Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo

2008-07-15 13:03   Peržiūros : 3701   Spausdinti


Įsigaliojo nuo 2004.01.01

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 387

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 2.01.07:2003

PASTATŲ VIDAUS IR IŠORĖS APLINKOS APSAUGA NUO TRIUKŠMO

I. BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau - Reglamentas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu [12.1], statybos techniniu reglamentu STR 2.01.01(5):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo" [12.3] ir atitinka statybos produktų (SPD) direktyvos 89/106/EEB nuostatas [12.2].

2. Reglamento tikslas - nustatyti pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsaugos nuo triukšmo kokybės reikalavimus, pastato atitvarų ir jo dalių akustinių rodiklių vertes, kad pastatuose ir šalia jų girdimas triukšmo lygis nekeltų grėsmės žmonių sveikatai ir atitiktų darbui, poilsiui bei miegui būtino akustinio komforto kokybę [12.2].

3. Reglamentas yra privalomas visiems statybos dalyviams, taip pat juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklą reglamentuoja Statybos įstatymas [12.1], bei statybos valstybinį reguliavimą vykdančioms valstybės įstaigoms ir institucijoms.

4. Pastatų apsaugos nuo triukšmo kokybė yra išreiškiama penkių (A, B, C, D ir E) garso klasių (akustinio komforto) sistema. Šioms garso klasėms nustatyti yra naudojamos ore sklindančio garso izoliavimo, smūgio garso izoliavimo, aidėjimo trukmės ir aplinkos triukšmo rodiklių vertės.

5. Naujai projektuojamų dvibučių, daugiabučių, blokuotų gyvenamųjų pastatų, kai kurių triukšmui jautrių negyvenamųjų pastatų, pateikiamų Reglamente, vidaus aplinkos garso klasė turi būti ne žemesnė kaip C. Vienbučių gyvenamųjų pastatų garso klasė projektuojama statytojo (užsakovo) pageidavimu, tačiau ne žemesnė kaip E. Pastatų (jų dalių), pradėtų projektuoti iki Reglamento įsigaliojimo dienos, esamos garso klasės gali būti nustatomos savininkui (valdytojui) pageidaujant:

5.1. rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant pastatus, kai atliekami statybos darbai, susiję su atitvarų konstrukciniais pakeitimais, pastatų (patalpų) bei gretimai esančių patalpų vidaus aplinkos apsaugos nuo triukšmo kokybė turi nepablogėti ir atitikti ne žemesnes atitinkamų rodiklių vertes, taikomas E garso klasei, - jei pastato ar jo atskirų patalpų paskirtis nekeičiama;

5.2. keičiant pastato (patalpų) paskirtį, apsaugos nuo triukšmo kokybė turi atitikti ne žemesnes atitinkamų rodiklių vertes, taikomas atitinkamos paskirties pastatų (patalpų)
C garso klasei.

6. Pastato išorės aplinkos garso klasė yra informacinio pobūdžio. Jei pastato išorės aplinkos triukšmo rodiklis neįvertinamas, pastato išorės aplinka turi būti pažymėta „Neklasifikuota" (žr. Reglamento VI skyrių).

7. Naujai pastatytų, rekonstruotų ar kapitališkai suremontuotų įvairios paskirties statinių ar jų dalių (pramogų, aptarnavimo, paslaugų bei kitos ūkinės veiklos) į aplinką skleidžiamas triukšmas neturi bloginti šalia esančių pastatų vidaus ir išorės aplinkos garso klasių rodiklių.

8. Pastatą projektuojant, reikia vadovautis akustikos skaičiavimais Reglamento II skyriuje nurodytais atitinkamais darniaisiais standartais [12.27-12.31], numatant jo (jo dalių) būsimą garso klasę. Numatomos pastato (jo dalies) garso klasės visų rodiklių reikalavimai turi būti įvykdyti. Pastato (jo dalių) faktinė garso klasė turi atitikti projektinę.

9. Iki naujas pastatas bus pripažintas tinkamu naudoti [12.5], turi būti nustatyta jo (jo dalių) faktinė garso klasė, įvertinama natūriniais akustiniais matavimais [12.11-12.26]. Matavimai vykdomi bent 5% pastato ir/arba jo elementų. Mažiausias elementų skaičius yra trys. Pastato konkrečios paskirties patalpos gali būti klasifikuojamos, jei kiekvienoje iš jų atlikti akustiniai matavimai. Nustatyta pastato (jo dalių) garso klasė patvirtinama klasifikavimo protokolu (žr. Reglamento VIII skyrių).

10. Jei, rekonstruojant pastatą, buvo pastatyti nauji aukštai, iki pastato pripažinimo tinkamu naudoti natūriniais matavimais įvertinami naujų aukštų ir gretutinio aukšto faktinės garso klasės bei apiforminamas klasifikavimo protokolas.

11. Atitikties Reglamento reikalavimams natūrinius akustinius matavimus atlieka tokiam darbui pagal LST EN ISO/IEC 17025 [12.34] akredituotos Nacionalinio akreditacijos biuro bandymo laboratorijos.

II. NUORODOS

12. Reglamente pateikiamos nuorodos į šiuos dokumentus:

12.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);Europos bendrijos Tarybos 1998-12-21 direktyvą 89/106/EEC „Dėl valstybių teisinių ir administracinių nuostatų suvienodinimo" ir šią direktyvą papildantį Aiškinamąjį dokumentą 94/C62/01 Nr.5 „Apsauga nuo triukšmo";

12.2. Europos Bendrijos Tarybos 1998 12 21 direktyvą 89/106/EEB „Dėl valstybių-narių statybos produktų teisinių ir administracinių nuostatų suvienodinimo" ir šią direktyvą papildantį Aiškinamąjį dokumentą 94/C62/01 Nr.5 „Apsauga nuo triukšmo";Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 2001, Nr. 101-3597);

12.3. statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(5):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo" (Žin., 2000, Nr. 8-216);

12.4. statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2002 „Statinio projektavimas" (Žin., 2002, Nr. 54-2144);

12.5. statybos techninį reglamentą STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" (Žin., 2002, Nr. 60-2475);

12.6. statybos techninį reglamentą STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka" (Žin., 1999, Nr.84-2507);

12.7. aplinkos ministro 1999 m. rugpjūčio 25 d. įsakymą Nr. 264 „Dėl statinių kadastro matavimų ir apskaitos metodikos patvirtinimo" (Žin., 1999, Nr. 74-2265);

12.8. LST EN 60651+A1+ A2: 2002 Garso lygio matuokliai (IEC 60651:1979 +A1:1993+A2:2000);

12.9. LST EN 60804: 2002 Integruojantieji vidutinio garso lygio matuokliai (IEC 60804:2000);

12.10. LST EN 61260:2001/A1:2003 Elektroakustika. Oktavos ir dalinės oktavos juostos pločio filtrai (IEC 61260:1995/A1:2001);

12.11. LST EN ISO 140-4:2001 Akustika. Statinio atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo matavimas. 4 dalis. Natūriniai ore sklindančio garso izoliavimo tarp patalpų matavimai (ISO 140-4:1998);

12.12. LST EN ISO 140-5:2001 Akustika. Statinio atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo matavimas. 5 dalis. Natūriniai fasado ir jo dalių ore sklindančio garso izoliavimo matavimai (ISO 140-5:1998);

12.13. LST EN ISO 140-7:20010 Akustika. Statinio atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo matavimas. 7 dalis. Natūriniai grindų smūgio garso izoliavimo matavimai (ISO 140-7:1998);

12.14. LST L EN ISO 10052:2003 Akustika. Natūriniai ore sklindančio ir smūgio garso izoliavimo bei įrenginių garso matavimai. Tikrinamasis metodas (ISO/DIS 10052:2000);

12.15. LST L EN ISO 16032:2003 Akustika. Statinių inžinerinės įrangos garso slėgio lygių matavimas. Ekspertinis metodas (ISO/DIS 16032:2000);


