų ir kur galima rasti labai gerą įžeminimo įrenginį, kurio atžvilgiu būtų galima lyginti matuojamojo įrenginio parametrus.

Tai nėra toks tikslus matavimo metodas, kaip trijų taškų,  nes rezultatas priklauso nuo atstumo tarp matuojamo įžemiklio ir pagalbinio įžemintuvo su labai maža varža.

Matuojamojo įžemintuvo varža:

Rx= RE-re

 

KYORITSU kompanijos įžeminimo varžos matavimo prietaisais schemos

 

 

10 pav. Supaprastintas dviejų taškų matavimo metodas

Kai kuriais atvejais naudojamas neelektrodinis įžeminimo varžos matavimo metodas, kuris nereikalauja atjungti įžeminimo kontūre lygiagrečiai sujungtų įžemiklių ir nereikalauja papildomų matavimo elektrodų naudojimo. Tai sutaupo laiką ir leidžia atlikti matavimus sunkiai prieinamose vietose, kuriose negalima pritaikyti kitų metodų. Viena priemonių tokiems matavimams atlikti būtų specialių įžeminimo replių KEW 4202 arba jų modifikacijų naudojimas. Šios replės leidžia matuoti ne tik įžeminimo varžas, bet ir nuotėkio srovę.

Matavimo replių naudojimas

11 pav. Matavimo replių naudojimo principas

 

Apgaubiant įžeminimo laidininką replėmis galima išmatuoti įžeminimo varžą ir laidininku į žemę tekančią srovę (11 pav.). Bandant šiuo būdu pastatų įžeminimą, realiai matuojamas kontūras sudarytas iš tokių elementų: tikrinamo įžemintuvo, įžeminimo laidininkų, pagrindinės potencialų suvienodinimo šynos, transformatorinės neutralės įžeminimo ir pan.

Daugumoje objektų įžeminimo elektrodai tarpusavyje yra jungiami lygiagrečiai. Tokio įžemintuvo schemą galima pakeisti kontūru, sudarytu iš varžų Rx ir Rs (čia Rs - lygiagrečiai sujungtų  n-1 įžemiklių bendra varža; žiūr. 12 pav.) bei matavimo replių apvijų CT1 ir CT2.

 

Įžeminimo matavimo schema

12 pav. Matavimų principas ir matavimo replėmis ekvivalentinė schema

 

Replių generatorinė apvija CT1 uždarame kontūre generuoja kintamąją įtampą E ir kontūru prateka srovė I. Jos dydis nustatomas pagal žinomą formulę: I=E/R. Ši srovė fiksuojama replių matavimo apvija CT2. Replių vidaus filtras, suderintas bandomojo signalo E dažniui, atskiria reikalingą signalą nuo tinklo dažnio ir trukdžių signalų.

Kontūro varža apskaičiuojama:

Rkont= RX+ Rs,  čia E/I = Rkont.

Esant įvairiam prijungimų į įžeminimo kontūrą vietų kiekiui, atstojamoji Rs varža bus praktiškai labai maža (RX >> Rs), todėl galima teigti, kad  Rkont artima RX.

Nustatyti bendrą įžeminimo varžą įžeminimo kontūrui su dideliu įžemiklių skaičiumi galima atliekant daug matavimų. Matuojant labai svarbus matavimo taško parinkimas. Daugeliu atvejų geriausius  matavimo rezultatus galima  būtų gauti naudojant tiesiogiai apgaubiančias  įžeminimo elektrodą reples. Tuomet bus matuojama vien įžeminimo įrenginio varža, kurią testeris nustato automatiškai.

Jei įžeminimo sistemos matavimo vieta yra pasirinkta netinkamai (blogai), galite gauti, pavyzdžiui, tik apsauginės grandinės varžą, bet ne objekto įžemintuvo. Jei buvo siekiama gauti įžemiklio varžą ir matavimo  metu  gauta netikėtai maža varža, būtina iš naujo viską patikrinti ir įsitikinti, kad  tikrai matuojama įžemiklio varža.

ĮSPĖJIMAS. Šis testeris pavienių įžemintuvų, nesujungtų su kitais įžemintuvais, varžų nematuoja.

Norint patikrinti replių darbingumą naudojamos bandymų kilpos (13 pav.), kurios pridedamos prie prietaiso. Replių testas atliekamas 1 ir 10 omų varžai.

Replių testavimo kilpos

13 pav. Replių testavimo kilpos

 

Įžeminimo įrenginių varžos turi būti užtikrinamos, kai sąlygos yra nepalankiausios ir savitoji grunto varža didžiausia, t.y. sausiausiu metų laiku - vasarą arba šalčiausiu - žiemą. Matuojant įžeminimo varžas kitu metų laiku, rezultatus reikia perskaičiuoti pagal sezono koeficientų reikšmes: įžemintuvų, sudarytų iš mažiau kaip 6 tarpusavyje sujungtų 2,5-5 m ilgio vertikalių elektrodų, kpersk. =1,4; kai elektrodų yra daugiau kaip 6, kpersk. =1,2; kai elektrodų ilgis viršija 5m (gilusis įžemintuvas), kpersk. =1,0

 

2.3. Grunto savitosios varžos matavimas

Grunto savitosios varžos ρ matavimas atliekamas jo geofizinėms savybėms nustatyti, optimizuoti įžemintuvo konstrukcijai ir jo įrengimo vietai. Grunto savybės veikia žemėje klojamų komunikacijų - vamzdžių, kabelių ir kt. - korozijos spartą. Teoriškai grunto savitąja varža ρ išreiškiama vieno kubinio metro žemės grunto varža, išmatuota tarp priešingų kubo sienelių.

Savitosios varžos matavimams atlikti gali būti naudojami įvairūs metodai, tarp jų dviejų ir keturių taškų schemos. Pastarasis dar vadinamas  vienodų atstumų arba Wenner metodu. Pagal dviejų taškų schemos metodą yra tiesiog matuojama varža tarp dviejų taškų (bandomojo elektrodo ir įžemintuvo), vėliau  perskaičiuojant ją į grunto savitąją varžą. Daugeliu atvejų labiausiai tikslus yra 4 taškų schemos  metodas, kuris gali būti realizuotas naudojant testerį  KEW 4106.

Grunto savitosios varzos matavimo schema

 

14 pav. Grunto savitosios varžos matavimo schema ampermetru, voltmetru ir įžeminimo testeriu

Matuojant grunto savitąją varžą, tiesia linija vienodu atstumu a (a = EH(C)/3) vienas nuo kito įkalami 4 pagalbiniai elektrodai. Elektrodų įkalimo gylis ne didesnis kaip 1/20 atstumo "a". Atstumą tarp elektrodų a metrais rekomenduojama imti mažiausiai 4 m.

Į kraštinius (srovinius) elektrodus iš šaltinio paduodama  matavimo srovė I. Tuomet tarp vidurinių elektrodų ES ir S(P)  atsiranda įtampos kritimas ΔU. Žinant varžą R= ΔU/ I galima apskaičiuoti grunto savitąją varžą 3a 4m gylyje pagal žinomą formulę ρ = 2 π a R .

Kuo didesnė a vertė, tuo didesnis srovinių elektrodų elektrinio lauko apimamas žemės tūris. Dėl to keičiant atstumą a galima gauti grunto savitosios varžos  priklausomybę nuo atstumo tarp elektrodų.  Matavimų metu naudojant  ρ priklausomybę nuo atstumo tarp elektrodų galima spręsti apie grunto savitąsias varžas įvairiame  gylyje. Vienalyčiame grunte ρ apskaičiuota vertė nesikeis keičiantis atstumui a.

Naudojant specialius įžeminimo varžų matavimo prietaisus, tokių skaičiavimų atlikti nereikia.

Šį matavimo metodą galima naudoti matuojant visais matavimo prietaisais. Parenkant geriausią įžeminimo įrenginio vietą, būtina nustatyti grunto sritį su mažiausia savitąja varža. Todėl  reikia vadovautis tiek prietaiso parodymais, tiek intuicija, pvz., įžemintuvo aikštelei rinkti ne smėlio, bet priemolio gruntą. Taip pat būtina įvertinti grunto sluoksnio su mažiausia savitąja varža gylį. Tam tikslui būtina atlikti 10-15 matavimų tinkleliu, kaip parodyta 15 pav., o prietaisą prijungti pagal 14 pav. parodytą schemą.

Grunto savitosios varžos žemės plotui matuoti elektrodų išdėstymo schema

 

 

Atliekant matavimus su kai kuriais prietaisais jiems reikia nurodyti atstumą  a.

