Karpa_ol__polychroma__bonfire____ydi_vis__pavasar___auk_tis_25-30cm