Izoliacijos varžos matavimai

2022-02-28 13:36   Peržiūros : 1393   Spausdinti


3.1. Bendrieji izoliacijos varžos matavimo komentarai

Elektros grandinių,  mašinų ir aparatų izoliacija elektros įrenginiui leidžia normaliai veikti.

Izoliacija dažniausiai apibūdinama varža nuolatinei srovei, dielektriniais nuostoliais ir elektriniu atsparumu. Veikiama drėgmės, šilumos, elektros lauko, mechaninių ir cheminių veiksnių, elektros aparatų, mašinų  ir laidų izoliacija sensta, jos varža mažėja. Dėl  to gali kilti gaisras, žmogus patiria elektros traumą. Gera izoliacija kartu su kitomis apsaugos priemonėmis yra patikima apsauga nuo tiesioginio žmogaus prisilietimo prie įtampingųjų dalių.

Izoliacijos varžos matavimai ir elektrinio atsparumo nustatymas atliekami tiek žemosios, tiek vidutinės ir aukštosios įtampos elektros įrenginiams,  dielektrinių nuostolių, absorbcijos (Dielectric Absorption Ratio - DAR) ir poliarizacijos (Polarization Index - PI ) koeficientų - tik vidutinės ir aukštosios įtampos elektros įrenginiams.

Izoliacijos varža matuojama megommetru, kurio rodmenys priklauso nuo jo vardinės įtampos ir įtampos poveikio laiko. Matavimams plačiai naudojami įvairių tipų ir įtampų megommetrai.  Leistinąją izoliacijos varžą bei reikalingą megommetro įtampą konkretiems elektros įrenginiams reglamentuoja Elektros įrenginių bandymo normos ir apimtys bei LST HD 60364-6 standartas. Šie dokumentai nustato,  kad matuojant aukštosios įtampos elektros įrenginių izoliacijos varžą naudotini 2000-2500V įtampos megommetrai, žemosios įtampos įrenginių - 250, 500, 1000V įtampos megommetrai. 6 lentelėje pateiktos LST HD 60364-6 standarte nurodytos mažiausios leistinos įtampos.

 

6 lentelė. Pastatų elektros įrenginių norminės izoliacijos varžų vertės

Grandinės vardinė įtampa, v

Megommetro įtampa, V

Leistinosios izoliacijos varžų vertės, MW

Labai žemosios įtampos tinklas (SELV ir PELV grandinės)

250

≥ 0,5

Iki 500 V imtinai, įskaitant ir FELV grandinės

500

≥ 1,0

Per 500 V

1000

≥ 1,0

 

Izoliacijos varžos matavimai atliekami nuolatine įtampa, siekiant kuo labiau sumažinti bandomų objektų talpos poveikį matavimo rezultatams. Didelės talpos objektams megommetro rodmenų atskaitymą būtina atlikti praėjus 60 s nuo matavimų pradžios (jeigu nėra kitų nurodymų), mažos - esant trumpesniam laikui arba nusistovėjus megommetro parodymams.

Kai kuriems elektros įrenginiams, pvz., galios kondensatoriams, izoliacijos varža nenormuojama. Šiuo atveju izoliacija laikoma defektine, jeigu jos varža sumažėjo daugiau kaip 30% palyginti su ankstesniais matavimo rezultatais. Kitais atvejais izoliacijos varžos matavimų rezultatai lyginami su pradinių parametrų vertėmis bei nurodytomis leistinosiomis normomis.

Tam tikrais atvejais, pvz., nesant galimybės pakelti įtampą iki bandomosios, užuot bandžius 1000 V 50 Hz dažnio įtampa izoliacija gali būti bandoma (1 min.) matuojant jos varžą 2000-2500 V megommetru. 6,3 kV ir aukštesnės įtampos elektros įrenginių izoliacijos varžą galima matuoti 5000 V megommetru.

Bandant įrenginį paaukštinta įtampa izoliacijos varža gali būti matuojama du kartus: prieš ir po izoliacijos bandymo paaukštinta įtampa.

Tikrinant elektros  grandinių izoliaciją su mikroelektroniniais ir puslaidininkiniais elementais, kurių bandomoji įtampa mažesnė už megommetro įtampą, turi būti numatytos priemonės išvengti jų sugadinimo. Pvz., jeigu apsaugos nuo viršįtampių įtaisai (SPD) gali turėti įtaką izoliacijos varžos matavimo rezultatams  arba būti pažeisti, prieš atliekant matavimus jie turi būti atjungti. Jeigu tokios įrangos neįmanoma atjungti, pvz., kištukinių lizdų su viršįtampių ribotuvais,  megommetro įtampa gali būti sumažinta iki 250 V ir megommetras turi rodyti  izoliacijos varžą ne mažesnę kaip 1 MΩ. Kai vardinė megommetro įtampa žemesnė už bandomąją mikroelektroninių ir puslaidininkinių elementų įtampą, grandinės izoliacijos varža matuojama du kartus esant skirtingam megommetro poliarumui.

Prieš atliekant izoliacijos varžos matavimus, kad būtų išvengta paklaidų, būtina nuvalyti nuo išorinio izoliacijos paviršiaus dulkes, pašalinti drėgmę.

Matavimai vykdomi išjungus grandinės maitinimą.

 

3.2. Apie megommetrus

Tai specializuotas kilnojamas ommetras, skirtas didelėms varžoms matuoti. Iš megommetro į bandomą grandinę patenka aukšta įtampa, ir jei joje yra net mažas elektros nuotėkis, ši įtampa sukelia didelę srovę, tai leidžia šiuos prietaisus naudoti kaip izoliacijos testerius. Megommetrai turi atitikti  LST EN 61557-2 standarto reikalavimus. Šiame standarte nurodoma, kad izoliacijos patikros priemonės minimali srovė turi būti ne mažesnė kaip 1mA , o matavimo metu maksimalios srovės  vertė negali viršyti 15 mA. Matavimo paklaida ± 30% , kai aplinkos temperatūra nuo 0 iki 30 oC

Megommetras sudarytas iš maitinimo šaltinio, matavimo elemento ir papildomo žinomos varžos rezistoriaus. Pirmieji izoliacijos varžos matavimo prietaisai buvo induktoriniai matuokliai, gaminami iki šių dienų įvairiomis naujesnėmis versijomis. Jų matavimo tikslumas nėra didelis, tačiau pakankamas izoliacijos būklę vertinti pagal varžą. Šiuolaikiniai megommetrai dažniausiai būna elektroniniai su vidiniu impulsiniu įtampos keitikliu. Jais matavimus galima atlikti greičiau ir tiksliau. Atliekant matavimus senesnės kartos prietaisais, jų rodmenų fiksavimas įvairiais laiko momentais turi būti atliekamas paties matuotojo.  Šiuolaikiniai matavimo prietaisai gali fiksuoti automatiškai net trijų matavimo periodų (15 sek., 60 sek. ir 10 min.) rodmenis nuo matavimo pradžios. Tokiais prietaisais galima sudaryti ir tiriamos izoliacijos laiko charakteristikas.

Prieš matavimus turi būti patikrintas matavimo prietaisas, jei tai numatyta prietaiso  instrukcijoje. Matavimo prietaiso  laidai  turi  būti  izoliuoti ir turėti  izoliuotus  antgalius.

Pastaruoju metu Lietuvos rinkoje pasirodė aukštosios įtampos izoliacijos testeriai, kurių testavimo įtampos ribos (DC) yra 50 ... 10000 V,  izoliacijos varžos matavimo ribos 10 kΩ ... 20,00 TΩ. Izoliacijos testavimas gali būti vykdomas palaipsniui keliant įtampą, galimas įtampos žingsnis 50V.