15 pav. Grunto savitosios varžos žemės plotui matuoti elektrodų išdėstymo schema

 

2.4. Kontaktinių jungčių tarp įžemintuvų ir įžeminamų elementų bei tarp natūraliųjų įžemintuvų ir įžeminimo įrenginių pereinamųjų varžų matavimai

 

Kontaktinės jungtys - elektros įrenginio mazgai, kuriuos sudaro du arba daugiau mechaniškai nejudamai ir elektriškai įvairios konstrukcijos junginiais sujungti laidininkai, skirti užtikrinti nepertraukiamą elektros grandinę. Jungties konstrukcija turi atitikti sujungiamųjų laidų kiekį ir jų skersmenį bei medžiagą. Elektros įrenginių įžeminimo sistemų jungtyse kontaktiniai sujungimai gali būti išardomi, pvz., varžtiniai arba nevaržtiniai, pvz., suvirinti.

Kontaktinius sujungimus būtina tikrinti

 • transformatorių neutralių įžeminimo grandinėje;
 • trumpiklių įžeminimo grandinėje;
 • įžeminamų įrenginių sujungimo su įžeminimo įrenginiu vietose;
 • apsaugos nuo žaibo sistemose tarp įžemintuvo, įžeminimo laidininko ir žaibo ėmiklio;
 • tarp natūraliųjų įžemintuvų ir įžeminimo įrenginių.

Atliekant nurodytų jungčių tikrinimą, jungtys padaužomos plaktuku ir apžiūrima, ar nėra įtrūkių arba visiškai nutrūkusių jungčių bei kitokių defektų. Išardomiems sujungimams matuojama kontaktų pereinamoji varža, t.y. varža laidžių paviršių sąlyčio vietoje, kuri turi būti ne didesnė kaip 0,05 W. Įžemintuvų ir įžeminamų elementų, taip pat natūraliųjų įžemintuvų ir įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių pereinamųjų varžų matavimams gali būti naudojami ommetrai, tilteliai, ampermetro-voltmetro metodas, specialūs pereinamųjų kontaktų matuokliai. Reikalavimai matavimo priemonėms pateikti 2.6 papunktyje.

Įžeminimo sistemos kontaktų pereinamųjų varžų matavimus galima atlikti ir su Kyoritsu firmos gaminamais matavimo prietaisais, kurie turi matavimo funkciją „Continuity". Tai nešiojami daugiafunkciniai matuokliai KEW 6010B, KEW 6015, izoliacijos ir kontaktų pereinamųjų varžų

matuokliai KEW 3131A, KEW 3021 ir 3023.

 

2.5. Apsauginio išjungimo veiksmingumo patikra

Pagrindinė apsaugos nuo elektros poveikio techninė priemonė iki 1000 V įtampos TN, TT ir IT sistemų tinkle šiuo metu yra apsauginis išjungimas. Automatinio maitinimo išjungimo sistema sudaroma iš PE laidininko, jungiančio įrenginio pasyviąsias dalis su maitinimo šaltinio neutrale (TN tinklo sistema) arba  įžemintuvu (IT, TT tinklo sistema) ir apsaugos aparato - automatinio jungiklio, saugiklio, srovės skirtuminės apsaugos įtaiso RCD ar kitokio. Patikimam tokios sudėtinės sistemos darbui reikia, kad abu šie elementai  būtų tarpusavyje suderinti  ir veiktų, užtikrindami nepavojingą žmogui srovės dydžio ir jos trukmės derinį. Apsaugos išjungimo sąlygos pažeistam tinklui išjungti nurodytos Elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklėse.

Kontūras, kuriuo teka vienfazio trumpojo jungimo srovė, įvykus vienos fazės susijungimui su korpusu arba nuliniu laidu, vadinamas fazinio ir apsauginio laidininkų grandine (prieš tai buvo naudojamas pavadinimas „fazė-nulis grandinė" ).

Apsauginio išjungimo sistemos veiksmingumas  tikrinamas matuojant fazinio ir apsauginio laidininkų grandinės pilnutinę varžą arba vienfazio trumpojo jungimo srovę bei tikrinami apsaugos įrenginiai - automatiniai jungikliai, saugiklių parametrai, atliekami RCD įtaisų bandymai.

 

 

2.5.1. Fazinio ir apsauginio laidininkų grandinės srovės /varžos nustatymas TN tinklo sistemoje

Lietuvoje iki 1000 V įtampos elektros įrenginiuose plačiausiai naudojami TN sistemos tinklai. Šiame tinkle automatinio maitinimo išjungimo principas yra gana paprastas: elektros įrenginio izoliacijos pramušimą tarp fazinio laido ir įnulintų pasyviųjų dalių paversti vienfaziu trumpuoju jungimu. Tam tikslui dirbtinai sudaroma grandinė trumpojo jungimo srovėms pratekėti nuo korpuso į įžemintą transformatoriaus (generatoriaus) neutralę. Vienfazio trumpojo jungimo į įrenginio korpusą kelias parodytas 16 pav.

Trumpo jungimo sroves tekėjimas

16 pav. Elektros įrenginio, įvykus pramušimui į korpusą, trumpojo jungimo srovės tekėjimo kelias

Pilnutine fazinio ir apsauginio laidininkų grandinės varža (ZS) laikoma pilnutinės srovės šaltinio fazinės apvijos, pilnutinės fazinio laidininko nuo srovės šaltinio iki pažaidos vietos ir pilnutinės apsauginio arba / ir apsauginio nulinio laidininkų nuo pažaidos vietos iki srovės šaltinio varžų,  taip pat varžų, susidarančių trumpojo jungimo vietoje ir aparatų kontaktuose, suma. Grandinės pakartotinio įžeminimo varža R'B praktiškai neturi įtakos varžos ZS dydžiui.

Pilnutinė grandinės varža, vadinasi, ir trumpojo jungimo srovė priklauso nuo grandinės ilgio, nuo laidininko skerspjūvio, nuo įžeminimo laidininko nuotolio fazinio laidininko atžvilgiu ir nuo įžeminimo laidininko medžiagos. Grandinės ZS varža turi būti tokia, kad nuo trumpojo jungimo srovės per nustatytą laiką suveiktų apsaugos aparatai, kurie išjungtų elektros įrenginį su pramušta izoliacija.

Fazinio ir apsauginio laidininkų grandines pilnutinės varžos arba trumpojo jungimo į korpusą matavimų tikslas - patikrinti apsaugos įtaisų laiko suveikties parametrus įvykus elektros įrenginyje trumpajam jungimui į korpusą arba į nulinį laidą. TN sistemoje esant 230V fazinei įtampai apsauginio įtaiso suveikties laikas turi būti iki 0.4s (nepavojingose patalpose, kuriose leistinoji prisilietimo įtampa Uc ≤ 50V), arba 0.2s (pavojingose ir labai pavojingose patalpose, lauko sąlygomis, kuriose Uc ≤ 25V). Kilnojamųjų imtuvų, prijungtų prie ne didesnės kaip 32 A srovės kištukinių lizdų, ribinė išjungimo trukmė turi būti t £ 0,2 sekundės. Stacionariųjų imtuvų ribinė atjungimo trukmė turi būti taip pat t £ 0,2 sekundės, tačiau jeigu jų priežiūros zonoje esančių pasyviųjų dalių potencialas yra suvienodintas arba jie eksploatuojami išlyginto potencialo zonoje, tai jų ribinė atjungimo trukmė padidinama iki 5 sekundžių.

Šiuo metu Lietuvos rinkoje fazinio ir apsauginio laidininkų grandinės parametrams  matuoti siūloma  daugybė prietaisų, besiskiriančių jautrumu, matavimų ribomis, papildomų funkcijų kiekiu, matmenų, maitinimo tipu, srovės rūšimi, galimybe matavimų rezultatus įrašyti į atmintį ir gautus duomenis apdoroti kompiuteriu. Renkant prietaisą matavimams būtina atsižvelgti į paties prietaiso galimybes ir fazinio bei apsauginio laidininkų grandinės pobūdį. Kai kurie prietaisai matuoja tik grandinės aktyviąją varžą ir netinka galingoms grandinėms, turinčioms didelę induktyviąją varžą; jų konstrukcija gana paprasta, jie nebrangūs. Kitais prietaisais galimi grandinės fazė-fazė L-L, fazė-apsauginis laidininkas L-PE ir N-PE varžų matavimai. N-PE matavimams naudojamas prietaiso vidaus šaltinis. Gauta maža kelių omų vertės varža rodo, kad yra TN tinklo sistema. Naujos kartos matavimo prietaisai matuoja tiek fazinio ir nulinio laidininkų grandinės varžas, tiek ir  trumpojo jungimo į korpusą srovę, turi galimybę atlikti matavimus tiek didele bandomąja srove (kas leidžia padidinti matavimų tikslumą), tiek ir maža srove (15 mA), kuri nesukelia srovės skirtuminės apsaugos įtaisų suveikties, jei  bandomoje  grandinėje tokių yra.

Кyoritsu firmos fazinio ir apsauginio laidininkų grandinės parametrams  matuoti gaminami prietaisai būna ne tik specializuoti, pvz., KEW 4140, 6050,  bet ir daugiafunkciniai (KEW 6011A, 6016 ), kurie užtikrina visus būtinus matavimus elektros įrenginiuose nenaudojant kitų prietaisų. Nurodyti prietaisai yra patikimi, patogūs naudoti, pasižymi geromis techninėmis charakteristikomis.

