Pastato konstrukcijų klasifikacija

2007-01-22 11:48   Peržiūros : 15103   Spausdinti


Nepaisant šiuolaikinių pastatų formų įvairovės, daugumą jų sudaro tie patys pagrindiniai konstrukcijos elementai, kiekvienas iš kurių atlieka tam tikras funkcijas. Priklausomai nuo šių funkcijų, namo konstrukcinius elementus galima suskirstyti į tris grupes. Konstrukcijų elementai būna:
1. Laikantieji - perimantys visas pastato svorio apkrovas, įskaitant atmosferinius poveikius ir pastate esančių žmonių svorį
2. Atitvariniai - skirstantys namą į atskirus kambarius ir erdves ir atliekantys šilumos ir garso izoliacijos funkciją, o taip pat saugantys nuo aplinkos poveikio
3. Kombinuotieji - atliekantys abi laikymo ir atitvėrimo funkcijas. Jie pasižymi visomis anksčiau įvardytomis savybėmis.
Kiekvienas pastatas turi požeminę dalį, kuri yra žemiau grunto lygio, ir antžeminę. Po žeme įrengiami pamatai ir rūsiai.
Antžeminė namo dalis - tai pats namas. Požeminę nuo antžemines dalies skiria šaligatvis arba apygrinda - siauras ruožas aplink pastatą, padengtas betonu arba asfaltbetoniu. Norint nukreipti vandenį nuo pastato, apygrindai suteikiamas nedidelis skersinis nuolydis.
Prie pagrindinių pastato elementų galima priskirti pamatus, sienas, perdangas, atskiras atramas, stogą, pertvaras, laiptus, langus, duris. Toliau trumpai apžvelgsime kiekvieną iš šitų pastato konstrukcijos elementų.

Pamatai

Pamatais vadinama pastato požeminė konstrukcija, kurios pagrindinė funkcija - perimti visas pastato apkrovas ir perduoti jas pastato pagrindui.
Pagal konstrukciją pamatai skirstomi į juostinius, stulpinius ir ištisinius. Pastaruoju metu mažaaukščiams namams vis plačiau ima naudoti polinius pamatus. Jie labai efektyvūs, kai silpnam gruntui tenka didelės apkrovos arba yra aukštas gruntinis vanduo.

Sienos

Sienos atskiria patalpas nuo išorinės erdvės (išorinės) arba nuo kitų patalpų (vidinės) ir taip atlieka atitvėrimo funkciją. Be to, kai kurios sienos gali laikyti ne tik savo, bet ir stogo, perdangų ir kitų statybinių elementų svorį.
Sienos, kurios be savo svorio atlaiko dar ir kitų konstrukcijų svorį ir perduoda jį pamatams, yra vadinamos laikančiosiomis.
Sienos, kurios remiasi į pamatus ir perduoda jiems savo masę, bet neperima kitų pastatų elementų (pvz. perdangų) svorio, vadinamos tik save laikančiomis sienomis.
Nelaikančios sienos riboja namą iš išorės ir laiko savo svorį tik vieno aukšto ribose, remdamosi į kitas pastato laikančiuosius elementus.

