Mūrinio namo šiltinimas

2019-05-08 16:12   Peržiūros : 7242   Spausdinti


Senų mūrinių ir stambiaplokščių daugiabučių sienos itin problematiškos: vėjo prapučiamos, nelygios, suskilinėjusios. Kaip šiltinimui paruošti fasadus ir kuo juos galima apšiltinti?  Angokraščio ir parapeto apšiltinimas.

Mūrinio namo šiltinimas

Lietuvos miestuose, miesteliuose ir kaimuose yra daugybė mūrinių daugiabučių, kurių būklė šiluminiu požiūriu itin prasta. Jie beveik nemodernizuojami, tikėtina, kad dalis jų bus nugriauti. Tačiau kai kuriais atvejais tai daryti netikslinga, todėl pirmiausia būtina pagerinti jų atitvarų šiluminę izoliaciją, kas iš esmės reiškia namo modernizavimą.

Daugelis tokio tipo daugiabučių pastatyti iš geltonų ar baltų silikatinių, keraminių  plytų. Plytų mūras be apdailos dėl drėgmės dažniausiai yra nestabilus, smarkiai aptrupėjęs, siūlės beveik atviros. Sovietmečiu  skiediniai mūrijimui nebuvo geriausios sudėties, be to, darbų kokybė irgi nebuvo pavyzdinė.

Ištrupėjęs plytų mūras.
Ištrupėjęs plytų mūras.

Prieš rengiant mūrinio namo modernizavimo projektą privaloma atlikti pastato ekspertizę, įvertinti laikančiųjų konstrukcijų techninę būklę. Po to  parengiami investicinių planų variantai. Kuriam variantui gyventojai pritaria, pagal tą rengiamas techninis darbo projektas. Paprastai investiciniuose planuose pateikiamos dvi termoizoliacinės sistemos: sudėtinė vėdinama termoizoliacinė sienų šiltinimo sistema ir sudėtinė klijuojama termoizoliacinė sistema su tinko apdaila. Pasirenkant sienų apšiltinimo būdą ir medžiagas, reikia įvertinti, ar būtinas sienos konstrukcijoje esantis vėdinamas oro tarpas (jei jis yra).  
Išorinės sudėtinės termoizoliacinės sistemos su tinko apdaila (ISTS) yra vienas iš populiariausių sprendinių senų pastatų energiniam naudingumui pagerinti. Tinkuojamą šiltinimo sistemą sudaro:

 • sistemos klijai ir/arba sistemos mechaninio tvirtinimo elementai;
 • termoizoliacinės medžiagos;
 • sistemo armavimo mišinys bei armavimo tinklelis;
 • išorinės apdailos sluoksnis, kurį sudaro pasirinktas tinko tipas ir spalva;

Fasado sienų, taip pat ir cokolio šiltinimas, įskaitant ir cokolio bei sienų defektų pašalinimą, nuogrindos sutvarkymą yra priskiriamas prie valstybės remiamų energinį efektyvumą didinančių priemonių.  Fasadų ir cokolinės dalies apšiltinimo projektas yra namo modernizavimo techninio darbo projekto sudėtinė dalis, kuriuo remiantis atliekami paruošiamieji ir šiltinimo darbai.

Tipinis mūrinis daugiabutis
Būsto energijos taupymo agentūra yra parengusi tipinių 1-318-17 serijos mūrinių daugiabučių modernizavimo projektą.

Nemenka paspirtis projektuotojams ir statytojams turėtų būti šių metų pavasarį įsigaliojęs naujas STR 2.04.01:2018  „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys", kuriame pateikti sudėtingų vietų šiltinimo mazgai.

Mūrinių sienų paruošimas šiltinimui

Prieš pradedant sienų ir cokolio šiltinimo darbus, išardoma sena nuogrinda. Cokolio apšiltinimui nukasamas gruntas, pilami sluoksniai iš skaldos, smėlio, jie sutankinami.

Fasadus reikia nuvalyti, nuo jų pašalinti apnašas ir purvą, nestabilias ištrupėjusio mūro liekanas, užtaisyti siūles, jei fasadas nelygus, jį būtina išlyginti. Iki apšiltinimo darbų pradžios sienos turi būti  išlygintos ir sausos.

Ištrupėjęs mūras ir siūlės turi būti tinkamai paruošti, antraip šiltinimas neduos gerų rezultatų. Kaip pastebėjo Polistireninio putplasčio asociacijos garbės prezidentas dr. Česlovas Ignatavičius, mūro siūlėse gali būti mikroorganizmų - teršalų.  Palikti organiniai teršalai gali toliau veistis ir gadinti šiltinimo sistemą. Todėl būtų labai gerai tokį fasadą nuplauti vandeniu su fungicidais. Taip daroma Vokietijoje.

Jei po termoizoliaciniu sluoksniu liks atvirų ištrupėjusių siūlių, tai iš patalpų išėjusi šiluma gali migruoti atviromis siūlėmis ir dėl to fasade gali susidaryti dėmės arba šiluma gali laisvai išeiti tokiomis siūlėmis į išorę. Šiltinimas bus neefektyvus. Tad siekiant kokybiškai apšiltinti tokį fasadą, jo siūles būtina užsandarinti - užpildyti cemento skiediniu arba specialiu mūro mišiniu. Tolimesnius darbus galima pradėti tik visiškai išdžiūvus  sienoms.

Šilumos skverbimasis iš vidaus per nesandarias siūles.

Šilumos skverbimasis iš vidaus per nesandarias siūles.

Labai svarbu mūro sienas paruošti taip, kad termoizoliacinės putplasčio plokštės visa plokštuma priglustų prie mūro sienos plokštumos, jei paliksime tarpus tarp izoliacijos ir sienos, šiltinimo efektas bus daug menkesnis. Tarp termoizoliacinės medžiagos ir sienos svarbu nepalikti tarpo nuo apačios iki viršaus, kuris bus ištisiniu šilumos tilteliu, bloginančiu konstrukcijos šiluminę varžą.