Kyoritsu kompanija siūlo platų megommetrų ir aukštosios įtampos izoliacijos testerių pasirinkimą. Tai skaitmeniniai megommetrai Magaommetrai, KEW 3021-3023, rodikliniai KEW 3131A -3132A, KEW 3144A-3161A, KEW 3165/3166, KEW 3315/3316, KEW 3321A-3123, aukštosios įtampos izoliacijos testeriai KEW 3121-3125. Priklausomai nuo modelio, jų bandomoji įtampa būna 25, 100, 250, 500, 1000, 5000 ir 10000 V, jie lengvi, kompaktiški, gali būti valdomi viena ranka, patikimi ir nebrangūs, dažnai turi apsauginės grandinės vientisumo matavimo funkciją. Jais galima atlikti visą izoliacijos bandymo darbų kompleksą, numatytą galiojančiuose  teisės aktuose ir standartuose. Gana populiarus tarp specialistų yra neseniai pradėtas gaminti kompaktiškas megommetras KEW 3125 (žiūr.   pav.).

Megommetras KEW 3125 - tai skaitmeninė matavimo priemonė,   kuria galima matuoti izoliacijos varžą nuo 1MΩ iki 1TΩ esant 500, 1000, 5000 V bandomosioms įtampoms. Maitinamo šaltinis vidinis, 12 V nuolatinės įtampos, naudojama šarminė baterija С(LR14) х 8. Yra automatinė nenaudojamo prietaiso išjungimo funkcija, jei su įjungtu prietaisu nematuojama daugiau kaip 10 min. Be to, prietaise yra didelis skaitmeninis ekranas su brūkšnine indikacija ir apšvietimu, matavimo laiko indikatorius, kuris paleidžiamas, kai prasideda matavimo procesas. Po izoliacijos varžos matavimo prietaisas taip pat automatiškai iškrauna elektrinius krūvius, jei buvo matuota grandinė, turinti elektrinę talpą.

Izoliacijos varžos matavimai

 

24 pav. KEW 3125 bendras vaizdas

Megommetras gali būti jungiamas ir pagal trijų gnybtų schemą, t. y. naudojant gnybtą GUARD(Ekranas).

 

3.3. Elektros instaliacijos ir apšvietimo tinklų laidų ir kabelių  izoliacijos varžos matavimas

Izoliacijos varžos matavimai turi apimti visas statinio, pastato ir pan. elektros tinklo galios ir apšvietimo grandines, taip pat instaliacijas, tiesiogiai maitinančias stacionariai prijungtus įrenginius, iki duoto įrenginio prijungimo taško.

Izoliacijos varža matuojama (išėmus saugiklius arba išjungus automatinius jungiklius) tarp gretimų apsaugos aparatų (saugiklių arba automatinių jungiklių), tarp kiekvieno laido ir žemės bei tarp atskirų laidų. Matuojant  galios grandines elektros imtuvai, aparatai ir prietaisai turi būti išjungti.

Pirmiausia matuojama viso prijungimo izoliacijos varža. Jeigu ji yra mažesnė už norminę, šis prijungimas skaidomas į atskiras grandines ir vėl matuojama, kol bus rasta vieta, kurioje izoliacija pažeista.

Norint kuo tiksliau įvertinti instaliacijos izoliacijos varžos būklę, rekomenduojama atlikti visų grandinių, turinčių atskirą apsaugą, matavimus, taip pat matavimus tarp visų laidų. TN-S tinkle išjungtose tinklo atkarpose atliekami du arba devyni matavimai  (žiūr.  25pav.) bei vienas arba šeši matavimai TN-C tinkle. Elektros grandinių montavimo metu atliekami atitinkamai  trys ir dešimt matavimų arba vienas ir šeši matavimai.  Jei kabelyje nėra PE gyslos ar šarvų, PE laidininku galima laikyti įrenginių įžemintas dalis ar įžeminimo įrenginį.

Elektros instaliacijos laidų varžos matavimai

25 pav. Izoliacijos matavimo pavyzdys tarp PE ir kitų laidininkų naudojant daugiafunkcinį matuoklį KEW 6016

 

Apšvietimo tinkluose 1000 V įtampos megommetru matuojamos šios elektros grandinės  izoliacijos dalys:

  • magistralinių linijų - nuo įvadinio arba pagrindinio skirstomojo skydelio iki grupinių skydelių automatinio jungiklio;
  • grupinių apšvietimo linijų - nuo skirstomųjų patalpų arba patalpų grupinių skydelių automatinių jungiklių iki šviestuvų arba kištukinių lizdų.

Matuojant apšvietimo grandines lempos turi būti išsuktos, o rozetės, jungtukai ir grupiniai skydeliai prijungti. Atjungti apšvietimo prietaisų šviesos šaltinius dažnai tampa gana rimta problema, ypatingai dienos šviesos ir panašių šviestuvų, turinčių elektronines grandines. Tokiu atveju izoliacijos varžos matavimą galima įvykdyti atjungus fazinį laidą L ir neutralę N maitinimo skydelyje ir matuojant tarp sujungtų laidų L ir N bei apsauginio laido PE. Tačiau reikia atsiminti, kad šis atvejis taikytinas tik TN-S tinklo sistemos instaliacijai.

Telekomunikacinių tinklų instaliacijos matavimai atliekami tik dalyvaujant šių įrenginių operatoriui.

 

3.4.Galios elektros įrenginių ir aparatų izoliacijos varžos matavimas

Elektros mašinų ir transformatorių apvijų izoliacijos varža labai priklauso nuo temperatūros. Pvz., jai didėjant, izoliacijos varža žymiai sumažėja. Matavimai turėtų būti atliekami, kai izoliacijos temperatūra yra ne žemesnė kaip +5 °C, išskyrus normose numatytus įrenginius, kurie turi būti matuojami, kai temperatūra aukštesnė. Esant temperatūrai, ne žemesnei nei + 5 ° C, matavimo rezultatai dėl nestabilios drėgmės būsenos neatspindės tikrosios izoliacijos būklės. Jeigu pradedant eksploatuoti naują įrenginį ar jį suremontavus gauti izoliacijos duomenys labai skiriasi nuo gamykloje atliktų bandymų duomenų, rezultatai koreguojami pagal gamintojo nurodymus.

Izoliacijos drėgmės laipsnis yra apibūdinamas absorbcijos koeficientu. Absorbcijos koeficientas - tai santykis išmatuoto izoliacijos varžos dydžio po 60 sek (R60) su išmatuotu varžos dydžiu po 15 sek  (R15) t.y.

Каb=R60/R15.

Sausos izoliacijos absorbcijos koeficientas , kai temperatūros ribos tarp +10...+300C, svyruoja nuo 1,3 iki 2,0. (Каb=1,3...2,0). Drėgnos izoliacijos absorbcijos koeficientas lygus 1 (Каb=1).

Siekiant įvertinti izoliacijos būklę ir likutinį resursą naudojamas poliarizacijos koeficientas (Kpol), kuris nusako labai sulėtintos poliarizacijos, susijusios su  dielektriko struktūros pokyčiu, srovę. Poliarizacija koeficientas - tai santykis išmatuoto varžos dydžio po 600 sek(R600)  su išmatuotu varžos dydžiu po 60 sek (R60):

Кpol= R600/R60.

Izoliacijos būklė yra gera, kai poliarizacijos koeficientas didesnis už 2, prasta, kai mažesnis už 1.

Galios transformatorių apvijų izoliacijos varža  matuojama 2000-5000 V įtampos megommetru pagal gamintojo nurodytą schemą. Kiekvienos apvijos izoliacijos varža prieš eksploatuojant ir suremontavus, perskaičiuota pradinių duomenų bandymo temperatūroje, turi būti ne mažesnė kaip 50 % pradinės vertės.