Matavimai atliekami prijungus naujus vartotojus ar pasikeitus schemai. Pagal susiklosčiusią praktiką matavimai atliekami praėjus trims paroms nuo įtampos prijungimo objektui arba pakeitus schemą. Eksploatuojant fazė-nulis grandinės varža matuojama įmonės techninio vadovo nurodymu. Matuojama ant tolimiausio ir galingiausio vartotojų gnybtų nesprogiose zonose, "0" ir "20" sprogimui pavojingose zonose - visiems elektros įrenginiams, visose kitose zonose - pasirinktinai ne mažiau kaip 10 % įrenginių vietose, kur tikėtina didžiausia varža.

Atliekant matavimus reikia žinoti, kad trumpojo jungimo srovės matavimai turi apimti tik laidininkų PE ar PEN varžas, o ne kitas laidžiąsias dalis. Matavimo metu tikrinamas tinklas turi būti normalios eksploatacijos būsenos. Įprastinėmis sąlygomis apkrovos įtakos grandinės fazė-nulis varžos dydžiui galima neįvertinti. Grandinės fazė-nulis varža žymiai sumažėja, jeigu apkrovos varža bus vienos eilės su grandinės fazė nulis varža.

Grandinė fazinis-apsauginis laidininkas TN skirstomajame tinkle susidaro įvykus  maitinančiojo tinklo fazės susijungimui į elektros įrenginio korpusą. Tokios avarijos atveju, kad susidariusi trumpojo jungimo srovė užtikrintų nustatytą ribinę išjungimo trukmę, apsaugos veikumo sąlygą laiduoja be priekaištų sumontuoti ir parinkti fazinių, nulinių,  apsauginių ar apsauginių  nulinių  laidininkų skerspjūviai bei apsaugos aparatai. Apsauga suveiks per nustatytą ribinę išjungimo trukmę, kai minimali apsaugos priemonės suveikimo srovė Ia.( ji priklauso nuo maksimalios srovės apsaugos įtaiso išjungimo charakteristikos, vadinamos ampersekundine įtaiso charakteristika) bus mažesnė už išmatuotą prietaisais grandinės fazė - nulis vienfazio trumpojo jungimo srovę arba kai grandinės fazė-nulis išmatuota varža bus mažesnė už maksimalią leistinąją apskaičiuotą varžą.

Didžiausių leistinų grandinės „ fazinis - apsauginis laidininkas" varžų Zs arba apsaugos aparato suveikimo srovių Ia santrauka pagal IEC 898/EN60898 standartą, priklausomai nuo naudojamos maksimalios apsaugos priemonės, pateikta 2 lentelėje. Šiame standarte apsaugos priemonės suveikimo srovės Ia vertės nurodytos  priklausomai atsižvelgiant į išjungimo charakteristikos tipą bei išjungimo laiko vertes.

2 lentelė. Didžiausios grandinės „fazinis - apsauginis laidininkas" varžų Zs verčių santrauka.

Maksimalios apsaugos įtaiso vardinė srovė (А)

Apsauga gG saugikliais

B tipo MCB automatinis jungiklis

C tipo MCB automatinis jungiklis

K tipo MCB automatinis jungiklis

suveikimo laikas 5s

suveikimo laikas 0,2s

 

suveikimo

laikas 0,2s

 

 

suveikimo

laikas 0,2s

 

suveikimo

laikas 0,2s

Ia(A)

 

Zs(Ω)

Ia(A)

 

Zs(Ω)

Ia = 5 In (A)

Zs (Ω)
(0,2 s)

Ia = 10 In (A)

Zs (Ω)
(0,2 s
)

Ia = 15 In (A)

Zs (Ом)
(0,2 s
)

6

28

8.2

56,5

4.0

30

7,3

60

3,65

90

2,4

10

46

5

96,5

2.3

50

4,4

100

2,2

150

1,5

16

65

3.6

126

1,8

80

2,8

160

1,4

240

0,9

20

85

2.7

171

1.4

100

2,2

200

1,1

300

0,7

25

110

2.1

215

1.1

125

1,8

250

0,9

375

0,6

32

150

1.53

307,9

0.75

160

1,4

320

0,7

480

0,5

40

190

1.21

381,4

0.61

200

1,1

400

0.55

600

0,37

50

250

0.92

545

0.42

250

0,9

500

0,45

750

0,29

63

320

0.71

663

0.35

315

0,7

630

0,35

945

0,23

 

Žemiau pateiktas prietaiso KEW 4140 (Japonija), skirto matuoti  grandinės „ fazinis - apsauginis laidininkas" pilnutinę varžą, bendras vaizdas ir jo jungimas į tinklą.

Grandininės varžos matavimo prietaisas

 

 

a)

Grandininės varžos matavimo prietaiso jungimas į tinklą

 

 

 

 

 

b)

17 pav. Prietaiso KEW 4140 bendras vaizdas (a) ir jo jungimas pilnutinės varžos matavimams iki kištukinio lizdo (b)

Prietaisas rodo pilnutinę varžą 1,14 Ω ( 202A pažaidos srovę). Klausimas, ar bus užtikrinta žmogaus apsauga pagal tarptautinio standarto IEC 60364 reikalavimus. Kištukinio lizdo apsaugai naudojamas 16A gG tipo saugiklis. Kaip buvo minėta anksčiau, kilnojamųjų imtuvų, prijungtų prie ne didesnės kaip 32 A srovės kištukinių lizdų, ribinė išjungimo trukmė turi būti t £ 0,2 sekundės. Tuomet iš 2 lentelės randama, kad  grandinės „ fazinis - apsauginis laidininkas" pilnutinė maksimali leistinoji varža yra 1,8 Ω. Kadangi išmatuota pilnutinė varža (1,14 Ω) yra mažesnė, nei leistinoji (1,8 Ω), sieninis kištukinis lizdas yra apsaugotas, nes saugiklis suveiks per 0.2 sekundes. Tą pačią išvadą galima prieiti, atlikus įvertinimą pagal pažaidos srovę, nes laukiama vienfazio trumpojo jungimo į korpusą srovė (202 A) yra ženkliai didesnė už saugiklio suveikimo srovę (126A ).

Atliekant grandinės „ fazinis - apsauginis laidininkas"  matavimus grandinėse, apsaugotose srovės skirtuminės apsaugos įtaisais (RCD), galima sukelti RCD įtaisų suveikimą ir grandinės išjungimą.

Кyoritsu firmos dauguma  gaminamų prietaisų fazinio ir apsauginio laidininkų grandinės parametrams  matuoti turi RCD suveikties blokavimo funkciją ATT (Anti Trip Technology), t.y. bandymams naudoja mažą srovę (15 mA), kuri nesukelia srovės skirtuminės apsaugos įtaisų suveikties. 18 pav. pateiktas standartinis pilnutinės varžos matavimas iki kištukinio lizdo grandinėje su RCD įtaisu.

Grandinės su RCD įrenginiais tikrinimas

 

18 pav. Grandinės su RCD įrenginiais tikrinimas prietaisu KEW 4140

 

Norint tiksliai išmatuoti pilnutinę grandinės L-PE varžą TN tinkluose, reikia nenaudojant prietaise RCD funkcijos iš anksto šuntuoti RCD.

 

2.5.2. Skirtuminės srovės apsaugos įtaisų (RCD) darbo kontrolė

Eksploatuojant pilnos apimties bandymai RCD įtaisams neatliekami. Bandymams naudojamos priemonės ir metodai, nurodyti LST HD 384.6.61 S2:2004 standarte.

Pagrindinė RCD įtaisų funkcija - užtikrinti žmogaus saugą netiesioginio sąlyčio metu. Tačiau RCD įtaisai, kurių vardinė skirtuminė srovė neviršija 30 mA, yra pripažinti kaip papildomoji apsauga nuo elektros smūgio tiesioginio sąlyčio atveju, sugedus kitoms apsaugos priemonėms arba vartotojams neatsargiai elgiantis. Kita ne mažiau svarbi RCD įtaisų savybė - jų gebėjimas vykdyti objektų apsaugą nuo užsidegimų ir gaisrų dėl elektros įrenginio izoliacijos pažaidos, instaliacijos gedimų ir pan.

RCD įtaisai (jungikliai, relės, atskiri moduliai) būna dvipoliai, tripoliai ir keturpoliai, su integruota apsauga nuo viršsrovių bei trumpojo jungimo srovių ir be jos, reaguojantys tik į kintamąją (AC tipo RCD įtaisai) arba ir į pulsuojančiąją (A tipo RCD įtaisai) pažaidos srovę.