12.166. LST EN ISO 717-1:1999 Akustika. Statinių atitvarų ir statinio dalių garso izoliavimo įvertinimas. 1-oji dalis. Oro garso izoliavimas (ISO 717-1:1996);

12.17.7 LST EN ISO 717-2:19962002 Akustika. Statinio atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo įvertinimas. 2 dalis. Smūgio garso izoliavimas (ISO 717-2:1996);

12.188. LST EN 20354+A1:1998 Akustika. Garso sugerties matavimas aidėjimo kameroje (ISO 354:1985+AMD1:1997);

12.1919. LST EN ISO 11654:1998 Akustika. Garsą sugeriantys statybos gaminiai. Garso sugerties įvertinimas (ISO 11654:1997);

12.200. LST EN ISO 3382:20021 Akustika. Įvairių akustinių parametrų patalpų aidėjimo trukmės matavimas (ISO 3382:1997) ;

12.211. LST ISO 1996-1:1993 Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas ir matavimas. 1-oji dalis. Pagrindiniai dydžiai ir metodikos;

12.22.2 LST ISO 1996-2:1994 Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas ir matavimas. 2-oji dalis. Duomenų, tinkamų žemės naudojimo klausimams spręsti, gavimas;

12.23.3 LST ISO 1996-3: 1993 Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas ir matavimas. 3-ioji dalis. Taikymas leidžiamiems triukšmo lygiams;

12.244. LST ISO 3891:2002 Akustika. Žemės paviršiuje girdimo orlaivių triukšmo aprašymas;

12.255. LST EN ISO 11200+AC:1999 Akustika. Mašinų ir įrenginių skleidžiamas triukšmas. Spinduliuotės garso slėgio lygių nustatymas darbo ir kitose nurodytosiose vietose. Pagrindinių standartų taikymo vadovas (ISO 11200:1995);

12.266. LST ISO 2922:2002 Akustika. Uostuose ir vidaus vandens keliuose laivų spinduliuojamo ore sklindančio garso matavimai (ISO 2922:2000);

12.277. LST EN 12354-1:2001 Statybinė akustika. Projektinis akustinės pastatų kokybės apskaičiavimas remiantis statinio dalių parametrais. 1 dalis. Oro garso tarp patalpų izoliavimas;

12.2828. LST EN 12354-2:2001 Statybinė akustika. Projektinis akustinės pastatų kokybės apskaičiavimas remiantis statinio dalių parametrais. 2 dalis. Smūgio garso tarp patalpų izoliavimas;

12.2929. LST EN 12354-3:2001 Statybinė akustika. Projektinis akustinės pastatų kokybės apskaičiavimas remiantis statinio dalių parametrais. 3 dalis. Išorinės aplinkos oro garso izoliavimas;

12.300. LST EN 12354-4:2003 Statybinė akustika. Projektinis akustinės pastatų kokybės apskaičiavimas remiantis statinio dalių parametrais. 4 dalis. Garso sklidimas iš vidaus į išorės aplinką;

12.311. LST L EN 12354-6:2003 Statybinė akustika. Projektinis akustinės pastatų kokybės apskaičiavimas remiantis statinio dalių parametrais. 6 dalis. Uždarų erdvių garso sugertis;

12.322. Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. birželio 25 d. direktyvą 2002/49/EB „Dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo" OJ.L189. 18.7.2002, 12 p.;

12.333. LST EN ISO 140-3:1999 Akustika. Statinio atitvarų ir statinio dalių garso izoliavimo matavimas. 3-ioji dalis. Laboratoriniai statinio dalių oro garso izoliavimo matavimai (ISO 140-3:1995);

12.344. LST  EN  ISO/IEC 17025:2000 Bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencija. Bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:1999);

12.3576. HN 21:1998 „Bendrojo lavinimo mokyklos. Higienos normos ir taisyklės" (Žin., 1998, Nr. 112-3117);

12.3687. HN 75:2002 „Ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Higienos normos ir taisyklės" (Žin., 2002, Nr. 27--968);

12.365. INSTA 122:1998 „Gyvenamųjų pastatų garso klasifikatorius" (Sound classification of dwellings);

12.3798. HN 33:2001 „Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai" (Žin., 2002, Nr.8--301);

12.394039. Europos komisijos Žaliąją knygą „Ateities triukšmo politika" , COM(96)540, Briuselis, 1996;

12.4010. Pasaulio sveikatos organizacijos (WHO) pranešimą „Triukšmo poveikio visuomenei vadovas", Londonas, 1999;

12.384121. Europos Tarybos 1996 m. rugsėjo 24 d. direktyvą 96/61/EB „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės" OJ L257, 10.10.1996, 26 p.;.


12.394232. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą (Žin., 2002, Nr. 123-5507). 

III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

13. Šiame Reglamente vartojamų pagrindinių sąvokų apibrėžimai yra pateikti Statybos įstatyme [12.1], Turizmo įstatyme [12.39], statybos techniniame reglamente STR 1.05.06:2002 [12.4], statybos techniniame reglamente STR 1.14.01:1999 [12.6], Statinių kadastro matavimų ir apskaitos metodikoje [12.7], direktyvoje 2002/49/EB [12.32], higienos normose [12.35-12.37]. Žemiau pateikiami tik tiesiogiai susijusios su šiuo Reglamentu sąvokos bei jų apibrėžimai:

13.1. (akustinis) triukšmas - subjektyvusis žmogų veikiančio garso apibrėžimas, parodantis, kad girdimas garsas yra stiprus, nemalonus, netikėtas, tiesiog nepageidaujamas bei dirginantis arba žalingas;

13.2. kenksmingi poveikiai - neigiami poveikiai žmogaus sveikatai [12.3232];

13.3. dirginimas - per apklausas triukšmo poveikio vietoje nustatytas bendruomenės nepasitenkinimo triukšmu laipsnis [12.3232];

13.4. akustinis komfortas - subjektyvusis „apsaugos nuo triukšmo" kokybės apibrėžimas. Kai triukšmo poveikio pasekmės negali būti klasifikuojamos kaip liga, akustinis komfortas parodo, kokiu laipsniu yra ribojami nepatogumai arba nuovargis, atsirandantys dėl triukšmo trukdymo susikaupti, bendrauti bei miegoti, taip pat dirginantis triukšmo poveikis;

13.5. aplinkos triukšmas - nepageidaujami arba žalingi žmogui išoriniai garsai, kuriuos sukelia žmonių veikla, įskaitant transporto priemonių, kelių eismo, geležinkelių eismo, oro eismo spinduliuojamą triukšmą ir triukšmą iš pramonės veiklos zonų, kaip apibrėžta 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyvoje 96/61/EB 32[12.41382], [12.32];

13.6. triukšmo rodiklis - garso, suvokiamo kaip aplinkos (arba akustinis) triukšmas, išraiška fizikiniais garso mato vienetais [12.3232];

13.7. įvertinimas - yra apsaugos nuo triukšmo rodiklio arba akustinio komforto klasės nustatymas pagal skaičiavimo, prognozavimo, numatymo arba matavimo metodą [12.3232];

13.8. ore sklindančio garso izoliavimo rodiklis - apsaugos nuo triukšmo vienparametris įvertis, kuris parodo statinio atitvaros sugebėjimą silpninti ore sklindantį garsą. Reglamentuojamieji dydžiai pateikiami standartizuotojo lygių skirtumo rodiklių DnT,W [12.27] ar D2m,nT,W;[12.29] ar tariamojo garso izoliavimo rodiklio R¢ w [12.27] vertėmis, kurios išreiškiamos decibelais (dB), kaip apibrėžta [12.16].