Pamatų ir cokolio šiltinimas

Dėl kritulių ir prastos nuogrindos drėgmė palei pamatus ir cokolį paprastai užsilaiko, žiemą sušąla į ledą ir pamažu ardo konstruktyvą. Jeigu pamatų ir cokolio gelžbetoninė konstrukcija pažeista, ją taip pat būtina atstatyti kaip ir sienas: nuvalyti, užtaisyti plyšius ir įtrūkimus, išlyginti. Tam tikslui faktiškai būtina išardyti nuogrindą.

Sutvarkius betoną būtina įrengti patikimą hidroizoliaciją. Taip pat cokolio zonoje būtina įrengti drenažą - nuo to priklauso, ar nesikaups drėgmė statybinės konstrukcijos ir grunto sąlyčio vietoje. Visas kritulių vanduo turi nutekėti į drenažą. Drenažinio vamzdyno matmenys parenkami atsižvelgiant į gruntinių vandenų lygį ir kritulių kiekį.

Pamatų ir cokolio šiltinimui  AB "Ukmergės gelžbetonis" siūlo specialios paskirties mažai vandens įgeriantį polistireninį putplastį Geoporas. Nuo visiems įprasto polistireninio putplasčio, kurio ilgalaikis vandens įmirkis pilnai panardinus vandenyje yra  ≤5 proc., Geoporas skiriasi mažesniu  ilgalaikiu  įmirkiu panardinus vandenyje, jo įmirkis siekia tik  ≤2 proc.

Polistireninio putplasčio Geoporas gamybai yra naudojama speciali tokio polistireninio putplasčio gamybai skirta žaliava, taip pat kitoks technologinio proceso režimas.

polistirolas geo

Geoporas geriausiai tinka konstrukcijų, kurios liečiasi su gruntu, šiltinimui.

Geoporas yra pigesnis už ekstruzinį polistireninį putplastį (XPS), tačiau savo fizinėmis - mechaninėmis  savybėmis jam nedaug nusileidžia. Didžiausią patirtį naudojant Geoporui analogišką polistireninį putplastį turi Skandinavijos šalys, ypač Suomija. Šioje šalyje tiesiogai su vandeniu kontakte esantis termoizoliacinis sluoksnis gali būti įrengtas tik iš polistireninio putplasčio ar ekstruzinio polistireninio putplasčio, tačiau dėl labai gero kainos ir savybių santykio  populiaresnės yra  Geoporo tipo polistireninio putplasčio plokštės, kurios sudaro 80 proc. visų šioms atitvaroms apšiltinti naudojamų termoizoliacinių medžiagų.

Visose Europos šalyse, tarp jų ir Suomijoje, Geoporo plokštėms yra paruošti nacionaliniai reglamentai, tačiau pagrindiniai jų reikalavimai yra panašūs:

 • Gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10 proc. (EN 826) ≥100 kPa.
 • Šilumos laidumo koeficiento vertė (EN 12667) λ10 = 0,035 - 0,040 W/mK.
 • Ilgalaikis įmirkis panardinus vandenyje po 28 parų (EN 12087) < 2 proc. (tūrio).

Suomijos valstybinis mokslinis tyrimo institutas (VTT), ištyręs 15 - 20 metų su gruntu tiesiogiai besilietusias pamatų izoliavimui naudotas polistireninio putplasčio plokštes, nustatė tik 0,5 - 2  proc. faktinį vandens įmirkį.

Vokiečių mokslininkai yra ištyrę vandens įmirkio įtaką polistireninio puttplasčio šilumos laidumo savybėms. Jie nustatė, kad polistireniniam putplasčiui įgėrus 1 proc. vandens, šilumos laidumo koeficiento vertė pablogėja 3,8±0,6 proc. Tų pačių bandymų metu nustatyta, kad atitvarose, kuriose termoizoliacinis sluoksnis neturi tiesioginio kontakto su vandeniu, polistireninis putplastis įgeria tik 0,1 proc., o šilumos laidumas padidėja tik 0,4 proc. Įvertinant šį labai mažą šilumos laidumo padidėjimą, Europoje yra priimta, kad projektinis polistireninio putplasčio šilumos laidumas λu yra lygus deklaruojamam šilumos laidumui λD. Kai Geoporo plokštės nuolat liečiasi su vandeniu,  t.y. pamatuose, cokoliuose, šilumos laidumo koeficiento perskaičiavimo dėl drėgmės koeficientas turi būti perskaičiuojamas remiantis EN ISO 10456 "Statybinės medžiagos ir gaminiai. Šiluminių dydžių deklaruojamųjų ir projektinių verčių nustatymas".

Tad Geoporas - itin tinkama medžiaga  konstrukcijoms, kurios liečiasi su gruntu, apšiltinti: grindims, pamatams, cokoliams.

 

Nevėdinamos sistemos dalinis įrengimas prie cokolio ir žemiau grunto lygio, sujungimas su cokoliniu profiliuočiu:

 

Nevėdinamos sistemos dalinis įrengimas prie cokolio ir žemiau grunto lygio, sujungimas su cokoliniu profiliuočiu:

1 - baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis; 2 - armuojantysis sluoksnis; 3 - termoizoliacinis sluoksnis; 4 - klijų sluoksnis; 5 - laikančioji siena; 6 - cokolinis profiliuotis; 7 - cokolio apdaila;  8 - mūrvinė; 9 - deformacinė juosta; 10 -klijai; 11 - didesnio stiprio termoizoliacinis gaminys; 12 - vertikali hidroizoliacija;  13 -hidroizoliacija; 14 - cokolio armavimo sluoksnis.

Atlikus cokolio remonto ir šiltinimo darbus rekomenduojama suformuoti nuolydį iš vandeniui laidžių sluoksnių ir įrengti naują nuogrindą iš akmenų arba trinkelių, plytelių.