Skirtuminės  srovės apsaugos įtaisai būna momentinio veikimo, naudojami galinių vartotojų grandinių greitam išjungimui, ir selektyvaus veikimo "S"-  nuoseklių grandinių, sudarytų iš kelių SSA įtaisų, selektyviam išjungimui. Galingesniems imtuvams gali būti taikomi įtaisai, turintys išneštinį skirtuminės srovės transformatorių. Momentinio veikimo RCB įtaisų nuotėkio vardinė srovė gali būti 10, 30, 100, 300 ir 500 mA, o selektyvaus veikimo - 100, 300, 500 ir 1000 mA. Tinkluose, kuriuos veikia trikdžiai (žaibo išlydžiai, elektroniniai balastai, filtrai ir pan.), naudojami apsaugoti nuo trikdžių RCB įtaisai

Norint užtikrinti sėkmingą apsaugą RCD įtaisais turi būti

 • tikrinamas RCD valdymo įtaiso fiksavimas dviejose padėtyse -„Įjungta" ir „Išjungta";
 • mygtukais „TEST" arba „SERVICE" tikrinamas įtaiso veikumas (penkis kartus);
 • tikrinamas visos apsaugos nuo elektros poveikio sistemos, naudojant RCB įtaisus elektros įrenginyje, darbingumas, imituojant nuotėkio srovę žmogaus kontakto su elektros įrenginių aktyviosiomis dalimis tikėtinose vietose;
 • specialiais prietaisais tikrinama įtaiso tikroji suveikties srovė ID ;
 • specialiais prietaisais tikrinamas įtaiso suveiktiems laikas tD ;
 • tikrinama prisilietimo įtampos Uc vertė, kuri neturi viršyti leistinosios.

Sumontavus RCD įtaisą, būtina išmatuoti instaliacijos izoliacijos varžą megommetru.

21 pav. pateiktos vienfazio ir trifazio RCD įtaisų suveikties laiko matavimo schemos. RCD suveikties parametrų matavimams Kyoritsu firma siūlo prietaisus KEW 5406, 5410, 6011, 6010, 6016.

RCD parametrų testavimas TN-S tinkle

21 pav. RCD parametrų testavimas TN-S  tinkle

 

RCD suveikties laikas tD - tai laikas, per kurį suveikia  įtaisas staiga atsiradus tinkle skirtuminei nuotėkio srovei IDn . Maksimaliai leistini suveikties  laikai nustatyti EN 61009 standarte ir yra pateikti žemiau esančioje 3 lentelėje.

3 lentelė. Maksimaliai leistinas RCD suveikties laikas pagal EN 61009 standartą.

RCD įtaiso tipas

Maksimalus leistinas suveikties  laikas, sek

IDn

2 IDn

5 IDn *

Pastabos

Standartinis (G)

0,3

0,15

0,04

Didžiausias suveikties laikas

Selektyvus (S)

0,5

0,2

0,15

Didžiausias suveikties laikas

 

 

 

 

0,13

0,06

0,05

Mažiausias nesuvieities laikas

*- kai RCD įtaiso IDn £ 30mA, vietoj 5 IDn naudojama 0,25 A bandomoji srovė.

 

A tipo RCD įtaisams atliekama papildoma patikra dėl pulsuojamosios gedimų srovės atsiradimo nustatant srovės užtrūkio kampą  00 ir 1800.

Jei išmatuotas suveikties laikas viršija leistinas ribas, RCD įtaisas turi būti pakeistas, nes suveikties laikas daugiausia priklauso nuo pasirinkto RCD įtaiso.

Suveikties srovė - tai  mažiausia skirtuminė srovė ID, kuri vis dar sukelia RCD įtaiso suveiktį.

Leistinos ID suveikties ribos  yra nustatytos IEC 61009 standarte ir priklauso nuo RCD tipo (AC, A arba B) taip:

ID = (nuo 0,5 iki 1) х IDn ............. AC tipas;

ID = (nuo 0,35 iki 1,4) х IDn ......... A tipas;

ID = (nuo 0,5 iki 2) х IDn ............. B tipas.

Matavimo schema  ta  pati kaip ir matuojant suveikties laiką. RCD  suveikties srovei nustatyti naudojama  palaipsniui didėjanti matavimo srovė (22 pav).

Bandomosios srovės forma

 

22 pav. Bandomosios srovės forma tikrinant AC tipo RCD

Matavimo metu bandymo srovė, generuojama prietaisu, nuolat didėja, pradedant nuo 0,2 × IΔn  iki 1,1 × IΔn, kol AC  tipo RCD suveikia. A  tipo RCD bandomoji srovė skiriasi nuo AC tipo RCD bandomosios srovės (žiūr. 4 lentelę).

4 lentelė.

RCD tipas

Suveikties ribos

Bangos forma

Pastabos

Apatinė riba

Viršutinė riba

AC

0.2×I∆n

1.1×I∆n

Sinusinė

 

Visi modeliai

A, F (I∆n≥ 30 mА)

0.2×I∆n

1.5×I∆n

 

Impulsinė

A, F (I∆n = 10 mА)

0.2×I∆n

2.2×I∆n

 

Bandant A tipo RCD būtina papildomai patikrinti išjungimo srovę esant 00, 900 ir 1350 srovės užtrūkio kampams (5 lentelė).

 

5 lentelė. A tipo RCD išjungimo srovių ribos priklausomai nuo srovės užtrūkio kampo

Kampas

α

Išjungimo skirtuminė srovė

Apatinė riba

Viršutinė riba

00

0,35 I∆n

 

1,41 I∆n(kai I∆n > 0,01 А)

2 I∆n(kai I∆n  ≤ 0,0 1 А)

900

0,25 I ∆n

1350

0,11 I∆n

Nuotėkio srovė tekėdama PE laidininku įžeminimo varžoje sukelia įtampos kritimą, vadinamą prisilietimo įtampa. Ši įtampa bus ant visų prieinamų laidžiųjų dalių, prijungtų prie PE laidininko. Prisilietimo įtampos vertė turi būti mažesnė už ribinę vertę, kuri paprastai sudaro 50 V, nors tam tikrais atvejais gali būti ir 25 V. Saugumo sumetimais RCD bandymo  testeriai matuoja prisilietimo įtampą kiekvieną kartą prieš matuojant įtaiso suveikties  laiką. Tam, kad RCD įtaisai nesuveiktų, prisilietimo įtampos matavimai atliekami, kai bandomoji srovė lygi IDn/2 arba IDn/3, vėliau perskaičiuojant ją prie IΔn.

Plačiau apie SSA įtaisų patikrą  galima sužinoti G. Isodos knygoje „Elektros instaliacija. Bendros žinios ir įrengimas".          

2.6. Vientisumo matavimas

Siekiant įvertinti ryšio kokybę tarp įžeminto (įnulinto) įrenginio ir įžemintuvo būtina atlikti apsauginės grandinės pagrindinių ir papildomų potencialų suvienodinimo laidininkų vientisumo patikrą. Apsauginės grandinės defektai, kurie  gali atsirasti dėl korozijos poveikio, prasto arba neprofesionalaus sumontavimo, nutraukimų ir kitų pažeidimų, trumpojo jungimo atveju gali turėti tam tikrų neigiamų pasekmių. Iš šių pasekmių įžeminimo įrenginio ribose labiausiai paplitęs didelių potencialų skirtumas, pavojingas personalui,  įvairios paskirties grandinių izoliacijai, elektronikos aparatūrai,.

Tikrinimo metu būtina atkreipti dėmesį į apsauginių laidininkų PE ir PEN elektrinio laidžio pakankamumą. Blogi kontaktai yra labiausiai įprasta apsauginės grandinės didelės varžos priežastis, ypač seniems įrenginiams. Elektrinių sujungimų kokybė apsauginėje grandinėje tikrinama juos apžiūrint, o suvirintų - plaktuko smūgiu, toliau atliekant varžos matavimus.

Paprastuose neišsišakojusiuose įžeminimo (įnulinimo) tinkluose patikros metu matuojama varža tarp įžemintuvo ir kiekvieno įžeminamo (įnulinamo) elemento. Kai įžeminimo (įnulinimo) magistralė išsišakojusi (pvz., gamybinių įmonių cechuose), iš pradžių matuojama varža tarp įžemintuvo ir atskirų įžeminimo magistralės ruožų, paskui tarp šių ruožų ir įžeminamų  (įnulinamų) elementų. Gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose matuojami apsauginiai laidininkai, prijungti prie pagrindinės potencialų suvienodinimo šynos (ang. MPEC), vėliau - laidininkai, prijungti prie atskirų potencialo suvienodinimo šynų (ang. PCC) bei papildomo ir lokalinio įžeminimo apsauginiai laidininkai. Pavienio kontaktinio sujungimo varža turi neviršyti 0,05Ω.

Atliekant matavimus būtina įvertinti  savo matavimo laidų komplekto grandinės varžą (atlikti kompensaciją). Dauguma prietaisų tai gali atlikti automatiškai.

