Pagrindinės Statybos įstatymo naujovės

2017-01-18 13:17   Peržiūros : 3104   Spausdinti


Nuo 2017-ųjų metų sausio 1-osios dienos įsigaliojo naujos redakcijos Statybos įstatymas. ASA.LT gavo daug skaitytojų klausimų su pageidavimais aptarti pagrindines naujoves, liečiančias  užsakovus, statytojus bei projektuotojus.

Pagrindinės Statybos įstatymo naujovės

Atkreipiame dėmesį, jog drauge su Statybos įstatymo pasikeitimais buvo konsoliduoti ir įsigaliojo ir kai kurie statybos techniniai reglamentai bei jų  pakeitimai. Pvz., STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė"STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas".

Pagrindiniai Statybos įstatymo pakeitimai:

1. Specialieji reikalavimai tampa nebeprivalomu dokumentu, jie yra išduodami tik statytojui (užsakovui) pageidaujant.
Specialieji reikalavimai yra specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų rinkinys, kurį išduoda savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas.

2. Nustatomas specialiųjų reikalavimų ir prisijungimo sąlygų galiojimo terminas - jie galioja penkerius metus nuo jų išdavimo dienos jeigu statybą leidžiantis dokumentas negautas, o gavus statybą leidžiantį dokumentą galioja iki statybos užbaigimo procedūrų užbaigimo dienos.

3. Aiškiai nustatoma, kuria teisės aktų redakcija galima remtis projektuojant statinius:

 • jei yra išduoti specialieji reikalavimai, gali būti taikomi reikalavimai, kurie galiojo tą dieną, kai buvo išduoti specialieji reikalavimai;
 • jei specialieji reikalavimai neišduoti ar praėjo daugiau nei penkeri metai po specialiųjų reikalavimų išdavimo, taikomi reikalavimai, kurie galiojo prašymo gauti statybą leidžiantį dokumentą, kuris buvo priimtas, pateikimo dieną;
 • kai nėra privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą, taikomi reikalavimai, kurie galiojo statinio projektavimo darbų rangos sutarties pasirašymo dieną.

4. Sumažinamas atvejų, kai yra reikalingas statybą leidžiantis dokumentas, skaičius, tačiau ne dėl esminių procedūrų pakeitimo, o todėl, kad statybą leidžiančiu dokumentu nuo šiol yra laikomi tik dokumentai, kuriuos išduoda kompetentinga institucija. Atvejai, kai nėra gauti reikiami sutikimai, kurie savo statusu dabar nebėra prilyginami statybą leidžiančiam dokumentui, nėra laikomi savavališka statyba, todėl tokių statybų nagrinėjimo ir padarinių šalinimo tvarka bus kitokia. Visi statybą leidžiantys dokumentai bus tik leidimai.

5. Išnyko pareiga perregistruoti statybą leidžiantį dokumentą pasikeitus statytojui. Pasikeitus statytojui (užsakovui), statybos darbai ir statybos užbaigimo procedūros gali būti vykdomi pagal tą patį statybą leidžiantį dokumentą.

6. Nustatyta rangovo prievolė visada atlikti darbus pagal savo statybos taisykles, taip pat reglamentuoti atvejai, kada ir koks turi būti įrengtas stendas prie statybvietės.

7. Nustatyta, kad nuo 2018 m. visų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovai turės būti atestuoti.

8. Įvestos naujos privalomojo draudimo rūšys. Rangovui dabar bus privalomos dvi draudimo rūšys - statybos darbų ir civilinės atsakomybės:

 • statybos darbų draudimas. Pagal šį draudimą draudikas atlygina statytojui (užsakovui), draudėjui ir tretiesiems asmenims draudėjo ir apdraustųjų padarytą žalą statiniui, asmens sveikatai arba žalą, atsiradusią dėl gyvybės atėmimo, arba žalą trečiojo asmens turtui;
 • statinio projekto (ar jo dalies) ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas.

9. Nustatomi nauji reikalavimai garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimui:

 • naująja Statybos įstatymo redakcija ne tik nustatoma, kad rangovas privalo pateikti tokį prievolių užtikrinimą, bet ir nustatomas jo minimalus dydis (penki procentai statinio statybos kainos) bei galiojimo terminas (pirmieji treji statinio garantinio termino metai);
 • naująja Statybos įstatymo redakcija nustatoma, kad nekilnojamojo turto vystytojas statinio (jo dalies) įgijėjui už garantinio laikotarpio rangovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą turi pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimą, kuris atitinka rangovo teikiamam prievolių užtikrinimui keliamus reikalavimus.