Perdangos

Perdangos - tai horizontalios pastato konstrukcijos, skirstančios pastatą į aukštus. Perdangos riboja aukštus ir esančias juose patalpas iš viršaus ir apačios (atitvėrimo funkcija) ir kartu laiko savo pačių, žmonių, įrangos ir kitų daiktų, esančių pastate, svorį (laikymo funkcija). Be to, perdangos yra labai svarbios pastato erdvinio standumo atžvilgiu: nuo jų priklauso ar pastato forma išliks nepakitusi veikiant įvairioms apkrovoms.
Pagal išdėstymą perdangos skirstomos į tarpaukštines, pastogines, cokolines ir apatines.
Perdangos, skiriančios gretimus aukštus ir atliekančios tiek laikymo, tiek atitvėrimo funkcijas, vadinamos tarpaukštinėmis. Jų viršutinėje pusėje klojamos grindys, o iš apačios tarpaukštinės perdangos sudaro lubas žemiau esančioms patalpoms.
Viršutinį aukštą nuo pastogės skiriančios perdangos - pastoginės. Prie jų paprastai tvirtinamos lubų detalės.
Cokolinės perdangos atriboja rūsį nuo gyvenamosios zonos, o tos perdangos, kurios skiria žemutinį aukštą nuo grunto vadinamos apatinėmis.
Dar būna ir mansardinių perdangų. Jos yra naudojamos dviaukščiuose ir mansardiniuose namuose. Mansardinės gali atlikti pastoginių perdangų funkcijas.
Reikėtų pabrėžti, jog tarpaukštinių ir cokolinių perdangų apkrovos yra dvigubai didesnės, negu pastoginių.
Atskiromis atramomis vadinamos statramsčiai (stulpai arba kolonos), laikantys perdangas, stogą, o kartais ir sienas ir perduodantys jų apkrovas pamatams.
Perdangos gali remtis tiesiai į kolonas arba į specialias sijas, išdėstytas tarp kolonų. Šios sijos ir kolonos sudaro vadinamąjį vidinį pastato karkasą.
Perdangos tipo pasirinkimas priklauso nuo pastato konstrukcijos ir paskirties, o taip pat ir nuo apkrovos lygio. Apskaičiuojant apkrovas, atsižvelgiama į baldų, žmonių, santechninės ir kitos įrangos svorį. Pastovi apkrovos sudedamoji dalis - pačios perdangos svoris.
Paprastai norint įrengti tarpaukštines perdangas dviaukščiuose ir mansardiniuose namuose, būtina montuoti jose santechnines komunikacijas. Norint nutiesti vamzdyną, naudojamos metalinės arba vinilinės įvorės, kurių vidinis skersmuo turi būti didesnis nei vamzdžio.
Pagal naudojimo būdą perdangos skirstamos į sijines ir plokštines. Dėl įrengimo paprastumo ir gerų termoizoliacinių savybių, sijinės perdangos dažniausiai yra naudojamos individualių namų statyboje. Tokios perdangos pagrindas - gaminamos iš spygliuočių ir lapuočių medžių arba plieninės sijos, kurios remiasi į laikančiąsias sienas. Sijų skerspjūviai priklauso nuo angos pločio ir atstumo tarp jų.
Mūrinių, betoninių arba šlakbetoninių pastatų statyboje yra naudojamos gelžbetoninės perdangos. Jos pasižymi patvarumu, ilgaamžiškumu ir atsparumu ugniai, tačiau turi pernelyg didelį lyginamąjį svorį. Todėl tikslinga jas naudoti tik kaip cokolines.
Yra skiriamos monolitinės ir surenkamos gelžbetoninės perdangos.
Monolitinės gelžbetoninės perdangos įrengiamos tuo atveju, jeigu veikia stiprios, dinaminės apkrovos (pvz. visuomeniniuose ar gamybiniuose pastatuose). Taip pat monolitinės konstrukcijos reikalingos tada, kai būtent perdangos užtikrina pastato erdvinį standumą, kai pastatas turį tokią sudėtingą formą, kad tipinės surenkamųjų perdangų konstrukcijos negali būti panaudotos.
Gyvenamuose namuose dažniausiai naudojamos surenkamos perdangos - unifikuotos surenkamosios gelžbetoninės plokštės.

Pertvaros

Pertvaros - tai lengvos sienos, skirstančios vidinę erdvę į izoliuotas patalpas vieno aukšto ribose. Kiekvieno aukšto pertvaros remiasi į perdangas ir jokių apkrovų, išskyrus nuosavą svorį, nelaiko. Pertvarose galima įrengti elektros instaliaciją, šildymo įrangą ir net vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžius. Jos yra gaminamos iš gipso, fibrolito plokščių, plytų, tuščiavidurių plytų ir kt. Taip pat galima naudoti medieną.

Langai, durys, laiptai

Laiptai atlieka susisiekimo tarp aukštų funkciją. Priešgaisrinės saugos sumetimais laiptai dažniausiai įrengiami specialiose sienų atribotose patalpose, kurios yra vadinamos laiptinėmis.
Langai užtikrina vidinių patalpų apšvietimą natūralia šviesa ir jų vėdinimą. Durys reikalingi susisiekimui tarp gretimų patalpų arba tarp vidinės patalpos ir išorinės aplinkos.

