Pasvalio miesto Vyšnių ir Taikos gatvių kvartalo viešosios infrastruktūros tvarkymo darbai

2011-09-02 17:09   Peržiūros : 46   Spausdinti


Pasvalio rajono savivaldybės administracija
 
Juridinių asmenų registras, 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys, Tel.: (370-451) 54 037, Faks.: (370-451) 54 134, g.vitkui@pasvalys.lt, www.pasvalys.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
 
 
 
SKELBIMAS APIE SUPAPRASTINTĄ PIRKIMĄ

200  m.                        d. Nr.      

 

Darbai     
Paslaugos     
Prekės     
I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
I.1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

 

Organizacijos pavadinimas ir kodas
  Pasvalio rajono savivaldybės administracija (188753657)
Perkančiosios organizacijos duomenų - pavadinimo ir kodo, patikslinimas (jei reikia)
 
Perkančiosios organizacijos padalinys - skyrius, departamentas ar kt. (jei reikia)
 
Adresas
  Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys
Pašto indeksas
  LT- 39143
Šalis
  Lietuva
Kontaktiniai duomenys:
Kam: Gyčiui Vitkui
Telefonas:
  (370-451) 54 037
El. paštas
  g.vitkui@pasvalys.lt
Faksas
  (370-451) 54 134
Interneto adresas
  www.pasvalys.lt

 

I.2. ADRESAS, KURIUO GALIMA GAUTI PAPILDOMOS INFORMACIJOS:
    Žr. I.1 punkte nurodytus kontaktinius duomenis   
  Kitur: prašome užpildyti A priedo I.2 punktą        
I.3 ADRESAS, KURIUO GALIMA GAUTI DOKUMENTUS:
    Žr. I.1 punkte nurodytus kontaktinius duomenis   
  Kitur: prašome užpildyti A priedo I.3 punktą         
I.4. ADRESAS, KURIUO TURI BŪTI SIUNČIAMI PASIŪLYMAI ARBA PARAIŠKOS:
    Žr. I.1 punkte nurodytus kontaktinius duomenis   
  Kitur: prašome užpildyti A priedo I.4 punktą         

 

I.5. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPAS IR PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS AR SRITYS
  I.5.1 VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 4STR. 1D. 1, 2 AR 3 PUNKTUOSE NURODYTOS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPAS IR PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS AR SRITYS
10  Regiono ar vietos valdžios institucija
 
Bendros viešosios paslaugos

 

  I.5.2. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS, VEIKIANČIOS VANDENTVARKOS, ENERGETIKOS, TRANSPORTO AR PAŠTO PASLAUGŲ SRITYJE TIPAS IR PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS AR SRITYS
Perkančioji organizacija, veikianti vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje    

 

 I.5.3. Ar perkančioji organizacija yra įgaliota atlikti pirkimą
  Taip          Ne     
II DALIS: PIRKIMO OBJEKTAS
II.1. PIRKIMO OBJEKTO APIBŪDINIMAS
 II.1.1 Darbų tipas (pildyti, jei perkami darbai)
   Atlikimas 
II.1.2. Prekių pirkimo tipas(pildyti, jei perkamos prekės)
   
II.1.3. Paslaugų kategorija(pildyti, jei perkamos paslaugos)
   
II.1.4. Informacija apie preliminariąją sutartį:
(pildyti, jei bus sudaroma preliminarioji sutartis)
II.1.4.1. Preliminarioji sutartis sudaroma su vieninteliu tiekėju
   Taip         Ne     
II.1.4.2. Preliminarioji sutartis sudaroma su keliais tiekėjais, jų skaičius
     
II.1.4.3. Numatoma bendra pirkimo vertė per visą preliminariosios sutarties trukmę
    