Putplasčio klijavimas ant mūro sienų

Bendri šiltinimo polistireninio putplasčio plokštėmis principai:

 • termoizoliacinės plokštės turi priglusti prie šiltinamos atitvaros paviršiaus;
 • plokštės turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu;
 • šiltinamosios medžiagos turi būti klijuojamos arba montuojamos ištisai ir be jokių tarpų;
 • siūlėse neturi likti jokių skiedinių, klijų;
 • jeigu nepavyksta išvengti plyšių, juos būtina užpildyti tik šiltinamosiomis medžiagomis arba montažinėmis putomis;

AB „Ukmergės gelžbetonis" fasadų šiltinimui rekomenduoja naudoti baltojo polistireninio putplasčio plokštes Termoporas arba pilkojo putplasčio plokštes Neoporas.

Termoporo plokštės - jau tapusios klasika namų apšiltinime, o prieš kelis metus „Ukmergės gelžbetonis", atnaujinęs įrangą, šias plokštes gamina geresnių termoizoliacinių parametrų: fasadų apšiltinimui rekomenduojamo Termoporas EPS 70 arba EPS 80 šilumos laidumo koeficientai yra  0,039 ir 0,037 W/(m K).

baltojo polistireninio putplasčio plokštės Termoporas

Termoporas EPS 70 arba EPS 80 - sienų apšiltinimui pritaikyto putplasčio plokštės.

Pilkojo Neoporo plokščių šiluminis laidumas tesiekia vos 0,031-0,032 W/(m K). Naudojant Neoporo plokštes, dėl mažo šilumos laidumo plokščių storį galima sumažinti apie 20 proc.

pilkojo putplasčio plokštės Neoporas

Šiltinant Neoporu, kuris turi geresnes šilumos izoliacijos savybes, galima sumažinti šiltinimo sluoksnio storį.

Todėl šiuo metu pilkasis polistireninis putplastis yra pati ekonomiškiausia ar viena iš pačių ekonomiškiausių termoizoliacinių medžiagų, t. y. turi geriausią sutaupomos energijos ir gamybai sunaudojamos energijos santykį.

Pačios geriausios šio polistireninio putplasčio savybės atsiskleidžia gaminant maždaug 15 kg/kub. m tankio pilkąjį polistireninį putplastį. AB „Ukmergės gelžbetonis" gamina Neoporas EPS 70 tipo plokštes skirtas fasadų apšiltinimui. Jos itin tinka fasadų šiltinimui iš išorės, nes leidžia sumažinti termoizoliacinio sluoksnio įrengimo kaštus (mažesnės transportavimo išlaidos, trumpesnės smeigės ir kt.).

Putplasčio plokštės prie šiltinamų atitvarų paviršiaus klijuojamos tam tikslui skirtais klijais. Klijai ištisine linija tepami plokščių perimetru ir dar mažiausiai dvejose plokščių vidurinės dalies vietose. Klijais turi būti padengta ne mažiau kaip 40 proc. priklijuoto plokštės ploto.

 

Termoizoliacinių gaminių padengimas klijais
Termoizoliacinių plokščių padengimas klijais.

Kad šiltinimo apvalkale nesusidarytų šilumos tiltelių,  sandūros tarp plokščių neklijuojamos, plokštės tampriai suglaudžiamos viena su kita. Sandūrose pasitaikantys plyšiai standžiai užpildomi šiltinimo medžiagos atraižomis arba montažinėmis putomis.

 

Termoizoliacinių gaminių klijavimas esant pagrindo plokštumos iškilimui
Termoizoliacinių gaminių klijavimas esant pagrindo plokštumos iškilimui.

Polistireninio putplasčio plokščių negalima klijuoti tiesioginiuose saulės spinduliuose, fasadai turėtų būti uždengiami, šiltinimo darbai turi būti atliekami esant pliusinei temperatūrai (+5...+25 laipsnių C).

Putplasčio plokščių apdailai geriausiai tinka  fasadinis dekoratyvinis tinkas, kurio tipų ir spalvų įvairovė rinkoje labai didelė.

Probleminių mazgų - angokraščių ir parapetų šiltinimas

Nepaisant to, kad visas fasadas šiltinamas putplasčiu, langų angokraščių šiltinimui gali būti naudojama mineralinė vata, bet jie gali būti šiltinami ir putplasčiu, kaip ir visas fasadas.

Vienas iš galimų angokraščio apšiltinimo mazgų

Vienas iš galimų angokraščio apšiltinimo mazgų.

Parapetų viršui apšiltinti tarp skersinių tašų patogiau naudoti mineralinę vatą.

Apšiltinus stogą, iki reikalaujamo parapeto aukščio (> 600 mm) įrengiama mūrinė paaukštinta parapeto dalis (jei jos nėra). Ant jos viršaus kas 600 mm tvirtinami mediniai antiseptiku padengti tašai kartu su hidroizoliacinėmis tarpinėmis. Tarp jų klojama šilumos izoliacija. Ji dengiama papildoma stogo hidroizoliacine ritinine danga. Virš hidroizoliacijos prie medinių tašų tvirtinami skardos laikikliai ir uždengiama skarda. Skardos užleidimas ant sienos (vertikalia kryptimi žemyn), esant pastato aukščiui <8 m,  turi būti > 5 cm, esant pastato aukščiui > 20 m - >10 cm. Laštakį būtina iškišti už vertikalaus sienos paviršiaus 30-40 mm.

Parapeto apšiltinimo mazgas.
Parapeto apšiltinimo mazgas.

Parapeto apskardinimas ir metalinės tvorelės laikiklis.
Parapeto apskardinimas ir metalinės tvorelės laikiklis.