Šių rodiklių atitiktis tikrinama natūriniais akustiniais matavimais trečdalio oktavos dažnių juostose [12.11, 12.122] arba oktavos dažnių juostose [12.14], jų rezultatus įvertinus vienparametrėmis vertėmis [12.166]. Jeigu naudojamas papildomas spektro pataisos sandas C50-3150, reglamentuojamos vertės pateikiamos, kaip suma R¢ w + C50-3150 arba DnT,w + C50-3150;

13.9. smūgio garso izoliavimo rodiklis - apsaugos nuo triukšmo vienparametris įvertis, kuris parodo, kaip perdangos perduoda smūgio garsą statinyje. Reglamentuojamieji dydžiai pateikiami normuotojo svertinio smūgio garso slėgio lygio L¢ n,w [12.28] verte, kuri išreiškiama decibelais, kaip apibrėžta [12.17].

Šio rodiklio atitiktis tikrinama natūriniais akustiniais matavimais trečdalio oktavos dažnių juostose [12.13] arba oktavos dažnių juostose [12.14], jų rezultatus įvertinus vienparametrėmis vertėmis [12.177]. Jeigu naudojamas papildomas spektro pataisos sandas CI,50-2500, reglamentuojamos vertės pateikiamos, kaip suma L¢ n,w + CI,50-2500;

13.10. triukšmo lygis - vienparametris garso slėgio lygių įvertis, gautas naudojant 1-os tikslumo klasės garso lygio matuoklį su dažniniais svertiniais filtrais [12.8-12.10]. Reglamentuojami įvertinamo laikotarpio T dydžiai: ekvivalentinis A svertinis garso slėgio lygis LpA,eq,T ir didžiausiasis A svertinis garso slėgio lygis LpA,max, kai laiko pastovioji (laikinė svertis) F (Fast). Jie išreiškiami decibelais A (dBA) [12.22, 12.26].

Vidaus aplinkoje, vadovaujantis atitinkamais Lietuvos standartais [12.14, 12.15, 12.25], išmatuojami vidutiniai erdviniai ir laikiniai garso slėgio lygiai. Pastato išorės teritorijoje, vadinamojo laisvojo garso lauko sąlygomis, kaip triukšmo rodikliais nustatomi vidutiniai [12.3233] nustatyti dydžiai. Paros laikotarpio garso slėgio lygiai [12.32]. Matavimo trukmė t bei kitos sąlygos priklauso nuo garso šaltinio (-ių) ir yra nurodomos matavimo metoduose arba standartuose. Matuojant triukšmo lygius patalpos viduje, patalpa turi būti su uždarytais langais bei durimis. Kai matuojamas išorės šaltinių triukšmas, oro vėdinimo kanalų įėjimo bei išėjimo angos turi būti atidarytos. Jeigu patalpoje matuojama kitomis sąlygomis, rezultatai turi būti koreguojami pagal atitinkamus matavimo standartus.

Išorės aplinkoje garso slėgio lygiai matuojami vadovaujantis atitinkamais Lietuvos standartais [12.21-12.26].

Kai triukšme aiškiai vyrauja atskirų tonų garsai, galutinis rezultatas gaunamas prie išmatuotos vertės pridedant 5 dB pataisą;

13.11. aidėjimo trukmė - laiko tarpas, per kurį, nutraukus garso spinduliavimą, garso slėgio lygis sumažėja 60 dB. Šis dydis žymimas T60 ir išreiškiamas sekundėmis.

Išmatuotos vidutinės erdvinės aidėjimo trukmės vertės turi neviršyti normuojamų verčių kiekvienoje 500, 1000 ir 2000 Hz oktavųosų dažnių juostoje [12.2020];

13.12. vidaus aplinka - atitvarinėmis konstrukcijomis apribota pastato erdvė. Tai - gyvenamieji, miegamieji bei kitos paskirties patalpos;

13.13. išorės aplinka - erdvė šalia pastato jam priklausančio žemės sklypo ribose: balkonai, vietos erdvė šalia langų, žaidimo aikštelės bei kitos panašios sritys;

13.14. garso klasė - supaprastinta pastatų apsaugos nuo triukšmo kokybės sistemos išraiška;

13.15. kambarys - patalpa, tenkinanti gyvenamosioms patalpoms nustatytus reikalavimus.

IV. GARSO KLASĖS

14. Žemiau pateikiama Reglamente vartojama garso klasių sistema:

14.1. A garso klasė - ypač gero akustinio komforto sąlygų klasė;

14.2. B garso klasė - pagerinto akustinio komforto sąlygų klasė;

14.3. C garso klasė - priimtino akustinio komforto sąlygų klasė;

14.4. D garso klasė - nepakankamo akustinio komforto sąlygų klasė;

14.5. E garso klasė - ribinio akustinio komforto sąlygų klasė;

14.6. Neklasifikuojama - specialioji klasė, informuojanti, kad pastato išorės akustinė aplinka gali apsunkintinamas SPD esminio direktyvos 89/106/EEB [12.21] esminio reikalavimo NrR.5 „Apsauga nuo triukšmo" vykdymą.

V. PASTATŲ VIDAUS APLINKOS APSAUGOS NUO TRIUKŠMO KLASIFIKAVIMAS

15. Gyvenamųjų pastatų vidaus aplinkos apsaugos nuo triukšmo klasifikavimas.

Rreglamentas nustato pastatų vidinių ir išorinių atitvarinių konstrukcijų pagrindinių akustinių charakteristikų reikalavimus:

  • ore sklindančio garso izoliavimo rodiklio, smūgio garso izoliavimo rodiklio bei aidėjimo trukmės vertės gyvenamojo pastato vidaus aplinkoje, kurios pateiktos 1-4  lentelėse. Triukšmo lygį šių pastatų aplinkoje reglamentuoja kiti normatyviniai dokumentai (pvz., higienos norma [12.3798]).

15.1. Pastato vidinių atitvarų ore sklindančio garso izoliavimas:

15.1.1. projektiniai pastato vidinių atitvarų ir jo dalių charakteristikų apskaičiavimai atliekami pagal Lietuvos standartą [12.2727];

15.1.2. ribinės ore sklindančio garso izoliavimo klasifikavimo vertės, kurios nustatomos mažiausiu tariamuoju garso izoliavimo arba standartizuotojo lygių skirtumo rodikliu, pateiktos 1 lentelėje:

1 lentelė. Gyvenamųjų pastatų vidinių atitvarų ore sklindančio garso izoliavimo klasifikatorius. Mažiausios tariamojo garso izoliavimo rodiklio R¢ w arba standartizuotojo lygių skirtumo rodiklio DnT,W vertės

 

1 lentelė

Vidinių atitvarų A garso klasė

garso klasė B garso klasė

C garso klasė

D garso klasė

A

B

C

D

E

Apsaugomos erdvės tipas

Rodiklis

Rodikliai

R¢ w +C50-3150

arba

DnT,W+C50-3150 (dB)

R¢ w +C50-3150

arba

DnT,W+C50-3150 (dB)

R¢ w

arba

DnT,W

(dB)

R¢ w

arba

DnT,W

(dB)

R¢ w

arba

DnT,W

(dB)

Kambariai nuo negyvenamosios paskirties patalpų arba bendrojo garažo

68

63

60

55

52

Kambariai nuo šalia esančių kitų šio pastato patalpų (butų arba bendrojo naudojimo patalpų) *

63

58

55

52

48

Įėjimo į butą durys (durų garso izoliavimo klasė pagal 22 p.)

40 (A)

35 (B)

30 (C)

25 (D)

20 (E)

Bent vienas miegamasis (gyvenamasispoilsio kambarys) (gyvenamasis kambarys) nuo to paties buto kitų patalpų**

48

44

-42

-

-

** Įprastai Mažiems prieškambariams bei įėjimams šie reikalavimai netaikomi, kai juose užtikrintas pakankamai geras sienų ir durų kombinacijos garso izoliavimas, pvz., C garso klasės butuose turi būti naudojamos 30 dB C garso izoliavimo klasės (C) durys (žr. VII skyriaus 170 lentelę).