II.1.5. Pirkimo pavadinimas
    Pasvalio miesto Vyšnių ir Taikos gatvių kvartalo viešosios infrastruktūros tvarkymo darbai
II.1.6. Darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
    Pasvalio miesto Vyšnių ir Taikos gatvių kvartalas
II.1.7. Pirkimo objekto kodai pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną (angl.:CPV)
  Pagrindinis žodynas  Papildomas žodynas
(jei taikoma) 
Pagrindinis objektas  45000000-7  (Statybos darbai.)   
II.1.8. Pirkimo objekto suskirstymas į dalis, kurių kiekvienai bus sudaroma pirkimo sutartis
   Taip        Ne   
Jei taip, pasiūlimai turi būti teikiami: (pažymėkite tik vieną langelį):
  Vienai daliai Vienai, kelioms ar visoms dalims Visoms dalims
II.1.9. Ar leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus
   Taip        Ne   
II.2. APIMTYS
II.2.1. Atsižvelgiant į visas pirkimo objekto dalis ir pirkimo sutarčių pratęsimo galimybes, perkamų prekių kiekiai, paslaugų ar darbų apimtys. Privaloma pateikti reikalaujamą informaciją be nuorodos į pirkimo dokumentus
  Tiekėjas turi atlikti šiuos Pasvalio miesto Vyšnių ir Taikos gatvių kvartalo, 44062 kv.m. ploto teritorijos, viešosios infrastruktūros sutvarkymo darbus: 1. Esamų automobilių aikštelių rekonstrukciją; 2. Naujų automobilių aikštelių įrengimą; 3. Praėjimo takų ir šaligatvių įrengimą su skaldos ir betoninių trinkelių danga; 4. Vaikų žaidimo aikštelių įrengimą; 5. Universalių sporto aikštelių įrengimą; 6. Elektros tiekimo ir apšvietimo rekonstravimą; 7. Žalios vejos atnaujinimą.
II.2.2. Sutarčių pratęsimo galimybės. Galimų pratęsimų skaičius ir laikas, kuriam sutartys gali būti pratęstos
  sutartį numatoma pratęsti 1 kartą 6 mėnesiams
II.3. SUTARTIES TRUKMĖ
  Arba: Laikotarpis mėnesiais  ir/arba dienomis  po sutarties sudarymo
  Arba: pradžia   ir/arba pabaiga  2012-10-31 
III DALIS: TEISINĖ, EKONOMINĖ, FINANSINĖ IR TECHNINĖ INFORMACIJA
III.1. SU SUTARTIMI SUSIJUSIOS SĄLYGOS
III.1.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas
(jei taikomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, nurodyti prievolių įvykdymo užtikrinimo būdą (būdus))
  Tiekėjas įsipareigoja per 10 darbo dienų nuo Akcepto rašto gavimo dienos pasirašyti sutartį. Tiekėjas per 14 darbo dienų įsipareigoja pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė - 200000,00 Lt. be PVM. Užtikrinimas privalo apimti visą darbų atlikimo ir defektų ištaisymo laikotarpį.
III.1.2. Atsiskaitymo su tiekėju tvarka ir, jei reikia, nuoroda į atitinkamas ją reglamentuojančias pirkimo dokumentų nuostatas
  Visus mokėjimus pagal šią Sutartį Perkančioji organizacija atlieka per 90 dienų nuo dienos, kai iš Tiekėjo buvo gauta tinkamai įforminta PVM sąskaita-faktūra, atliktų darbų (etapo) aktas (galutiniam mokėjimui - darbų perdavimo-priėmimo aktas).
III.2. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJA
III.2.1. Informacija ir dokumentai, patvirtinantys ir apibūdinantys reikalaujamą tiekėjų kvalifikaciją: teisę verstis atitinkama veikla, ekonominę ir finansinę būklę, techninį ir profesinį pajėgumą. Privaloma pateikti reikalaujamą informaciją be nuorodos į pirkimo dokumentus
  1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus - reikalinga pateikti: išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus - reikalinga pateikti: 1) valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje), patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo (pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. 2) Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 4 priedas) (pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų. 3. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus 1 punkte išvardytas veikas. Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. 4. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu. Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. 5. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. 6. Tiekėjas turi teisę verstis statybos veikla, atliekant šioje sutartyje numatytus rekonstrukcijos darbus, priskiriamus neįpatingų statinių kategorijai. Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo pažymėjimo ir įstatų tinkamai patvirtintos kopijos ar kiti dokumentai (pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje), patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla (pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje). 7. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas" suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, arba kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, - ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Pateikiama Tiekėjo deklaracija (forma pateikta šių konkurso sąlygų 4 priede). Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. 8. Tiekėjas nėra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą, jeigu nuo administracinės nuobaudos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieni metai, arba tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, arba dėl tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, per pastaruosius 5 metus yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis. Pateikiama Tiekėjo deklaracija (forma pateikta šių konkurso sąlygų 4 priede). Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. 9. Tiekėjas per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) yra tinkamai įvykdęs bent 1 viešosios infrastruktūros statybos ir/ar rekonstrukcijos darbų sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 0,91 mln. Lt (be PVM) - reikalinga pateikti: Tiekėjo įvykdytų sutarčių sąrašą (patvirtintą Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu), kuriame nurodomi užsakovai, sutarčių objektai, sutarčių sudarymo ir įvykdymo datos ir sutarčių vertės, kartu su užsakovų pažymomis apie tai, kad darbai buvo atlikti tinkamai. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. 10. Vidutinė metinė svarbiausių statybos ir montavimo darbų vertė per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įmonės įregistravimo datos (jeigu tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 5 metus), turi būti ne mažesnė nei 760 000 Lt (be PVM). Pateikiamas per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įmonės įregistravimo datos atliktų darbų sąrašas kartu su užsakovų pažymomis apie tai, kad statybos ar rekonstrukcijos darbai buvo atlikti tinkamai. Pažymose turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė, data ir vieta, be to, ar jie buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. 11. Tiekėjas turi turėti patvirtintas statybos taisykles, patvirtinančias, kad įmonės darbai atliekami pagal STR nustatytus technologinius procesus. Pateikiama Tiekėjo vadovo įsakymo, kuriuo yra patvirtintos Tiekėjo statybos taisyklės pagal STR1.01.05:2007 reikalavimus, tinkamai patvirtinta kopija. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. 12. Tiekėjo neypatingo statinio statybos darbų vadovas: - turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį viešosios infrastruktūros statybos ar rekonstrukcijos darbuose bei būti ne mažiau kaip 1 metus dirbęs tokių darbų vadovu; - turi atitikti neypatingo statinio projekto vadovui keliamus STR 1.02.06:2007 1 priedo neypatingų statinių vadovų išsilavinimo ir profesinės patirties minimalus kvalifikacinius reikalavimus. Pateikimas Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintas darbuotojų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą, sąrašas, kuriame nurodomi darbuotojų vardai ir pavardės, jų pareigos vykdant sutartį, neypatingų statinių bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovo patirtis atliekant darbų vadovo funkcijas (objektų pavadinimai ir darbų aprašymas, darbų pradžios ir pabaigos datos), statybos inžinieriaus išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, leidžianti vykdyti konkurso sąlygose nurodytus darbus, pažymėjimų ir kitų dokumentų, patvirtinančių jų patirtį ir kvalifikaciją, tinkamai patvirtintos kopijos . Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. 