Matavimai atliekami specialiais ommetrais, tačiau šią funkciją (ang. continuity) gali turėti  megommetrai ir daugiafunkciniai matavimų testeriai. Žemiau pateikti du apsauginės grandinės vientisumo nustatymo  pavyzdžiai (23  pav.).

Apsauginės garndinės elementų vientisumo matavimas

23 pav. Prietaisų KEW 6010B ir KEW 6016 naudojimo pavyzdžiai nustatant apsauginės grandinės elementų vientisumą

Pagrindiniai reikalavimai matavimo priemonėms:

 • Matavimo įtampa gali būti nuolatinė arba kintamoji. Tuščiosios veikos įtampa neturi viršyti 24 V ir neturi būti mažesnė kaip 4 V.
 • Matavimo srovė neturi būti mažesnė kaip 0,2 A.
 • Skaitmeninio prietaiso skyra turi būti bent 0,01 Ω.
 • Varžos matavimo nuolatine srove prietaisai turi turėti reversinį jungiklį arba turi būti galimybė bandomuosius laidus sukeisti vietomis.

Pastarasis reikalavimas taikomas matuojant apsaugines grandines, kuriose gali reikštis ventilinis efektas, pvz., apsauginėje grandinėje yra užrūdijusių sujungimų

GPH

 

© A. Drabatiukas
© „Gerhard  Petri Vilnius" UAB


Kategorijos: Elektra (tema)
Visi kategorijos straipsniai
Belaidė namo valdymo sistema

Belaidė namo valdymo sistema

Paprastesnis ir visiems prieinamas būdas protingiems namams įsirengti - decentralizuotas belaidis tinklas. Nereikia atskirų laidų ir instaliacijos, netgi interneto. Sistemos valdymas vyksta programėle, be interneto. 

Elektros jungiklių dizainas

Elektros jungiklių dizainas

Elektros jungikliai, klasikiniai ir modernūs elektros jungikliai, jungikliai interjere,  

Elektros instaliacija virtuvėje

Elektros projektavimas bute

Elektros instaliacijos projektas, kaip teisingai suprojektuoti instaliaciją bute, elektros įrangos projektavimas virtuvėje, svetainėje, miegamajame, vonios kambaryje  

LED apšvietimas svetainėje

LED šviestuvai svetainei

LED apšvietimo svetainėje įrengimas, LED profilių montavimas, LED juostų montavimas 

Jungiklių montavimas

Jungiklių montavimas

Kaip išsirinkti jungiklius, kaip montuoti jungiklius, kad jie patikimai veiktų, rozečių pasirinkimas ir montavimas 

Saulės elektrinė

Saulės elektrinė - mada ir/ar nauda

Ar apsimoka įsirengti saulės jėgainę, kaip skaičiuoti saulės elektrinės atsipirkimą, geriausių modulių sąrašai.  

Elektros kabeliai

Kabelių tipai. Tinkamo kabelio skerspjūvio pasirinkimas

Laidų ir kabeliai elektros instaliacijai, kabelių konstrukcijos elementai ir pagrindiniai kabelių parametrai 

Pastato valdymo sistema

Laidinė ir belaidė pastato valdymo sistema

Išmaniųjų namų sistemoms valdymo komandos gali būti perduodamos laidais arba belaidžiu radijo ryšiu. Pastatų automatika, valdymo sistemų palyginimas.  

Izoliacijos varžos matavimai

Izoliacijos varžos matavimai

Kaip matuojama izoliacijos varža. Magaommetrai. 

Elektros instaliacijos keitimas

Elektros instaliacijos atnaujinimas ir keitimas

Kaip pakeisti ir atnaujinti elektros instaliaciją, netvarkingos ir pasenusios elektros instaliacijos požymiai 

Jungiklių montavimas gipskartonyje

Kištukinių lizdų (rozečių) ir jungiklių montavimas gipskartonyje

Instaliacinių dėžučių įrengimas, įleidžiami jungikliai ir rozetės, jungiklių montavimo gipsokartonyje instrukcija 

Elektros instaliacija vonios kambaryje

Elektros instaliacija vonios kambaryje

Vonios kambario elektros instaliacija, elektros instaliacijos įranga, rozetės ir jungikliai vonios kambariui 

Įžeminimas

Elektros įrenginių įžeminimas

Įžeminimo įrengimas, ką reikia įžeminti, grunto, įžeminimo įrenginių, jungčių, laidininkų varžos matavimai,  

Elektros instaliacijos matavimai

Elektros instaliacijos matavimai I dalis

Elektros dydžių matavimų prietaisai ir metodikos. Bendrieji reikalavimai matavimo priemonėms. Prietaiso apsaugos nuo elektros kategorijos. Žymuo True RMS.Iki 1000 V įtampos skirstomojo tinklo sistemos  

Išmaniųjų namų įranga

Išmaniųjų namų įranga

Namo valdymo sistemos, šildymo, klimato kontrolės, apšvietimo, žaliuzių, saugumo ir praėjimo valdymo sistemos 

Elektros instaliacija name

Elektros instaliacija name

Elektros instaliacijos projektas, kaip suprojektuoti elektros instaliaciją, jungiklių, rozečių, šviestuvų projektavimas name,  

Apšvietimo valdymas

Apšvietimo valdymas ir reguliavimas

Jungiklių ir šviestuvų pajungimo schemos, šviesos reguliavimo pajungimo schemos. Jungikliai, perjungikliai, šviesos reguliatoriai, išplėtėjai.  

Namo valdymo sistemos

Namo valdymo sistemos

Namo automatizavimo įranga. Šildymo, apsaugos, apšvietimo, buitinių prietaisų valdymas 

Elektros instaliacija

Elektros instaliacija

Instaliacinės medžiagos - kabeliai, laidai, instaliaciniai vamzdžiai, elektros skydeliai, montažinės dėžutės ir kt. Elektros įranga bei komplektai vidaus ir lauko tinklams.  

Instaliaciniai kanalai

Instaliaciniai grindjuostiniai kanalai - taupus ir estetiškas sprendimas

Instaliacinėse grindjuostėse slepiami elektros kabeliai ir šildymo vamzdžiai yra nematomi, neskaido interjero, paprastai montuojami. Sienose nereikia frezuoti kanalų, sumažėja remonto kaštai. 

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 17
Elektros tinklų kontaktinė armatūra, Žemos ir vidutinės įtampos elektros movos, Elektros kabelių terma-susitraukiančios izoliacinės medžiagos, Kabelių/laidų tvirtinimo ir markiravimo gaminiai, Linijinis LED apšvietimas ir aliuminio profiliai, Elektros instaliacijos sprendimai ir gaminiai
Naugarduko g. 96, Vilnius
Telefonas: +370-5-2395209, Mobilus: +370-650-57350, El. paštas: gerpetri@gph.lt
Jungikliai ir sistemos
Senasis Ukmergės kelias 12, Užubalių k., Avižienių sen.,, Vilniaus r.
Telefonas: +370-5-2361919, El. paštas: jung@jung.lt
Vandenviečių, vandens gerinimo įrenginių elektros instaliavimo, automatizavimo, SCADA sistemų įdiegimas. Žemės ūkio objektų, technologinių ir gamybos procesų automatizavimas.
Basanavičiaus g. 51-1, Šiauliai
Mobilus: +370-698-24440 , El. paštas: saulius.j@autsprendimai.lt
Laidai, kabeliai, visi elektros instaliacijos gaminiai.
Geležinio vilko g. 2 (Įvažiavimas už Circle K degalinės), Vilnius
Mobilus: +370-698-84799, +370-675-82167, El. paštas: kabelita@gmail.com
1 2 3 4 5 ... 17
Belaidė namo valdymo sistema Belaidė namo valdymo sistema

Paprastesnis ir visiems prieinamas būdas protingiems namams įsirengti - decentralizuotas belaidis tinklas. Nereikia atskirų laidų ir instaliacijos, netgi interneto. Sistemos valdymas vyksta programėle, be interneto.

Elektros jungiklių dizainas Elektros jungiklių dizainas

Elektros jungikliai, klasikiniai ir modernūs elektros jungikliai, jungikliai interjere,

Elektros instaliacija virtuvėje Elektros projektavimas bute

Elektros instaliacijos projektas, kaip teisingai suprojektuoti instaliaciją bute, elektros įrangos projektavimas virtuvėje, svetainėje, miegamajame, vonios kambaryje

LED apšvietimas svetainėje LED šviestuvai svetainei

LED apšvietimo svetainėje įrengimas, LED profilių montavimas, LED juostų montavimas

Jungiklių montavimas Jungiklių montavimas

Kaip išsirinkti jungiklius, kaip montuoti jungiklius, kad jie patikimai veiktų, rozečių pasirinkimas ir montavimas

Saulės elektrinė Saulės elektrinė - mada ir/ar nauda

Ar apsimoka įsirengti saulės jėgainę, kaip skaičiuoti saulės elektrinės atsipirkimą, geriausių modulių sąrašai.