** C garso klasėje taip pat rekomenduojama taikyti Netaikomaa šia reikalavimas daugiau kaip vieno ir dvtriejų kambarių butams, tada ribinė vertė yra 41 dB..


PASTABOS:

1. C garso klasėje taip, kaip A ir B garso klasėse, rekomenduojama taikyti papildomą spektro pataisos sandą C50-3150, tada ribinėes vertėes sumažinamos 2 dB.

2. Diskotekų, restoranų ir kitų pramogų salių, esančių gyvenamuosiuose pastatuose, skleidžiamo triukšmo lygiai turi atitikti higienos normos [12.37] vertes. Šios vertės toliau naudojamos nustatant reikalavimus pastato atitvarų ir jo dalių ore sklindančio garso izoliavimui, norint pasiekti atitinkamos garso klasės sąlygas.

3." - „ - parodo, kad rodiklis nereglamentuojamas.

15.2. Pastato perdangų smūgio garso izoliavimas:

15.2.1. projektiniai pastato perdangų ir jų dalių charakteristikų apskaičiavimai atliekami pagal Lietuvos standartą [12.2828];

15.2.2. ribinės smūgio garso izoliavimo klasifikavimo klasifikavimo vertės, kurios nustatomos didžiausiu normuotuojuuoju svertiniu smūgio garso slėgio lygiu, pateiktos 2 lentelėje:

2 lentelė. Gyvenamųjų pastatų perdangų smūgio garso izoliavimo klasifikatorius. Didžiausios normuotojojo svertinio smūgio garso slėgio lygio L¢ n,w arba L¢ n,w + CI,50-2500 vertės

 

2 lentelė

Perdangų garso klasėARSO KLASĖS

A klasė

L¢ n,w ir

L¢ n,w+

CI,50 -2500

(dB)

B klasė

L¢ n,w ir

L¢ n,w+

C1,50-2500

(dB)

C klasė

L¢ n,w

(dB)

D klasė

L¢ n,w

E

(dB)

Apsaugomos erdvės tipas

Rodiklis

L¢ n,w+

CI,50 -2500

(dB)

L¢ n,w+

C1,50-2500

(dB)

L¢ n,w

(dB)

L¢ n,w

(dB)

L¢ n,w

(dB)

Kambarių nuo pastato negyvenamosios paskirties patalpų

38

43

48

53

58

Kambarių nuo virš jųo esančių kitų butų patalpų

43

48

53

58

60

Kambarių nuo bendrojo naudojimo patalpų

48

53

58

60

63

Bent vieno miegamojo (gyvenamasis poilsio kambario) nuo to

paties buto kitų patalpų *

53

58

6-

-

-

* C garso klasėje taip pat rekomenduojama taikyti šį reikalavimą daugiau kaip trijų kambarių butams, tada ribinė vertė yra 60 dB.

PASTABAPastaba:

1. C garso klasėje, taip pat, kaip A ir B garso klasėse, rekomenduojama taikyti papildomą spektro pataisos sandą C I,50-2500. Vartojant šį sandą C garso klasėje ribinės vertės nesikeičia.

2." - „ - parodo, kad rodiklis nereglamentuojamas.

Netaikoma vieno ir dviejų kambarių butams.


15.3. Pastato patalpų aidėjimo trukmė:


15.3.1. projektiniai pastato patalpų apdailos apskaičiavimai atliekami pagal Lietuvos standartą [12.3131];

15.3.2. ribinės aidėjimo klasifikavimo vertės, nustatomos didžiausia uojuaidėjimo trukme, pateiktos 3 lentelėje
 

3 lentelė. Gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo patalpų aidėjimo trukmės klasifikatorius. Didžiausios aidėjimo trukmės T60 vertės

15.4. Pastato išorinių atitvarų (fasadų) ore sklindančio garso izoliavimas:


15.4.1. projektiniai pastato išorinių atitvarų (fasadų) ir jo dalių ore sklindančio garso izoliavimo apskaičiavimai atliekami, atsižvelgiant į numatomus triukšmo lygius pastato išorės aplinkoje, vadovaujantis Lietuvos standartu [12.2929];

15.4.2. išorinių atitvarų ribinės ore sklindančio garso izoliavimo klasifikavimo vertės priklausomai nuo išorės aplinkos triukšmo lygių garso klasės, nustatomos mažiausiu standartizuotojo lygių skirtumo rodikliu, pateiktos 4 lentelėje:


4 lentelė. Gyvenamųjų pastatų išorinių atitvarų ore sklindančio garso izoliavimo klasifikatorius. Mažiausios standartizuotojo lygių skirtumo rodiklio D2m,nT,W vertės

 

4 lentelė

Išorinių atitvarų A garso klasė

garso klasė B garso klasė

C garso klasė

D garso klasė

A

B

C

D

E

Išorės aplinkos

garso klasė

Rodiklis

D2m,nT,W (dB)

A

32

29

24

21

20

B

35

32

27

23

21

C

40

35

30

25

23

D

45

40

35

28

23

E

50

45

40

33

28

Neklasifikuojama*

55

50

45

38

33


* Šie reikalavimai taikomi, kai aplinkos triukšmo lygis iki 70 dBA. Esant aukštesniam triukšmo lygiui, ribinės vertės tikslinamos skaičiavimais.

PASTABAPastabos:

1. Vertės taikomos kambariams su uždarytais langais.

2. Virtuvėms, buitinėms patalpoms ir t.t. nuo ribinių verčių atimami 5  dB.

PASTABOS A3. Garso klasėms taip pat galima taikyti papildomą spektro pataisos sandą Ctr, tada ribinėes vertėes nustatomos kaip suma D2m,nT,W + Ctr ir sumažinamos 7 dB.

16. Gydymo paskirties pastatų apsaugos nuo triukšmo klasifikavimas.

Rreglamentas nustato tokių pastatų atitvarinių konstrukcijų pagrindinių akustinių charakteristikų [12.3] rodiklių vertes. Triukšmo lygį šių pastatų aplinkoje reglamentuoja kiti normatyviniai dokumentai (pvz., higienos norma [12.3798]):„

16.1. projektiniai pastato dalių akustinių charakteristikų apskaičiavimai atliekami vadovaujantis tais pačiais standartais, kaip buvo nurodytais 15 poskyriuosep.unktuoseoskyriuose;

16.2. ribinės ore sklindančio garso izoliavimo rodiklio arba standartizuotojo lygių skirtumo rodiklio, smūgio garso izoliavimo rodiklio ir, aidėjimo trukmės klasifikavimo vertės gydymo paskirties pastatų viduje pateiktos 5-7 lentelėse:


16.2.1. pastato vidinių atitvarų ore sklindančio garso izoliavimas: 

5 lentelė. Gydymo paskirties pastatų vidinių atitvarų ore sklindančio garso izoliavimo klasifikatorius. Mažiausios tariamojo garso izoliavimo rodiklio R¢ w arba standartizuotojo lygių skirtumo rodiklio DnT,W vertės

 

-

Vidinių atitvarų garso klasės

B klasė

C klasė

D klasė

E

Apsaugomos erdvės tipas

Rodiklis

R¢ w arba DnT,W (dB)

Tarp intensyvaus gydymo palatų *

43

38

33

30

Tarp palatų (miegamųjų); tarp palatų ir patalpų, prilygintų palatoms **

52

50

48

46

Tarp palatų (miegamųjų) ir triukšmingų darbo bei bendrojo naudojimo patalpų

58

55

52

50

Durys iš atskirų palatų (miegamųjų) į koridorių (durų garso izoliavimo klasė pagal 22 p.)

40(A)

35(B)

30(C)

25(D)


*Slaugos palatų sienos ir durys gali būti permatomos su vitrininiu stiklo paketu.

** Prilygintinosos palatoms patalpos yra - medicininės apžiūros ir procedūriniai kabinetai, slaugos kambariai bei medicinos personalo patalpos.