Elektrinių suvirinimo aparatų bandymai ir matavimai apima elektrinės pavaros transformatoriaus, jungiamojo kabelio, likusių suvirinimo aparato elementų izoliacijos varžos matavimą. Rekomenduojama atlikti matavimus, kai apvijų temperatūra yra ribose nuo 15°C iki 45°C. Matavimams naudojami 500V matavimo įtampos izoliacijos matuokliai. Transformatoriams, įeinantiems į suvirinimo aparato sudėtį, izoliacijos varžos matavimas atliekamas tarp pirminės apvijos ir korpuso, tarp antrinės apvijos ir korpuso, tarp pirminės ir antrinės apvijų ir  korpuso. Matuojant lygintuvinių suvirinimo aparatų izoliaciją reikia atjungti elektroninius blokus, kad jie nebūtų pažeisti.

Daugiafazių transformatorių atveju atskirų fazių apvijos užtrumpinamos tarpusavyje ir traktuojamos kaip viena apvija.

Lietuvos norminiuose aktuose nurodoma, kad suvirinimo transformatorių apvijų izoliacijos  varža korpuso atžvilgiu ir tarp kitų apvijų turi būti ne mažesnė kaip 0,5MΏ.

Kintamosios srovės mašinos statoriaus apvijų izoliacijos varža matuojama tarp kiekvienos apvijos ir įžeminto (įnulinto) korpuso bei paeiliui tarp elektriškai nesujungtų fazinių apvijų (26 pav.).

 

Apvijų izoliacijos matavimai

26 pav. Apvijų izoliacijos matavimo korpuso atžvilgiu pavyzdys  naudojant daugiafunkcinį matuoklį KEW 6016

Apvijų temperatūra matavimo metu neturi būti žemesnė nei 10°С, priešingu atveju mašina pašildoma. Įšilusios mašinos izoliacijos temperatūra nustatoma pagal vidutinę apvijų temperatūrą, matuojant jų varžą nuolatinei srovei arba naudojant infratermometrą. Siekiant įvertinti matavimo rezultatus, apvijų izoliacijos varža turi būti perskaičiuota mašinos darbo arba 75°С temperatūrai.

Kai vardinė apvijos įtampai iki 0,5 kV, kintamosios srovės elektros variklių izoliacijos varža matuojama 500 V megommetru, kai vardinė apvijos įtampa nuo 500 V iki 1000 V - 1000 V megommetru, kai aukštesnė kaip 1000 V - 2000-2500 V megommetru. Termoindikatorių grandinės matuojamos 250 V įtampos megommetru.

Dažnio keitiklis, valdantis vieną ar kelis elektros variklius, traktuojamas kaip kompleksinė elektros mašina ir  matuojant turi būti naudojamos matavimų taisyklės, nurodytos LST EN 60204-1 standarto.Tokiose grandinėse turėtų būti atliekami du matavimai - galios grandinių, maitinančių keitiklį, ir grandinių nuo keitiklio iki imtuvo.

Automatinių jungiklių ir SSA įtaisų izoliacijos varža matuojama tarp kiekvieno poliaus ir sujungtų tarpusavyje iš priešingos pusės kitų polių, esant išjungtam ir įjungtam automatiniam jungikliui arba SSA įtaisui, bei tarp visų tarpusavyje sujungtų polių korpuso, apvynioto metaline folija. Leistinoji izoliacijos varža nurodyta LST EN 60898 ir LST EN 60947 standartuose.

Matuojant šildymo įrenginius, pvz., elektrinių viryklių, šildytuvų,  izoliacijos varžą, jie turi būti įkaitinti iki darbinės temperatūros.

 

3.5. Požeminių kabelių izoliacijos varžos matavimas

Matuojant galios grandinių kabelių gyslų izoliacijos varžą, elektros imtuvai, aparatai ir prietaisai turi būti atjungti, tačiau veikiančių elektros įrenginių atveju patį kabelį nuo komutacinio aparato atjungti, jeigu to nereikalauja saugaus darbo sąlygos, nebūtina.

Kabelio izoliacijos matavimo schemos gali būti įvairios. Tai priklauso nuo kabelio konstrukcijos, gyslų skaičiaus, rezultatų norimo tikslumo. Jeigu kabelis turi metalinį ekraną (apvalkalą, šarvą) ir PE laidininką, tai šie kabelio elementai matuojant izoliacijos varžą laikomi vienu laidininku. Kai kabelyje nėra penktos gyslos ir šarvo, PE laidininku galima laikyti skirstomųjų įrenginių metalines konstrukcijas, įžeminimą arba elektros įrenginių įžemintas dalis. 27 pav. parodyta viena iš galimų kabelio izoliacijos varžos matavimo schemų.

Požeminių kabelių instaliacijos varžos matavimas
a)

Požeminių kabelių instaliacijos varžos matavimai
b)

27 pav. Viena iš sujungimo schemų kabelio gyslų izoliacijos varžai matuoti (a) ir gnybto „ GUARD (EKRANAS)" naudojimo paaiškinimas(b)

Kai kabelio (galios arba valdymo) izoliacijos varža yra labai didelė, matavimo rezultatai gali būti iškreipti dėl nuotėkio srovių, tekančių šlapiu arba užterštu izoliacijos paviršiumi. Todėl šiuolaikiniai megommetrai, kurių įtampa 2000 V ir didesnė, turi papildomąjį gnybtą G(GUARD), skirtą ekranui - apsauginiam elektrodui  dažniausiai iš metalo folijos arba apvalaus neizoliuoto varinio laidininko - prijungti. Apsauginis elektrodas pakeičia paviršinio laidžio srovės kryptį taip, kad ji aplenkia prietaiso matavimo elementą.

Kabelių izoliacijos varža matuojama 2000-2500 V megommetru. Iki 1000 V galios kabelių izoliacijos varža prieš eksploatavimą turi būti ne mažesnė kaip 1,0 MW, o eksploatuojant - kaip 0,5 MW. 3 kV ir aukštesnės įtampos kabelių izoliacijos varža nenormuojama. Kadangi izoliacijos varža gali būti labai didelė, patartina naudoti megommetrus, matuojančius TΩ eilės varžas. Įforminant matavimų rezultatus būtina įvertinti pataisos koeficientą dėl  faktinės aplinkos temperatūros matavimo metu. Jeigu matavimo metu kabelio temperatūra 18 - 22 oC, pataisos koeficientą galima laikyti lygų 1.

 

3.6. Grindų ir sienų izoliacijos varžos matavimai

Yra tam tikrų atvejų, kai nėra galimybės įrenginių įžeminti, įnulinti ar panaudoti apsauginio išjungimo arba kai šias saugos priemones sudėtinga įrengti techniškai. Tuomet elektros įrenginiams eksploatuoti įrengiamos izoliuotos erdvės, kuriose sienos ir grindys turi būti nelaidžios elektros srovei. Nelaidžios sienos ir grindys sudaro apsaugą aptarnaujančiam personalui (operatoriui) elektros įrenginio pagrindinės izoliacijos pažaidos atveju. Nelaidžiose erdvėse negali būti apsauginio PE laidininko.

IEC standartuose ši saugos priemonė vadinama apsauga naudojant nelaidžiąją sritį.

Nelaidžių sienų ir grindų izoliacijos varža matuojama megommetru, kurio matavimo įtampa 500V ( jeigu vardinė tinklo įtampa žemesnė nei 500V) ir 1000V( jeigu vardinė tinklo įtampa aukštesnė nei 500V). Gauta matavimo rezultatų vertė turi būti didesnė kaip  50kΏ, jeigu įrangos vardinė įtampa žemesnė arba lygi 500V, ir 100kΏ, jeigu įrangos vardinė įtampa aukštesnė už 500V. Jeigu kuriame nors taške varža yra mažesnė už nurodytąją vertę, tai grindys ir sienos laikomos pašalinėmis laidžiosiomis dalimis.

