Gyventojų pajamų mokesčio lengvata mokantiems palūkanas už kreditą gyvenamajam būstui įsigyti

2008-03-18 15:00   Peržiūros : 1828   Spausdinti


 Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau - GPMĮ) 21 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, galiojusias iki 2006 m. spalio 19 d., nuolatinis Lietuvos gyventojas iš savo metinių apmokestinamųjų pajamų gali atimti per mokestinį laikotarpį, t.y. per kalendorinius metus, sumokėtas palūkanas už paimtą kreditą gyvenamajam būstui statyti arba jam įsigyti.

Nuo 2006 m. spalio 19 d. įsigaliojo naujos GPMĮ 21 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatos, pagal kurias nuolatinis Lietuvos gyventojas iš savo metinių apmokestinamųjų pajamų gali atimti palūkanas, mokamas už vieną nuo 2006 m. spalio 19 d. paimtą kreditą vienam gyvenamajam būstui statyti arba jam įsigyti arba už vieno gyvenamojo būsto finansinės nuomos (lizingo) sutartį.

Ar galima pasinaudoti lengvata, jei yra paimti keli kreditai gyvenamajam būstui statyti arba jam įsigyti?

Jei nuolatinis Lietuvos gyventojas daugiau kaip vieną būsto kreditą paėmė iki 2006 m. spalio 18 d. (imtinai), tai jis iš apmokestinamųjų pajamų gali atimti visą sumokėtų palūkanų sumą, visą šių kreditų galiojimo laikotarpį.

Jei nuolatinis Lietuvos gyventojas daugiau kaip vieną būsto kreditą paėmė nuo 2006 m. spalio 19 d., tai jis iš apmokestinamųjų pajamų gali atimti tik už pirmąjį pasiimtą kreditą sumokėtų palūkanų sumą.

Jei nuolatinis Lietuvos gyventojas iki 2006 m. spalio 18 d. (imtinai) yra paėmęs vieną ar kelis būsto kreditus, o nuo 2006 m. spalio 19 d. paima dar vieną būsto kreditą, tai jis iš apmokestinamųjų pajamų gali atimti visą palūkanų sumą, sumokėtą už iki 2006 m. spalio 18 d. (imtinai) paimtus kreditus, visą šių kreditų galiojimo laikotarpį ir taip pat palūkanų sumą, sumokėtą už kreditą, paimtą nuo 2006 m. spalio 19 d., kadangi nuo šios datos gyventojas yra paėmęs tik vieną būsto kreditą, vienam gyvenamajam būstui statyti ar jam įsigyti.

Kas gali pasinaudoti lengvata?

Lengvata gali pasinaudoti tik nuolatinis Lietuvos gyventojas, t.y. gyventojas, kuris:

 • tą mokestinį laikotarpį Lietuvoje turi nuolatinę gyvenamąją vietą, arba
 • kurio asmeninių, socialinių arba ekonominių interesų buvimo vieta tą mokestinį laikotarpį yra veikiau Lietuvoje negu užsienyje, arba
 • kuris tą mokestinį laikotarpį Lietuvoje ištisai arba su pertraukomis išbuvo 183 ar daugiau dienų.

Kas turi suteikti kreditą, kad už jį mokamoms palūkanoms būtų taikoma lengvata?

Kreditas turi būti gautas iš banko, kitų kredito įstaigų arba finansų ministro sąraše nurodytų užsienio valstybių fondų ir valstybinių finansinių institucijų, kurių daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) paketo turėtojai yra užsienio valstybių vyriausybės.
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 306 (Žin., 2002, Nr. 95-4152) patvirtintas Užsienio valstybių fondų ir valstybinių finansinių institucijų, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų (dalių, pajų) paketo turėtojai yra užsienio valstybių vyriausybės, sąrašas. Šiame sąraše nurodyta Jungtinių Amerikos Valstijų nepelno korporacija „The Baltic-American Enterprise Fund".

Ar lengvata taikoma palūkanoms, mokamoms pagal gyvenamojo būsto finansinės nuomos (lizingo) sutartį?

Taip, taikoma. Atitinkamu mokestiniu laikotarpiu finansų įmonei faktiškai sumokėtos palūkanos pagal gyvenamojo būsto finansinės nuomos (lizingo) sutartį gali būti atimamos iš gyventojo gautų to mokestinio laikotarpio apmokestinamųjų pajamų.