Šiek tiek plačiau apie retai minimas putplasčio savybes

Statybos gaminiams iš polistireninio putplasčio, taip pat ir apšiltinimo sluoksniui, labai svarbu, kad polistireninis putplastis nepūva, nedūlėja, nekeičia savo tūrio. Jis nesensta, termoizoliacines, mechanines bei kitas savybes išlaiko per visą pastato eksploatavimo laiką, vadinasi, jei anksčiau pastatyti mūriniai daugiabučiai būtų buvę apšiltinti putplasčiu, jie dabar nebūtų tokios prastos būklės.  Be to, kad ši medžiaga ilgaamžė, patvari, sandari, jos neperpučia vėjai, jai nepavojingi teršalai bei drėgmė.

Visose ES šalyse visi polistireninio putplasčio statybiniai gaminiai gaminami pagal vieningą darnųjį Europos standartą ir turi būti pažymėti CE ženklu bei privalo turėti sertifikatą. Pagal LST EN 13163:2012+A1:2015 polistireninio putplasčio gaminiai į tipus skirstomi pagal jų stiprį gniuždant ir lenkiant. Prie polistireninio putplasčio gaminių žymimi skaičiai yra ne jų tankio, bet stiprio gniuždant rodiklis, pagal kurį skirtingoms konstrukcijoms parenkamos skirtingo tipo plokštės.

Kai kurie užsienio gamintojai, nors ir ženklina produkciją CE ženklu, tačiau gamyboje taiko žemesnę CE atitikties vertinimo schemą. Jie kartais nurodo plokščių stiprį gniuždant, bet dažniausiai didelėmis raidėmis užrašo, jog putplastis yra skirtas pamatams, fasadams, stogams. Taip manipuliuojama sąvokomis, pavadinimais, nukreipiant dėmesį nuo svarbiausių medžiagos savybių. Čia ir pakliūva neatidūs pirkėjai, nes iš pažiūros nei plokščių storis, nei išvaizda nesiskiria nuo tankesnių ir geresnių mechaninių bei termoizoliacinių savybių plokščių. Polistireninio putplasčio plokščių gamyba gana palanki nesąžiningiems gamintojams - gaminius galima išpūsti mažiau ar daugiau, ir neprofesionalas to nepastebės.

Lietuvos gamintojai visada nurodo putplasčio gaminių stiprį, sertifiktus pateikia interneto svetainėse, kur nurodomos esminės gaminių charakteristikos.

Pavyzdžiui,  plokščių Termoporas EPS 100, kurias gamina UAB „Ukmergės gelžbetonis"  reikšmė yra: Termoporas -  gamintojų prekinis ženklas, EPS - medžiagos tarptautinė santrumpa, 100  - stipris gniuždant kPa, kai gaminys deformuojamas 10 proc.  Kuo didesnis šis skaičius, tuo stipresnę gniuždymo įtemptį atlaiko gaminys.

Ir dar reiktų paminėti putplasčio degumą, kuriuo irgi kartais spekuliuojama. Taip, atviras putplastis yra degus ir turi E degumo klasę. Tačiau neuždengtų šiltinimo sistemų nebūna. Bandymais patvirtinta, kad polistireninio putplasčio pagrindo termoizoliacinės sistemos, kaip galutiniai statybos produktai, atitinka B-s1, d0 degumo klasės reikalavimus.

Apie putplasčio plokščių kokybę galima spręsti ir iš jų išvaizdos - granulių dydis turi būti vienodas, jos turi būti tankiai sulipusios viena su kita, kitaip putplastis sugers per daug vandens, o tai sutrumpins fasadų eksploatacijos laiką. Polistireninio putplasčio plokštės turi būti tikslios ir griežtos geometrinės formos. Leistinas nukrypimas nuo stačiojo kampo - 2 mm/m, o galimi pločio bei ilgio nukrypimai ± 2 mm.

Parengta pagal AB „Ukmergės gelžbetonis" informaciją, „Panprojektas" ir dr. Česlovo Ignatavičiaus brėžiniai, gamintojų ir Sergejaus Jeriomenko nuotraukos


Kategorijos: Izoliacija, apšiltinimas (tema), Renovacija, Polistireninis putplastis, Sienų šiltinimas iš išorės ir vidaus, Fasadų šiltinimo ir apdailos medžiagos
Visi kategorijos straipsniai
Fasado šiltinimas Neoporo termoplokštėmis

Fasado šiltinimas neoporo termoplokštėmis

A+ klasės siekiančio daugiabučio fasado šiltinimas naujos technologijos putplasčiu. 

Fasado apdailos tvirtinimas

Fasado apdailos tvirtinimas

Ventiliuojamo fasado karkaso tvirtinimo detalės yra svarbios pastato energiniam efektyvumui. Bazalto pluošto konsolės nemažindamos energinio efektyvumo mažina termoizoliacijos storį, tuo pačiu padidina pastato naudingąjį plotą. 

klinkerio klijavimas

Klinkerio plytelių klijavimas

Klinkerio plytelės, klinkerio klijavimas, klinkerio plytelės fasadui, klinkerio plytelės vidaus apdailai, lauko klinkeris. 

Cementinės dailylentės

Cementinės dailylentės fasadams

Fasado apdaila cementinėmis dailylentėmis, cementinių dailylenčių dizainas, cemento fasado dailylenčių montavimas, tvirtinimas 

Klinkerio plyteles fasadui

Klinkerio apdaila - ilgaamžis fasadas ir atsiperkanti investicija

Fasadinės klinkerio plytelės. Klinkerio apdailos savybės, klinkerio plytelių klijavimas ant putplasčio ir mineralinės vatos pagrindo. 

Tinkuojamo fasado įrengimas su akmens vata

Tinkuojamo fasado įrengimas su akmens vata

Tinkas ant termoizoliacinės medžiagos sluoksnio - vienas iš populiariausių pastatų apšiltinimo ir apdailos būdų. Kokie yra tinkuojamo fasado įrengimo principai, kokios daromos klaidos? 