Stogas

Stogas - pastato konstrukcija, esanti pastato viršuje ir sauganti pastatą nuo kritulių.
Konstrukciniu požiūriu stogas susideda iš kelių elementų, kurie turi funkcionuoti kompleksiškai. Tie elementai yra: laikančioji konstrukcija, garo izoliacija, šilumos izoliacija, vėdinama ertmė (esant reikalui), apatinė stogo dangos konstrukcija, stogo danga.
Gyvenamųjų namų šlaitinių stogų laikančiosios konstrukcijos dažniausiai būna gegnės ir gegninės sistemos, kurios remiasi į sienas. Jeigu siena yra mūrinė - gegnių galai turi remtis į tvirtą tašą (mūrlotį), kuris tolygiai paskirsto apkrovą į mūro plotą. Mūrločiai yra išdėstyti visame pastato ilgyje.
Pagal konstrukcinę schemą gegnines sistemas galima suskirstyti į tris rūšis:
1) Paremtinės gegninės sistemos. Jas sudaro keletas lygiagrečiai išdėstytų gegnių, apatiniais galais įremtų į mūrločius, esančius ant išorinių ir vidinių išilginių sienų. Sienoms yra perduodamos ne tik vertikalios, bet ir horizontalios apkrovos, atsirandančios dėl gegnių skėtimo, tad paremtines gegnių sistemas geriausia naudoti pastatuose su masyviomis sienomis, kurios gali tas skėtimo sukeliamas apkrovas atlaikyti.
2) Kabamosios gegninės sistemos. Tai santvaros su skėtimą atlaikančia styga. Naudojamos tada, kai pastate nėra vidinių atramų.
Kabamosios gegninės sistemos neperduoda sienai horizontalių apkrovų, todėl jas galima naudoti pastatuose su lengvomis sienomis, pvz., karkasinės konstrukcijos pastatuose.
3)Kombinuotoji sistema

Galiausiai egzistuoja dar keli konstrukciniai elementai (pvz., balkonai, rūsių langų prieduobiai ir kt.), kurių negalima būtų priskirti nė vienai iš įvardytų kategorijų.

Konstrukciniai pastatų modeliai

Konstrukcinis pastato modelis priklauso nuo erdvinio sienų, kolonų, perdangų ir kitų laikančiųjų elementų, sudarančių jo karkasą, išdėstymo. Yra skiriami šie konstrukciniai pastatų modeliai:
1. modelis su laikančiosiomis sienomis (nekarkasinis), kuriame dauguma konstrukcinių elementu suderina laikymo ir atitvėrimo funkcijas
2. karkasinis modelis, kuriame konstrukcijos yra aiškiai skiriamos pagal tai, kokią funkciją - laikymo arba atitvėrimo - jos atlieka. Šiuo atveju erdvinė sistema (karkasas), susidedanti iš kolonų, sijų, rygelių ir kitų elementų kartu su perdangomis perima visas apkrovas, veikiančias pastatą. Nuo išorinės aplinkos patalpas saugo išorinės sienos.
3. modelis su nepilnu karkasu, kuriame kartu su vidiniu karkasu, laikančios yra ir išorinės sienos
Konstrukciniam pastato modeliui taip pat būdingos tam tikros medžiagos ir statybiniai elementai (stambūs gelžbetoniai blokai, plokštės ir kt.).
Kiekvienas iš išvardintų konstrukcinių modelių gali turėti keletą konstrukcinių schemų, kurios skiriasi viena nuo kitos pagal laikančiųjų elementų išdėstymą ir jų sąveiką.

Nekarkasiniams pastatams yra būdingos šios konstrukcinės schemos:
1. su išilginėmis laikančiosiomis sienomis, į kurias remiasi perdangos
2. su skersinėmis laikančiosiomis sienomis, kai išorinės išilginės sienos, kurių neveikia perdangų apkrovos, laiko tik nuosavą svorį
3. kombinuotoji, kai perdangos remiasi i išilgines ir skersines sienas

Konstrukcinės schemos pastatų su nepilnu karkasu yra šios:
1. su išilginiu rygelių išdėstymu
2. su skersiniu rygelų išdėstymu
3. be rygelių

Šiose schemose laikančios vidinės sienos yra keičiamos kolonomis ir tarp jų esančiomis pertvaromis, kas mažina sieninių medžiagų sąnaudas. Apkrovos nuo rygelių ir pertvarų veikia taip pat ir išorines sienas.

Asa.lt


Kategorijos: Konstrukcijos (tema), Statybinės medžiagos, gaminiai ir darbai

Grindų ir sienos jungtis Grindų ir sienos jungtis

Kelių milimetrų tarpas tarp sienos ir grindų atrodo smulkmena, bet jeigu jis tinkamai neužsandarintas, turėsite nemenką šilumos tiltelį. Nepaisant to, kad sienos tinkuojamos ir vizualiai atrodo, kad jokio tarpo nelieka.