Nelaidžių patalpų, zonų ar aikštelių sienų ir grindų izoliacinės savybės turi būti tikrinamos atliekant bent po tris matavimus toje pačioje patalpoje (objekte), iš jų vieną atlikti 1m atstumu nuo laidžių pašalinių dalių, esančių toje patalpoje. Kiti du matavimai turi būti atlikti didesniais atstumais. Šie matavimai turi būti kartojami kiekvienai patalpos plokštumai.

Izoliacijos varža matuojama tarp patalpos įrenginio PE laido ir specialaus matavimo elektrodo. Bandymus reikia atlikti prieš nudažant ar kitaip padengiant paviršių.

Matavimams atlikti naudojami specialūs elektrodai, kurių matmenys pateikti LST EN 60364-6 standarte.       Matavimų metu bandymų elektrodus reikia apkrauti: tikrinant grindis 750N (75kg) jėga, o sienas 250N (25kg) jėga.

Kai kada reikia, kad grindų paviršius turėtų tam tikrą laidį. Tokios rekomendacijos visų pirma taikytinos sprogimui pavojingose zonose, patalpose su lengvai užsiliepsnojančiomis medžiagomis, dažyklose, jautrių elektroninių prietaisų gamybos salėse, gaisrui pavojingose zonose ir t. t. Tokiais atvejais grindys trukdo elektrostatinių krūvio kaupimuisi, nutekindamas žemo potencialo energiją į žemę.

Norint gauti tinkamą grindų varžą, reikia panaudoti pusiau laidžias medžiagas. Varža turi būti tikrinama megommetru, kurio įtampa nuo 100 iki 500V. Tam tikslui naudojamas taisyklėmis apibrėžtas specialus cilindrinis elektrodas, kurio masė 1 kg, elektrodo skersmuo 50mm,  lietimosi paviršius 20cm2, medžiaga - geležis. Kitas megommetro laidas jungiamas prie potencialų suvienodinimo šynos. Matavimai kartojami keletą kartų įvairiuose taškuose, o į protokolą rašoma vidutinė matavimų vertė.

 

3.7. Apsauga naudojant elektrinį atskyrimą arba SELV, PELV sistemas

Be maitinimo automatinio išjungimo, gali būti naudojami ir kiti apsaugos nuo elektros poveikio  būdai, tarp jų grandinių atskyrimas,  pažemintos įtampos naudojimas. Grandinių elektrinis atskyrimas skirtas užkirsti kelią sužalojimui elektros srove palietus vienos grandinės atviras laidžiąsias dalis, kai tuo metu vyksta trumpasis jungimas kitoje grandinėje. Vardinė elektriškai atskirtos grandinės įtampa turi neviršyti 500 V.

Priklausomai nuo to, koks yra imtuvas, koks yra pažemintos įtampos šaltinis ir koks tinklas  gali būti naudojamos SELV, PELV arba FELV saugios pažemintos įtampos sistemos. Visos jos remiasi iki 50 V įtampos panaudojimu, skiriasi antrinės apvijos sujungimų schema ir transformatoriaus izoliacinėmis savybėmis.

Pavyzdžiui, SELV ir PELV sistemose naudojamos iki 50V įtampos kintamosios ir 120 V įtampos nuolatinės srovės grandinės. SELV grandinės atskirtos nuo visų kitų elektros grandinių, ir ne viena aktyvioji dalis nėra įžeminta, pasyviosios elektros įrenginių dalys taip pat neturi būti tikslingai įžemintos arba įnulintos. PELV grandinėse, kitaip nei  SELV grandinėse, esant būtinumui dėl funkcinių priežasčių, pvz., apsaugai nuo trikdžių leidžiama įžeminti pasirinktą aktyviąją dalį; esant gamintojo nurodymams elektros įrenginių pasyviosios dalys taip pat gali būti įžemintos arba prijungtos prie apsauginio laidininko. FELV grandinė dažniausiai per žeminamąjį transformatorių maitinama pažemintos įtampos grandine, turinčia dėl funkcinių priežasčių darbo įtampą, neviršijančią 50 V kintamosios srovės arba 120 V nuolatinės (išlygintos) srovės, bet neatitinkančią SELV ar PELV grandinių reikalavimų. Saugos požiūriu FELV grandinė traktuojama kaip nesaugios įtampos grandinė.

Aukščiau išvardintų grandinių elektrinis atskyrimas nuo kitų grandinių turi būti tikrinamas matuojant izoliacijos varžą. Gautos izoliacijos varžos vertės turi atitikti 6 lentelėje nurodytas vertes. Žemiau pateiktas izoliacijos varžos matavimo siekiant patvirtinti dalių, kuriomis teka srovė, atskyrimą nuo kitoms grandinėms priklausančių dalių pavyzdys (28 pav.).

Elektriškai atskirtų grandinių izoliacijos varžos matavimai

28 pav. Elektriškai atskirtų grandinių izoliacijos varžos matavimo pavyzdys

 

GPH

 

© A. Drabatiukas
© „Gerhard  Petri Vilnius" UAB

 


Kategorijos: Elektra (tema)
Visi kategorijos straipsniai
Belaidė namo valdymo sistema

Belaidė namo valdymo sistema

Paprastesnis ir visiems prieinamas būdas protingiems namams įsirengti - decentralizuotas belaidis tinklas. Nereikia atskirų laidų ir instaliacijos, netgi interneto. Sistemos valdymas vyksta programėle, be interneto. 

Elektros jungiklių dizainas

Elektros jungiklių dizainas

Elektros jungikliai, klasikiniai ir modernūs elektros jungikliai, jungikliai interjere,  

Elektros instaliacija virtuvėje

Elektros projektavimas bute

Elektros instaliacijos projektas, kaip teisingai suprojektuoti instaliaciją bute, elektros įrangos projektavimas virtuvėje, svetainėje, miegamajame, vonios kambaryje  

LED apšvietimas svetainėje

LED šviestuvai svetainei

LED apšvietimo svetainėje įrengimas, LED profilių montavimas, LED juostų montavimas 

Jungiklių montavimas

Jungiklių montavimas

Kaip išsirinkti jungiklius, kaip montuoti jungiklius, kad jie patikimai veiktų, rozečių pasirinkimas ir montavimas 

Elektrinės stalo kolonos instaliacija

Darbo vietos patalpos viduryje įrengimas

Kaip darbo vietas centriniuose patalpos plotuose aprūpinti komunikacijomis, jei biuro patalpos didelės ir nesuskaidytos pertvaromis? 

Saulės elektrinė

Saulės elektrinė - mada ir/ar nauda

Ar apsimoka įsirengti saulės jėgainę, kaip skaičiuoti saulės elektrinės atsipirkimą, geriausių modulių sąrašai.  

Elektros kabeliai

Kabelių tipai. Tinkamo kabelio skerspjūvio pasirinkimas

Laidų ir kabeliai elektros instaliacijai, kabelių konstrukcijos elementai ir pagrindiniai kabelių parametrai 

Lauko apšvietimas LED šviestuvais

Apšviečiant landšaftą naudojamos taupios ir ekologiškos diodų lempos.  

Pastato valdymo sistema

Laidinė ir belaidė pastato valdymo sistema

Išmaniųjų namų sistemoms valdymo komandos gali būti perduodamos laidais arba belaidžiu radijo ryšiu. Pastatų automatika, valdymo sistemų palyginimas.  

Izoliacijos varžos matavimai

Izoliacijos varžos matavimai

Kaip matuojama izoliacijos varža. Magaommetrai. 