Mūrinio namo šiltinimas

Mūrinio namo šiltinimas

Kaip šiltinimui paruošti mūrinius fasadus ir kuo juos galima apšiltinti? Angokraščio ir parapeto apšiltinimas. 

Neoporas su grioveliais

Putplasčio plokštės su grioveliais

Putplasčio plokštės su įpjovomis stipriau sukimba su pagrindu, reikia mažiau smeigų, taupomas laikas. 

Daugiabuciu apdaila

Vėdinamų fasadų apdailos plokštės

Daugiabučių, administracinių pastatų ir individualių namų išorei vis dažniau pritaikoma ventiliuojamų fasadų technologija. 

Vėdinamas fasadas su akmens vata

Sienos su vėdinamu oro tarpu - vienas iš optimaliausių sprendimų šilumos ir garso izoliavimo, atitvarų funkcionalumo bei ilgaamžiškumo požiūriais. 

Kad vėdinamuose fasaduose neliktų šilumos tiltelių

Vėdinami fasadai, dengti plokštėmis, yra ilgaamžiai, tvirti ir estetiški. Tačiau tinkuotų fasadų gerbėjai teigia, jog plokščių tvirtinimas sukuria šilumos tiltelius. Gamintojai rado išeitį. 

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 9
Didmeninė ir mažmeninė prekyba statybinėmis medžiagomis. Fasadų tinkavimo sistemos. Oficialus BOLIX atstovas Baltijos šalyse.
Kalvarijų g. 151 PC “Statau“,, Vilnius
Mobilus: +370-656-86636, El. paštas: salonas@bolix.lt
Naujų, renovuojamų pastatų fasado ir vidaus šiltinimas termovata GAMO. Komercinės, gamybinės paskirties, medinių, rąstinių bei karkasinių namų šiltinimas. Betoninių, metalinių konstrukcijų šiltinimas, izoliacija
Draugystės g. 20, Mažeikiai
Telefonas: +370-443-26651, Mobilus: 8-609-74777-užsakymams, El. paštas: info@gamo.lt
Polistireninis putplastis energiškai efektyviai statybai, rekonstrukcijai.
Energetikų g. 32, Kaunas
Telefonas: +370-37-350139, Mobilus: +370-686-39573, El. paštas: info@kaunosilas.lt
Antikoroziniai sprendimai verslui, medžiagos, apsauginės dangos, lakai, dažai Novecolors - prekyba, seminarai ir kt. specialistų apmokymai
Kojelavičiaus g. 17, Vilnius
Telefonas: +370-5-2685990, Mobilus: 8-612-55283 Vilnius, 8-693-73017 Klaipėda, El. paštas: info@litnobiles.lt
Apdailos medžiagų ir vonios įrangos salonai Lietuvoje.
Naujoji g. 50B, Alytus
Telefonas: +370-315-55969, Mobilus: +370-650-00208, El. paštas: info@iris.lt
Fasadų apdailos medžiagos, vėdinami fasadai. Argeton molio keramikos plytos. Steni polimero kompozito plokštės. Neolith porceliano keramikos (akmens) plokštės. Dakobet armuoto betono plokštės. Brucha daugiasluoksnės plokštės. Dynamic Bonding System polimeriniai klijai. Karkasas vėdinamam fasadui. Codina nerūdijančio plieno tinklai. V-met metalo apdaila. iconic skin daugiasluoksnės plokštės su stiklu.
Subačiaus g. 79a, Vilnius
Telefonas: +370-5-2600902, Mobilus: +370-699-13800, +370-685-51550, El. paštas: info@laivorita.lt
1 2 3 4 5 ... 9
Fasado šiltinimas Neoporo termoplokštėmis Fasado šiltinimas neoporo termoplokštėmis

A+ klasės siekiančio daugiabučio fasado šiltinimas naujos technologijos putplasčiu.

Fasado apdailos tvirtinimas Fasado apdailos tvirtinimas

Ventiliuojamo fasado karkaso tvirtinimo detalės yra svarbios pastato energiniam efektyvumui. Bazalto pluošto konsolės nemažindamos energinio efektyvumo mažina termoizoliacijos storį, tuo pačiu padidina pastato naudingąjį plotą.

klinkerio klijavimas Klinkerio plytelių klijavimas

Klinkerio plytelės, klinkerio klijavimas, klinkerio plytelės fasadui, klinkerio plytelės vidaus apdailai, lauko klinkeris.

Cementinės dailylentės Cementinės dailylentės fasadams

Fasado apdaila cementinėmis dailylentėmis, cementinių dailylenčių dizainas, cemento fasado dailylenčių montavimas, tvirtinimas

Klinkerio plyteles fasadui Klinkerio apdaila - ilgaamžis fasadas ir atsiperkanti investicija

Fasadinės klinkerio plytelės. Klinkerio apdailos savybės, klinkerio plytelių klijavimas ant putplasčio ir mineralinės vatos pagrindo.

Tinkuojamo fasado įrengimas su akmens vata Tinkuojamo fasado įrengimas su akmens vata

Tinkas ant termoizoliacinės medžiagos sluoksnio - vienas iš populiariausių pastatų apšiltinimo ir apdailos būdų. Kokie yra tinkuojamo fasado įrengimo principai, kokios daromos klaidos?

Mūrinio namo šiltinimas Mūrinio namo šiltinimas

Kaip šiltinimui paruošti mūrinius fasadus ir kuo juos galima apšiltinti? Angokraščio ir parapeto apšiltinimas.

Neoporas su grioveliais Putplasčio plokštės su grioveliais

Putplasčio plokštės su įpjovomis stipriau sukimba su pagrindu, reikia mažiau smeigų, taupomas laikas.

Daugiabuciu apdaila Vėdinamų fasadų apdailos plokštės

Daugiabučių, administracinių pastatų ir individualių namų išorei vis dažniau pritaikoma ventiliuojamų fasadų technologija.