Šlaitinio stogo konstrukcija Šlaitinio stogo konstrukcija - medinės santvaros

Per 2-3 dienas ant stogo iškeltas vainikas – misija įmanoma. Greitai sumontuojama ir kokybiška santvarinė stogo konstrukcija.

Mūrinio namo statyba Mūrinio namo statyba

Akyto betono arba dujų silikato statybiniai blokeliai, jų šiluminė varža, langų montavimas į šiltą mūro sieną, akytbetonio vandens įgeriamumas, blokelių mūrijimas ir siūlės, sąramos bei kiti kompleksiniai namo statybos sprendimai.

Perdangos iš putplasčio įrengimas Perdangos iš putplasčio įrengimas

Perdanga iš putplasčio blokelių, kurių ilgis gali būti iki 12 metrų, armuojama ir užliejama betonu. Monolitinės perdangos nereikia papildomai šiltinti.

Namo statyba iš termoblokelių Namo statyba iš termoblokelių

Putų polistirolo blokeliai veikia kaip liktiniai klojiniai, užtikrina greitą, sandarią ir šiltą statybą

Teriva perdanga Surenkamos perdangos su putplasčiu plokštiems stogams

Plokščias sutapdintas stogas energijos taupymo požiūriu efektyvesnis, įrengimas paprastesnis, paprasčiau pasiekti A+ ir A++ klasių reikalavimus. Tokiems stogams įrengti galima naudoti tradicines gelžbetonio perdangas arba montuoti surenkamas perdangas su polistireninio putplasčio blokeliais. Kokie yra šių perdangų skirtumai ir panašumai dėl sandarumo, termoizoliacijos, medžiagų ir darbo sąnaudų bei kainos?

Langų montavimas mūro sienoje Lango montavimas mūre be šilumos tiltelių

Nors gausu rekomendacijų, kad, norint sumažinti lango perimetru patiriamus šilumos nuostolius, langus geriau montuoti šiltinimo sluoksnyje, visgi, pasirodo, kad tokie pat ar net mažesni šilumos tilteliai angokraščiuose susidaro montuojant langus gerų šiluminių savybių blokelių mūre.

Perdanga ir stogas su integruota termoizoliacija Perdanga ir stogas su integruota termoizoliacija

Tarpaukštinę ar sutapdinto plokščio stogo perdangą montuojant iš putplasčio blokelių ir gelžbetonio sijų, susitaupo laiko ir pinigų. Kaip ir kodėl - visi atsakymai apie surenkamas monolitines perdangas su polistireniniu putplasčiu.

Padidinto saugumo sienos ir lubos iš gipskartonio Padidinto saugumo sienos ir lubos iš gipskartonio

Neperšaunamos, atsparios įsilaužimui, nepraleidžiančios rentgeno spindulių sienos ir lubos. Manote, kad jos iš metalo? Ne, jos sumontuotos iš specialių gipskartonio plokščių.

Gelžbetoninės perdangos

Technologijoms vystantis dažniau naudojamos lengvesnės, mažiau sudėtinių medžiagų reikalaujančios, paprasčiau ir greičiau montuojamos perdangos.

Keramzitbetoninių blokelių montavimas

Blokų pagrindinė sudedamoji medžiaga yra keramzitas

Keraminių plytų mūrijimas

Keraminės plytos. Mūro apšiltinimas ir apdailinis mūras. Mūrijimo klaidos

Statybinių blokelių savybės ir tradicinė sienos konstrukcija Statybinių blokelių savybės ir tradicinė sienos konstrukcija

Aukštai pastato energinei klasei pasiekti svarbios visos konstruktyvo medžiagos – tiek konstruktyvinės, tiek termoizoliacinės.

Namo statybos kertiniai akmenys, kuriems neverta taupyti

Kaip planuoti namo statybos biudžetą, kokios dažniausios statybos klaidos pasitaiko praktikoje?