Elektros instaliacijos keitimas

Elektros instaliacijos atnaujinimas ir keitimas

Kaip pakeisti ir atnaujinti elektros instaliaciją, netvarkingos ir pasenusios elektros instaliacijos požymiai 

Jungiklių montavimas gipskartonyje

Kištukinių lizdų (rozečių) ir jungiklių montavimas gipskartonyje

Instaliacinių dėžučių įrengimas, įleidžiami jungikliai ir rozetės, jungiklių montavimo gipsokartonyje instrukcija 

Elektros instaliacija vonios kambaryje

Elektros instaliacija vonios kambaryje

Vonios kambario elektros instaliacija, elektros instaliacijos įranga, rozetės ir jungikliai vonios kambariui 

Įžeminimas

Elektros įrenginių įžeminimas

Įžeminimo įrengimas, ką reikia įžeminti, grunto, įžeminimo įrenginių, jungčių, laidininkų varžos matavimai,  

Elektros instaliacijos matavimai

Elektros instaliacijos matavimai I dalis

Elektros dydžių matavimų prietaisai ir metodikos. Bendrieji reikalavimai matavimo priemonėms. Prietaiso apsaugos nuo elektros kategorijos. Žymuo True RMS.Iki 1000 V įtampos skirstomojo tinklo sistemos  

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai

Praktinė informacija apie tai, kaip atlikti tarptautiniame standarte IEC 60364 nurodytus bandymus ir matavimus.  

Išmaniųjų namų įranga

Išmaniųjų namų įranga

Namo valdymo sistemos, šildymo, klimato kontrolės, apšvietimo, žaliuzių, saugumo ir praėjimo valdymo sistemos 

Elektros instaliacija name

Elektros instaliacija name

Elektros instaliacijos projektas, kaip suprojektuoti elektros instaliaciją, jungiklių, rozečių, šviestuvų projektavimas name,  

Apšvietimo valdymas

Apšvietimo valdymas ir reguliavimas

Jungiklių ir šviestuvų pajungimo schemos, šviesos reguliavimo pajungimo schemos. Jungikliai, perjungikliai, šviesos reguliatoriai, išplėtėjai.  

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 17
Elektros tinklų kontaktinė armatūra, Žemos ir vidutinės įtampos elektros movos, Elektros kabelių terma-susitraukiančios izoliacinės medžiagos, Kabelių/laidų tvirtinimo ir markiravimo gaminiai, Linijinis LED apšvietimas ir aliuminio profiliai, Elektros instaliacijos sprendimai ir gaminiai
Naugarduko g. 96, Vilnius
Telefonas: +370-5-2395209, Mobilus: +370-650-57350, El. paštas: gerpetri@gph.lt
Jungikliai ir sistemos
Senasis Ukmergės kelias 12, Užubalių k., Avižienių sen.,, Vilniaus r.
Telefonas: +370-5-2361919, El. paštas: jung@jung.lt
Vandenviečių, vandens gerinimo įrenginių elektros instaliavimo, automatizavimo, SCADA sistemų įdiegimas. Žemės ūkio objektų, technologinių ir gamybos procesų automatizavimas.
Basanavičiaus g. 51-1, Šiauliai
Mobilus: +370-698-24440 , El. paštas: saulius.j@autsprendimai.lt
Laidai, kabeliai, visi elektros instaliacijos gaminiai.
Geležinio vilko g. 2 (Įvažiavimas už Circle K degalinės), Vilnius
Mobilus: +370-698-84799, +370-675-82167, El. paštas: kabelita@gmail.com
1 2 3 4 5 ... 17
Belaidė namo valdymo sistema Belaidė namo valdymo sistema

Paprastesnis ir visiems prieinamas būdas protingiems namams įsirengti - decentralizuotas belaidis tinklas. Nereikia atskirų laidų ir instaliacijos, netgi interneto. Sistemos valdymas vyksta programėle, be interneto.

Kabeliai su XLPE izoliacija: privalumai ir trūkumai

Kabelių su XLPE (radialinė polietileninė arba vulkanizuoto polietileno) izoliacija konstrukcija, savybės, eksploatavimo patirtis ir šiuolaikiniai diagnostikos metodai.

Elektros jungiklių dizainas Elektros jungiklių dizainas

Elektros jungikliai, klasikiniai ir modernūs elektros jungikliai, jungikliai interjere,

Elektros instaliacija virtuvėje Elektros projektavimas bute

Elektros instaliacijos projektas, kaip teisingai suprojektuoti instaliaciją bute, elektros įrangos projektavimas virtuvėje, svetainėje, miegamajame, vonios kambaryje

LED apšvietimas svetainėje LED šviestuvai svetainei

LED apšvietimo svetainėje įrengimas, LED profilių montavimas, LED juostų montavimas

Jungiklių montavimas Jungiklių montavimas

Kaip išsirinkti jungiklius, kaip montuoti jungiklius, kad jie patikimai veiktų, rozečių pasirinkimas ir montavimas

Elektrinės stalo kolonos instaliacija Darbo vietos patalpos viduryje įrengimas

Kaip darbo vietas centriniuose patalpos plotuose aprūpinti komunikacijomis, jei biuro patalpos didelės ir nesuskaidytos pertvaromis?

Saulės elektrinė Saulės elektrinė - mada ir/ar nauda

Ar apsimoka įsirengti saulės jėgainę, kaip skaičiuoti saulės elektrinės atsipirkimą, geriausių modulių sąrašai.

Elektros kabeliai Kabelių tipai. Tinkamo kabelio skerspjūvio pasirinkimas

Laidų ir kabeliai elektros instaliacijai, kabelių konstrukcijos elementai ir pagrindiniai kabelių parametrai

Lauko apšvietimas LED šviestuvais

Apšviečiant landšaftą naudojamos taupios ir ekologiškos diodų lempos.

Pastato valdymo sistema Laidinė ir belaidė pastato valdymo sistema

Išmaniųjų namų sistemoms valdymo komandos gali būti perduodamos laidais arba belaidžiu radijo ryšiu. Pastatų automatika, valdymo sistemų palyginimas.

Izoliacijos varžos matavimai Izoliacijos varžos matavimai

Kaip matuojama izoliacijos varža. Magaommetrai.

Elektros instaliacijos keitimas Elektros instaliacijos atnaujinimas ir keitimas

Kaip pakeisti ir atnaujinti elektros instaliaciją, netvarkingos ir pasenusios elektros instaliacijos požymiai

Jungiklių montavimas gipskartonyje Kištukinių lizdų (rozečių) ir jungiklių montavimas gipskartonyje

Instaliacinių dėžučių įrengimas, įleidžiami jungikliai ir rozetės, jungiklių montavimo gipsokartonyje instrukcija

Elektros instaliacija vonios kambaryje Elektros instaliacija vonios kambaryje

Vonios kambario elektros instaliacija, elektros instaliacijos įranga, rozetės ir jungikliai vonios kambariui

Įžeminimas Elektros įrenginių įžeminimas

Įžeminimo įrengimas, ką reikia įžeminti, grunto, įžeminimo įrenginių, jungčių, laidininkų varžos matavimai,

Elektros instaliacijos matavimai Elektros instaliacijos matavimai I dalis

Elektros dydžių matavimų prietaisai ir metodikos. Bendrieji reikalavimai matavimo priemonėms. Prietaiso apsaugos nuo elektros kategorijos. Žymuo True RMS.Iki 1000 V įtampos skirstomojo tinklo sistemos

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai

Praktinė informacija apie tai, kaip atlikti tarptautiniame standarte IEC 60364 nurodytus bandymus ir matavimus.

Išmaniųjų namų įranga Išmaniųjų namų įranga

Namo valdymo sistemos, šildymo, klimato kontrolės, apšvietimo, žaliuzių, saugumo ir praėjimo valdymo sistemos

Elektros instaliacija name Elektros instaliacija name

Elektros instaliacijos projektas, kaip suprojektuoti elektros instaliaciją, jungiklių, rozečių, šviestuvų projektavimas name,

Apšvietimo valdymas Apšvietimo valdymas ir reguliavimas

Jungiklių ir šviestuvų pajungimo schemos, šviesos reguliavimo pajungimo schemos. Jungikliai, perjungikliai, šviesos reguliatoriai, išplėtėjai.