Vėdinamas fasadas su akmens vata

Sienos su vėdinamu oro tarpu - vienas iš optimaliausių sprendimų šilumos ir garso izoliavimo, atitvarų funkcionalumo bei ilgaamžiškumo požiūriais.

kombinuotas siltinimas Fasado šiltinimas mineraline vata ir polistirolu

Fasadų šiltinimui Lietuvoje dažniausiai naudojamas polistireninis putplastis arba mineralinė vata. Abi šios medžiagos iš esmės skiriasi savo reakcija į ugnį. Dažnai pirmasis variantas pasirenkamas dėl pigumo, tačiau nėra visai saugus gaisro atveju, antrasis - šiek tiek brangesnis. Nemažoje dalyje ES šalių praktikuojamas kombinuotas sprendimas.

Mūras ir akmens vata Mūrinio namo šiltinimas akmens vata

Mūrinio namo statyba, jo šiluminė izoliacija akmens vata ir apšiltinto fasado apdaila

Tinkuojamo fasado įrengimas Tinkuojami fasadai pigesni, bet reiklesni darbo kokybei

Tinkuojami fasadai dėl pigesnių medžiagų ir iš pirmo žvilgsnio lyg ir nesudėtingos technologijos yra populiariausias pastatų apdailos būdas. Bet juos įrengiant padaroma daugiausia statybinio broko. Tai verčia ieškoti atsakymo į klausimą, kas lemia jų kokybę?

Tinkuojamo fasado sistema BOLIX

Fasado apšiltinimas, medžiagos fasado tinkavimui, fasado tinkavimas

Naujovė renovacijoje – namą „apvilkti“ skydais

Suomijoje, Austrijoje, Vokietijoje populiaru modernizuojant pastatus juos šiltinti gatavais konkrečiam pastatui gamykloje pagamintais skydais su užpildu. Tokius skydus pabandė gaminti ir naudoti kaimynai latviai.

Kad vėdinamuose fasaduose neliktų šilumos tiltelių

Vėdinami fasadai, dengti plokštėmis, yra ilgaamžiai, tvirti ir estetiški. Tačiau tinkuotų fasadų gerbėjai teigia, jog plokščių tvirtinimas sukuria šilumos tiltelius. Gamintojai rado išeitį.

Modernizavime naudojamos šiltinimo medžiagos ir jų montavimo defektai

Daugiabučių modernizavimo projektuose iš esmės naudojami trys išorinių sienų apšiltinimo ir apdailos variantai.

Kodėl negalima sienų šiltinti nesisteminėmis medžiagomis? Kodėl negalima sienų šiltinti nesisteminėmis medžiagomis?

Automobilio variklio negalima surinkti iš skirtingų transporto rūšių ir skirtingų gamintojų detalių. Toks paprasčiausiai neveiks. Šiltinant pastatus dėl panašių priežasčių negalima naudoti skirtingų gamintojų produktų

Fasadai. Išorės ir vidaus sienų apšiltinimo būdai

Fasado šilumos izoliacija – tai kompleksinė sistema, primenanti daugiasluoksnį pyragą. Ant fasado pagrindo iš eilės klojami ir tarpusavyje tvirtinami fasado šilumos izoliaciniai sluoksniai.

Tinkuotas ir vėdinamas fasadas Tinkuotas ir vėdinamas fasadas. Palyginkime

Fasadai - viena iš agresyviausiai atmosferos veikiamų pastato vietų. Kokį apdailos būdą pasirinkti, kad jie ilgai išliktų nepriekaištingos išvaizdos?

Tinkuojamo fasado sistema

Tinkuoto fasado sandara. Tinkuoto fasado montavimas. Tinkuojamų fasadų privalumai ir trūkumai

Pelėsiai, melsvadumbliai ir kiti mikroorganizmai ilgainiui sugadina tinkuotą fasadą Kaip nuvalyti tinkuotus fasadus?

Kaip efektyviai ir greitai nuvalyti bei atnaujinti fasadą?

Vilniaus Valdorfo mokyklos apšiltinimo darbai. Apšiltinimo sistema su mineraline vata ir tinku

Kuo ir kaip apšiltinti pastatus, kad rezultatas būtų maksimaliai efektyvus šilumos taupymo požiūriu?

Lentos Namo išorės apdaila

Tinkamai parinkta namo išorės apdaila pagerina ne tik jo estetinį vaizdą, bet ir šilumos izoliaciją, apsaugo nuo aplinkos poveikio, taigi, ir didina namo išliekamąją vertę.

Kaip pasirinkti šilumos izoliacines medžiagas?

Apšiltinančių medžiagų parinkimas, į ką atsižvelgti pasirenkant izoliacines medžiagas pertvaroms, stogams, sienoms

Pastato anatomija: šiluma per sienas

Kaip sulaikyti šilumą viduje?

Fasado apdaila. Dažai Fasado apdaila. Dažai

Norint, kad fasadas tarnautų ilgai ir nekeltų rūpesčių, nepakanka teisingai pasirinkti fasado apdailos būdą; labai svarbu išsirinkti tinkamus, kokybiškus dažus.

Medinių sienų apšiltinimas

Medinės konstrukcijos išsiskiria tuo, kad jų šiltinimas yra sudėtingiausias ir jos greičiausiai pradeda irti, jei šiltinimas sumontuotas netinkamai.

Fasadų šiltinimo problemos

Specialisto patarimai ir atsakymai aktualiausiais fasadų šiltinimo ir apdailos klausimais, su kuriais susiduriama kiekvieną dieną.

Namo sienų priežiūra Namo sienų priežiūra

Namo sienas reikia prižiūrėti ne tik iš vidaus, bet ir iš išorės. Ypač lauko sienų priežiūra aktuali senos statybos namams. Dažniausiai sienų priežiūros problemas tenka spręsti blokinių namų gyventojams.

