Nuo ko pradėti statybą

2012-06-05 18:27   Peržiūros : 17288   Spausdinti


Nuo ko pradėti statybąNuosavo namo statybos procesą reglamentuoja nemažai dokumentų. Privačiam statytojui nebūtina visus juos perprasti. Užtenka žinoti kelis esminius, svarbesnius reikalavimus.

Namas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • Būtų mechaniškai atsparus ir patvarus, kad apkrovos, galinčios namą veikti statybos ir naudojimo metu, nesukeltų namo arba jo dalies griūties, didesnių deformacijų nei leistinos, nepadarytų žalos kitoms namo dalims, įrenginiams, sumontuotai įrangai.
  Kad kilus gaisrui namo laikančios konstrukcijos tam tikrą laiką galėtų išlaikyti jas veikusias dėl gaisro atsiradusias apkrovas; kad būtų apribota gaisro kilimo galimybė ir ugnies bei ūmų plitimas name, taip pat gaisro plitimas į gretimus statinius; name esantys žmonės galėtų saugiai išeiti iš jo;
  Atitiktų higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, t.y. būtų nepažeistos name ar prie jo būnančių žmonių higienos sąlygos ir nekiltų grėsmė žmonių sveikatai dėl kenksmingų dujų išskyrimo ar jų buvimo ore, vandens ar dirvožemio taršos, nuotėkų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų netinkamo šalinimo namo konstrukcijų ar namo vidaus drėgmės;
 • Kad namą naudojant ar prižiūrint būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, nudegimo, sužeidimo ar sužalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos;
 • Kad name ar prie jo būnančių žmonių girdimas triukšmas nekenktų jų sveikatai, leistų miegoti, ilsėtis ir dirbti normaliomis sąlygomis;
 • Atitiktų energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo reikalavimus, t.y., kad naudojamos šiluminės energijos kiekis, atsižvelgiant į vietovės ir klimato sąlygas nebūtų didesnis už reikiamą (t.y. apskaičiuotą pagal higienos normų ir namo ar jo patalpų paskirties reikalavimus);
 • Architektūra būtų tokia, kad derėtų prie kraštovaizdžio, namo išorės ir vidaus erdvės meninės išraiškos sprendimai tarpusavyje būtų suderinti, atitiktų namo paskirtį ir jo konstrukcijų bei statybos darbų vykdymo technines galimybes.


Vadinamuosius statinio pagrindinius reikalavimus ir techninius parametrus, taip pat statytojo, projektuotojo, rangovo, savivaldybės ir valstybinių institucijų veiksmus reglamentuoja Teritorijų planavimo, Statybos ir kiti įstatymai, poįstatyminiai dokumentai, higienos normos ir normatyviniai statybos techininiai reglamentai. Pažvelgus į juos visus, paaiškėja, kad statytojas gali pasirinkti vieną iš dviejų statybos scenarijų: statyti mažą gyvenamąjį namą arba didesnį.

Paprastesnė ir lengvesnė yra mažojo namo statyba. Norint pasistatyti didesnį kaip 80 kv.m. ploto (pagal sienų išorės matmenis) namą, teks nueiti standartinį kelią.


1 žingsnis

Nuosavo namo statytojui reikia turėti žemės sklypą - Žemės ir kito nekilnojamo turto kadastro ir registro įmonės pažymą, patvirtinančią, kad sklypas priklauso statytojui nuosavybės arba nuomos teise. Jei žemės sklypas yra vietovėje, kuriai nėra parengtas ir patvirtintas detalusis planas, tai statytojas privalės pats jį užsakyti projektavimo (planavimo) įmonėje. Informaciją apie galiojančius dateliuosius planus ir naujų planų rengimo reikalavimus galima sužinoti savivaldybėje vyriausiojo architekto tarnyboje arba iš Teritorijų planavimo įstatymo ir Detaliųjų planų rengimo taisyklių. Statytojas privalo turėti notaro patvirtintą bendrasavininkų sutikimą, jei žemės valda, kurioje planuojama statyba, priklauso keliems savininkams. Šie darbai yra teisinė būsimojo namo ir jo priklausinių (toliau - namo) bazė, toliau prasideda projektavimo etapui reikalingų dokumentų rinkimas.