16.4. Pastato perdangų smūgio garso izoliavimas:


6 lentelė. Gydymo paskirties pastatų perdangų smūgio garso izoliavimo klasifikatoriusklasifikatorius. Didžiausios normuotojo svertinio smūgio garso slėgio lygio L¢ n,w vertės

 

-

Perdangų garso klasės

B klasė

L¢ n,w ir

L¢ n,w+CI,50-2500

(dB)

C klasė

L¢ n,w

(dB)

D klasė

EL¢ n,w

(dB)

Apsaugomos erdvės tipas

Rodiklis

L¢ n,w (dB)

Palata (miegamasis) nuo kitų patalpų *

57

60

63

65

Palatos (miegamieji) nuo bendrojo naudojimo patalpų (aktyvaus poilsio bei žaidimų patalpų, valgyklų ir t.t.)

53

58

60

63

* Šioje lentelėje apibrėžimas „patalpų" apima medicininės apžiūros ir procedūrinius kabinetus, slaugos ir operacinės patalpas. 

16.4. Pastato patalpų aidėjimo trukmė:

7 lentelė. Gydymo paskirties pastatų patalpų aidėjimo trukmės klasifikatoriusklasifikatorius. Didžiausios aidėjimo trukmės T60 vertės

17. Trumpalaikio apgyvendinimo pastatų apsaugos nuo triukšmo klasifikavimas.

17.1. Reglamentas nustato tokių pastatų garso klasės rekomenduojamą susietumą su šių pastatų kategorija [12.39]:

17.1.1. 5* žvaigždučių viešbučiams ir moteliams - A garso klasės;

17.1.2. 4* žvaigždučių viešbučiams, moteliams ir kempingams - B garso klasės;

17.1.3. 3* žvaigždučių viešbučiams, moteliams ir kempingams - C garso klasės;

17.1.4. 2* žvaigždučių viešbučiams, moteliams ir kempingams - D garso klasės;

17.1.5. 1* žvaigždutės viešbučiams, moteliams ir kempingams bei seniau pastatytoms bei kitoms trumpalaikio apgyvendinimo įstaigoms: viešbučiams, moteliams, kempingams, užeigos namams, pensionams ir kitoms panašios paskirties apgyvendinimo įstaigoms -
E garso klasės.

17.2. projektiniai pastato vidinių ir išorinių atitvarų ir jo dalių akustinių charakteristikų apskaičiavimai atliekami vadovaujantis tais pačiais standartais, kaip buvo nurodytais 15 poskyriuosep.unktuoskyriuoo:

17.2.1. ribinės ore sklindančio garso izoliavimo rodiklio arba standartizuotojo lygių skirtumo rodiklio, smūgio garso izoliavimo rodiklio bei aidėjimo trukmės, rodiklių klasifikavimo vertės trumpalaikio apgyvendinimo pastato viduje pateiktos 8-11 lentelėse.

17.3. Pastato vidinių atitvarų ore sklindančio garso izoliavimas:

8 lentelė. Trumpalaikio apgyvendinimo pastatų vidinių atitvarų ore sklindančio garso izoliavimo klasifikatorius. Mažiausios tariamojo garso izoliavimo rodiklio R¢ w arba standartizuotojo lygių skirtumo rodiklio DnT,W vertės

17.4. Pastato perdangų smūgio garso izoliavimas:

9 lentelė. Trumpalaikio apgyvendinimo pastatų perdangų smūgio garso izoliavimo klasifikatoriusklasifikatorius. Didžiausios normuotojo svertinio smūgio garso slėgio lygio L¢ n,w arba L¢ n,w + CI,50-2500 vertės

17.5. Pastato patalpų aidėjimo trukmė:


10 lentelė. Trumpalaikio apgyvendinimo pastatų bendrojo naudojimo patalpų aidėjimo trukmės klasifikatoriusklasifikatorius. Didžiausios aidėjimo trukmės T60 vertės

17.6. Pastato išorinių atitvarų (fasadų) ore sklindančio garso izoliavimas:


11 lentelė. Trumpalaikio apgyvendinimo pastatų išorinių atitvarų ore sklindančio garso izoliavimo klasifikatorius. Mažiausios standartizuotojo lygių skirtumo rodiklio D2m,nT,W vertės


* Šie reikalavimai taikomi, kai aplinkos triukšmo lygis iki 70 dBA.

** Šie reikalavimai taikomi, kai aplinkos triukšmo lygis iki 75 dBA. Esant aukštesniam triukšmo lygiui ribinės vertės tikslinamos skaičiavimais.

Pastabos:

1. Vertės taikomos kambariams su uždarytais langais.

PASTABOS. Garso klasėms taip pat galima taikyti papildomą spektro pataisos sandą Ctr, tada ribinėes vertėes nustatomos kaip suma D2m,nT,W + Ctr ir sumažinamos 7 dB.

18. Kitos paskirties pastatų apsaugos nuo triukšmo klasifikavimas.

Reglamentas nustato tokių pastatų atitvarinių konstrukcijų pagrindinių akustinių charakteristikų [12.3] rekomenduojamas rodiklių vertės. Triukšmo lygį šių pastatų aplinkoje reglamentuoja kiti normatyviniai dokumentai (pvz., higienos norma [12.35-12.3798]). „

18.1. Mokslo Įpaskirties pastatai:

18.1.1. pagal garso klases naujai projektuojamos bendrojo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai ir kiti pastatai;

18.1.2. mokslo įstaigų pastatų vidinių atitvarų ir jų dalių bei patalpų apdailos akustinių charakteristikų apskaičiavimai atliekami vadovaujantis tais pačiais standartais, kaip buvo nurodytais 15 poskyriuosep.unktuose;

18.1.3. ribinės ore sklindančio garso izoliavimo rodiklio arba standartizuotojo lygių skirtumo rodiklio, smūgio garso izoliavimo rodiklio ir aidėjimo trukmės klasifikavimo vertės pateiktos 12, 13 ir 14 lentelėse:

12 lentelė. Mokslo paskirties pastatų vidinių atitvarų ore sklindančio garso izoliavimo klasifikatorius. Mažiausios tariamojo garso izoliavimo rodiklio R¢ w arba standartizuotojo lygių skirtumo rodiklio DnT,W vertės

Pastaba. Tarp didelių auditorijų , konferencijų salių ir koridorių arba vestibiulių garso izoliavimui gali būti numatyti specialūs reikalavimai, bet rekomenduojama, kad sienų ir durų kombinacijos R¢ w ³ 55dB.

13 lentelė. Mokslo paskirties pastatų perdangų smūgio garso izoliavimo klasifikatoriusklasifikatorius. Didžiausios normuotojo svertinio smūgio garso slėgio lygio L¢ n,w vertės

PASTABA. Tarp didelių auditorijų , konferencijų salių ir vestibiulių garso izoliavimui gali būti numatyti specialūs reikalavimai.

14 lentelė. Mokymo paskirties pastatų patalpų aidėjimo trukmės klasifikatoriusklasifikatorius. Didžiausios aidėjimo trukmės T60 vertės


Pastaba. " - „ - parodo kad rodiklis nereglamentuojamas.


18.2. Administracinės ir kitos panašios paskirties pastatai:

18.22.1. pagal pagrindinių akustinių charakteristikų [12.3] vertes gali būti projektuojamos vidinės atitvarinės konstrukcijos tarp vadovų kabinetų bei ir kitų patalpų, taip pat tarp patalpų, kuriose siekiamikurioms keliami konfidencialumo reikalavimai,ai ir bendrųjų erdvių (koridorių, vestibiulių, ),sekretoriatų bei kitų darbo patalpų. Siūlomos rodiklių vertės: standartizuotasis lygių skirtumų rodiklis DnT,w ³ 52 dB, smūgio garso izoliavimo rodiklis L¢ n,w ≤ 58 dB, taip pat durys - (B) garso izoliavimo klasės durys Rw-kl, = 35 dB;

18.22.2. to paties pastato tarp skirtingų įstaigų kitose darbo patalpųose siūlomi standartizuotasis lygių skirtumų rodiklis DnT,w ³ 48 dB, smūgio garso izoliavimo rodiklis L¢ n,w ≤ 60 dB, taip pat (C) garso izoliavimo klasės durys Rw-kl = 30 dB;durys - 30 dB (C) garso izoliavimo klasės

18.2.3. laisvanoriškas šių pastatų garso klasės nustatymas gali būti atliktas pagal 18.1 p. mokymo patalpų klasifikavimo schemą. 