Fasado apdailos tvirtinimas Fasado apdailos tvirtinimas

Ventiliuojamo fasado karkaso tvirtinimo detalės yra svarbios pastato energiniam efektyvumui. Bazalto pluošto konsolės nemažindamos energinio efektyvumo mažina termoizoliacijos storį, tuo pačiu padidina pastato naudingąjį plotą.

Kaip apšiltinti netiesią sienos, lodžijos, erkerio sieną? Kaip sulenkti plokščią izoliacinę medžiagą?

Klausimas: Noriu apšiltinti lodžiją, pusė kurios lenkta. Ar galima namų sąlygomis išlenkti putų polistirolo plokštę taip, kad ji priglustų prie plytinės balkono sienos?

daugiau
Fasado šiltinimas Neoporo termoplokštėmis Fasado šiltinimas neoporo termoplokštėmis

A+ klasės siekiančio daugiabučio fasado šiltinimas naujos technologijos putplasčiu.

Fasado apdailos tvirtinimas Fasado apdailos tvirtinimas

Ventiliuojamo fasado karkaso tvirtinimo detalės yra svarbios pastato energiniam efektyvumui. Bazalto pluošto konsolės nemažindamos energinio efektyvumo mažina termoizoliacijos storį, tuo pačiu padidina pastato naudingąjį plotą.

klinkerio klijavimas Klinkerio plytelių klijavimas

Klinkerio plytelės, klinkerio klijavimas, klinkerio plytelės fasadui, klinkerio plytelės vidaus apdailai, lauko klinkeris.

Cementinės dailylentės Cementinės dailylentės fasadams

Fasado apdaila cementinėmis dailylentėmis, cementinių dailylenčių dizainas, cemento fasado dailylenčių montavimas, tvirtinimas

Klinkerio plyteles fasadui Klinkerio apdaila - ilgaamžis fasadas ir atsiperkanti investicija

Fasadinės klinkerio plytelės. Klinkerio apdailos savybės, klinkerio plytelių klijavimas ant putplasčio ir mineralinės vatos pagrindo.

Tinkuojamo fasado įrengimas su akmens vata Tinkuojamo fasado įrengimas su akmens vata

Tinkas ant termoizoliacinės medžiagos sluoksnio - vienas iš populiariausių pastatų apšiltinimo ir apdailos būdų. Kokie yra tinkuojamo fasado įrengimo principai, kokios daromos klaidos?

Mūrinio namo šiltinimas Mūrinio namo šiltinimas

Kaip šiltinimui paruošti mūrinius fasadus ir kuo juos galima apšiltinti? Angokraščio ir parapeto apšiltinimas.

Neoporas su grioveliais Putplasčio plokštės su grioveliais

Putplasčio plokštės su įpjovomis stipriau sukimba su pagrindu, reikia mažiau smeigų, taupomas laikas.

Daugiabuciu apdaila Vėdinamų fasadų apdailos plokštės

Daugiabučių, administracinių pastatų ir individualių namų išorei vis dažniau pritaikoma ventiliuojamų fasadų technologija.

Vėdinamas fasadas su akmens vata

Sienos su vėdinamu oro tarpu - vienas iš optimaliausių sprendimų šilumos ir garso izoliavimo, atitvarų funkcionalumo bei ilgaamžiškumo požiūriais.

kombinuotas siltinimas Fasado šiltinimas mineraline vata ir polistirolu

Fasadų šiltinimui Lietuvoje dažniausiai naudojamas polistireninis putplastis arba mineralinė vata. Abi šios medžiagos iš esmės skiriasi savo reakcija į ugnį. Dažnai pirmasis variantas pasirenkamas dėl pigumo, tačiau nėra visai saugus gaisro atveju, antrasis - šiek tiek brangesnis. Nemažoje dalyje ES šalių praktikuojamas kombinuotas sprendimas.

Mūras ir akmens vata Mūrinio namo šiltinimas akmens vata

Mūrinio namo statyba, jo šiluminė izoliacija akmens vata ir apšiltinto fasado apdaila

Tinkuojamo fasado įrengimas Tinkuojami fasadai pigesni, bet reiklesni darbo kokybei

Tinkuojami fasadai dėl pigesnių medžiagų ir iš pirmo žvilgsnio lyg ir nesudėtingos technologijos yra populiariausias pastatų apdailos būdas. Bet juos įrengiant padaroma daugiausia statybinio broko. Tai verčia ieškoti atsakymo į klausimą, kas lemia jų kokybę?

Tinkuojamo fasado sistema BOLIX

Fasado apšiltinimas, medžiagos fasado tinkavimui, fasado tinkavimas

Naujovė renovacijoje – namą „apvilkti“ skydais

Suomijoje, Austrijoje, Vokietijoje populiaru modernizuojant pastatus juos šiltinti gatavais konkrečiam pastatui gamykloje pagamintais skydais su užpildu. Tokius skydus pabandė gaminti ir naudoti kaimynai latviai.

Kad vėdinamuose fasaduose neliktų šilumos tiltelių

Vėdinami fasadai, dengti plokštėmis, yra ilgaamžiai, tvirti ir estetiški. Tačiau tinkuotų fasadų gerbėjai teigia, jog plokščių tvirtinimas sukuria šilumos tiltelius. Gamintojai rado išeitį.

Modernizavime naudojamos šiltinimo medžiagos ir jų montavimo defektai

Daugiabučių modernizavimo projektuose iš esmės naudojami trys išorinių sienų apšiltinimo ir apdailos variantai.

Kodėl negalima sienų šiltinti nesisteminėmis medžiagomis? Kodėl negalima sienų šiltinti nesisteminėmis medžiagomis?

Automobilio variklio negalima surinkti iš skirtingų transporto rūšių ir skirtingų gamintojų detalių. Toks paprasčiausiai neveiks. Šiltinant pastatus dėl panašių priežasčių negalima naudoti skirtingų gamintojų produktų

Fasadai. Išorės ir vidaus sienų apšiltinimo būdai

Fasado šilumos izoliacija – tai kompleksinė sistema, primenanti daugiasluoksnį pyragą. Ant fasado pagrindo iš eilės klojami ir tarpusavyje tvirtinami fasado šilumos izoliaciniai sluoksniai.