Ar lengvata taikoma palūkanoms, mokamoms už paimtą kreditą, kurio paskirtis pastato pritaikymas gyvenamajai paskirčiai?

Taikoma, jei toks pastato pritaikymas laikomas „naujo statinio statyba" pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788) 2 straipsnio 17 dalį ir pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 patvirtintą Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys (Žin., 2002, Nr. 119-5372) V skyrių.

Kas gali atimti sumokėtas palūkanas iš apmokestinamųjų pajamų?

Gyventojas, gavęs kreditą gyvenamajam būstui statyti arba jam įsigyti bei pats mokantis už jį palūkanas, iš savo apmokestinamųjų pajamų gali atimti visą per atitinkamą mokestinį laikotarpį faktiškai sumokėtų palūkanų sumą.

Jeigu kreditas gyvenamajam būstui statyti ar jam įsigyti yra paimtas vieno iš sutuoktinių vardu, o palūkanas moka kitas sutuoktinis, tai sumokėtas palūkanas už paimtą kreditą iš savo gautų metinių apmokestinamųjų pajamų gali atimti ir tas kitas sutuoktinis, neatsižvelgiant į tai, kad kreditas gautas ne jo vardu.

Jei nuo 2006 m. spalio 19 d. kreditas gyvenamajam būstui statyti ar jam įsigyti yra paimtas vieno iš sutuoktinių vardu, tai sumokėtas palūkanas už paimtą kreditą iš savo gautų apmokestinamųjų pajamų gali atimti ir kitas sutuoktinis, neatsižvelgiant į tai, kad kreditas paimtas ne jo vardu, jei jis savo vardu nuo 2006 m. spalio 19 d. nėra paėmęs kito kredito gyvenamajam būstui įsigyti ar statyti arba, jei ir yra paėmęs tokį kreditą, tačiau mokamų palūkanų sumos neatima iš savo metinių apmokestinamųjų pajamų (t.y. nesinaudoja būsto kredito lengvata).

Jei abu sutuoktiniai nuo 2006 m. spalio 19 d. yra paėmę vieną būsto kreditą, t.y. kredito sutartį sudarę abiejų vardu, tai bet kuris iš sutuoktinių sudaręs naują (antrą) būsto kredito sutartį, pagal antrą kredito sutartį mokamų palūkanų iš savo metinių apmokestinamųjų pajamų atimti negali.

Kokia turi būti kredito paskirtis, kad už jį mokamoms palūkanoms būtų taikoma lengvata?

Lengvata taikoma, jeigu kreditas paimtas būstui pirkti/statyti; būstui pirkti ir apdailos darbams užbaigti; būsto ir garažo/parkavimo vietai įsigyti; žemės sklypui kartu su gyvenamuoju namu, t.y. namų valdai, įsigyti arba žemės sklypui, skirtam gyventojo gyvenamojo būsto statybai, įsigyti.

Ar palūkanoms, mokamoms už kreditą, suteiktą tik būsto apdailos darbams užbaigti, būsto remontui ar jo rekonstravimui atlikti, taikoma lengvata?

Ne, palūkanoms, mokamoms už kreditą, suteiktą tik būsto apdailos darbams užbaigti, tik būsto remontui ar tik jo rekonstravimui atlikti, pajamų mokesčio lengvata netaikoma.

Ar palūkanoms, mokamoms už kreditą, suteiktą sodo nameliui, sodybai, garažui įsigyti, taikoma lengvata?

Ne, palūkanoms, mokamoms už kreditą, suteiktą sodo nameliui, sodybai ar garažui įsigyti, pajamų mokesčio lengvata netaikoma.

Ar palūkanoms, mokamoms už kreditą, suteiktą žemės sklypui įsigyti, taikoma lengvata?

Jeigu kreditas paimtas tik žemės sklypui įsigyti, už jį mokamoms palūkanoms pajamų mokesčio lengvata netaikoma. Tačiau, jeigu kreditas paimtas žemės sklypui kartu su gyvenamuoju namu įsigyti arba žemės sklypui, skirtam gyvenamojo būsto statybai, įsigyti, tai pagal tokią kredito sutartį mokamoms palūkanoms pajamų mokesčio lengvata yra taikoma.

Ar galima atimti visą sumokėtų palūkanų sumą?