VI. PASTATŲ IŠORĖS APLINKOS AKUSTINIS KLASIFIKAVIMAS

19. Transporto, statinio inžinierinių sistemų ir kitų ilgalaikio veikimo triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo lygiai statinio pastato išorės aplinkoje klasifikuojami visiems pastatams vienodai nepriklausomai nuo jų paskirties (gyvenamiesiems, gydymo, trumpalaikio apgyvendinimo, mokslo ir kitiems) [12.32]). Transporto šaltinių, lauko mechanizmų bei pramonės įmonių skleidžiamą triukšmą riboja kiti normatyviniai dokumentai:

19.1. projektiniai akustinės pastatų kokybės apskaičiavimai gali būti atliekami pagal Lietuvos standartą [12.3030] ar 2002/49/EB direktyvos metodus [12.32];

19.2. ribinės išorės aplinkos triukšmo klasifikavimo vertės pateiktos 15 ir 16 lentelėse. Išorės aplinkos akustinio komforto sąlygos gali būti nenustatomos, tokiu atveju klasifikuojant pastatą jo išorės aplinkos triukšmas (garso klasė) turi būti nurodytas kaip „Neklasifikuota" (žr. VIII skyrių).

20. Transporto priemonių skleidžiamo triukšmo lygį pastato išorės aplinkoje apibūdina Ldvn triukšmo rodiklis.

čia:

Ldienos - vidutinis ilgalaikis A svertinis garso slėgio lygis, nustatytas vienerių metų dienos laikotarpiui, kaip apibrėžta LST ISO 1996-2:1994 [12.222];

Lvakaro - vidutinis ilgalaikis A svertinis garso slėgio lygis, nustatytas vienerių metų vakaro laikotarpiui, kaip apibrėžta LST ISO 1996-2:1994 [12.2222];

Lnakties - vidutinis ilgalaikis A svertinis garso slėgio lygis, nustatytas vienerių metų nakties laikotarpiui, kaip apibrėžta LST ISO 1996-2:1994 [12.2222].

Dienos trukmė - 12 valandų, vakaro - 4 valandos, nakties - 8 valandos.

Dienos (vakaro, nakties) pradžios standartinis laikas yra toks: diena - nuo 07.00 val. iki 19.00 val., vakaras - nuo 19.00 val. iki 23.00 val. ir naktis - nuo 23.00 val. iki 07.00 val. vietos laiku.

Atsižvelgiama tik į laisvai atsklindantį garsą, tai reiškia, kad neatsižvelgiama į garsą, atsispindėjusį nuo pastato fasado (paprastai manoma, kad matuojant tai sudaro 3 dB pataisą matavimo rezultatuose).

Didžiausios transporto šaltinių skleidžiamo triukšmo pastato išorėje klasifikavimo vertės Ldvn yra nustatytos vidutiniam metiniam transporto srautui. [12.3232] ir pateiktos 15 lentelėje:

15 lentelė. Transporto šaltinių garso slėgio lygių pastato išorėje klasifikatorius.

Didžiausios vidutinių ilgalaikių A svertinių garso lygių, išreikštų per Ldvn, vertės

21. Statinio inžinieriniųinžinerinių sistemų ir kitų infrastruktūros bei pramonės šaltinių skleidžiamo triukšmo lygiai pastato išorės aplinkoje.

Įvairiųos statinio inžinierinių sistemų arba šalia jo esančių infrastruktūros statinių ir kitų triukšmo šaltinių (pramogų, aptarnavimo, prekybos, ūkinės veiklos ir t.t.), išskyrus išvardytus 15 lentelėje, skleidžiamo garso slėgio lygių pastato išorėje klasifikavimo vertės pateiktos 16 lentelėje: 

16 lentelė. Statinio inžinieriniųinžinerinių sistemų bei kitų infrastruktūros šaltinių triukšmo rodikliųskleidžiamo garso slėgio lygių pastato išorės aplinkoje klasifikatorius.

Didžiausios ekvivalentinio A  svertinio garso slėgio lygio LpA,eq,T ir didžiausiojo A  svertinio garso slėgio lygio LpA,max vertės

vertės

*Šis reikalavimas taikomas, kai nakties laikotarpiu yra virš dešimties triukšmingų atvejų.

Pastaba.

Statinio inžinierinių sistemų ir infrastruktūros šaltinių skleidžiamas triukšmas vertinamas pastato langų ir balkonų išoriėnėje erdvėjeje.

VII. PASTATO DALIŲ (LANGŲ IR DURŲ) GARSO IZOLIAVIMO KLASĖS

22. Langų ir durų garso izoliavimo klasės nustatomos laboratoriniais matavimais pagal LST EN ISO 140-3 [12.333] ir įvertinamos pagal LST EN ISO 717-1 [12.16]. Langai ir durys pagal ore sklindančio garso izoliavimo savybes skirstomi į klases pagal 17 lentelę:

17 lentelė. Durų ir langų garso izoliavimo klasės

VIII. GARSO KLASIFIKAVIMO PROTOKOLAS

23. Garso klasifikavimo protokole turi būti tokia informacija:

23.1. pastato (jo dalies) vidaus aplinkos garso klasė;

23.2. pastato išorės aplinkos garso klasė. Jei pastato išorės garso klasė nenustatoma, tai išorės aplinkos garso klasifikavimo protokole turi būti pažymėta „Neklasifikuota";

23.3. klasifikavimo atlikimo data; nuoroda į STR 2.01.05:2003;

23.4. pastato statybos užbaigimo metai;

23.5. paskutinės klasifikavimo atitikties patikros data;

23.6. patikrą atlikusios organizacijos pavadinimas ir jos akreditavimo pagal LST EN ISO/IEC 17025 nuoroda;

23.7. panaudoti matavimo metodai su nuorodomis į atitinkamus apsaugos nuo triukšmo rodiklių matavimo standartus;

23.8. akustinių matavimų atlikimo data;

23.9. patikrintų objektų vienetų skaičius bei kita su jais susijusi informacija;

23.10. rekonstravimo ar kapitalinio remonto metu pastato konstrukcijose padarytų pakeitimų aprašymas;

23.11. kiti svarbūs arba galintys paveikti apsaugos nuo triukšmo sąlygas ir klasifikavimo įvertinimo veiksniai.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Ginčai dėl Reglamento taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

VIII. KLASIFIKAVIMO PROTOKOLAS

23. Garso klasifikavimo protokole turi būti tokia informacija:

23.1. statinio/pastato vidaus aplinkos akustinė garso klasė X;

23.2. statinio/pastato išorės aplinkos garsoakustinė klasė (kai yra nustatoma) Y. ;Jei pastatų išorės garso klasė nenustatyta, tai išorės aplinkos garso klasifikavimo protokole turi būti pažymėta „Neklasifikuota

23.3. klasifikacijos klasifikavimo atlikimo metaidata ZZZZ; nuoroda į STR 2.01.01(5):2002;

PASTABA Jei statinių/pastatų išorės garso sąlygos nenustatomos, tai išorės aplinkos garso klasifikavimo protokole turi būti pažymėta „Neklasifikuota";

23.4. statinio/pastato statybos užbaigimo (atidavimo naudoti) metai;

23.5. paskutinės klasifikavimo atitikties patikros data bei nurodyta garso klasifikapatikros datacija;

23.6. patikrą atlikusios organizacijos atsakingi asmenys arba jos pavadinimas ir jos akreditavimo pagal LST EN ISO/IEC 17025 nuoroda;

23.7. panaudoti matavimo metodai su nuorodomis į atitinkamus apsaugos nuo triukšmo rodiklių matavimo standartus

23.87. paskutinių akustinių matavimų atlikimo data;

23.98. patikrintų objektų vienetų skaičius bei kita su jais susijusi informacija;

23.9. statinio/pastato būsena po renovacijos arba rekonstrukcijos garso (triukšmo) sąlygų atžvilgiu;

23.10. po renovacijos arba rekonstrukcijos padarytų pakeitimų statinio/pastato konstrukcijoje aprašymas;

23.11. /pastato būsena po renovacijos arba rekonstrukcijos garso (triukšmo) sąlygų atžvilgiu;

23.121. kiti svarbūs arba galintys paveikti garso sąlygas ir klasifikacijosavimo įvertinimą dalykai;

23.12. matavimo metodai su nuorodomisa į atitinkamus triukšmo matavimo standartus.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Ginčai dėl Reglamento taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.