Elektros kabeliai Kabelių tipai. Tinkamo kabelio skerspjūvio pasirinkimas

Laidų ir kabeliai elektros instaliacijai, kabelių konstrukcijos elementai ir pagrindiniai kabelių parametrai

Pastato valdymo sistema Laidinė ir belaidė pastato valdymo sistema

Išmaniųjų namų sistemoms valdymo komandos gali būti perduodamos laidais arba belaidžiu radijo ryšiu. Pastatų automatika, valdymo sistemų palyginimas.

Izoliacijos varžos matavimai Izoliacijos varžos matavimai

Kaip matuojama izoliacijos varža. Magaommetrai.

Elektros instaliacijos keitimas Elektros instaliacijos atnaujinimas ir keitimas

Kaip pakeisti ir atnaujinti elektros instaliaciją, netvarkingos ir pasenusios elektros instaliacijos požymiai

Jungiklių montavimas gipskartonyje Kištukinių lizdų (rozečių) ir jungiklių montavimas gipskartonyje

Instaliacinių dėžučių įrengimas, įleidžiami jungikliai ir rozetės, jungiklių montavimo gipsokartonyje instrukcija

Elektros instaliacija vonios kambaryje Elektros instaliacija vonios kambaryje

Vonios kambario elektros instaliacija, elektros instaliacijos įranga, rozetės ir jungikliai vonios kambariui

Įžeminimas Elektros įrenginių įžeminimas

Įžeminimo įrengimas, ką reikia įžeminti, grunto, įžeminimo įrenginių, jungčių, laidininkų varžos matavimai,

Elektros instaliacijos matavimai Elektros instaliacijos matavimai I dalis

Elektros dydžių matavimų prietaisai ir metodikos. Bendrieji reikalavimai matavimo priemonėms. Prietaiso apsaugos nuo elektros kategorijos. Žymuo True RMS.Iki 1000 V įtampos skirstomojo tinklo sistemos

Išmaniųjų namų įranga Išmaniųjų namų įranga

Namo valdymo sistemos, šildymo, klimato kontrolės, apšvietimo, žaliuzių, saugumo ir praėjimo valdymo sistemos

Elektros instaliacija name Elektros instaliacija name

Elektros instaliacijos projektas, kaip suprojektuoti elektros instaliaciją, jungiklių, rozečių, šviestuvų projektavimas name,

Apšvietimo valdymas Apšvietimo valdymas ir reguliavimas

Jungiklių ir šviestuvų pajungimo schemos, šviesos reguliavimo pajungimo schemos. Jungikliai, perjungikliai, šviesos reguliatoriai, išplėtėjai.

Namo valdymo sistemos Namo valdymo sistemos

Namo automatizavimo įranga. Šildymo, apsaugos, apšvietimo, buitinių prietaisų valdymas

Elektros instaliacija Elektros instaliacija

Instaliacinės medžiagos - kabeliai, laidai, instaliaciniai vamzdžiai, elektros skydeliai, montažinės dėžutės ir kt. Elektros įranga bei komplektai vidaus ir lauko tinklams.

Instaliaciniai kanalai Instaliaciniai grindjuostiniai kanalai - taupus ir estetiškas sprendimas

Instaliacinėse grindjuostėse slepiami elektros kabeliai ir šildymo vamzdžiai yra nematomi, neskaido interjero, paprastai montuojami. Sienose nereikia frezuoti kanalų, sumažėja remonto kaštai.

Elektros instaliacija viešbutyje Viešbučių elektros instaliacijos sistemos

Kaip įrengti elektros instaliaciją viešbutyje ir visuomeniniuose pastatuose, rozečių, jungiklių parinkimas, dizainas

Instaliaciniai vamzdžiai Elektrotechniniai vamzdžiai ir kabelių kanalai

Vamzdžiai elektros instliacijai, gofruoti elektros instaliacijos vamzdžiai, standieji elektrotechniniai vamzdžiai, elektros kabelių kanalai

Kaip pasirinkti elektros generatorių Kaip pasirinkti elektros generatorių

Pramoninio elektros generatoriaus pasirinkimas

Laidų jungimo gnybtai Laidų jungimo gnybtai

Kaip geriausia sujungti laidus ir kabelius, varžtiniai gnybtai, gnybtų kaladėlės, spyruokliniai gnybtai, įžeminimo gnybtai

Elektros galios didinimas Elektros galios didinimo sąlygos ir darbai

Elektros galios didinimas, kaip padidinti elektros galią bute ar name

Saulės elektrinė verslui Saulės elektrinė verslui

Techniniai saulės modulių pasirinkimo ir saulės elektrinės montavimo aspektai, saulės elektrinės įmonei projektavimas ir montavimas.

Antibakterinis jungiklis „Išjungti" žmogui kenksmingus organizmus galima ir šviesos jungikliu?

Pasaulis jau nuo seno tokiems didesnės rizikos paviršiams naudojo medžiagas, pasižyminčias natūraliomis antibakterinėmis savybėmis.

Išmanieji namai Protingi namai gali prižiūrėti vaikus ir senolius

Išmanieji namai gali valdyti ne tik apšvietimą ar šildymą. Protingų namų sistema gali valdyti visus prietaisus, netgi vaikų telefonus, priminti senoliams apie reikalingus išgerti vaistus. Išmaniuose namuose vaikai ir seni žmonės gali jaustis saugiau, o dirbantys šeimos nariai - ramiau.

Kabeliai su XLPE izoliacija: privalumai ir trūkumai

Kabelių su XLPE (radialinė polietileninė arba vulkanizuoto polietileno) izoliacija konstrukcija, savybės, eksploatavimo patirtis ir šiuolaikiniai diagnostikos metodai.

Rozetės montavimas Rozetės montavimas

Trumpas filmas apie rozetės montavimą tiems, kas nori ir gali šį darbą atlikti savarankiškai.

Kaip įrengti saulės elektrinę? Kaip įsirengti saulės elektrinę?

Mažos galios saulės elektrinės įrengimas, valstybės strategija ir parama, finansavimo modeliai.

Vartai Automatiniai vartai

Jeigu pavargote kiekvieną vakarą grįžę namo lipti iš mašinos atidaryti vartų, o žiemą dar nuvalyti sniegą nuo įvažiavimo, tuomet verta pamąstyti apie automatinių garažo vartų įsirengimą.

Lauko apšvietimas LED šviestuvais

Apšviečiant landšaftą naudojamos taupios ir ekologiškos diodų lempos.

Kaip kloti laidus po tinku Kaip kloti laidus po tinku

Nauji laidai sienoje, sienų štrabavimas, Griovelių laidams darymas pilnavidurėje sienoje

Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai

Rozetės grindyse, elektros instaliacijos įrengimas grindyse, kaip pravesti laidus po grindimis

Elektros lizdų kolonos instaliacija Elektros lizdų kolonos instaliacija

Sprendimas sienai, prie kurios neįmanoma pritvirtinti įprasto elektros lizdo. Laidų raizgalynės ir prailgintuvų atsikratymas su stilinga elektros lizdų minikolona, tvirtinama prie grindų arba sienos.

Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (UPS ir generatoriai) – kad netektų verkti dėl nuostolių

Šią vasarą didžiulius nuostolius patyrė „Vilniaus paukštynas“, kai dėl gedimo elektros tiekimo grandinėje, išsijungus vėdinimo sistemai, nugaišo 25 tūkstančiai paukščių. Ar tokioje situacijoje būtų pagelbėjęs rezervinis nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis?

Elektros jungiklių vietos keitimas be remonto Elektros jungiklių vietos keitimas be remonto

Labai dažnai pasirodo, jog šviesos jungiklio vieta nepatogi, per aukštai arba per žemai, trukdanti perstatyti baldus. Ši problema ypač aktuali senuose namuose ir butuose, kuriuose anksčiau jungikliai būdavo montuojami tik viename aukštyje ir prie durų. Naudojant radijo bangų jungiklį problema sprendžiama visai paprastai.

Ar nekilnojamojo turto rinka pasiruošusi Z kartai? Ar nekilnojamojo turto rinka pasiruošusi Z kartai?

Gyvenančius XXI amžiaus pradžioje sąlyginai galima priskirti kūdikių bumo, X,Y ir Z kartoms. Ar ateinančią Z kartą tenkins nekilnojamasis turtas, kuris kuriamas dabar ir ne vienam dešimtmečiui?

Elektrinės stalo kolonos instaliacija Darbo vietos patalpos viduryje įrengimas

Kaip darbo vietas centriniuose patalpos plotuose aprūpinti komunikacijomis, jei biuro patalpos didelės ir nesuskaidytos pertvaromis?

jungiklių pasirinkimas Svajonių namus Greta Bitinaitė kuria pati: „Net jungiklių pasirinkimas gali tapti įdomia patirtimi“

Planuojantiems įsirengti ar atnaujinti savo būstą žinoma „instagramerė", grožio bei gyvenimo būdo tinklaraštininkė Greta Bitinaitė pataria neskirstyti užduočių į vyriškas ar moteriškas, įveikiamas savarankiškai ar paliekamas tik tos srities žinovams.