Bendra visų GPMĮ 21 straipsnyje nurodytų atimamų išlaidų (t.y. gyvybės draudimo įmokų, įmokų į pensijų fondus, mokėjimų už studijas, palūkanų už kreditą būstui įsigyti, asmeninio kompiuterio su programine įranga ir/ar interneto prieigos įrengimo išlaidų) suma negali būti didesnė kaip 25 proc. apmokestinamųjų pajamų, apskaičiuotų iš visų tą mokestinį laikotarpį gautų pajamų atėmus:

 • metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį (MNPD) ir metinį papildomą neapmokestinamąjį pajamų dydį (MPNPD), taikytus apskaičiuojant mokestinio laikotarpio apmokestinamąsias pajamas;
 • neapmokestinamąsias pajamas;
 • pajamas iš veiklos pagal verslo liudijimą;
 • leidžiamus atskaitymus, susijusius su individualios veiklos pajamų gavimu;
 • per mokestinį laikotarpį parduoto ne individualios veiklos turto įsigijimo kainą ir su to turto pardavimu susijusias išlaidas.

Kaip pasinaudoti lengvata?

Gyventojas, norėdamas pasinaudoti lengvata, turi pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją ir prie jos pridėti priedo GPM305L formą „Gyventojo apmokestinamąsias pajamas mažinančios išlaidos". Priedo GPM305L formos laukelyje L1 gyventojas nurodo kodą 3.
Deklaracijos ir jos priedų formos patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM) viršininko 2007 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. VA-72 „Dėl metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM305 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2007, Nr.123-5058).
Įsidėmėtina, kad priedo GPM305L formos L3 laukelyje gyventojas įrašo asmens, kurio vardu gautas kreditas (pvz. sutuoktinio), asmens kodą. Jei kreditas suteiktas pačiam gyventojui ir jis pats moka palūkanas, tai jis L3 laukelio nepildo.

Kokiais dokumentais gali būti pagrįstas palūkanų sumokėjimas?

Palūkanų už kreditą gyvenamajam būstui statyti arba jam įsigyti sumokėjimą patvirtinantys dokumentai:

 • kredito sutartis;
 • palūkanų sumokėjimą patvirtinantys dokumentai, turintys privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus;
 • kreditą suteikusios įstaigos išduotas laisvos formos dokumentas, patvirtinantis palūkanų gavimą.

Ar reikia pateikti sumokėjimą patvirtinančius dokumentus kartu su deklaracija?
Ne, nereikia. Tačiau palūkanų sumokėjimą patvirtinančių dokumentų originalus arba jų nuorašus, patvirtintus notarine tvarka, privaloma saugoti ne trumpiau kaip 10 metų po ataskaitinio mokestinio laikotarpio metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo.

Kada reikia pateikti deklaraciją?

Metinę pajamų mokesčio deklaraciją reikia pateikti ne vėliau kaip iki kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, už kurį deklaracija yra teikiama, gegužės 1 dienos.

Kam ir kokiais būdais galima pateikti užpildytą deklaraciją?

Metinė pajamų mokesčio deklaracija ir jos priedai pateikiami gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui (AVMI).
Užpildytą deklaraciją galima įmesti į AVMI patalpose esančią specialią dėžę, ją galima atsiųsti laišku AVMI arba VMI prie FM Deklaracijų tvarkymo skyriui (adresu: Neravų g. 8, 66402 Druskininkai), taip pat šią deklaraciją galima pateikti ir elektroniniu būdu VMI prie FM nustatyta tvarka.

Informaciją apie deklaracijų pildymą ir teikimą elektroniniu būdu galima rasti VMI prie FM interneto svetainėje (adresu www.deklaravimas.vmi.lt).

Papildoma informacija

Išsamią informaciją apie gyvenamajam būstui įsigyti taikomą pajamų mokesčio lengvatą galima rasti GPMĮ 21 straipsnio komentare. Taip pat dėl konsultacijų galima kreiptis į savo gyvenamosios vietos apskrities valstybinę mokesčių inspekciją arba paskambinti nemokamu trumpuoju tel. nr. 1882 (Mokesčių informacijos skyrius).
Minėtą komentarą ir AVMI adresus galima rasti VMI prie FM interneto svetainėje (adresu: www.vmi.lt).
 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos


Kategorijos: Paskolos, draudimas, kitos finansinės paslaugos (tema), Paskolos, kreditai
 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2
Saulius Abraškevičius, AB „Swedbank" atstovas spaudai Ar galimas laidavimas imant būsto paskolą?

Atsako Saulius Abraškevičius, AB „Swedbank" atstovas spaudai

daugiau