Kategorijos: Izoliacija, apšiltinimas (tema), Nekilnojamas turtas, Projektavimas, konsultavimas, tyrimai, sertifikavimas, Pramoninė ir visuomeninė statyba, Renovacija

Šlaitinio stogo šiltinimas su akmens vata Šlaitinio stogo šiltinimas su akmens vata

Plieninio, bituminių čerpių ir beasbesčio šiferio šlaitinio stogo šiltinimas ir įrengimas. Problematiškiausios vietos, dažniausios klaidos ir stogo pratekėjimų priežastys.

Betono hidroizoliacija Požeminio betono hidroizoliacija

Požeminių betono konstrukcijų hidroizoliacijai naudojant betono priedus, nereikia tepti mastikų ar klijuoti bituminės hidroizoliacijos. Naujos kartos kristaliniai betono priedai užtikrina požeminių betoninių konstrukcijų atsparumą vandeniui, sandarumą ir ilgaamžiškumą. Sprendimas mažina darbų apimtis, taupo laiką ir atpigina statybą.

Naujos kartos hidroizoliacija

Skysta tepama arba purškiama poliuretano hidroizoliacija tinka praktiškai ant visų vertikalių ir horizontalių paviršių, ji patikimai padengia sandūras ir plyšius, sukurdama besiūlę vandens nepraleidžiančią membraną. Poliuretanas puikiai tinka plokščių stogų hidroizoliacijai, senų bituminių dangų restauravimui.

Šiltinimas poliuretano putomis Šiltinimas poliuretano putomis – sandarumas be šilumos tiltelių

Miegame ant poliuretano čiužinių, bet poliuretano putas naudoti namo šiltinimui kažkodėl vengiame. Poliuretano putos sukuria sandarų pastato apvalkalą be šilumos tiltelių, todėl daug lengviau pasiekti sandarumą ir A+, A++ klasę.

Apšiltinto fasado apdaila Mūrinio namo fasado apdaila

Klijuojamas fasado šiltinimas su apdaila

Šlaitinių stogų šiltinimas polistireniniu putplasčiu

Stogo konstrukcija su polistireniniu putplasčiu

Garažo lubų apšiltinimas Požeminių garažų ir nešildomų rūsių lubų šiltinimas

Nešildomos ir atviros požeminės automobilių aikštelės, atviri garažai bei šalti rūsiai - problemiškos patalpos, dėl kurių šilumos nuostoliai pastate yra gana dideli ir pasiekti aukštą energinio efektyvumo klasę sudėtinga.

Garų ir oro srauto izoliavimas Garų ir oro srauto izoliavimas

Anksčiau pastato sandarumui buvo skiriama labai mažai dėmesio arba neskiriama visai, o pastaraisiais metais šis faktorius yra viena svarbiausių statybos proceso dalių. Sandarumo principai ir įrengimas.

Tinkuojamo fasado įrengimas su akmens vata Tinkuojamo fasado įrengimas su akmens vata

Tinkas ant termoizoliacinės medžiagos sluoksnio - vienas iš populiariausių pastatų apšiltinimo ir apdailos būdų. Kokie yra tinkuojamo fasado įrengimo principai, kokios daromos klaidos?

pleveliu sandarinimas klijuojant Izoliacijos sandarinimas

Namo energiniam efektyvumui užtikrinti sandarumas tampa esmine ir dažnai netgi svarbesne savybe nei papildomi šiltinamosios medžiagos centimetrai.

Kontaktas su sija kruopščiai izoliuojamas naudojant lipnias arba  butilo juostas Garo izoliacinės plėvelės montavimas

Idealus plėvelės kraštų sujungimas tarpusavyje bei su konstrukcijomis ar instaliaciniais elementais, yra atidumo, kruopštumo ir žinių reikalaujantis darbas. Tačiau jis garantuoja sandarumą.

Mūrinio namo šiltinimas Mūrinio namo šiltinimas

Kaip šiltinimui paruošti mūrinius fasadus ir kuo juos galima apšiltinti? Angokraščio ir parapeto apšiltinimas.

Neoporas su grioveliais Putplasčio plokštės su grioveliais

Putplasčio plokštės su įpjovomis stipriau sukimba su pagrindu, reikia mažiau smeigų, taupomas laikas.

Fasado šiltinimas Neoporo termoplokštėmis Fasado šiltinimas neoporo termoplokštėmis

A+ klasės siekiančio daugiabučio fasado šiltinimas naujos technologijos putplasčiu.

Cokolio šiltinimas drėgmės neįgeriančiais blokeliais Cokolio šiltinimas drėgmės neįgeriančiais blokeliais

Izoliaciniai drėgmei atsparūs blokeliai šilumos tiltelių panaikinimui iš specialaus dideles gniuždymo apkrovas laikančio putstiklio.

Karkasinio namo šiltinimas Karkasinio namo šiltinimas

Karkasinio namo sienų šiltinimas akmens vata, sandarumo sprendimai, vėjo ir garo izoliacija. Karkasinių sienų konstrukcija.

bustas Kokybiška renovacija – ne makiažas

Nors ir lėtai, bet daugiabučių modernizavimo vežimas juda į priekį, pakeliui mokantis iš klaidų, tobulinant projektų rengimo, rangos darbų pirkimo, techninės priežiūros, finansavimo procesus. Gyventojai daugiabučių atnaujinimą ima suprasti plačiau, kaip komfortą, aukštesnę būsto ir gyvenimo kokybę. Kokiomis priemonėmis pasiekiama ši kokybė?

Garso izoliacija daugiabutyje Garso izoliacija daugiabutyje

Neseniai atliktos apklausos duomenimis, didelė dalis didžiuosiuose Lietuvos miestuose gyvenančių žmonių savo namuose patiria diskomfortą dėl triukšmo: dažniausiai nurodomas automobilių skleidžiamas triukšmas, trankomų durų bildesys, statybų ir kaimynų keliamas triukšmas.

Vėdinamas fasadas su akmens vata

Sienos su vėdinamu oro tarpu - vienas iš optimaliausių sprendimų šilumos ir garso izoliavimo, atitvarų funkcionalumo bei ilgaamžiškumo požiūriais.

Apšiltinamas namas Kad šiltinimas putplasčiu būtų efektyvus

Kaip šiltinti, kad investicija atsipirktų ir po kelių metų netektų to daryti iš naujo? Kokios dažniausiai padaromos klaidos, kokie yra pagrindiniai fasadų šiltinimo polistireniniu putplasčiu principai?

Plokščio stogo įrengimas Plokščiojo stogo įrengimas

Plokščiaisiais neeksploatuojamais stogais laikomi stogai, turintys ne didesnį kaip 7 laipsnių nuolydį. Dėl lėčiau nubėgančio vandens, kuris plokščiame paviršiuje randa mažiausius plyšelius, plokščiojo stogo įrengimas reikalauja kruopštumo.