10. Patikslintos neužbaigtos statybos statinių naudojimo sąlygos (t.y. iki statybos užbaigimo akto išdavimo):

 • energijos pirkimo-pardavimo sutartys su naujai pastatytų daugiabučių gyvenamųjų namų atskirų butų ar kitų patalpų savininkais (naudotojais) gali būti sudaromos tik užbaigus statybą (gavus statybos užbaigimo aktą).
 • pastatytą naują ypatingąjį ar neįpatingąjį statinį galima naudoti tik atlikus statybos užbaigimo procedūras (t. y. pilnai užbaigus statybą) ir įregistravus statinį ir daiktines teises į jį Nekilnojamojo turto registre. Išimtis taikoma: vieno ar dviejų butų gyvenamiesiems namams, susisiekimo komunikacijoms ir inžineriniams tinklams.

11. Pakeista įmokos už savavališkos statybos įteisinimą mokėjimo tvarka, kuri apima ir tuos atvejus, kai savavališkos statybos aktas nebuvo surašytas. Šiais atvejais, statytojui deklaruojant, kad norima įteisinti savavališką statybą, taikomas 50 proc. įmokos dydis.

Pagal nustatytą formulę apskaičiuota įmoka už savavališką statybą dukart didesnė nei buvo iki 2017 metų. Prie šios sumos dar reikėtų pridėti baudos už savavališką statybą dydį. Be to, vis tiek reikia parengti statinio projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD). Taip įteisinti statybą galima tik kai toks statinys toje teritorijoje gali būti pagal galiojančius teisės aktus.

12. Statybos techninė priežiūra neprivaloma ne didesnių kaip 300 kv.m bendrojo ploto nesublokuotų vieno buto gyvenamųjų namų, pagalbinio ūkio paskirties pastatų, nesudėtingųjų statinių statybai, vykdomai ūkio būdu.

13. Padidėjo maksimalios juridiniams asmenims skiriamos administracinės nuobaudos, taikomos už savavališkas statybas. Kai kuriais atvejais, pvz., naujo statinio statybos atveju, jos padidejo daugiau nei dvigubai (bauda nuo 10 000 iki 30 000 eurų, vietoje anksčiau buvusios nuo 7 240 iki 14 481 eurų).

14. Duomenys apie sistemoje „Infostatyba" paskelbtus statybą leidžiančius dokumentus, statybos užbaigimo ir kitus dokumentus, turinčius įtakos nekilnojamojo daikto teisiniam statusui, yra tiesiogiai ir nemokamai perduodami Nekilnojamojo turto kadastrui, kad būtų padarytos atitinkamos žymos.

STR'ų pakeitimai, aktualūs projektuotojams - galimi natūriniai matavimai

Nuo 2017 m. sausio 1 d. projektuotojai tam tikrais atvejais (kokiais - sąlygos dar rengiamos) techninio projekto bendrojoje dalyje privalės nurodyti visus visuomenės sveikatai galinčius turėti įtakos veiksnius ir sudaryti šių veiksnių laboratorinių tyrimų programą, kuri turės būti įgyvendinta statybos užbaigimo etape. Tokie reikalavimai nustatyti Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 8 priedo 5.3.26 bei Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" 93.18 papunkčiuose.

Galimų laboratorinių tyrimų programą turėtų sudaryti:

tiriamos analitės ar fizikinio veiksnio pavadinimas;
bandinių paėmimo / matavimų vietos aprašymas;
tyrimo metodo pavadinimas;
tyrimo sąlygų aprašymas ir kita tyrimams atlikti bei rezultatams aiškinti reikalinga informacija.

Pavyzdys: Jeigu transporto triukšmo veikiamoje teritorijoje projektuojamas dešimties aukštų daugiabutis gyvenamasis namas, laboratorinių tyrimų programoje turi būti numatyta projektuojamose patalpose įvertinti iš aplinkos sklindantį triukšmą, t. y. atlikti matavimus antro, šešto, dešimto aukšto butų miegamuosiuose kambariuose, kurie orientuoti į gatvę. Matavimai turi būti atlikti dienos, vakaro ir nakties metu, vadovaujantis LST ISO1996-1 „Akustika. Aplinkos triukšmo apibūdinimas, matavimas ir įvertinimas" 1 dalimi „Pagrindiniai dydžiai ir įvertinimo tvarka (tapatus ISO 1996-1:2003)" ir LST ISO 1996-2 „Akustika. Aplinkos triukšmo apibūdinimas, matavimas ir įvertinimas" 2 dalimi „Aplinkos triukšmo lygių nustatymas (tapatus ISO 1996-2:2007)".