Kaip pasirinkti elektros generatorių Kaip pasirinkti elektros generatorių

Pramoninio elektros generatoriaus pasirinkimas

Eugenijus Maslauskas Ar galima įprastą kištukinį lizdą pakeisti kištukiniu lizdu su USB jungtimi krovimui?

Atsako Eugenijus Maslauskas, UAB „JUNG Vilnius" produktų vadybininkas

Elektros galios didinimas Elektros galios didinimo sąlygos ir darbai

Elektros galios didinimas, kaip padidinti elektros galią bute ar name

Kaip pačiam pakabinti šviestuvą Kaip pačiam pakabinti šviestuvą

Šviestuvo pajungimas savarankiškai, ką reiškia laidų spalvos

Galios kabelių linijų su XLPE izoliacija diagnostika

Kiekvieno galios kabelio patikimumą lemia ne tik gamyklinės charakteristikos, paklojimo kokybė ir montavimas, bet ir tinkamas kabelio būklės nustatymas, priežiūra bei diagnostika

Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai

Rozetės grindyse, elektros instaliacijos įrengimas grindyse, kaip pravesti laidus po grindimis

Elektros lizdų kolonos instaliacija Elektros lizdų kolonos instaliacija

Sprendimas sienai, prie kurios neįmanoma pritvirtinti įprasto elektros lizdo. Laidų raizgalynės ir prailgintuvų atsikratymas su stilinga elektros lizdų minikolona, tvirtinama prie grindų arba sienos.

A klasės ir pasyvieji namai negali būti neprotingi

Protingame pastate energija naudojama tik ten, kur reikia ir tik tiek, kiek reikia. Tokiame name niekada neteks gramdyti ledo nuo terasos ar laiptų, nes jie niekada neapledės.

Vartotojų lėšomis įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų išpirkimas

Klausimas: Ką daryti, jeigu elektros tinklai techniškai neinventorizuoti (neatlikti kadastriniai matavimai)?

Kokį elektros tiekėją rinktis Kokį elektros tiekėją rinktis?

Elektros energijos tiekėją reiktų rinktis ne pagal siūlomą momentinę kainą, o pagal kitus kriterijus

daugiau
kaip padidinti elektros galią Kiek kainuoja padidinti elektros galią privačiame name?

Įvado galios didinimas privačiame name yra susijęs su atstumu nuo namo elektros apskaitos įrengimo vietos iki ESO elektros tinklo taško ir su poreikiu keisti vidaus elektros tinklo instaliaciją.

daugiau
Apsauga nuo virsitampiu Apsauga nuo viršįtampių

Kada reikalinga apsauga nuo viršįtampių ir kur geriausiai montuoti apsaugą nuo viršįtampių?

daugiau
Eugenijus Maslauskas Ar galima įprastą kištukinį lizdą pakeisti kištukiniu lizdu su USB jungtimi krovimui?

Atsako Eugenijus Maslauskas, UAB „JUNG Vilnius" produktų vadybininkas

daugiau
Kokio kabelio reikia 10 kW elektros galios įvadui Kokio kabelio reikia 10 kW elektros galios įvadui?

Kokio kabelio reikia tiesiant požeminį elektros įvadą per šlapią gruntą

daugiau
1 2
Kompanijų produktai
Elektros paskirstymo dėžė, nuoma Vilniuje
Elektros paskirstymo dėžė 32A, nuoma Vilnius

Elektros paskirstymo dėžė 32A

Benzininis elektros generatorius, nuoma Vilniuje
Benzininis elektros generatorius, nuoma Vilnius

Benzininis elektros generatorius "HONDA EP2500"

programėlė Cable App kabelių pasirinkimui
Prysmian Group programėlė CableApp kabelių pasirinkimui

Patogus įrankis, kurio dėka galima teisingai apskaičiuoti...

Raychem ETL - savireguliuojantys šildymo kabeliai vamzdynų apsaugai nuo užšalimo

Savireguliuojantys ETL šildymo kabeliai saugo vamzdynus n...

Elektros instaliaciniai laidai Vilniuje
Elektros instaliaciniai laidai Vilniuje

Visos elektros instaliacijos prekės Vilniuje iš vienų rankų.

Latakas
Savireguliuojantys šildymo kabeliai - vamzdynų, latakų ir lietvamzdžių apsauga nuo užšalimo

Vamzdžių apsauga nuo užšalimo. Latakų apsauga nuo užšalim...

Giluminis įžeminimas

Giluminiai įžeminimai

Elektros lizdų kolona, įmontuota į stalą 137.0 EUR
Teleblokas/ elektros lizdų kolona KTL 115/8

Į stalą įmontuojamų elektros ir kompiuterinių lizdų kolona

Led profilis Kozel
Įleidžiamas ir užtinkuojamas apšvietimas

Integruotas į interjerą apšvietimas - LED profilis KOZEL

Vandens gerinimo įrenginių elektros instaliavimo, automatizavimo įrengimas

Vandens gerinimo įrenginių elektros automatizavimas

JUNG jungiklių sistema "A Creation"

Jungikliai, rozetės, temperatūros jutikliai, judesio juti...

Dielektrinių apsaugos priemonių bandymai

Dielektrinių apsaugos priemonių bandymai, apsaugos priemo...

Aukštos įtampos varikliai (iki 10kV)-pardavimas, dalinis pervyniojimas.

Aukštos įtampos varikliai (iki 10kV), pardavimas, dalinis...

Komunikacinė dėžutė Cima s270-1 75.82 EUR
Komunikacinė dėžutė Cima s270-1

Tai įbetonavimui skirta dėžutė, su reguliuojamu aukščiu, ...

Tipas MC-ID-RGB
RGB LED juostelės. Tipas MC-ID-RGB

Šviesos diodinė juostelė.

Traukinių variklių remontas, apžiūra
Traukinių variklių remontas, apžiūra

Traukinio variklio remonto darbai, traukinio variklis

Elektromobilių įkrovimo stotelės

Stotelė elektromobilio pakrovi...

1 2
Elektros instaliacija virtuvėje Elektros projektavimas bute

Elektros instaliacijos projektas, kaip teisingai suprojektuoti instaliaciją bute, elektros įrangos projektavimas virtuvėje, svetainėje, miegamajame, vonios kambaryje

LED apšvietimas svetainėje LED šviestuvai svetainei

LED apšvietimo svetainėje įrengimas, LED profilių montavimas, LED juostų montavimas

Jungiklių montavimas Jungiklių montavimas

Kaip išsirinkti jungiklius, kaip montuoti jungiklius, kad jie patikimai veiktų, rozečių pasirinkimas ir montavimas

Saulės elektrinė Saulės elektrinė - mada ir/ar nauda

Ar apsimoka įsirengti saulės jėgainę, kaip skaičiuoti saulės elektrinės atsipirkimą, geriausių modulių sąrašai.

Pastato valdymo sistema Laidinė ir belaidė pastato valdymo sistema

Išmaniųjų namų sistemoms valdymo komandos gali būti perduodamos laidais arba belaidžiu radijo ryšiu. Pastatų automatika, valdymo sistemų palyginimas.

Izoliacijos varžos matavimai Izoliacijos varžos matavimai

Kaip matuojama izoliacijos varža. Magaommetrai.

Elektros instaliacijos keitimas Elektros instaliacijos atnaujinimas ir keitimas

Kaip pakeisti ir atnaujinti elektros instaliaciją, netvarkingos ir pasenusios elektros instaliacijos požymiai

Jungiklių montavimas gipskartonyje Kištukinių lizdų (rozečių) ir jungiklių montavimas gipskartonyje

Instaliacinių dėžučių įrengimas, įleidžiami jungikliai ir rozetės, jungiklių montavimo gipsokartonyje instrukcija

Elektros instaliacija vonios kambaryje Elektros instaliacija vonios kambaryje

Vonios kambario elektros instaliacija, elektros instaliacijos įranga, rozetės ir jungikliai vonios kambariui

Įžeminimas Elektros įrenginių įžeminimas

Įžeminimo įrengimas, ką reikia įžeminti, grunto, įžeminimo įrenginių, jungčių, laidininkų varžos matavimai,

Elektros instaliacijos matavimai Elektros instaliacijos matavimai I dalis

Elektros dydžių matavimų prietaisai ir metodikos. Bendrieji reikalavimai matavimo priemonėms. Prietaiso apsaugos nuo elektros kategorijos. Žymuo True RMS.Iki 1000 V įtampos skirstomojo tinklo sistemos

Išmaniųjų namų įranga Išmaniųjų namų įranga

Namo valdymo sistemos, šildymo, klimato kontrolės, apšvietimo, žaliuzių, saugumo ir praėjimo valdymo sistemos

Elektros instaliacija name Elektros instaliacija name

Elektros instaliacijos projektas, kaip suprojektuoti elektros instaliaciją, jungiklių, rozečių, šviestuvų projektavimas name,

Apšvietimo valdymas Apšvietimo valdymas ir reguliavimas

Jungiklių ir šviestuvų pajungimo schemos, šviesos reguliavimo pajungimo schemos. Jungikliai, perjungikliai, šviesos reguliatoriai, išplėtėjai.