Namo valdymo sistemos Namo valdymo sistemos

Namo automatizavimo įranga. Šildymo, apsaugos, apšvietimo, buitinių prietaisų valdymas

Elektros instaliacija Elektros instaliacija

Instaliacinės medžiagos - kabeliai, laidai, instaliaciniai vamzdžiai, elektros skydeliai, montažinės dėžutės ir kt. Elektros įranga bei komplektai vidaus ir lauko tinklams.

Instaliaciniai kanalai Instaliaciniai grindjuostiniai kanalai - taupus ir estetiškas sprendimas

Instaliacinėse grindjuostėse slepiami elektros kabeliai ir šildymo vamzdžiai yra nematomi, neskaido interjero, paprastai montuojami. Sienose nereikia frezuoti kanalų, sumažėja remonto kaštai.

Elektros instaliacija viešbutyje Viešbučių elektros instaliacijos sistemos

Kaip įrengti elektros instaliaciją viešbutyje ir visuomeniniuose pastatuose, rozečių, jungiklių parinkimas, dizainas

Instaliaciniai vamzdžiai Elektrotechniniai vamzdžiai ir kabelių kanalai

Vamzdžiai elektros instliacijai, gofruoti elektros instaliacijos vamzdžiai, standieji elektrotechniniai vamzdžiai, elektros kabelių kanalai

Kaip pasirinkti elektros generatorių Kaip pasirinkti elektros generatorių

Pramoninio elektros generatoriaus pasirinkimas

Elektros lizdų kolonos instaliacija Elektros lizdų kolonos instaliacija

Sprendimas sienai, prie kurios neįmanoma pritvirtinti įprasto elektros lizdo. Laidų raizgalynės ir prailgintuvų atsikratymas su stilinga elektros lizdų minikolona, tvirtinama prie grindų arba sienos.

Laidų jungimo gnybtai Laidų jungimo gnybtai

Kaip geriausia sujungti laidus ir kabelius, varžtiniai gnybtai, gnybtų kaladėlės, spyruokliniai gnybtai, įžeminimo gnybtai

Elektros galios didinimas Elektros galios didinimo sąlygos ir darbai

Elektros galios didinimas, kaip padidinti elektros galią bute ar name

Saulės elektrinė verslui Saulės elektrinė verslui

Techniniai saulės modulių pasirinkimo ir saulės elektrinės montavimo aspektai, saulės elektrinės įmonei projektavimas ir montavimas.

Antibakterinis jungiklis „Išjungti" žmogui kenksmingus organizmus galima ir šviesos jungikliu?

Pasaulis jau nuo seno tokiems didesnės rizikos paviršiams naudojo medžiagas, pasižyminčias natūraliomis antibakterinėmis savybėmis.

Išmanieji namai Protingi namai gali prižiūrėti vaikus ir senolius

Išmanieji namai gali valdyti ne tik apšvietimą ar šildymą. Protingų namų sistema gali valdyti visus prietaisus, netgi vaikų telefonus, priminti senoliams apie reikalingus išgerti vaistus. Išmaniuose namuose vaikai ir seni žmonės gali jaustis saugiau, o dirbantys šeimos nariai - ramiau.

Rozetės montavimas Rozetės montavimas

Trumpas filmas apie rozetės montavimą tiems, kas nori ir gali šį darbą atlikti savarankiškai.

Kaip įrengti saulės elektrinę? Kaip įsirengti saulės elektrinę?

Mažos galios saulės elektrinės įrengimas, valstybės strategija ir parama, finansavimo modeliai.

Vartai Automatiniai vartai

Jeigu pavargote kiekvieną vakarą grįžę namo lipti iš mašinos atidaryti vartų, o žiemą dar nuvalyti sniegą nuo įvažiavimo, tuomet verta pamąstyti apie automatinių garažo vartų įsirengimą.

Kaip kloti laidus po tinku Kaip kloti laidus po tinku

Nauji laidai sienoje, sienų štrabavimas, Griovelių laidams darymas pilnavidurėje sienoje

Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai

Rozetės grindyse, elektros instaliacijos įrengimas grindyse, kaip pravesti laidus po grindimis

Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (UPS ir generatoriai) – kad netektų verkti dėl nuostolių

Šią vasarą didžiulius nuostolius patyrė „Vilniaus paukštynas“, kai dėl gedimo elektros tiekimo grandinėje, išsijungus vėdinimo sistemai, nugaišo 25 tūkstančiai paukščių. Ar tokioje situacijoje būtų pagelbėjęs rezervinis nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis?

Elektros jungiklių vietos keitimas be remonto Elektros jungiklių vietos keitimas be remonto

Labai dažnai pasirodo, jog šviesos jungiklio vieta nepatogi, per aukštai arba per žemai, trukdanti perstatyti baldus. Ši problema ypač aktuali senuose namuose ir butuose, kuriuose anksčiau jungikliai būdavo montuojami tik viename aukštyje ir prie durų. Naudojant radijo bangų jungiklį problema sprendžiama visai paprastai.

Galios kabelių linijų su XLPE izoliacija diagnostika

Kiekvieno galios kabelio patikimumą lemia ne tik gamyklinės charakteristikos, paklojimo kokybė ir montavimas, bet ir tinkamas kabelio būklės nustatymas, priežiūra bei diagnostika

jungiklių pasirinkimas Svajonių namus Greta Bitinaitė kuria pati: „Net jungiklių pasirinkimas gali tapti įdomia patirtimi“

Planuojantiems įsirengti ar atnaujinti savo būstą žinoma „instagramerė", grožio bei gyvenimo būdo tinklaraštininkė Greta Bitinaitė pataria neskirstyti užduočių į vyriškas ar moteriškas, įveikiamas savarankiškai ar paliekamas tik tos srities žinovams.

Kaip pasirinkti elektros generatorių Kaip pasirinkti elektros generatorių

Pramoninio elektros generatoriaus pasirinkimas

Eugenijus Maslauskas Ar galima įprastą kištukinį lizdą pakeisti kištukiniu lizdu su USB jungtimi krovimui?

Atsako Eugenijus Maslauskas, UAB „JUNG Vilnius" produktų vadybininkas

Elektros lizdų kolonos instaliacija Elektros lizdų kolonos instaliacija

Sprendimas sienai, prie kurios neįmanoma pritvirtinti įprasto elektros lizdo. Laidų raizgalynės ir prailgintuvų atsikratymas su stilinga elektros lizdų minikolona, tvirtinama prie grindų arba sienos.

Elektros galios didinimas Elektros galios didinimo sąlygos ir darbai

Elektros galios didinimas, kaip padidinti elektros galią bute ar name

Kaip pačiam pakabinti šviestuvą Kaip pačiam pakabinti šviestuvą

Šviestuvo pajungimas savarankiškai, ką reiškia laidų spalvos

Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai

Rozetės grindyse, elektros instaliacijos įrengimas grindyse, kaip pravesti laidus po grindimis

A klasės ir pasyvieji namai negali būti neprotingi

Protingame pastate energija naudojama tik ten, kur reikia ir tik tiek, kiek reikia. Tokiame name niekada neteks gramdyti ledo nuo terasos ar laiptų, nes jie niekada neapledės.

Vartotojų lėšomis įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų išpirkimas

Klausimas: Ką daryti, jeigu elektros tinklai techniškai neinventorizuoti (neatlikti kadastriniai matavimai)?

Kokį elektros tiekėją rinktis Kokį elektros tiekėją rinktis?

Elektros energijos tiekėją reiktų rinktis ne pagal siūlomą momentinę kainą, o pagal kitus kriterijus

daugiau
kaip padidinti elektros galią Kiek kainuoja padidinti elektros galią privačiame name?