Jeigu daugiabutyje projektuojami inžineriniai įrenginiai (liftai, požeminė automobilių stovėjimo aikštelė su vartais, mechaninio vėdinimo įrenginiai ir pan.), turi būti įvertintas ir jų skleidžiamas triukšmas, t. y. atlikti matavimai pirmo, dešimto aukšto butų miegamuosiuose kambariuose, kurie yra arčiausiai lifto šachtos, požeminės automobilių stovėjimo aikštelės vartų ir pan. Matavimai turi būti atliekami vadovaujantis LST EN ISO 16032:2004 „Akustika. Statinių inžinerinės įrangos garso slėgio lygių matavimas. Ekspertinis metodas".

Projektuojant daugiabučius gyvenamuosius namus, negalima bus pamiršti ir karšto vandens temperatūros matavimų, juos tikslinga atlikti labiausiai nuo šilumos punkto nutolusiame pastato taške. Matavimų metu karšto vandens temperatūra šilumos punkte negali būti mažesnė kaip 66 laipsniai C. Taip pat numatyti ir dirbtinio apšvietimo laiptinėse matavimus.

Jeigu projektuojamame daugiabutyje name planuojama įrengti kitos paskirties patalpas, tokiose patalpose, atsižvelgiant į jų paskirtį, turi būti numatyta atlikti papildomus tyrimus (pvz., mikroklimato, dirbtinio apšvietimo, vibracijos ir kitus matavimus).

Statytojų dėmesiui

Statybos įstatymas nustato, kad statybos užbaigimas gali būti vykdomas surašant statybos užbaigimo aktą arba deklaraciją apie statybos užbaigimą. Statybos rūšys, kurios gali būti užbaigiamos statytojui (ar jo teises ir pareigas perėmusiam asmeniui) surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą, ją patvirtinant ir įregistruojant Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos, nurodytos Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. statytojai kartu su prašymu patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos turės pateikti ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) išvadas:

 • dėl geriamojo vandens kokybės tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams (geriamojo vandens tyrimas neprivalomas, kai prisijungiama prie komunalinių inžinerinių tinklų);
 • dėl tyrimų apimties atitikties laboratorinių matavimų programai ir šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

NVSC išvadas reikės gauti prieš pateikiant prašymą deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimui Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos.

Laboratorinių matavimų programa, jei ji privaloma, turi būti techninio projekto bendrojoje dalyje.

ASA.LT informacija

Statybų ir būsto gido Asa.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama.


Kategorijos: Projektavimas, konsultavimas, tyrimai, sertifikavimas, Projektavimas, Geodeziniai ir kadastriniai matavimai, geologiniai tyrimai

Pirmas žingsnis norint įteisinti naudojamą žemės sklypą - kadastriniai matavimai. Kadastras-sklypo suformavimas, paskirties keitimas ir įteisinimas: kaip tą atlikti?

Jūs esate žemės sklypo bendrasavininkis ir norite savo dalį parduoti, dovanoti ar įkeisti. Turite sklypą, kurį norite padalinti į mažesnius ir pakeisti jų naudojimo paskirtį. Ketinate statytis namą žemės ūkio paskirties žemėje? Sitaucijų gali būti daug. Kokie pagrindiniai jų sprendimo žingsniai?Kadastriniai matavimai

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 27
Geologinių darbų įmonė Vilniaus apskrityje. Karjerų projektavimas. Kietųjų naudingųjų iškasenų paieška ir žvalgyba: žvyro, smėlio,dolomito, klinčių, molio. Inžineriniai, geologiniai tyrimai
Kaukų g. 37, Vilnius
Mobilus: +370-686-19335, El. paštas: gelmiu.tyrimai@gmail.com
1 2 3 4 5 ... 27
Jurgita Macinkevičienė Kaip pagal naują Kadastro taisyklių tvarką matuojami pastatų aukščiai?

Atsako Jurgita Macinkevičienė, NŽT Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamento Geodezijos ir nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vedėja

daugiau
Kompanijų produktai
Lazerinis nivelyras HILTI PMC-46 (kombi)

Lazerinio nivelyro nuoma 1val.: 15,00lt.

Žemės gręžimo įrangos nuoma

Žemės gręžiklis, žemės grąžtas

Riboženklis

Gelžbetoniniai riboženkl...