13. Tiekėjas privalo turėti bent po 1 (vieną) kvalifikuotą specialistą, turintį teisę eiti neypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas, kuris atitiktų STR 1.02.06:2007 1 priedo neypatingų statinių vadovų išsilavinimo ir profesinės patirties minimalus kvalifikacinius reikalavimus darbo srityje: bendrieji statybos darbai; elektrotechnikos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimas; viešųjų erdvių (rekreacinių zonų, parkų, aikščių) įrengimas ir žemės darbai. Pateikimas Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintas darbuotojų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą, sąrašas, kuriame nurodomi darbuotojų vardai ir pavardės, jų pareigos vykdant sutartį, neypatingų statinių bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovo patirtis atliekant darbų vadovo funkcijas (objektų pavadinimai ir darbų aprašymas, darbų pradžios ir pabaigos datos), statybos inžinieriaus išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, leidžianti vykdyti konkurso sąlygose nurodytus darbus, pažymėjimų ir kitų dokumentų, patvirtinančių jų patirtį ir kvalifikaciją, tinkamai patvirtintos kopijos. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. 14. Tiekėjas, vykdydamas statybos darbus, turi laikytis Europos Bendrijos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) arba aplinkos apsaugos vadybos standartų, pagrįstų atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios įstaigos, atitinkančios Europos Bendrijos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba lygiaverčių sertifikatų, išduotų kitose valstybėse narėse įsteigtų įstaigų, ir kitų, ne tik sertifikuotų įstaigų, reikalavimų. Pateikiama Europos Bendrijos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) arba aplinkos apsaugos vadybos standartų, pagrįstų atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios įstaigos, atitinkančios Europos Bendrijos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba lygiaverčių sertifikatų, išduotų kitose valstybėse narėse įsteigtų įstaigų, ir kitus, ne tik sertifikuotų įstaigų (pvz., įdiegtos, bet nesertifikuotos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, kuri savo turiniu atitinka lygiaverčių standartų reikalavimus arba tiekėjo parengtus taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymus), dokumentų tinkamai patvirtinta kopija arba įmonės vadovo deklaracija (patvirtinta tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu). Perkančioji organizacija taip pat priima kitus tiekėjų įrodymus apie lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos priemones Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.
III.3. REZERVUOTA TEISĖ DALYVAUTI PIRKIME
III.3.1. Pirkime rezervuota teisė dalyvauti tik neįgaliųjų socialinėms įmonėms bei įmonėms ir organizacijoms, kuriose ne mažiau kaip pusė visų darbuotojų yra asmenys su negalia
   Taip        Ne   
III.3.2. Pirkimas bus atliekamas pagal remiamų asmenų, kurių dauguma yra neįgalieji, įdarbinimo programas
   Taip        Ne   
III.3.3. Pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus
   Taip        Ne   
IV DALIS: PIRKIMO PROCEDŪROS
IV.1. PIRKIMO BŪDAS
   Atvira
IV.1.1. Ar pirkimas atliekamas taikant dinaminę pirkimų sistemą?
   Taip        Ne   
IV.1.2. Kiek tiekėjų numatoma pakviesti dalyvauti supaprastintam ribotam konkurse, supaprastintose skelbiamose derybose ar konkurenciniame dialoge
Skaičius   arba:  mažiausias skaičius     didžiausis skaičius (jei taikoma)  
Kriterijai, pagal kuriuos bus vykdoma kvalifikacinė atranka
IV.1.3. Dalyvių skaičiaus mažinimas konkurencinio dialogo metu
Pirkimas bus vykdomas etapais laipsniškai mažinant sprendinių skaičių Taip      Ne     
IV.2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
IV.2.1. Pasiūlymu vertinimo kriterijai
mažiausios kainos    
arba
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo,    
vertinant pagal šiuos kriterijus:
(nurodyti kiekvieno kriterijaus lyginamąjį svorį, o tais atvejais, kai nenustatomi kriterijų lyginamieji svoriai,
kriterijai nurodomi mažėjančios svarbos tvarka)