Įvado galios didinimas privačiame name yra susijęs su atstumu nuo namo elektros apskaitos įrengimo vietos iki ESO elektros tinklo taško ir su poreikiu keisti vidaus elektros tinklo instaliaciją.

daugiau
Apsauga nuo virsitampiu Apsauga nuo viršįtampių

Kada reikalinga apsauga nuo viršįtampių ir kur geriausiai montuoti apsaugą nuo viršįtampių?

daugiau
Eugenijus Maslauskas Ar galima įprastą kištukinį lizdą pakeisti kištukiniu lizdu su USB jungtimi krovimui?

Atsako Eugenijus Maslauskas, UAB „JUNG Vilnius" produktų vadybininkas

daugiau
Kokio kabelio reikia 10 kW elektros galios įvadui Kokio kabelio reikia 10 kW elektros galios įvadui?

Kokio kabelio reikia tiesiant požeminį elektros įvadą per šlapią gruntą

daugiau
1 2
Kompanijų produktai
Elektros paskirstymo dėžė, nuoma Vilniuje
Elektros paskirstymo dėžė 32A, nuoma Vilnius

Elektros paskirstymo dėžė 32A

Benzininis elektros generatorius, nuoma Vilniuje
Benzininis elektros generatorius, nuoma Vilnius

Benzininis elektros generatorius "HONDA EP2500"

programėlė Cable App kabelių pasirinkimui
Prysmian Group programėlė CableApp kabelių pasirinkimui

Patogus įrankis, kurio dėka galima teisingai apskaičiuoti...

Raychem ETL - savireguliuojantys šildymo kabeliai vamzdynų apsaugai nuo užšalimo

Savireguliuojantys ETL šildymo kabeliai saugo vamzdynus n...

Elektros instaliaciniai laidai Vilniuje
Elektros instaliaciniai laidai Vilniuje

Visos elektros instaliacijos prekės Vilniuje iš vienų rankų.

Latakas
Savireguliuojantys šildymo kabeliai - vamzdynų, latakų ir lietvamzdžių apsauga nuo užšalimo

Vamzdžių apsauga nuo užšalimo. Latakų apsauga nuo užšalim...

Giluminis įžeminimas

Giluminiai įžeminimai

Elektros lizdų kolona, įmontuota į stalą 137.0 EUR
Teleblokas/ elektros lizdų kolona KTL 115/8

Į stalą įmontuojamų elektros ir kompiuterinių lizdų kolona

Led profilis Kozel
Įleidžiamas ir užtinkuojamas apšvietimas

Integruotas į interjerą apšvietimas - LED profilis KOZEL

Vandens gerinimo įrenginių elektros instaliavimo, automatizavimo įrengimas

Vandens gerinimo įrenginių elektros automatizavimas

JUNG jungiklių sistema "A Creation"

Jungikliai, rozetės, temperatūros jutikliai, judesio juti...

Dielektrinių apsaugos priemonių bandymai

Dielektrinių apsaugos priemonių bandymai, apsaugos priemo...

Aukštos įtampos varikliai (iki 10kV)-pardavimas, dalinis pervyniojimas.

Aukštos įtampos varikliai (iki 10kV), pardavimas, dalinis...

Komunikacinė dėžutė Cima s270-1 75.82 EUR
Komunikacinė dėžutė Cima s270-1

Tai įbetonavimui skirta dėžutė, su reguliuojamu aukščiu, ...

Tipas MC-ID-RGB
RGB LED juostelės. Tipas MC-ID-RGB

Šviesos diodinė juostelė.

Traukinių variklių remontas, apžiūra
Traukinių variklių remontas, apžiūra

Traukinio variklio remonto darbai, traukinio variklis

Elektromobilių įkrovimo stotelės

Stotelė elektromobilio pakrovi...

1 2
Kabeliai su XLPE izoliacija: privalumai ir trūkumai

Kabelių su XLPE (radialinė polietileninė arba vulkanizuoto polietileno) izoliacija konstrukcija, savybės, eksploatavimo patirtis ir šiuolaikiniai diagnostikos metodai.

Elektros instaliacija virtuvėje Elektros projektavimas bute

Elektros instaliacijos projektas, kaip teisingai suprojektuoti instaliaciją bute, elektros įrangos projektavimas virtuvėje, svetainėje, miegamajame, vonios kambaryje

LED apšvietimas svetainėje LED šviestuvai svetainei

LED apšvietimo svetainėje įrengimas, LED profilių montavimas, LED juostų montavimas

Jungiklių montavimas Jungiklių montavimas

Kaip išsirinkti jungiklius, kaip montuoti jungiklius, kad jie patikimai veiktų, rozečių pasirinkimas ir montavimas

Elektrinės stalo kolonos instaliacija Darbo vietos patalpos viduryje įrengimas

Kaip darbo vietas centriniuose patalpos plotuose aprūpinti komunikacijomis, jei biuro patalpos didelės ir nesuskaidytos pertvaromis?

Saulės elektrinė Saulės elektrinė - mada ir/ar nauda

Ar apsimoka įsirengti saulės jėgainę, kaip skaičiuoti saulės elektrinės atsipirkimą, geriausių modulių sąrašai.

Lauko apšvietimas LED šviestuvais

Apšviečiant landšaftą naudojamos taupios ir ekologiškos diodų lempos.

Pastato valdymo sistema Laidinė ir belaidė pastato valdymo sistema

Išmaniųjų namų sistemoms valdymo komandos gali būti perduodamos laidais arba belaidžiu radijo ryšiu. Pastatų automatika, valdymo sistemų palyginimas.

Izoliacijos varžos matavimai Izoliacijos varžos matavimai

Kaip matuojama izoliacijos varža. Magaommetrai.

Elektros instaliacijos keitimas Elektros instaliacijos atnaujinimas ir keitimas

Kaip pakeisti ir atnaujinti elektros instaliaciją, netvarkingos ir pasenusios elektros instaliacijos požymiai

Jungiklių montavimas gipskartonyje Kištukinių lizdų (rozečių) ir jungiklių montavimas gipskartonyje

Instaliacinių dėžučių įrengimas, įleidžiami jungikliai ir rozetės, jungiklių montavimo gipsokartonyje instrukcija

Elektros instaliacija vonios kambaryje Elektros instaliacija vonios kambaryje

Vonios kambario elektros instaliacija, elektros instaliacijos įranga, rozetės ir jungikliai vonios kambariui

Įžeminimas Elektros įrenginių įžeminimas

Įžeminimo įrengimas, ką reikia įžeminti, grunto, įžeminimo įrenginių, jungčių, laidininkų varžos matavimai,

Elektros instaliacijos matavimai Elektros instaliacijos matavimai I dalis

Elektros dydžių matavimų prietaisai ir metodikos. Bendrieji reikalavimai matavimo priemonėms. Prietaiso apsaugos nuo elektros kategorijos. Žymuo True RMS.Iki 1000 V įtampos skirstomojo tinklo sistemos

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai

Praktinė informacija apie tai, kaip atlikti tarptautiniame standarte IEC 60364 nurodytus bandymus ir matavimus.

Išmaniųjų namų įranga Išmaniųjų namų įranga

Namo valdymo sistemos, šildymo, klimato kontrolės, apšvietimo, žaliuzių, saugumo ir praėjimo valdymo sistemos

Elektros instaliacija name Elektros instaliacija name

Elektros instaliacijos projektas, kaip suprojektuoti elektros instaliaciją, jungiklių, rozečių, šviestuvų projektavimas name,

Apšvietimo valdymas Apšvietimo valdymas ir reguliavimas

Jungiklių ir šviestuvų pajungimo schemos, šviesos reguliavimo pajungimo schemos. Jungikliai, perjungikliai, šviesos reguliatoriai, išplėtėjai.