Namo valdymo sistemos Namo valdymo sistemos

Namo automatizavimo įranga. Šildymo, apsaugos, apšvietimo, buitinių prietaisų valdymas

Elektros instaliacija Elektros instaliacija

Instaliacinės medžiagos - kabeliai, laidai, instaliaciniai vamzdžiai, elektros skydeliai, montažinės dėžutės ir kt. Elektros įranga bei komplektai vidaus ir lauko tinklams.

Instaliaciniai kanalai Instaliaciniai grindjuostiniai kanalai - taupus ir estetiškas sprendimas

Instaliacinėse grindjuostėse slepiami elektros kabeliai ir šildymo vamzdžiai yra nematomi, neskaido interjero, paprastai montuojami. Sienose nereikia frezuoti kanalų, sumažėja remonto kaštai.

Elektros instaliacija viešbutyje Viešbučių elektros instaliacijos sistemos

Kaip įrengti elektros instaliaciją viešbutyje ir visuomeniniuose pastatuose, rozečių, jungiklių parinkimas, dizainas

Instaliaciniai vamzdžiai Elektrotechniniai vamzdžiai ir kabelių kanalai

Vamzdžiai elektros instliacijai, gofruoti elektros instaliacijos vamzdžiai, standieji elektrotechniniai vamzdžiai, elektros kabelių kanalai

Kaip pasirinkti elektros generatorių Kaip pasirinkti elektros generatorių

Pramoninio elektros generatoriaus pasirinkimas

Laidų jungimo gnybtai Laidų jungimo gnybtai

Kaip geriausia sujungti laidus ir kabelius, varžtiniai gnybtai, gnybtų kaladėlės, spyruokliniai gnybtai, įžeminimo gnybtai

Elektros galios didinimas Elektros galios didinimo sąlygos ir darbai

Elektros galios didinimas, kaip padidinti elektros galią bute ar name

Saulės elektrinė verslui Saulės elektrinė verslui

Techniniai saulės modulių pasirinkimo ir saulės elektrinės montavimo aspektai, saulės elektrinės įmonei projektavimas ir montavimas.

Antibakterinis jungiklis „Išjungti" žmogui kenksmingus organizmus galima ir šviesos jungikliu?

Pasaulis jau nuo seno tokiems didesnės rizikos paviršiams naudojo medžiagas, pasižyminčias natūraliomis antibakterinėmis savybėmis.

Išmanieji namai Protingi namai gali prižiūrėti vaikus ir senolius

Išmanieji namai gali valdyti ne tik apšvietimą ar šildymą. Protingų namų sistema gali valdyti visus prietaisus, netgi vaikų telefonus, priminti senoliams apie reikalingus išgerti vaistus. Išmaniuose namuose vaikai ir seni žmonės gali jaustis saugiau, o dirbantys šeimos nariai - ramiau.

Kabeliai su XLPE izoliacija: privalumai ir trūkumai

Kabelių su XLPE (radialinė polietileninė arba vulkanizuoto polietileno) izoliacija konstrukcija, savybės, eksploatavimo patirtis ir šiuolaikiniai diagnostikos metodai.

Kaip įrengti saulės elektrinę? Kaip įsirengti saulės elektrinę?

Mažos galios saulės elektrinės įrengimas, valstybės strategija ir parama, finansavimo modeliai.

Vartai Automatiniai vartai

Jeigu pavargote kiekvieną vakarą grįžę namo lipti iš mašinos atidaryti vartų, o žiemą dar nuvalyti sniegą nuo įvažiavimo, tuomet verta pamąstyti apie automatinių garažo vartų įsirengimą.

Lauko apšvietimas LED šviestuvais

Apšviečiant landšaftą naudojamos taupios ir ekologiškos diodų lempos.

Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai

Rozetės grindyse, elektros instaliacijos įrengimas grindyse, kaip pravesti laidus po grindimis

Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (UPS ir generatoriai) – kad netektų verkti dėl nuostolių

Šią vasarą didžiulius nuostolius patyrė „Vilniaus paukštynas“, kai dėl gedimo elektros tiekimo grandinėje, išsijungus vėdinimo sistemai, nugaišo 25 tūkstančiai paukščių. Ar tokioje situacijoje būtų pagelbėjęs rezervinis nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis?

Elektros jungiklių vietos keitimas be remonto Elektros jungiklių vietos keitimas be remonto

Labai dažnai pasirodo, jog šviesos jungiklio vieta nepatogi, per aukštai arba per žemai, trukdanti perstatyti baldus. Ši problema ypač aktuali senuose namuose ir butuose, kuriuose anksčiau jungikliai būdavo montuojami tik viename aukštyje ir prie durų. Naudojant radijo bangų jungiklį problema sprendžiama visai paprastai.

Ar nekilnojamojo turto rinka pasiruošusi Z kartai? Ar nekilnojamojo turto rinka pasiruošusi Z kartai?

Gyvenančius XXI amžiaus pradžioje sąlyginai galima priskirti kūdikių bumo, X,Y ir Z kartoms. Ar ateinančią Z kartą tenkins nekilnojamasis turtas, kuris kuriamas dabar ir ne vienam dešimtmečiui?

Elektrinės stalo kolonos instaliacija Darbo vietos patalpos viduryje įrengimas

Kaip darbo vietas centriniuose patalpos plotuose aprūpinti komunikacijomis, jei biuro patalpos didelės ir nesuskaidytos pertvaromis?

Priešgaisrinių elektros sistemų funkcionalumo užtikrinimas

Bet kuri priešgaisrinė sistema yra stipri tiek, kiek jos silpniausia grandis.

Elektriko studijos kolegijoje Elektriko studijos kolegijoje – variantas be pralaimėjimo

Atrodo, jau atėjo laikas, kuomet inžinerinių specialybių absolventai ne patys ieško darbo, bet darbdaviai varžosi dėl šių specialistų. Baigę Panevėžio kolegijos Technologijos mokslų fakulteto Elektros ir automatikos įrenginių studijas įsidarbina visi, o didelė dalis turi darbo vietą dar net nebaigę mokslų.

Namo valdymo automatika

Visada maniau, kad kambaryje degančios šviesos, kurias randa į namus sugrįžęs filmo herojus ar herojė, yra tik dėl gražaus vaizdo. Pasirodo, kad protingame pastate galima pasitikimo šviesų funkcija. Ir ne tik.

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai

Praktinė informacija apie tai, kaip atlikti tarptautiniame standarte IEC 60364 nurodytus bandymus ir matavimus.

A klasės ir pasyvieji namai negali būti neprotingi

Protingame pastate energija naudojama tik ten, kur reikia ir tik tiek, kiek reikia. Tokiame name niekada neteks gramdyti ledo nuo terasos ar laiptų, nes jie niekada neapledės.

Kaip pakeisti elektros jungiklius ir kištukinius lizdus? Kaip pakeisti elektros jungiklius ir kištukinius lizdus?

Specialistai pataria, kokius jungiklių, kištukinių lizdų keitimo darbus moterys gali pasidaryti pačios, o ties kuriais etapais jau teks kviestis elektrikus.

Didėja žaibų žala - keičiasi apsaugos nuo jų priemonės

Išorinė apsauga nuo žaibo neleidžia kilti gaisrams, vidinė saugo nuo viršįtampių sugadinančių visus elektros prietaisus ir kompiuterius.

Šildymo kabeliai laiptams ir aikštelėms

Aikštelių ir lauko laiptų šildymo kabeliai, jų tipai ir įrengimo principai

Išmanusis telefonas išlaidauja, išmanusis būstas – taupo

Paradoksalu - išmaniuoju telefonu naudojamės daugelis, nors dauguma vartotojų - tik maža dalimi jo galimybių. O namų ar biurų išmaniosios technologijos, kurias galime rinktis tiksliai pagal poreikį, kelią skinasi lėtai, nors jos taupo, apsaugo ir daro gyvenimą patogesniu.

Individualaus namo elektroninės saugos sistemos.

Ką reikia žinoti įrengiant saugos sistemą? Apsaugos signalizcijų tipai, patarimai diegimo metu.

Vejo jegaine Alternatyvi energetika Lietuvoje

Šiuo metu iš atsinaujinančių energijos išteklių Lietuvoje išgaunama maždaug 3,3 proc. elektros energijos. Tai visų pirma - elektros energija, generuojama Kauno HE, visos likusios elektrinės kartu sudaro tik 17,5 MW. Daugiausia - smulkios hidroelektrinės.