Dūmų testas sandarumo tyrime Lango profilio ir stiklo paketo sandūros izoliacija

Statybos procese vis didesnį dėmesį skiriant energiniam efektyvumui, iškyla daug iki šiol net neminėtų problemų. Jau nagrinėjome, kaip teisingai sumontuoti langą tiek laikančiojoje konstrukcijoje, tiek izoliacijos sluoksnyje. Šįkart – apie stiklo ir rėmo izoliaciją.

Šlaitinio stogo šiltinimas

Šlaitinio stogo šiltinimo mazgai

Langas šiltinimo medžiagos sluoksnyje A klasę pasiekti lengviau montuojant langus šiltinimo sluoksnyje

Langus montuojant šiltinimo medžiagos sluoksnyje, šilumos nuostoliai, lyginant su tradiciniu langų montavimu, palei angokraščius sumažėja apie penkis kartus.

Angokraščių šiltinimas polistireniniu putplasčiu Angokraščių šiltinimas polistireniniu putplasčiu

Vieni skaičiuoja, kad šilumos nuostoliai per lango ir konstruktyvo jungties siūlę yra penkiskart didesni nei per konstruktyvą, kiti - kad šie nuostoliai sudaro apie 30 proc. visų pastato šilumos nuostolių. Faktas tas, kad šilumos nuostoliai angkraščiuose yra nemenki. Kaip juos sumažinti šiltinant sienas?

Namo sandarumo patikrinimas Namo sandarumo patikrinimas

Net ir naudojant šiuolaikines technologijas ir statybines medžiagas bei naudojantis patyrusių statybininkų paslaugomis, name gali likti probleminių vietų, pro kurias skverbsis šaltis

Blokeliai ir apšiltinimas Termoizoliacinės medžiagos ir šiluminė varža

Kokios savybės būtinos šiltinimo medžiagai, koks turi būti jos storis?

Namo statybos kertiniai akmenys, kuriems neverta taupyti

Kaip planuoti namo statybos biudžetą, kokios dažniausios statybos klaidos pasitaiko praktikoje?

Ką reiktų žinoti prieš šiltinant namo sienas Ką reiktų žinoti prieš šiltinant namo sienas

Galima apšiltinti sienas ir džiaugtis šiluma, bet galima ir užveisti pelėsių koloniją.

 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3 4 5 ... 9
Polistireninio putplasčio termoizoliaciniai produktai
Energetikų g. 32, Kaunas
Telefonas: +370-37-350139, Mobilus: +370-686-39573, El. paštas: info@kaunosilas.lt
Šilumos izoliacinės plokštės, izoliacinė vata, sienų, stogo, grindų ir pamatų izoliacija
Kokybės g. 5, Biruliškių km., Kauno r.
Telefonas: +370-37-403800 , Mobilus: +370-650-61293, El. paštas: info@finnfoam.lt
Hidroizoliacinės medžiagos, pamatų hidroizoliacija, hidroizoliaciniai mišiniai, hidroizoliacinė danga, gruntas grindims, natūralaus akmens klijai
Veiverių g. 139, , Kaunas
Telefonas: +370-37-302151, Mobilus: +370-698-25308, El. paštas: gytis@schomburgbaltic.eu
Montavimo putos, hermetikai, sandarikliai
Kaimelių g. 13, Vilnius
Telefonas: +370-5-2722702, El. paštas: soudal@soudal.lt
Kompleksiniai apšiltinimo akmens vata sprendimai. Nedegi sienų, stogo, grindų ir pamatų izoliacija, garso ir triukšmo izoliacija. Akmens vatos gaminiai.
Goštauto 40b, Vilnius
Telefonas: +370-5-2126024, El. paštas: office@rockwool.lt
Naujų, renovuojamų pastatų fasado ir vidaus šiltinimas termovata GAMO. Komercinės, gamybinės paskirties, medinių, rąstinių bei karkasinių namų šiltinimas. Betoninių, metalinių konstrukcijų šiltinimas ir izoliacija.
Draugystės g. 20, Mažeikiai
Telefonas: +370-443-26651, Mobilus: 8-609-74777-užsakymams, El. paštas: info@gamo.lt
1 2 3 4 5 ... 9
Tomas Visbara Kaip skaičiuojamas sienų laidumas vandens garams?

Atsako Tomas Vizbara, statybinių medžiagų technologas

daugiau
Olga Kuznecova, Klinkera Kuo geriau šiltinti namą norint klijuoti apdailines klinkerio plyteles?

Atsako Olga Kuznecova, klinkera.lt pardavimų vadovė

daugiau
Darius Karvelis, UAB „Šilputa" verslo vystymo vadovas Kas yra termo rostverko plokštės ir kokia jų nauda?

Atsako Darius Karvelis, UAB „Šilputa" verslo vystymo vadovas

daugiau
1 2 3 4 5
Kompanijų produktai
Ekologinės šiltinimo medžiagos  iš medienos pluošto karkasinių namų statybai
Ekologinės šiltinimo medžiagos iš medienos pluošto karkasinių namų statybai

Izoliacinės medžiagos, gaminamos iš medienos pluošto, puikiai tinka karkasinių namų statybai.

Purškiamos poliuretano šiltinimo putos
SOUDAL naujovė. Dvikomponentės purškiamos poliuretano putos ertmių užpildymui ir sandarinimui.

Dvikomponentės purškiamos uždarų porų poliuretano putos S...

Šiloporas EPS 50 - sienų tarpsluoksniniam šiltinimui

Termoizoliacija sienų tarpsluoksniniam šiltinimui

Šiloporas EPS 100 - plokščiųjų stogų, pamatų termoizoliacija

Termoizoliacija grindų, plokščiųjų stogų, pamatų šiltinimui

Šiloporas EKSTRA

Tinkuojamųjų fasadų termoizoliacijai individualiuose past...

Šiloporas EPS 200 - keliai, pramoninių objektų grindys, įšalo izoliacija

Termoizoliacija keliams, pramoniniams objektams, įšalui i...

Naujesni ir dar efektyvesni balkonų elementai THERMOTEC šalčio tiltų nutraukimui

Jungtys saugiam ir šiltam balkono plokštės sujungimui su ...

Šiloporas Neo EPS 70 - tinkuojamųjų fasadų termoizoliacija

fasado šiltinimas, tinkuoto fasado šiltinimas, sienu silt...

Polistireninis putplastis grindims
Polistireninis putplastis grindims

Kokį polistirola naudoti grindims? Polistireninis putplas...

Rūsių hidroizoliacija

COMBIFLEX požeminė hidroizoliacinė sistema

Šiltinimo medžiagos patikrintos šalčiausiomis sąlygomis-pristato FINNFOAM

Šiltinimo medžiagos patikrintos šalčiausiomis sąlygomis-p...

Šiltinimas poliuretanu Vilniuje
Šiltinimas poliuretanu Vilniuje

Greitas ir profesionalus šiltinimas poliuretano putomis

Šiltinimas poliuretano putomis Vilniuje
Šiltinimas poliuretano putomis Vilniuje

Sienų ir stogų šiltinimas putomis

paroc ultra
Nauja, itin efektyvi, universali akmens vatos plokštė PAROC® Ultra

PAROC Ultra yra akmens vatos plokštė, kurios šilumos laid...

Purškiamos poliuretano putos šiltinimui
Termoizoliacinės poliuretano putos šiltinimui, sandarinimui ir garso izoliacijai

Purškiamos šiltinimo putos, termoizoliacinės poliuretano ...

Hermetikas lauko darbams
Hermetikas lauko darbams

Silikonas fasadui, stogams. Silikoninis hermetikas skarda...

Vidinė langų sandarinimo juosta
Langų sandarinimo juostos

Langų sandarinimas iš lauko ir vidaus. Langų sandarinimo ...

Putų polistirolo blokeliai sienoms
Putų polistirolo blokeliai sienoms

Šilputa Thermo putų polistirolo blokeliai, skirti išorinė...

1 2 3 4 5