Architektų rūmai mano, kad reikia atidėti A++ klasės reikalavimus

2020-12-14 16:36   Peržiūros : 109   Spausdinti


 

Lietuvos architektų rūmai išsiuntė raštą naujajam Aplinkos ministrui, kuriame išsako nuomonę, jog A++ energinės klasės reikalavimus reiktų atidėti.

Rašte, pasirašytame Lietuvos architektų rūmų pirmininko Luko Rekevičiaus teigiama, kad papildomi reikalavimai nuo 2021 m. sausio 1 d. taikyti pastatams A++ energinio efektyvumo reikalavimus turi būti atidedėti atsižvelgiant į tai, kad reikalingos konsultacijos su visuomene, kad reikalinga A++ klasės reikalavimų naudos analizė, kad daugiau dėmesio reiktų skirti ne naujų, o renovuojamų pastatų energiniam efektyvumui.

Konsultavimosi su visuomene tikslas – užtikrinti teisėkūros atvirumą, skaidrumą, sužinoti visuomenės nuomonę apie teisinio reguliavimo problemas ir jų sprendimo būdus, sudaryti visuomenei galimybę daryti įtaką teisės akto projekto turiniui, geriau įvertinti numatomo ir galiojančio teisinio reguliavimo teigiamas ir neigiamas pasekmes, jo įgyvendinimo sąnaudas, teikti pasiūlymus dėl Teisės aktų informacinėje sistemoje paskelbtų teisėkūros iniciatyvų ir teisės aktų projektų, taip pat dėl galiojančio teisinio reguliavimo, kurio poveikio ex post vertinimas atliekamas (Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 7 straipsnio 1 dalis). Taip pat, kad su visuomene turi būti konsultuojamasi laiku ir dėl esminių klausimų (konsultavimosi efektyvumas), taip pat tiek, kiek yra būtina (konsultavimosi proporcingumas) (Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 7 straipsnio 2 dalis).

Taip pat atsižvelgiant į tai, kad šis Aplinkos ministro įsakymas susijęs su visuomenei svarbiais klausimais, vienas iš kurių yra naujų pastatų statyba ir jai keliamų reikalavimų didinimas, Rūmai pažymi, kad Rūmų manymu konsultavimasis su visuomene dėl Aplinkos ministro įsakymo nuostatų pakeitimo ir naujų reikalavimų įtvirtinimo buvo trumpas ir neišsamus, t. y., manytina, kad visuomenei nebuvo pateikta pakankamai informacijos ir detaliai paaiškintas naujas reglamentavimas, trūko diskusijų, nebuvo įvertinti ir išsamiai išaiškinti minimu įsakymu įtvirtinami reikalavimai.

Taip pat Rūmai atkreipia dėmesį, kad nėra aiškaus ir pagrįsto vertinimo, kokią naudą suteiks, Aplinkos ministro įsakymu įtvirtinami, pastatams (jų dalims) keliami A++ energinio naudingumo klasės reikalavimai, t. y., nėra aiškaus vertinimo, kokia nauda gaunama pastatams (jų dalims) taikant ne A+ klasės, o A++ klasės reikalavimus, trūksta sisteminio apibendrinimo, nėra aiškaus pasekmių, įtakos aplinkai ir žmonėms vertinimo ir pan.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta Rūmai mano, kad turi būti atlikti papildomi ir išsamesni viešinimo, konsultavimo ir aiškinimo procesai, t. y., manytina, kad neturi likti neaiškumų, kurie gali turėti įtakos ne tik naujų pastatų statybos sumažėjimui, bet ir kelti didelę grėsmę smulkaus verslo išlikimui.

Taip pat Rūmai pažymi, kad atsižvelgiant į dabartinę šalies situaciją (dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės visoje šalyje yra paskelbta valstybės lygio ekstremali situacija ir karantinas), manytina, kad pastatų statybos sanaudų didinimas nustatant pastatams papildomus energetinius reikalavimus galimai taip pat sukels papildomą grėsmę smulkaus verslo išlikimui.

Direktyvos 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo ir Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo bei 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento bei Tarybos Direktyvos (ES) 2018/844, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo ir Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo (toliau – direktyvos) pagrindinis tikslas yra pastatų energinio naudingumo didinimas. Atkreiptinas dėmesys, kad šiose direktyvose yra nustatomi reikalavimai ir esamiems pastatams, pastato vienetams ir pastatų dalims, kuriems reikia kapitalinės renovacijos, t. y. aptariamas energinio naudingumo reikalavimų taikymas visų pirma esamiems pastatams, pastatų dalims, kuriems reikia kapitalinės renovacijos, ir techninėms pastatų sistemoms, jas įrengiant, keičiant arba atnaujinant.

Atsižvelgiant į tai Rūmai mano, kad prioritetine kryptimi turėtų būti ne reikalavimų naujiems pastatams didinimas, o esamų pastatų atnaujinimas (renovavimas), t.y., manytina, kad reikia vertinti jau esamo nekilnojamo turto energinius išteklius ir atsižvelgiant į vertinimus siekti gerinti esamo nekilnojamo turto būklę, atnaujinant (renovuojant) pastatus.

Lietuvos architektų rūmų informacija


 


 
 

Atsako specialistas

Asta Kazickienė
2021-01-20 Kokios baudos gresia už kapitalinį remontą be leidimo? Atsako Asta Kazickienė, VTPSI Konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė
Naujausi produkcijos ir paslaugų pasiūlymai