IV.2.2. Ar bus rengiamas elektroninis aukcionas
   Taip        Ne   
Jei taip, papildoma informacija apie elektroninį aukcioną
  
IV.3 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
IV.3.1. Pirkimo dokumentų ar aprašomojo dokumento (konkurencinio dialogo atveju) gavimo sąlygos
Galima gauti iki  2011-09-15
Mokestis (jei nustatyta)    Valiuta 
Mokestis sumokamas perkančios organizacijos kasoje    
Mokestis sumokamas banke
Eil. Nr. Sąskaitos Nr. Banko pav. Banko skyrius Banko kodas Pastabos
           

 

IV.3.2. Paraiškų pateikimo terminas, nurodomas atliekant pirkimo procedūras, jeigu numatoma atrinkti tiekėjus, kurie teiks pasiūlymus
   Laikas (valanda ir minutės)  
IV.3.3. Pasiūlymų (pirminių pasiūlymų) pateikimo terminas
2011-09-15   Laikas (valanda ir minutės)   10:30
IV.3.4. Kalba (kalbos), kuria (kuriomis) turi būti parengtas pasiūlymas ar paraiška
   Lietuvių
  Kitos kalbos  
IV.3.5. Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais data, laikas ir vieta
  Data   2011-09-15   Laikas (valanda ir minutės):   10:30
  Vieta    Pasvalio rajono savivaldybės administracija, IIa. 216 kab. Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys
V DALIS: KITA INFORMACIJA
V.1. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR (ARBA) PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS
  Taip        Ne  
Jei taip, nurodykite tą projektą (-us) ir (arba) programą (-as)
    Pirkimas yra skirtas įgyvendinti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos, patvirtintos Europos komisijos 2007 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. K(2007)3738, 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" priemonės „Probleminių teritorijų plėtra" projektą „Pasvalio miesto Vyšnių ir Taikos gatvių kvartalo viešosios infrastruktūros tvarkymo darbai", projekto Nr. VP3-1.1-VRM-02-R-51-002.
V.2. PAPILDOMA INFORMACIJA
    Perkančioji organizacija pirkimą atlieka elektroninėmis priemonėmis, visa informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ir kitas susirašinėjimas vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS. Pasiūlymai pateikti popierinėje laikmenoje nebus priimami ir vertinami, pasiūlymas turi būtas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštu (pateikiant jį su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo kopija). Užtikrinimo vertė - 22 000,00 Lt. Banko ar kredito unijos garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti visą pasiūlymo galiojimo laikotarpį. Garantas pateikiamas paštu arba asmeniškai iki 2011 m rugsėjo 15 d. 10.30 val. Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS)  _____Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorius_____   __________   _____Rimantas   Užuotas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
  (parašas)   (vardas pavardė)
 
 

Atsako specialistas

Aloyzas Stapulionis, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Paramos būstui skyriaus vedėjas
2018-06-12 Kur kreiptis norint gauti valstybės subsidiją būstui įsigyti ir kokio dydžio ji gali būti? Atsako Aloyzas Stapulionis, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Paramos būstui skyriaus vedėjas
Ką buvo verta pamatyti RESTA 2016 parodoje?

Projektų vadovams verta arčiau susipažinti su pastatų modeliavimu. Architektams, konstruktoriams naudinga pažintis su konstruktyvo ir apdailos medžiagų bei termoizoliacijos naujovėmis, šildymo ir vėdinimo specialistams verta pamatyti naujausią pagerintų charakteristikų įrangą.

daugiau
RESTA parodos planas

RESTA – didžiausia Baltijos šalyse statybų tematikos paroda, kurioje pristatomi naujausi ir pažangiausi sprendimai statantiems, remontuojantiems ir renovuojantiems.

daugiau
resta 2015 Visi atsakymai apie skaitmeninę statybą – RESTA parodoje

Skaitmeniniai namo informaciniai modeliai galėtų pasitarnautų kiekvienam vartotojui. Tokie modeliai žymi ne tai, kas numatyta statybos projekte, bet kur realiai yra elektros, vandentiekio, kanalizacijos linijos bei kitos svarbios pastato infrastruktūros, jei statybų metu nukrypta nuo pirminio plano, projektas pakeistas darant remontą. Be to, projekte turėtų būti nurodytos visos medžiagos, panaudotos statyboje. Pavyzdžiui, kad buto gyventojas žinotų, kuri siena karkasinė, o kuri mūrinė.

daugiau
Naujausi produkcijos ir paslaugų pasiūlymai