2 žingsnis

Prieš pradedant rengti techninį projektą statytojas privalo gauti statinio projektavimo techninių ir specialiųjų sąlygų sąvadą. Jį išduoda savivaldybės vyriausiojo architekto tarnyba. Projektavimo techninėssąlygose suformuluoti privalomi reikalavimai: prisijungti būsimojo namo inžinerinės sistemas ir susiekimo komunikacijas prie inžinerinių ir gatvių (kelių) tinklų arba tuos tinklus ir komunikacijas nutiesti. Projekto specialiosios sąlygos yra valstybės institucijų ir savivaldos institucijų reikalavimai, kurie priklauso nuov statinio ir jo sklypo vietos bei aplinkos. Specialiosiomis sąlygomis laikomi ir detaliojo plano reikalavimai.

Savivaldybė išnagrinėja statytojo prašymą ir nusprendžia, ar gali būti rengiamas namo projektas ir kokios projektavimo sąlygas reika nustatyti. Projektavimo sąlygų savivaldybė privalo išduoti per 20 darbo arba per dienų, nuo prašymo gavimo, pranešti statytojui motyvus, dėl kurių šis sąvadas neišduodamas.

Savivaldybė negali reikalauti, kad statytojas ar projektuotojas pats susirinktų reikiamas projektavimo sąlygas. Statytojas turi teisę susipažinti su projektavimo sąlygų sąvado projektu. Jei statytojas neatvyko susipažinti, projektavimo sąlygų sąvado projektas laikomas suderintu. Jei statytojas nesutinka su projekte ar sąvadę patvirtintomis sąlygomis, jis gali per 10 kalendorinių dienų apskųsti merui. Valdininkų ir institucijų sprendimusgali pakeisti teismas. Projektavimo sąlygos galioja, kol galioja statybos leidimas, tačiau jų galiojimas baigiasi, jei per 3 metus statybos leidiams nebuvo gautas.

3 žingsnis

Pagal projektavimo sąlygas daromas techninis projektas, kurį rengia profesionalus projektuotojas. Jei namas yra sudėtingas, tai rengiamas ir darbo projektas. Darbo projekte, detalizuojami techninio projekto sprendimai. Techninis projektas yra profesionalus projektuotojo parengtas ir statytojo sumanyma atspindintis dokumentas. Pagal techninį projektą parenkamas statybos darbų rangovas, gaunamas leidimas statyti, pagal jį namas yra statomas, pripažįstamas tinkamu naudoti ir teisiškai įregistruojamas.

4 žingsnis

Parengus namo projektą jis teikaimas savivaldybės Nuolatinei statybos komisijai patikrinti. Patikrinus projektą, ši komisija rekomenduoja išduoti (arba neišduoti) leidimą statybai.

5 žingsnis

Leidimą statyti išduoda savivaldybės administracija. Norint gauti statybos leidimą, reikia pateikti prašymą ir dokumentus, nurodytus Statybos įstatymo 23 straipsnio 6 dalyje ir statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 "Statybos leidimas" 15 punkte. Tokiu būdu kartu su prašymu reikia pateikti:

 • Statinio projektą;
 • Žemės sklypo nuosavybės teisę, ar kitą valdymo teisę patvirtinantį dokumentą;
  Statinio (sklypo) bendraturčių sutikimą;
 • Dokumentą dėl statinio statybos techninio prižiūrėtojo paskyrimo.


Savivaldybės administracija leidimą išduoda per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo. Jei pateiktieji dokumentai netenkina nustatytų reikalavimų, statytojas per 10 dienų raštu yra informuojamas apie atsisakymą išduoti leidimą. Ginčus dėl leidimų statyti sprendžia teismas .

Leidimas statyti (rekonstruoti, remontuoti) galioja 10 metų. Leidimą statyti namą gali panaikinti tik teismas. Be to, statybos leidimas netenka galios kai:

Nustatyta tvarka paimamas žemės sklypas ar jo dalis visuomenės reikmėms:

 • Kai teismas nusprendė, kad leidimas statybai buvo išduotas pažeidžiant įstatymus ar nustatytą tvarką, arba kai statinio statyba nebuvo pradėta per 3 metus nuo leidimo išdavimo dienos

Lengvesnis kelias

Pasirengimo statybos darbams procedūros yra supaprastinamos, kai statytojas rengiasi statyti mažą namą.

Statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.01.07:2002 "Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" nustatytos tokios lengvatos:

 • Statinio projektavimo sąlygų sąvadas privalomas tik tais atvejais, kai sklypo inžinieriai tinklai ar statinio inžinerinės sistemos prijungiamos prie komunalinių ar vietos inžinerinių tinklų, esančių už sklypo ribos bei įvažiavimai į sklypą prijungiami prie viešojo naudojimo kelių (gatvių);
 • Rengiamas sumažintos sudėties statinio projektas (projekto schema);

Tais atvejais, kai projektavimo sąlygų sąvadas neprivalomas, projektą patikrina ir statybos leidimą išduoda savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo, be statinio projekto patikrinimo Nuolatinės statybos komisijoje.

Koks namas mažas?

Gyvenamasis namas mažu laikomas, kai jo visų patalpų, kurios yra tarp išorinių sienų ribų, bendras plotas ne didesnis kaip 80 kv.m. Į bendrą plotą neįeina balkonų, verandų, karnizų, išsikišusių namo dalių plotas.

Mažas nams negali būti aukštesnis kaip 8,5 m. aukščio. Aukštis skaičiuojamas nuo išlyginto žemės paviršiaus lygio iki statinio stogo kraigo viršaus ar plokščiojo stogo dangos ties parapetu vidutinio lygio. Neįskaičiuojami virš stogo išsikišantys kaminai, dūmtraukiai, vėdinimo kanalai, antenos, parapetai, priešgaisrinės sienos.

Reikia neviršyti sklypo užstatymo ploto, leistino normų, ir išlaikyti atstumus tarp statinių bei sklypo ribų. Namo priklausinius statyti ne didesnius kaip 50 kv.m. ir ne aukštesnius kaip 8,5 m.

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko pavaduotojas Vaclas Leonavičius


--------------------------------------------------------------------------------


Jei statytoją domina čia nepaminėtos detalės, visas procedūrų ir reikalavimų aprašymas, reikėtų susipažinti su įstatymais, reglamentais, taisyklėmis, tvarkomis. Visus juos galima rasti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos tinklalapyje http://www.vtpsi.lt/

Tik įveikęs šį kelią statytojas gali judėti toliau.

"Verslo žinios"


Kategorijos: Individualūs namai (tema), Nekilnojamas turtas, Nekilnojamo turto skelbimai

Tvoros Naujasodžiuose Tvoros pasirinkimas ir tvėrimas

Labai retai susimąstome, kad tvora yra kraštovaizdžio architektūros dalis, galinti aplinką pagerinti arba ją užteršti.

Mūrinio namo statyba Mūrinio namo statyba

Akyto betono arba dujų silikato statybiniai blokeliai, jų šiluminė varža, langų montavimas į šiltą mūro sieną, akytbetonio vandens įgeriamumas, blokelių mūrijimas ir siūlės, sąramos bei kiti kompleksiniai namo statybos sprendimai.

Statyba iš Sandwich plokščių Šiuolaikinė statyba iš daugiasluoksnių plokščių

Prekybos centrai, parduotuvės, fabrikai, dirbtuvės, sandėliai, ūkiniai ir administraciniai pastatai nebūtų pastatomi taip greitai, jei juos tektų statyti senais tradiciniais būdais. Sandwich plokštės - tai aukšta energinė klasė, sandarumas ir greita statyba. Jų panaudojimo galimybės tapo dar platesnės, nes skirtingų užpildų Sandwich plokštes jau galima jungti tarpusavyje.

Metalinės tvoros Tvorų tipai ir jų įrengimas

Laikina tvora. Aklina ar permatoma tvora? Medinės tvoros. Metalinės tvoros. Stulpai. Vartai.