Tinkuotas ir vėdinamas fasadas Tinkuotas ir vėdinamas fasadas. Palyginkime

Fasadai - viena iš agresyviausiai atmosferos veikiamų pastato vietų. Kokį apdailos būdą pasirinkti, kad jie ilgai išliktų nepriekaištingos išvaizdos?

Tinkuojamo fasado sistema

Tinkuoto fasado sandara. Tinkuoto fasado montavimas. Tinkuojamų fasadų privalumai ir trūkumai

Pelėsiai, melsvadumbliai ir kiti mikroorganizmai ilgainiui sugadina tinkuotą fasadą Kaip nuvalyti tinkuotus fasadus?

Kaip efektyviai ir greitai nuvalyti bei atnaujinti fasadą?

Vilniaus Valdorfo mokyklos apšiltinimo darbai. Apšiltinimo sistema su mineraline vata ir tinku

Kuo ir kaip apšiltinti pastatus, kad rezultatas būtų maksimaliai efektyvus šilumos taupymo požiūriu?

Lentos Namo išorės apdaila

Tinkamai parinkta namo išorės apdaila pagerina ne tik jo estetinį vaizdą, bet ir šilumos izoliaciją, apsaugo nuo aplinkos poveikio, taigi, ir didina namo išliekamąją vertę.

Kaip pasirinkti šilumos izoliacines medžiagas?

Apšiltinančių medžiagų parinkimas, į ką atsižvelgti pasirenkant izoliacines medžiagas pertvaroms, stogams, sienoms

Pastato anatomija: šiluma per sienas

Kaip sulaikyti šilumą viduje?

Fasado apdaila. Dažai Fasado apdaila. Dažai

Norint, kad fasadas tarnautų ilgai ir nekeltų rūpesčių, nepakanka teisingai pasirinkti fasado apdailos būdą; labai svarbu išsirinkti tinkamus, kokybiškus dažus.

Medinių sienų apšiltinimas

Medinės konstrukcijos išsiskiria tuo, kad jų šiltinimas yra sudėtingiausias ir jos greičiausiai pradeda irti, jei šiltinimas sumontuotas netinkamai.

Fasadų šiltinimo problemos

Specialisto patarimai ir atsakymai aktualiausiais fasadų šiltinimo ir apdailos klausimais, su kuriais susiduriama kiekvieną dieną.

Namo sienų priežiūra Namo sienų priežiūra

Namo sienas reikia prižiūrėti ne tik iš vidaus, bet ir iš išorės. Ypač lauko sienų priežiūra aktuali senos statybos namams. Dažniausiai sienų priežiūros problemas tenka spręsti blokinių namų gyventojams.

1 2 3
Kompanijų produktai
„Ruukki“ ypatingai sandarios daugiasluoksnės plokštės

Sprendimas efektyviam energijos vartojimui

Cementinės fasado plokštės Vilniuje
Cementinės fasado plokštės, dailylentės Vilniuje

Cementinės fasado dailylentės Vilniuje. Cementinės fasado...

Cedral dailylentės Vilnius

Cementinės dailylentės Cedral, cementinės dailylentės fas...

Fibrocementinės dailylentės

Rudos fibrocementinės dailylentės "CEDRAL"

Natūralaus akmens fasadai

Fasado apdaila iš natūralaus akmens

Šiloporas EKSTRA

Tinkuojamųjų fasadų termoizoliacijai individualiuose past...

Šiloporas Neo EPS 70 - tinkuojamųjų fasadų termoizoliacija

fasado šiltinimas, tinkuoto fasado šiltinimas, sienu silt...

sanavimo tinkas
Sanavimo sistema pastatų restauracijai

THERMOPAL sanuojanti tinkavimo sistema, sanavimo tinkas, ...

Klinkerio plytelės Kaune
Klinkerio plytelės Kaune

Klinkerio plytelių apdaila – visada naujai atrodantys fa...

Klinkerio plytelės Vilniuje
Klinkerio plytelės Vilniuje

Klinkerio plytelės - viena iš atspariausių fasado apdailo...

Fasado šiltinimo ir apdailos sistema
Fasado sistema su apdaila

Apšiltimo sistema su integruota apdaila

Greita fasado apdaila
Patentuotas naujas fasado šiltinimo blokas su apdaila

Fasado šiltinimasis sluoksnis kartu su apdailos sluoksniu.

Stedi apdailos plokštės
Papildyta "Steni" polimero kompozito Vision apdailos kolekcija

Fasadinės plokštės iš polimero kompozito

ArGeTon degto molio plytos

Pakabinamos keraminės plytos ArGeTon

Polimero kompozito plokštės STENI
Polimero kompozito plokštės STENI

Vienintelės Lietuvoje polimero kompozito fasadinės plokšt...

Natūralaus skalūno plokštelės
Naujiena : braziliškos natūralaus skalūno plokštelės .

Išorės apdaila iš skalūno plokštelių.

Knauf Satt plokščių struktura klijai ir smeiges
Sanuojanti KNAUF SATT PLATTE plokštė šlampančių ir druskų paveiktų fasadų renovacijai

Stipriai drėgmės ir druskų paveiktiems fasadams atstatyti...

Ilgaamžiškumu pasižymintis medžio dulkių ir plastikų kompozitas "InoWood"

Ilgaamžiškumu pasižymintis medžio dulkių ir plastikų komp...

”InoSide” – fasadinė apkalos dailylentė

Dailylentės fasadui, fasado apdaila dailylentėmis

1
Visus reikalavimus atitinkantis A klasės pastato sienų apšiltinimas – rekomenduoja Finnfoam

Sienų apšiltinimas, A klasės namo apšiltinimo reikalavimai

1 2 3