Namo valdymo sistemos Namo valdymo sistemos

Namo automatizavimo įranga. Šildymo, apsaugos, apšvietimo, buitinių prietaisų valdymas

Elektros instaliacija Elektros instaliacija

Instaliacinės medžiagos - kabeliai, laidai, instaliaciniai vamzdžiai, elektros skydeliai, montažinės dėžutės ir kt. Elektros įranga bei komplektai vidaus ir lauko tinklams.

Instaliaciniai kanalai Instaliaciniai grindjuostiniai kanalai - taupus ir estetiškas sprendimas

Instaliacinėse grindjuostėse slepiami elektros kabeliai ir šildymo vamzdžiai yra nematomi, neskaido interjero, paprastai montuojami. Sienose nereikia frezuoti kanalų, sumažėja remonto kaštai.

Elektros instaliacija viešbutyje Viešbučių elektros instaliacijos sistemos

Kaip įrengti elektros instaliaciją viešbutyje ir visuomeniniuose pastatuose, rozečių, jungiklių parinkimas, dizainas

Instaliaciniai vamzdžiai Elektrotechniniai vamzdžiai ir kabelių kanalai

Vamzdžiai elektros instliacijai, gofruoti elektros instaliacijos vamzdžiai, standieji elektrotechniniai vamzdžiai, elektros kabelių kanalai

Kaip pasirinkti elektros generatorių Kaip pasirinkti elektros generatorių

Pramoninio elektros generatoriaus pasirinkimas

Laidų jungimo gnybtai Laidų jungimo gnybtai

Kaip geriausia sujungti laidus ir kabelius, varžtiniai gnybtai, gnybtų kaladėlės, spyruokliniai gnybtai, įžeminimo gnybtai

Elektros galios didinimas Elektros galios didinimo sąlygos ir darbai

Elektros galios didinimas, kaip padidinti elektros galią bute ar name

Saulės elektrinė verslui Saulės elektrinė verslui

Techniniai saulės modulių pasirinkimo ir saulės elektrinės montavimo aspektai, saulės elektrinės įmonei projektavimas ir montavimas.

Antibakterinis jungiklis „Išjungti" žmogui kenksmingus organizmus galima ir šviesos jungikliu?

Pasaulis jau nuo seno tokiems didesnės rizikos paviršiams naudojo medžiagas, pasižyminčias natūraliomis antibakterinėmis savybėmis.

Išmanieji namai Protingi namai gali prižiūrėti vaikus ir senolius

Išmanieji namai gali valdyti ne tik apšvietimą ar šildymą. Protingų namų sistema gali valdyti visus prietaisus, netgi vaikų telefonus, priminti senoliams apie reikalingus išgerti vaistus. Išmaniuose namuose vaikai ir seni žmonės gali jaustis saugiau, o dirbantys šeimos nariai - ramiau.

Kaip įrengti saulės elektrinę? Kaip įsirengti saulės elektrinę?

Mažos galios saulės elektrinės įrengimas, valstybės strategija ir parama, finansavimo modeliai.

Vartai Automatiniai vartai

Jeigu pavargote kiekvieną vakarą grįžę namo lipti iš mašinos atidaryti vartų, o žiemą dar nuvalyti sniegą nuo įvažiavimo, tuomet verta pamąstyti apie automatinių garažo vartų įsirengimą.

Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai Grindyse sumontuoti instaliacijos lizdai

Rozetės grindyse, elektros instaliacijos įrengimas grindyse, kaip pravesti laidus po grindimis

Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (UPS ir generatoriai) – kad netektų verkti dėl nuostolių

Šią vasarą didžiulius nuostolius patyrė „Vilniaus paukštynas“, kai dėl gedimo elektros tiekimo grandinėje, išsijungus vėdinimo sistemai, nugaišo 25 tūkstančiai paukščių. Ar tokioje situacijoje būtų pagelbėjęs rezervinis nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis?

Elektros jungiklių vietos keitimas be remonto Elektros jungiklių vietos keitimas be remonto

Labai dažnai pasirodo, jog šviesos jungiklio vieta nepatogi, per aukštai arba per žemai, trukdanti perstatyti baldus. Ši problema ypač aktuali senuose namuose ir butuose, kuriuose anksčiau jungikliai būdavo montuojami tik viename aukštyje ir prie durų. Naudojant radijo bangų jungiklį problema sprendžiama visai paprastai.

Ar nekilnojamojo turto rinka pasiruošusi Z kartai? Ar nekilnojamojo turto rinka pasiruošusi Z kartai?

Gyvenančius XXI amžiaus pradžioje sąlyginai galima priskirti kūdikių bumo, X,Y ir Z kartoms. Ar ateinančią Z kartą tenkins nekilnojamasis turtas, kuris kuriamas dabar ir ne vienam dešimtmečiui?

Priešgaisrinių elektros sistemų funkcionalumo užtikrinimas

Bet kuri priešgaisrinė sistema yra stipri tiek, kiek jos silpniausia grandis.

Elektriko studijos kolegijoje Elektriko studijos kolegijoje – variantas be pralaimėjimo

Atrodo, jau atėjo laikas, kuomet inžinerinių specialybių absolventai ne patys ieško darbo, bet darbdaviai varžosi dėl šių specialistų. Baigę Panevėžio kolegijos Technologijos mokslų fakulteto Elektros ir automatikos įrenginių studijas įsidarbina visi, o didelė dalis turi darbo vietą dar net nebaigę mokslų.

Namo valdymo automatika

Visada maniau, kad kambaryje degančios šviesos, kurias randa į namus sugrįžęs filmo herojus ar herojė, yra tik dėl gražaus vaizdo. Pasirodo, kad protingame pastate galima pasitikimo šviesų funkcija. Ir ne tik.

A klasės ir pasyvieji namai negali būti neprotingi

Protingame pastate energija naudojama tik ten, kur reikia ir tik tiek, kiek reikia. Tokiame name niekada neteks gramdyti ledo nuo terasos ar laiptų, nes jie niekada neapledės.

Kaip pakeisti elektros jungiklius ir kištukinius lizdus? Kaip pakeisti elektros jungiklius ir kištukinius lizdus?

Specialistai pataria, kokius jungiklių, kištukinių lizdų keitimo darbus moterys gali pasidaryti pačios, o ties kuriais etapais jau teks kviestis elektrikus.

Didėja žaibų žala - keičiasi apsaugos nuo jų priemonės

Išorinė apsauga nuo žaibo neleidžia kilti gaisrams, vidinė saugo nuo viršįtampių sugadinančių visus elektros prietaisus ir kompiuterius.

Šildymo kabeliai laiptams ir aikštelėms

Aikštelių ir lauko laiptų šildymo kabeliai, jų tipai ir įrengimo principai

Išmanusis telefonas išlaidauja, išmanusis būstas – taupo

Paradoksalu - išmaniuoju telefonu naudojamės daugelis, nors dauguma vartotojų - tik maža dalimi jo galimybių. O namų ar biurų išmaniosios technologijos, kurias galime rinktis tiksliai pagal poreikį, kelią skinasi lėtai, nors jos taupo, apsaugo ir daro gyvenimą patogesniu.

Individualaus namo elektroninės saugos sistemos.

Ką reikia žinoti įrengiant saugos sistemą? Apsaugos signalizcijų tipai, patarimai diegimo metu.

Vejo jegaine Alternatyvi energetika Lietuvoje

Šiuo metu iš atsinaujinančių energijos išteklių Lietuvoje išgaunama maždaug 3,3 proc. elektros energijos. Tai visų pirma - elektros energija, generuojama Kauno HE, visos likusios elektrinės kartu sudaro tik 17,5 MW. Daugiausia - smulkios hidroelektrinės.