Terasos statyba Terasos statyba

Nuosavoje terasoje galima ne tik papusryčiauti ar pavakaroti. Tai puiki vieta ilsėtis tuomet, kai norisi pabėgti nuo namuose tvyrančios vasaros kaitros. Terasos statybos etapai.

Karkasinio namo statyba Karkasinio namo statyba

Karkasinės statybos etapai ir pokyčiai, susiję su A+ energine klase.

Dideli vitrininiai langai Namas iš jūrinių konteinerių

Prieš keletą metų Danijos architektų kompanijos suprojektuotas 180 kv. m ploto namas iš jūrinių konteinerių realizuotas Kinijoje.

Sklypas namo statybai Sklypas namo statybai – koks, kur, už kiek

Patarimų, kaip išsirinkti žemės sklypą namo statybai, rasite daug ir įvairių. Norime atkreipti dėmesį į retokai aptariamus žemės sklypo kriterijus ir jų įtaką statybos kaštams.

Karkasinio namo šiltinimas Karkasinio namo šiltinimas

Karkasinio namo sienų šiltinimas akmens vata, sandarumo sprendimai, vėjo ir garo izoliacija. Karkasinių sienų konstrukcija.

Modulinis namas Modulinis namas – technologijų kartos žmonėms

Architektūrinio konkurso darbuose išryškėjo modulininės statybos privalumai, labiausiai atitinkantys Z kartos gyvenimo būdą ir poreikius. Kokie yra modulinės statybos privalumai ir kodėl modulinės sistemos geriausiai tinka technologijų žmonėms?

stogo dengimas Investicijos į namo statybą, kurios neatsiperka parduodant

Renkantis sklypą ir planuojant statybą verta žinoti, kokios pagrindinės investicijos namą parduodant atsiperka ir kokios neatsiperka.

reikalavimai A klasei Pastatų energinių klasių kartelė leidžiama žemyn

ASA.LT portalo straipsniuose keltos abejonės dėl A klasės pastatų energinio efektyvumo naudos, sulaukė atgarsių: Aplinkos ministerijoje, remiantis optimalių sąnaudų analize, rengiamos STR‘ų pataisos, kuriomis bus koreguojami reikalavimai A klasių pastatams.

Namo sandarumo patikrinimas Namo sandarumo patikrinimas

Net ir naudojant šiuolaikines technologijas ir statybines medžiagas bei naudojantis patyrusių statybininkų paslaugomis, name gali likti probleminių vietų, pro kurias skverbsis šaltis

Kvartalas A klasės projektui parengti naudojama apie 600 formulių

Tęsiame diskusiją apie A energinės klasės pastatų projektavimą, iškylančias problemas ir su jomis susijusius kaštus. Pastatų sertifikavimo ekspertų asociacijos nuomonė.

Namo statybos kertiniai akmenys, kuriems neverta taupyti

Kaip planuoti namo statybos biudžetą, kokios dažniausios statybos klaidos pasitaiko praktikoje?

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 24
Medinių namų, pirčių, pavėsinių, kt. medinių gaminių ir kietų baldų projektavimas ir gamyba
Technikos g. 9, Ilgakiemis, Kaunas
Telefonas: +370-37-373028, Mobilus: +370-698-35856, +370-612-22397, El. paštas: info@madisonomedis.lt
Rąstiniai namai, pirtys, pavėsinės. Fasado plokštės. Šiltinimas ir techninė izoliacija poliuretano putomis. Termoviziniai tyrimai. Dirbame visoje Lietuvoje ir Pabaltijo valstybėse.
Gamybos g. 5, Alytus
Telefonas: +370 315 77866, +370 687 32145, Mobilus: +370 698 33896, +370 687 32145, El. paštas: info@termosnaige.lt
1 2 3 4 5 ... 24
Ar gyvenamajam namui sode statyti reikalingas leidimas ir ar privaloma energinė klasė?

Atsako Ligita Luščiauskaitė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė

daugiau
Vida Aliukonienė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos vyriausioji specialistė Koks gali būti didžiausias aukščių skirtumas tarp gretimų namų valdos sklypų?

Atsako Vida Aliukonienė, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos vyriausioji specialistė

daugiau
 Algis Gaižutis, Lietuvos miško savininkų asociacijos pirmininkas Kokiais atvejais galima statyba miško žemėje?