 
 
Temą atitinkančios įmonės

Lietuva


1 2 3 4 5 6 7 8

V.A.Graičiūno g. 10, Vilnius
Telefonas: +370-5-2639611, El. paštas: imeta@post.5ci.lt

ul. Pilchowicka 9/11, 02-175, Warszawa, Lenkija, Lietuva
Mobilus: +48-601-876594, El. paštas: marek.werner@xella.com

Šilutės pl. 79, Klaipėda
Telefonas: +370-46-239535, Mobilus: +370-657-90889, El. paštas: info@jaukioserdves.lt

Upės g. 5, Vilnius
Telefonas: +370-5-2602180, +370-5-2150379, El. paštas: office@kazameta.lt

Pelesos g.3 - 204 kab., Vilnius
Mobilus: +370-655-81464, El. paštas: sergejus@konstrumeks.lt

Žarijų g. 6, Vilnius
Telefonas: +370-5-2600120, El. paštas: info@markuciai.lt

Savanorių pr. 176, Vilnius
Telefonas: +370-5-2311722, +370-5-2322079, El. paštas: info@mbkgrupe.lt

Utenos g. 41A, Vilnius
Mobilus: +370-673-99868, El. paštas: info@novix.lt

Taikos pr. 24-107, Klaipėda
Telefonas: +370-655-40446, El. paštas: info@olfry.lt

Kašučių g. 37, Darbėnai, Kretingos r.
Telefonas: +370-650-28589, Mobilus: +370-650-28589, El. paštas: paridagargzdai@yahoo.com
1 2 3 4 5 6 7 8
Andrius Buska Ar reikia laukti, kol išdžius darbų metu sudrėkę blokeliai ir akmens vata?

Atsako dr. Andrius Buska, UAB „ROCKWOOL" techninis vadovas

daugiau
1 2 3
Kompanijų produktai
Akumuliatorinis armatūros rišiklis, nuoma Vilniuje
Akumuliatorinis armatūros rišiklis, nuoma Vilnius

Akumuliatorinis armatūros rišiklis "MAX RB-395"

Grūdinto stiklo pertvaros
Stiklinės pertvaros biurams

Stiklo pertvaros biurams, berėmės stiklo pertvaros, pertv...

Kambario pertvaros iš stiklo
Stiklo pertvaros, stiklo konstrukcijų gamyba

Stiklo pertvaros, kambario pertvaros iš stiklo, stumdomos...

perdanga senamiestyje
Surenkama perdanga senamiesčio patalpų rekonstravimui. VIDEO

Lengvai sumontuojama perdanga senamiesčių rekonstrukcijai.

Putų polistirolo blokeliai sienoms
Putų polistirolo blokeliai sienoms

Šilputa Thermo putų polistirolo blokeliai, skirti išorinė...

Perdangos iš putų polistirolo blokelių
Perdanga iš putų polistirolo blokelių

Surenkamos perdangos blokeliai iš EPS arba NEO polistiren...

Teriva kokybė
TERIVA LIGHT – perdanga A+ ir A++ klasės namams

Nemokama profesionalų konsultacija. Ilgametė patirtis. ...

Akytojo betono BAUROC U-blokai

U-blokai naudojami darant betoniniam žiedui, sustiprinanč...

Metalo konstrukcijų montavimas, įrengimas Klaipėdoje, Plungėje, Žemaitijoje

Metalo konstrukcijų montavimas, įrengimas - darbai Klaip...

ZET daugiafunkcinė modulinė halė

Surenkama modulinė halė

TERIVA perdanga – geriausias sprendimas rekonstruojant pastatus

Pažangi TERIVA perdangos technologija remonto darbus supa...

Gelžbetoninė perdangos sija
Gelžbetoninės perdangų sijos

Sijos surenkamoms perdangoms Teriva, sijos gelžbetoninei ...

Surenkama perdanga TERIVA

Perdanga TERIVA

Sienų nešančiosios sijos STEICOwall
Sienų nešančiosios sijos STEICOwall

Lengvų nešančiųjų sijų sistema sienoms, naudojama kaip al...

Nešančios sijos perdangoms, stogams STEICOjoist
Nešančios sijos perdangoms, stogams STEICOjoist

Lengvų nešančių sijų sistema perdangoms, stogams, sumažin...

AEROC tapo bauroc

AEROC keičia prekinį ženklą į bauroc

Dvišlaičio stogo konstrukcija
Dvišlaičio stogo konstrukcija

Dvišlaitis stogas, dvišlaičiai stogai

Medinės konstrukcijos

Įvairios konstrukcijos iš medžio, nestandartiniai gaminiai

Atidaromos plastiko konstrukcijos balkonams
Atidaromos plastiko konstrukcijos balkonams

Plastikinės konstrukcijos balkonų stiklinimui

1 2 3