Atsako Algis Gaižutis, Lietuvos miško savininkų asociacijos pirmininkas

daugiau
1 2 3 4
Kompanijų produktai
Namų projektai dviejų aukštų

Individualių namų projektai, dviauksčių namų projektai, gyvenamųjų namų projektavimas, dviejų aukštų namo projektas, ...

Protingo namo sistemos

Sistema kontroliuoja ir valdo apšvietimo, užtamsinimo, šildymo, vėdinimo ar saugos funkcijas.

Trinkelių dažai spalvos
Kad tarp grindinio trinkelių neaugtų žolė, trinkelių dažai Kaune

Kiemo plytelių siūlių užpildas, neleidžiantis augti piktž...

Stumdomi terasos langai
Terasų stiklinimas Klaipėda

Terasos stiklinimas, terasos stogas, terasa su stogu, stu...

Metalinės, cinkuotos, skardinės tvoralentės, tvoralenčių gamyba

Metalinės tvoralentės, cinkuotos tvoralentės, skardinės t...

Aliuminio profilio langų gamyba
Aliuminio profiliai langams

Aliuminio profiliai, aliuminio profilio gamyba, aliuminio...

Cinkuotos tvoros
Aluzinc cinkuotos, skardinės tvoros

Tvoros iš skardos, skardinė tvora, aluzinc tvora, skardin...

A klases namo rekuperatorius
Rekuperatorius A klasės namui

Rekuperacinė sistema, pasyvaus namo vėdinmas, rekuperator...

ArGeLite degto molio plytos

Pakabinamos keraminės plytos ArGeLite

Kompozicinės lauko durys Klaipėdoje
Kompozicinės lauko durys Klaipėdoje

Durys energiškai efektyviam namui, šiltos lauko durys, at...

bauroc akytojo betono blokeliai, pertvaros blokai, sąramos, sausi klijų mišiniai

Akytas betonas, blokeliai, blokai, pertvaros, sąramos sta...

Cedral dailylentės Vilnius

Cementinės dailylentės Cedral, cementinės dailylentės fas...

Cementinės fasado plokštės Vilniuje
Cementinės fasado plokštės, dailylentės Vilniuje

Cementinės fasado dailylentės Vilniuje. Cementinės fasado...

Kambario pertvaros iš stiklo
Stiklo pertvaros, stiklo konstrukcijų gamyba

Stiklo pertvaros, kambario pertvaros iš stiklo, stumdomos...

Turėklai laiptams
Lauko ir vidaus turėklai iš stiklo

balkonu tureklai su stiklu, stikliniai laiptų turėklai, t...

Stogeliai virš lauko durų
Stikliniai stogeliai, stogelių gamyba.

Grūdinto stiklo stogeliai, stikliniai stogeliai, stogelių...

Individualaus gyvenamojo namo projektas 169

Namo projektas, namų projektai

A+ klasės statybai iššūkiai naujai statomiems namams - jau nuo 2018 m. sausio didėja ir toliau

A+ klasės statybai iššūkiai naujai statomiems namams - ja...

Fasadų valymas smėliasrove
Fasadų valymas smėliasrove, fasadų smėliavimas

Namo fasado valymas, fasado valymas smėliasrove, srautini...

Apsauginės durys namui SKYDAS PREMIUM
Apsauginės durys namui SKYDAS PREMIUM

Namo durys, aukštos saugumo klasės namų durys

1 2 3 4
Namų projektai
Individualaus gyvenamojo namo projektas 169

Namo projektas, namų projektai

Rąstinis namas - DAUGIS VIII 540000.0 LTL 700000.0 LTL
Rąstinis namas - BALTIJA

Mediniai nestandartiniai namai, rąstinių namų projektai

Rąstinis namas - DAUGIS III 450000.0 LTL 520000.0 LTL
Rąstinis namas - RYTAI

Dviaukštis rąstinis namas

Rąstinis namas - DECORUS 510000.0 LTL 600000.0 LTL
Rąstinis namas - DECORUS

Rąstiniai namai, rąstinių namų statyba